Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

("Sl. glasnik RS", br. 25/2023 i 7/2024 - usklađeni din. izn.)

Član 1

Ministarstvo finansija - Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) naplaćuje naknadu za izvršene usluge javnih plaćanja preko podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, trezora autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: računi), kao i za obavljanje drugih poslova u skladu sa ugovorom, po Tarifi, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Iznose naknada za usluge u međubankarskim plaćanjima koje Narodna banka Srbije naplati od Uprave na osnovu odluke kojom se propisuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, Uprava naplaćuje sa računa korisnika javnih sredstava, odnosno drugog subjekta kojima je usluga izvršena, u skladu sa Tarifom.

Član 2

Vrste usluga za koje se vrši naplata naknada po ovoj uredbi razvrstane su na sledeći način:

1) Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave elektronskim putem preko servisa platnog prometa;

2) Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave na osnovu papirnog naloga/instrukcije;

3) Naknada za obračun u realnom vremenu po bruto principu Real Time Gross Settlement (u daljem tekstu: RTGS) po nalozima za plaćanje;

4) Naknada za obračun u sistemu neto obračuna (u daljem tekstu: KLIRING);

5) Uplate i isplate u gotovini;

6) Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda;

7) Prepis naloga platnog prometa;

8) Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod), kao i za listing neizvršenih naloga;

9) Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem;

10) Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem za korisnike servisa platnog prometa;

11) Raspored sredstava po ugovoru;

12) Izdavanje drugih potvrda, izvoda iz registra (sa podacima o: poljoprivrednom gazdinstvu, strukturi biljne proizvodnje i stočnom fondu), prepisa i podataka iz Evidencije korisnika javnih sredstava i Evidencije podračuna korisnika javnih sredstava;

13) Realizacija čekova po tekućim računima građana;

14) Pružanje informatičkih usluga i drugih usluga u skladu sa ugovorom;

15) Registracija menica.

Član 3

Naplata naknade po nalozima za prenos u korist računa banke otvorenog u RTGS platnom sistemu Narodne banke Srbije, obračunava se kao naknada za izvršavanje naloga u RTGS platnom sistemu u vremenskim terminima i kao naknada za izvršavanje naloga u Kliring platnom sistemu bez obzira u kom ciklusu se obračunava.

Obračun naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u zavisnosti od vremenskog termina plaćanja, iznosa plaćanja na nalogu za prenos, kao i od stepena hitnosti plaćanja, a shodno odluci kojom Narodna banka Srbije uređuje svoju tarifu i operativnim pravilima rada RTGS i Kliring platnih sistema Narodne banke Srbije.

Član 4

Naplata naknade po tarifnim br. 1. i 2. Tarife, ne vrši se za:

1) prenos sredstava:

- sa računa izvršenja budžeta Republike Srbije;

- koja imaju karakter transfernih sredstava na račune korisnika javnih sredstava;

- po osnovu kupovine udela iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srbije;

- donacija i kredita, dobijenih po osnovu međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju donacije i humanitarna pomoć, samo ako je ugovorom, odnosno sporazumom ugovoreno oslobađanje od plaćanja naknade;

2) isplate penzija, plata, odnosno drugih primanja po osnovu radnih odnosa isplaćenih bezgotovinski;

3) isplate sredstava u skladu sa socijalnim programom Vlade u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju;

4) isplate sredstava za zaposlene preko Fonda solidarnosti;

5) prenos sredstava na druge račune, sa posebnog namenskog računa korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i sa posebnog namenskog računa ostalih pravnih lica i drugih subjekata, samo ako se prenos sredstava vrši za namene koje su ovim članom oslobođene od plaćanja naknade;

6) prenos sredstava subvencija, regresa i premija na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;

7) prenos novčanih sredstava sa jednog na drugi račun u okviru istog korisnika javnih sredstava;

8) uplatu i isplatu sredstava u humanitarne svrhe na i sa računa otvorenih za humanitarnu pomoć;

9) uplatu i isplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

10) isplatu sredstava biračkim odborima za vreme izbora i isplate sredstava popisnim komisijama;

11) prenos sa računa korisnika usluga koje vrši Uprava na ime naknade usluga platnog prometa;

12) storno naloge za ispravku grešaka u platnom prometu za korisnike javnih sredstava;

13) povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vrednost i akcize;

14) povraćaj više ili pogrešno plaćenog javnog prihoda po rešenju nadležnog organa.

Transferna sredstva su sredstva koja se iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose budžetu na drugom nivou vlasti, budžetu na istom nivou vlasti i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i između organizacija za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje.

Član 5

Naplata naknade po tarifnom br. 3. i 4. Tarife, ne vrši se za:

1) prenos sredstava sa računa izvršenja budžeta Republike Srbije;

2) isplate sredstava u skladu sa socijalnim programom Vlade u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju - koji je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja;

3) prenos sredstava subvencija, regresa i premija na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;

4) uplatu i isplatu sredstava u humanitarne svrhe na i sa računa otvorenih za humanitarnu pomoć;

5) uplatu i isplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

6) isplatu sredstava biračkim odborima za vreme izbora i isplate sredstava popisnim komisijama;

7) storno naloge za ispravku grešaka u platnom prometu za korisnike javnih sredstava koje su učinjene u Upravi;

8) povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vrednost i akcize;

9) povraćaj više ili pogrešno plaćenog javnog prihoda po rešenju nadležnog organa.

