Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O JAVNIM NABAVKAMA U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet Uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se vrste postupaka javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti, uslovi i način njihovog sprovođenja, kao i komunikacija u postupcima javnih nabavki.

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) su nabavke:

1) vojne opreme, uključujući i bilo koji njen sastavni deo, komponentu ili sklop;

2) bezbednosno osetljive opreme, uključujući i bilo koji njen sastavni deo, komponentu ili sklop;

3) dobara, usluga ili radova direktno povezanih sa opremom iz tač. 1) i 2) ovog stava u toku bilo kojeg perioda ili čitavog njenog životnog veka;

4) usluga i radova isključivo za vojne namene;

5) bezbednosno osetljivih radova i bezbednosno osetljivih usluga.

Naručioci u slučajevima određenim ovom uredbom sprovode postupke javnih nabavki uređene ovom uredbom za nabavku dobara, radova ili usluga iz stava 2. ovog člana čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od pragova utvrđenih Zakonom i koje su označene određenim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, osim postupaka nabavki za posebne izuzetke u oblasti odbrane i bezbednosti utvrđene Zakonom.

Prilog 1 - Spisak usluga - 1.A - Spisak usluga i 1.B - Spisak usluga i Prilog 2 - Sadržina oglasa o javnoj nabavci u oblasti odbrane i bezbednosti - 2.A - Prethodno informativno obaveštenje - 2.B - Javni poziv i 2.V - Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) tajni podatak je podatak od interesa za Republiku Srbiju koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donetom u skladu sa zakonom, određen i označen određenim stepenom tajnosti;

2) kriza je bilo koja situacija u Republici Srbiji, državi članici Evropske unije ili trećoj zemlji, u kojoj je nastao štetan događaj koji očigledno prevazilazi dimenzije štetnih događaja iz svakodnevnog života i koji u velikoj meri ugrožava ili ograničava život i zdravlje ljudi ili ima znatan uticaj na vrednost nekretnina ili koji zahteva mere kako bi se stanovništvo snabdelo osnovnim potrepštinama; smatra se da je došlo do krize i ako takav štetan događaj predstoji; oružani sukobi i ratovi smatraju se krizom u smislu ove uredbe;

3) ugovor o javnoj nabavci koji sadrži tajne podatke je teretni ugovor zaključen u pisanoj formi između jednog ili više ponuđača i jednog ili više naručilaca koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova, a koji sadrži tajne podatke ili čije izvršenje zahteva pristup tajnim podacima;

4) ugovor sa podizvođačem je teretni ugovor zaključen u pisanoj formi između ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci i jednog ili više privrednih subjekata s ciljem izvršenja dela tog ugovora o javnoj nabavci koji za predmet ima nabavku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova;

5) odbrambeni standard je tehnička specifikacija čije poštovanje nije obavezno i koju je odobrilo telo za standardizaciju specijalizovano za izradu tehničkih specifikacija za višestruku ili stalnu primenu u oblasti odbrane.

Ostali izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom.

Komunikacija u postupku javne nabavke

Član 3

Komunikacija i razmena podataka između naručioca i privrednih subjekata u postupku javne nabavke po pravilu se vrši putem pošte, kurirske službe, neposredno i elektronskim putem - slanjem elektronske pošte.

Komunikacija i razmena podataka elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki obavezna je za:

1) sastavljanje i slanje na objavljivanje oglasa o javnoj nabavci i njihovih izmena i dopuna;

2) objavljivanje odluka koje je naručilac dužan da objavi na Portalu javnih nabavki u skladu sa ovom uredbom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, naručilac može da odredi da se u pojedinom postupku javne nabavke komunikacija i razmena podataka u potpunosti vrši elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 45. stav 2. Zakona, kada se za to ostvare tehnički uslovi.

U slučaju iz st. 2. i 3. ovog člana na komunikaciju i razmenu podataka elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki primenjuju se odredbe Zakona i Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki iz člana 184. Zakona.

Ako je naručilac ili privredni subjekt dostavio dokument iz postupka javne nabavke elektronskom poštom, smatraće se da je dokument primljen danom slanja.

Zaštita tajnih podataka tokom postupka javne nabavke

Član 4

Kada naručilac tokom postupka javne nabavke namerava da privrednim subjektima stavi na raspolaganje tajne podatke, obavezan je da odredi zahteve koje privredni subjekti moraju da ispune u cilju zaštite tajnih podataka u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka.

U skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da postupa i ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci kada pri zaključenju ugovora sa podizvođačem stavlja na raspolaganje tajne podatke.

Ako bi objavljivanje pojedinih podataka iz odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma bilo protivno odredbama Zakona ili na drugi način bilo protivno opštem interesu, posebno interesima odbrane ili bezbednosti, ako bi nanelo štetu opravdanim poslovnim interesima određenog privrednog subjekta ili bi moglo da dovede do povrede konkurencije na tržištu, ti podaci iz odluke neće se objaviti.

II POSTUPCI JAVNIH NABAVKI

Vrste postupaka javnih nabavki i uslovi za sprovođenje

Član 5

Postupci javnih nabavki u smislu ove uredbe su:

1) restriktivni postupak;

2) pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva;

3) konkurentni dijalog;

4) pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Dodelu ugovora o javnoj nabavci naručilac po pravilu vrši u restriktivnom postupku ili pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva, a može da vrši i u drugim postupcima javne nabavke ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovom uredbom.

Naručilac može da rezerviše pravo učešća u postupku javnih nabavki u skladu sa članom 37. Zakona.

Na nabavku usluga iz Priloga 1.B primenjuju se odredbe ove uredbe.

Restriktivni postupak

Član 6

Nakon objavljivanja javnog poziva naručilac stavlja privrednim subjektima na raspolaganje i dodatnu dokumentaciju, ako je to potrebno za pripremu prijava.

Ako dokumentacija iz stava 1. ovog člana nije dostupna na Portalu javnih nabavki, u javnom pozivu navodi se način na koji se dokumentacija može preuzeti.

U postupku otvaranja prijava i ponuda naručilac će isključiti javnost ako je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva

Član 7

Naručilac koji namerava da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva obavezan je da objavi javni poziv.

U postupku otvaranja prijava, početnih, svih sledećih i konačnih ponuda naručilac će isključiti javnost ako je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Na pitanja sprovođenja pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva koja nisu uređena ovom uredbom shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona.

Konkurentni dijalog

Član 8

Naručilac može da koristi konkurentni dijalog za zaključenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnih sporazuma u slučaju kada je predmet javne nabavke naročito složen, tako da se ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ne može zaključiti primenom restriktivnog postupka ili pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva.

Predmet javne nabavke smatra se naročito složenim u sledećim slučajevima:

1) potrebe naručioca ne mogu da se zadovolje bez prilagođavanja lako dostupnih rešenja;

2) ugovor obuhvata projektovanje ili inovativna rešenja;

3) ugovor ne može da se dodeli bez prethodnih pregovora zbog specifičnih okolnosti koje se odnose na prirodu, složenost, pravnu ili finansijsku strukturu predmeta javne nabavke ili s njima povezanim rizicima;

4) naručilac ne može sa dovoljnom preciznošću da utvrdi tehničke specifikacije predmeta nabavke, u smislu člana 23. ove uredbe.

Naručilac koji namerava da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u konkurentnom dijalogu obavezan je da objavi javni poziv.

