Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NOVČANOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U CILJU UBLAŽAVANJA POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 57/2020)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom uređuje se isplata novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Značenje pojedinih pojmova

Član 2

Pojedini pojmovi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

1) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

2) nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste fizičko lice - poljoprivrednik i preduzetnik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

3) član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste član istog domaćinstva, koji se stalno ili povremeno bavi radom na gazdinstvu i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

4) komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste ono poljoprivredno gazdinstvo koje je tržišno usmereno i čije svojstvo je kao takvo utvrđeno u Registru poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

5) krava jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca;

6) novčana pomoć jeste jednokratna uplata bespovratnih novčanih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom.

Lica koja ostvaruju pravo na novčanu pomoć poljoprivrednim gazdinstvima

Član 3

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu u Registru ako ispunjava jedan od posebnih uslova propisanih ovim članom, i to ako:

1) u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) je vlasnik krave koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Centralna baza) ili je vlasnik krave član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

3) je vlasnik ovce ili koze koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik ovce ili koze član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

4) je vlasnik košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik košnice pčela član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i ako vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Iznos novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima

Član 4

Licu iz člana 3. ove uredbe odobrava se jednokratna pomoć u apsolutnom novčanom iznosu po jedinici upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, odnosno po grlu krave, ovce ili koze, odnosno po košnici pčela, do najvišeg ukupnog iznosa novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, i to:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;

2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;

3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;

4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Kumulacija

Član 5

Novčana pomoć iz člana 4. ove uredbe kumulira se međusobno, kao i sa eventualnim drugim vrstama pomoći (podsticaji, subvencije, donacije) u skladu sa posebnim propisima.

Isplata novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima

Član 6

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom vrši Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskom obliku od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja, na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar.

Sredstva za realizaciju ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.150.000.000 dinara na Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 7078 - Prevencija i ublažavanje posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima.

Prinudno izvršenje

Član 7

Sredstva ostvarena po osnovu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Obaveze korisnika novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima

Član 8

Korisnik novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na postupak povraćaja neosnovano isplaćene novčane pomoći shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju o postupku povraćaja neosnovano isplaćenih novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Kaznene odredbe

Član 9

Lice koje ostvari pravo na novčanu pomoć, a na to nema pravo u skladu sa ovom uredbom i ne izvrši povraćaj neosnovano isplaćenih novčanih sredstava u skladu sa ovom uredbom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30-70% primljenih novčanih sredstava direktnih davanja, a ne manje od 15.000 dinara za fizičko lice, odnosno 30.000 dinara za preduzetnika, odnosno 90.000 dinara za pravno lice.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 30.000 dinara.

Završna odredba

Član 10

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".