Član 6

Naplata naknade po tarifnom broju 5. Tarife, ne vrši se za:

1) uplate u gotovini kojim korisnici javnih sredstava koji vrše naplatu javnih prihoda u gotovini od obveznika - fizičkih lica, te naplaćene javne prihode polažu na evidencione račune otvorene za tu namenu;

2) uplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

3) uplate u gotovini (novcem, čekovima, kreditnom karticom i sl.), kojim obveznik - fizičko lice, preko poreske blagajne Uprave, izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda;

4) uplate na račun otvoren za humanitarnu pomoć;

5) uplatu naknade po drugim tarifnim brojevima Tarife;

6) uplate u gotovini fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza prema korisnicima javnih sredstava na osnovu zaključenog ugovora Uprave sa korisnicima javnih sredstava;

7) uplate u gotovini od strane poljoprivrednih gazdinstava na ime povraćaja sredstava podsticaja, nastalih usled administrativne greške.

Najmanji iznos naknade po tarifnom broju 5. Tarife naplaćuje se u iznosu od 20,00 dinara.

Član 7

Naplata naknade po tarifnom broju 6. Tarife ne vrši se za raspored sredstava sa uplatnih računa javnih prihoda na račun budžeta Republike Srbije, prilikom raspoređivanja sredstava donacija sa uplatnih računa sredstava donacija, kao i prilikom prenosa transfernih sredstava između računa različitih nivoa vlasti.

Naplata naknade po tarifnom broju 6. Tarife ne vrši se ako je iznos na nalogu manji od desetostrukog iznosa naknade.

Član 8

Naplata naknade po tarifnom broju 12. Tarife ne vrši se za izdavanje potvrda o izvršenoj raspodeli sredstava sa podračuna koji služe za naplatu taksi i naknada koje se plaćaju u upravnim stvarima preko portala eUprava Republike Srbije (euprava.gov.rs) na račune za uplatu javnih prihoda, kao i za izdavanje potvrda i izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, radi pokretanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje namenjene razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Član 9

Naplata naknade po tarifnom broju 15. Tarife vrši se prilikom registracije menica.

Član 10

Obračun i naplata naknade vrši se na dnevnom nivou.

Na zahtev korisnika usluge, Uprava će dostaviti obračun naplaćene naknade za usluge po Tarifi.

Član 11

Naplaćena naknada po ovoj uredbi predstavlja prihod budžeta Republike Srbije.

Član 12

Visina maksimalnog iznosa naknade za tarifne br. 1. i 2. Tarife usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zaokružena na viši iznos u stotinama dinara.

Za tarifne br. 3. i 4. Tarife iznose naknada Uprava će usklađivati sa promenom iznosa naknada za usluge Narodne banke Srbije uvećane za 20%.

Iznosi naknada za tarifne br. 6, 7, 8, 9, 10, 12. i 15. Tarife, koji su izraženi u nominalnim iznosima, usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zaokružena na viši iznos u dinarima.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, objavljuje usklađene iznose naknada u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 13

Uprava dostavlja opomenu u slučaju da korisnik javnih sredstava, odnosno drugo pravno lice ima neizmirene obaveze po osnovu naknada, najkasnije prvog decembra tekuće godine.

U slučaju da subjekt iz stava 1. ovog člana ne izvrši uplatu naknade u roku iz opomene, pokreće se postupak prinudne naplate.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor ("Službeni glasnik RS", br. 116/13, 80/14, 12/15 i 96/17).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TARIFA

 

Tarifni broj

Vrsta usluge

Osnov za obračun naknade

Visina naknade

1

2

3

4

1.

Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave elektronskim putem preko servisa platnog prometa

iznos na nalogu

0,20%, a najviše 14.100,00 dinara

2.

Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave na osnovu papirnog naloga/instrukcije

iznos na nalogu

0,25%, a najviše 17.900,00 dinara

3.

Naknada za obračun u RTGS po nalozima za plaćanje u vremenskim terminima

 

 

- od 9,00 do 14,00 časova

nalog

30,00 dinara

- od 14,00 do 16,30 časova

nalog

72,00 dinara

- posle 16,30 časova

nalog

144,00 dinara

4.

Naknada za obračun u KLIRINGU, bez obzira u kom ciklusu se obračunava

nalog

4,80 dinara

5.

Uplate i isplate u gotovom novcu

 

 

A) uplate

iznos uplate

0,50%

B) isplate

iznos isplate

0,90%

6.

Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda

nalog

51,00 dinara

7.

Prepis naloga platnog prometa

nalog

39,00 dinara

8.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod), kao i za listing neizvršenih naloga

izvod po danu (redovna/naknadna dostava)

56,00 dinara

9.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem

izvod po danu (redovna/naknadna dostava)

14,00 dinara

10.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem za korisnike servisa platnog prometa

izvod po danu (redovna/naknadna dostava)

6,00 dinara

11.

Raspored sredstava po ugovoru

nalog

Ugovorena naknada + troškovi međubankarskog obračuna

12.

Izdavanje drugih potvrda, izvoda iz registra (sa podacima o: poljoprivrednom gazdinstvu, strukturi biljne proizvodnje i stočnom fondu), prepisa i podataka iz Evidencije korisnika javnih sredstava i Evidencije podračuna korisnika javnih sredstava

potvrda, izvod po zahtevima korisnika

132,00 dinara

13.

Realizacija čekova po tekućim računima građana

iznos po specifikaciji

0,15%

14.

Pružanje informatičkih usluga i drugih usluga u skladu sa ugovorom

ugovor

Ugovorena naknada

15.

Registracija menica

po menici

124,00 dinara