U postupku otvaranja prijava, rešenja i konačnih ponuda naručilac će isključiti javnost ako je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

Član 9

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za nabavku dobara, usluga ili radova:

1) ako samo određeni privredni subjekt može da isporuči dobra, pruži usluge ili izvede radove, iz bilo kojeg od sledećih razloga:

(1) nepostojanje konkurencije iz tehničkih razloga;

(2) zbog zaštite ekskluzivnih prava, uključujući prava intelektualne svojine;

(3) ako su ponuđači ujedno i proizvođači, pružaoci usluga ili izvođači radova od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije i proizvode dobra, pružaju usluge i izvode radove po standardima ili propisima o kvalitetu proizvoda u oblasti odbrane i bezbednosti;

2) u meri u kojoj je to neophodno, ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajima koje naručilac nije mogao da predvidi, nije moguće postupiti u rokovima određenim za restriktivni postupak ili pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva, uključujući i skraćene rokove iz razloga opravdane hitnosti iz člana 14. ove uredbe, s tim da okolnosti kojima naručilac opravdava izuzetnu hitnost ne smeju da budu prouzrokovane njegovim postupanjem;

3) ako u restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva ili konkurentnom dijalogu nije dobio nijednu ponudu ili su sve ponude neodgovarajuće, odnosno nijednu prijavu ili su sve prijave neodgovarajuće, pod uslovom da početni uslovi javne nabavke nisu bitno izmenjeni;

4) ako su u restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva ili konkurentnom dijalogu sve podnete ponude bile neprihvatljive, pod uslovom da naručilac u taj postupak pozove sve i isključivo ponuđače koji su u prethodnom postupku podneli ponude u skladu sa formalnim zahtevima postupka javne nabavke i ispunili kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta i da početni uslovi javne nabavke nisu bitno izmenjeni;

5) ako su rokovi određeni za restriktivni postupak ili pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva, uključujući i skraćene rokove iz razloga opravdane hitnosti iz člana 14. ove uredbe, nespojivi sa hitnošću izazvanom krizom.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za nabavku dobara:

1) za dodatne isporuke od strane prvobitnog isporučioca namenjene za delimičnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili proširenje obima postojećih proizvoda, materijala ili instalacija, ako bi promena isporučioca obavezivala naručioca da nabavlja materijal koji ima drugačije tehničke karakteristike, što bi prouzrokovalo neusklađenost ili nesrazmerno velike tehničke teškoće u poslovanju i održavanju, s tim da trajanje takvih ugovora ne sme da bude duže od pet godina, osim u izuzetnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani vek trajanja bilo kog isporučenog proizvoda, instalacije ili sistema i tehničke teškoće koje bi promena isporučioca mogla da izazove pri čemu naručilac mora da takve izuzetne okolnosti obrazloži u izveštaju o postupku javne nabavke;

2) u slučaju javne nabavke dobara koja se kotiraju i kupuju na robnim berzama;

3) za kupovinu dobara po posebno povoljnim uslovima od isporučioca koji trajno obustavlja ili je obustavio poslovne aktivnosti, od stečajnog ili likvidacionog upravnika u okviru odgovarajućeg postupka, pogodbe sa poveriocima ili drugog odgovarajućeg postupka prema propisima države privrednog subjekta;

4) ako se dobra proizvode isključivo za potrebe istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja, pod uslovom da se proizvedenom količinom dobara ne ostvaruje dobit ili pokriće troškova istraživanja i razvoja.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za nabavku usluga:

1) istraživanja i razvoja, izuzev usluga iz člana 12. stav 1. tačka 12) Zakona;

2) za dodatne usluge čija ukupna vrednost nije veća od 50% ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, koje nisu bile uključene u prvobitni projekat ili u prvobitan ugovor o javnoj nabavci, a koje su zbog nepredvidljivih okolnosti postale neophodne za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor zaključi sa privrednim subjektom koji izvršava osnovni ugovor i da:

(1) takve dodatne usluge nije moguće razdvojiti, u tehničkom ili ekonomskom pogledu, od prvobitnog ugovora o javnoj nabavci, a da se pri tome ne prouzrokuju značajne teškoće za naručioca ili

(2) su takve usluge, koje bi naručilac mogao nabaviti odvojeno od izvršenja prvobitnog ugovora, neophodne za izvršenje osnovnog ugovora o javnoj nabavci;

3) za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga koje se dodeljuju privrednom subjektu sa kojim je naručilac zaključio osnovni ugovor, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

(1) takve usluge su u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio zaključen osnovni ugovor;

(2) osnovni ugovor je zaključen nakon sprovedenog restriktivnog postupka, pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva ili konkurentnog dijaloga;

(3) u javnom pozivu za osnovni ugovor bila je predviđena mogućnost primene ovog postupka;

(4) pri određivanju procenjene vrednosti nabavke za osnovni ugovor uračunata je ukupna procenjena vrednost novih usluga koje će se ponavljati;

(5) ovaj se postupak sprovodi u roku pet godina od zaključenja osnovnog ugovora, osim u izuzetnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani vek trajanja bilo kog isporučenog proizvoda, instalacije ili sistema i tehničke teškoće koje bi promena privrednog subjekta mogla da izazove, pri čemu naručilac mora da takve izuzetne okolnosti obrazloži u izveštaju o postupku javne nabavke;

4) za ugovore koji se odnose na pružanje usluga vazdušnog i pomorskog transporta za oružane snage ili bezbednosne snage Republike Srbije koje su razmeštene ili koje treba da budu razmeštene u inostranstvu, kada naručilac treba da nabavi te usluge od privrednih subjekata koji garantuju važenje svojih ponuda samo u kratkim periodima, tako da nije moguće postupiti u rokovima određenim za restriktivni postupak ili pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva, uključujući i skraćene rokove iz razloga opravdane hitnosti iz člana 14. ove uredbe.

Naručilac može da sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za nabavku radova:

1) za dodatne radove čija ukupna vrednost nije veća od 50% ukupne vrednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u osnovni projekat ili u osnovni ugovor o javnoj nabavci, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor zaključi sa privrednim subjektom koji izvršava osnovni ugovor i da:

(1) takve dodatne radove nije moguće razdvojiti, u tehničkom ili ekonomskom pogledu, od osnovnog ugovora o javnoj nabavci, a da se pri tome ne prouzrokuju značajne teškoće za naručioca ili

(2) su takvi radovi, koje bi naručilac mogao nabaviti odvojeno od izvršenja osnovnog ugovora, neophodni za izvršenje osnovnog ugovora o javnoj nabavci;

2) za nove radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih radova koji se dodeljuju privrednom subjektu sa kojim je naručilac zaključio osnovni ugovor, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

(1) takvi radovi su u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio zaključen osnovni ugovor;

(2) osnovni ugovor je zaključen nakon sprovedenog restriktivnog postupka, pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva ili konkurentnog dijaloga;

(3) u javnom pozivu za osnovni ugovor bila je predviđena mogućnost primene ovog postupka;

(4) pri određivanju procenjene vrednosti nabavke za osnovni ugovor uračunata je ukupna procenjena vrednost novih radova koji će se ponavljati;

(5) ovaj se postupak sprovodi u roku pet godina od zaključenja osnovnog ugovora, osim u izuzetnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani vek trajanja bilo kog isporučenog proizvoda, instalacije ili sistema i tehničke teškoće koje bi promena privrednog subjekta mogla da izazove, pri čemu naručilac mora da takve izuzetne okolnosti obrazloži u izveštaju o postupku javne nabavke.

Izrazi neodgovarajuća ponuda i neodgovarajuća prijava iz stava 1. tačka 3) ovog člana, kao i izraz neprihvatljiva ponuda iz stava 1. tačka 4) ovog člana imaju značenje utvrđeno Zakonom.

U slučaju primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz stava 1. tačka 1) podtačka (3) ovog člana, naručilac određuje kriterijume za izbor privrednog subjekta i dokaze o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta na način primeren okolnostima konkretne nabavke.

Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

Član 10

Naručilac je dužan da na Portalu javnih nabavki objavi obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog poziva bez objavljivanja javnog poziva, čija je sadržina navedena u Prilogu 4. Deo G Zakona.

Naručilac koji namerava da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva dužan je da u pisanoj formi uputi poziv na podnošenje početnih ponuda jednom ili ako je moguće, većem broju privrednih subjekata.

Naručilac je dužan da uz poziv iz stava 2. ovog člana dostavi konkursnu dokumentaciju u kojoj određuje kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta i kriterijume za dodelu ugovora, predmet nabavke sa opisom potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova, uz navođenje koji elementi opisa potreba i zahtevanih karakteristika dobara, usluga ili radova predstavljaju minimalne zahteve koje sve ponude treba da ispune, kao i elemente ugovora o kojima će pregovarati i način pregovaranja.

Početnu ponudu mogu da podnesu samo oni privredni subjekti kojima je naručilac uputio poziv iz stava 2. ovog člana.

