Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 19/2021, 48/2021, 123/2021 - dr. zakon, 73/2023, 83/2023 i 119/2023)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih, i to:

1) u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

2) u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

3) u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 2

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti:

1. U osnovnom obrazovanju:

Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme)

17,32

Nastavnik i vaspitač (VI stepen stručne spreme)

14,88

Stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme)

13,73

Učitelj (V stepen stručne spreme)

13,65

Učitelj i vaspitač (IV stepen stručne spreme)

13,42

Pedagoški asistent, andragoški asistent

11,15

Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme)

11,15

Domar, kuvar (V stepen stručne spreme)

9,38

Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen stručne spreme)

9,36

Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme)

9,34

Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme)

9,32

Spremačica (I stepen stručne spreme)

9,30

Fizički radnik

9,28

2. U srednjem obrazovanju:

Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme)

17,32

Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme)

14,88

Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme)

13,73

Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme)

13,65

Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme)

13,42

Knjižničar, pomoćni nastavnik, šef računovodstva i sekretar (IV stepen stručne spreme)

11,15

Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme)

9,85

Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme)

9,38

Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom radnik u školskoj radionici (IV stepen stručne spreme)

9,36

Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne spreme)

9,34

Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme)

9,32

Spremačica (I stepen stručne spreme)

9,30

Fizički radnik

9,28

3. U višem obrazovanju:

Profesor sa doktoratom

25,65

Profesor sa magistraturom

20,96

Viši predavač sa magistraturom

20,17

Profesor (VII stepen stručne spreme)

20,17

Predavač magistar nauka

19,04

Viši predavač (VII stepen stručne spreme)

19,04

Predavač (VII stepen stručne spreme)

18,58

Stručni saradnik, nastavnik praktične nastave (VII stepen stručne spreme)

18,58

Šef računovodstva i sekretar škole (VII stepen stručne spreme)

17,32

Lektor, bibliotekar i prevodilac (VII stepen stručne spreme)

17,32

Nastavnik praktične nastave i stručni saradnik (VI stepen stručne spreme)

15,48

Šef računovodstva i sekretar škole (VI stepen stručne spreme)

13,73

Viši tehnički saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme)

13,73

Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i studentska pitanja i statističar (VI stepen stručne spreme)

13,73

VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (V stepen stručne spreme)

9,16

Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme)

11,15

Vozač putničkog vozila, finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant, tehničar, tehnički saradnik, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme)

8,62

Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, održavanje instalacija, vozač, domar, ekonom i nabavljač (III stepen stručne spreme)

7,82

Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (II stepen stručne spreme)

6,83

Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme)

6,83

Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme)

6,83

Spremačica (I stepen stručne spreme)

6,30

Fizički radnik

5,99

4. U univerzitetskom obrazovanju:

Generalni sekretar univerziteta sa više od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme)

19,67

Generalni sekretar univerziteta sa manje od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme)

19,41

Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, bibliotekar, istraživač, lektor, prevodilac, sekretar fakulteta, šef kabineta rektora (VII stepen stručne spreme)

17,32

Šef računovodstva (VI stepen stručne spreme)

13,73

Viši tehnički saradnik, viši stručni saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme)

13,73

Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i statističar (VI stepen stručne spreme)

13,73

VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (V stepen stručne spreme)

9,16

Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme)

11,15

Finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant - tehničar, tehnički sekretar, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, vozač putničkog vozila, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme)

8,62

Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, poslovi održavanja instalacija, vozač, pomoćnik obducent, domar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme)

7,82

Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (III stepen stručne spreme)

7,82

Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme)

6,83

Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme)

6,83

Spremačica (I stepen stručne spreme)

6,30

Fizički radnik

5,99

5. U učeničkom standardu:

Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica

21,59

Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa

21,20

Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa

21,17

Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa

21,11

Direktor doma do 5 vaspitnih grupa

21,05

Zamenik direktora

20,36

Pomoćnik direktora

19,82

Rukovodilac sektora

19,55

Upravnik doma

19,38

Vaspitač (VII stepen stručne spreme)

17,32

Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme)

17,32

Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme)

16,95

Vaspitač (VI stepen stručne spreme)

13,73

Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme)

13,73

Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme)

13,49

Vođa smene (V stepen stručne spreme)

10,98

Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme)

11,15

Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme)

10,68

Domar (V stepen stručne spreme)

9,43

Vođa smene (IV stepen stručne spreme)

10,53

Vođa smene (III stepen stručne spreme)

9,39

Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme)

9,40

Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme)

9,38

Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme)

9,36

Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme)

9,34

Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme)

9,32

Spremačica (I stepen stručne spreme)

9,30

Fizički radnik

9,28

6. U studentskom standardu:

Direktor ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme)

30,07

Zamenik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme)

26,20

Pomoćnik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme)

25,13

U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma sa preko 900 korisnika, upravnik studentskog restorana sa preko 3000 obroka, šef službe sa preko 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme)

22,52

Direktor ustanove sa preko 15 jedinica (VII stepen stručne spreme)

21,88

Direktor ustanove od 10 do 15 jedinica (VII stepen stručne spreme)

21,59

Direktor ustanove do 10 jedinica, direktor SKC-a i direktor doma kulture, direktor studentskog oporavilišta (VII stepen stručne spreme)

21,21

U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma od 350 do 900 korisnika, upravnik studentskog restorana od 1500 do 3000 obroka, šef službe do 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme)

21,19

U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma do 350 korisnika, upravnik studentskog restorana do 1500 obroka, rukovodilac odeljenja (VII stepen stručne spreme)

20,74

Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme)

20,36

U ustanovi sa preko 40 jedinica: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, projektant informacionog sistema, administrator baze, vodeći programer (VII stepen stručne spreme)

20,17

Programer u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme)

19,83

Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

19,82

Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme)

19,55

Upravnik doma, upravnik restorana (VII stepen stručne spreme)

19,39

U ustanovi sa preko 40 jedinica: pravnik, ekonomista, nabavljač, nutricionista (VI stepen stručne spreme)

18,13

Referent za obračun PDV-a u ustanovi sa preko 40 jedinica (VI stepen stručne spreme)

18,11

Šef kuhinje u ustanovi sa preko 40 jedinica (V stepen stručne spreme)

15,90

Vaspitač u domu (VII stepen stručne spreme)

17,32

Urednik programa, urednik tribine, stručni saradnik, šef računovodstva, sekretar (VII stepen stručne spreme)

17,32

Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, tehnolog, kustos, dizajner, organizator i realizator programa, bibliotekar (VII stepen stručne spreme)

16,95

U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, šef prodavnice i bifea, šef službe (IV stepen stručne spreme)

14,59

U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef kuhinje i vođa smene (IV stepen stručne spreme)

13,77

U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar specijalista (V stepen stručne spreme)

13,00

U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, rukovodilac odeljenja, saradnik, referent, kontista, sistem administrator (IV stepen stručne spreme)

13,24

U ustanovi sa preko 40 jedinica: tehničar za telekomunikaciju (IV stepen stručne spreme)

12,71

U ustanovi sa preko 40 jedinica: blagajnik (IV stepen stručne spreme)

12,26

Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme)

13,73

Ekonomista, pravnik, saradnik, referent, programer, socijalni radnik u domu (VI stepen stručne spreme)

13,49

U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef sale, rukovodilac kluba, šef bifea (IV stepen stručne spreme)

11,87

U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, magacioner, blagajnik, materijalni knjigovođa, operater (IV stepen stručne spreme)

11,63

U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, mesar, rukovodilac kluba (III stepen stručne spreme)

11,34

U ustanovi sa preko 40 jedinica: nabavljač, likvidator, fakturista, referent, kotlar, domar, električar, knjižničar, tehnički sekretar (IV stepen stručne spreme)

11,46

U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar, automehaničar (IV stepen stručne spreme)

11,32

U ustanovi sa preko 40 jedinica: domar, ložač, monter, stolar, električar, bravar, vodoinstalater, frigomehaničar, moler, vozač, kontrolor, rukovalac mašine za čišćenje mermera (III stepen stručne spreme)

10,90

Vođa smene (V stepen stručne spreme)

10,98

Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme)

11,15

U ustanovi sa preko 40 jedinica: prodavac, ekonom, radnik obezbeđenja (III stepen stručne spreme)

10,46

Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme)

10,68

Vođa smene (IV stepen stručne spreme)

10,53

U ustanovi sa preko 40 jedinica: šanker, konobar, krojač (III stepen stručne spreme)

9,96

Domar (V stepen stručne spreme)

9,95

U ustanovi sa preko 40 jedinica: magacinski radnik, pomoćni radnik (III stepen stručne spreme)

9,91

U ustanovi sa preko 40 jedinica: kopirant, kafe kuvar (III stepen stručne spreme)

9,89

U ustanovi sa preko 40 jedinica: pomoćni kuvar (II stepen stručne spreme)

9,88

Vođa smene (III stepen stručne spreme)

9,92

Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme)

9,93

Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme)

9,90

Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme)

9,86

U ustanovi sa preko 40 jedinica: kurir (II stepen stručne spreme)

9,84

U ustanovi sa preko 40 jedinica: higijeničar, pomoćni radnik u studentskom domu, pomoćni radnik u kuhinji, radnik u vešeraju, radnik na isporuci rublja (II stepen stručne spreme)

