Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DOKUMENTARNOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se klasifikacija po materiji dokumentarnog materijala koji nastaje u radu organa državne uprave, službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, svih imalaca javnih ovlašćenja kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i organa autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u poverenom delokrugu.

Ovom uredbom se utvrđuju i minimalni rokovi čuvanja u okviru podgrupa.

Član 2

Dokumentarni materijal klasifikuje se po materiji u deset glavnih grupa (od 0 do 9), i to:

0 - državno uređenje, organizacija i rad organa;

1 - rad i radni odnosi i socijalno osiguranje;

2 - lična stanja građana, državna i javna bezbednost;

3 - privreda;

4 - finansije;

5 - zdravlje i socijalna zaštita;

6 - prosveta, nauka, kultura, sport, intelektualna svojina, javno informisanje i mediji;

7 - sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo;

8 - odbrana;

9 - međunarodna saradnja i evropske integracije.

U okviru ove podele, vrši se po decimalnom sistemu dalje raščlanjavanje glavnih grupa na grupe (dvocifreni broj) i na podgrupe (trocifreni broj), s obzirom na srodnost i obim pojedinih delatnosti.

U okviru podgrupe bliže se uređuju zadaci i poslovi, odnosno postupci organa, koji se vode u Katalogu postupaka, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i kancelarijsko poslovanje.

Član 3

Oznake i nazivi grupa i podgrupa u okviru glavnih grupa iz člana 2. ove uredbe, kao i minimalni rokovi čuvanja dokumentarnog materijala u okviru podgrupa su:

Glavna grupa

Grupa

Podgrupa

Klasifikacija dokumentarnog materijala po materiji

Minimalni rokovi čuvanja

0

 

 

Državno uređenje, organizacija i rad organa

 

 

00

 

Državno uređenje

 

 

 

000

Opšte - rad državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja

trajno

 

 

001

Narodna skupština (izbor Vlade, imenovanje nezavisnih tela i dr.)

trajno

 

01

 

Ustavni predmeti, donošenje i objavljivanje propisa, izbori i referendumi, razgraničenja teritorija i područja

 

 

 

010

Ustav

trajno

 

 

011

Zakon

trajno

 

 

012

Podzakonski akt (uredba, pravilnik, uputstvo, odluka, naredba)

trajno

 

 

013

Izbori

trajno

 

 

014

Referendum

trajno

 

 

015

Teritorije i područja

trajno

 

 

016

Javna uprava i javne službe

10 godina

 

 

017

Javne politike

10 godina

 

 

018

Opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori

trajno

 

02

 

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata (statuta, planova, programa i izveštaja o radu i dr.) državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja

 

 

 

020

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave

5 godina

 

 

021

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata pravosudnih organa

5 godina

 

 

022

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata ustanova i drugih organizacija za delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zaštite zdravlja, socijalne zaštite i drugih javnih službi

5 godina

 

 

023

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata privrednih društava

5 godina

 

 

024

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata udruženja

5 godina

 

 

025

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata fondova i zadužbina

5 godina

 

 

026

Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata političkih stranaka

5 godina

 

03

 

Kancelarijsko poslovanje

 

 

 

030

Organizacija, metode i tehnike rada

trajno

 

 

031

Poslovi kancelarijskog poslovanja

10 godina

 

 

032

Bibliotečki poslovi

10 godina

 

 

033

Vođenje evidencija i registara

10 godina

 

 

034

Štampanje i umnožavanje publikacija i drugih materijala

2 godine

 

 

035

Overa isprava, dokumenata i potpisa

2 godine

 

 

036

Predaja i preuzimanje poslova

5 godina

 

04

 

Rad i postupanje organa

 

 

 

040

Opšte upravno postupanje

5 godina

 

 

041

Informacije od javnog značaja

10 godina

 

 

042

Inspekcijski nadzor nad radom i postupanjem organa

10 godina

 

05

 

Izveštaji, analize i statistika

 

 

 

050

Statistika

trajno

 

 

051

Izveštaji i analize

5 godina

 

06

 

Sastanci, sednice i konferencije

 

 

 

060

Sastanci, sednice i konferencije državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja

trajno

 

07

 

Predstavke i pritužbe

 

 

 

070

Predstavke i pritužbe građana i privrede

5 godina

 

