Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA

("Sl. glasnik RS", br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 i 110/2007)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se: normativi i standardi nastavnih i nenastavnih radnika; normativi i standardi troškova poslovanja i način obračuna materijalnih sredstava i sredstava za plate i koeficijenti za obračun i isplatu plata univerzitetima i fakultetima, za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta.

II NORMATIVI I STANDARDI BROJA NASTAVNIKA I SARADNIKA

Član 2

Nastavnik, odnosno saradnik u okviru punog radnog vremena priprema i izvodi nastavu i naučnoistraživački, odnosno umetnički rad u cilju održavanja i povećanja kvaliteta nastave.

Član 3

Poslovi pripreme i izvođenja nastave nastavnika jesu:

- rad na izradi i osavremenjavanju nastavnih planova i programa studija koje se ostvaruju na fakultetu i univerzitetu;

- praćenje i primena novina u oblasti nastavnih metoda;

- izvođenje predavanja i vežbi na osnovnim, magistarskim, specijalističkim i doktorskim studijama;

- priprema i izvođenje predavanja i vežbi, kao i drugih oblika nastave;

- priprema i obavljanje ispita;

- konsultacije sa studentima;

- obavljanje ostalih oblika nastave koji su utvrđeni programom nastavnog predmeta i statutom fakulteta;

- organizovanje pojedinačnog i zajedničkog naučnog, odnosno umetničkog rada sa studentima;

- mentorstvo u izradi diplomskog rada;

- mentorski rad sa studentima magistarskih, odnosno doktorskih studija;

- učešće u radu komisije za odobravanje, ocenu ili odbranu magistarskog rada, odnosno doktorske disertacije;

- ostvarivanje nastave na studijama za inovaciju znanja, kao i na studijama za ostvarivanje programa stručnog usavršavanja;

- inovacije u nastavi;

- saradnja sa saradnicima u toku ostvarivanja svih oblika nastave;

- učešće u radu katedre, nastavno-naučnog, odnosno nastavno-umetničkog veća, izbornog veća i drugih stručnih organa i komisija fakulteta i univerziteta.

Član 4

Poslovi pripreme i izvođenja nastave saradnika jesu:

- priprema i izvođenje oblika nastave na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama, osim predavanja i ispita;

- ostvarivanje oblika nastave na studijama za inovaciju znanja, kao i na studijama za ostvarivanje programa stručnog obrazovanja i usavršavanja;

- stalno stručno i naučno usavršavanje;

- učestvovanje u radu katedre, nastavno-naučnog, odnosno nastavno-umetničkog veća i drugih stručnih organa i komisija fakulteta i univerziteta.

Član 5

Naučnoistraživački, odnosno umetnički poslovi jesu poslovi naučnoistraživačkog, odnosno umetničkog rada koji za cilj imaju podizanje kvaliteta izvođenja nastave bilo u praktičnom ili teorijskom obliku, i to:

- stalno stručno i naučno usavršavanje;

- praćenje domaće i strane literature;

- pisanje udžbenika, priručnika, skripti i druge literature za potrebe studenata;

- objavljivanje naučnih, stručnih, odnosno umetničkih radova;

- učestvovanje u radu na naučno-istraživačkim, razvojnim, odnosno umetničkim projektima;

- razvijanje laboratorija, kao i projektovanje laboratorijskih instalacija i uređaja;

- učešće u komisijama za izbor nastavnika i saradnika, i dr.

Član 6

Struktura i potrebno vreme za obavljanje pojedinih poslova naučnoistraživačkog rada, odnosno umetničkog rada i poslova nastave nastavnika i saradnika koji su zasnovali radni odnos sa punim radnim vremenom na fakultetu, a koji se uređuju sa po 20 časova sedmično u okviru 40-časovnog sedmičnog radnog vremena, bliže se uređuju opštim aktom fakulteta, u skladu sa zakonom.

Sedmični poslovi nastave nastavnika i saradnika normativno se uređuju uvođenjem norma-časova, i to:

- 6 norma časova za predavanje sedmično, i

- 10 norma časova za vežbe sedmično.

