Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU I USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 13/2018, 66/2018 i 51/2019)

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se sadržina, način i uslovi za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti i posebno se uređuje: stručna osposobljenost kadrova i tehnički kapacitet koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za obavljanje određene komunalne delatnosti, ako to nije uređeno drugim propisima.

Primena uredbe

Član 2

Odredbe ove uredbe primenjuju se na sledeće komunalne delatnosti: gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata javni linijski prevoz putničkim brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe; upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravljanje javnim parkiralištima; obezbeđivanje javnog osvetljenja; upravljanje pijacama; održavanje ulica i puteva; održavanje čistoće na površinama javne namene; održavanje javnih zelenih površina; dimničarske usluge i delatnost zoohigijene.

Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti

Član 3

Javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), podnosi zahtev za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti ministarstvu nadležnom za poslove komunalnih delatnosti.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se za svaku komunalnu delatnost pojedinačno.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) poslovno ime podnosioca zahteva;

2) sedište podnosioca zahteva;

3) izvod o registrovanim podacima iz nadležnog registra;

4) poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva;

5) naziv komunalne delatnosti na koju se zahtev odnosi.

Podnosilac zahteva podnosi zahtev za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti ministarstvu nadležnom za poslove komunalnih delatnosti pre donošenja odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti.

Član 4

Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova propisanih za svaku komunalnu delatnost, obavezno treba da sadrži original ili kopiju overenu u skladu sa propisom kojim se uređuje overa potpisa, rukopisa i prepisa sledećih dokumenata:

1) osnivačkog akta;

2) opšteg akta kojim je utvrđena sistematizacija radnih mesta, odnosno izvoda iz tog akta u delu koji se odnosi na obavljanje komunalne delatnosti;

3) uverenja nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje da su izmirene sve poreske obaveze i obaveze po osnovu doprinosa;

4) akta nadležnog organa kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik podnosioca zahteva nije pravnosnažno osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje komunalne delatnosti;

5) dokaza o odgovarajućem broju stručno osposobljenih kadrova pojedinačno za svaku komunalnu delatnost u skladu sa ovom uredbom;

6) dokaza u pogledu tehničkog kapaciteta pojedinačno za svaku komunalnu delatnost u skladu sa ovom uredbom;

7) dokaza o uplati republičke administrativne takse za izdavanje rešenja.

Podnosilac zahteva odgovarajući broj stručno osposobljenih kadrova dokazuje dostavljanjem kopije overene u skladu sa propisom kojim se uređuje overa potpisa, rukopisa i prepisa sledećih dokumenata:

1) ugovora o radu;

2) diplome, odnosno druge dokumentacije (uverenje, svedočanstvo);

3) sertifikata, licenci i druge dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova propisanih za svaku komunalnu delatnost;

4) dozvola odgovarajuće kategorije za upravljanje mašinama i vozilima.

Podnosilac zahteva opremljenost u pogledu tehničkog kapaciteta dokazuje dostavljanjem kopije overene u skladu sa propisom kojim se uređuje overa potpisa, rukopisa i prepisa sledećih dokumenata:

1) dokaza o posedovanju opreme propisane ovom uredbom (saobraćajna dozvola, ugovor o kupovini, ugovor o lizingu, ugovor o zakupu zaključenog na najmanje 12 meseci i drugi ugovori i popisna lista);

2) dokaza o pravnom osnovu za korišćenje prostora namenjenog obavljanju komunalne delatnosti;

3) dokaza o ispravnosti opreme propisane ovom uredbom (garantni list, dokaz o obavljenom tehničkom pregledu, atest i dr.).

Za podnosioca zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, koji pored komunalne delatnosti za koju podnosi zahtev, obavlja još jednu ili više komunalnih delatnosti, proverava se ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti, uzimajući u obzir ukupan potencijal raspoloživih kadrovskih i tehničkih kapaciteta za sve komunalne delatnosti.

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika

Član 5

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata javni linijski prevoz brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe mora da ima zaposlen odgovarajući broj članova posade za ta plovila u skladu sa propisom kojim se uređuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice.

