Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU

("Sl. glasnik RS", br. 137/2022, 46/2023 - dr. pravilnik, 93/2023, 103/2023 - dr. pravilnik, 116/2023 i 37/2024 - dr. pravilnik)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi i uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, sadržina zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, način utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, donošenje rešenja o sticanju tog statusa, način izdavanja i sadržina rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, rokovi važenja rešenja, sadržina i obim prava na umanjenje mesečne obaveze plaćanja, sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja, način vođenja evidencije energetski ugroženih kupaca, način obezbeđivanja sredstava za zaštitu energetski ugroženih kupaca, kaznene odredbe i druga pitanja neophodna za utvrđivanje tog statusa.

II KRITERIJUMI I USLOVI ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Član 2

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlano), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije ili prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa odredbama ove uredbe, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje energetika, u skladu sa zakonom.

Energetski ugroženi kupac je i domaćinstvo (samačko ili višečlano) koje živi u jednoj stambenoj jedinici kome se isporučuje toplotna energija u skladu sa odredbama ove uredbe, u skladu sa zakonom.

Status energetski ugroženog kupca može se steći zbog zdravstvenog stanja člana domaćinstva u skladu sa zakonom.

Domaćinstvom u smislu ove uredbe smatra se lice koje živi samo i nije član drugog domaćinstva, kao i domaćinstvo sastavljeno od više lica, članova porodičnog domaćinstva, koja žive u jednoj stambenoj jedinici i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Član 3

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:

1) materijalni položaj:

(1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

(2) broj članova domaćinstva;

(3) imovno stanje;

2) ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili uvećanu novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica;

2a) ostvareno pravo člana domaćinstva na penziju u mesečnom iznosu do i u visini iznosa od 24.987,67 dinara i zaključen ugovor o snabdevanju električnom energijom na ime tog člana domaćinstva, odnosno evidentiranost tog člana domaćinstva kod snabdevača kao krajnjeg kupca električne energije;

3) zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Pod članom domaćinstva u smislu stava 1. tačka 2a) ovog člana podrazumeva se: korisnik penzije koji ima pravo na penziju do i u visini iznosa utvrđenog u stavu 1. tačka 2a) ovog člana, korisnik najniže penzije, korisnik privremene naknade - invalid rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa zakonom kojim se uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje) i invalidno dete - korisnik privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Dospeli dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju ne isključuje pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Član 4*

Za određivanje ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva iz člana 3. tačka 1) podtačka (1) ove uredbe uzimaju se u obzir sva primanja i prihodi pojedinca i porodice koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se uređuju primanja i prihodi koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

U odnosu na broj članova domaćinstva, ukupan mesečni prihod domaćinstva određen prema podacima ministarstva nadležnog za poslove trgovine o vrednosti minimalne potrošačke korpe za tročlano domaćinstvo, može biti najviše:

1) do 23.690,05 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 37.547,34 dinara za domaćinstva sa dva člana;

3) do 51.404,63 dinara za domaćinstva sa tri člana;

4) do 65.261,92 dinara za domaćinstva sa četiri člana;

5) do 79.119,21 dinara za domaćinstva sa pet članova;

6) do 92.976,50 dinara za domaćinstva sa šest članova;

7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 13.857,29 dinara.

Ukupan mesečni prihod domaćinstva iz stava 2. ovog člana usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, dva puta godišnje, i to: 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine.

Aktom ministra nadležnog za poslove energetike, utvrđuje se usklađeni iznos iz stava 3. ovog člana.

Akt iz stava 4. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 5

Imovno stanje iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva, a koja je utvrđena zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, uvećane za 10 m2.

Ukupna površina stambene jedinice iz stava 1. ovog člana je:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m2;

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m2;

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m2;

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m2;

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m2;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m2.

Član 6

Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca bez obzira na površinu te stambene jedinice.

Član 7

Domaćinstvo čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica stiče status energetski ugroženog kupca po osnovu akta nadležnog organa o stečenom pravu.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana po službenoj dužnosti dostavlja organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave) podatke iz službenih evidencija o licu koje je ostvarilo pravo, i to: jedinstveni matični broj građana, odnosno evidencijski broj stranca, ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta lica, broj članova domaćinstva, kao i pravo koje je lice ostvarilo i rok važenja akta o sticanju tog prava.

Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se uslovi iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

Član 7a

Domaćinstvo korisnika prava na penziju do i u visini iznosa od 24.987,67 dinara, koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koji ima ugovor, odnosno račun o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, odnosno koji je kod snabdevača evidentiran kao krajnji kupac električnom energijom, stiče status energetski ugroženog kupca na osnovu rešenja organa jedinice lokalne samouprave, a po osnovu akta nadležnog organa o pravu na penziju i ugovora o snabdevanju, odnosno računa za električnu energiju evidentiranog kod snabdevača na svoje ime.

Nadležni organ koji vodi matičnu evidenciju o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja dužan je da, po službenoj dužnosti, u postupku pokrenutom po zahtevu stranke, odnosno po službenoj dužnosti, a na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, tom organu dostavi podatke o korisniku penzije čiji iznos penzije, odnosno ukupni iznos penzija ne prelazi iznos iz stava 1. ovog člana, i to: jedinstveni matični broj građana, odnosno evidencijski broj stranca, ime i prezime i adresu prebivališta. Dostavljanje podataka vrši se jednom mesečno, počev od obrade penzija za oktobar 2023. godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, lica za koja nisu dostavljeni podaci od strane organa koji vodi matičnu evidenciju o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, mogu podneti zahtev organu jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja statusa energetski ugroženog kupca, pod uslovima propisanim ovom uredbom.

Snabdevači koji snabdevaju domaćinstva električnom energijom dužni su da na zahtev organa jedinice lokalne samouprave dostave podatke o identifikacionom broju mernog mesta za električnu energiju (ED broju).

Zahtev iz stava 4. ovog člana sadrži: jedinstveni matični broj građana, odnosno evidencijski broj stranca, ime i prezime i adresu prebivališta za lice koje je stranka u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Podaci dostavljeni na zahtev organa jedinice lokalne samouprave mogu se koristiti samo u svrhu ostvarivanja statusa energetski ugroženog kupca iz stava 1. ovog člana i čuvaju se do okončanja postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca (ako nisu ispunjeni uslovi za sticanje statusa), odnosno do prestanka statusa energetski ugroženog kupca.

Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, ostvaruju prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Na sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se uslovi iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

Član 8

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje.

Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se uslovi iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

III SADRŽINA ZAHTEVA I NAČIN UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Član 9

Postupak za sticanje statusa energetski ugroženog kupca pokreće se po zahtevu, odnosno po službenoj dužnosti.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca na koji se primenjuju uslovi iz čl. 4-7. ove uredbe (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi domaćinstvo organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZEUK1 koji se objavljuje na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) i na internet stranici jedinica lokalne samouprave.

Izbeglice i interno raseljena lica Zahtev podnose u mestu boravišta u Republici Srbiji.

U zavisnosti da li se na sticanje statusa energetski ugroženog kupca primenjuje član 3. stav 1. tačka 1) ili član 3. stav 1. tačka 2) ove uredbe, Zahtev sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta, odnosno boravišta podnosioca Zahteva i članova domaćinstva;

2) da li je član domaćinstva podnosioca Zahteva korisnik novčane socijalne pomoći ili uvećane novčane socijalne pomoći ili dečijeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica;

3) osnov po kojem se podnosi Zahtev - po osnovu kriterijuma iz člana 3. stav 1. tačka 1) ove uredbe, ili je korisnik novčane socijalne pomoći i/ili uvećane novčane socijalne pomoći i/ili dečijeg dodatka i/ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica;

4) da li se Zahtev odnosi na električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju;

5) o svim prihodima domaćinstva podnosioca Zahteva koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se uređuju primanja i prihodi koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć;

6) adresu i površinu stambene jedinice i pravni osnov korišćenja;

7) o snabdevaču električne energije i identifikacionom broju mernog mesta (u daljem tekstu: ED broj), odnosno snabdevaču prirodnog gasa i mernom uređaju za prirodni gas, odnosno snabdevaču za toplotnu energiju;

8) druge podatke od značaja za ostvarivanje prava.

