Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROIZVODA I INFRASTRUKTURE NEOPHODNE ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 62/2021 i 125/2021)

Predmet

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i ulaganje u infrastrukturu za proizvodnju, ispitivanje i unapređenje proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, radi unapređenja razvoja određenih privrednih delatnosti.

Usklađena državna pomoć

Član 2

Državna pomoć iz ove uredbe je usklađena sa pravilima o dodeli državne pomoći ako ispunjava sve kriterijume i uslove iz ove uredbe.

I KRITERIJUMI USKLAĐENOSTI

Član 3

Državna pomoć iz ove uredbe može se dodeliti učesnicima na tržištu koji nisu bili u teškoćama u smislu člana 6. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama ("Službeni glasnik RS", broj 62/21) na dan 31. decembra 2019. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državna pomoć se može dodeliti mikro i malim učesnicima na tržištu koji su bili u teškoćama na dan 31. decembar 2019. godine u smislu člana 6. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama ("Službeni glasnik RS", broj 62/21), pod uslovom da se nad njima ne sprovodi postupak stečaja u skladu sa propisima, kao i da nisu primili državnu pomoć za sanaciju ili restrukturiranje.

Državna pomoć iz ove uredbe dodeljuje se najkasnije do 30. juna 2022. godine u obliku subvencije, predujma, poreske olakšice, a izuzetno, državna pomoć za ulaganje u infrastrukturu za ispitivanje i unapređenje proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 i državna pomoć za ulaganje u proizvodnju proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 se može dodeliti i u obliku garancije za pokriće gubitaka.

Efekat podsticaja

Član 4

Smatra se da državna pomoć iz ove uredbe može da se dodeli za projekte započete nakon 1. februara 2020. godine i da takva državna pomoć ima efekat podsticaja.

Izuzetno, ako je projekat započet pre dana iz stava 1. ovog člana, državna pomoć može da ima efekat podsticaja ako dodela državne pomoći utiče na ubrzavanje projekta ili proširenje obima projekta, pri čemu će se kao opravdani troškovi smatrati samo dodatni troškovi potrebni za ubrzanje projekta ili proširenje obima projekta.

Državna pomoć za istraživanje i razvoj u vezi sa zaraznom bolesti COVID-19 uvek ima efekat podsticaja i u situacijama kada projekat nosi posebnu oznaku "Pečat izvrsnosti" u okviru programa HORIZONT 2020.

II USLOVI USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI

 

III

1. DRŽAVNA POMOĆ ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U VEZI SA ZARAZNOM BOLESTI COVID-19

Član 5

Državna pomoć za istraživanje i razvoj u vezi sa zaraznom bolesti COVID-19 odnosi se na grane industrije koje su relevantne za suzbijanje širenja virusa a naročito na vakcine, lekove i terapijska sredstva, medicinske proizvode, bolničku i medicinsku opremu, dezinfekciona sredstva, zaštitnu odeću i opremu, kao i relevantne inovativne procese za efikasnu proizvodnju tih proizvoda.

Opravdani troškovi

Član 6

Opravdani troškovi odnose se na sve troškove koji su neophodni za projekat istraživanja i razvoja tokom njegovog trajanja, a naročito troškove osoblja, troškove za digitalnu i računarsku opremu, troškove za dijagnostičke instrumente, troškove za uređaje za prikupljanje i obradu podataka, troškove za usluge istraživanja i razvoja, troškove za predklinička i klinička ispitivanja (faze ispitivanja I-IV), troškove za dobijanje, potvrdu i zaštitu patenata i druge nematerijalne imovine, troškove za dobijanje ocene usklađenosti i/ili odobrenja neophodnih za stavljanje u promet novih i poboljšanih vakcina i medicinskih proizvoda, medicinskih sredstava, bolničke i medicinske opreme, dezinfekcionih sredstava i lične zaštitne opreme.

Troškovi faze ispitivanja IV smatraju se opravdanim troškovima ukoliko omogućavaju dalji naučni ili tehnološki napredak.

Intenzitet državne pomoći

Član 7

Intenzitet državne pomoći je do:

1) 100% opravdanih troškova za osnovna istraživanja,

2) 80% opravdanih troškova za industrijska istraživanja i za eksperimentalni razvoj.

Intenzitet državne pomoći za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj može se povećati za 15 procentnih poena, ako se istraživački projekat sprovodi u prekograničnoj saradnji sa istraživačkim organizacijama ili drugim učesnicima na tržištu.