9,83

U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar i baštovan (II stepen stručne spreme)

9,81

Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme)

9,80

Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme)

9,78

Spremačica (I stepen stručne spreme)

9,76

Fizički radnik

9,74

6a U Informaciono-komunikacionoj ustanovi "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES":

Direktor

30,36

Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

28,88

Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

27,40

Saradnik za finansijske poslove - koordinator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

27,40

Saradnik za pravne poslove - koordinator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

27,40

Saradnik za finansijske poslove (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

25,40

Saradnik za pravne poslove (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

25,40

Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

24,20

Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

20,90

Menadžer za odnose sa javnošću (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

20,90

Menadžer korisničkih servisa (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

19,35

Poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme)

15,30

Menadžer za odnose sa javnošću (IV stepen stručne spreme)

13,57

Kurir - vozač (IV stepen stručne spreme)

10,90

6b U predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme)

17,32

Vaspitač (VI stepen stručne spreme)

14,88

Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista, administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme)

13,73

Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg smera) (IV stepen stručne spreme)

13,42

Šef računovodstva, službenik za javne nabavke i kontista (IV stepen stručne spreme)

11,15

Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV stepen stručne spreme)

11,15

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar i kuvar (V stepen stručne spreme, VKV radnik)

10,68

Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar, nabavljač i magacioner (IV stepen stručne spreme)

9,40

Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KV radnik)

9,38

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja bravar, magacioner, stolar, vozač, daktilograf, (III stepen stručne spreme, KV radnik)

9,36

Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen stručne spreme)

9,34

Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepen stručne spreme)

9,32

Spremačica, vešerka i pomoćni radnik (I stepen stručne spreme)

9,30

Fizički radnik (nekvalifikovani radnik)

9,28

7. U kulturi:

Poslovi direktora, odnosno upravnika centralnih ustanova

25,30

Poslovi direktora ustanove koja obavlja poslove od interesa za Republiku i zamenika direktora i sekretara centralnih ustanova

23,20

Poslovi savetnika: bibliotekara, bibliografa, arheografa, informatičara, informatora, programera, konzervatora, arhiviste, filmskog arhiviste, etnologa, arheologa, pravnika, ekonomiste, kustosa, arhitekte, akademskog slikara, fiziko-hemičara, građevinskog inženjera, grafičkog dizajnera, biologa, šumara, prostornog planera (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili doktorat nauka)

22,40

Najsloženiji pravno-ekonomski poslovi (sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji Republike) i poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme)

20,40

Viši stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, filmski arhivista, urednik, arhivista, etnolog, arheolog, kustos, akademski slikar i vajar, grafički dizajner, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, konzervator, konzervator-restaurator kulturnih dobara, hemičar, fiziko-hemičar, građevinski inženjer, geograf, arhitekta, informatičar, informator, programer, analitičar, sistem analitičar, pravnik, ekonomista, biolog, šumar i prostorni planer (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili akademski naziv - magistar)

18,70

Direktor, odnosno upravnik ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine, sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme)

18,33

Stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, informatičar programer, lektor, redaktor, urednik, informator, konzervator, konzervator-restaurator kulturnih dobara, poslovi međunarodne bibliotečke saradnje, etnolog, arheolog, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, arhivista, filmski arhivista, kustos, arhitekta, akademski slikar i vajar, hemičar, fiziko-hemičar, grafički dizajner, geograf, pravnik, ekonomista, šumar, prostorni planer, inženjer, profesor pedagog i sociolog u centralnim ustanovama (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje)

17,30

Poslovi sekretara ustanova koje obavljaju delatnost na teritoriji jedne opštine (VII stepen stručne spreme)

15,70

Manje složeni poslovi (učešće u izradi studija, elaborata i projekata u cilju zaštite i korišćenja određenog kulturnog dobra, odnosno unapređivanje bibliotečke delatnosti) koji se obavljaju na osnovu uputstava i uz odgovarajući stručni nadzor i usmeravanje - poslovi mlađih stručnih saradnika bez stručnog ispita i drugo (VII stepen stručne spreme)

15,00

Samostalni saradnici sa stručnim zvanjem (VI stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje)

13,30

Viši knjižničar, viši arhivski pomoćnik, viši preparator, viši tehničar, grafički urednik, vodič, operativni tehnolog za konzervaciju (VI stepen stručne spreme)

13,20

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, poslovi sekretara ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine (VI stepen stručne spreme)

12,30

Poslovi organizovanja: tehničke službe, knjigoveznice i štamparije, depoa, muzičkih i kulturnih aktivnosti; poslovi protivpožarne zaštite; knjigovođa (bilansista i kontista), programer i statističar (VI stepen stručne spreme)

11,90

Specijalistički poslovi sa V stepenom stručne spreme: knjigovezac, reprofotograf, konzervator-preparator, stolar-modelar, pozlatar, majstor rasvete, umetnički fotograf, umetnički zanati-tkalje

11,30

Radna mesta sa stručnim zvanjem sa IV stepenom stručne spreme

11,10

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova

11,10

Arhivski pomoćnik, knjižničar, vodič, konzervator, tehničar-preparator, fotograf, crtač (IV stepen stručne spreme i odgovarajući stručni ispit)

11,10

Arhivar, knjižar, prodavac, korektor, ofset štampar, reprograf, poslovi na tehničkoj realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti, tehničar-manipulant, tehničar-preparator, knjigovezac, fotograf, crtač, administrativno-tehnički sekretar, referent nabavke i prodaje, ekonom, računski operater (IV stepen stručne spreme)

9,60

Vodoinstalater, stolar, vozač, domar, elektroinstalater (IV stepen stručne spreme)

9,60

Poslovi daktilografa na unosu podataka i kucanju tekstova na stranim jezicima (III stepen stručne spreme)

8,30

Daktilograf, laborant, crtač, poslovi unosa podataka za računsku obradu, vozač, ložač, poslovi obezbeđenja i protivpožarne zaštite (III stepen stručne spreme)

8,20

Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno depoima (III stepen stručne spreme)

7,60

Poslovi manipulanata u magacinima, odnosno depoima, telefoniste na kućnim centralama (II stepen stručne spreme)

7,10

Poslovi kurira, servirke, pomoćnog radnika u depou, pakovanje i ekspedicija pošte i drugih materijala, portira, garderobera, razvodnika, pomoćnika ložača, biletara, telefonista, poslovi kopiranja (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanja higijene u štamparijama, konzervatorskim i drugim laboratorijama, magacinima i depoima (I stepen stručne spreme)

6,70

Manipulativni poslovi, poslovi polukvalifikovanih radnika i održavanja higijene

6,60

Fizički radnik

6,30

8. U pozorištu:

Upravnik nacionalnog pozorišta, glumac - prvak drame, prvak baleta, prvak opere, reditelj drame, reditelj opere, dirigent, istaknuti: koreograf, kostimograf i scenograf

25,30

Baletski igrač - solist I, koreograf, baletski pedagog, glumac I, dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, operski pevač - solist I, koncertmajstor, dirigent, direktor drame, direktor opere, direktor baleta; u nacionalnoj ustanovi kulture: direktor tehnike, pomoćnik i zamenik upravnika

22,20

Baletski igrač - solist II, operski pevač - solist II, zamenik koncertmajstora, vođa grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani, glumac II (IV i VII stepen stručne spreme); u orkestru u muzičkoj ustanovi: zamenik koncertmajstora, vođa grupe: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme)

20,90

Poslovi direktora, odnosno upravnika u pozorištu koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme)

20,50

Direktor drame, sekretar, finansijski direktor, operativni direktor, direktor tehnike i investiciono-tehničkog održavanja, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih

18,50

Dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, složeni pravno-ekonomski i tehnički poslovi (VII stepen stručne spreme)

18,50

Koreograf, baletski pedagog, repetitor, korepetitor, reditelj opere, umetnički rukovodilac hora (VII stepen stručne spreme)

18,20

Zamenik vođe grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta, muzikolog (IV i VII stepen stručne spreme), baletski igrač solist III, repetitor u baletu, korepetitor, operski pevač solist III, inspicijent opere i baleta I, (IV i VII stepen stručne spreme), glumac III, dramaturg drame, reditelj drame, reditelj filmske i TV produkcije, kostimograf, scenograf, dramaturg opere, vajar, slikar, umetnički sekretar, šef scenske opreme i tehnike, producent, rukovodilac drame, urednik, rukovodilac marketinga i samostalni organizator, složeni pravni i ekonomski poslovi, producent, urednik, sekretar, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme)

17,80

Baletski ansambl I, korepetitor tuti: prve violine, drugi duvači, četvrta horna, udaraljke, član hora I vođa deonice (IV i VII stepen stručne spreme)

17,00

Dramaturg drame, kostimograf, scenograf, inspicijent opere, baleta i drame, sufler opere i drame, umetnički fotograf, vajar kaširer, slikar, izvođač, producent, dizajner, arhivista-dokumentarista, bibliotekar I, organizator u sektorima, kompjuterski programer i saradnik za propagandu (VII stepen stručne spreme)

15,40

Sufler opere i drame, inspicijent baleta, inspicijent drame, inspicijent opere, horski pevač II, asistent reditelja (VI stepen stručne spreme)

