Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO

("Sl. glasnik RS", br. 116/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a u cilju podsticanja stvaralaštva u oblasti audiovizuelne proizvodnje, podsticanja kulturnih i privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocije potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. 

Član 2

Pojedini izrazi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje: 

1) investitor jeste pravno lice ili preduzetnik za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela (u daljem tekstu: Investitor); 

2) budžet produkcije jeste ukupan iznos sredstava namenjenih za proizvodnju audiovizuelnog dela, od priprema za snimanje do momenta kada je nulta, odnosno digitalna kopija spremna za distribuciju, emitovanje i prikazivanje opštoj javnosti i koja ne uključuju troškove distribucije i marketinga; 

3) kvalifikovani ili prihvatljivi troškovi jesu troškovi nastali na teritoriji Republike Srbije koji se priznaju kao troškovi utrošeni za proizvodnju audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije, a na osnovu izveštaja ovlašćene revizorske kuće;

4) podnosilac zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) jeste Investitor ili domaće pravno lice ili preduzetnik koje u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo;

5) završetak proizvodnje audiovizuelnog dela, u smislu ove uredbe, jeste dan kada je nulta, odnosno digitalna kopija audiovizuelnog dela spremna za distribuciju, odnosno dan kada su završene sve aktivnosti na realizaciji projekta na teritoriji Republike Srbije, uključujući i pribavljanje svih dokaza kojima se potvrđuju ukupno utrošena sredstva za proizvodnju audiovizuelnog dela (fakture, ugovori i izvodi iz poslovne banke sa naznakom izvršenog plaćanja i sl.), odnosno kada su sva plaćanja po ispostavljenim fakturama realizovana; 

6) projekat, u smislu ove uredbe, jeste jedinstveni proces, sastavljen iz niza aktivnosti definisanih početkom i krajem, koji ima za rezultat audiovizuelno delo, čija se jedinstvenost ogleda u istoj programskoj osnovi i u istom vremenskom periodu realizacije, bez obzira da li se ono javlja kao celina ili u separatnim segmentima. 

Član 3

Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom dodeljuju se Investitoru kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji. 

Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 25% kvalifikovanih troškova, a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji. 

Izuzetno, od stava 2. ovog člana, a pod uslovom da je u pitanju audiovizuelno delo za čiju su proizvodnju u budžetu produkcije namenjena sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji u iznosu većem od 5.000.000 evra, podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 30% kvalifikovanih troškova, a sve u skladu sa izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom nemaju organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno organi i službe lokalne vlasti, javna preduzeća, fondovi i direkcije, ustanove i pravna lica osnovana od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno lokalne vlasti, kao i pravna lica koja su u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, korisnici javnih sredstava.

Izuzetno, od stava 4. ovog člana, pravna lica osnovana od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, odnosno pravna lica koja su korisnici javnih sredstava, mogu ostvariti pravo na dodelu podsticaja u skladu sa ovom uredbom, samo pod uslovom da je audiovizuelno delo finansirano iz sopstvenih prihoda, odnosno da nije finansirano sredstvima koja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, predstavljaju javna sredstva.

U slučaju da je Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, dodelilo državnu pomoć za proizvodnju audiovizuelnog dela u bilo kom obliku, ukupan iznos dodeljenih sredstava državne pomoći i sredstava podsticaja dodeljenih po osnovu ove uredbe, ne može biti veći od 50% ukupnog iznosa sredstava namenjenih za proizvodnju audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva koja se dodeljuju za namenski film dodeljuju se u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova, s tim da ukupan iznos odobrenih sredstava koja se dodeljuju u toku tri uzastopne fiskalne godine ne prelazi propisani maksimalni iznos državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć), u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

II USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 4

Uslov koji treba da ispuni Investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format: 

1) za igrani film i TV film: 300.000,00 evra; 

2) za TV seriju: 150.000,00 evra, po epizodi;

3) za animiranu seriju: 150.000,00 evra po epizodi;

4) za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela: 150.000,00 evra;

