Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)

Član 1

Ovom uredbom se, u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica.

Član 2

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna iz stava 1. ovog člana, ne sme prelaziti 45,00 dinara po kilogramu.

Član 3

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena brašna iz stava 1. ovog člana, ne sme prelaziti 40,90 dinara po kilogramu.

Član 4

Po cenama iz čl. 2. i 3. ove uredbe proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50% isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

Član 5

Maksimalna količina brašna iz čl. 2-4. ove uredbe koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je pet kilograma brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500.

Član 6

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2-5. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 8

Ova uredba stupa na snagu 1. marta 2024. godine i važi do 31. maja 2024. godine.