13,50

Majstor specijalista: modelar, lutkar, majstor pozornice, svetla, tona, maske, šefovi radionica, umetničkih tapiserija (VI stepen stručne spreme)

13,50

Složeni administrativni, knjigovodstveni i finansijski poslovi: kontista, bilansista, knjigovođa glavne knjige, glavni likvidator, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, nabavljač, magacioner, bibliotekar II, poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme)

12,30

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme)

12,30

Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, bibliotekar (VI stepen stručne spreme)

11,30

Sufler drame, opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, nabavljač, tehničari (rasvete, tona i videa) majstori u radionicama i na održavanju zgrade i opreme, tehnički dizajner (V stepen stručne spreme)

11,30

Organizator materijalno-finansijskih poslova i opštih poslova (IV stepen stručne spreme)

11,10

Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, tehničari (rasvete, tona i videa), vozač svih kategorija, ispicijent drame, tehnički urednik, dizajner (IV stepen stručne spreme)

10,50

Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar (V stepen stručne spreme)

10,50

Domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (V stepen stručne spreme)

10,30

Nabavljač, majstori u radionicama na održavanju zgrade i opreme, domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (IV stepen stručne spreme)

10,10

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista, noćni čuvar, portir, dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter, binski radnik, sufler drame, arhivar, blagajnik bileta, manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala, radnik na pripremi i obradi tapiserija (IV stepen stručne spreme)

9,60

Dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter, ložač, binski radnik, glavni transporter, daktilograf, sufler drame, domaćin zgrade - domar, arhivar, blagajnik - biletar, manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala, nabavljač, administrator, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista - noćni čuvar (III stepen stručne spreme)

8,20

Dekorater II, garderober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja (III stepen stručne spreme)

7,60

Dekorater II, garederober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter II, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja (II stepen stručne spreme)

7,20

Pomoćnik nototekara, pomoćni radnici u radionicama, pomoćni radnik zgrade, pomoćnik ložača, spremačica smene, transporteri, čuvari, kafe kuvarica, servirka, telefonista, portir, portir - telefonista, biletar publike, razvodnik, garderober publike, kurir (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanje higijene u specifičnim uslovima slikarnica i radionica gde se radi sa hemikalijama (I stepen stručne spreme)

6,70

Čistačica, razvodnik, garderober publike (I stepen stručne spreme)

6,60

Fizički radnik

6,30

9. U muzičkoj ustanovi

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme)

25,30

Umetnički direktor - šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme)

25,30

Dirigent i koncertmajstor orkestra

23,90

Koncertmajstor i dirigent

22,40

Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme)

21,40

U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme)

20,90

Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

18,70

U orkestru: zamenici vođa grupa, drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta (VII stepen stručne spreme)

17,80

Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme)

17,60

U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke

17,00

U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas)

16,00

Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme)

15,40

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme)

12,30

Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i bezbednost i zdravlje na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme)

11,30

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme sa stručnim zvanjem)

11,10

VKV radnik: tehnička realizacija programa-binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme)

9,60

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista-noćni čuvar (IV stepen stručne spreme)

9,60

Daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme)

8,20

PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarice, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme)

6,60

Fizički radnik

6,30

9a U muzičkoj ustanovi Beogradska filharmonija:

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme)

25,30

Umetnički direktor-šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme)

25,30

Dirigent i koncertmajstor orkestra

23,90

Koncertmajstor i dirigent

22,40

Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme)

21,40

U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme)

20,90

Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

18,70

U orkestru: zamenici vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta

17,80

Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme)

17,60

U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke

17,00

U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas)

16,00

Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme)

15,40

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme)

12,30

Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i bezbednost i zdravlje na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme)

11,30

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme)

11,10

VKV radnik: tehnička realizacija programa - binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme)

9,60

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar i telefonista - noćni čuvar (IV stepen stručne spreme)

9,60

KV radnik: daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme)

8,20

PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarica, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme)

6,60

Fizički radnik

6,30

10. U fizičkoj kulturi:

Doktor nauka u fizičkoj kulturi

16,34

Lekar specijalista - magistar

15,47

Lekar specijalista

15,33

Samostalni stručni saradnik u fizičkoj kulturi i lekar opšte prakse

12,62

Viši stručni saradnik: u fizičkoj kulturi

11,57

Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme)

10,29

Najsloženiji administrativno-pravni i finansijsko-računovodstveni poslovi i nutricionista (VI stepen stručne spreme)

10,01

Programeri, organizator rekreacije (VI stepen stručne spreme)

9,21

Bibliotekar i statističar (VI stepen stručne spreme)

8,71

Rukovaoci postrojenja (V stepen stručne spreme)

8,63

Zanatlije svih profila (V stepen stručne spreme)

8,38

Kontista

8,18

Blagajnik

8,08

Likvidator

7,98

Komercijalni operater

7,88

Knjigovođa, daktilograf za unos podataka i kucanje tekstova na stranim jezicima, magacioner, cvećarsko-vrtlarski operater i laborant (IV stepen stručne spreme)

8,38

Administrativno-tehnički sekretar i medicinska sestra (IV stepen stručne spreme)

8,38

Poslovi kopiranja (IV stepen stručne spreme)

7,28

Portir (III stepen stručne spreme)

7,01

Točilac pića (III stepen stručne spreme)

7,01

Zanatlije svih profila (III stepen stručne spreme)

7,01

Kurir (III stepen stručne spreme)

6,93

Daktilograf (III stepen stručne spreme)

6,93

Uređivač zelenih površina (III stepen stručne spreme)

6,93

Poslovi garderobera, uređivač zelenih površina, pranja laboratorijskog posuđa i manipulativni radnik (II stepen stručne spreme)

6,21

Poslovi održavanja i čišćenja zatvorenih i otvorenih objekata (II stepen stručne spreme)

6,02

Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme)

5,83

Najjednostavniji poslovi održavanja, pripremanja i čuvanja otvorenih objekata i poslovi pomoćnika uređivača zelenih površina (I stepen stručne spreme)

5,73

Poslovi održavanja čistoće otvorenih i zatvorenih objekata (I stepen stručne spreme)

5,73

Fizički radnik

5,63

10a U Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta:

Direktor

30,36

Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

27,40

Savetnik direktora (VII stepen stručne spreme)

20,50

Šef odeljenja - lekar specijalista (VII stepen stručne spreme)

23,50

Lekar specijalista (VII stepen stručne spreme)

23,50

Lekar opšte prakse (VII stepen stručne spreme)

21,50

Savetnik za stručne poslove (VII stepen stručne spreme)

20,50

Psiholog (VII stepen stručne spreme)

18,10

Šef odeljenja (VII stepen stručne spreme)

19,80

Šef službe (VII stepen stručne spreme)

18,90

Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme)

18,90

Poslovni sekretar (VII stepen stručne spreme)

18,10

Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme)

16,97

Viša medicinska sestra, viši medicinski tehničar fizioterapeut (VI stepen stručne spreme)

14,56

Radnik na održavanju termo-postrojenja, mehaničar (V stepen stručne spreme)

11,99

Kurir-koordinator (IV stepen stručne spreme)

10,69

Referent, likvidator, blagajnik vozač (IV stepen stručne spreme)

10,69

Predradnik na održavanju zelenih površina (II stepen stručne spreme)

8,52

Kafe kuvarica, portir, radnik na otvorenim terenima (II stepen stručne spreme)

8,52

Garderobar (II stepen stručne spreme)

7,70

10b U Antidoping agenciji Republike Srbije:

Direktor

30,36

Sekretar i šef odseka za materijalno finansijsko poslovanje (VII stepen stručne spreme)

23,20

Samostalni savetnik (VII stepen stručne spreme)

22,40

Administrator baze podataka i kompjuterskog sistema - sistem administrator (VI stepen stručne spreme)

13,49

Stručni saradnik za materijalno finansijsko poslovanje (VI stepen stručne spreme)

12,30

Referent za obračun zarada, blagajnik (IV stepen stručne spreme)

10,20

Administrativno-sekretarski poslovi (IV stepen stručne spreme)

9,60.