Osnovno istraživanje odnosi se na eksperimentalni ili teorijski rad u cilju sticanja novih znanja o osnovnim principima pojava i posmatranim činjenicama, bez direktne tržišne primene ili korišćenja.

Industrijsko istraživanje obuhvata planirana istraživanja ili ispitivanja u cilju sticanja novih znanja i veština za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga, odnosno radi znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga.

Eksperimentalni razvoj obuhvata sticanje, kombinovanje, oblikovanje i korišćenje postojećih naučnih, tehnoloških, poslovnih i ostalih merodavnih znanja i veština radi izrade novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga.

Kumulacija državne pomoći

Član 8

Državna pomoć za istraživanje i razvoj u vezi sa zaraznom bolesti COVID-19 se može kumulirati sa drugom državnom pomoći dobijenom za iste opravdane troškove, ako tako kumulirana državna pomoć ne prelazi intenzitet državne pomoći iz člana 7. ove uredbe.

Obaveza korisnika da ustupi licencu

Član 9

Korisnik državne pomoći za istraživanje i razvoja u vezi sa zaraznom bolesti COVID-19 dužan je da ustupi neisključive licence, pod nediskriminatornim tržišnim uslovima, u Republici Srbiji.

2. DRŽAVNA POMOĆ ZA ULAGANJE U INFRASTRUKTURU ZA ISPITIVANJE I UNAPREĐENJE PROIZVODA NEOPHODNIH ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Član 10

Državna pomoć za ulaganje u infrastrukturu za ispitivanje i unapređenje proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 je usklađena ako se dodeljuje za izgradnju ili nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj, testiranje i unapređenje do prvog industrijskog uvođenja pre masovne proizvodnje onih proizvoda koji su neophodni za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19.

Proizvodi neophodni za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, u smislu ove uredbe obuhvataju: lekove i terapijska sredstva (uključujući vakcine), njihove poluproizvode, aktivne farmaceutske sastojke i sirovine, medicinska sredstva, bolničku i medicinsku opremu (uključujući respiratore, zaštitnu odeću, zaštitnu opremu i dijagnostička sredstva) i neophodne sirovine za izradu istih, dezinfekciona sredstva, njihove poluproizvode i hemijske sirovine potrebne za njihovu proizvodnju, alata za prikupljanje i obradu podataka i sl.

Opravdani troškovi

Član 11

Opravdani troškovi su troškovi ulaganja koji su neophodni za uspostavljanje infrastrukture za ispitivanje i unapređenje procesa potrebnog za razvoj proizvoda iz člana 10. stav 2. ove uredbe.

Intenzitet državne pomoći

Član 12

Intenzitet državne pomoći može da iznosi maksimalno 75% opravdanih troškova.

Intenzitet državne pomoći se može povećati za dodatnih 15 procentnih poena:

1) ako se ulaganje okonča u roku od dva meseca od dana dodele državne pomoći ili od dana početka primene poreske olakšice,

2) ako više država učestvuje u finansiranju projekta,

3) ako je državna pomoć dodeljena putem predujma, a ulaganje se završi u roku od dva meseca.

Rok završetka projekta

Član 13

Projekat ulaganja se završava najkasnije u roku od šest meseci od datuma dodele državne pomoći, pri čemu se smatra da je projekat završen kada ga odobri nadležni organ Republike Srbije.

U slučaju da se projekat ne završi u roku iz stava 1. ovog člana, korisnik je dužan da za svaki mesec kašnjenja vrati 25% iznosa državne pomoći, osim ako je do kašnjenja došlo usled razloga van kontrole korisnika.

Ako se projekat završi u roku iz stava 1. ovog člana, državna pomoć dodeljena putem predujma pretvara se u subvenciju.

U slučaju da se projekat ne završi u roku iz stava 1. ovog člana, državna pomoć dodeljena putem predujma se vraća u jednakim godišnjim ratama, u roku od pet godina od dana dodele državne pomoći.

Garancija za pokriće gubitka

Član 14

Garancija za pokriće gubitka može da se izda nezavisno ili uz subvenciju, predujam ili poresku olakšicu.

Garancija za pokriće gubitka se izdaje u roku od mesec dana od dana kada se korisnik državne pomoći prijavio za nju.

Iznos gubitka koji treba da se nadoknadi utvrđuje se pet godina nakon završetka ulaganja.

Iznos nadoknade iz stava 3. ovog člana izračunava se kao razlika između zbira troškova ulaganja, razumne godišnje dobiti od 10% troškova ulaganja tokom pet godina i operativnih troškova, sa jedne strane, i zbira primljenih subvencija, prihoda ostvarenih tokom petogodišnjeg perioda i konačne vrednosti projekta, sa druge strane.