5) za namenski film: 150.000,00 evra;

6) za dokumentarni film i dokumentarni TV program: 50.000,00 evra.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može se ostvariti za proizvodnju:

1) dugometražnog igranog filma, TV filma i dugometražnog dokumentarnog filma koji traju najmanje 70 minuta i animiranog filma namenjenog prikazivanju, koji traje najmanje pet minuta;

2) TV serije od najmanje tri epizode, pod uslovom da epizoda traje minimum 40 minuta;

3) animirane serije od najmanje 10 epizoda koje ukupno traju najmanje 40 minuta;

4) dokumentarnog TV programa u trajanju od minimum 40 minuta.

Pored uslova iz stava 1. tačka 5) ovog člana, za sticanje prava na dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju namenskog filma, neophodno je da je njegova proizvodnja finansirana od strane jednog Investitora, kao i da se realizacija namenskog filma definiše kao projekat iz člana 2. tačka 6) ove uredbe. 

Član 5

Pravo na podsticajna sredstva iz člana 1. ove uredbe nema Investitor, odnosno Podnosilac zahteva:

1) nad kojim je pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija;

2) koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda u Republici Srbiji i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji.

Član 6

Podsticajna sredstva mogu se dodeliti za audiovizuelno delo:

1) koje nema sadržaj koji je u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom i javnim interesom Republike Srbije, ne narušava ugled Republike Srbije, ne promoviše kršenje ljudskih prava i govor mržnje;

2) koje je u formatu dugometražnog igranog filma, TV filma, TV serije, animiranog filma i animirane serije, audio i/ili vizuelne postprodukcije audiovizuelnog dela, namenskog filma, dugometražnog dokumentarnog filma i dokumentarnog TV programa;

3) čija je proizvodnja započeta ili čija se proizvodnja nastavlja u toku budžetske godine u kojoj se podnosi zahtev za dodelu podsticajnih sredstava;

4) čija se proizvodnja realizuje u celosti ili delimično u Republici Srbiji, te audiovizuelno delo od posebne umetničke i/ili kulturne vrednosti za filmsku umetnost, doprinosi kulturnoj raznolikosti i pluralizmu umetničkog izraza u oblasti kinematografije.

Proizvodnja audiovizuelnog dela mora se odvijati u skladu sa kalendarom proizvodnje, a o odstupanjima od podnetog kalendara proizvodnje, Podnosilac zahteva mora obavestiti Komisiju za dodelu podsticaja u roku od sedam dana, od dana kada je odstupanje od podnetog kalendara proizvodnje nastupilo.

Podnosilac zahteva dužan je da izradi audiovizuelno delo u svemu u skladu sa podnetim zahtevom, kao i da o bilo kom odstupanju u vezi sa izradom audiovizuelnog dela obavesti Komisiju, u roku od sedam dana, od dana kada je do promene došlo. 

Član 7

Podsticajna sredstva dodeljuju se na osnovu stalno otvorenog javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Javni poziv) koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 8

Zahtevi za isplatu podsticajnih sredstava, podneti u skladu sa ovom uredbom, za čiju realizaciju nema raspoloživih sredstava planiranih za te namene zakonom o budžetu Republike Srbije za tekuću budžetsku godinu, smatraće se zahtevima za sledeću budžetsku godinu.

III SASTAV I FORMIRANJE KOMISIJE

Član 9

Vlada obrazuje Komisiju za dodelu podsticaja (u daljem tekstu: Komisija) koja se sastoji od predsednika Komisije i četiri člana, i to: predstavnika ministarstva nadležnog za poslove kulture koji je i predsednik Komisije i po jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove privrede, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Privredne komore Srbije - Grupacija za kinematografiju i Filmskog centra Srbije.

Mandat Komisije je godinu dana. 

Član Komisije ne sme biti u sukobu interesa, što podrazumeva sledeće:

1) ne sme učestvovati u razmatranju i odlučivanju o zahtevu za delo čiji je Investitor ili saradnik u proizvodnji; 

2) ne sme biti u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi pravnog lica koje podnosi zahtev niti biti zaposlen u tom pravnom licu. 