Član 6

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata javni linijski prevoz brodom ili skelom mora da ima najmanje jedan registrovan brod ili skelu o čemu dostavlja sledeće dokaze:

1) odobrenje za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe izdato u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovačka plovidba;

2) opremljenost u pogledu tehničkog kapaciteta:

(1) kao dokaz prava svojine: izvod iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe i važeće brodsko svedočanstvo;

(2) kao dokaz o pravu zakupa: kopija ugovora uz izvod iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe i važeće brodsko svedočanstvo;

(3) kao dokaz o pravu upotrebe celog broda ili skele na određeno vreme: kopija ugovora uz izvod iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe i važeće brodsko svedočanstvo;

3) polisu osiguranja u skladu sa zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata javni linijski čamcem za privredne svrhe neophodno je da ima najmanje jedan čamac registrovan za privredne svrhe o čemu dostavlja sledeće dokaze:

1) opremljenost u pogledu tehničkog kapaciteta:

(1) kao dokaz prava svojine: brodsko svedočanstvo, odnosno plovidbenu dozvolu;

(2) kao dokaz o pravu zakupa: kopija ugovora uz brodsko svedočanstvo, odnosno plovidbenu dozvolu;

2) polisu osiguranja u skladu sa zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje

Član 7

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, i to:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Površina groblja u ha

do 5 ha

od 5 ha
do 10 ha

od 10 ha
do 20 ha

preko 20 ha

1.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke

0

1

2

3

2.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju

3

3

5

8

3.

Osnovno obrazovanje

2

5

10

10

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za groblje koje je u svojini crkve ili verske zajednice, podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i to: jednog zaposlenog srednjeg obrazovanja u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i dva zaposlena osnovnog obrazovanja.

Jedinica lokalne samouprave ne može doneti odluku o poveravanju poslova sahranjivanja, uređivanja i održavanja groblja koje je u svojini crkve ili verske zajednice, bez saglasnosti te crkve ili verske zajednice, u skladu sa zakonom.

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti.

Član 8

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje mora da ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog pravnika.

Odredba iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na podnosioca zahteva za proveru ispunjenosti uslova za komunalnu delatnost upravljanje grobljima i sahranjivanje za groblja površine manje od 5 ha i za groblje koje je u svojini crkve ili verske zajednice.

Član 9

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje grobljima i sahranjivanje mora da ima minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Površina groblja u ha

do 5 ha

od 5 ha do 10 ha

od 10 ha do 20 ha

preko 20 ha

1.

Računar sa programom za vođenje evidencije o grobnim mestima i sahranama

1

2

2

3

2.

Radna mašina za održavanje groblja

1

2

2

3

3.

Kolica ili vozilo za prevoz pokojnika unutar groblja

2

2

3

3

4.

Kolica za cveće

2

3

3

4

5.

Kosilica za travu

2

3

3

4

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti za pogrebnu delatnost

Član 10

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti pogrebna delatnost mora da ima najmanje tri zaposlena bez obzira na stepen obrazovanja.

Član 11

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti pogrebna delatnost mora da ima minimalni tehnički kapacitet:

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Količina

1.

Atestirana vozila za prevoz pokojnika

2

2.

Prostorija za poslovno-izložbeni prostor

15 m2

3.

Prostorija za smeštaj pokojnika (rashladna komora u vlasništvu ili ugovor o zakupu rashladne komore)

za najmanje
tri pokojnika

4.

Prostorija za pripremanje pokojnika za pogreb

10 m2

5.

Magacinski prostor

20 m2

6.

Obezbeđen pristup za atestirana vozila prostorijama za smeštaj, odnosno pripremanje pokojnika za pogreb

30 m2

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti pogrebna delatnost, za atestirana vozila za prevoz pokojnika dostavlja dokaz da su ta vozila registrovana u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i u vlasništvu podnosioca zahteva ili se koriste na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koriste na osnovu ugovora o zakupu.

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima

Član 11a

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i tehnički kapacitet prema vrsti poslova koje obavlja, i to:

1) održavanje javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori);

2) organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima (otvoreni prostori za parkiranje odnosno prostori bez kontrolisanog ulaska i izlaska);

3) organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima (zatvoreni prostori za parkiranje, odnosno prostori sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom);

4) uklanjanje nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i drugim posebnim zakonom (postupanje po nalogu nadležnog organa);

5) postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila;

6) uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima;

7) vršenje naplate komunalnih usluga (korisnički servis).