08

 

Ljudska i manjinska prava i slobode

 

 

 

080

Zaštita ljudskih i manjinskih prava

10 godina

 

 

081

Crkve i verske zajednice

trajno

 

 

082

Zaštita podataka o ličnosti

10 godina

 

 

083

Rodna ravnopravnost

10 godina

 

 

084

Nacionalne manjine

10 godina

 

 

085

Zaštita od diskriminacije

10 godina

 

 

086

Zaštita sloboda

10 godina

 

09

 

Informaciono društvo i elektronska uprava

 

 

 

090

Elektronska identifikacija

10 godina

 

 

091

Usluge od poverenja u elektronskom poslovanju

10 godina

 

 

092

Projektovanje i razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture i softverskih rešenja

10 godina

 

 

093

Informaciona bezbednost

10 godina

 

 

094

Inspekcijski nadzor u oblasti usluga od poverenja

10 godina

 

 

095

Inspekcijski nadzor u oblasti informacione bezbednosti

10 godina

1

 

 

Rad i radni odnosi i socijalno osiguranje

 

 

10

 

Radni odnosi, druge vrste radnog angažovanja i volontiranje u zemlji i inostranstvu domaćih i stranih državljana

 

 

 

100

Radni odnosi

5 godina

 

 

101

Druge vrste radnog angažovanja

5 godina

 

 

102

Rad preko agencija za privremeno zapošljavanje

5 godina

 

 

103

Radni odnosi i druge vrste radnog angažovanja u inostranstvu

5 godina

 

 

104

Radni odnosi i druge vrste radnog angažovanja stranih državljana

5 godina

 

 

105

Volontiranje

5 godina

 

11

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i drugih vidova radnog angažovanja

 

 

 

110

Zasnivanje radnog odnosa

5 godina

 

 

111

Profesionalna orijentacija

5 godina

 

 

112

Saglasnost za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje

5 godina

 

 

113

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, kadrovski plan i drugi opšti akti u oblasti radnih odnosa

10 godina

 

 

114

Posebna zaštita određenih kategorija zaposlenih (materinstvo i maloletnici)

10 godina

 

 

115

Prava iz radnog odnosa i drugih vrsta radnog angažovanja

10 godina

 

 

116

Disciplinska i materijalna odgovornost

trajno

 

 

117

Prestanak radnog odnosa

5 godina

 

 

118

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa

10 godina

 

12

 

Plate, zarade, naknade zarade, naknade, dodaci i druga primanja

 

 

 

120

Plate

10 godina

 

 

121

Zarade

10 godina

 

 

122

Naknade zarade (privremena sprečenost za rad, odsustvo po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta i dr.)

10 godina

 

 

123

Naknade, dodaci i druga primanja (regres, naknada za ishranu u toku rada, jubilarna nagrada, solidarna pomoć, troškovi prevoza, otpremnina, odvojeni život i dr.)

10 godina

 

13

 

Radno vreme, odmori i odsustva

 

 

 

130

Radno vreme

10 godina

 

 

131

Odmori

10 godina

 

 

132

Odsustvo (plaćeno i neplaćeno)

10 godina

 

14

 

Obavezno socijalno osiguranje

 

 

 

140

Zdravstveno osiguranje

trajno

 

 

141

Penzijsko osiguranje

5 godina

 

 

142

Invalidsko osiguranje

5 godina

 

 

143

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

5 godina

 

 

144

Specijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika

5 godina

 

15

 

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje

 

 

 

150

Obrazovanje zaposlenih

5 godina

 

 

151

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

5 godina

 

 

152

Stručni ispiti

5 godina

 

 

153

Stručno osposobljavanje i prekvalifikacije privremeno nezaposlenih lica

5 godina

 

 

154

Vrednovanje radne uspešnosti

10 godina

 

16

 

Zaštita na radu

 

 

 

160

Preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu

10 godina

 

 

161

Povreda na radu

10 godina

 

 

162

Utvrđivanje uslova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

5 godina

 

 

163

Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite na radu

10 godina

 

17

 

Odlikovanja i priznanja

 

 

 

170

Odlikovanja

5 godina

 

 

171

Priznanja

5 godina

2

 

 

Lična stanja građana, državna i javna bezbednost

 