Organ jedinice lokalne samouprave, za domaćinstvo iz člana 7a stav 1. ove uredbe, pokreće postupak za sticanje statusa energetski ugroženog kupca po zahtevu stranke, odnosno po službenoj dužnosti, na osnovu podataka iz službenih evidencija o ostvarenom pravu.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 7a ove uredbe podnosi se organu jedinice lokalne samouprave, u mestu prebivališta, odnosno boravišta, na obrascu ZEUK3, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva i na internet stranici jedinica lokalne samouprave.

Zahtev iz stava 7. ovog člana sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 7. ovog člana podnosi se: dokaz o visini iznosa penzije (penzioni ček), ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za isporučenu električnu energiju i očitana ili fotokopirana lična karta.

Organ jedinice lokalne samouprave, za domaćinstvo iz člana 7. stav 1. i člana 7a stav 1. ove uredbe, na osnovu dostavljenih podataka iz službenih evidencija o članu domaćinstva koji se odnose na ugovor o snabdevanju, utvrđuje podatke o snabdevaču električne energije i ED broju, odnosno snabdevaču prirodnog gasa i mernom uređaju za prirodni gas, odnosno identifikacionom broju i snabdevaču za toplotnu energiju.

Član 10

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca utvrđuje se uvidom u podatke iz službene evidencije, odnosno javne isprave o:

1) prebivalištu i srodstvu za podnosioca Zahteva i članove domaćinstva;

2) ukupnim mesečnim primanjima i prihodima podnosioca Zahteva i članova domaćinstva, da su deca starija od 15 godina na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novčane naknade po propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, status nezaposlenosti;

3) nepokretnosti koju poseduje podnosilac Zahteva i članovi njegovog domaćinstva u mestu prebivališta i mestu rođenja;

4) utvrđenom porezu na imovinu podnosioca Zahteva i članova domaćinstva iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja;

5) snabdevaču i ED broju za isporučenu električnu energiju ili snabdevaču i mernom uređaju za prirodni gas, odnosno snabdevaču za toplotnu energiju (ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za električnu energiju, poslednji račun za prirodni gas, odnosno poslednji račun za isporučenu toplotnu energiju).

U slučaju da podnosilac Zahteva nema ugovor o snabdevanju električnom energijom ili prirodnim gasom, ili da nije evidentiran kao krajnji kupac toplotne energije kod energetskog subjekta, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz Zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici, u kojoj je kupac po ugovoru o snabdevanju električnom energijom ili prirodnim gasom, odnosno evidentirani kupac u slučaju toplotne energije, drugo lice (ugovor o zakupu stambene jedinice, odluka suda i sl.).

Podaci o činjenicama iz stava 1. ovog člana utvrđuju se za mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Član 11

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca koji ostvaruje to pravo po osnovu novčane socijalne pomoći ili uvećane novčane socijalne pomoći ili dečijeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, dokazuje se na osnovu podataka iz službenih evidencija iz člana 7. stav 2. i člana 9. stav 10. ove uredbe, odnosno na osnovu:

1) rešenja o stečenom pravu na novčanu socijalnu pomoć ili uvećanu novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica;

2) ugovora o snabdevanju, odnosno poslednjeg računa za isporučenu električnu energiju ili prirodni gas, odnosno poslednjeg računa za isporučenu toplotnu energiju.

U slučaju da podnosilac Zahteva ne poseduje dokumenta iz stava 1. tačka 2) ovog člana, odnosno da član domaćinstva nije evidentiran kao krajnji kupac kod snabdevača električnom energijom, prirodnim gasom ili toplotnom energijom, shodno se primenjuju pravila člana 10. stav 2. ove uredbe.

Član 11a

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 7a ove uredbe utvrđuje se uvidom u podatke iz službene evidencije, odnosno javne isprave o:

1) visini iznosa penzije;

2) snabdevaču i ED broju za isporučenu električnu energiju na kome je kao krajnji kupac evidentiran korisnik penzije koji ima ugovor, odnosno račun o snabdevanju električnom energijom na svoje ime;

3) prebivalištu.

