Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RADU NOĆNIH BAROVA I NOĆNIH KLUBOVA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 51/2021)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Visinu sredstava koja mogu da ostvare privredni subjekti po osnovu ove uredbe utvrdiće Vlada, posebnim aktom.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
PODRŠKE RADU NOĆNIH BAROVA I NOĆNIH KLUBOVA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

 

I PREDMET

Programom podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se način ostvarivanja prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

II CILJ PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je očuvanje rada noćnih barova i noćnih klubova.

III NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva subvencija, koja će biti utvrđena posebnim aktom Vlade (u daljem tekstu: sredstva), dodeljuju se bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Ministarstvo će izvršiti prenos sredstava na poseban namenski račun za podršku radu noćnim barovima i noćnim klubovima otvoren kod Uprave za trezor, sa kog će se izvršiti prenos sredstava korisnicima subvencije, na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor. Korisnici otvaraju posebni namenski dinarski račun za navedenu namenu.

Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata iz odeljka 3. Zahtev za utvrđivanje prava za pomoć stav 5. ove glave, dopunjen brojevima tih računa.

1. Pravo na korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava u skladu sa Programom, pod uslovom da nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 160/20 - u daljem tekstu: privredni subjekti), i to:

- rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

- rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

2. Uslovi za dodelu sredstava

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji na dan objavljivanja ove uredbe ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1) da su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

- 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili

- 5630 - usluge pripremanja i usluživanja pića;

2) da im Ministarstvo finansija - Poreska uprava (u daljem tekstu: Poreska uprava) nije privremeno oduzela PIB na osnovu člana 26. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20);

3) da su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost, sa datumom evidentiranja u sistem poreza na dodatu vrednost ne kasnijim od 1. aprila 2019. godine, kao i da u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu brisani iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost;

4) da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće posebne uslove:

1) da nisu dobili pomoć po drugom osnovu sektorske pomoći, i to kao podršku radu hotelske industrije;

2) da nemaju dugovanja po svim javnim prihodima koje administrira Poreska uprava, zaključno sa 29. februarom 2020. godine;

3) da su, u najmanje jednom objektu vrste noćni bar ili noćni klub, u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine, radili u radnom vremenu koje započinje ne pre 17 časova i koje se završava ne pre 02 časa posle ponoći, najmanje dva dana u nedelji, kao i da su evidentirali svaki pojedinačno ostvaren promet preko fiskalne kase;

4) da su u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine u odnosu na referentni period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine imali pad prometa na koji se plaća porez na dodatu vrednost, od najmanje 70%, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz prijava poreza na dodatu vrednost za odgovarajući period;

5) da im u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nije izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole, na osnovu člana 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Izuzetno od stava 2. tačka 2) ovog odeljka, pravo na bespovratna sredstva po osnovu ove uredbe mogu da ostvare privredni subjekti čija dugovanja po osnovu javnih prihoda koje administrira Poreska uprava ne prelaze iznos od 10.000,00 dinara, na dan 29. februara 2020. godine.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje sredstava ukoliko od dana dodele sredstava do 30. juna 2022. godine:

1) prestane da obavlja delatnost iz stava 1. tačka 1) ovog odeljka, u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub;

2) ostvari manji promet od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine, u odnosu na period od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine.

Proveru da li je privredni subjekt izgubio pravo na korišćenje sredstava u vezi sa stavom 2. tačka 1) i stavom 4. ovog odeljka vršiće Ministarstvo.

Privredni subjekti su dužni da Ministarstvu kvartalno, od dana isplate sredstava, do petog u mesecu za prethodni kvartal dostavljaju dokaz u vezi sa stavom 4. tačka 2) ovog odeljka.

Izuzetno od stava 4. tačka 2) ovog odeljka, privredni subjekti neće izgubiti pravo na dodeljena sredstava, ako su aktom Vlade ili naredbom ministra, odnosno aktom jedinice lokalne samouprave ograničeni u obavljanju delatnosti u periodu između 02 časa i 05 časova posle ponoći, u ukupnom trajanju ne manje od 120 dana.

Privredni subjekt koji izgubi pravo na korišćenje sredstava je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva, izvrši povraćaj dodeljenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su mu sredstva isplaćena do dana kada vrši povraćaj.

Povraćaj sredstava privredni subjekt će izvršiti na poseban namenski dinarski podračun Ministarstva, otvoren kod Uprave za trezor.

3. Zahtev za utvrđivanje prava za pomoć

Javni poziv za podnošenje zahteva za utvrđivanje prava za pomoć (u daljem tekstu: zahtev) za korišćenje sredstava biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Privredni subjekti će Javnim pozivom biti obavešteni o dokumentaciji potrebnoj za proveru ispunjenosti uslova iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava ove glave, kriterijumima, načinu podnošenja zahteva i dr.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja Poreskoj upravi radi provere ispunjenosti uslova iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava stav 1, stav 2. tač. 2)-5) i stav 3. ove glave, preko portala ePorezi, u delu "Izjava o zainteresovanosti za pomoć".

Poreska uprava će, nakon sprovedenog postupka provere za svakog privrednog subjekta, sačiniti Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove iz odeljka 2. Uslovi za dodelu sredstava st. 1-3. ove glave i dostaviti ga Ministarstvu i Upravi za trezor.

Spisak iz stava 5. ovog odeljka će sadržati sve relevantne podatke o privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na pomoć.

Spisak iz stava 5. ovog odeljka se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

4. Isplata sredstava

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u spisku iz odeljka 3. Zahtev za utvrđivanje prava za pomoć stav 5. ove glave.

Privredni subjekti sa spiska iz odeljka 3. Zahtev za utvrđivanje prava za pomoć stav 5. ove glave biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplate sredstava, nakon čega će neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo je dužno da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći po osnovu Programa i da izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći.

Za vođenje posebnog namenskog dinarskog podračuna za isplatu, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim podračunima, Uprava za trezor ne naplaćuje naknadu, ni druge troškove. Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor naknade, ni druge troškove za izvršenje platnih transakcija u vezi s tim računima u platnim sistemima čiji je operator.