Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA

("Sl. glasnik RS", br. 38/2019 i 97/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za kategorizaciju javnih puteva Republike Srbije.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) makroregionalna saobraćajna težišta su naselja sa više od 100.000 stanovnika u kontinualno izgrađenom području sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije stanovništva iz šireg područja 45-60 minuta, a koja su administrativni, kulturni, obrazovni, privredni, snabdevački, zdravstveni i sl. centri više regiona i/ili Republike Srbije sa brojnim funkcijama međunarodnog značaja;

2) regionalna saobraćajna težišta su naselja sa 50.000 do 100.000 stanovnika u gravitacionom području sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije stanovništva 30-45 minuta, a koja su administrativni, kulturni, obrazovni, privredni, snabdevački, zdravstveni i sl. centri regiona i/ili više opština;

3) područna saobraćajna težišta su naselja sa 10.000 do 50.000 stanovnika koja svojim sadržajima pokrivaju uvećani nivo svakodnevnih potreba stanovništva, kao i ograničeni broj i obim povremenih potreba sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije stanovništva 15-30 minuta, a koja su manji centri proizvodnje, zanatstva i delatnosti usluga sa ograničenim nivoom administrativnih, kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih funkcija;

4) lokalna (opštinska) saobraćajna težišta su naselja sa 500 do 10.000 stanovnika, koja svojim sadržajima pokrivaju svakodnevne i ograničene povremene potrebe stanovništva sa vremenskim radijusom svakodnevne gravitacije manjim od 15 minuta;

5) stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put I reda je neposredna gravitaciona zona putnog poteza državnog puta I reda koja obuhvata veći broj saobraćajnih težišta višeg reda (makroregionalna i regionalna);

6) stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put II reda je neposredna gravitaciona zona putnog poteza državnog puta II reda koja obuhvata veći broj saobraćajnih težišta nižeg reda (regionalna, područna, opštinska);

7) stepen direktnosti međusobnog povezivanja saobraćajnih težišta je faktor odstupanja (obilazni faktor) dužine putnog poteza u odnosu na idealnu dužinu između dva saobraćajna težišta (prednost ima potez sa manjim faktorom);

8) urbanistički sadržaj predstavlja lokacije različitih namena (privredni centri, saobraćajni terminali, turistički centri, područja za odmor i rekreaciju, parkirališta i sl.).

II KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA IA REDA

Član 3

Putevi se kategorišu kao državni putevi IA reda ako:

1) su deo mreže međunarodnih evropskih puteva (E - putevi) na teritoriji Republike Srbije, shodno Evropskom sporazumu o glavnim međunarodnim saobraćajnim arterijama (AGR);

2) su saobraćajno povezani sa putevima na teritorijama susednih država;

3) povezuju makroregionalna saobraćajna težišta;

4) obezbeđuju stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put I reda;

5) ispunjavaju tehničke karakteristike za autoput.

IIA KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA IM REDA (MOTOPUT)

Član 3a

Putevi se kategorišu kao državni putevi IM reda (motoput) ako:

1) saobraćajno povezuju privredno značajna naselja na teritoriji države;

2) su namenjeni isključivo za motorni saobraćaj;

3) sadrže fizički razdvojene kolovoze po smerovima, sa najmanje dve saobraćajne trake za svaki smer.

III KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA IB REDA

Član 4

Putevi se kategorišu kao državni putevi IB reda ako kumulativno ispunjavaju jedan od primarnih i jedan od sekundarnih kriterijuma.

Primarni kriterijumi:

1) da povezuju makroregionalna, odnosno makroregionalna i regionalna saobraćajna težišta;

2) da su deo mreže međunarodnih evropskih puteva (E - putevi) na teritoriji Republike Srbije, shodno Evropskom sporazumu o glavnim međunarodnim saobraćajnim arterijama (AGR);

3) da su saobraćajno povezani sa putevima na teritorijama susednih država koji odgovaraju kategoriji državnog puta I reda.

Sekundarni kriterijumi:

1) da obezbeđuju stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put I reda;

2) da obezbeđuju prosečan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) za 2017. godinu veći od 5.000 vozila na dan, na osnovu podataka o brojanju saobraćaja JP "Putevi Srbije";

3) da obezbeđuju stepen direktnosti međusobnog povezivanja makroregionalnih i regionalnih saobraćajnih težišta.