Član Komisije koji je u sukobu interesa u skladu sa stavom 3. ovog člana, o tome mora odmah obavestiti Komisiju i biti izuzet iz daljeg razmatranja i odlučivanja o zahtevu. 

Način rada i odlučivanja Komisije uređuje se poslovnikom.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Filmski centar Srbije. 

Članovi Komisije nemaju pravo na novčanu naknadu za rad u Komisiji.

IV ZAHTEV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 10

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se Komisiji, preko Filmskog centra Srbije, na osnovu Javnog poziva i podrazumeva dostavljanje sledeće dokumentacije:

1) popunjeni propisani obrazac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava Investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo;

2) sinopsis i scenario audiovizuelnog dela, sinopsis kada je u pitanju postprodukcija, odnosno opis projekta kada je u pitanju namenski film;

3) listu bitnih članova ekipe za izradu audiovizuelnog dela (reditelj, glumci, itd.); 

4) prikaz budžeta produkcije, sa prikazom dela budžeta namenjenog za proizvodnju u Republici Srbiji izraženog u dinarima; 

5) izjavu da audiovizuelno delo ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe;

6) kalendar proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

7) plan snimanja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

8) dokaz da ne postoje razlozi za odbijanje iz člana 5. ove uredbe (potvrda Poreske uprave odnosno jedinice lokalne samouprave, Agencije za privredne registre ili nekog drugog nadležnog registra);

9) izjavu o početku proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

10) izjavu da li je primljena de minimis državna pomoć za troškove iz člana 2. tačka 3) ove uredbe ili za bilo koje druge troškove u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno izjavu da li je za isti projekat dobio bilo koju drugu državnu pomoć sa bilo kog nivoa vlasti i po kom osnovu;

11) ugovor na osnovu koga se u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, odnosno drugi validan dokaz da će isplaćena sredstva podsticaja pripasti Investitoru, samo ukoliko je Podnosilac zahteva domaće pravno lice ili preduzetnik, koje u ime i za račun Investitora u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo;

12) overenu izjavu da su podaci u dokumentima tačni i istiniti;

13) druge podatke i dokumentaciju predviđenu javnim pozivom.

Zahtev i prateća dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku ili na stranom jeziku sa overenim prevodom na srpski jezik.

Podnosilac zahteva je dužan da dokaže da je na dan predaje zahteva obezbeđeno najmanje 20% sredstava predviđenih za troškove proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Na zahtev Komisije, Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i druge podatke i dokumentaciju od značaja za dodelu podsticajnih sredstava.

Član 11

Komisija ocenjuje svaki pristigli zahtev za dodelu podsticajnih sredstava i utvrđuje da li Investitor i audiovizuelno delo ispunjavaju kvalifikacione uslove za dodelu podsticajnih sredstava, odnosno da li su ispunjeni uslovi iz čl. 4-6. ove uredbe, kao i da li su podneti svi dokumenti propisani članom 10. ove uredbe. 

Ako uz zahtev iz stava 1. ovog člana, nisu podneti svi potrebni dokumenti predviđeni članom 10. ove uredbe, Komisija će postupiti u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak, koje se odnose na postupanje sa nepotpunim zahtevima.

Član 12

Nakon što Komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi iz čl. 4-6. ove uredbe, odnosno da je podneta sva dokumentacija propisana članom 10. ove uredbe, Komisija donosi odluku kojom utvrđuje ispunjenost kvalifikacionih uslova i predlaže Ministarstvu zaključenje ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Odluka iz stava 1. ovog člana je konačna. 

V UGOVOR O DODELI SREDSTAVA PODSTICAJA

Član 13

Ministarstvo potpisuje ugovor o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: Ugovor) sa Podnosiocem zahteva, u okviru obima sredstava planiranih za te namene zakonom o budžetu Republike Srbije za tekuću budžetsku godinu i u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - dr. zakon i 138/22), u delu kojim se uređuje odgovornost za preuzimanje obaveza. 

