Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OBLIKU I SADRŽAJU REGISTRA ELEMENATA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, VRSTAMA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, NAČINU NJIHOVOG KORIŠĆENJA I ODOBRAVANJA, AUTOMATSKOJ OBUSTAVI RADA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA, POJEDINOSTIMA ALTERNATIVNOG PRISTUPA STALNOJ INTERNET VEZI I NAČINU UVIDA U PODATKE DOSTAVLJENE PORESKOJ UPRAVI

("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja iz člana 6. stav 2. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 153/20 - u daljem tekstu: Zakon), vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način njihovog korišćenja i odobravanja njihovih elemenata, okolnosti koje mogu dovesti do automatske obustave rada bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja, postupak njegove ponovne upotrebe, pojedinosti alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i način uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi iz člana 6. Zakona.

Član 2

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje koje se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa (u daljem tekstu: PFR) i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa (u daljem tekstu: ESIR), odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.

Elektronski fiskalni uređaj:

1) prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije;

2) obračunava iznos poreza za svaku transakciju;

3) priprema fiskalne podatke za ESIR;

4) primenjuje elektronski potpis na fiskalni račun, koristeći bezbednosni element kao zaštitu od neovlašćene izmene sadržaja;

5) prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (u daljem tekstu: SUF);

6) sačinjava fiskalni račun i izdaje ga kupcu, odnosno primaocu fiskalnog računa.

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, dokle god se radi o elektronskom fiskalnom uređaju koji se sastoji od PFR i jednog ili više ESIR čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Član 3

PFR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti hardverski i/ili softverski - lokalni procesor, odnosno softverski - virtuelni procesor, a njegove osnovne funkcije su da:

1) prima podatke o transakcijama iz ESIR-a;

2) analizira podatke o transakcijama i fiskalizuje podatke;

3) izračunava iznos poreza na osnovu podataka o evidentiranim dobrima, odnosno uslugama koje dobija iz ESIR-a;

4) sadrži ažuran sat i kalendar;

5) formatira podatke kao fiskalni račun na osnovu komunikacije sa bezbednosnim elementom, stvara elektronski potpis i beleži ga na fiskalnom računu;

6) prosleđuje fiskalni račun u ESIR;

7) čuva podatke o transakcijama i fiskalne podatke u internoj memoriji sve do bezbednog prenosa u SUF;

8) prenosi fiskalne podatke u SUF i prima komande iz SUF-a.

Član 4

Nezavisno od forme, PFR ne može da funkcioniše ako nije u vezi sa bezbednosnim elementom iz člana 2. stav 1. tačka 6) Zakona.

Bezbednosni element će, na osnovu komande iz SUF-a, automatski obustaviti zakoniti rad PFR-a i onemogućiti dalje zakonito funkcionisanje elemenata elektronskog fiskalnog uređaja u slučaju:

1) prijave zloupotrebe;

2) da dođe do značajne greške u komunikaciji sa SUF-om;

3) da obveznik fiskalizacije ne dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima u skladu sa članom 8. Zakona;

4) da obvezniku fiskalizacije bude oduzet poreski identifikacioni broj u skladu sa zakonom, odnosno u slučaju da obveznik fiskalizacije bude brisan iz registra Agencije za privredne registre;

5) da Poreska uprava ukine odobrenje za upotrebu elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a po proteku roka za obustavu upotrebe elementa naznačenog u rešenju iz člana 10. stav 1. ove uredbe.

Značajnom greškom, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, a u skladu sa Tehničkim vodičem, smatra se kvar, nedostatak protokola ili nedostatak u softveru koji proizvodi netačne ili neočekivane rezultate.

U slučaju okolnosti iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana, radi ponovne zakonite upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada, obveznik fiskalizacije mora da kontaktira Poresku upravu koja ponovo omogućava zakoniti rad bezbednosnog elementa i PFR-a nakon otklanjanja nepravilnosti koje su dovele do okolnosti iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana.

U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 3) ovog člana, radi ponovne zakonite upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada, obveznik fiskalizacije mora da preduzme mere u cilju dostavljanja Poreskoj upravi podataka o izdatim fiskalnim računima u skladu sa članom 8. Zakona, nakon čega Poreska uprava ponovo omogućava zakoniti rad bezbednosnog elementa i PFR-a.

U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 4) ovog člana, ponovna upotreba elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada nije moguća sve do vraćanja poreskog identifikacionog broja obvezniku fiskalizacije.

U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 5) ovog člana, ponovna upotreba elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada nije moguća sve do dobijanja novog odobrenja za zakonitu upotrebu elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 5

ESIR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti u obliku hardvera ili softvera, a njegova osnovna funkcija je generisanje i izdavanje fiskalnih računa u štampanoj formi.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, fiskalni račun se može generisati i izdati u elektronskoj formi isključivo prilikom prometa na malo putem interneta.