Član 11b

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove održavanje javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori) mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red. broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke
(najmanje 240 ESPB bodova)

0

1

1

3

10

2.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke
(najmanje 180 ESPB bodova)

0

0

0

1

3

3.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

1

2

2

7

38

4.

Osnovno obrazovanje

0

1

1

3

8

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove iz člana 11a tačka 1) ove uredbe podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti (redni broj 1.), odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti (redni broj 2.).

Red. broj

Tehnički kapacitet

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Transportno-putarsko vozilo za prevoz opreme i radnika

1

1

1

1

5

2.

Kamion kiper

0

0

0

1

1

3.

Mašina za obeležavanje horizontalne signalizacije

0

1

1

1

2

4.

Mašina za čišćenje prostora za parkiranje

0

0

0

0

1

5.

Lokacija za smeštanje vozila, mašina, alata

1

1

1

1

1

6.

Komplet alata i opreme

0

0

1

1

1

Pod kompletom alata i opreme u smislu ove uredbe podrazumeva se: agregat, brusilica i bušilica (vibraciona).

Član 11v

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima (otvoreni prostori za parkiranje, odnosno prostori bez kontrolisanog ulaska i izlaska) mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red. broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke

1

1

1

1

3

2.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

1 parking kontrolor na 500 parking mesta po smeni

1 parking kontrolor na 500 parking mesta po smeni

1 parking kontrolor na 500 parking mesta po smeni

1 parking kontrolor na 500 parking mesta po smeni

1 parking kontrolor na 400 parking mesta po smeni

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova za komunalnu delatnost upravljanje javnim parkiralištima za poslove iz člana 11a tačka 2) ove uredbe podrazumeva se visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti.

Podnosilac zahteva dostavlja i odluku skupštine jedinice lokalne samouprave ili drugu javnu ispravu kojom je jasno utvrđen broj parking mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Red. broj

Tehnički kapacitet

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Uređaj za vršenje kontrole i naplate

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

2.

Softversko rešenje za vršenje kontrole i naplate

1

1

1

1

1

3.

Računar

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

4.

Štampač

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

5.

Server

0

1

1

1

1

6.

Foto aparat

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

Član 11g

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima (zatvoreni prostori za parkiranje odnosno prostori sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom) mora da ima:

1) minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, i to jednog zaposlenog po smeni, po objektu srednjeg obrazovanja (u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju);

2) minimalni tehnički kapacitet, i to:

(1) ulaznu rampu, ulazni distributer, izlaznu rampu, izlazni distributer i naplatno mesto - po jedno po objektu;

(2) softversko rešenje za vršenje kontrole naplate, računar i štampač;

(3) server (za preko 500.000 stanovnika).

Pod objektom u smislu obavljanja poslova za komunalnu delatnost upravljanje javnim parkiralištima podrazumeva se parkiralište sa kontrolisanim ulazom i izlazom.

Član 11d

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove uklanjanje nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i drugim posebnim zakonom (postupanje po nalogu nadležnog organa) mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red. broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Srednje obrazovanje (u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju) i položen vozački ispit B i C kategorije

1

2

3

4

30

2.

Osnovno obrazovanje

1

2

3

4

30

 

Red. broj

Tehnički kapacitet

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Kamion sa specijalnom nadogradnjom (dizalica) za uklanjanje teretnih vozila

0

0

0

0

1

2.

Kamion sa specijalnom nadogradnjom (sezonsko, zimi čišćenje snega, leti uklanjanje vozila)

0

0

0

4

10

3.

Specijalno vozilo - radionica za intervencije na terenu

0

0

1

1

1

4.

Kamion sa specijalnom nadogradnjom (dizalica)

1

2

3

4

30

5.

Pokretni PC računar

0

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

1 na 2 zaposlena

6.

Softversko rešenje za video nadzor

0

1

1

1

1

7.

Server

0

1

1

1

1

8.

Računar

0

1

1

1

20

9.

Foto aparat

1

2

3

4

1 na 1 zaposlenog

10.

Lokacija za smeštaj i izdavanje vozila

1

1

1

1

4

Član 11đ

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Srednje obrazovanje (u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju)

1

1

1

2 po smeni

2 po smeni

2.