 

20

 

Lična stanja građana i registri

 

 

 

200

Rođenje

trajno

 

 

201

Lično ime

trajno

 

 

202

Zaključenje braka

trajno

 

 

203

Smrt

trajno

 

 

204

Državljanstvo

trajno

 

 

205

Jedinstveni matični broj građana

trajno

 

 

206

Prebivalište, boravište i boravak

trajno

 

 

207

Dokumenta građana

trajno

 

 

208

Centralni registar stanovništva i birački spisak

5 godina

 

 

209

Popis stanovništva

trajno

 

21

 

Javni red i mir

 

 

 

210

Oružje, municija i eksploziv

trajno

 

 

211

Javna okupljanja

trajno

 

 

212

Upotreba sredstava prinude (vatreno oružje, palica, fizička snaga i dr.)

trajno

 

 

213

Narušavanje javnog reda i mira

trajno

 

 

214

Kontrola zakonitosti rada policijskih službenika

trajno

 

 

215

Prevencija i rad policije u zajednici

trajno

 

 

216

Sportske priredbe

trajno

 

 

217

Privatno obezbeđenje i detektivske delatnosti

trajno

 

22

 

Bezbednost saobraćaja

 

 

 

220

Putevi i signalizacija, saobraćajna preventiva

10 godina

 

 

221

Kontrola i regulisanje saobraćaja i ostali poslovi bezbednosti saobraćaja

10 godina

 

 

222

Vozila, registracija i tehnički pregled vozila

10 godina

 

 

223

Auto-škole, vozački ispiti, vozači instruktori i poštovanje propisa o bezbednosti saobraćaja od strane prevoznika

10 godina

 

 

224

Saobraćajna preventiva

trajno

 

23

 

Kriminalitet

 

 

 

230

Opšti kriminalitet

trajno

 

 

231

Privredni kriminalitet

trajno

 

 

232

Maloletnička delinkvencija

trajno

 

 

233

Potražna delatnost

trajno

 

 

234

Kriminalistička veštačenja

trajno

 

 

235

Kriminalističke evidencije

trajno

 

 

236

Organizovani kriminal

trajno

 

 

237

Terorizam

trajno

 

 

238

Korupcija

trajno

 

 

239

Ratni zločini

trajno

 

24

 

Vanredne situacije

 

 

 

240

Protivpožarna zaštita i elementarne nepogode

trajno

 

25

 

Državna bezbednost

 

 

 

250

Poslovi državne bezbednosti

trajno

 

26

 

Pravni položaj i boravak stranaca

 

 

 

260

Pravni položaj stranaca

trajno

 

 

261

Boravište stranaca, kratkotrajni boravak, vize

trajno

 

 

262

Privremeni boravak stranaca

trajno

 

 

263

Stalno nastanjenje stranaca

trajno

 

 

264

Preduzete mere

trajno

 

 

265

Prihvatilište za strance

trajno

 

 

266

Azil i privremena zaštita

trajno

 

 

267

Migracije

trajno

 

 

268

Izbeglice i nestala lica

trajno

 

27

 

Nađene stvari i zaštita imovinskih prava

 

 

 

270

Zaštita imovinskih prava

trajno

 

28

 

Granična kontrola

 

 

 

280

Kontrola putničkog saobraćaja preko državne granice

trajno

3

 

 

Privreda

 

 

30

 

Pravna lica i preduzetnici

 

 

 

300

Privredna društva

10 godina

 

 

301

Preduzetnici

10 godina

 

 

302

Zadruge

10 godina

 

 

303

Javna preduzeća

10 godina

 

 

304

Privatizacija

10 godina

 

 

305

Stečajne mase i stečajni upravnici

10 godina

 

 

306

Komore

10 godina

 

 

307

Udruženja, zadužbine i fondacije

10 godina

 

 

308

Stambene zajednice

10 godina

 

 

309

Sindikati

10 godina

 

31

 

Rudarstvo, geološka istraživanja i energetika

 

 

 

310

Rudarstvo

10 godina

 

 

311

Geološka istraživanja

10 godina

 

 

312

Inspekcijski nadzor u oblasti geologije i rudarstva

10 godina

 

 

313

Elektroenergetika

5 godina

 

 

314

Inspekcijski nadzor u oblasti elektroenergetike

10 godina

 

