Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PRAVILIMA I USLOVIMA ZA DODELU POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS POMOĆI) ZA OBAVLJANJE USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA

("Sl. glasnik RS", br. 99/2021 i 39/2023)

I. Osnovne odredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju pravila i uslovi za dodelu pomoći male vrednosti za obavljanja usluga od opšteg ekonomskog interesa (u daljem tekstu: de minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa), određuje gornja granica iznosa pomoći, kumulacija, kao i obaveze davalaca i korisnika te pomoći.

Pojam

Član 2

De minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa je pomoć koja nema značajan uticaj na narušavanje konkurencije na tržištu i na trgovinu između Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije, u skladu sa zakonom.

Odluku o opravdanosti dodele de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa donosi davalac, koji o tome obaveštava Komisiju za kontrolu državne pomoći.

Primena

Član 3

Odredbe ove uredbe primenjuju se na pomoć koja se dodeljuje učesnicima na tržištu koji obavljaju usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Korisnik de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa je učesnik na tržištu kome je povereno obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ove uredbe ne primenjuju se na pomoć koja se dodeljuje:

1) za podsticanje izvoza, odnosno za delatnosti koje direktno utiču na obim izvoza, uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za pokriće drugih tekućih rashoda (operativnih troškova) učesnika na tržištu povezanih sa izvoznim aktivnostima;

2) za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode;

3) učesniku na tržištu koje posluje u sektoru uglja;

4) učesniku na tržištu koji obavlja delatnost drumskog prevoza tereta kroz najam ili za naknadu;

5) učesniku na tržištu koji nije bio u teškoćama u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju značenje određeno zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

II. Gornja granica de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa

Član 4

De minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa može da se dodeli jednom učesniku na tržištu u visini do 57.500.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine bez obzira na instrument, namenu i davaoca pomoći.

Trogodišnji period iz stava 1. ovog člana obuhvata tekuću i prethodne dve fiskalne godine.

Član 5

De minimis pomoć je pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa koja se dodeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava i izražava se u bruto iznosu, tj. iznosu pre odbitka poreza i drugih naknada.

Ako se de minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ne dodeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos pomoći mora biti izražen u obliku bespovratnih novčanih sredstava, tj. u njihovoj (bruto) novčanoj protivvrednosti.

De minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa koja se isplaćuje u više rata diskontuje se na vrednost pomoći u trenutku dodele, pri čemu se za diskontovanje koristi diskontna stopa koja važi u trenutku dodele.

III. Transparentna de minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa

Član 6

De minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa je transparentna ako je moguće unapred izračunati tačan iznos bruto novčane protivvrednosti pomoći bez potrebe za procenom rizika.

Kriterijum transparentnosti ispunjavaju sledeći instrumenti (oblici) dodele de minimis pomoći iz stava 1. ovog člana:

1) krediti ako je bruto novčana protivvrednost pomoći izračunata na osnovu referentne stope koja važi u trenutku dodele;

2) dokapitalizacija;

3) mere finansiranja rizičnog ulaganja;

4) individualna pomoć koja se dodeljuje na osnovu garantne šeme ako iznos zagarantovanog dela osnovnog kredita ne premašuje 431.250.000,00 dinara po učesniku na tržištu i ako garancija ne premašuje 80% predmetnog kredita;

5) subvencija;

6) drugi instrumenti u skladu sa zakonom.

Ako je zagarantovani deo kredita manji od iznosa iz stava 2. tačka 4) ovog člana bruto novčana protivvrednost pomoći izračunava se kao proporcionalni deo gornje granice utvrđene u članu 4. ove uredbe.

Garantna šema je transparentna ako sadrži metodologiju za izračunavanje bruto novčane protivvrednosti pomoći sadržane u garanciji.

IV. Kumulacija

Član 7

De minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa kumulira se sa svim drugim de minimis pomoćima, dodeljenim u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine, do gornje granice utvrđene u članu 4. ove uredbe.

Kumulacija iz stava 1. ovog člana vrši se sabiranjem svih iznosa de minimis pomoći koja je po bilo kom osnovu dodeljena u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine.

De minimis pomoć kumulira se sa drugim vrstama državne pomoći koja se dodeljuje za iste opravdane troškove samo do visine (intenziteta) državne pomoći koja predstavlja gornju granicu do koje se može dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

De minimis pomoć ne dodeljuje se za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa za čije obavljanje se već dodeljuje naknada bez obzira da li takva naknada predstavlja državnu pomoć ili ne.

Obaveze davaoca i korisnika

Član 8

Davalac de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa:

1) pre dodele nove pomoći, pribavlja od korisnika pomoći pisanu izjavu da li mu je već dodeljena de minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine u skladu sa ovom uredbom ili drugim propisom koji uređuje dodelu de minimis pomoći, ili bilo koja druga državna pomoć, uz navođenje iznosa, davaoca državne ili de minimis pomoći i namene, odnosno vrste državne pomoći;

2) pre dodele nove pomoći vrši kumulaciju i utvrđuje ispunjenost pravila i uslova za dodelu pomoći iz ove uredbe;

3) u pisanoj formi, obaveštava korisnika o tome da mu dodeljuje de minimis pomoć za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, kao i o iznosu pomoći izraženom u obliku bruto novčane protivvrednosti pomoći koju mu dodeljuje;

4) u roku od 15 dana od dana dodele, Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja podatke o dodeljenoj pomoći za potrebe vođenja registra državne pomoći i de minimis pomoći;

5) vodi evidenciju o dodeljenoj pomoći po pojedinačnim korisnicima pomoći;

6) čuva podatke i dokumenta o dodeljenoj pomoći deset godina od dana njene dodele;

7) na pisani zahtev Komisije za kontrolu državne pomoći dostavlja sve podatke i dokumenta;

8) dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći podatke o dodeljenoj pomoći za potrebe izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći.

Davalac pomoći dužan je da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i korišćenja tih sredstava za dodelu de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa i u obavezi je da vrši nadzor da li korisnik pomoći troši sredstva u predviđenom iznosu i za namenu za koju su mu ta sredstva dodeljena, kao i to da li je korisnik pomoći ispunio svoju obavezu zbog koje su mu sredstva i dodeljena i koja je bila predviđena kao uslov za dodelu te pomoći.

Korisnik de minimis pomoći za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa dužan je da postupi po zahtevu davaoca iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Ako se pomoć dodeljuje na osnovu šeme pomoći, rok iz stava 1. tač. 4) i 6) ovog člana počinje da teče od dana dodele poslednje individualne državne pomoći na osnovu te šeme.

V. Završne odredbe

Član 9

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".