Član 7

Normativ za poslove nastave utvrđuje se na osnovu normativno-nastavnih grupa za predavanje i vežbe, u skladu sa ovom uredbom.

Broj studenata u normativno-nastavnim grupama za predavanja i vežbe utvrđuje se prema grupama fakulteta.

Broj časova sedmično nastave po normativno-nastavnoj grupi za fakultet je prosečan sedmični fond časova po nastavnim planovima fakulteta u toku semestra.

Za fakultete nauka sedmični fond časova od 26 do 30 priznaje se kao 30 časova sedmično.

Za fakultete umetnosti priznaje se sedmični fond po nastavnom planu, a najviše do 40 časova sedmično.

Član 8

Normativne grupe fakulteta, odnosno fakulteti po kojima se formiraju normativne-nastavne grupe za predavanje i vežbe jesu:

1. Normativna grupa

- pravni fakulteti, i

- fakulteti političkih nauka

2. Normativna grupa

- ekonomski fakultet

3. Normativna grupa

- fakulteti fizičke kulture,

- fakulteti odbrane i zaštite,

- defektološki fakultet,

- fakultet organizacionih nauka,

- tehnički fakulteti u Čačku i Zrenjaninu, i

- fakultet zaštite na radu

4. Normativna grupa

- poljoprivredni fakulteti, i

- šumarski fakultet.

5. Normativna grupa

- građevinski fakulteti,

- arhitektonski fakulteti,

- mašinski fakulteti,

- elektrotehnički fakulteti,

- saobraćajni fakultet,

- rudarsko-geološki, i

- tehnološko-metalurški fakulteti

6. Normativna grupa

- medicinski fakulteti,

- stomatološki fakultet,

- farmaceutski fakultet, i

- fakultet veterinarske medicine

7. Normativna grupa

- prirodno-matematički fakulteti

8. Normativna grupa

- filozofski fakulteti,

- filološki fakulteti, i

- učiteljski fakulteti

9. Normativna grupa

- fakulteti umetnosti.

Član 9

Normativno-nastavne grupe za predavanje i vežbe po normativnim grupama fakulteta, i po godinama osnovnih studija jesu:

1. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

predavanja

140

105

85

65

55

vežbe

50

45

40

35

30

 

2. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

predavanja

110

85

65

50

40

vežbe

40

35

30

30

25

 

3. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

predavanja

95

75

55

45

35

vežbe

35

30

25

25

20

 

4. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

predavanja

90

70

50

40

30

vežbe

30

25

20

15

15

 

 

5. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

6. godinu

predavanja

85

65

45

35

25

25

vežbe

25

20

15

10

10

10

 

6. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

6. godinu

predavanja

80

60

45

30

25

25

vežbe

25

20

15

10

10

10

 

 

7. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

predavanja

70

50

40

30

25

vežbe

25

20

15

10

10

 

8. Normativna grupa

nastavne
grupe za

godine studija

1. godinu

2. godinu

3. godinu

4. godinu

5. godinu

predavanja

60

40

30

20

20

vežbe

20

15

10

10

10

 

 

9. Normativna grupa

 

sve godine studija

predavanja

12

vežbe

5

Član 10

Broj normativno-nastavnih grupa za predavanja i vežbe, za fakultet, utvrđuje se na osnovu broja prvi put upisanih studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike po godinama osnovnih studija.

Ukoliko je odlukom Vlade Republike Srbije odobren upis studenata manji od nastavne grupe propisane za tu normativnu grupu, upisani broj studenata treba da predstavlja kompletnu nastavnu grupu.

Pri određivanju broja normativnih grupa za predavanja i vežbe, ukoliko se pojavi ostatak studenata - ostatak čini novu normativnu grupu.

Član 11

Broj normativno-nastavnih grupa za predavanja, za fakultet za svaku godinu osnovnih studija, utvrđuje se na taj način što se broj studenata te godine podeli sa brojem studenata u normativno-nastavnoj grupi za predavanja, utvrđenih ovom uredbom.