Naručilac pregovara o početnim i svim sledećim ponudama sa ponuđačima da bi poboljšali njihovu sadržinu, osim u slučaju konačne ponude.

O minimalnim zahtevima iz konkursne dokumentacije ne može da se pregovara.

Naručilac je dužan da tokom pregovora obezbedi jednako postupanje prema svim ponuđačima i ne može da pruža informacije na diskriminatorski način koje bi pojedini ponuđači mogli da koriste na štetu drugih.

Izuzetno, ugovor o javnoj nabavci može da se dodeli bez pregovaranja, na osnovu početnih ponuda, ako je takva mogućnost bila predviđena u pozivu iz stava 2. ovog člana.

Naručilac je dužan da vodi zapisnik o pregovaranju.

Naručilac je dužan da ponuđače obavesti o završetku pregovora i da odredi jedinstveni rok za podnošenje konačnih ponuda.

U postupku otvaranja početnih, svih sledećih i konačnih ponuda naručilac će isključiti javnost ako je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Naručilac je dužan da proveri da li su konačne ponude u skladu s minimalnim zahtevima koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, oceni konačne ponude i dodeli ugovor o javnoj nabavci na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora.

Odluku o dodeli ugovora, odnosno o obustavi postupka javne nabavke naručilac šalje svim ponuđačima koji učestvuju u postupku.

Nabavke usluga iz Priloga 1.B

Član 11

U slučaju mešovitih ugovora koji obuhvataju usluge iz Priloga 1.A i usluge iz Priloga 1.B naručilac može da postupi u skladu sa odredbama st. 3-13. ovog člana ako je procenjena vrednost usluga iz Priloga 1.B veća od procenjene vrednosti usluga iz Priloga 1.A ove uredbe.

Za nabavku usluga iz Priloga 1.A ove uredbe ili u slučaju mešovitih ugovora, ako je procenjena vrednost usluga iz Priloga 1.A veća od procenjene vrednosti usluga iz Priloga 1.B ove uredbe, naručilac sprovodi jedan od postupaka iz člana 5. stav 1. tač. 1)-4) ove uredbe u skladu sa uslovima za sprovođenje tih postupaka.

Naručilac koji namerava da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum za nabavku usluga iz Priloga 1.B ove uredbe dužan je da u pisanoj formi uputi poziv za podnošenje ponuda određenom broju privrednih subjekata.

Broj privrednih subjekata iz stava 3. ovog člana ne može biti manji od tri.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u zavisnosti od prirode usluge o kojoj se radi, uključujući i nivo konkurencije u tom sektoru, broj privrednih subjekata može da bude manji od tri.

Poziv za podnošenje ponuda iz stava 3. ovog člana naručilac upućuje na način koji omogućava da se dokaže, ako je potrebno, da je poziv primljen od strane privrednog subjekta.

Poziv za podnošenje ponuda iz stava 3. ovog člana mora da sadrži najmanje sledeće:

1) naziv naručioca;

2) opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije;

3) kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

4) kriterijume za dodelu ugovora;

5) rok za podnošenje ponude (datum i vreme);

6) način podnošenja ponuda;

7) adresu na koju se ponude podnose;

8) adresu, adresu elektronske pošte ili internet stranicu na kojoj može da se preuzme dodatna dokumentacija, ako je potrebno;

9) kontakt osobu, broj telefona i adresu elektronske pošte.

Naručilac može da odredi kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa čl. 23-25. ove uredbe.

Odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda naručilac otvara blagovremeno podnete ponude.

U postupku otvaranja ponuda naručilac će isključiti javnost ako je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Naručilac je dužan da proveri da li su ponude u skladu sa zahtevima koji su navedeni u pozivu, oceni ponude i dodeli ugovor o javnoj nabavci na osnovu kriterijuma za dodelu ugovora.

Odluku o dodeli ugovora naručilac šalje svim ponuđačima koji učestvuju u postupku i objavljuje je na Portalu javnih nabavki.

Naručilac ne može da zaključi ugovor o javnoj nabavci, odnosno okvirni sporazum pre isteka roka od deset dana od dana prijema odluke o dodeli ugovora, osim ako je podneta samo jedna ponuda, koja je prihvatljiva.

Okvirni sporazum

Član 12.

Okvirni sporazum ne može da traje duže od sedam godina, osim u posebno opravdanim slučajevima koji su u vezi sa predmetom javne nabavke, koji se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani vek trajanja bilo kog isporučenog proizvoda, instalacija ili sistema i tehničke teškoće koje bi promena privrednog subjekta mogla izazvati, koje naručilac mora da obrazloži u javnom pozivu.

III USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Određivanje rokova

Član 13

Naručilac je dužan da prilikom određivanja rokova za podnošenje prijava i ponuda odredi primerene rokove, posebno uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vreme potrebno za pripremu prijava i ponuda, a poštujući minimalne rokove propisane članom 14. ove uredbe.

Rokovi za podnošenje prijava i ponuda određuju se na način da se utvrdi tačan datum i vreme do kojeg prijave ili ponude mogu da se podnesu blagovremeno.

Minimalni rokovi

Član 14

Minimalni rok za podnošenje prijave u restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva i konkurentnom dijalogu čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova određuje se u skladu sa Zakonom.

Ako je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova minimalni rok za podnošenje prijava u restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva i konkurentnom dijalogu je 15 dana od dana slanja na objavljivanje javnog poziva.

Minimalni rok za podnošenje ponude u restriktivnom postupku je:

1) 40 dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) 15 dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Ako je naručilac objavio prethodno informativno obaveštenje, minimalni rok za podnošenje ponuda iz stava 1. ovog člana može da se skrati na 22 dana, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) prethodno informativno obaveštenje sadrži sve informacije koje su potrebne za javni poziv iz Priloga 2.B. ove uredbe u onoj meri u kojoj su te informacije bile dostupne u trenutku objavljivanja prethodnog informativnog obaveštenja i

2) od dana slanja na objavljivanje prethodnog informativnog obaveštenja proteklo je najmanje 52 dana, a najviše 12 meseci pre datuma slanja javnog poziva - odbrana i bezbednost na objavljivanje.

Rok za podnošenje ponuda iz stava 3. tačka 1) ovog člana može dodatno da se skrati za pet dana ako je naručilac od dana objavljivanja javnog poziva u skladu sa članom 21. stav 4. ove uredbe svu dokumentaciju o nabavci koja se odnosi na restriktivni postupak neograničeno i u celosti stavio na raspolaganje elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki.

Naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje prijava u restriktivnom ili pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva ako rok iz st. 1. i 2. ovog člana nije primeren iz razloga opravdane hitnosti, ali ne kraći od:

1) 15 dana od dana slanja na objavljivanje javnog poziva za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) deset dana od dana slanja na objavljivanje javnog poziva za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Naručilac može da odredi kraći rok za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku ako rokovi iz st. 3-5. ovog člana nisu primereni iz razloga opravdane hitnosti, ali ne kraći od:

1) 15 dana od dana slanja poziva na podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) deset dana od dana slanja poziva na podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Naručilac je dužan da u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji obrazloži razloge opravdane hitnosti iz st. 6. i 7. ovog člana.

U konkurentnom dijalogu, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva i pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva naručilac određuje primereni rok za podnošenje rešenja, početnih ponuda, svih sledećih i konačnih ponuda.

Minimalni rok za podnošenje ponude za nabavke usluga iz Priloga 1.B je:

1) 15 dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) deset dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Oglasi o javnoj nabavci u oblasti odbrane i bezbednosti

Član 15

Oglasi o javnoj nabavci u oblasti odbrane i bezbednosti su:

1) Javni poziv;

2) Prethodno informativno obaveštenje;

3) Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka;

4) Obaveštenje na profilu naručioca;

5) Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva;

6) Obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost;

7) Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama;

8) Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Sadržina oglasa o javnoj nabavci iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana, navedena je u Prilogu 2. ove uredbe, a sadržina oglasa o javnoj nabavci iz stava 1. tač. 5)-8) ovog člana navedena je u Prilogu 4. Zakona.

Oglasi o javnoj nabavci iz stava 1. ovog člana mogu sadržati i druge podatke koje naručilac smatra korisnim.

Oglasi o javnoj nabavci ne mogu da sadrže tajne podatke.

Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju preko Portala javnih nabavki. Oglasi za javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova objavljuju se i u Službenom listu Evropske unije.

Javni poziv

Član 16

Naručilac je dužan da objavi javni poziv u svim postupcima javne nabavke iz ove uredbe, osim u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva i u slučaju nabavke usluga iz Priloga 1.B.

Sadržina javnog poziva navedena je u Prilogu 2.B. ove uredbe.

Prethodno informativno obaveštenje

Član 17

Naručilac može da najavi svoju nameru o nabavci objavljivanjem prethodnog informativnog obaveštenja na Portalu javnih nabavki ili na profilu naručioca:

1) za nabavku dobara - procenjenu ukupnu vrednost ugovora ili okvirnih sporazuma, u skladu sa oznakama iz Opšteg rečnika nabavke, koje namerava da zaključi u narednih 12 meseci;

2) za nabavku usluga - procenjenu ukupnu vrednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga koje namerava da zaključi u narednih 12 meseci;

3) za nabavku radova - bitne karakteristike ugovora ili okvirnih sporazuma koje namerava da zaključi.

Prethodno informativno obaveštenje šalje se na objavljivanje u skladu sa članom 15. ove uredbe, a može da se objavi na profilu naručioca.

Naručilac ne može da objavi prethodno informativno obaveštenje na svom profilu pre nego što je obaveštenje poslao na objavljivanje u skladu sa stavom 2. ovog člana i dužan je da na svom profilu navede datum slanja tog obaveštenja na objavljivanje.

Sadržina prethodnog informativnog obaveštenja i obaveštenja na profilu naručioca navedena je u Prilogu 2.A ove uredbe.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

Član 18

U slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, naručilac je dužan da u obaveštenju o dodeli ugovora navede pravni osnov iz ove uredbe sa obrazloženjem.

U slučaju nabavke usluga iz Priloga 1.B naručilac je dužan da u obaveštenju o dodeli ugovora navede pravni osnov iz ove uredbe i obrazloži dodelu takvog ugovora.

Sadržina obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka navedena je u Prilogu 2.V ove uredbe.

Plan javnih nabavki i pokretanje postupka javne nabavke

Član 19

Naručilac donosi godišnji plan javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti, u skladu sa elementima propisanim Zakonom.

Plan javnih nabavki iz stava 1. ovog člana naručilac dostavlja Vladi u roku od deset dana od dana donošenja.

Naručilac donosi odluku o sprovođenju postupka javne nabavke koja naročito sadrži podatke o predmetu javne nabavke, vrsti postupka i procenjenoj vrednosti javne nabavke ukupno i za svaku partiju posebno, kao i podatke o sastavu komisije za javnu nabavku, odnosno licu koje sprovodi postupak javne nabavke.

U slučaju primene konkurentnog dijaloga, pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva i nabavke usluga iz Priloga 1.B, u odluci iz stava 3. ovog člana naručilac navodi i razloge za primenu tog postupka.

Postupak javne nabavke smatra se pokrenutim slanjem na objavljivanje javnog poziva, osim u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva i nabavke usluga iz Priloga 1.B, u kom slučaju se postupak smatra pokrenutim danom slanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno početnih ponuda.

Minimalni broj kandidata

Član 20

U restriktivnom postupku, pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva i konkurentnom dijalogu naručilac može da ograniči broj kandidata koje će pozvati da podnesu ponude ili da učestvuju u dijalogu, u skladu sa Zakonom.

Ako je broj kandidata koji ispunjavaju kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta manji od minimalnog broja koji je naveden u javnom pozivu, naručilac može obustaviti postupak ukoliko smatra da konkurencija nije obezbeđena u dovoljnoj meri.

Ako naručilac nakon što je obustavio postupak ponovo objavi javni poziv dužan je da uputi poziv na podnošenje ponuda ili na učešće u dijalogu kandidatima koji su odabrani u prethodno obustavljenom postupku, kao i kandidatima koji su odabrani nakon ponovljenog javnog poziva.

Poziv odabranim kandidatima i konkursna dokumentacija

Član 21

Naručilac je dužan da istovremeno u pisanoj formi pozove sve odabrane kandidate da u drugoj fazi restriktivnog postupka, pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva podnesu svoje ponude ili da, u slučaju konkurentnog dijaloga, učestvuju u dijalogu, vodeći računa da ne otkriva informacije o ostalim kandidatima.

Naručilac uz poziv dostavlja konkursnu dokumentaciju ili opisnu dokumentaciju i ako je potrebno, dodatnu dokumentaciju.

Izuzetno od stava 2. ovoga člana, ako je obezbeđen besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup konkursnoj dokumentaciji ili opisnoj dokumentaciji elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki, u pozivu se navodi mesto na Portalu javnih nabavki na kojem je ta dokumentacija dostupna.

Privredni subjekt može u pisanoj formi da traži od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu može da ukaže naručiocu ukoliko smatra da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije:

1) osmog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) šestog dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova.

Ako je zahtev iz stava 4. ovog člana podnet blagovremeno naručilac u pisanoj formi dodatne informacije i pojašnjenja dostavlja pozvanim kandidatima bez navođenja podataka o podnosiocu zahteva, a najkasnije:

1) šestog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova;

2) četvrtog dana pre isteka roka određenog za podnošenje ponuda za javnu nabavku čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova i u postupcima u kojima je naručilac koristio skraćene rokove iz razloga opravdane hitnosti.

Poziv za podnošenje ponude mora da sadrži najmanje sledeće:

1) upućivanje na objavljeni javni poziv;

2) rok za podnošenje ponuda, adresu na koju ponude moraju biti poslate i jezik na kojem ponude moraju biti pripremljene;

3) u slučaju konkurentnog dijaloga, datum i adresu za početak dijaloga i jezik koji se koristi;

4) navod o svim eventualnim dodatnim dokumentima koje treba dostaviti, u svrhu provere izjava koje je kandidat dostavio ili dopune informacija u vezi sa kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta;

5) kriterijumi koji će se koristiti za dodelu ugovora.

U slučaju konkurentnog dijaloga, informacije iz stava 6. tačka 2) ovog člana ne navode se u pozivu na učešće u dijalogu već se navode u pozivu za podnošenje ponuda.

Tehničke specifikacije

Član 22

Tehničke specifikacije se određuju uz poštovanje obaveznih nacionalnih tehničkih pravila, uključujući pravila vezana za bezbednost proizvoda ili tehničkih zahteva koje Republika Srbija mora da ispuni prema međunarodnim sporazumima iz oblasti standardizacije kako bi se garantovala interoperabilnost koju zahtevaju takvi sporazumi, na jedan od sledećih načina:

1) upućivanjem na tehničke specifikacije i poštujući sledeći redosled prioriteta, na: nacionalne civilne standarde kojima se preuzimaju evropski standardi, evropsku tehničku ocenu, zajedničke civilne tehničke specifikacije, nacionalne civilne standarde kojima se preuzimaju međunarodni standardi, druge međunarodne civilne standarde, druge tehničke referentne sisteme uspostavljene od strane evropskih tela za standardizaciju ili u slučaju kada neki od njih ne postoje, druge nacionalne civilne standarde, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektovanje, obračun i izvođenje radova i upotrebu dobara, pri čemu svako upućivanje mora da bude praćeno rečima "ili odgovarajuće", civilne tehničke specifikacije koje proizlaze iz industrije i koje industrija masovno prihvata ili nacionalne odbrambene standarde i specifikacije odbrambenih sredstava slične tim standardima;

2) u vidu karakteristika ili funkcionalnih zahteva, koji mogu da uključuju i ekološke karakteristike, pod uslovom da su parametri dovoljno precizni da ponuđači mogu da odrede predmet ugovora a naručioci da dodele ugovor;

3) u vidu karakteristika ili funkcionalnih zahteva iz tačke 2) ovog stava, sa upućivanjem na tehničke specifikacije iz tačke 1) ovog stava koji se smatraju pretpostavkom usaglašenosti sa tim karakteristikama ili funkcionalnim zahtevima;

4) upućivanjem na tehničke specifikacije iz tačke 1) ovog stava za određene karakteristike i upućivanjem na karakteristike ili funkcionalne zahteve iz tačke 2) ovog stava za druge karakteristike.

