Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA

("Sl. glasnik RS", br. 22/2016, 83/2017, 65/2019, 74/2021 i 10/2024)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi, način isplate i visina nacionalnih sportskih priznanja i novčanih nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) sportista jeste državljanin Republike Srbije koji je kao član seniorske prve A selekcije nacionalne sportske reprezentacije Republike Srbije nastupao najmanje jedanput na utakmicama, odnosno pojedinačnim takmičenjima održanim u okviru međunarodnog sportskog takmičenja na kojem je ostvaren relevantan sportski rezultat u smislu ove uredbe;

2) glavni trener ekipe jeste trener seniorske prve A selekcije nacionalne sportske reprezentacije Republike Srbije u određenom kolektivnom sportu, koji u svojstvu glavnog trenera nacionalne sportske reprezentacije priprema ekipu za međunarodno sportsko takmičenje, vodi ekipu, prijavljen je za takmičenje po sportskim pravilima međunarodnog sportskog saveza u čijoj nadležnosti se održava relevantno sportsko takmičenje i fizički prisustvuje utakmicama, odnosno mečevima na tom relevantnom sportskom takmičenju;

3) trener sportiste jeste trener seniorske prve A selekcije nacionalne sportske reprezentacije Republike Srbije u određenom individualnom sportu, koji u svojstvu individualnog trenera određenog sportiste u reprezentaciji, priprema sportistu za međunarodno sportsko takmičenje, izdaje sportisti uputstva za nastup na tom takmičenju, prijavljen je za takmičenje po pravilniku međunarodnog sportskog saveza u čijoj nadležnosti se održava relevantno sportsko takmičenje i fizički prisustvuje mečevima koji se održavaju na tom takmičenju;

4) relevantan sportski rezultat predstavlja zlatna, srebrna ili bronzana medalja osvojena na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama i svetski rekord u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, kao i učešće u finalu DEJVIS kupa ili FED kupa Međunarodne teniske federacije;

5) ekipu čine članovi nacionalne sportske reprezentacije Republike Srbije (sportisti prijavljeni za takmičenje po sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza u čijoj nadležnosti je održano takmičenje i glavni trener ekipe);

6) sportska organizacija jeste sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja u okviru evropskog klupskog prvenstva najvišeg nivoa prema kriterijumima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u sportovima prve kategoriji prema Nacionalnoj kategorizaciji sportova, ostvari relevantan sportski rezultat;

7) olimpijskim, odnosno paraolimpijskim sportskim disciplinama smatraju se sportske discipline iz olimpijskih, odnosno paraolimpijskih sportskih grana koje su na programu letnjih i zimskih olimpijskih, odnosno paraolimpijskih igara, koje utvrđuje Međunarodni olimpijski komitet, odnosno Međunarodni paraolimpijski komitet za svaki četvorogodišnji olimpijski, odnosno paraolimpijski ciklus.

Termini kojima se u ovoj uredbi označavaju lica (sportisti i treneri) u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 3

Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje se sportistima, državljanima Republike Srbije, koji kao članovi nacionalne sportske reprezentacije Republike Srbije osvoje medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili su bili, odnosno budu nosioci svetskog rekorda u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili postanu finalisti DEJVIS kupa ili FED kupa Međunarodne teniske federacije.

Član 4

Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje se u vidu diplome i doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini:

1) tri prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama ili Šahovskoj olimpijadi;

2) dve i po prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za srebrnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, ili za osvojeni DEJVIS kup ili FED kup Međunarodne teniske federacije;

3) dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za svetski rekord u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini;

4) jednu i po prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini ili za srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini;

5) jednu prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini.

U slučaju da sportista koji je stekao pravo na nacionalno sportsko priznanje, a nakon postizanja relevantnog sportskog rezultata u smislu ove uredbe, nastupi na sportskom takmičenju za reprezentaciju strane države, odnosno stranog nacionalnog sportskog saveza ili kao individualni predstavnik strane države, odnosno stranog nacionalnog sportskog saveza visina nacionalnog sportskog priznanja trajno se umanjuje za 25% u odnosu na iznos iz stava 1. tač. 1)-5) ovog člana.

U slučaju da sportista tokom sportske karijere ostvari više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, kao osnov za dodelu tog priznanja uzeće se u obzir najbolji (najvredniji) sportski rezultat.