Podaci o činjenicama iz stava 1. ovog člana utvrđuju se za mesec koji prethodi mesecu pokretanja postupka.

Na osnovu podataka iz službene evidencije iz stava 1. ovog člana, organ jedinice lokalne samouprave, za domaćinstvo iz stava 1. ovog člana, u postupku neposrednog odlučivanja donosi rešenje o statusu energetski ugroženog kupca.

U slučaju da korisnik prava na penziju nije evidentiran kao krajnji kupac kod snabdevača električnom energijom, korisnik prava na penziju dokazuje svoje pravo ugovorom, odnosno računom za snabdevanje električnom energijom na svoje ime.

IV NAČIN IZDAVANJA I SADRŽINA REŠENJA O STICANJU STATUSA I ROKOVI VAŽENJA REŠENJA

Član 12

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese rešenje o statusu energetski ugroženog kupca, najkasnije u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Rešenje kojim se Zahtev usvaja sadrži, pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osnov za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca, podatke o ED broju za električnu energiju, odnosno mernom uređaju za prirodni gas, odnosno snabdevaču za toplotnu energiju, broju članova domaćinstva, količini električne energije ili prirodnog gasa, odnosno procentu umanjenja računa za toplotnu energiju, za koju se umanjuje mesečna obaveza plaćanja, kao i roku važenja rešenja.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako se status energetski ugroženog kupca stiče po osnovu akta o pravu na penziju, rešenje kojim se zahtev usvaja, odnosno koje se donosi po službenoj dužnosti, sadrži pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osnov za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca i podatke o ED broju za električnu energiju, iznosu umanjenja računa za električnu energiju, kao i roku važenja rešenja.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću.

Član 13

Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca donosi se sa rokom važenja najduže do kraja kalendarske godine.

Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca koje se donosi na osnovu akta kojim se utvrđuje pravo na novčanu socijalnu pomoć ili uvećanu novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica donosi se sa rokom važenja koji se utvrđuje u kalendarskom mesecu u skladu sa važenjem navedenog akta.

U slučaju da akt iz stava 2. ovog člana nije vremenski ograničen, rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca donosi se sa rokom važenja iz stava 1. ovog člana.

Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca za domaćinstvo iz člana 7a ove uredbe donosi se sa rokom važenja do 31. marta 2024. godine.

Pravo na umanjenje računa energetski ugroženog kupca iz stava 4. ovog člana, priznato u postupku po zahtevu, odnosno po službenoj dužnosti, ne može se obnavljati.

Član 14

U slučaju iz člana 13. stav 1. ove uredbe, novi Zahtev za narednu kalendarsku godinu može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja.

U slučaju iz člana 13. stav 2. ove uredbe, novi Zahtev može se podneti nakon donošenja novog akta kojim je podnosiocu Zahteva utvrđeno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili uvećanu novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

U slučaju iz člana 13. stav 3. ove uredbe, novi Zahtev može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja.

Uz Zahtev iz stava 1. ovog člana, ukoliko nije došlo do promene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, što se konstatuje uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred organom jedinice lokalne samouprave, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva.

Član 15

Ako u roku važenja rešenja iz člana 13. ove uredbe nastanu promene u podacima o činjenicama na osnovu kojih je to rešenje doneto (promene u primanjima i prihodima, broju članova domaćinstva, svojinskih prava na stambenim jedinicama, prebivališta i dr.) imalac statusa ugroženog kupca je dužan da, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, organu jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za izmenu rešenja.

Organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje promene uvidom u podatke iz službene evidencije, odnosno javne isprave.

U slučaju da se o promenjenim podacima ne vodi službena evidencija, imalac statusa je dužan da uz zahtev iz stava 1. ovog člana priloži dokaze o tim promenama.

Energetski ugroženi kupac gubi status ukoliko prestane da ispunjava uslove iz čl. 4-8. ove uredbe.