IV KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Osnovi za isključenje

Član 23

Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako postoji neki od osnova za isključenje predviđenih Zakonom, kao i ako je utvrđeno na osnovu bilo kojeg dokaza, uključujući i zaštićene izvore podataka, da ne poseduje pouzdanost neophodnu da bi se isključili rizici po bezbednost Republike Srbije, koja je nastala kao posledica događaja koji se desio u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava.

Načini dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Član 24

Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke sprovodi se u skladu sa čl. 118-130. Zakona, ovim članom i članom 25. ove uredbe.

Naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci odredi da li privredni subjekt može da dostavi izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Ako je naručilac u skladu sa stavom 2. ovog člana omogućio dostavljanje izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ona se podnosi istim sredstvima komunikacije kojima se podnosi prijava ili ponuda.

Tehnički i stručni kapacitet

Član 25

Tehnički i stručni kapacitet privrednog subjekta, pored dokaza iz člana 124. Zakona, po pravilu, dokazuje se putem jednog ili više sledećih dokaza:

1) opis tehničkih sredstava i mera koje privredni subjekt koristi za obezbeđivanje kvaliteta i sredstava za proučavanje i istraživanje kojima raspolaže, kao i interna pravila koja se tiču intelektualne svojine;

2) izjava privrednog subjekta o prihvatanju kontrole kvaliteta koju će vršiti naručilac ili ovlašćeno telo u državi u kojoj je privredni subjekt osnovan koje će u ime naručioca vršiti kontrolu, u pogledu proizvodnih ili tehničkih kapaciteta privrednog subjekta i, po potrebi, sredstava za proučavanje i istraživanje kojima raspolaže i mera za kontrolu kvaliteta koje će primenjivati;

3) u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova, ugovora o javnoj nabavci usluga ili ugovora o javnoj nabavci dobara koji takođe obuhvata poslove ili usluge postavljanja ili ugradnje, obrazovne i stručne kvalifikacije privrednog subjekta i/ili njegovog rukovodećeg osoblja, a naročito lice ili lica koja su odgovorna za pružanje usluga ili upravljanje radovima;

4) opis alata, materijala, tehničke opreme, broja osoblja i znanja i iskustva i/ili izvora snabdevanja - sa naznakom geografske lokacije ako se nalazi izvan teritorije Evropske unije - koje privredni subjekt ima na raspolaganju za izvršenje ugovora, za ispunjavanje eventualnih dodatnih potreba koje zahteva naručilac u slučaju krize ili za izvršenje poslova održavanja, modernizacije ili prilagođavanja isporuke na koje se odnosi ugovor o javnoj nabavci;

5) u slučaju ugovora koji uključuju, zahtevaju i/ili sadrže tajne podatke, sertifikat za pristup tajnim podacima nivoa zaštite koji naručilac zahteva u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka o sposobnosti za obradu, skladištenje i prenos tajnih podataka.

U slučaju iz stava 1. tačka 5) ovog člana naručilac prihvata izdati bezbednosni sertifikat koji je privrednom subjektu izdala druga država, pod uslovom da je organ Republike Srbije nadležan za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka sproveo postupak utvrđivanja ekvivalentnosti izdanog sertifikata.

Ako je potrebno naručilac može da zatraži putem organa nadležnog za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka sprovođenje dodatnih postupaka provere i u tom slučaju dužan je da uzme u obzir i rezultate tih postupaka.

Privrednom subjektu koji u trenutku podnošenja prijave u postupku javne nabavke ne poseduje sertifikat iz stava 1. tačka 5) ovog člana, naručilac može da odredi primereni rok za izdavanje tog sertifikata, ako je takvu mogućnost i rok naveo u javnom pozivu.

Naručilac može da zatraži od nacionalnog organa nadležnog za nacionalnu bezbednost države privrednog subjekta ili od organa za bezbednost koji je odredila ta država da proveri usaglašenost prostorija i objekata koji će se koristiti, industrijskih i administrativnih postupaka na osnovu kojih će se postupati, načina upravljanja informacijama i/ili situaciju u vezi sa osobljem koje će izvršavati ugovor.

Naručilac u javnom pozivu ili u pozivu odabranim kandidatima iz člana 21. ove uredbe navodi koje dokaze u skladu sa stavom 1. ovog člana zahteva i koji se drugi dokazi moraju dostaviti.

Ako privredni subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti da dostavi dokaze iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana koje naručilac zahteva, tehnički i stručni kapacitet može da dokaže i bilo kojim drugim dokazom iz čije sadržine naručilac može na nesumnjiv način da utvrdi ispunjenost zahtevanog kapaciteta.

Posebni uslovi za izvršenje ugovora

Član 26

Naručilac može utvrditi posebne uslove u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da su oni u vezi s predmetom nabavke i da nisu direktno ili indirektno diskriminatorski.

Uslovi iz stava 1. ovog člana mogu se naročito odnositi na zaštitu tajnih podataka tokom izvršenja ugovora, na sigurnost snabdevanja, na podizvođače ili na socijalne aspekte i aspekte u vezi sa životnom sredinom.

Uslove iz stava 1. ovog člana naručilac određuje u javnom pozivu, konkursnoj dokumentaciji, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji.

Zaštita tajnih podataka tokom izvršenja ugovora

Član 27

Ako naručilac namerava da zaključi ugovor o javnoj nabavci koji sadrži tajne podatke, dužan je da u dokumentaciji o nabavci odredi mere i zahteve neophodne da se obezbedi sigurnost tih podataka na zahtevanom nivou tokom izvršenja ugovora u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka.

U cilju zaštite tajnih podataka iz stava 1. ovog člana naručilac mora zahtevati da ponuda, između ostalog, sadrži:

1) obavezu ponuđača i već određenih podizvođača da će u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka na odgovarajući način da štite poverljivost, pouzdanost i celovitost tajnih podataka koje poseduju ili koje će saznati tokom trajanja i nakon izvršenja, kao i u slučaju raskida ugovora koji sadrži tajne podatke;

2) obavezu ponuđača da će od ostalih podizvođača sa kojima će zaključiti ugovore, tokom izvršenja ugovora koji sadrži tajne podatke, zahtevati da na odgovarajući način štite poverljivost, pouzdanost i celovitost tajnih podataka koje poseduju ili koje će saznati tokom trajanja i nakon izvršenja, kao i u slučaju raskida ugovora koji sadrži tajne podatke;

3) dovoljno informacija o već određenim podizvođačima kako bi naručilac mogao da utvrdi da svaki od njih poseduje kapacitet neophodan da na odgovarajući način zaštiti poverljivost, pouzdanost i celovitost tajnih podataka koji su mu dostupni ili koji će nastati tokom izvršenja ugovora sa podizvođačem;

4) obavezu ponuđača da obezbedi informacije iz tačke 3) ovog stava za svakog novog podizvođača pre zaključenja ugovora sa podizvođačem.

Naručilac može da zahteva da ponuđač i već odabrani podizvođači poseduju sertifikat za pristup tajnim podacima zahtevanog nivoa zaštite u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka.

Naručilac prihvata izdati bezbednosni sertifikat koje je privrednom subjektu izdala druga država, pod uslovom da je organ Republike Srbije nadležan za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka sproveo postupak utvrđivanja ekvivalentnosti izdatog sertifikata.

Ako je potrebno naručilac može da zatraži putem organa nadležnog za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka sprovođenje dodatnih postupaka provere i u tom slučaju dužan je da uzme u obzir i rezultate tih postupaka.

Ako naručilac oceni da ponuđač ne ispunjava mere i zahteve za zaštitu tajnih podataka iz ovog člana, dužan je da u odluci o dodeli ugovora navede razloge za svoju odluku, vodeći računa pri tome da u odluci ne iznosi informacije koje predstavljaju tajni podatak.

Sigurnost snabdevanja

Član 28

Naručilac može u dokumentaciji o nabavci da odredi zahteve u pogledu sigurnosti snabdevanja.