11. U socijalnoj zaštiti:

Direktor ustanove socijalne zaštite

25,84

Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika

25,28

Rukovodilac odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja u ustanovi za smeštaj i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad i rukovodilac odeljenja međuopštinskog centra za socijalni rad

25,22

Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica

28,24

Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju i dece u stacionaru do tri godine starosti

26,33

Diplomirani defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za vaspitanje dece i omladine, stručni radnik i vaspitač u prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine (VII stepen stručne spreme)

20,41

Lekar opšte prakse i diplomirani stomatolog u ustanovama socijalne zaštite

22,55

Rukovodilac službe u CSR, rukovodilac organizacione jedinice centra za porodični smeštaj u CSR i realizator edukativnih programa za stručne radnike (VII stepen stručne spreme)

21,50

Supervizor u CSR i realizator edukativnih programa i supervizor u centru za porodični smeštaj (VII stepen stručne spreme)

21,30

Vaspitač, socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog, pravnik, sociolog, voditelj slučaja, radnik na poslovima planiranja i razvoja, savetnik za hraniteljstvo, pedagog, radni terapeut, logoped, složeni ekonomski-finansijski poslovi, organizator kulturno-zabavnog života, nutricionista i trijažer u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u CSR (VII stepen stručne spreme)

19,35

Rukovodilac službe u CSR, rukovodilac organizacione jedinice centra za porodični smeštaj u CSR i realizator edukativnih programa za stručne radnike (VI stepen stručne spreme)

18,09

Supervizor u CSR i realizator edukativnih programa i supervizor u centru za porodični smeštaj (VI stepen stručne spreme)

17,89

Defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika, u ustanovama za stare i umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za decu omladinu (VI stepen stručne spreme)

15,94

Vaspitač, socijalni radnik, radni terapeut, pravnik, savetnik za hraniteljstvo u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika; socijalni radnik, voditelj slučaja, radnik na poslovima planiranja i razvoja, pravnik u CSR; referent za komunikacije sa korisnicima usluga u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika (VI stepen stručne spreme)

16,37

Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme)

15,10

Složeniji ekonomsko-finansijski poslovi: kontista i bilansista (VI stepen stručne spreme)

13,95

Administrativno-tehnički poslovi, statističar, programer i referent za opšte poslove (VI stepen stručne spreme)

13,82

Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ostalim ustanovama socijalne zaštite (VI stepen stručne spreme)

14,56

Medicinska sestra - vaspitač i negovateljica u paviljonima-kućicama za smeštaj dece (IV stepen stručne spreme)

12,14

VKV radnik (V stepen stručne spreme)

11,99

Medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (IV stepen stručne spreme)

13,57

Medicinska sestra, fizioterapeut i zubni tehničar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (IV stepen stručne spreme)

13,11

Ekonomsko-finansijski poslovi, unošenje podataka u računar, magacioner, ekonom (nabavljač), domaćica kluba, vozač putničkog vozila, radni instruktor, kozmetičar, kuvar, daktilograf i administrativni radnik (IV stepen stručne spreme)

11,05

Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (III stepen stručne spreme)

10,74

KV kuvar, pekar, KV radnik, portir, nabavljač i magacioner, vozač, negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika, u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, frizer, radni instruktor, gerontodomaćica i daktilograf u CSR (III stepen stručne spreme)

10,37

Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (II stepen stručne spreme)

9,62

Negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, berberin, gerontodomaćica (II stepen stručne spreme)

9,34

Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare, daktilograf i pomoćni kuvar, telefonista i poslovi u tehničkoj radionici (II stepen stručne spreme)

7,43

Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (II stepen stručne spreme)

7,40

Spremačica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do 3 godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare (I stepen stručne spreme)

7,40

Spremačica u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika (I stepen stručne spreme)

6,45

Spremačica u ostalim ustanovama socijalne zaštite (I stepen stručne spreme)

6,17

Fizički radnik

5,91

11a U zavodima za socijalnu zaštitu osnovanim u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana:

Direktor Zavoda (VII stepen stručne spreme)

30,36

Zamenik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme)

28,68

Pomoćnik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme)

25,32

Rukovodilac odeljenja (VII stepen stručne spreme)

23,76

Savetnik za socijalnu zaštitu i samostalni savetnik za profesionalnu obuku, istraživačke i stručne poslove (VII stepen stručne spreme)

19,80

Savetnik za stručne poslove (VII stepen stručne spreme)

18,36

Administrativno-finansijski referent, stručni saradnik, programer (VI stepen stručne spreme)

10,98

Administrativni radnik, poslovni sekretar, računovođa, likvidator i blagajnik (IV stepen stručne spreme)

8,30

Vozač (IV stepen stručne spreme)

8,05

Domar, portir (III stepen stručne spreme)

7,45

Kafe kuvarica (II stepen stručne spreme)

6,50

Spremačica (I stepen stručne spreme)

6,00

12. U stručnim službama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

PRVA GRUPA

 

Direktor Fonda (VII SSS)

25,30

Zamenik direktora (VII SSS)

23,00

DRUGA GRUPA

Izvršni direktor (VII SSS)

22,00

Direktor Pokrajinskog fonda, direktor sektora u Direkciji, direktor Filijale za grad Beograd (VII SSS)

21,50

Direktor filijale preko 200.000 osiguranika (VII SSS)

21,00

Direktor filijale do 200.000 osiguranika, zamenik direktora Pokrajinskog fonda, pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda, zamenik direktora Filijale za grad Beograd, pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd, savetnik direktora Fonda, zamenik direktora sektora u Direkciji (VII SSS)

20,50

Pomoćnik direktora filijale, savetnik direktora Pokrajinskog fonda, načelnik odeljenja u Direkciji, načelnik centra u Direkciji, glavni revizor - rukovodilac grupe, šef kabineta direktora Fonda, sekretar za poslove organa Fonda, pomoćnik direktora sektora u Direkciji (VII SSS)

18,00

TREĆA GRUPA

Načelnik odeljenja Filijale za grad Beograd, načelnik odeljenja u Pokrajinskom fondu, načelnik odeljenja lekarskih komisija, šef odseka lekarskih komisija za grad Beograd, pomoćnik načelnika u direkciji (VII SSS)

17,75

Savetnik direktora filijale preko 200.000 osiguranika, šef odseka lekarskih komisija preko 200.000 osiguranika, šef odseka u Direkciji (VII SSS)

17,50

Načelnik odeljenja u filijali, savetnik direktora filijale do 200.000 osiguranika, šef odseka lekarskih komisija do 200.000 osiguranika, šef ispostave preko 100.000 osiguranika, pomoćnik načelnika u filijali, vođa - rukovodilac grupe u Direkciji (VII SSS)

17,25

Predsednici lekarskih komisija, samostalni stručni saradnik - koordinator, lekar, član lekarske komisije - veštak, šef ispostave preko 50.000 osiguranika (VII SSS)

16,50

VII SSS

 

Vođa grupe - koordinator

16,20

Interni revizor, samostalni stručni saradnik - nadzornik osiguranja

16,00

Samostalni stručni saradnik u Direkciji, prevodilac, šef odseka u filijali, šef ispostave do 50.000 osiguranika

15,25

Samostalni stručni saradnik u Pokrajinskom fondu

14,50

Samostalni stručni saradnik u filijali

14,00

VI SSS

 

Viši saradnik u Direkciji i Pokrajinskom fondu, šef ispostave, viši saradnik u isturenom šalteru - koordinator, šef odseka u Filijali, viši saradnik - koordinator, koordinator, rukovodilac grupe

12,40

Viši saradnik u filijali

11,40

Saradnik u Direkciji

10,50

Saradnik, rukovodilac obezbeđenja - portir

10,10

V SSS

 

Saradnik za tehničke poslove

9,35

IV SSS

 

Šef odseka u Direkciji, vođa grupe, koordinator

9,40

Šef odseka u filijali, šef isturenog šaltera

9,30

Poslovni sekretar kabineta, viši referent u Direkciji, daktilograf glavni operater u Direkciji, daktilograf operater u Direkciji, referent za tehničke poslove

8,95

Viši referent u Pokrajinskom fondu i filijali, poslovni sekretar u Pokrajinskom fondu i filijali

8,70

Referent u filijali, zanatsko-tehnički poslovi u Filijali, vozač-ekonom, grafičko štamparski poslovi, daktilograf operater

8,65

III SSS

 

Kurir, vozač-kurir, kafe kuvarica, grafičko štamparski poslovi i poslovi ekonomata u direkciji, vozač, zanatsko-tehnički poslovi u filijali

7,65

I i II SSS

 

Nekvalifikovani radnik: spremačica, portir, telefonista, ložač

6,70

Fizički radnik

5,70

13. U zdravstvenim ustanovama:

Subspecijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti

29,32

Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije, operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, rendgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl.

28,24

Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS

26,33

Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama

26,13

Medicinski fizičar specijalista

23,00

Medicinski fizičar i poslovi diplomiranih: inženjera u oblasti IT, elektrotehnike i računarstva, psihologa i socijalnih radnika

19,20

Poslovi ostalih specijalista i magistara zdravstvenih saradnika

22,73

Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika:

doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara

22,55

Poslovi diplomiranih: ekonomista, pravnika i ostalih zdravstvenih saradnika i inženjera

18,70

Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, porodilištima, rendgen kabinetima, u laboratorijama, u kabinetima za transfuziju krvi i sl. (VI stepen stručne spreme)

15,32

Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. (VI stepen stručne spreme)

14,77

Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme)

14,38

Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi i ostali poslovi koje obavljaju zdravstveni radnici (V stepen stručne spreme)

13,78

Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intenzivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitni prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, hitna medicinska pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rendgen kabinet, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme)

13,57

Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme)

13,60

Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta, savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme)

13,11

Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i transfuzija krvi (IV stepen stručne spreme)

12,59

Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme)

11,20

Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme)

11,05

Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, vozača, daktilografije i sl. (III stepen stručne spreme)

9,60

Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći, vozač u sanitetskom prevozu, vozač sanitetskog vozila

12,05

Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme)

8,36

Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme)

8,06

Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme)

7,34

Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme)

6,83

Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama

6,18

Najjednostavniji poslovi (fizički radnik - NK)

5,93

* Za zdravstvene saradnike koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima, rade na odeljenju, odnosno učestvuju u zdravstvenoj dijagnostici i terapiji, na istraživanjima u laboratorijama dodatni koeficijent na koeficijent naveden u tabeli iznosi

0,36

14. U stručnim službama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje:

 

PRVA GRUPA

 

1.