V SADRŽINA I OBIM PRAVA NA UMANJENJE MESEČNE OBAVEZE PLAĆANJA

Član 16

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije, u meri:

1) za električnu energiju, za sve mesece:

(1) za jednočlano domaćinstvo - 120 kWh mesečno;

(2) za dvočlano i tročlano domaćinstvo - 160 kWh mesečno;

(3) za četvoročlano i petočlano domaćinstvo - 200 kWh mesečno;

(4) za šestočlano i veće domaćinstvo - 250 kWh mesečno;

2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

(1) za jednočlano domaćinstvo - 359 kWh mesečno;

(2) za dvočlano i tročlano domaćinstvo - 462 kWh mesečno;

(3) za četvoročlano i petočlano domaćinstvo - 616 kWh mesečno;

(4) za šestočlano i veće domaćinstvo - 770 kWh mesečno;

3) za toplotnu energiju, za svaki mesec za koji se ispostavlja račun:

(1) za jednočlano domaćinstvo, 60% mesečnog računa;

(2) za dvočlano i tročlano domaćinstvo, 50% mesečnog računa;

(3) za četvoročlano i petočlano domaćinstvo, 45% mesečnog računa;

(4) za šestočlano i veće domaćinstvo, 40% mesečnog računa.

Obračun umanjenja se vrši na sledeći način:

1) umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 1) ovog člana sa višom dnevnom tarifom iz zelene zone za potrošače iz kategorije "Široka potrošnja sa dvotarifnim merenjem", uvećanom za 10%, iz akta o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje, na koji je Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni;

2) umanjenje mesečne obaveze za prirodni gas iskazuje se umanjenjem mesečnog računa za iznos utvrđen množenjem količine iz stava 1. tačka 2) ovog člana sa tarifom "energent" za potrošače iz grupe domaćinstva koje snabdeva Javno preduzeće "Srbijagas" Novi Sad, uvećanom za 5% iz cenovnika prirodnog gasa za javno snabdevanje Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, na koji je Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost i koji je u primeni;

3) umanjenje mesečne obaveze za toplotnu energiju iskazuje se procentualnim umanjenjem mesečnog računa.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, energetski ugroženi kupac iz člana 7a ove uredbe stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze plaćanja računa za električnu energiju na jednom mernom mestu, za mesece: oktobar, novembar i decembar 2023. godine i januar, februar i mart 2024. godine, u visini od 1.000,00 dinara sa akcizom i porezom na dodatu vrednost.

Član 17

Obim umanjenja mesečne obaveze iz člana 16. stav 1. tačka 1) ove uredbe ostvaruje se u slučaju da je mesečna potrošnja u obračunskom periodu, svedena na 30 dana, manja ili jednaka od 6,5 puta količina električne energije iz člana 16. stav 1. tačka 1) ove uredbe.

Umanjenje mesečne obaveze ne ostvaruje se u slučaju da je ostvarena mesečna potrošnja električne energije u obračunskom periodu, svedena na 30 dana, veća od 6,5 puta količina iz člana 16. stav 1. tačka 1) ove uredbe.

Obim umanjenja mesečne obaveze iz člana 16. stav 1. tačka 2) ove uredbe ostvaruje se u slučaju da je mesečna potrošnja domaćinstva, u obračunskom periodu, svedena na 30 dana, manja ili jednaka od 2,5 puta količina prirodnog gasa iz člana 16. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Umanjenje mesečne obaveze ne ostvaruje se u slučaju da je ostvarena mesečna potrošnja prirodnog gasa u obračunskom periodu, svedena na 30 dana, veća od 2,5 puta količina iz člana 16. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Ukoliko je mesečni račun za isporučenu električnu energiju, prirodni gas, odnosno toplotnu energiju manji od izračunatog umanjenja mesečne obaveze iz člana 16. stav 1. ove uredbe, umanjenje će biti obračunato u visini stvarnog mesečnog računa za isporučenu električnu energiju, prirodni gas, odnosno toplotnu energiju.