U cilju određivanja zahteva iz stava 1. ovog člana naručilac može zahtevati da ponuda, između ostalog, sadrži:

1) sertifikaciju ili dokumentaciju koja naručiocu na zadovoljavajući način dokazuje da će ponuđač biti u stanju da poštuje svoje obaveze u pogledu izvoza, prenosa i tranzita dobara u vezi sa ugovorom o javnoj nabavci, uključujući svu prateću dokumentaciju dobijenu od države ili država o kojima je reč;

2) naznaku o bilo kakvom ograničenju za naručioca u pogledu saopštavanja, prenosa ili upotrebe proizvoda i usluga ili bilo kakvog rezultata tih proizvoda i usluga koji bi proizašli na osnovu kontrole izvoza ili bezbednosnih aranžmana;

3) sertifikaciju ili dokumentaciju koja dokazuje da će organizacija i lokacija njegovog lanca snabdevanja omogućiti ponuđaču da zadovolji zahteve naručioca u pogledu sigurnosti snabdevanja utvrđene u dokumentaciji o nabavci, kao i obavezu da obezbedi da moguće promene u njegovom lancu snabdevanja tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci neće negativno uticati na ispunjavanje tih zahteva;

4) obavezu ponuđača da uspostavi i/ili održava kapacitet neophodan za ispunjavanje dodatnih potreba naručioca u slučaju krize, prema rokovima i uslovima koji će se naknadno dogovoriti;

5) svu prateću dokumentaciju primljenu od nacionalnih organa ponuđača u pogledu ispunjavanja dodatnih potreba koje zahteva naručilac u slučaju krize;

6) obavezu ponuđača da održava, modernizuje ili prilagođava isporuke na koje se odnosi ugovor o javnoj nabavci;

7) obavezu ponuđača da blagovremeno obavesti naručioca o svakoj promeni svoje organizacije, lanca snabdevanja ili industrijske strategije koja može uticati na obaveze ponuđača prema tom naručiocu;

8) obavezu ponuđača da naručiocu, u skladu sa uslovima i rokovima koji će se naknadno dogovoriti, obezbedi sva posebna sredstva neophodna za proizvodnju rezervnih delova, komponenti, sklopova i posebne opreme za ispitivanje, uključujući tehničke crteže, licence i uputstva za upotrebu, u slučaju da ponuđač više nije u mogućnosti da obezbedi njihovu isporuku.

Ako naručilac oceni da ponuđač ne ispunjava zahteve u pogledu sigurnosti snabdevanja iz ovog člana, dužan je da u odluci o dodeli ugovora, odnosno obustavi postupka javne nabavke navede razloge za svoju odluku.

Opšti zahtevi u vezi sa podizvođačem

Član 29

Privredni subjekt ima slobodu izbora podizvođača sa kojima namerava da zaključi ugovore, osim u slučaju kada je naručilac odredio posebne zahteve u vezi sa angažovanjem podizvođača u skladu sa članom 31. ove uredbe.

Naručilac ne može da zahteva od ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci da diskriminiše potencijalne podizvođače po bilo kom osnovu.

Naručilac određuje zahteve u vezi sa angažovanjem podizvođača u javnom pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

Privredni subjekt u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na učešće podizvođača.

Posebni zahtevi u vezi sa podizvođačem

Član 30

Naručilac mora da zahteva od ponuđača da:

1) u ponudi navede procenat ugovora koji namerava da poveri podizvođaču i podatke o svim predloženim podizvođačima i

2) obavesti naručioca o svim izmenama kod podizvođača tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Posebni zahtevi u vezi sa zaključenjem ugovora sa podizvođačem

Član 31

Naručilac može da zahteva od ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci da prilikom dodele svih ili određenih ugovora koje namerava da zaključi sa podizvođačima postupi u skladu sa odredbama čl. 35-37. ove uredbe.

Naručilac može da zahteva od ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci da izvršenje dela ugovora o javnoj nabavci poveri podizvođačima.

Određivanje minimalnog dela ugovora koji će biti poveren podizvođaču

Član 32

U slučaju iz člana 31. stav 2. ove uredbe, naručilac određuje minimalni deo ugovora koji mora biti poveren podizvođaču, u obliku raspona vrednosti, koji obuhvata najniži i najviši procenat.

Najviši procenat koji naručilac određuje ne može da prelazi 30% vrednosti ugovora o javnoj nabavci, s tim da raspon vrednosti mora biti srazmeran predmetu i vrednosti ugovora o javnoj nabavci i prirodi industrijskog sektora o kojem je reč, uključujući nivo konkurencije u tom sektoru i odgovarajući tehnički kapacitet industrijske baze.

Smatra se da bilo koji ponuđeni procenat ugovora koji će biti poveren podizvođaču, koji odgovara rasponu vrednosti koji je odredio naručilac, ispunjava zahtev u vezi zaključenja ugovora sa podizvođačem.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede koji deo ili delove ponude namerava da poveri podizvođaču.

Ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci obavezan je da za angažovanje podizvođača u procentu koji je odredio naručilac postupi u skladu sa odredbama čl. 35-37. ove uredbe.

Ponuđač može da ponudi procenat ugovora sa podizvođačem čija je ukupna vrednost veća od najvišeg procenta koji je odredio naručilac i u tom slučaju je dužan da u ponudi navede koji deo ili delove ponude namerava da poveri podizvođaču iznad zahtevanog procenta, kao i podizvođače koje je već odredio.

Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta za podizvođače

Član 33

Naručilac je dužan da od ponuđača zahteva da dokaže da kod predloženih podizvođača sa kojima namerava da zaključi ugovor ne postoje osnovi za isključenje koje je naručilac odredio za ponuđača u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe.

Naručilac je dužan da od ponuđača zahteva da dokaže da predloženi podizvođači sa kojima namerava da zaključi ugovor i čije kapacitete koristi za izvršenje ugovora ispunjavaju relevantne kriterijume za izbor privrednog subjekta koje je naručilac odredio za ponuđača u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe.

Ako naručilac oceni da kod podizvođača postoji osnov za isključenje ili da ne ispunjava relevantne kriterijume za izbor privrednog subjekta, dužan je da u odluci o dodeli ugovora navede razloge za svoju odluku, vodeći računa da u odluci ne iznosi informacije koje predstavljaju tajne podatke.

U slučaju iz stava 3. ovog člana naručilac može od ponuđača da zatraži zamenu tog podizvođača u primerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Povezana društva

Član 34

Ako je ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci obavezan da postupi u skladu sa članom 31. stav 1. ili članom 32. stav 5. ove uredbe, dodela ugovora podizvođaču sprovodi se u skladu sa odredbama čl. 35-37. ove uredbe.

Članovi grupe privrednih subjekata koji su se udružili da podnesu zajedničku ponudu ili sa njima povezana društva ne mogu biti podizvođači u smislu stava 1. ovog člana.

Povezano društvo u smislu stava 2. ovoga člana je svako društvo koje:

1) može direktno ili indirektno biti podložno preovlađujućem uticaju ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci ili

2) može da ima preovlađujući uticaj na ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci ili

3) je zajedno sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor pod preovlađujućim uticajem drugog društva na osnovu svojine nad njim, finansijskog udela ili pravila na osnovu kojih su ta društva uređena.

Preovlađujući uticaj u smislu stava 3. ovog člana podrazumeva se u bilo kom od sledećih slučajeva u kojima društvo, direktno ili indirektno, u odnosu na drugo društvo:

1) ima većinu upisanog kapitala društva;

2) kontroliše većinu glasova koji se odnose na akcije koje izdaje društvo;

3) može imenovati više od polovine članova organa nadzora, odnosno organa rukovođenja društva.

Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi navede spisak svih društava iz stava 2. ovog člana, s tim da spisak mora da se ažurira u slučaju bilo kakve promene u odnosima između društava.

Dodela ugovora podizvođaču

Član 35

Ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci dužan je da prilikom dodele ugovora podizvođaču postupa na transparentan način i da osigura jednak položaj svih potencijalnih podizvođača, bez diskriminacije.

Ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci koji namerava da zaključi ugovor sa podizvođačem čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova dužan je da objavi javni poziv.

Ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci koji namerava da zaključi ugovor sa podizvođačem čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova dužan je da obezbedi transparentnost postupka i da omogući što je moguće veću konkurenciju.

Procenjena vrednost ugovora sa podizvođačem određuje se u skladu sa Zakonom.

