Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

("Sl. glasnik RS", br. 26/2017)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom propisuje se način sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i druga pitanja koja su od značaja za rad disciplinskih organa, odnosno postupanje u pogledu pokretanja, vođenja, odlučivanja i organizacije rada disciplinskih organa, kao i način vođenja evidencija o izrečenim disciplinskim merama.

II POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 2

Neposredni rukovodilac dužan je da, u najkraćem roku od dana saznanja za povredu službene dužnosti, protiv zaposlenog podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka, rukovodiocu organizacione jedinice ili licu koje on ovlasti.

Pre podnošenja inicijative za pokretanje disciplinskog postupka, neposredni rukovodilac je dužan da ispita sve okolnosti od značaja za pokretanje disciplinskog postupka.

Pre pokretanja disciplinskog postupka, zaposleni nije dužan da se izjašnjava na okolnosti povrede službene dužnosti.

Član 3

Rukovodilac organizacione jedinice ili lice koje on ovlasti za pokretanje disciplinskog postupka, po prijemu inicijative za pokretanje disciplinskog postupka, proverava da li postoje smetnje za njegovo pokretanje, pa će istu odbaciti zaključkom ako:

1) radnja opisana u inicijativi za pokretanje disciplinskog postupka nije propisana kao povreda službene dužnosti;

2) je nastupila zastarelost za pokretanje disciplinskog postupka;

3) je zaposlenom u međuvremenu prestao radni odnos.

Član 4

Zaključak kojim se pokreće disciplinski postupak i koji se zaposlenom dostavlja bez odlaganja sadrži: osnovne identifikacione podatke zaposlenog (ime i prezime); naziv radnog mesta i organizacione jedinice u kojoj je raspoređen; činjenični opis radnje kvalifikovane kao povreda službene dužnosti koja mu se stavlja na teret; pravnu kvalifikaciju povrede službene dužnosti, kao i dokaze na kojima se isti zasniva, a koje treba ispitati u toku postupka; vreme i mesto izvršenja, kao i druge okolnosti potrebne za utvrđivanje povrede službene dužnosti.

Jednim zaključkom se može pokrenuti disciplinski postupak protiv više zaposlenih za jednu ili više povreda službene dužnosti i može se protiv jednog zaposlenog pokrenuti disciplinski postupak za više povreda službene dužnosti, ukoliko su zasnovane na istom činjeničnom i pravnom osnovu.

III VOĐENJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA I ODLUČIVANJE O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI

Član 5

U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava na kojoj zaposleni ima pravo da izloži svoju odbranu.

Zaposleni na raspravi može da se brani sam ili preko zastupnika, odnosno punomoćnika, a može da dostavi i pisanu odbranu.

Zaposlenog u postupku može zastupati predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti na raspravi ili dostavljanjem pisanog ovlašćenja.

Član 6

Kada zaposleni odbije da iznese odbranu i odgovara na postavljena pitanja, disciplinski starešina će to konstatovati u zapisniku, pročitati njegovu izjavu ukoliko je ima u spisima predmeta, pročitati spise predmeta, a svoju odluku zasnovati na raspoloživim činjenicama i dokazima.

Ako na usmenu raspravu ne dođe zaposleni koji je uredno pozvan, a svoj izostanak ne opravda, kao i ukoliko ne dostavi pisanu odbranu, rasprava će se održati u njegovom odsustvu.

Član 7

Zaposlenom i svedocima pismena se dostavljaju službenom poštom preko organizacione jedinice u kojoj rade ili u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak, koje regulišu pitanje dostavljanja.

Član 8

Disciplinski starešina ima obavezu da na usmenoj raspravi na kojoj je isključena javnost upozori sve prisutne da su dužni da čuvaju kao tajnu sve što su na usmenoj raspravi saznali.

Rukovanje podacima sa oznakom tajnosti mora se vršiti u skladu sa propisima koji regulišu tu materiju.