 

315

Nafta i gas

trajno

 

 

316

Inspekcijski nadzor opreme pod pritiskom

10 godina

 

 

317

Energetska efikasnost

10 godina

 

 

318

Obnovljivi izvori energije

10 godina

 

 

319

Inspekcijski nadzor u oblasti energetike

10 godina

 

32

 

Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda

 

 

 

320

Poljoprivreda

5 godina

 

 

321

Zaštita bilja

5 godina

 

 

322

Šumarstvo

5 godina

 

 

323

Veterinarstvo

5 godina

 

 

324

Lov i ribolov

5 godina

 

 

325

Vodoprivreda

5 godina

 

 

326

Poljoprivredno zemljište

10 godina

 

 

327

Agrarna plaćanja

5 godina

 

 

328

Laboratorijsko ispitivanje i povezani stručni poslovi u lancu hrane

10 godina

 

 

329

Inspekcijski nadzor u oblastima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10 godina

 

33

 

Unutrašnja i spoljna trgovina

 

 

 

330

Unutrašnja trgovina i usluge koje nisu regulisane posebnim propisima

10 godina

 

 

331

Otkupi i snabdevanje

10 godina

 

 

332

Zaštita potrošača

10 godina

 

 

333

Elektronska trgovina

10 godina

 

 

334

Inspekcijski nadzor u oblasti trgovine

10 godina

 

 

335

Tržišna inspekcija

10 godina

 

 

336

Spoljna trgovina

10 godina

 

 

337

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

trajno

 

 

338

Robne rezerve

10 godina

 

 

339

Duvan i duvanski proizvodi

2 godine

 

34

 

Saobraćaj, poštanske usluge, radio i elektronske komunikacije

 

 

 

340

Železnički saobraćaj

5 godina

 

 

341

Vodni saobraćaj

5 godina

 

 

342

Vazdušni saobraćaj

5 godina

 

 

343

Drumski saobraćaj

5 godina

 

 

344

Inspekcijski nadzor u oblasti železničkog, vodnog, vazdušnog i drumskog saobraćaja

10 godina

 

 

345

Poštanski saobraćaj i usluge

10 godina

 

 

346

Inspekcijski nadzor u oblasti poštanskog saobraćaja i usluga

10 godina

 

 

347

Elektronske komunikacije

10 godina

 

 

348

Inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija

10 godina

 

35

 

Urbanizam, građevinarstvo i komunalna delatnost

 

 

 

350

Urbanizam

trajno

 

 

351

Građevinarstvo

5 godina

 

 

352

Komunalna delatnost

5 godina

 

 

353

Prostorno planiranje

5 godina

 

 

354

Inspekcijski nadzor u oblasti građevinarstva

10 godina

 

36

 

Geodetsko katastarsko poslovanje, stanovanje i održavanje zgrada

 

 

 

360

Premer zemljišta i izrada planova

trajno

 

 

361

Katastar zemljišta

trajno

 

 

362

Održavanje premera i katastra zemljišta

trajno

 

 

363

Katastar nepokretnosti

trajno

 

 

364

Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini

trajno

 

 

365

Premeravanje zemljišta za posebne potrebe organa, radnih i drugih organizacija

trajno

 

 

366

Katastar podzemnih objekata i instalacija

trajno

 

 

367

Geotehnička dokumentacija (tehnička dokumentacija premera, planova i karata)

trajno

 

 

368

Imovina, Stanarsko pravo i stanarine, zakupi, službeni stanovi i poslovne prostorije

10 godina

 

 

369

Inspekcijski nadzor u oblasti geodetsko katastarskog poslovanja

10 godina

 

37

 

Turizam i ugostiteljstvo

 

 

 

370

Turizam

5 godina

 

 

371

Ugostiteljstvo

5 godina

 

 

372

Inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva

10 godina

 

38

 

Zaštita životne sredine

 

 

 

380

Zaštita prirode

10 godina

 

 

381

Upravljanje životnom sredinom

10 godina

 

 

382

Upravljanje otpadom

10 godina

 

 

383

Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine

10 godina

 

 

384

Monitoring zaštite životne sredine

10 godina

 

 

385

Zaštita od zračenja i nuklearna sigurnost

10 godina

 

 

386

Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti

10 godina

 

 