Ako su za dodelu ugovora podizvođaču ispunjeni uslovi za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva iz člana 9. ove uredbe, javni poziv nije obavezan.

Član 36

U javnom pozivu za dodelu ugovora podizvođaču, ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci navodi kriterijume za kvalitativni izbor koje je odredio naručilac i ako je potrebno druge kriterijume koje će primeniti za kvalitativni izbor podizvođača.

Kriterijumi iz stava 1. ovoga člana moraju da budu objektivni, nediskriminatorski, u logičkoj vezi sa predmetom nabavke, srazmerni predmetu nabavke i usaglašeni sa kriterijumima koje je naručilac odredio za izbor privrednih subjekata u postupku javne nabavke.

Naručilac ne može da zahteva od ponuđača kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci da angažuje podizvođača, ako ponuđač dokaže da ponude svih podizvođača, ne ispunjavaju uslove za dodelu ugovora, što bi onemogućilo ponuđača da ispuni zahteve određene u ugovoru o javnoj nabavci.

Član 37

Ako je ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javnoj nabavci ujedno i naručilac, za dodelu ugovora podizvođaču iz člana 31. stav 1. i člana 32. stav 5. ove uredbe obavezan je da sprovede postupak javne nabavke iz člana 5. ove uredbe u skladu sa uslovima za sprovođenje postupaka.

Izmena ugovora o javnoj nabavci

Član 38

Na pitanja izmene ugovora o javnoj nabavci primenjuju se odredbe člana 156, člana 159. i čl. 160-162. Zakona.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci javnih nabavki

Član 39

Postupci javnih nabavki koji su započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Stupanje na snagu

Član 40

Ova uredba stupa na snagu 1. jula 2020. godine, a odredba člana 15. stav 6. ove uredbe primenjuje se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

Prilog 1.

SPISAK USLUGA

1.A - SPISAK USLUGA

Kategorija br.

Predmet

CPV oznaka

1

Usluge održavanja i popravki

50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (osim od 50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i od 51000000-9 do 51900000-1

2

Usluge povezane sa inostranom vojnom pomoći

75211300-1

3

Odbrambene usluge, usluge vojne odbrane i usluge civilne odbrane

75220000-4, 75221000-1, 7522000-8

4

Usluge istrage i obezbeđenja

Od 79700000-1 do 79720000-7

5

Usluge kopnenog transporta

60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (osim 60160000-7, 60161000-4) i od 64120000-3 do 64121200-2

6

Usluge vazdušnog transporta putnika i tereta, osim transporta pošte

60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (osim 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 i 60500000-3

7

Kopneni i vazdušni transport pošte

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

8

Usluge železničkog transporta

Od 60200000-0 do 60220000-6

9

Usluge transporta vodnim putevima

Od 60600000-4 do 60653000-0 i od 63727000-1 do 63727200-3

10

Prateće i pomoćne usluge transporta

Od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 i od 63520000-0 do 6370000-6

11

Telekomunikacione usluge

Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3

12

Finansijske usluge: Usluge osiguranja

Od 66500000-5 do 66720000-3

13

Računarske i srodne usluge

Od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5 do 72920000-5 (osim 72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

14

Usluge istraživanja i razvoja1 i evaluacioni testovi

Od 73000000-2 do 73436000-7

15

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

Od 79210000-9 do 79212500-8

16

Savetodavne usluge u menadžmentu2 i srodne usluge

Od 73200000-4 do 73220000-0, od 79400000-8 do 79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

17

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrisane inženjerske usluge; usluge prostornog planiranja i pejzažne arhitekture; srodne naučne i tehničke savetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

Od 71000000-8 do 71900000-7 (osim 71550000-8) i 79994000-8

18

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

Od 70300000-4 do 70340000-6 i od 90900000-6 do 90924000-0

19

Usluge kanalizacije i uklanjanja otpada; sanitarne i slične usluge

Od 90400000-1 do 90743200-9 (osim 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

20

Usluge obuke i simulacije u oblasti odbrane i bezbednosti

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

1 Osim usluga istraživanja i razvoja iz člana 12. stav 1. tačka 12) Zakona o javnim nabavkama.
2 Osim usluga arbitraže i mirenja.

1.B. - SPISAK USLUGA

Kategorija br.

Predmet

CPV oznaka

21

Usluge hotela i restorana

Od 55100000-1 do 55524000-9 i od 98340000-8 do 98341100-6

22

Prateće i pomoćne transportne usluge

Od 63000000-9 do 63734000-3 (osim 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3) i od 63727000-1 do 63727200-3 i 98361000-1

23

Pravne usluge

Od 79100000-5 do 79140000-7

24

Usluge posredovanja kod zapošljavanja i angažovanja osoblja, osim ugovora o radu

Od 79600000-0 do 79635000-4 (osim 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) i od 98500000-8 do 98514000-9

25

Zdravstvene i socijalne usluge

79611000-0 i od 85000000-9 do 85323000-9 (osim 85321000-5, 85322000-2)

26

Ostale usluge

 

 

Prilog 2.

SADRŽINA OGLASA O JAVNOJ NABAVCI U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

2.A - PRETHODNO INFORMATIVNO OBAVEŠTENJE

2.A.1 - Podaci koje sadrži prethodno informativno obaveštenje

1) Naziv, PIB, adresa koja uključuje NSTJ oznake, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, naznaka da je naručilac telo za centralizovane nabavke ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) Po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stava 1. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) ili se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošljavanja.

5) U slučaju ugovora o javnoj nabavci:

(1) radova: vrsta i obim radova i mesto izvođenja; kada su radovi podeljeni u partije, bitne karakteristike tih partija; ako je moguće, procena troškova predloženih radova; CPV oznake;

(2) dobara: vrsta i količina ili vrednost dobara koji će se nabavljati; CPV oznake;

(3) usluga: ukupna vrednost u svakoj od kategorija usluga; CPV oznake.

6) Okvirni datum za pokretanje postupaka javne nabavke za ugovor ili ugovore, a u slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga prema kategoriji.

7) Po potrebi, podatak o tome da li je uključen okvirni sporazum.

8) Sve druge relevantne informacije.

9) Datum slanja obaveštenja ili slanja obaveštenja na profilu naručioca.

2.A.2 - Podaci koje sadrži obaveštenje na profilu naručioca

1) Naziv, PIB, adresa koja uključuje NSTJ oznake, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, naznaka da je naručilac telo za centralizovane nabavke ili da se primenjuje neki drugi oblik zajedničke nabavke.

4) CPV oznake.

5) Internet stranica "profila naručioca" (URL).

6) Datum slanja obaveštenja.

2.B - JAVNI POZIV

1) Naziv, PIB, adresa koja uključuje NSTJ oznake, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Po potrebi, podatak o tome da li je pravo učešća rezervisano za privredne subjekte iz člana 37. stava 1. Zakona ili se ugovor o javnoj nabavci izvršava u okviru programa zaštitnog zapošljavanja.

4) Vrsta postupka javne nabavke; po potrebi, razlozi za primenu skraćenih rokova iz razloga opravdane hitnosti (u restriktivnom postupku i pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva).

5) Po potrebi, podatak o tome da li je uključen okvirni sporazum.

6) Vrsta ugovora o javnoj nabavci.

7) NSTJ oznaka za glavno mesto izvođenja radova ili NSTJ oznaka za glavno mesto isporuke dobara ili pružanja usluga; ako je predmet nabavke podeljen u partije, taj podatak se navodi za svaku partiju.

