Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU

("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)

 

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje organizacija i način obavljanja poslova, planiranje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou.

II TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Član 2

Poslove centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou obavlja Uprava za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava), kao telo za centralizovane javne nabavke na republičkom nivou.

III NARUČIOCI ČIJE SE POTREBE OBEZBEĐUJU PREKO UPRAVE

Član 3

Naručioci koji su dužni da svoje potrebe obezbeđuju preko Uprave su:

1. Narodna skupština;

2. Predsednik Republike;

3. Vlada, kabineti i službe Vlade;

4. Ministarstva i posebne organizacije, u skladu sa zakonom kojim se obrazuju ministarstva, osim ministarstva nadležnog za odbranu i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove;

5. Sudovi opšte nadležnosti;

6. Upravni okruzi;

7. Posebne organizacije obrazovane u skladu sa posebnim zakonom, osim Bezbednosno-informativne agencije;

8. Pravosudni organi, i to:

1) Sudstvo:

(1) Ustavni sud,

(2) Visoki savet sudstva,

(3) Vrhovni kasacioni sud,

(4) Upravni sud,

(5) Privredni apelacioni sud i

(6) Prekršajni apelacioni sud;

2) Tužilaštva:

(1) Državno veće tužilaca,

(2) Republičko javno tužilaštvo,

(3) Tužilaštvo za ratne zločine i

(4) Tužilaštvo za organizovani kriminal,

3) Državno pravobranilaštvo;

9. Samostalni i nezavisni organi i organizacije:

1) Zaštitnik građana,

2) Državna revizorska institucija,

3) Agencija za sprečavanje korupcije,

4) Fiskalni savet,

5) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,

6) Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,

7) Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,

8) Komisija za zaštitu konkurencije,

9) Komisija za hartije od vrednosti.

Promena naziva naručioca iz stava 1. ovog člana, neće uticati na pravo i obavezu naručioca na planiranje i obezbeđivanje potreba preko tela za centralizovane javne nabavke.

IV PREDMET CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

Član 4

Predmet centralizovanih javnih nabavki koje sprovodi Uprava, bez obzira na procenjenu vrednost nabavke, su sledeća dobra i usluge:

1) dobra:

(1) kancelarijski materijal,

(2) računarski materijal - toneri (osim tonera koji su nabavljeni na osnovu centralizovane javne nabavke koja je sprovedena u prethodnoj godini),

(3) goriva i maziva,

(4) prevozna sredstva (ukoliko naručioci pribave saglasnost u skladu sa važećim propisima),

(5) računarska oprema - hardver (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara),

(6) računarska oprema - hardver (čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara),

(7) električna energija,

(8) papirna konfekcija i

(9) kancelarijski nameštaj;

2) usluge:

(1) sanitarne usluge i druge srodne usluge (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija),

(2) usluge održavanja i popravke (održavanje računarske opreme - računara, štampača i komunikacione opreme - samo za opremu koja nije bila predmet centralizovane javne nabavke u prethodnoj godini ili je nabavljena u prethodnoj godini),

(3) elektronske komunikacione usluge - usluga prenosa putem optičkih vlakana,

(4) usluge obezbeđenja (fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje objekata),

(5) elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija,

(6) elektronske komunikacione usluge - internet,

(7) usluge čišćenja zgrada,

(8) osiguranje imovine,

(9) osiguranje zaposlenih,

(10) osiguranje vozila,

(11) usluge fiksne telefonije,

(12) usluge kablovske televizije (IP).

Član 5

Na predlog Uprave Vlada do 1. jula tekuće godine za narednu godinu određuje centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava u zavisnosti od perioda trajanja okvirnih sporazuma koji su prethodno zaključeni sa istim predmetom javne nabavke.

V NAČIN PLANIRANJA I SPROVOĐENJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

Član 6

Uprava može da pokrene postupak centralizovane javne nabavke ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je nabavka predviđena u godišnjem planu centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu;

2) da se nabavka sprovodi za naručioce iz člana 3. ove uredbe čije se potrebe obezbeđuju preko tela za centralizovane javne nabavke.

Obaveze koje naručioci preuzimaju ugovorom o javnoj nabavci moraju biti ugovorene u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, odnosno raspolaganje finansijskim sredstvima.

Član 7

Uprava za potrebe centralizovanih javnih nabavki vodi Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki (u daljem tekstu: IS CJN), stara se o njegovom funkcionisanju i izrađuje instrukciju za korišćenje IS CJN.

IS CJN je dostupan naručiocima na internet stranici Uprave.