Osnovno obrazovanje

1

1

1

0

0

 

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Uređaj za blokadu vozila

1

2

3

10

26

Član 11e

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova i minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red. broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Srednje obrazovanje (u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju)

1

2

2

4

4

2.

Osnovno obrazovanje

1

2

2

2

2

 

Red. broj

Tehnički kapacitet

Broj stanovnika

do 100.000

od 100.000 do 200.000

od 200.000 do 300.000

od 300.000 do 500.000

preko 500.000

1.

Uređaj za blokadu vozila

1

2

3

10

26

2.

Kamion sa specijalnom nadogradnjom (dizalica)

1

1

1

2

2

Član 11ž

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove vršenje naplate komunalnih usluga (korisnički servis) mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, i to:

1) do 500.000 stanovnika - jedan zaposleni po smeni, srednjeg obrazovanja (u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju);

2) preko 500.000 stanovnika - tri zaposlena po smeni, srednjeg obrazovanja (u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju).

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima za poslove vršenje naplate komunalnih usluga (korisnički servis) mora da ima minimalni tehnički kapacitet, i to:

1) do 500.000 stanovnika - jedan korisnički servis;

2) preko 500.000 stanovnika - tri korisnička servisa.

Pod brojem stanovnika u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima podrazumeva se broj stanovnika grada, odnosno naseljenog mesta na čijoj teritoriji se obavlja komunalna delatnost upravljanje javnim parkiralištima.

Član 12

Prostorije iz člana 11. ove uredbe mogu biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je registrovana adresa sedišta podnosioca zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti ili na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je registrovan ogranak ili izdvojeno mesto poslovanja podnosioca zahteva, u skladu sa zakonom.

Član 13

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, i to:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj stubova javnog osvetljenja

do 5.000

od 5.000 do 30.000

od 30.000 do 50.000

preko 50.000

1.

Visoko obrazovanje elektrotehničke struke

0

1

2

5

2.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer informatike

0

0

1

1

3.

Visoko obrazovanje - diplomirani pravnik

0

0

0

1

4.

Visoko obrazovanje - diplomirani ekonomista

0

0

0

1

5.

Visoko obrazovanje - građevinske struke

0

0

1

1

6.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju (elektromonter ili elektroinstalater)

1

2

3

10

7.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i vozačka dozvola C kategorije

1

1

2

4

8.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju (bravar)

0

1

1

3

9.

Osnovno obrazovanje

2

2

2

4

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke ili društvene naučne oblasti (Red. br. 2, 3. i 4. iz tabele ovog člana).

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke naučne oblasti (Red. br. 1. i 5. iz tabele ovog člana).

Član 14

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja mora da ima minimalni tehnički kapacitet, i to:

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Broj stubova javnog osvetljenja

do 5.000

od 5.000 do 30.000

od 30.000 do 50.000

preko 50.000

1.

Hidraulična platforma

1

1

2

4

2.

Hidraulična dizalica do 10 t/m visine

0

0

0

1

3.

Merna kola

0

0

1

1

4.

Kiper putar

0

0

1

2

5.

Teretno pikap ili terensko vozilo

1

1

2

3

6.

Prikolica za prevoz stubova

0

0

1

1

7.

Prikolica za obezbeđenja radova na putu

1

1

1

2

8.

Univeš mašina

0

0

1

2

9.

Agregat

0

0

1

2

10.

Kompresor

0

0

1

2

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje pijacama

Član 14a

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje pijacama mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, po površini pijace, i to:

Red. broj

Stručna osposobljenost kadrova

Površina pijaca po m2

do 2.000 m2

od 2.000 m2
do 5.000 m2

preko
5.000 m2

1.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke

0

1

1

2.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

2

3

5

3.

Osnovno obrazovanje

2

3

5

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti upravljanje pijacama podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti.

Član 14b

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje pijacama mora da ima minimalni tehnički kapacitet, po površini pijace, i to:

Red. broj

Tehnički kapacitet

Površina pijaca po m2

do 2.000 m2

od 2000 m2
do 5.000 m2

preko
5.000 m2

1.

Računar

1

1

1

2.

Fiskalna kasa

1

1

1

3.

Kontrolna vaga

1

1

1

4.