Direktor Fonda

25,30

2.

Zamenik i pomoćnik direktora Fonda

23,00

 

DRUGA GRUPA

 

1.

Direktor Pokrajinskog fonda, direktor Filijale za grad Beograd, direktor Službe direkcije Fonda, direktor sektora u direkciji Fonda

21,50

2.

Direktor filijale preko 70.000 osiguranika, zamenik i pomoćnik direktora Pokrajinskog Fonda, direktor sektora u direkciji Pokrajinskog fonda, pomoćnik direktora Službe direkcije Fonda

21,00

3.

Direktor filijale do 70.000 osiguranika, savetnik direktora Fonda, zamenik direktora Filijale za grad Beograd, direktor Službe Filijale za grad Beograd, zamenik direktora sektora u direkciji Fonda

20,50

4.

Načelnik odeljenja, savetnik direktora Pokrajinskog fonda, pomoćnik direktora sektora u direkciji Fonda

18,00

 

TREĆA GRUPA

 

1.

Koordinator sektora i pomoćnik načelnika u direkciji Fonda

17,75

2.

Zamenik, pomoćnik i savetnik direktora filijale, šef odseka u direkciji, načelnik odeljenja u Filijali za grad Beograd, lekar veštak-koordinator

17,50

3.

Načelnik odeljenja u filijali, pomoćnik načelnika, šef odseka i šef pisarnice (u službi direkcije Fonda i u Filijali za grad Beograd), rukovodilac grupe u direkciji, lekar veštak (konsultant u drugostepenom postupku, u kontroli nalaza, konsultant u kontroli nalaza)

17,25

4.

Samostalni stručni saradnik-koordinator i pravni zastupnik-koordinator u direkciji

16,50

VII SSS

 

1.

Šef službe filijale, pomoćnik načelnika odeljenja i šef odseka u filijali, lekar veštak u drugostepenom postupku, lekar veštak u prvostepenom postupku-konsultant, glavni i odgovorni urednik, pravni zastupnik i samostalni stručni saradnik u direkciji

15,25

2.

Lekar specijalista, lekar veštak (u prvostepenom postupku, po međunarodnim ugovorima), lekar ili farmaceut-specijalista medicinske biohemije, viši stručni saradnik u direkciji, samostalni stručni saradnik-koordinator i pravni zastupnik u filijali

14,50

3.

Sistem inženjer, specijalista (za komunikacije, za banku podataka), odgovorni urednik za Vojvodinu, samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik-koordinator i koordinator za IT u filijali

14,00

4.

Urednik novinar, viši stručni saradnik u filijali, stručni saradnik, biolog, klinički psiholog, novinar, lektor, prevodilac, urednik-novinar za Vojvodinu, savetodavac za IT

13,00

VI SSS

 

1.

Šef pisarnice, šef odseka, viši saradnik-koordinator, koordinator, rukovodilac grupe i viši saradnik-kontrolor

12,40

2.

Viši saradnik, rendgen tehničar, stariji programer, saradnik kontrolor, kontrolor, prevodilac, specijalista banke podataka, programer-organizator

11,40

3.

Saradnik, rukovodilac obezbeđenja-portir

10,10

V SSS

 

1.

VKV

9,35

IV SSS

 

1.

Rukovodilac grupe, koordinator, viši samostalni programer, sistem programer-vođa smene, viši referent kontrolor, kontrolor, glavna medicinska sestra

8,95

2.

Glavni knjigovođa, knjigovođa-kontista, tehničar za održavanje, operater na sistemu, stariji programer, programer-analitičar, računski referent, novinar i viši referent

8,70

3.

Medicinska sestra, medicinski tehničar, ekonom, magacioner, tehničar za održavanje, blagajnik, statističar, operater na personalnom računaru, referent, kurir, portir, telefonista, vozač, ložač, domaćin zgrade, radnik u štampariji, ofsetmašinista-reprofotograf, daktilograf, administrativni radnik, datotekar, operater pripreme, spremač u IT, radnik u bifeu

8,65

III SSS

 

1.

KV radnik: administrativni radnik, daktilograf, operater pripreme, kurir, portir, ložač, telefonista, domaćin zgrade, vozač i drugi poslovi KV radnika

7,65

I i II SSS

 

1.

Nekvalifikovani radnik: administrativni radnik, kurir, domaćin zgrade, spremačica, ložač, vozač, portir, radnik u bifeu i drugi poslovi NK radnika

6,70

2. 

Fizički radnik

5,70

15. U stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje:

PRVA GRUPA

Direktor

25,30

Zamenik direktora

23,00

DRUGA GRUPA

Direktor Pokrajinske službe, direktor sektora, sekretar Nacionalne službe za zapošljavanje

21,50

Direktor filijale za grad Beograd

21,00

Direktor filijale sa više od 70 zaposlenih

20,50

Direktor filijale sa manje od 70 zaposlenih

20,00

TREĆA GRUPA

Zamenik direktora Pokrajinske službe, zamenik direktora Filijale za grad Beograd

19,75

Zamenik direktora filijale sa više od 70 zaposlenih, načelnik odeljenja u Direkciji, rukovodilac centra u Direkciji, direktor projekta

19,25

Zamenik direktora filijale sa manje od 70 zaposlenih

18,75

Načelnik odeljenja u filijali, šef odseka u Direkciji, rukovodilac grupe u direkciji

16,50

VII SSS u Direkciji i Pokrajinskoj službi:

 

Portparol Nacionalne službe za zapošljavanje; savetnik za: zapošljavanje, planiranje karijere, karijerno informisanje, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pravnu pomoć, razvoj preduzetništva, ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu, primenu međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju, normativno-pravne poslove, pravne poslove, pravno-zastupničke poslove, imovinsko-pravne poslove, obezbeđenje i kontrolu kvaliteta, analizu i statistiku, pravne, kadrovske i opšte poslove, izradu i implementaciju projekata, implementaciju projekta, monitoring i evaluaciju projekata, eksternu finansijsku operativu, internu finansijsku operativu, poslove prinudne naplate, bezbednost i zdravlje na radu, radne odnose, razvoj organizacije i kadrova, javne nabavke, građevinsku podršku; organizator: obrazovanja odraslih, programa profesionalne rehabilitacije, međunarodne saradnje, programa zapošljavanja, postupka prinudne naplate, mera rešavanja viškova zaposlenih, informacionog sistema, obuka, finansijsko-računovodstvenih poslova; analitičar zanimanja, analitičar tržišta rada; specijalista za profesionalnu rehabilitaciju; koordinator primene međudržavnih sporazuma, koordinator poslova profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koordinator za pozivne centre; prevodilac; novinar; urednik elektronskih izdanja NSZ; grafički dizajner; lektor-korektor; bibliotekar; projektant informacionih sistema; projektant web aplikacija; sistem analitičar; sistem inženjer; sistem inženjer za računarske mreže; web programer; inženjer-serviser, web dizajner; interni revizor; statističar; bilansista; analitičar za finansijsko izveštavanje.

14,00

VII SSS u filijali:

 

Rukovodilac službe, šef odseka, rukovodilac centra u filijali

15,75

Rukovodilac grupe

15,25

Savetnik za: zapošljavanje, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, planiranje karijere, karijerno informisanje, razvoj preduzetništva, pravnu pomoć, ostvarivanje prava iz osiguranja u prvom stepenu, pravne i kadrovske poslove; organizator: obrazovanja odraslih, programa zapošljavanja, mera rešavanja viškova zaposlenih, informacionog sistema; analitičar mera aktivne politike zapošljavanja, sistem inženjer

13,00

VI SSS u filijali:

 

Savetnik za zapošljavanje

12,00

Poslovno-tehnički sekretar; likvidator; operater na sistemu

10,10

VI SSS u Direkciji i Pokrajinskoj službi:

 

Rukovodilac grupe; poslovno-tehnički sekretar direktora Nacionalne službe za zapošljavanje;

10,70

Statističar; bilansista; analitičar za finansijsko izveštavanje; inženjer-serviser; web dizajner; poslovno-tehnički sekretar; organizator dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom; likvidator; saradnik za obračunske i devizne poslove; blagajnik; kontista, administrator za: posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere, programe zapošljavanja, evidenciju pravnih poslova, projekte, međunarodnu saradnju, odnose sa javnošću, finansijsko-računovodstvene poslove, personalne poslove, građevinsku podršku; administrator statističkog izveštavanja; administrator dokumentacije informacionog sistema; operater na centralnom sistemu; operater na sistemu; tehničar serviser

10,40

VKV

 

Vozač, rukovalac tehnike u štampariji

9,35

IV SSS u Direkciji i Pokrajinskoj službi:

 

Poslovno-tehnički sekretar; organizator protokola; administrator za: posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere, programe zapošljavanja, evidenciju pravnih poslova, projekte, međunarodnu saradnju, odnose sa javnošću, finansijsko-računovodstvene poslove, personalne poslove, praćenje i distribuciju računarske i komunikacione opreme, personalnu dokumentaciju, kancelarijske poslove, mikrofilmovanje; građevinsku podršku; administrator: statističkog izveštavanja, dokumentacije informacionog sistema, pretplate i prodaje komercijalnog oglasnog prostora, zahteva za IT podrškom, opštih poslova, organizacije protivpožarne zaštite; operater na centralnom sistemu; operater na sistemu; tehničar-serviser; knjigovođa; knjigovođa materijalnih i nematerijalnih ulaganja; blagajnik; tehničar za TT mrežu; magacioner; arhivar; vozač; rukovalac tehnike u štampariji; domar