Član 6

Elementi elektronskog fiskalnog uređaja mogu da imaju različite oblike i međusobne interakcije, te se elektronski fiskalni uređaj može javiti u vidu:

1) jednog ili više hardverskih ESIR-a, od kojih svaki ima svoj lokalni PFR;

2) mešanog hardverskog i softverskog ESIR-a koji je objedinjen u okviru softvera za planiranje resursa, koji se preko interneta povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om;

3) jednog ili više softverskih ESIR-a, instaliranih na ličnom računaru, mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko lokalne mreže povezuju sa jednim lokalnim PFR-om;

4) jednog ili više softverskih ESIR-a, instaliranih na ličnom računaru, mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko interneta povezuju sa softverskim virtuelni PFR-om;

5) softverskog ESIR-a u formi internet prodavnice, koja se preko interneta povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om.

Elektronski fiskalni uređaj se može javiti i u drugim oblicima, pod uslovom da je upotreba njegovih elemenata odobrena od strane Poreske uprave u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne utiču na obavezu obveznika fiskalizacije iz člana 6. stav 4. Zakona.

Član 7

Elektronski fiskalni uređaj će se smatrati spremnim za upotrebu ukoliko se sastoji od elemenata (PFR i ESIR, kao i bezbednosni element) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave i ukoliko je izvršeno uspešno povezivanje sa SUF-om.

Član 8

Dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja, koji želi da obvezniku fiskalizacije isporuči hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da pre isporuke jednog ili više elemenata elektronskog fiskalnog uređaja Poreskoj upravi elektronskim putem podnese zahtev za dobijanje odobrenja za upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređaja, i to za svaki element odvojeno.

Na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava je dužna da izvrši proveru usklađenosti elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja sa zahtevima iz odgovarajućeg Tehničkog vodiča, koji se objavljuje na portalu Poreske uprave i da, u slučaju da utvrdi da su uslovi iz Tehničkog vodiča ispunjeni, odobri upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređaja, kao i da generiše identifikacioni broj (u daljem tekstu: IB) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Prilikom generisanja IB, Poreska uprava vodi računa da dodeljeni IB bude jedinstven za svaki element elektronskog fiskalnog uređaja, po dobavljaču, tipu i modelu elementa elektronskog fiskalnog uređaja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i neophodna tehnička dokumentacija predviđena Tehničkim vodičem.

Poreska uprava, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova iz Tehničkog vodiča, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, koje sadrži IB elementa elektronskog fiskalnog uređaja i izveštaj o postupku odobravanja, sastavljen u skladu sa primenljivim Tehničkim vodičem.

Zahtev, sa prilozima, iz stava 4. ovog člana dostavlja se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 5. ovog člana u elektronskom obliku dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja.

Odredbe st. 1-6. ovog člana se primenjuju i na obveznika fiskalizacije koji želi samostalno da razvije jedan ili više elemenata elektronskog fiskalnog uređaja za sopstvene potrebe.

Član 9

U slučaju promena na elementu ili elementima elektronskog fiskalnog uređaja čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja, odnosno lice iz člana 8. stav 7. ove uredbe dužno je da podnese nov zahtev iz člana 8. stav 1. ove uredbe, i to za svaki element elektronskog fiskalnog uređaja na koga će uticati promena.

Član 10

Poreska uprava može, u slučaju neodgovarajućeg rada ili upotrebe elementa elektronskog fiskalnog uređaja, koji nisu u skladu sa odgovarajućim Tehničkim vodičem, u slučaju promena u Tehničkom vodiču, rešenjem ukinuti odobrenje za upotrebu elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, koje sadrži rok u kojem je neophodno obustaviti isporuku i upotrebu elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana se dostavlja u elektronskom obliku dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja, odnosno licu iz člana 8. stav 7. ove uredbe.

Član 11

Poreska uprava vodi dostupan registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, i to:

1) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja čija je upotreba odobrena na osnovu zahteva iz člana 8. stav 1. ove uredbe;

2) elemenata elektronskog fiskalnog uređaja kojima je odobrenje za upotrebu ukinuto u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. ove uredbe.

Registar iz stava 1. ovog člana, naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva iz člana 8. stav 1. ove uredbe, i to:

(1) naziv, odnosno ime i prezime podnosioca;

(2) poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno datum rođenja podnosioca kada PIB nije dostupan;

(3) matični broj podnosioca;

(4) adresu sedišta, odnosno prebivališta podnosioca;

2) podatke o elementu elektronskog fiskalnog uređaja, i to:

(1) naziv;

(2) tip;

(3) IB elementa elektronskog fiskalnog uređaja;

3) broj i datum rešenja kojim se odobrava upotreba elementa elektronskog fiskalnog uređaja;

4) broj i datum rešenja kojim se ukida odobrenje za upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 12

Za potrebe sprovođenja postupka odobravanja iz člana 8. ove uredbe, Poreska uprava je dužna da:

1) objavi i ažurira Tehnički vodič na portalu Poreske uprave koji sadrži uslove koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja;

2) obezbedi i održava testno okruženje, kao i alate neophodne da bi se izvršilo kvalitativno i funkcionalno ispitivanje elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2021. godine.