Ugovorom se detaljnije uređuju rokovi, prava i obaveze ugovornih strana. 

Sastavnim delom Ugovora smatra se dokumentacija priložena uz zahtev, u skladu sa čl. 10. i 16. ove uredbe. 

Ugovor se zaključuje pod sledećim raskidnim uslovima i prestaje da važi:

- ako dođe do odstupanja od podnetog plana snimanja i kalendara većeg od 30 dana ili bilo kog drugog bitnog odstupanja u realizaciji audiovizuelnog dela; 

- ako Komisija u postupku po zahtevu za isplatu sredstava podsticaja utvrdi da nisu ispunjeni svi propisani uslovi; 

- ako dođe do pokretanja stečajnog, likvidacionog ili postupka reorganizacije protiv Investitora, odnosno Podnosioca zahteva. 

Ugovor se može raskinuti pisanim sporazumom ugovornih strana, pre isteka ugovorenog roka, zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovornih obaveza (viša sila, administrativne mere i sl.) koje nastupe na strani ugovorne strane ili ugovornih strana, kao i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 14

Ministarstvo uplaćuje odobreni iznos podsticajnih sredstava ako su ispunjene sve obaveze predviđene ovom uredbom i Ugovorom.

VI ZAHTEV ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 15

Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava podnosi se Komisiji u roku od 45 dana nakon završetka proizvodnje audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju da je proizvodnja audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije završena pre zaključenja Ugovora o dodeli sredstava podsticaja iz člana 13. ove uredbe, rok od 45 dana za podnošenje zahteva za isplatu podsticajnih sredstava počinje da teče od dana zaključenja tog ugovora.

Član 16

Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava podnosi se Komisiji, preko Filmskog centra Srbije, na propisanom obrascu, a uz koji se prilaže sledeća dokumentacija: 

1) izvod iz registra koji vodi Agencija za privredne registre ili nekog drugog nadležnog registra; 

2) izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji i poslovanju Investitora koji je izrađen u svrhu podnošenja zahteva za isplatu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom i Pravilnikom, a koji je sačinjen na bazi celokupne evidencije o troškovima proizvodnje i ukupno utrošenim sredstvima na teritoriji Republike Srbije, kao i dokazima kojima se navedeni troškovi potvrđuju (fakture, ugovori, izvodi iz poslovne banke sa naznakom izvršenog plaćanja i sl.). Revizorski izveštaj izrađuje se na bazi provere svih kvalifikovanih troškova i ne može se zasnivati na metodu uzorkovanja, odnosno proveri samo određenih dokumenata; 

3) broj posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor na koji treba izvršiti uplatu podsticajnih sredstava; 

4) overena izjava da je proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji završena, kao i da su ispunjeni uslovi propisani članom 20. ove uredbe; 

5) overena izjava da su podaci u dokumentima tačni i istiniti. 

Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora iz stava 1. tačka 2) ovog člana utvrđuje se visina troškova koji se kvalifikuju za podsticaj. 

Na zahtev Komisije, Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i druge podatke i dokumentaciju od značaja za isplatu podsticajnih sredstava.

Član 17

Komisija, nakon zaključenja Ugovora, ocenjuje svaki pristigli zahtev za isplatu podsticajnih sredstava, i utvrđuje da li su ispunjeni svi propisani uslovi za isplatu podsticajnih sredstava. 

Ako uz zahtev iz stava 1. ovog člana nisu podneti svi potrebni dokumenti predviđeni članom 16. ove uredbe, Komisija će postupiti u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak, koje se odnose na postupanje sa nepotpunim zahtevima. 

Ako su ispunjeni svi uslovi iz stava 1. ovog člana, Komisija donosi odluku kojom utvrđuje ispunjenost uslova, usvaja izveštaj o ispunjenosti uslova za isplatu i predlaže Ministarstvu da donese odgovarajuće rešenje kao osnov za isplatu sredstava podsticaja.

