Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DUALNOM OBRAZOVANJU

("Sl. glasnik RS", br. 120/2023)

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje finansijska podrška dualnom obrazovanju koja se realizuje kroz pomoć školama i privredi radi školovanja učenika za deficitarna zanimanja.

Finansijska podrška dualnom obrazovanju

Član 2

Pod finansijskom podrškom dualnom obrazovanju u smislu ove uredbe, podrazumeva se dodela sredstava za:

1) subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad koju poslodavci plaćaju učenicima upisanim na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja;

2) podršku školama za upis učenika na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja.

Vrsta i iznos finansijske podrške iz stava 1. ovog člana, kao i uslovi za konkurisanje, utvrđuju se Konkursom koji objavljuje Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa raspoloživim sredstvima za svaku školsku godinu.

Subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad

Član 3

Poslodavci mogu da dobiju subvenciju u vidu dela naknada za učenje kroz rad iz člana 2. stav 1. tačka 1) u iznosu do 50% neto iznosa minimalne naknade za učenje kroz rad utvrđene Zakonom o dualnom obrazovanju, sa pripadajućim doprinosima.

Ako nakon sprovedenog Konkursa za dodelu subvencija poslodavcima za naknadu učenja kroz rad preostanu neraspoređena sredstva, subvencija se može dodeliti u većem iznosu od procenta utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Iznos subvencije, način i rokovi isplate kao i način izveštavanja o realizaciji subvencije utvrđuju se u Konkursu i ugovoru o dodeli sredstava koji poslodavac zaključuje sa Kancelarijom.

Uslovi za prijavu poslodavaca na Konkurs za dodelu subvencija

Član 4

Na Konkurs za dodelu sredstava iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe mogu da se prijave poslodavci koji imaju potvrdu o ispunjenosti uslova za učenje kroz rad i zaključen ugovor, odnosno predugovor o dualnom obrazovanju, u skladu sa zakonom.

Uz prijavu na Konkurs za dodelu sredstava iz člana 2. stava 1. tačka 1) ove uredbe poslodavci obavezno dostavljaju potvrdu Poreske uprave o isplaćenim svim dospelim obavezama evidentiranim u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave, a poslodavci koji imaju učenike na učenju kroz rad dostavljaju dokaze o isplaćenim finansijskim obavezama prema učenicima.

Dodatne uslovi za prijavu za dodelu subvencija utvrđuje Kancelarija u Konkursu.

Utvrđivanje deficitarnih zanimanja za dodelu sredstava za podršku učenicima

Član 5

Deficitarna zanimanja u smislu člana 2. stav 1. ove uredbe utvrđuje Kancelarija uzimajući u obzir podatke Nacionalne službe za zapošljavanje, podatke o broju mesta za učenje kroz rad po obrazovnim profilima prema predlogu plana za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje Privredne komore Srbije i podatke o broju upisanih učenika na dualne obrazovne profile u prethodne dve školske godine.

Lista obrazovnih profila i broj mesta za učenje kroz rad kod poslodavca za deficitarna zanimanja iz stava 1. ovog člana, po školama, objavljuje se u Konkursu za odgovarajuću školsku godinu.

Podrška školama za upis učenika na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja

Član 6

Kancelarija raspisuje Konkurs za dodelu sredstava za podršku školama za upis učenika na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja utvrđena u skladu sa članom 5. ove uredbe.

Na Konkurs iz stava 1. ovog člana škole prijavljuju sve učenike upisane u prvi razred srednje škole na odgovarajući dualni obrazovni profil za broj mesta za učenje kroz rad koji je predviđen ugovorom o dualnom obrazovanju sa poslodavcima.

Ugovor o dodeli sredstava za podršku iz stava 1. ovog člana zaključuju škola, Kancelarija i učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik.

Sredstva za podršku iz stava 1. ovog člana Kancelarija isplaćuje učenicima škole iz stava 2. ovog člana u devet jednakih mesečnih rata preko banke "Poštanska štedionica" a.d. Beograd, koja za navedenu namenu otvara namenski tekući račun za učenike. Za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga, u vezi sa tim računima, banka "Poštanska štedionica" a.d. Beograd i Javno preduzeće "Pošta Srbije" ne naplaćuju naknadu niti druge troškove.

Gubitak prava na podršku

Član 7

Učenik gubi pravo na podršku iz člana 6. stav 4. ove uredbe za određeni mesec, ako je neopravdano izostao više od 5% mesečnog fonda časova učenja kroz rad.

Učenik gubi pravo na podršku iz člana 6. stav 4. ove uredbe do kraja školske godine, ako je neopravdano izostao više od 10% fonda časova za prethodni period učenja kroz rad.

Učenik koji ima negativnu ocenu na polugodištu gubi pravo na podršku iz člana 6. stav 4. ove uredbe za sve mesece do meseca u kojem je ispravio ocenu.

Prisustvo učenika nastavi i časovima učenja kroz rad utvrđuje se na osnovu mesečnih izveštaja o prisutnosti koje potpisuju koordinator učenja kroz rad i instruktor.

Pravo na podršku iz člana 6. stav 4. ove uredbe učenik gubi i u slučaju raskida ugovora o učenju kroz rad, osim ako je taj ugovor sporazumno raskinut zbog zaključivanja ugovora o učenju kroz rad sa drugim poslodavcem za deficitarno zanimanje utvrđeno Konkursom iz člana 6. stav 1. ove uredbe.

Učenik koji je stekao pravo na učeničku stipendiju ili kredit u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard nema pravo na podršku iz člana 6. stav 4. ovog člana.