Član 12

Broj normativno-nastavnih grupa za vežbe, za fakultet za svaku godinu studija, utvrđuje se na taj način što se broj studenata te godine podeli sa brojem studenata u normativno-nastavnoj grupi za vežbe, utvrđenim ovom uredbom.

Član 13

Ukupan sedmični broj norma-časova predavanja utvrđuje se kao zbir proizvoda broja obračunatih normativno-nastavnih grupa za obavljanje predavanja po semestrima i godinama studija i prosečnog sedmičnog broja časova predavanja po semestrima utvrđenog nastavnim planom fakulteta.

Član 14

Ukupan sedmični broj norma-časova vežbi utvrđuje se kao zbir proizvoda broja obračunatih normativno-nastavnih grupa za obavljanje vežbi po semestrima i godinama studija i prosečnog sedmičnog broja časova vežbi po semestrima utvrđenog nastavnim planom fakulteta.

Član 15

Normativ potrebnog broja nastavnika za izvođenje nastave na fakultetu utvrđuje se kao količnik ukupnog broja norma-časova predavanja i normativa sedmičnog opterećenja nastavnika.

Član 16

Normativ potrebnog broja saradnika za izvođenje vežbi na fakultetu utvrđuje se kao količnik ukupnog broja norma-časova vežbi i normativa sedmičnog opterećenja saradnika.

Član 17

Normativ potrebnog broja nastavnika i saradnika za izvođenje nastave na osnovnim studijama na fakultetu predstavlja zbir normativa potrebnog broja nastavnika i normativa potrebnog broja saradnika.

Član 18

Ostvarivanje dela nastave fakulteta na drugim fakultetima obračunavaće se fakultetu koji izvodi nastavu u skladu sa normativno-nastavnim grupama fakulteta za koji se izvodi nastava, na osnovu njihovog međusobnog zaključenog ugovora.

Član 19

Broj stalno zaposlenih nastavnika i saradnika na fakultetu, u smislu ove uredbe, je broj nastavnika i saradnika zaposlenih sa punim radnim vremenom, do broja odobrenog od Ministarstva prosvete i sporta, u trenutku obračuna po ovoj uredbi.

Član 20

Ukoliko je normativ broja nastavnika i saradnika, za fakultet od prve do devete normativne grupe, veći (odnosno manji) od broja stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, broj nastavnika i saradnika koji se finansira dobija se kada se za 25% razlike između normativnog broja nastavnika i saradnika i stvarnog broja nastavnika i saradnika uveća broj stalno zaposlenih nastavnika i saradnika (odnosno kada se za isti procenat ove razlike uveća normativni broj nastavnika i saradnika).

III NORMATIVI I STANDARDI BROJA NENASTAVNIH RADNIKA NA UNIVERZITETU I FAKULTETU

Član 21

Normativ broja nenastavnih radnika za obavljanje administrativno-tehničkih i drugih poslova van nastave u skladu sa opštim aktom fakulteta, fakultetu se utvrđuje kao zbir najmanje deset radnika za obavljanje osnovnih poslova i sledećeg broja radnika:

- na svakih deset stalno zaposlenih nastavnika i saradnika po jedan radnik,

- na svakih 300 studenata po jedan radnik,

- na svakih 800 metara kvadratnih površine zgrada kojima fakultet raspolaže uvećanih za odnos površine laboratorijskog prostora i ukupne površine fakulteta po jedan radnik,

- po svakoj laboratoriji po jedan radnik,

- na svakih 15.000 bibliotečkih jedinica po jedan radnik, i

- po svakoj posebnoj zgradi, odnosno ulazu sa portirskom službom po tri radnika.

Član 22

Fakultetu koji obavlja poslove za više fakulteta, kao i fakultetu koji ima posebnih specifičnosti u izvođenju nastave, broj potrebnih radnika za obavljanje tih poslova odobrava Ministarstvo prosvete i sporta, pri čemu ukupan broj nenastavnih radnika ne može biti veći od broja finansiranih nenastavnih radnika do stupanja na snagu ove uredbe.