387

Meteorološka i hidrološka delatnost

10 godina

 

 

388

Inspekcijski nadzor u oblasti meteorologije i hidrologije

10 godina

 

39

 

Infrastruktura kvaliteta

 

 

 

390

Akreditacija

5 godina

 

 

391

Standardizacija

5 godina

 

 

392

Metrologija i dragoceni metali

5 godina

 

 

393

Inspekcijski nadzor u oblastima metrologije i dragocenih metala

10 godina

 

 

394

Ocenjivanje usaglašenosti i sertifikacija

10 godina

4

 

 

Finansije

 

 

40

 

Budžetsko i finansijsko poslovanje

 

 

 

400

Budžet, finansijski planovi, fondovi i završni računi

10 godina

 

 

401

Izvršenje budžeta

5 godina

 

 

402

Praćenje fiskalnih rizika, ocena i praćenje kapitalnih projekata

5 godina

 

 

403

Sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje

10 godina

 

 

404

Javni dug

10 godina

 

 

405

Javne nabavke

5 godina

 

41

 

Imovinsko-pravni predmeti i upravljanje imovinom

 

 

 

410

Vraćanje poljoprivrednog zemljišta

5 godina

 

 

411

Restitucija

trajno

 

 

412

Konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine

trajno

 

 

413

Eksproprijacija

trajno

 

 

414

Uzurpacija, samovlasno zauzeće

trajno

 

 

415

Sukcesija

trajno

 

 

416

Upravljanje imovinom

trajno

 

42

 

Finansijski sistem

 

 

 

420

Procenitelji vrednosti nepokretnosti

5 godina

 

 

421

Računovodstvo i revizija

10 godina

 

 

422

Poslovi faktoringa

5 godina

 

 

423

Bankarski sistem

5 godina

 

 

424

Osiguranje

5 godina

 

 

425

Tržište kapitala

5 godina

 

 

426

Devizno poslovanje

5 godina

 

 

427

Platni sistem

5 godina

 

 

428

Stara devizna štednja

trajno

 

 

429

Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija

10 godina

 

43

 

Porezi, doprinosi, takse i naknade

 

 

 

430

Poreski postupak, poreski oblici i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

2 godine

 

 

431

Porezi i doprinosi

5 godina

 

 

432

Poreska kontrola

trajno

 

 

433

Poresko računovodstvo

trajno

 

 

434

Naplata poreza

trajno

 

 

435

Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

trajno

 

 

436

Poreska uverenja i potvrde

5 godina

 

 

437

Vanredna pravna sredstva po poreskim postupcima

10 godina

 

 

438

Lokalna poreska administracija

5 godina

 

 

439

Takse, naknade i akcize

2 godine

 

44

 

Porezi, doprinosi, takse i naknade

 

 

 

440

Registri i evidencije poreske uprave

trajno

 

 

441

Poreska policija

trajno

 

45

 

Igre na sreću

 

 

 

450

Priređivanje igara na sreću

10 godina

 

 

451

Inspekcijski nadzor u oblasti igara na sreću

10 godina

 

46

 

Carina i slobodne zone

 

 

 

460

Carinski sistem i politika

5 godina

 

 

461

Slobodne zone

trajno

 

47

 

Zaštita finansijskih interesa Evropske unije

 

 

 

470

Suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

trajno

 

48

 

Razvoj informacionih sistema u oblasti finansija

 

 

 

480

Digitalizacija u oblasti finansija

trajno

5

 

 

Zdravlje i socijalna zaštita

 

 

50

 

Zdravstvo

 

 

 

501

Zaštita i unapređenje čovekove sredine

trajno

 

51

 

Preventivna i kurativna zdravstvena delatnost

 

 

 

510

Ambulantno-poliklinička i dispanzerska delatnost (odobrenja i dr.)

trajno

 

 

511

Stacionarna zdravstvena delatnost

trajno

 

 

512

Higijensko-epidemiološka delatnost i službe pregleda mrtvaca

5 godina

 

 

513

Delatnost specijalnih ustanova instituta

trajno

 

 

514

Delatnost prirodnih lečilišta i oporavilišta

trajno

 

 

515

Delatnost apoteka i nadzor i problemi prometa i proizvodnje lekova

2 godine

 

 

516

Delatnost službe za transfuziju

5 godina

 