Sredstva za podršku školama za unapređenje uslova za realizaciju dualnih obrazovnih profila

Član 8

Sredstva preostala nakon dodele sredstava u skladu sa članom 2. stav 1. ove uredbe mogu se dodeliti za podršku školama za unapređenje uslova za realizaciju dualnih obrazovnih profila na osnovu uslova utvrđenih u Konkursu.

Sredstva iz stava 1. mogu se obezbediti za podršku školama za nabavku opreme, potrošnog materijala i sredstava za ličnu zaštitu i bezbednost na radu kao i za realizaciju dela učenja kroz rad koji se ne može realizovati kod poslodavca.

Konkurs za dodelu sredstava

Član 9

Konkurs za finansijsku podršku dualnom obrazovanju iz člana 2. stava 1. ove uredbe oglašava se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije.

Konkurs iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće podatke: vrste podrške iz člana 2. stav 1. ove uredbe koje će biti predmet finansijske podrške; ko može biti učesnik konkursa; rok za podnošenje prijava i rok za odlučivanje; iznos sredstava koja se dodeljuju; pregled konkursne dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz prijavu; način vrednovanja prijava i druge podatke od značaja za realizaciju Konkursa.

Ako se Konkurs objavljuje za dodelu sredstava iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe, obavezno sadrži podatke o školi, poslodavcu i broju mesta za učenje kroz rad, kao i o obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja koji će biti obuhvaćeni Konkursom.

Podaci iz stava 3. ovog člana objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije, kao i u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole.

Sprovođenje Konkursa

Član 10

Prijava na Konkurs podnosi se Kancelariji u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Za sprovođenje konkursa Kancelarija obrazuje konkursnu komisiju (u daljem tekstu: komisija) koja ima tri člana iz reda zaposlenih u Kancelariji i predstavnika ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Članovi komisije dužni su da potpišu izjavu da nemaju sukob interesa u vezi sa radom i odlučivanjem komisije, odnosno sprovođenjem konkursa (Izjava o nepostojanju sukoba interesa).

Članovi komisije ne dobijaju naknadu za svoj rad.

Postupak odlučivanja

Član 11

Za dodelu sredstava iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, Komisija utvrđuje listu rangiranja prijavljenih poslodavaca, odnosno škola u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Za dodelu sredstava iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe, Komisija utvrđuje listu prijavljenih škola i upisanih učenika u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Lista iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije.

Učesnici konkursa iz stava 1. ovog člana imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1. ovog člana.

Učesnici konkursa iz stava 1. ovog člana imaju pravo prigovora na listu rangiranja u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, direktor Kancelarije donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru poslodavca, odnosno škole direktor Kancelarije donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz stava 7. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na portalu e-Uprava.

Korišćenje sredstava

Član 12

Sredstva koja se, u skladu sa ovom uredbom, odobre za finansijsku podršku dualnom obrazovanju jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za namenu utvrđenu Konkursom i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Kancelarije i poslodavca, odnosno škole, kao u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Kancelarije, škole i učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika.

Prenos sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Praćenje trošenja

Član 13

Kancelarija prati trošenje dodeljenih sredstva u skladu sa ovom uredbom.

Praćenje iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) obavezu poslodavca, odnosno škole da obaveštava Kancelariju o trošenju dodeljenih sredstava, u rokovima određenim ugovorom;

2) pregledanje izveštaja i uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku trošenja od strane predstavnika Kancelarije;

3) prikupljanje informacija od poslodavaca, škola i učenika;

4) druge aktivnosti predviđene ugovorom.

Praćenje može obuhvatiti i reviziju ovlašćenog revizora, ukoliko je to predviđeno konkursnim uslovima i ugovorom.

Poslodavac, odnosno škola dužna je da nadležnom organu omogući praćenje trošenja sredstava dodeljenih u skladu sa ovom uredbom.

Izveštavanje

Član 14

Poslodavac, odnosno škola izrađuje periodične i završne pisane i finansijske izveštaje i dostavlja ih Kancelariji u rokovima predviđenim u ugovoru.

Kancelarija pregleda i razmatra izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Pregledom finansijskih izveštaja Kancelarija utvrđuje da li su budžetska sredstva namenski korišćena i da li postoji računovodstvena dokumentacija koja ukazuje na namenski utrošak istih.

Plaćanja i izdaci koji nisu u skladu sa ugovornim obavezama, odnosno bez pripadajuće računovodstvene dokumentacije neće biti priznati, o čemu se poslodavac, odnosno škola obaveštava pisanim putem.

Poslodavac, odnosno škola na zahtev Kancelarije dostavlja dopunu i dodatno objašnjenje navoda iznetih u izveštaju u roku od osam dana od prijema zahteva za dostavu dopune dokumentacije.

Postupanje u slučaju nepravilnosti

Član 15

Kancelarija obaveštava poslodavca, odnosno školu da će pokrenuti postupak za raskid ugovora i povraćaj sredstava sa pripadajućom kamatom ukoliko su nepravilnosti takve prirode da onemogućavaju Kancelariju da utvrdi da su dodeljena sredstva namenski korišćena, odnosno ako utvrdi nenamenski utrošak sredstava.

Raskid ugovora i povraćaj sredstava

Član 16

Ako se prilikom praćenja realizacije trošenja sredstava utvrdi nenamensko trošenje Kancelarija je dužna da raskine ugovor i zahteva povraćaj prenetih sredstava, a poslodavac, odnosno škola dužna je da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Izveštaj Kancelarije

Član 17

Kancelarija izrađuje izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci u skladu sa ovom uredbom iz budžetskih sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije.

Stupanje na snagu

Član 18

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".