U IS CJN, naručioci unose podatke o javnim nabavkama, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Član 8

Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki izrađuje Uprava na osnovu podataka sadržanih u IS CJN.

Uprava, po pribavljenim mišljenjima nadležnih organa, dostavlja Vladi na saglasnost Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

U roku od deset dana od dana dobijanja saglasnosti Vlade, Uprava objavljuje Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki na Portalu javnih nabavki.

Uprava na svojoj internet stranici objavljuje izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki sa podacima o predmetu javne nabavke i okvirnim datumom pokretanja postupka javne nabavke.

Član 9

Naručioci za čije potrebe Uprava sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki, planiraju nabavke, ispituju tržište u saradnji sa stručnim službama Uprave i podatke o svojim potrebama unose kroz aplikaciju IS CJN za period od jedne do četiri godine u skladu sa periodom za koji se nabavka sprovodi na osnovu Godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki.

Član 10

Uprava sprovodi sve vrste postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Nakon okončanog postupka javne nabavke Uprava zaključuje okvirni sporazum ili dodeljuje ugovor za dobra i usluge.

Član 11

Naručioci mogu, pod uslovima i u granicama propisanim okvirnim sporazumom, zaključiti ugovore sa najpovoljnijim dobavljačem.

Uprava prati izvršenje okvirnog sporazuma.

Naručioci su dužni da, u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora unesu podatke u IS CJN, i to:

1) naziv i adresu naručioca;

2) vrednost ugovora;

3) datum zaključenja ugovora i

4) period važenja ugovora, radi praćenja izvršenja okvirnih sporazuma od strane Uprave.

Okvirni sporazum mogu koristiti samo naručioci koji su precizno navedeni u okvirnom sporazumu, naručioci u čije ime je okvirni sporazum zaključen i naručioci za koje se na osnovu okvirnog sporazuma jasno može utvrditi da im je okvirni sporazum namenjen.

Član 12

Uprava objavljuje na Portalu javnih nabavki sve vrste oglasa i konkursnu dokumentaciju (izmene, dopune, dodatne informacije ili objašnjenja), odluku o zaključenju okvirnog sporazuma/dodeli ugovora i obaveštenje o dodeli ugovora u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Uprava na pisani zahtev organa iz člana 3. ove uredbe otvara pristupne šifre i obezbeđuje vezu sa aplikacijom IS CJN službenicima naručioca, korisnika postupka centralizovanih javnih nabavki.

U cilju blagovremenog informisanja svakog naručioca, Uprava je dužna da u roku od pet dana, dostavi putem elektronske pošte (e-mail) službeniku koji ima pristupnu šifru za aplikaciju IS CJN zaključen okvirni sporazum ili odluku o obustavi postupka, kao i da na svojoj internet stranici objavljuje:

1) izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki;

2) zaključene okvirne sporazume/ugovore, izmene okvirnih sporazuma/ugovora i odluke o obustavi postupaka.

Uprava, u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja u kojem su ugovori zaključeni, objavljuje zbirno tromesečno obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnih sporazuma, zasnovano na podacima koje službenici naručilaca, korisnika okvirnih sporazuma, unesu u aplikaciju IS CJN.

VI USLOVI ZA OBAVLJANJE POMOĆNIH POSLOVA JAVNIH NABAVKI

Član 13

Uprava, pored poslova centralizovanih javnih nabavki može obavljati i pomoćne poslove koji se sastoje u pružanju podrške poslovima planiranja i realizacije postupaka nabavke, naročito u pogledu:

1) pružanja tehničke podrške i pomoći koja naručiocima omogućava dodelu ugovora o javnoj nabavci ili zaključivanje okvirnih sporazuma;

2) savetovanja u pogledu planiranja, pripreme obrazaca, sprovođenja postupaka javne nabavke i istraživanja tržišta;

3) pripreme i sprovođenja postupaka javne nabavke u ime i za račun određenog naručioca.

Član 14

Uprava može obavljati pomoćne poslove iz člana 13. ove uredbe u meri u kojoj je kadrovski i tehnički osposobljena.

VII DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA RAD TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Član 15

U sprovođenju postupaka centralizovanih javnih nabavki, naročito u pogledu ispitivanja tržišta u skladu sa članom 29. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, održavanja sistema za pravovremeni i validan unos podataka u IS CJN, sačinjavanja specifikacije za pojedinačni predmet nabavke, angažuju se raspoloživi resursi odgovarajućih sektora obrazovanih u okviru Uprave.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou ("Službeni glasnik RS", br. 116/20 i 59/21).

Član 17

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".