52

 

Zdravstveni centri

 

 

 

520

Poslovi zdravstvenih centara

trajno

 

53

 

Sanitarna inspekcija i drugi oblici zdravstvenog nadzora

 

 

 

530

Inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvene zaštite

5 godina

 

54

 

Zdravstvene usluge

 

 

 

540

Troškovi zdravstvenih usluga

trajno

 

55

 

Socijalna zaštita

 

 

 

550

Organizacija i rad ustanova socijalne zaštite

1 godina

 

 

551

Usluge socijalne zaštite

1 godina

 

 

552

Finansijska podrška porodici sa decom

10 godina

 

 

553

Materijalna podrška

10 godina

 

56

 

Porodičnopravna zaštita

 

 

 

560

Roditeljsko pravo

trajno

 

 

561

Prava deteta

trajno

 

 

562

Starateljstvo

1 godina

 

 

563

Hraniteljstvo

trajno

 

 

564

Usvojenje

trajno

 

 

565

Zaštita dece i mladih u krivičnom, prekršajnom i izvršnom postupku

1 godina

 

 

566

Zaštita od nasilja u porodici

trajno

 

 

567

Brak i vanbračna zajednica

trajno

 

 

568

Ostali poslovi na zaštiti porodice

trajno

 

57

 

Zaštita osoba sa invaliditetom

 

 

 

570

Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

3 godine

 

 

571

Savezi i udruženja osoba sa invaliditetom

trajno

 

 

572

Pravo na refundaciju PDV-a za osobe sa invaliditetom

10 godina

 

 

573

Povlašćeni prevoz osoba sa invaliditetom

10 godina

 

58

 

Boračko-invalidska zaštita

 

 

 

580

Invalidnine

10 godina

 

 

581

Medicinsko-tehnička pomagala

10 godina

 

 

582

Banjsko-klimatski oporavak

10 godina

 

 

583

Civilni invalidi rata i civilne žrtve rata

10 godina

 

 

584

Zaštita boraca

10 godina

6

 

 

Prosveta, nauka, kultura, sport, intelektualna svojina, javno informisanje i mediji

 

 

60

 

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 

 

 

600

Ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja

10 godina

 

61

 

Školstvo

 

 

 

610

Ostvarivanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

trajno

 

 

611

Srednje obrazovanje i vaspitanje

trajno

 

 

612

Visoko obrazovanje

trajno

 

 

613

Licence za rad u sistemu obrazovanja

trajno

 

 

614

Školske uprave

trajno

 

 

615

Učenički i studentski standard i investicije u prosveti

trajno

 

 

616

Obrazovno-naučni centri - Osnivanje i organizacija rada

trajno

 

 

617

Inspekcijski nadzor u oblasti prosvete

10 godina

 

62

 

Nauka, tehnološki razvoj i inovacije

 

 

 

620

Nauka

10 godina

 

 

621

Tehnološki razvoj

10 godina

 

 

622

Inovacije

10 godina

 

63

 

Zaštita kulturnog nasleđa

 

 

 

630

Arhivska delatnost

trajno

 

 

631

Zaštita stare i retke bibliotečke građe

trajno

 

 

632

Muzejska delatnost

trajno

 

 

633

Audio-vizuelna i filmska građa

trajno

 

 

634

Nepokretna kulturna dobra

5 godina

 

 

635

Nematerijalno kulturno nasleđe

trajno

 

 

636

Zadužbine, fondacije i fondovi

5 godina

 

 

637

Inspekcijski nadzor u oblasti kulturnog nasleđa

10 godina

 

64

 

Savremeno stvaralaštvo

 

 

 

640

Književnost

trajno

 

 

641

Bibliotečko-informaciona delatnost

trajno

 

 

642

Muzika

trajno

 

 

643

Likovna, primenjena, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura

trajno

 

 

644

Pozorišna umetnost

trajno

 

 

645

Umetnička igra (klasičan balet, narodna igra, savremena igra i dr.)

trajno

 

 

646

Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

trajno

 

 

647

Digitalno stvaralaštvo i multimediji

trajno

 

 

648

Ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i dr.)

trajno

 

 

649

Inspekcijski nadzor u oblasti savremenog stvaralaštva

10 godina

 

65

 

Sport

 

 

 