Odluka iz stava 3. ovog člana je konačna.

Član 18

Podsticajna sredstva isplaćuju se na račun podnosioca zahteva - poseban namenski račun kod Uprave za trezor. 

Podsticajna sredstva isplaćuju se u roku od 60 dana od dana konačnosti rešenja Ministarstva iz člana 17. stav 3. ove uredbe. 

Ako su podsticajna sredstva isplaćena na račun Podnosioca zahteva koji je domaće pravno lice ili preduzetnik koje u ime i za račun Investitora, u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, Podnosilac zahteva je dužan da u roku od 10 radnih dana od dana isplate podsticajnih sredstava u smislu stava 1. ovog člana, iznos isplaćenih sredstava prenese Investitoru i dokaz o tome dostavi Ministarstvu. 

U slučaju neispunjenja obaveze iz stava 3. ovog člana, Podnosilac zahteva je dužan da izvrši povraćaj isplaćenih sredstava podsticaja u budžet Republike Srbije, i to sa zakonskom zateznom kamatom koja se obračunava od dana isplate podsticajnih sredstava na račun podnosioca zahteva, do dana povraćaja iznosa isplaćenih sredstava. 

VII KVALIFIKOVANI TROŠKOVI

Član 19

Kao kvalifikovani (prihvatljivi) troškovi, priznaju se: 

1) troškovi u vezi sa izradom audiovizuelnog dela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, korišćenjem lokacija, isplatama honorara članovima ekipe koji su državljani Republike Srbije ili strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije; 

2) troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih i nepokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretne stvari i nepokretnosti, u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica, sa teritorije Republike Srbije. 

Troškovi koji se naročito ne priznaju kao kvalifikovani troškovi nastali u vezi sa izradom audiovizuelnog dela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i troškovi poreza na dodatu vrednost. 

Vrste i sadržinu obrazloženja kvalifikovanih, kao i nekvalifikovanih troškova i obrasce zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava bliže propisuje ministar nadležan za poslove kulture. 

VIII INFORMACIJA DA JE REPUBLIKA SRBIJA PODRŽALA PROIZVODNJU AUDIOVIZUELNOG DELA

Član 20

Špica audiovizuelnog dela za čiju proizvodnju je ostvaren podsticaj u skladu sa ovom uredbom, mora da sadrži informaciju da je Republika Srbija finansijski podržala proizvodnju predmetnog audiovizuelnog dela.

Kada je u pitanju namenski film ili drugi format audiovizuelnog dela koje ne može da sadrži informaciju iz stava 1. ovog člana, finansijska podrška Republike Srbije mora da bude vidno istaknuta u svim marketinškim aktivnostima vezanim za promociju audiovizuelnog dela. 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Postupci dodele i isplate podsticajnih sredstava koji su započeti do dana stupanja na snagu Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 3/21), okončaće se aktima Ministarstva i uz učešće Komisije utvrđene ovom uredbom, a u skladu sa uslovima i prema pravilima koja su propisana Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", br. 94/19, 8/20, 63/20, 84/20 i 111/20).

Postupci dodele i isplate podsticajnih sredstava koji su započeti u skladu sa Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 3/21), okončaće se aktima Ministarstva i uz učešće Komisije utvrđene ovom uredbom, a u skladu sa uslovima i prema pravilima koja su propisana Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 3/21).

Postupci dodele i isplate podsticajnih sredstava koji su započeti u skladu sa Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", br. 132/21 i 57/22), okončaće se aktima Ministarstva i uz učešće Komisije utvrđene ovom uredbom, a u skladu sa uslovima i prema pravilima koja su propisana Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", br. 132/21 i 57/22). 

Postupci dodele i isplate podsticajnih sredstava koji su započeti u skladu sa Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 2/23), okončaće se aktima Ministarstva i uz učešće Komisije utvrđene ovom uredbom, a u skladu sa uslovima i prema pravilima koja su propisana Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 2/23). 

Član 22

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 2/23). 

Član 23

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".