8,95

IV SSS u filijali:

 

Poslovno-tehnički sekretar; likvidator; operater na sistemu; operater u pozivnom centru; evidentičar; administrator statističkog izveštavanja; upravno administrativni poslovi u osiguranju; upravno-administrativni poslovi; obračunski poslovi; blagajnik; računovodstveni poslovi; obračunski i blagajnički poslovi; računovodstvo i likvidatura; administrator za kancelarijske poslove; administrativno-tehnički operater; magacioner; vozač; domar

8,65

III SSS

 

Domar; rukovalac tehnike u štampariji; rukovalac tehnike u fotokopirnici; telefonista

7,65

I i II SSS

 

Kurir; kafe kuvarica; higijeničar-kurir

6,70

Higijeničar

6,50

16. U zavodima osnovanim u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

Direktor Zavoda (VII stepen stručne spreme)

30,36

Zamenik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme)

28,68

Pomoćnik direktora Zavoda (VII stepen stručne spreme)

25,32

Rukovodilac centra (VII stepen stručne spreme)

23,76

Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme)

20,28

Viši savetnik, menadžer projekta, viši sistem inženjer projektant, savetnik - koordinator (VII stepen stručne spreme)

19,80

Koordinator projekta, projektant administrator baze podataka, projektant Web aplikacija i baze podataka i savetnik (VII stepen stručne spreme)

18,36

Grafički urednik, koordinator za odnose sa javnošću (PR), organizator međunarodnog testiranja, organizator nacionalnog testiranja i ispitivanja, projektant Web aplikacija, samostalni saradnik za studijsko analitičke i statističke poslove, samostalni stručni saradnik, koordinator za osiguranje i kontrolu kvaliteta, administrator računarskog sistema, sekretar, šef finansijske službe (VII stepen stručne spreme)

16,92

Bibliotekar, lektor, prevodilac, stručni saradnik, administrator mreže (VII stepen stručne spreme)

13,56

Administrativno-finansijski referent, grafički dizajner, stručni saradnik, poslovni sekretar, sistem administrator, programer (VI stepen stručne spreme)

10,98

Računovođa, likvidator i blagajnik, programer saradnik i stručni saradnik (IV stepen stručne spreme)

8,30

Tehnički sekretar, poslovni sekretar, administrativni radnik, saradnik za distribuciju materijala, vozač, ekonom, magacioner, operater baze podataka, operater štampe i radnik obezbeđenja (IV stepen stručne spreme)

8,05

Domar, kuvar (III stepen stručne spreme)

7,45

Kafe kuvarica (II stepen stručne spreme)

6,50

Spremačica (I stepen stručne spreme)

6,00

16a U Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja:

PRVA GRUPA

 

Direktor (VII stepen stručne spreme)

29,30

Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

24,00

DRUGA GRUPA

 

Savetnik direktora (VII stepen stručne spreme)

21,50

Načelnik odeljenja (VII stepen stručne spreme)

20,00

TREĆA GRUPA

 

Šef odseka (VII stepen stručne spreme)

17,75

Samostalni stručni saradnik za: registraciju i usaglašavanje i podataka o osiguranicima, analizu podataka o osiguranicima, kontrolu podataka o plaćenim doprinosima, analizu podataka o plaćenim doprinosima; samostalni stručni saradnik za izveštavanje, analizu kvaliteta, podršku aplikacijama; samostalni stručni saradnik za pravne, opšte i kadrovske poslove, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove; administrator sistema; administrator mreže; programer; operater informatičke podrške (VII stepen stručne spreme)

17,50

Viši stručni saradnik za: registraciju i usaglašavanje podataka o osiguranicima, kontrolu podataka o plaćenim doprinosima (VII stepen stručne spreme)

17,00

Viši saradnik za operativno-finansijske i knjigovodstvene poslove (VI stepen stručne spreme)

16,50

Poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme)

15,25

Administrator korisničke podrške (IV stepen stručne spreme)

12,40

Vozač - kurir (IV stepen stručne spreme)

9,60

17. U Fondu solidarnosti:

Direktor (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

30,36

Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

28,68

Sekretar, načelnik odeljenja (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

23,76

Šef odseka (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

18,50

Samostalni savetnik za administrativno-pravnu obradu zahteva (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

18,20

Savetnik za administrativno-pravnu obradu zahteva, savetnik za opšte pravne poslove, sistem administrator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija)

17,50

Viši saradnik za operativno-finansijske i knjigovodstvene poslove (VI stepen stručne spreme)

16,50

Referent logistike (IV stepen stručne spreme)

14,20

Administrativno tehnički poslovi, knjigovođa (IV stepen stručne spreme)

12,40

Član 3*

Koeficijenti iz člana 2. ove uredbe uvećavaju se, i to za:

1. Osnovne škole:

1) za poslove rukovođenja školom:

- direktor škole - 20%;

- pomoćnik direktora škole - 10%;

2) nastavniku razrednom starešini - 7%;

3) nastavniku za rad u kombinovanom odeljenju od:

- dva razreda - 3%;

- tri razreda - 4%;

- četiri razreda - 5%;

4) zaposlenom u školi za učenike sa smetnjama u razvoju - 10%;

4a) nastavniku u redovnoj školi za rad u odeljenju koje je formirano samo za učenike sa smetnjama u razvoju, u kojima svi učenici stiču obrazovanje po individualno obrazovnom planu 1 (IOP1) i po individualno obrazovnom planu 2 (IOP2) - 10%;

5) nastavniku u zabačenim planinskim selima (zabačenim planinskim selom smatra se selo koje se nalazi na nadmorskoj visini preko 500 m i udaljeno je od glavnih puteva najmanje 5 km) - 8%;

6) nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, direktoru, pomoćniku direktora, sekretaru i šefu računovodstva za:

- jednogodišnju specijalizaciju - 2%

- dvogodišnju specijalizaciju - 3%

- magistraturu - 4% i

- doktorat - 6%.

7) po osnovu stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja za zvanja:

- pedagoški savetnik - 5%;

- samostalni pedagoški savetnik - 7%;

- viši pedagoški savetnik - 10%;

- visoki pedagoški savetnik - 12%.

2. Srednje škole:

1) za poslove rukovođenja školom:

- direktor škole - 20%;

- pomoćnik direktora škole - 10%;

- organizator praktične nastave - 8%;

2) nastavniku razrednom starešini - 7%;

3) zaposlenom u školi za učenike sa smetnjama u razvoju - 10%;

3a) nastavniku u redovnoj školi za rad u odeljenju koje je formirano samo za učenike sa smetnjama u razvoju, u kojima svi učenici stiču obrazovanje po individualno obrazovnom planu 1 (IOP1) i po individualno obrazovnom planu 2 (IOP2) - 10%;

4) nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, direktoru, pomoćniku direktora, sekretaru i šefu računovodstva za:

- jednogodišnju specijalizaciju - 2%;

- dvogodišnju specijalizaciju - 3%;

- magistraturu - 4%; i

- doktorat - 6%.

5) po osnovu stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja za zvanja:

- pedagoški savetnik - 5%;

- samostalni pedagoški savetnik - 7%;

- viši pedagoški savetnik - 10%;

- visoki pedagoški savetnik - 12%.

3. Više škole:

- direktoru škole - 20%;

- pomoćniku direktora škole - 10%;

- sekretaru i šefu računovodstva - 8%;

- šefu odseka - 4%.

4. Fakulteti:*

- rektoru univerziteta - 25%;

- prorektoru, dekanu fakulteta - 20%;

- direktoru, rukovodiocu instituta - 18%;

- generalnom sekretaru univerziteta - 15%;

- prodekanu fakulteta - 10%;

- šefu katedre, predsedniku veća katedre, sekretaru ustanove, šefu računovodstva, šefu studija, šefu kabineta rektora - 8%;

- šefu odseka grupe ili službe - 4%.

4a Predškolske ustanove:

 

1) za poslove rukovođenja:

 
     
 

- direktor ustanove

20%

 

- pomoćnik direktora

10%

 

- šef računovodstva

4%

 

- rukovodilac radne jedinice (vrtića i jaslica) 1% po grupi, a najviše

do 10%

 

- šef tehničke službe

3%

 

- šef kuhinje do 50 grupa

do 5%

 

- šef kuhinje preko 50 grupa

do 10%

     
 

2) vaspitaču:

 
     
 

- u vaspitnoj grupi u kojoj ima dece sa smetnjama u razvoju

3% po detetu

 

- u razvojnoj grupi

10%

     
 

3) po osnovu stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja za zvanja:

 
     
 

- pedagoški savetnik

5%

 

- samostalni pedagoški savetnik

7%

 

- viši pedagoški savetnik

10%

 

- visoki pedagoški savetnik

12%.