650

Savezi i klubovi

trajno

 

 

651

Privredna društva, preduzeća i organizacije u oblasti sporta

10 godina

 

 

652

Nacionalna priznanja u oblasti sporta

trajno

 

 

653

Novčane nagrade u oblasti sporta

trajno

 

 

654

Stipendije i novčana pomoć u oblasti sporta

trajno

 

 

655

Infrastruktura u sportu

trajno

 

 

656

Inspekcijski nadzor u oblasti sporta

10 godina

 

66

 

Omladina

 

 

 

660

Omladinska politika

10 godina

 

 

661

Podrška udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima i jedinicama lokalne samouprave

10 godina

 

67

 

Intelektualna svojina

 

 

 

670

Patent i mali patent

trajno

 

 

671

Žig

trajno

 

 

672

Industrijski dizajn

trajno

 

 

673

Oznaka geografskog porekla/ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla

trajno

 

 

674

Topografija poluprovodničkih proizvoda

trajno

 

 

675

Autorsko i srodna prava

trajno

 

 

676

Zaloga na pravima industrijske svojine

trajno

 

 

677

Lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite prava industrijske svojine

trajno

 

68

 

Izdavaštvo i informisanje

 

 

 

680

Izdavačka delatnost

10 godina

 

 

681

Javni informisanje i mediji

10 godina

 

 

682

Elektronski mediji

10 godina

7

 

 

Sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo

 

 

70

 

Pravosuđe

 

 

 

700

Sud

trajno

 

 

701

Javno tužilaštvo

trajno

 

 

702

Pravobranilaštvo

trajno

 

 

703

Javni beležnici

5 godina

 

 

704

Javni izvršitelji

trajno

 

 

705

Sudski veštaci, prevodioci i tumači

5 godina

 

 

706

Posrednici

trajno

 

 

707

Besplatna pravna pomoć

trajno

 

 

708

Pravosudni ispit

5 godina

 

71

 

Sudski postupak

 

 

 

711

Parnični postupak

trajno

 

 

712

Vanparnični postupak

trajno

 

 

713

Krivični postupak

trajno

 

 

714

Prekršajni postupak

trajno

 

 

715

Postupak pred privrednim sudom

trajno

 

 

716

Postupak pred Upravnim sudom

trajno

 

 

717

Postupak pred Ustavnim sudom

trajno

 

 

718

Izvršni postupak

trajno

 

 

719

Arbitraža i mirovno veće

trajno

 

72

 

Advokatura i pravna pomoć

 

 

 

720

Advokatura

trajno

 

 

721

Pravna pomoć

5 godina

 

73

 

Izvršenje krivičnih sankcija

 

 

 

730

Izvršenje krivičnih sankcija punoletnih lica

trajno

 

 

731

Izvršenje krivičnih sankcija maloletnih lica

trajno

 

 

732

Amnestija, pomilovanje i uslovni otpust

trajno

 

 

733

Materijalna odgovornost

trajno

 

74

 

Međunarodna pravna pomoć

 

 

 

740

Međunarodna prava pomoć u krivičnim stvarima

trajno

 

 

741

Međunarodna prava pomoć u građanskim stvarima

trajno

 

 

742

Bilateralni sporazumi i međunarodne konvencije

trajno

 

75

 

Visoki savet sudstva

 

 

 

750

Poslovi Visokog saveta sudstva

trajno

 

76

 

Državno veće tužilaca

 

 

 

760

Poslovi Državnog veća tužilaca

trajno

 

77

 

Ustavni sud

 

 

 

770

Poslovi Ustavnog suda

trajno

 

78

 

Pravosudna akademija

 

 

 

780

Poslovi Pravosudne akademije

5 godina

8

 

 

Odbrana

 

 

80

 

Dokumenta planiranja odbrane

 

 

 

800

Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti

trajno

 

 

801

Osnovni dokumenti planiranja razvoja

trajno

 

 

802

Plan odbrane Republike Srbije

trajno

 

81

 

Drugi poslovi u oblasti odbrane

 

 

 

810

Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti odbrane

trajno

 

 

811

Bezbednosno-obaveštajni poslovi od značaja za odbranu

trajno

 

 

812

Upravljanje vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane

trajno

 

 

813

Upravljanje saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima za potrebe odbrane

trajno

 

 