Član 18

U skladu sa podnetim Zahtevom, pravo na umanjenje mesečne obaveze sadrži jedno od sledećih prava:

1) sticanje prava na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije;

2) sticanje prava na umanjenje mesečne obaveze za određene količine prirodnog gasa;

3) sticanje prava na umanjenje mesečne obaveze za toplotnu energiju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, energetski ugroženi kupac iz člana 7a ove uredbe stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze plaćanja računa za električnu energiju na jednom mernom mestu.

Energetski ugroženi kupac može istovremeno da ostvari pravo na umanjenje mesečne obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana i da ostvari pravo iz člana 21. stav 6. ove uredbe na zaštitu od obustave isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju.

Član 19

Organ jedinice lokalne samouprave podatke iz rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca dostavlja energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje, svakog meseca, bez odlaganja, najkasnije do 25. u mesecu za tekući mesec, u elektronskoj i štampanoj formi, na obrascu T1 koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva, radi ostvarivanja prava energetski ugroženog kupca iz čl. 16. i 17. ove uredbe.

Podaci iz stava 1. ovog člana dostavljaju se o svim energetski ugroženim kupcima koji mogu ostvariti pravo na umanjenje računa u datom mesecu.

Podaci u elektronskoj formi dostavljaju se u Excel tabeli u zaštićenom prikazu, a podaci u štampanoj formi moraju biti potpisani od strane rukovodioca organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Podaci iz stava 1. ovog člana su podaci o: imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, PTT broju, jedinici lokalne samouprave, mestu, ulici i broju odnosno adresi prebivališta lica po čijem je Zahtevu doneto rešenje o stečenom statusu energetski ugroženog kupca, broju članova domaćinstva/visini umanjenja, osnovu sticanja statusa energetski ugroženog kupca, ED broju za isporučenu električnu energiju, mernom uređaju za prirodni gas i snabdevaču električnom energijom, prirodnim gasom i toplotnom energijom.

Organ jedinice lokalne samouprave ima istu obavezu dostave podataka energetskom subjektu za snabdevanje električnom energijom i u odnosu na energetski ugroženog kupca iz člana 3. stav 1. tačka 3) ove uredbe, na obrascu T2 koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva, radi ostvarivanja prava energetski ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe.

Podaci iz stava 5. ovog člana su podaci o: imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, PTT broju, jedinici lokalne samouprave, mestu, ulici i broju odnosno adresi prebivališta lica člana domaćinstva po čijem je zahtevu doneto rešenje o stečenom statusu energetski ugroženog kupca, ED broju za isporučenu električnu energiju i roku važenja rešenja o statusu.

Organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju o podacima iz rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca iz st. 4. i 6. ovog člana, kao i evidenciju o podacima iz rešenja kojim se odbijaju zahtevi o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, a koji obuhvataju: ime i prezime, jedinstveni matični broj, PTT broj, jedinicu lokalne samouprave mesto, ulicu i broj, odnosno adresu prebivališta lica koje je podnelo zahtev, po kom osnovu podnosi zahtev, a u slučaju odbijanja zahteva i razlog odbijanja.

Izvod iz evidencije iz stava 7. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu, do aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

VI STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ZBOG ZDRAVSTVENOG STANJA

Član 20

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe podnosi se organu jedinice lokalne samouprave, u mestu prebivališta, odnosno boravišta, na obrascu ZEUK2, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva i na internet stranici jedinica lokalne samouprave.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta, odnosno boravišta, podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata ili uređaja neophodnih za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektrodistributivne mreže, ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za isporučenu električnu energiju.

U slučaju da podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana nema ugovor o snabdevanju električnom energijom, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kojoj je kupac po ugovoru o snabdevanju električnom energijom drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Član 21

Po podnetom zahtevu iz člana 20. stav 1. ove uredbe, a na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, organ jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, odlučuje po zahtevu ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe.

Rešenje kojim se usvaja zahtev iz člana 20. stav 1. ove uredbe sadrži, pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, podatke o ED broju i roku važenja rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana, pored podnosioca zahteva iz člana 20. stav 1. ove uredbe, dostavlja se i snabdevaču električnom energijom bez odlaganja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se sa rokom važenja dve godine od dana izdavanja i može se produžiti na zahtev energetski ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe, ako je predlog za korišćenje medicinskih aparata ili uređaja dat i u medicinskoj dokumentaciji koja se prilaže zahtevu za produženje.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću.