Član 23

Normativ broja radnika koji se finansira preko univerziteta za izvršavanje programa rada u skladu sa opštim aktom univerziteta, utvrđuje se kao zbir najmanje deset radnika za obavljanje osnovnih poslova i sledećeg broja radnika:

- na svakih 500 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika fakulteta u sastavu univerziteta po jedan radnik,

- na svakih 5000 studenata, upisanih na osnovnim i magistarskim studijama na fakultetima u sastavu univerziteta koji se finansiraju iz budžeta, po jedan radnik,

- broj radnika odobren od Ministarstva prosvete i sporta za rad u informacionim centrima univerziteta,

- broj radnika univerzitetske organizacije odobren od Ministarstva prosvete i sporta, za organizacije preko koje univerzitet obavlja svoju delatnost,

- po svakoj zgradi kojom raspolaže univerzitet po tri radnika, i

- na svakih 800 metara kvadratnih, površine zgrade kojom univerzitet raspolaže po jedan radnik.

Član 24

Broj stalno zaposlenih radnika u univerzitetskoj organizaciji (univerzitetske biblioteke, Zavod za fiziku tehničkih fakulteta i dr.) preko koje univerzitet obavlja delatnost finansira se u skladu sa posebnim aktom Ministarstva prosvete i sporta, pri čemu se polazi od kriterijuma za zarade zaposlenih i kriterijuma za materijalne troškove koji važe za fakultete i univerzitete.

IV NORMATIVI I STANDARDI TROŠKOVA POSLOVANJA FAKULTETA, ODNOSNO UNIVERZITETA

Član 25

Stalni rashodi i naknade u naturi koji su nezavisni od obima obavljanja delatnosti univerziteta, odnosno fakulteta jesu:

- komunalne usluge - korišćenje gradskog zemljišta,

- troškovi platnog prometa i bankarskih usluga,

- troškovi putovanja.

Troškovi iz stava 1. ovog člana nadoknađuju se u celosti.

Član 26

Sredstva za kapitalno održavanje građevinskih objekata i opreme određuju se na osnovu odgovarajućih zakonskih propisa.

Član 27

Osiguranje imovine i lica univerziteta i njegovih članova čija se delatnost finansira iz budžeta, obezbeđuju se preko univerziteta.

Član 28

Fakultetu, na ime izdavačke delatnosti, na godišnjem nivou obezbeđuju se sredstva od 1.500 dinara po stalno zaposlenom nastavniku i saradniku fakulteta u sastavu univerziteta. Fakulteti se mogu dogovoriti da se jedan deo izdavačke delatnosti obavlja i na univerzitetu, pri čemu se, u odgovarajućoj srazmeri, ova odobrena sredstva koriste i za ovu namenu. Fakulteti i univerzitet su obavezni da na kraju date školske godine podnesu izveštaj o trošenju odobrenih sredstava.

Član 29

Sredstva za investiciono i tekuće održavanje utvrđuju se na godišnjem nivou u iznosu od 60 dinara po kvadratnom metru površine građevinskih objekata fakulteta, odnosno univerziteta u jednakim mesečnim ratama.

Akt o korišćenju ovih sredstava (kriterijumi za raspodelu, način korišćenja, iznos sredstava po prioritetima, iznos sredstava po studentu koji se finansira iz budžeta i sl.) donosi Ministarstvo prosvete i sporta.

Za neodložne intervencije univerzitetu obezbeđuju se sredstva prema stvarnim troškovima.

Raspodelu sredstava iz st. 1. i 2. ovog člana vrši Ministarstvo prosvete i sporta. Fakultetima se sredstva za tekuće održavanje odobravaju najviše do nivoa procentualnog učešća sredstava obezbeđenih fakultetu preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu fakulteta.

Član 30

Sredstva za međunarodnu saradnju, nabavku stranih časopisa i knjiga, članarine međunarodnih asocijacija i stručnih organizacija, obezbeđuju se fakultetu u iznosu od 1.800 dinara godišnje po stalno zaposlenom nastavniku i saradniku. Fakultetima se ova sredstva odobravaju najviše do nivoa procentualnog učešća sredstava obezbeđenih fakultetu preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu fakulteta.