Kontejner

2

4

6

5.

Vozilo za sakupljanje i odvoz otpada

1

1

1

Član 14v

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje pijacama za tehničke kapacitete iz člana 14b ove uredbe dostavlja dokaz o vlasništvu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti upravljanje pijacama, za vozilo za sakupljanje i odvoz otpada dostavlja dokaz o vlasništvu, odnosno ugovor o zakupu ili lizingu.

Član 14g

Ako na teritoriji jedinice lokalne samouprave jedan vršilac komunalne delatnosti upravlja sa dve ili više pijaca, površina pijace jeste zbir površina svih pijaca u smislu stručne osposobljenosti kadrova i tehničkog kapaciteta, izuzev minimalnog tehničkog kapaciteta za fiskalne kase i kontrolne vage koji je predviđen za svaku pijacu zasebno.

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje ulica i puteva

Član 14d

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje ulica i puteva mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova po broju kilometara ulica i puteva za održavanje, i to:

Red. broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj kilometara ulica i puteva za održavanje

do 30 km

od 30 km
do 60 km

od 60 km
do 100 km

od 100 km
do 150 km

preko
150 km

1.

Visoko obrazovanje građevinske struke

1

1

1

1

2

2.

Srednje obrazovanje građevinske struke u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

1

2

3

4

4

3.

Osnovno obrazovanje

3

3

4

6

12

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti održavanje ulica i puteva podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke naučne oblasti.

Član 14đ

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje ulica i puteva mora da ima minimalni tehnički kapacitet, po broju kilometara ulica i puteva za održavanje, i to:

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Broj kilometara ulica i puteva za održavanje

do 30 km

od 30 km
do 60 km

od 60 km
do 100 km

od 100 km
do 150 km

preko
150 km

1.

Utovarivači

0

0

0

2

2

2.

Rovokopači

0

0

1

1

2

3.

Kombinirka

1

1

1

1

2

4.

Cisterna za vodu

0

0

1

1

2

5.

Kiper vozilo

1

2

2

3

3

6.

Kompresor

0

0

1

2

2

7.

Valjci samohodni za zemljane radove

0

0

1

1

2

8.

Valjak za asfalt

0

0

0

1

2

9.

Testera za asfalt

0

0

0

1

2

10.

Vibro ploča

1

1

1

2

2

11.

Vibro nabijač

0

1

1

2

2

12.

Plato prikolica

0

0

0

1

1

13.

Prskalica za emulziju

0

0

0

1

1

14.

Čistilica za asfalt

0

0

0

1

2

15.

Glodalica za asfalt

0

0

0

1

2

16.

Topli kontejneri za asfalt

0

0

0

1

1

17.

Oprema za zimsku službu
(posipači soli)

0

0

0

3

4

18.

Oprema za zimsku službu
(raonici za čišćenje snega)

0

1

2

3

4

19.

Mašina za farbanje

0

0

0

1

1

20.

Kosačica za travu

0

0

0

3

4

21.

Trimeri za košenje trave

2

2

3

3

4

22.

Putarsko vozilo

1

1

1

2

3

23.

Signalna prikolica za obezbeđivanje

0

0

1

1

2

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje čistoće na površinama javne namene

Član 14e

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje čistoće na površinama javne namene mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, po površini javne namene predviđene za održavanje čistoće, i to:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Površina javne namene predviđena za održavanje čistoće

do 30 ha

od 30 ha
do 60 ha

od 60 ha
do 90 ha

od 90 ha
do 120 ha

od 120 ha
do150 ha

preko
150 ha

1.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke

0

1

1

2

2

4

2.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

3

5

7

24

30

36

3.

Osnovno obrazovanje

9

20

50

90

105

183

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti održavanje čistoće na površinama javne namene podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke ili prirodne naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke ili prirodne naučne oblasti.

Član 14ž

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje čistoće na površinama javne namene mora da ima minimalni tehnički kapacitet, po površini javne namene predviđene za održavanje čistoće, i to:

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Površina javne namene predviđena za održavanje čistoće

do 30 ha

od 30 ha
do 60 ha

od 60 ha
do 90 ha

od 90 ha
do 120 ha

od 120 ha
do 150 ha

preko
150 ha

1.

Kiper

1

1

3

5

7

9

2.