5. Ustanove u oblasti fizičke kulture:

Na osnovu rukovođenja:

- pomoćniku direktora, sekretaru, predsedniku upravnog odbora - 2,50;

- direktoru - 4,50,

- rukovodioci odeljenja, jedinica i slično - 1,50,

- rukovodioci stručnih timova - 1,00.

5a Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta:

Na osnovu rukovođenja:

- direktoru - 30%

- pomoćniku direktora - 20%;

- šefu odeljenja - 1,50;

- šef službe - 1,00.

Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:

- za doktorat - 1,00;

- za magistraturu - 0,50.

5b Antidoping agencija Republike Srbije:

1) za poslove pripreme projekata, analize, programiranja, kontrole baze podataka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti - do 1,50;

2) po osnovu rukovođenja:

- direktoru - do 30%;

- sekretaru i šefu odseka - do 20%;

3) za poslove na kojima zaposleni dolaze u neposredan kontakt sa agresivnim biološkim materijalima - 15%;

4) za koordinaciju poslova - 5%;

5) na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:

- specijalizacija - 0,50;

- magistru nauka - 0,50;

- doktoru nauka - 1,00.

6. Ustanove u oblasti kulture (biblioteke, muzeji, arhivi, kinoteke i zavodi za zaštitu spomenika kulture):

Na osnovu rukovođenja:

- direktoru, odnosno upravniku centralne ustanove - 2,40;

- direktoru, odnosno upravniku ustanove od interesa za Republiku - 2,16;

- direktoru, odnosno upravniku ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, grada i pokrajine - 1,77;

- direktoru, odnosno upravniku ustanove na teritoriji jedne opštine - 1,42;

- za rukovođenje organizacionom jedinicom (zavisno od veličine, broja radnika, strukture i raznovrsnosti posla) - od 0,50 do 1,17;

- zameniku direktora, odnosno pomoćniku ustanove - za koeficijent koji čini 80% od koeficijenta direktora, odnosno upravnika ustanove;

- za stručno zvanje IV stepen stručne spreme - 0,30;

- za stručno zvanje VI stepen stručne spreme - 0,60.

7. Pozorišta:

Na osnovu rukovođenja:

- direktoru - upravniku nacionalnog pozorišta - 2,40;

- direktoru - upravniku pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih - 1,77;

- direktoru - upravniku pozorišta koje ima do 50 zaposlenih - 1,17;

- zameniku direktora - upravniku pozorišta - 0,82;

- za rukovođenje organizacionom jedinicom (zavisno od veličine, broja radnika, strukture i raznovrsnosti posla) - od 0,50 do 1,77;

- za stručno zvanje IV stepen stručne spreme - 0,30;

- za stručno zvanje VI stepen stručne spreme - 0,60.

8. Muzičke ustanove:

Na osnovu rukovođenja:

- direktoru - upravniku nacionalne ustanove - 2,40;

- direktoru - upravniku ustanove koja ima preko 50 zaposlenih - 1,77;

- direktoru - upravniku ustanove koja ima do 50 zaposlenih - 1,17;

- za rukovođenje organizacionom jedinicom (zavisno od veličine, broja radnika, strukture i raznovrsnosti posla) - od 0,30 do 0,94;

- zameniku direktora, odnosno pomoćniku direktora ustanove - za koeficijent koji čini 80% od koeficijenta direktora, odnosno upravnika ustanove;

- za stručno zvanje IV stepen stručne spreme - 0,30;

- za stručno zvanje VI stepen stručne spreme - 0,60.

9. Ustanove socijalne zaštite:

Za organizatore procesa rada i rukovodeće radnike:

1) Direktori ustanova socijalne zaštite:

- Direktor ustanove preko 500 korisnika - 20%;

- Direktor CSR i direktor centra za porodični smeštaj u opštini, odnosno gradu preko 400.000 stanovnika - 25%;

- Direktor ustanove za smeštaj od 200 do 500 korisnika i CSR u opštini od 100.000 do 400.000 stanovnika - 15,0%;

- Direktor centra za porodični smeštaj, ustanove za smeštaj do 200 korisnika i CSR u opštini od 30.000 do 100.000 stanovnika - 10,0%;

- Direktor centra za socijalni rad u opštini do 30.000 stanovnika - 5,0%;

1a) Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1.000 korisnika - 7%;

2) Rukovodilac odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja u ustanovi za smeštaj i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad:

- preko 500 korisnika - 1,0;

- od 200 do 500 korisnika - 0,85;

- do 200 korisnika - 0,70;

3) Rukovodilac odeljenja međuopštinskog centra za socijalni rad:

- od 100.000 do 400.000 stanovnika - 0,85;

- od 30.000 do 100.000 stanovnika - 0,70;

- do 30.000 stanovnika - 0,50;

4) Šef računovodstva, sekretar ustanove za smeštaj korisnika, centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i centra za porodični smeštaj:

- preko 500 korisnika - 2,15;

- od 200 do 500 korisnika - 2,05;

- do 200 korisnika - 1,98;

5) Šef računovodstva, sekretar u centru za socijalni rad:

- preko 400.000 stanovnika - 1,90;

- od 100.000 do 400.000 stanovnika - 1,80;

- od 30.000 do 100.000 stanovnika - 1,70;

- do 30.000 stanovnika - 1,60;

6) Koordinator stručne ekipe - 2,15;

7) Rukovodilac stručnog tima - 1,95;

8) Glavna medicinska sestra u ustanovi - 1,23;

9) Glavna odeljenska medicinska sestra - 0,82;

10) Rukovodilac tehničke službe - 0,50;

11) Glavni kuvar - 0,36;

12) Organizator službe ishrane i nege - 0,50;

13) Trijažer u centru za socijalni rad - 1,00;

14) Doktorat - 1,00;

15) Magistratura - 0,50;

16) Specijalizacija - 0,50.

Za negovateljice u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti - 15%.

10. Nacionalna služba za zapošljavanje:

1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, pravnog zastupanja, analize, nadzora, kontrole, revizije, programiranja, kontrole baze podataka, drugostepenog postupka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti - do 1,50;

2) po osnovu rukovođenja:

- direktoru i zameniku direktora - do 30%;

- direktoru Pokrajinske službe, pomoćniku direktora, sekretaru Nacionalne službe za zapošljavanje, direktoru filijale, zameniku direktora Pokrajinske službe, zameniku direktora filijale, pomoćniku direktora sektora, rukovodiocu službe, načelniku odeljenja, šefu odseka u Direkciji - do 20%;

- šefu odseka, rukovodiocu grupe - do 10%;

3) za poslove pomoći pri zapošljavanju - do 20%;

4) za poslove pripravnosti i podrške - do 30%;

5) za koordinaciju poslova - 5%.

11. U zdravstvenim ustanovama:

a) Po osnovu rukovođenja:

- vođi grupe nemedicinskih radnika (glavnom vozaču) - 0,41;

- glavnoj sestri kabineta i odseka, rukovodiocima u administraciji i tehničkoj službi - 0,61;

- glavnoj sestri u ambulantama, glavnim tehničarima i glavnim laborantima, rukovodiocima nemedicinskih službi u DZ i koordinatorima - šefovima odseka i službe - 0,82;

- načelnicima nemedicinskih službi i zavodima i zavodu za zdravstvenu zaštitu, glavnim sestrama odeljenja u stacionarima i rukovodiocima nemedicinskih službi u ZC i glavnoj sestri u DZ - 1,02;

- načelnicima medicinskih službi u DZ, glavnim sestrama instituta i klinika i načelnicima nemedicinskih službi u KBC i KC, glavnoj sestri bolnice, glavnom tehničaru u zavodu za zdravstvenu zaštitu i zavodima - 1,23;

- glavnoj medicinskoj sestri KBC i KC i načelnicima medicinskih službi u zdravstvenim centrima - 1,43;

- pomoćnicima i zamenicima direktora u DZ i apotekarskim ustanovama, načelnicima medicinskih službi u KBC i KC, pomoćnicima direktora nemedicinskih službi u KBC i KC, ZC i zavodima - 1,63;

- pomoćnicima i zamenicima direktora instituta i klinika, domova zdravlja i samostalnih apotekarskih ustanova i direktoru nemedicinskih službi u KBC, KC, ZC i zavodima - 1,84;

- pomoćnicima i zamenicima direktora KBC i KC i zavoda i direktorima instituta i klinika - 2,04;

- direktorima domova zdravlja i apoteka - 10%;

- direktorima bolnica (opšte i specijalne, zavoda) - 15%;

- direktorima zavoda za zaštitu zdravlja, apotekarskih ustanova i zdravstvenih centara - 20%;

- direktorima KBC-a, zavoda za farmaciju i instituta - 25%;

- direktorima kliničkih centara - 30%.

b) Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:

- primarijusu - 0,50;

- magistru nauka - 0,50, i

- doktoru nauka - 1,00.

v) 20% za zaposlene koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima u psihijatrijskim ustanovama, i to u:

- Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac;

- Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Vršac;

- Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Kovin;

- Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" Niš;

- Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, Beograd;

- Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "dr Laza Lazarević" Beograd;

- Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu, Beograd;

- Institutu za mentalno zdravlje, Beograd.

11a Zavodi za socijalnu zaštitu osnovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana:

Zaposlenima iz člana 2. tačka 11a ove uredbe za:

- jednogodišnju specijalizaciju

2 %;

- dvogodišnju specijalizaciju

3 %;

- magistraturu

4 %;

- doktorat

6 %.