814

Međunarodna saradnja u oblasti odbrane i vojne saradnje

trajno

 

 

815

Ostala dokumenta organa državne uprave i ostalih organa u oblasti odbrane

trajno

 

82

 

Dokumenta iz oblasti prava i dužnosti građana u oblasti odbrane

 

 

 

820

Vojna obaveze

trajno

 

 

821

Radna obaveza

trajno

 

 

822

Materijalna obaveza

trajno

 

 

823

Obuka građana za odbranu zemlje

trajno

 

83

 

Dokumenta iz oblasti prava i dužnosti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u oblasti odbrane

 

 

 

830

Proizvodi i usluge od posebnog interesa za odbranu

trajno

 

 

831

Objekti od posebnog značaja za odbranu

trajno

 

 

832

Posebne obaveze u izgradnji objekata

trajno

 

 

833

Naučnoistraživački rad od značaja za odbranu

trajno

 

 

834

Obaveze posebnih pravnih lica u odbrani

trajno

 

 

835

Udruženja

trajno

 

84

 

Poslovi vojnog pravobranilaštva

 

 

 

840

Dokumenta iz oblasti rada vojnog pravobranilaštva

trajno

 

85

 

Ostala dokumenta iz oblasti odbrane

 

 

 

850

Ostala dokumenta iz oblasti odbrane

trajno

9

 

 

Međunarodna saradnja i evropske integracije

 

 

90

 

Evropske integracije

 

 

 

900

Primena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

trajno

 

 

901

Pristupni pregovori sa Evropskom unijom

trajno

 

 

902

Usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije

trajno

 

 

903

Programiranje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći

trajno

 

 

904

Praćenje sprovođenja programa

trajno

 

 

905

Nadzor i kontrola sprovođenja programa

trajno

 

 

906

Uspostavljanje i razvoj sistema kohezione politike

trajno

 

 

907

Vrednovanje Programa i projekata finansiranih iz fondova EU i razvojne pomoći

trajno

 

 

908

Vidljivost Programa i projekata finansiranih iz fondova EU i razvojne pomoći

trajno

 

 

909

Razvojna pomoć

trajno

 

91

 

Međunarodna saradnja, tehnička i druga međunarodna pomoć

 

 

 

910

Međunarodno-pravni akti

trajno

 

 

911

Međunarodni projekti

trajno

 

 

912

Međunarodna pomoć

trajno

 

 

913

Konzularna pomoć i zaštita interesa građana i pravnih lica u inostranstvu

trajno

 

 

914

Poslovi protokola

trajno

Rokovi čuvanja svake od vrsta, odnosno kategorija dokumentarnog materijala koji nastaju u okviru postupka koji pripada odgovarajućoj podgrupi utvrđuju se u skladu sa šifarnikom kategorija dokumentarnog materijala iz Kataloga postupaka i ne mogu biti kraći od roka utvrđenog u tabeli iz stava 1. ovog člana. Izuzetno, vrsta dokumentarnog materijala prilog može se čuvati i kraće od roka utvrđenog u tabeli iz stava 1. ovog člana a najmanje dve godine.

Listu kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja odobrava nadležni javni arhiv u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska građa i arhivska delatnost.

Dokumentarni materijal u postupku kojim se utvrđuju statusna pitanja, tehnička dokumentacija o izgradnji objekata, tehnička dokumentacija koja nastaje u vezi s procesom proizvodnje, propisi, evidencije, analitički materijal, kao i drugi dokumentarni materijal koji je od trajnog značaja za kulturu, umetnost, nauku, prosvetu i druge društvene oblasti, čuva se trajno.

Član 4

Organ koji je, u skladu s utvrđenim delokrugom, stručno obradio propis, organ koji je predložio donošenje propisa i organ koji je propis doneo čuvaju trajno materijal koji je u vezi s donošenjem propisa.

Materijal koji je nastao kod drugih učesnika u pripremi propisa, odnosno u postupku predlaganja i donošenja propisa čuva se kod njih pet godina.

Član 5

Organ nadležan za uređivanje postupka koji nije utvrdio postupke u Katalogu postupaka do početka primene ove uredbe dužan je da ih utvrdi u roku od šest meseci.

Član 6

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja ("Službeni glasnik RS", broj 44/93).

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".