8) U slučaju ugovora o javnoj nabavci

(1) radova:

- vrsta, obim i opšta priroda radova. Navod o opciji za dalje nabavke radova i, ako je moguće, procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija, kao i broj mogućih produženja. Ako su radovi podeljeni u partije, veličina različitih partija; CPV oznake;

- informacije o svrsi radova ili ugovora ako ugovor obuhvata i izradu projekata;

- u slučaju okvirnog sporazuma, podatak o planiranom trajanju okvirnog sporazuma i po potrebi, razlozi za svako trajanje duže od sedam godina; ukupna procenjena vrednost radova za celo vreme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je to moguće, podatak o vrednosti ili obimu i učestalosti ugovora koji se dodeljuju na osnovu okvirnog sporazuma,

(2) dobara:

- vrsta dobara koje je potrebno isporučiti, navod da li se radi o kupovini, zakupu, lizingu dobara ili kupovini na rate ili bilo kakvoj kombinaciji navedenog. Količina dobara koja treba isporučiti, uključujući sve opcije za dalje nabavke dobara i procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija, kao i broj mogućih produženja, ako ih ima; CPV oznake;

- u slučaju ugovora koji se ponavljaju, ako je poznato, procenjeno vreme objavljivanja daljih javnih poziva za dobra koja treba nabaviti;

- u slučaju okvirnog sporazuma, podatak o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, i po potrebi, razlozi za svako trajanje duže od sedam godina; ukupna procenjena vrednost dobara za celo vreme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je to moguće, podatak o vrednosti ili obimu i učestalosti ugovora koji se dodeljuju na osnovu okvirnog sporazuma,

(3) usluga:

- kategorija i opis usluge. Obim usluga koje će se pružati, uključujući sve opcije za dalje nabavke usluga i, ako je moguće, procenjeno vreme koje je na raspolaganju za korišćenje tih opcija, kao i broj mogućih produženja. U slučaju ugovora koji se ponavljaju, ako je poznato, procenjeno vreme objavljivanja daljih javnih poziva za usluge koja treba nabaviti; CPV oznake;

- u slučaju okvirnog sporazuma, podatak o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, i po potrebi, razlozi za svako trajanje duže od sedam godina; ukupna procenjena vrednost usluga za celo vreme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je to moguće, podatak o vrednosti i učestalosti ugovora koji se dodeljuju na osnovu okvirnog sporazuma;

- podatak o tome da li je pružanje usluga rezervisano za određenu profesiju na osnovu zakona ili propisa. Upućivanje na relevantni zakon ili propis;

- naznaku da li pravna lica treba da navedu imena i stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za obavljanje usluge.

9) Kada je predmet nabavke oblikovan po partijama, podatak o mogućnosti podnošenja ponude za jednu, za nekoliko ili za sve partije; podatak o svim eventualnim ograničenjima broja partija koje mogu biti dodeljene jednom ponuđaču.

10) Navođenje da li je dozvoljeno ili zabranjeno podnošenje varijanti.

11) Ako je primenjivo, posebni zahtevi u vezi podizvođenja.

12) Rok isporuke, izvođenja ili pružanja dobara, radova ili usluga ili trajanje ugovora o javnoj nabavci; ako je to moguće, rok početka radova ili rok početka isporuke dobara ili pružanje usluga.

13) Ako je primenjivo, uslovi za izvršenje ugovora.

14) Krajnji datum za podnošenje prijava.

15) Adresa na koju se prijave šalju.

16) Jezik ili jezici na kojima se prijave sastavljaju.

17) Ako je primenjivo, eventualno potrebni depoziti i garancije.

18) Glavni uslovi u vezi sa finansiranjem i plaćanjem i/ili upućivanje na odredbe koje sadrže te uslove.

19) Po potrebi, pravni oblik u koji će u slučaju udruživanja povezati grupa privrednih subjekata kojoj je ugovor dodeljen.

20) Osnovi za isključenje privrednih subjekata i, ako je primenjivo, podizvođača iz postupka javne nabavke i dokumenti kojima privredni subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do isključenja. Kriterijumi za izbor privrednog subjekta i dokumenti kojima privredni subjekt dokazuje ispunjenost kriterijuma, ako je primenjivo, i za podizvođača. Ako je primenjivo, minimalni nivo(i) eventualno zahtevanih finansijskih i ekonomskih kapaciteta i tehničkog i stručnog kapaciteta koji se zahtevaju od privrednog subjekta i, ako je primenjivo, podizvođača.

21) U slučaju okvirnog sporazuma: broj i, po potrebi, predloženi maksimalni broj privrednih subjekata za učešće u okvirnom sporazumu.

22) U slučaju konkurentnog dijaloga ili pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva, podatak, po potrebi, o korišćenju uzastopnih faza kako bi se postepeno smanjio broj ponuda o kojima će se pregovarati ili rešenja o kojima će se raspravljati.

23) U slučaju restriktivnog postupka, konkurentnog dijaloga ili pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva, kada se koristi opcija smanjivanja broja kandidata koji će biti pozvani da podnesu ponude ili da učestvuju u dijalogu: minimalan i, po potrebi, predloženi maksimalan broj kandidata i objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila koji će se primeniti za izbor tih kandidata.

24) Kriterijumi koji će se koristiti za dodelu ugovora. Osim kada je ekonomski najpovoljnija ponuda identifikovana isključivo na osnovu cene, kriterijumi koji predstavljaju ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihovi ponderi ili, po potrebi, redosled važnosti tih kriterijuma navode se ako nisu navedeni u konkursnoj dokumentaciji ili, u slučaju konkurentnog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji.

25) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o rokovima za zaštitu prava ili ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

26) Ako je primenjivo, datum(i) objavljivanje prethodnog informativnog obaveštenja ili navod da nije bilo objavljivanja.

27) Datum slanja poziva.

2.V - OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA, OBUSTAVI POSTUPKA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

1) Naziv, PIB, adresa koja uključuje NSTJ oznake, telefonski broj, broj telefaksa, elektronska pošta i internet stranica naručioca i, kada se razlikuje, službe od koje se mogu dobiti dodatne informacije.

2) Vrsta naručioca i njegova osnovna delatnost.

3) Vrsta postupka javne nabavke.

4) U slučaju ugovora o javnoj nabavci:

(1) radova: vrsta i obim radova.

(2) dobara: vrsta i količina dobara, ako je primenjivo, prema dobavljaču; CPV oznake.

(3) usluga: kategorija i opis usluge, CPV oznake, količina usluga.

5) Datum zaključenja ugovora ili okvirnog(ih) sporazuma nakon odluke o dodeli ugovora ili okvirnog sporazuma.

6) Kriterijum za dodelu.

7) Broj primljenih ponuda u pogledu svakog dodeljenog ugovora, uključujući:

(1) broj primljenih ponuda od privrednih subjekata koji su mala i srednja preduzeća;

(2) broj primljenih ponuda iz države članice Evropske unije ili treće države;

(3) broj ponuda primljenih elektronskim putem.

8) Za svaki dodeljeni ugovor, naziv, adresu sa NSTJ oznakom, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i internet stranicu izabranog(ih) ponuđača, uključujući:

 (1) podatak o tome da li je izabrani ponuđač malo i srednje preduzeće;

 (2) podatak o tome da li je ugovor dodeljen grupi privrednih subjekata (zajedničko ulaganje, konzorcijum ili dr.).

9) Vrednost svakog dodeljenog ugovora ili najviše ponude i najniže ponude uzetih u obzir pri dodeli jednog ili više ugovora.

10) Po potrebi, vrednost i deo ugovora koji je ili će biti podugovoren trećim stranama.

11) Po potrebi, podaci o nedodeljivanju ugovora.

(1) Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prijava;

(2) Sve ponude su neprihvatljive;

(3) Drugi razlog za obustavu ili poništenje postupka.

12) Ako je primenjivo, razlozi za trajanje okvirnog sporazuma duže od sedam godina.

13) Obrazloženje odluke naručioca da dodeli ugovor o javnoj nabavci bez objavljivanja javnog poziva.

(1) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabavke bez objavljivanja javnog poziva, navod o pravnom osnovu iz ove uredbe i obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primenu.

(2) U slučaju nabavke usluga iz Priloga 1.B - SPISAK USLUGA ove uredbe, navod o pravnom osnovu iz ove uredbe i obrazloženje zaključenja takvog ugovora.

(3) Ako je primenjivo, navod o pravnom osnovu iz Zakona i obrazloženje zaključenja ugovora na osnovu izuzeća od primene Zakona.

14) Naziv i adresa tela nadležnog za zaštitu prava. Precizne informacije o rokovima za zaštitu prava ili, ako je potrebno, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa, adresa elektronske pošte službe od koje se mogu dobiti te informacije.

15) Datum objavljivanja javnog poziva na koji se odnosi ovo obaveštenje.

16) Datum slanja obaveštenja.