Sredstva za ove namene za univerzitet utvrđuje Ministarstvo prosvete i sporta na osnovu usaglašenog predloga univerziteta u Republici Srbiji. Akt o korišćenju ovih sredstava (kriterijum za raspodelu, način korišćenja, iznos sredstava i sl.) donosi Ministarstvo prosvete i sporta na osnovu predloga univerziteta u Republici Srbiji.

Član 31

Sredstva za materijale za obrazovanje, kulturu i rekreaciju kao i sredstva za opremu za obrazovanje, kulturu i rekreaciju - za vannastavne aktivnosti studenata obezbeđuju se fakultetu u iznosu od 100 dinara godišnje po prvi put upisanom studentu osnovnih studija. Ministarstvo prosvete i sporta odobrava fakultetima ova sredstva na bazi predloženog plana aktivnosti u datoj školskoj godini. Fakulteti su obavezni da na kraju školske godine podnesu izveštaj o trošenju ovih sredstava.

Fakultetima se ova sredstva dodaju najviše do nivoa procentualnog učešća sredstava obezbeđenih fakultetu preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu fakulteta.

Član 32

Ukupni rashodi poslovanja fakulteta, izuzimajući rashode iz čl. 25, 26, 27, 28, 29, 30. i 31. ove uredbe i iskazane rashode po osnovu isplate autorskih honorara, nadoknađuju se fakultetu do nivoa procentualnog učešća sredstava obezbeđenih fakultetu preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu fakulteta.

Pri utvrđivanju učešća sredstava obezbeđenih fakultetu preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu fakulteta računaju se i sredstva dobijena od Ministarstva prosvete i sporta preko drugih fakulteta, odnosno univerziteta.

Sredstava za finansiranje terenske nastave, koja je sastavni deo planova i programa studiranja na odgovarajućim fakultetima, obezbeđuju se posebnim aktom Ministarstva prosvete i sporta.

Član 33

Ukupni rashodi poslovanja koji se obezbeđuju preko univerziteta, izuzimajući rashode iz čl. 25, 26, 27, 28, 29. i 30. ove uredbe i iskazane rashode isplate autorskih honorara, obezbeđuju se do nivoa procentualnog učešća sredstava obezbeđenih preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu univerziteta, odnosno univerzitetske organizacije preko koje univerzitet obavlja svoju delatnost.

Pri utvrđivanju učešća sredstava obezbeđenih univerzitetu preko Ministarstva prosvete i sporta u ukupnom prihodu univerziteta, uzimaju se u obzir i sredstva posredno dobijena od Ministarstva prosvete i sporta preko drugog univerziteta, odnosno fakulteta.

V NAČIN OBRAČUNA SREDSTAVA ZA ZARADE I MATERIJALNE TROŠKOVE

Član 34

Sredstva za plate nastavnika i saradnika fakulteta utvrđuju se kao proizvod broja nastavnika i saradnika koji se finansira fakultetu, prosečnog koeficijenta složenosti za stalno zaposlene i osnovice za obračun plata utvrđene u skladu sa važećim propisima.

Na ovako utvrđene plate dodaju se svi dodaci na platu utvrđeni članom 5. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Član 35

Prosečan koeficijent složenosti dobija se kada se zbir proizvoda broja nastavnika i saradnika stalno zaposlenih po strukturi, i odgovarajućeg koeficijenta složenosti za tu strukturu nastavnih radnika prema članu 41. ove uredbe podeli brojem stalno zaposlenih.

Član 36

Univerzitetu, odnosno fakultetu utvrđuju se sredstva za plate nenastavnih radnika, kao proizvod broja nenastavnih radnika koji se finansira iz budžeta, prosečnog koeficijenta složenosti za stalno zaposlene nenastavne radnike i osnovice za obračun zarada utvrđene u skladu sa važećim propisima.

Član 37

Prosečan koeficijent složenosti nenastavnih radnika dobija se kada se zbir proizvoda broja nenastavnih radnika u stalnom radnom odnosu po strukturi i odgovarajućeg koeficijenta složenosti za tu strukturu radnika prema Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 44/2001), podeli brojem stalno zaposlenih.