Član 5

Novčana nagrada za postignute sportske rezultate u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim granama dodeljuje se sportistima i trenerima državljanima Republike Srbije, koji kao članovi nacionalne sportske reprezentacije Republike Srbije na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi i svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini osvoje jednu od medalja ili postanu finalisti DEJVIS kupa ili FED kupa Međunarodne teniske federacije.

U slučaju da sportista i njegov trener, na istom takmičenju, ostvare više sportskih rezultata koji predstavljaju osnov za dodelu novčane nagrade iz stava 1. ovog člana, dodeliće im se jedna novčana nagrada za najbolji (najvredniji) sportski rezultat ostvaren na tom takmičenju.

U slučaju da na istom takmičenju u individualnom sportu više sportista, koji imaju istog trenera iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe, ostvare sportske rezultate koji predstavljaju osnov za dodelu novčane nagrade iz stava 1. ovog člana, treneru sportista će se za svakog sportistu dodeliti po jedna novčana nagrada za najbolji (najvredniji) sportski rezultat svakog individualno određenog sportiste ostvaren na tom takmičenju.

Član 6

Za osvojenu medalju u ekipnim ili pojedinačnim sportovima na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i na Šahovskoj olimpijadi dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 80.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Novčane nagrade iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan isplate.

Član 7

Za osvojenu medalju na svetskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, ili za učešće u finalu DEJVIS kupa ili FED kupa Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Novčane nagrade iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan isplate.

Član 8

Za osvojenu medalju na evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Novčane nagrade iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan isplate.

Član 9

Za osvojeno evropsko klupsko prvenstvo najvišeg nivoa prema kriterijumima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u sportovima prve kategoriji prema Nacionalnoj kategorizaciji sportova, dodeljuje se sportskoj organizaciji novčana nagrada u iznosu koji odredi Vlada posebnom odlukom.

Član 10

Nacionalno sportsko priznanje i novčana nagrada za osvojenu medalju na svetskom ili evropskom prvenstvu u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini dodeljuju se samo za rezultate ostvarene u prvoj A nacionalnoj seniorskoj sportskoj reprezentaciji Republike Srbije.

Član 11

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za sport (u daljem tekstu: Ministarstvo), donosi rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade.

Pravo na nacionalno sportsko priznanje sportista ostvaruje od dana donošenja rešenja o dodeli tog priznanja, s tim da se doživotno mesečno novčano primanje iz člana 4. stav 1. ove uredbe isplaćuje sportisti nakon navršenih 40 godina života sportiste.

Nacionalno sportsko priznanje može se istom sportisti dodeliti samo jednom.

Protiv rešenja Vlade iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.

Član 12

Na osnovu rešenja Vlade o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade iz člana 11. stav 1. ove uredbe Ministarstvo zaključuje sa sportistom, trenerom, odnosno sportskom organizacijom koja je postigla relevantni sportski rezultat ugovor o isplati doživotnog mesečnog novčanog primanja, odnosno novčane nagrade.

Doživotno mesečno novčano primanje iz člana 4. ove uredbe isplaćuje se iz sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih na razdelu Ministarstva.

Novčana nagrada iz čl. 6, 7. i 8. ove uredbe isplaćuje se iz sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih na razdelu Ministarstva.

Član 13

Zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade podnosi se Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana završetka međunarodnog sportskog takmičenja na kome je postignut relevantan sportski rezultat, odnosno u roku od 30 dana od dana službenog priznavanja postignutog svetskog rekorda od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Zahtev iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži podatke o:

1) imenu i prezimenu i jedinstvenom matičnom broju sportiste, odnosno trenera koji podnosi zahtev;

2) nazivu i sedištu sportske organizacije koja podnosi zahtev i imenu i prezimenu i jedinstvenom matičnom broju zastupnika sportske organizacije;

3) nadležnom nacionalnom sportskom savezu u čijoj nacionalnoj sportskoj reprezentaciji je sportista, odnosno trener postigao relevantni sportski rezultat, odnosno u koji je sportska organizacija učlanjena;

4) nazivu, vremenu i mestu održavanja sportskog takmičenja na kome je postignut relevantni sportski rezultat;

5) učestalosti održavanja sportskog takmičenja (svake godine, svake druge godine, svake četvrte godine);

6) nazivu nadležnog međunarodnog sportskog saveza ili druge organizacije nadležne za održavanje sportskog takmičenja na kome je postignut relevantni sportski rezultat;

7) broju i vrsti osvojenih medalja;