12. Republički fond za zdravstveno osiguranje:

(1)

za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, revizije, kontrole, kontrole centralne baze podataka, pravnog zastupanja, drugostepenog postupka, medicinskih poslova, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti poslova - od 0,5 do 1,50;

(2) 

po osnovu rukovođenja:

 

-

za direktora i zamenika direktora Republičkog fonda - 30%;

 

-

za izvršnog direktora i direktora Pokrajinskog fonda - 25%;

 

-

za direktora sektora u Direkciji, zamenika direktora sektora u Direkciji, pomoćnika direktora sektora u Direkciji, direktora filijale, zamenika direktora filijale, zamenika direktora Pokrajinskog fonda, pomoćnika direktora Pokrajinskog fonda, pomoćnika direktora filijale - do 20%;

  -

za načelnika odeljenja u Direkciji, načelnika odeljenja Pokrajinskog fonda, šefa kabineta, sekretara za poslove organa upravljanja, načelnika odeljenja u filijali, šefa odseka, šefa ispostave, vođu grupe - do 15%;

 

-

za načelnika odeljenja lekarskih komisija, šefa odseka lekarskih komisija za grad Beograd, šefa odseka lekarskih komisija preko 200.000 osiguranika, šefa odseka lekarskih komisija do 200.000 osiguranika, predsednika lekarskih komisija, lekara i člana lekarske komisije - veštaka - do 30%;

(3) 

za poslove pomoći pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja - do 20%;

(3a) 

za poslove pomoći pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja: za načelnika odeljenja lekarskih komisija, šefa odseka lekarskih komisija za grad Beograd, šefa odseka lekarskih komisija preko 200.000 osiguranika, šefa odseka lekarskih komisija do 200.000 osiguranika, predsednika lekarskih komisija, lekara i člana lekarske komisije - veštaka - do 35%;

(4)

za omogućavanje dostavljanja i obrade podataka iz baza podataka za potrebe drugih organa i organizacija do 26%;

(5)

za koordinaciju poslova u Direkciji, Pokrajinskom fondu i filijalama, za poslove nadzornika osiguranja i poslove interne revizije - 10%.

13. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje:

(1)

za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, revizije, kontrole, kontrole centralne baze podataka, pravnog zastupanja, drugostepenog postupka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti poslova - od 0,5 do 1,50;

(2)

po osnovu rukovođenja:

 

-

direktoru Fonda - 30%;

 

-

zameniku direktora Fonda - 25%;

 

-

pomoćniku direktora Fonda, direktoru Pokrajinskog fonda i zameniku direktora Pokrajinskog fonda, direktoru Službe direkcije Fonda, direktoru sektora u direkciji Fonda i direkciji Pokrajinskog fonda, pomoćniku direktora Pokrajinskog Fonda, direktoru Filijale za grad Beograd, direktoru Službe Filijale za grad Beograd, zameniku direktora sektora u direkciji Fonda, pomoćniku direktora Službe direkcije Fonda, zameniku direktora Filijale za grad Beograd, pomoćniku direktora sektora u Direkciji Fonda, direktoru filijale, zameniku i pomoćniku direktora filijale - do 20%;

 

-

šefu službe filijale, načelniku i pomoćniku načelnika, šefu odseka - do 10%;

(3)

lekaru veštaku - do 55 %;

(4)

za poslove pomoći pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja - do 20%;

(5)

za koordinaciju poslova - 5%;

(5a)

za omogućavanje dostavljanja i obrade podataka iz baza podataka za potrebe drugih organa i organizacija - do 26%.

14. Zavodi osnovani u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

Zaposlenima iz člana 2. tačka 16. ove uredbe za:

 

- jednogodišnju specijalizaciju

2%,

- dvogodišnju specijalizaciju

3%,

- magistraturu

4%,

- doktorat

6%.

15. Učenički standard:

   1) vaspitaču - 4%;
2) za poslove rukovođenja:
- šefu službe - 3%;
3) po osnovu stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja za zvanja:
- pedagoški savetnik - 5%;
- samostalni pedagoški savetnik - 7%;
- viši pedagoški savetnik - 10%;
- visoki pedagoški savetnik - 12%.

16. Studentski standard:

  1) vaspitaču - 4%;
2) za poslove rukovođenja:
- šefu službe - 3%.

16a Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja:

1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, pravnog zastupanja, programiranja, kontrole baze podataka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti - do 1,50;

2) po osnovu rukovođenja:
- direktoru - do 30%;
- pomoćniku direktora - do 25%
- savetniku direktora - do 20%;
- načelniku odeljenja, šefu odseka - do 10%

3) za poslove pomoći pri registraciji osiguranika i osiguranih lica - do 15 %

4) za finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove - do 15%

5) za poslove kontrola podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate - do 15%.

16b Informaciono-komunikaciona ustanova "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES":

Na osnovu rukovođenja:

- direktoru - 30%;

- zameniku direktora - 25%;

- pomoćniku direktora - 20%;

- koordinatoru - 20%.

Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:

- za doktorat - 1,00;

- za magistraturu - 0,50;

- za specijalizaciju - 0,50.

17. Fond solidarnosti:

1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, programiranja, kontrole baze podataka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti - do 2;

2) po osnovu rukovođenja:

- direktoru - do 30%;

- zameniku direktora - do 20%;

- sekretaru, načelniku odeljenja, šefu odseka - do 15%;

3) za poslove pomoći pri ostvarivanju prava neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak - do 20 %;

4) za finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove - do 15%;

5) predstavljanje i zastupanje u stečajnom postupku - do 20%.

Član 3a

Koeficijenti utvrđeni članom 2. tačka 6b ove uredbe ne primenjuju se na obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji, za puno radno vreme, na dan početka primene ove uredbe, ostvaruju osnovnu platu u većem iznosu od osnovne plate obračunate po odredbama ove uredbe i drugih propisa kojima se uređuju plate.

Zaposlenima iz stava 1. ovog člana isplata osnovne plate vršiće se u zatečenom iznosu sve dok osnovna plata koja im pripada po odredbama ove uredbe i drugih propisa ne dostigne taj iznos.

Član 3b

Koeficijent iz člana 2. tačka 14. Uredbe može se uvećati po više osnova iz člana 3. tačka 13. Uredbe, tako da ukupan koeficijent zaposlenog ne može biti veći od ukupnog koeficijenta zaposlenog utvrđenog za mesec februar 2014. godine uvećanog za 17,5%.

Uvećanje koeficijenta iz člana 2. tačka 14. Uredbe po osnovama iz člana 3. tačka 13. Uredbe ne može biti veće od istog, a ako nema istog od neposredno višeg koeficijenta iz člana 2. tačka 12. Uredbe uvećanog po istom ili sličnom osnovu iz člana 3. tačka 12. Uredbe.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 30/2002)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za maj mesec 2002. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 69/2002)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od obračuna i isplate plata za oktobar 2002. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 78/2002)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od obračuna i isplate plata za novembar 2002. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2003)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za maj 2003. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 121/2003)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za decembar 2003. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 130/2003)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za decembar 2003. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 67/2004)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za jun 2004. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 120/2004)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za oktobar 2004. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2005)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za decembar 2004. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 26/2005)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za februar 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 81/2005)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 105/2005)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 109/2005)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za oktobar 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 27/2006)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za april 2006. godine.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 32/2006)

Član 3

Za zaposlene koji za puno radno vreme, na dan stupanja na snagu ove uredbe, ostvaruju platu u većem iznosu od plate obračunate po odredbama ove uredbe i drugih propisa kojima se uređuju plate, isplata će se vršiti u zatečenom iznosu sve dok plata koja im pripada po odredbama ove uredbe i drugih propisa ne dostigne taj iznos.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za april 2006. godine, a za zaposlene u zavodima za socijalnu zaštitu osnovanim u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ova uredba primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za maj 2006. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 58/2006)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za jun 2006. godine, osim za ustanove u kulturi, pozorištu i muzičkoj delatnosti čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, na koje se primenjuje počev od obračuna i isplate plata za novembar 2006. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 82/2006)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za septembar 2006. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 106/2006)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2006. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 10/2007)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 40/2007)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za april 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 60/2007)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od obračuna i isplate plata za jun 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 91/2007)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za septembar 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 106/2007)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 7/2008)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za decembar 2007. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 9/2008)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 24/2008)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za februar 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 31/2008)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za mart 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 44/2008)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za april 2008. godine.

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2008)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za maj 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 108/2008)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2008)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 79/2009)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za septembar 2009. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 25/2010)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za mart 2010. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 91/2010)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2010. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 20/2011)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za februar 2011. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 65/2011)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2011. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2012. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 11/2012)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za januar 2012. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za januar 2013. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od obračuna i isplate plate za januar 2013. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 4/2014)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata od januara 2014. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 58/2014)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za maj 2014. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 19/2021)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za mart 2021. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 48/2021)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za maj 2021. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

(Sl. glasnik RS, br. 73/2023)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za septembar 2023. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

(Sl. glasnik RS, br. 83/2023)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za oktobar 2023. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

("Sl. glasnik RS", br. 119/2023)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za januar 2024. godine.