Član 38

Zaposlenima na fakultetu, odnosno univerzitetu uvećavaju se obračunate plate po osnovu rukovođenja, i to za:

- rektoru univerziteta 40%;

- prorektoru, dekanu fakulteta 30%;

- direktoru, rukovodiocu instituta, generalnom sekretaru univerziteta, prodekanu 20%;

- šefu katedre, sekretaru, ustanove, šefu računovodstva, šefu studija, šefu kabineta rektora 10%, i

- šefu odseka grupe ili službe 5%.

Član 39

Obračun plata radnika univerziteta, odnosno fakulteta kao i obračun sredstava za pokriće troškova poslovanja vrši se svakog meseca.

Član 40

Vlada Republike Srbije utvrđuje broj studenata na magistarskim, odnosno doktorskim studijama koji se finansira iz budžeta na bazi školarine.

Član 41

Koeficijenti složenosti rada za finansiranje plata nastavnika i saradnika fakulteta i univerziteta u skladu sa čl. 6. i 9. ove uredbe jesu:

1.

redovni profesor, samostalni umetnički saradnik i naučni savetnik sa doktoratom

30,19

2.

vanredni profesor, viši naučni saradnik, viši umetnički saradnik sa doktoratom

28,01

3.

samostalni stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa doktoratom

27,46

4.

docent, naučni saradnik, umetnički saradnik, bibliotekar savetnik, generalni sekretar univerziteta sa doktoratom

25,65

5.

viši stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa doktoratom

22,62

6.

asistent doktor nauka

21,75

7.

viši predavač ili viši lektor na fakultetu

20,96

8.

asistent magistar, istraživač - saradnik, asistent - umetnički saradnik, predavač

20,17

9.

stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti

19,78

10.

asistent - pripravnik

18,58

11.

stručni saradnik

17,91.

Član 42

Iznos sredstava za plate nastavnika i saradnika, utvrđen na osnovu čl. 34. do 41. ove uredbe predstavlja minimalni nivo sredstava kojima država finansira rad fakulteta i univerziteta.

Ukoliko se aktom Vlade Republike Srbije predvidi manji broj studenata koji se finansira iz budžeta u odnosu na prethodnu školsku godinu, iznos sredstava za plate nastavnika i saradnika smanjuje se procentualno za polovinu procentualnog smanjenja broja studenata koji se finansiraju iz budžeta.

Član 43

Normativi i koeficijenti složenosti rada po ovoj uredbi predstavljaju osnov za finansiranje rada fakulteta i univerziteta. Fakulteti i univerziteti svojim pojedinačnim kolektivnim ugovorima i opštim aktima uređuju raspodelu ovako dobijenih sredstava. Sredstva dobijena za pokriće rashoda iz čl. 25. do 31. ove uredbe ne mogu se koristiti za plate zaposlenih.

Član 43a

Izuzetno, u 2004. godini, dodatna sredstva iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje tekućih rashoda univerziteta i fakulteta, raspodeliće se po pojedinim fakultetima i univerzitetima polazeći od sredstava obezbeđenih iz tekuće budžetske rezerve i sopstvenih prihoda ostvarenih po godišnjem izveštaju fakulteta i univerziteta za 2003. godinu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeliće se rešenjem ministra nadležnog za poslove prosvete i sporta pojedinim univerzitetima i fakultetima, osim univerzitetu i fakultetima za koje se sredstva za tekuće rashode obezbeđuju u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe, u delu koji se odnosi na nastavnike i saradnike univerziteta i fakulteta, odredbe člana 2. tačka 4) i člana 3. tačka 4) Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 44/2001).

Član 45

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta Republike ("Službeni glasnik RS", broj 10/95).

Član 46

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

("Sl. glasnik RS", br. 100/2004)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

("Sl. glasnik RS", br. 26/2005)

Član 2

Koeficijenti iz člana 1. ove uredbe primenjivaće se od obračuna i isplate plata za februar 2005. godine.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

("Sl. glasnik RS", br. 38/2007)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od isplate plate za april 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

("Sl. glasnik RS", br. 110/2007)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od isplate plate za novembar 2007. godine.