IV KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA IIA REDA

Član 5

Putevi se kategorišu kao državni putevi IIA reda ako kumulativno ispunjavaju jedan od primarnih i jedan od sekundarnih kriterijuma.

Primarni kriterijumi:

1) da međusobno povezuju regionalna saobraćajna težišta, regionalna saobraćajna

težišta i područna saobraćajna težišta, odnosno da međusobno povezuju područna saobraćajna težišta;

2) da povezuju regionalna saobraćajna težišta područna saobraćajna težišta sa mrežom državnih puteva I reda;

3) da su saobraćajno povezani sa putevima na teritorijama susednih država koji odgovaraju kategoriji državnog puta II reda.

Sekundarni kriterijumi:

1) da je prosečan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) za 2017. godinu veći od 2.000 vozila na dan, na osnovu podataka o brojanju saobraćaja JP "Putevi Srbije";

2) da obezbeđuje stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put II reda;

3) da obezbeđuje stepen direktnosti međusobnog povezivanja regionalnih saobraćajnih težišta, odnosno područnih saobraćajnih težišta međusobno ili sa mrežom državnih puteva I reda.

V KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA IIB REDA

Član 6

Putevi se kategorišu kao državni putevi IIB reda ako kumulativno ispunjavaju jedan od primarnih i jedan od sekundarnih kriterijuma.

Primarni kriterijumi:

1) da međusobno povezuju područna saobraćajna težišta, odnosno područna saobraćajna težišta i lokalna saobraćajna težišta;

2) da povezuju područna saobraćajna težišta, odnosno lokalna saobraćajna težišta sa mrežom državnih puteva I reda ili IIA reda.

Sekundarni kriterijumi:

1) da je prosečan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) za 2017. godinu veći od 1.000 vozila na dan, na osnovu podataka o brojanju saobraćaja JP "Putevi Srbije";

2) da obezbeđuje stepen opsluživanja teritorije i stanovništva uz državni put II reda.

VI KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA

Član 7

Putevi se kategorišu kao opštinski putevi ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da povezuju teritoriju opštine, odnosno grada sa državnim putevima;

2) da povezuju lokalna saobraćajna težišta;

3) da povezuju urbanističke sadržaje sa državnim putevima.

VII KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU ULICA

Član 8

Ulice u gradu se kategorišu kao primarne I reda ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da su istovremeno trase državnih puteva koje prolaze kroz grad;

2) da su istovremeno trase državnih puteva koji počinju, odnosno završavaju se u gradu;

3) da povezuju državne puteve u gradu.

Član 9

Ulice u gradu se kategorišu kao primarne II reda ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da povezuju primarne ulice I reda;

2) da povezuju delove grada sa primarnim ulicama I reda;

3) da povezuju međusobno delove grada.

Član 10

Ulice u gradu se kategorišu kao sekundarne ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da povezuju primarne ulice II reda;

2) da povezuju urbanističke sadržaje sa primarnim ulicama.

Član 11

Ulice u gradu se kategorišu kao tercijarne ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da povezuju sekundarne ulice;

2) da povezuju međusobno urbanističke sadržaje;

3) da povezuju urbanističke sadržaje sa sekundarnim ulicama.

Član 12

Ulice u opštinama se kategorišu kao primarne ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da su istovremeno trase državnih puteva;

2) da su istovremeno trase državnih puteva koji počinju, odnosno završavaju se na teritoriji opštine;

3) da povezuju državne puteve.

Član 13

Ulice u opštinama se kategorišu kao sekundarne ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da povezuju primarne ulice;

2) da povezuju urbanističke sadržaje sa primarnim ulicama.

Član 14

Ulice u opštinama se kategorišu kao tercijarne ako ispunjavaju jedan od sledećih kriterijuma:

1) da povezuju sekundarne ulice;

2) da povezuju međusobno urbanističke sadržaje;

3) da povezuju urbanističke sadržaje sa sekundarnim ulicama.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva ("Službeni glasnik RS", broj 37/09).

Član 16

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".