Član 9

Ukoliko u toku pokretanja ili vođenja disciplinskog postupka zaposleni bude premešten ili raspoređen na drugo radno mesto koje ne pripada organizacionoj jedinici u kojoj je izvršena povreda službene dužnosti, nadležna za pokretanje i vođenje postupka, odlučivanje, kao i izricanje disciplinske mere, ostaje ona organizaciona jedinica u kojoj je zaposleni radio u vreme izvršenja povrede službene dužnosti.

Član 10

O prekidu disciplinskog postupka zbog nemogućnosti njegovog vođenja, donosi se poseban zaključak, u slučajevima ako:

1) disciplinski postupak nije moguće voditi zbog odsustva zaposlenog;

2) disciplinski postupak nije moguće voditi iz drugih opravdanih razloga.

Pre nego što se postupak prekine, prikupiće se svi dokazi o povredi službene dužnosti i odgovornosti zaposlenog do kojih se može doći.

Prekinuti postupak nastaviće se kad prestanu smetnje koje su izazvale prekid.

Član 11

Disciplinski starešina koji u toku javne rasprave utvrdi da nije neophodno saslušanje nekog od svedoka ili drugih lica, može odlučiti da se dokazi izvedu čitanjem njihovih ranijih izjava ili odustati od izvođenja tog dokaza.

Po završenom dokaznom postupku, disciplinski starešina daje završnu reč zaposlenom, zastupniku, odnosno punomoćniku.

IV IZRICANJE DISCIPLINSKE MERE

Član 12

Prilikom izricanja disciplinske mere za učinjenu povredu službene dužnosti u obzir se uzimaju okolnosti propisane Zakonom o policiji, kao i ranije izrečene disciplinske mere koje se vode u kadrovskoj evidenciji.

V KRITERIJUMI ZA IZBOR ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE

Član 13

Predsednik i član veća Disciplinske komisije iz Ministarstva unutrašnjih poslova može biti zaposleni koji:

1) ima najmanje pet godina iskustva u vođenju prvostepenog disciplinskog postupka;

2) ima najmanje 10 godina radnog iskustva u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3) nije disciplinski kažnjavan.

Za predstavnika javnosti može biti imenovano svako punoletno lice koje je državljanin Republike Srbije i koje je dostojno funkcije predstavnika javnosti u veću Disciplinske komisije. Prilikom imenovanja uzima se u obzir znanje, stručnost i poznavanje propisa iz oblasti unutrašnjih poslova.

Predstavnik javnosti ne može biti advokat, niti lice koje pruža pravne usluge uz naknadu, kao ni lice koje obavlja nespojive i druge poslove koji mogu dovesti u sumnju njegovu nepristrasnost.

VI PRAVNA SREDSTVA PROTIV REŠENJA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU

Član 14

Protiv rešenja disciplinskog starešine, zaposleni o čijoj disciplinskoj odgovornosti je odlučeno u prvom stepenu, kao i lice koje je pokrenulo disciplinski postupak, imaju pravo da podnesu prigovor Disciplinskoj komisiji.

Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 15

Zaposlenom kome je izrečena disciplinska mera prestanka radnog odnosa, radni odnos prestaje danom konačnosti rešenja kojim je disciplinska mera izrečena.

VII EVIDENCIJA IZREČENIH DISCIPLINSKIH MERA

Član 16

Disciplinska mera izrečena konačnim rešenjem, upisuje se u jedinstvenu kadrovsku evidenciju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana, vodi se u elektronskoj formi na Jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Disciplinska mera briše se iz jedinstvene kadrovske evidencije policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, po službenoj dužnosti ili na zahtev zaposlenog, ako zaposlenom ne bude izrečena nova disciplinska mera u naredne dve godine od izrečene disciplinske mere za laku povredu službene dužnosti, ili u naredne četiri godine od izrečene disciplinske mere za tešku povredu službene dužnosti.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Postupci utvrđivanja disciplinske odgovornosti započeti pre stupanja na snagu ove uredbe, a u kojima nije doneta konačna odluka o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Član 18

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 8/06).

Član 19

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".