Kumulacija državne pomoći

Član 15

Državna pomoć radi izgradnje ili nadogradnje infrastrukture za ispitivanje i unapređenje proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 ne kumulira se sa drugom državnom pomoći za iste opravdane troškove.

Obaveze korisnika u pogledu pristupa infrastrukturi

Član 16

Cena koja se naplaćuje za usluge koje pruža infrastruktura za ispitivanje i unapređenje proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 mora odgovarati tržišnoj ceni.

Infrastruktura za ispitivanje i unapređenje proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 mora se učiniti dostupnom većem broju korisnika i pristup njoj mora biti omogućen na transparentnoj i nediskriminatornoj osnovi.

Učesnicima na tržištu koji su učestvovali u finansiranju sa najmanje 10% troškova ulaganja može se odobriti povlašćeni pristup, pod povoljnijim uslovima.

3. DRŽAVNA POMOĆ ZA ULAGANJE U PROIZVODNJU PROIZVODA NEOPHODNIH ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Opravdani troškovi

Član 17

Opravdani troškovi su troškovi ulaganja u infrastrukturu potrebnu za proizvodnju proizvoda iz člana 10. stav 2. ove uredbe.

Intenzitet državne pomoći

Član 18

Intenzitet državne pomoći može da iznosi maksimalno 80% opravdanih troškova.

Intenzitet državne pomoći se može povećati za dodatnih 15 procentnih poena:

1) ako se ulaganje završi u roku od dva meseca od dana dodele državne pomoći ili od dana početka primene poreske olakšice,

2) ako više država učestvuje u finansiranju projekta,

3) ako je državna pomoć dodeljena putem predujma, a ulaganje se završi u roku od dva meseca.

Rok završetka projekta

Član 19

Projekat ulaganja se završava najkasnije u roku od šest meseci od datuma dodele državne pomoći, pri čemu se smatra da je projekat završen kada ga odobri nadležni organ Republike Srbije.

U slučaju da se projekat ne završi u roku iz stava 1. ovog člana, korisnik je dužan da za svaki mesec kašnjenja vrati 25% iznosa državne pomoći, osim ako je do kašnjenja došlo usled razloga van kontrole korisnika.

Ako se projekat završi u roku iz stava 1. ovog člana, državna pomoć dodeljena putem predujma pretvara se u subvenciju.

U slučaju da se projekat ne okonča u roku iz stava 1. ovog člana, državna pomoć dodeljena putem predujma se vraća u jednakim godišnjim ratama, u roku od pet godina od dana dodele državne pomoći.

Garancija za pokriće gubitka

Član 20

Garancija za pokriće gubitka može da se izda nezavisno ili uz subvenciju, predujam ili poresku olakšicu.

Garancija za pokriće gubitka se izdaje u roku od mesec dana od dana kada se korisnik državne pomoći prijavio za nju.

Iznos gubitka koji treba da se nadoknadi utvrđuje se pet godina nakon završetka ulaganja.

Iznos nadoknade iz stava 3. ovog člana izračunava se kao razlika između zbira troškova ulaganja, razumne godišnje dobiti od 10% troškova ulaganja tokom pet godina i operativnih troškova, sa jedne strane, i zbira primljenih subvencija, prihoda ostvarenih tokom petogodišnjeg perioda i konačne vrednosti projekta, sa druge strane.

Kumulacija državne pomoći

Član 21

Državna pomoć za ulaganje u proizvodnju proizvoda neophodnih za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 ne kumulira se sa drugom državnom pomoći za iste opravdane troškove.

IV PRIJAVLJIVANJE, IZVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE

Član 22

Prijava državne pomoći za istraživanje, razvoj i unapređenje proizvoda i infrastrukture neophodne za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19 podnosi se Komisiji za kontrolu državne pomoći na Posebnom obrascu za prijavljivanje državne pomoći za istraživanje, razvoj i unapređenje proizvoda i infrastrukture neophodne za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 23

Davalac državne pomoći dužan je da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja godišnji izveštaj o državnoj pomoći u prvom kvartalu tekuće za prethodnu godinu, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen.

Davalac državne pomoći dužan je da čuva podatke o korisniku i iznosu pomoći najmanje deset godina, i mora Komisiji za kontrolu državne pomoći, na njen zahtev, da dostavi svaki podatak iz evidencije.

V ZAVRŠNA ODREDBA

Član 24

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac koji je sastavni deo ove uredbe, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62/2021, možete pogledati OVDE