8) nazivu banke i broju tekućeg računa na koji treba izvršiti isplatu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se sledeći dokazi:

1) dokumenta kojima se od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili nadležnog međunarodnog sportskog saveza potvrđuje da je sportista ili trener, odnosno sportska organizacija učestvovao na odgovarajućem međunarodnom sportskom takmičenju u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog i međunarodnog sportskog saveza i da je na njemu ostvario relevantan sportski rezultat;

2) uverenje o državljanstvu Republike Srbije sportiste, odnosno trenera u trenutku podnošenja zahteva;

3) ovlašćenje sportiste, odnosno trenera da nadležni nacionalni sportski savez može u njegovo ime i za njegov račun podneti zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade.

Izuzetno, u slučaju kada, u skladu sa aktom kojim se uređuju sportske grane i oblasti sporta i sportske discipline u okviru sportskih grana i oblasti sporta u Republici Srbiji, olimpijska sportska disciplina obuhvata sve takmičarske kategorije, uz zahtev iz stava 1. ovog člana pored dokaza iz stava 3. ovog člana podnosi se i dokument kojim se od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza potvrđuje da je svetsko, odnosno evropsko prvenstvo na kome je sportista, odnosno trener postigao relevantan sportski rezultat održano u olimpijskoj disciplini kao deo kvalifikacionog olimpijskog ciklusa za učešće na Olimpijskim, odnosno Paraolimpijskim igrama.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi sportista, trener, odnosno zastupnik sportske organizacije koji je ostvario relevantan sportski rezultat ili po ovlašćenju sportiste, odnosno trenera nadležni nacionalni sportski savez čiji je sportista, odnosno trener član.

Ministarstvo u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz stava 1. ovog člana dostavlja Vladi predlog za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade.

Član 14

Ukoliko nosilac nacionalnog sportskog priznanja svojim ponašanjem ili učešćem u aktivnostima koje nisu u skladu sa zakonom, sportskim pravilima ili drugim opštim aktima organizacija u oblasti sporta šteti ugledu sporta, i na taj način, ugledu Republike Srbije, Vlada može, na predlog Ministarstva, rešenjem odlučiti da ne dodeli, odnosno ukine nacionalno sportsko priznanje.

Protiv rešenja Vlade iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.

Član 15

Sportisti i treneri koji su stekli pravo na nacionalno sportsko priznanje po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ove uredbe, nastavljaju da ostvaruju to pravo u skladu sa propisom po kome su ga i stekli.

Sportisti koji su postigli relevantni sportski rezultat nakon stupanja na snagu Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta ("Službeni glasnik RS", br. 24/09 i 88/09) i Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama ("Službeni glasnik RS", br. 8/13 i 7/15) pravo na nacionalno priznanje ostvaruju u iznosu i pod uslovima utvrđenim tim uredbama i doživotno mesečno novčano primanje isplaćuje se sportisti nakon navršenih 40 godina života sportiste i u iznosu utvrđenom uredbom koja je bila na snazi u trenutku postizanja relevantnog sportskog rezultata.

Sportisti i treneri koji su postigli relevantan sportski rezultat do dana stupanja na snagu Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta ("Službeni glasnik RS", br. 24/09 i 88/09) i koji su taj rezultat prijavili Ministarstvu do roka propisanog tom uredbom, pravo na nacionalno priznanje ostvaruju u iznosu i pod uslovima utvrđenim propisom koji je bio na snazi do stupanja na snagu te uredbe i doživotno mesečno novčano primanje isplaćuje se sportisti, odnosno treneru nakon navršenih 35 godina života sportiste odnosno trenera i u iznosu utvrđenom uredbom koja je bila na snazi u trenutku postizanja relevantnog sportskog rezultata.

Sportisti koji, po stupanju na snagu ove uredbe, ostvare vredniji rezultat u odnosu na rezultat po osnovu kojeg su stekli pravo na nacionalno sportsko priznanje, mogu podneti zahtev za usklađivanje tog prava.

Izuzetno, sportisti odnosno treneri iz stava 3. ovog člana, koji su ostvarili ili ostvare vredniji rezultat u odnosu na rezultat po osnovu kojeg su stekli pravo na nacionalno sportsko priznanje, usklađivanje tog prava vršiće se pošto navrše 40 godina života, u skladu sa ovom uredbom.

Član 16

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama ("Službeni glasnik RS", br. 8/13 i 7/15).

Član 17

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

("Sl. glasnik RS", br. 10/2024)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".