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, domaćinstvo iz člana 8. ove uredbe zaštićeno je od obustave isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju.

VII NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE ENERGETSKI UGROŽENIH KUPACA

Član 22

Evidencija energetski ugroženih kupaca vodi se na osnovu donetih rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca.

Evidenciju iz stava 1. ovog člana vode energetski subjekti za snabdevanje u elektronskom obliku, na osnovu podataka dobijenih od organa jedinica lokalne samouprave, u skladu sa članom 19. ove uredbe.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se tako da naročito sadrži podatke o:

1) imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, jedinici lokalne samouprave i adresi prebivališta, odnosno boravišta, lica po čijem Zahtevu je doneto rešenje o stečenom statusu energetski ugroženog kupca i broju članova domaćinstva odnosno korisnika prava;

2) osnovu sticanja statusa energetski ugroženog kupca;

3) ED broju za isporučenu električnu energiju, odnosno mernom uređaju za prirodni gas;

4) mesečnoj potrošnji, iznosu mesečnog umanjenja računa za isporučenu električnu energiju, prirodni gas odnosno toplotnu energiju, broju i datumu izdavanja računa;

5) energetski ugroženom kupcu kome se ne obustavlja isporuka električne energije zbog zdravstvenog stanja.

Evidencija iz stava 1. ovog člana dostavlja se mesečno Ministarstvu u tabeli T1, radi povraćaja sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo na internet stranici objavljuje zbirne podatke iz evidencija iz stava 1. ovog člana o broju energetski ugroženih kupaca i isplaćenim sredstvima za te namene, najkasnije do aprila tekuće godine za prethodnu godinu sa pregledom po mesecima.

VIII NAČIN OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ENERGETSKI UGROŽENIH KUPACA

Član 23

Sredstva za zaštitu energetski ugroženih kupaca, u skladu sa zakonom, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, i prenose se sukcesivno i u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta, na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor, i to: Javnom preduzeću "Elektroprivreda Srbije", Beograd i drugim snabdevačima koji snabdevaju domaćinstva električnom energijom, Javnom preduzeću "Srbijagas" Novi Sad, kao i drugim privrednim subjektima koji obavljaju delatnost javnog snabdevanja domaćinstava prirodnim gasom i snabdevanja toplotnom energijom, a na osnovu uredno podnete dokumentacije.

IX KAZNENE ODREDBE

Član 24

Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave ako rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca izda suprotno čl. 4-8. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj imalac statusa energetski ugroženog kupca koji ne postupi u skladu sa članom 15. stav 1. ove uredbe.

X PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Na postupke započete do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjivaće se odredbe Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Službeni glasnik RS", br. 113/15 i 59/18).

Član 26

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o energetski ugroženom kupcu ("Službeni glasnik RS", br. 113/15 i 59/18).

Član 27

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o energetski ugroženom kupcu

("Sl. glasnik RS", br. 93/2023)

Član 13

Organ jedinice lokalne samouprave, za domaćinstvo iz člana 7. stav 1. Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Službeni glasnik RS", broj 137/22) koje do dana stupanja na snagu ove uredbe nije pokrenulo postupak za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, pokreće taj postupak po službenoj dužnosti, na osnovu podataka iz službenih evidencija o ostvarenom pravu.

Pravo na umanjenje mesečne obaveze plaćanja računa za električnu energiju iz člana 8. stav 3. ove uredbe, obračunava se od računa za oktobar 2023. godine zaključno sa računom za mart 2024. godine.

Član 14

Započeti postupci za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po odredbama ove uredbe.

Član 15

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o energetski ugroženom kupcu

("Sl. glasnik RS", br. 116/2023)

Član 3

Započeti postupci za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, koji nisu okončani do dana početka primene ove uredbe, okončaće se po odredbama Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Službeni glasnik RS", br. 137/22 i 93/23).

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna penzija za januar 2024. godine.