Auto-čistilica

1

1

2

3

5

7

3.

Auto-cisterna

0

2

3

5

7

9

4.

Utovarna lopata

1

1

2

2

3

4

5.

Autosmećar

1

1

2

2

3

4

6.

Posipač tehničke soli, noseći rotacioni

0

2

5

7

9

9

7.

Snežni plug

1

2

4

11

17

24

8.

Uređaj za pripremu rastvora za tečno prosipanje zaleđenih površina

0

0

1

1

2

2

9.

Postrojenje za utovar tehničke vode

0

0

1

1

1

3

10.

Kapacitet pokrivenog prostora za parkiranje motornih vozila

100 m2

150 m2

200 m2

300 m2

600 m2

1.000 m2

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

Član 14z

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, po površini javnih zelenih površina obuhvaćenih održavanjem, i to:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Površina javnih zelenih površina obuhvaćenih održavanjem

do 10 ha

od 10 ha
do 30 ha

od 30 ha
do 60 ha

od 60 ha
do 120 ha

od 120 ha
do 240 ha

preko
240 ha

1.

Visoko obrazovanje odgovarajuće struke

1

1

1

2

3

8

2.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

2

4

8

12

15

42

3.

Osnovno obrazovanje

5

15

20

25

50

80

Pod odgovarajućom strukom za zaposlena lica sa visokim obrazovanjem u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina podrazumeva se stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog stepena studija u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, iz tehničke, prirodne ili društvene naučne oblasti.

Podnosilac zahteva za komunalnu delatnost održavanje javnih zelenih površina mora da ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog inženjera šumarstva ili diplomiranog agronoma ili diplomiranog poljoprivrednog inženjera.

Odredba iz stava 3. ovog člana ne primenjuje se na podnosioca zahteva za proveru ispunjenosti uslova za komunalnu delatnost održavanje javnih zelenih površina površine manje od 10 ha.

Član 14i

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina mora da ima minimalni tehnički kapacitet, po površini javnih zelenih površina obuhvaćenih održavanjem, i to:

Red.
broj

Tehnički kapacitet

Površina javnih zelenih površina obuhvaćenih održavanjem

do 10 ha

od 10 ha
do 30 ha

od 30 ha
do 60 ha

od 60 ha
do 120 ha

od 120 ha
do 240 ha

preko
240 ha

1.

Kiper

1

1

2

3

4

6

2.

Putar

1

1

2

3

4

6

3.

HAK

0

0

0

1

2

3

4.

Presa

0

1

1

1

2

3

5.

Furgon

0

0

0

1

1

1

6.

Mobilna podizna radna platforma

1

1

1

1

2

4

7.

Traktor

1

1

1

2

3

5

8.

Autocisterna

1

1

1

1

2

3

9.

Rovokopač

0

0

1

1

1

3

10.

Buldožer

0

0

0

1

1

2

11.

Utovarna lopata

0

0

1

1

2

4

12.

Samohodna kosačica - vozilo

0

1

1

2

3

5

13.

Samohodna kosačica

1

2

3

5

7

15

14.

Sitna mehanizacija na motorni pogon - testera

1

2

3

5

7

20

15.

Sitna mehanizacija na motorni pogon - kosa

3

5

7

9

15

30

16.

Sitna mehanizacija na motorni pogon - duvač lišća

1

2

3

6

7

15

17.

Sitna mehanizacija na motorni pogon - pumpa za navodnjavanje

0

1

1

1

2

4

18.

Kapacitet rasadnika dendo materijala

0

0

2 ha

5 ha

10 ha

12 ha

19.

Kapacitet staklenika za proizvodnju sezonskog rasada

0

0

250 m2

500 m2

1.400 m2

1.400 m2

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarske usluge

Član 15

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarske usluge mora da ima minimalnu stručnu osposobljenost kadrova, i to:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj korisnika komunalne usluge

do 3.000

od 3.000 do 10.000

od 10.000 do 30.000

od 30.000 do 60.000

od 60.000 do 90.000

preko 90.000

1.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer mašinstva ili građevine

1

1

1

0

0

0

2.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer mašinstva

0

0

0

1

1

1

3.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer građevine

0

0

0

1

1

1

4.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer hemije ili tehnologije ili ekologije

0

0

0

0

1

1

5.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer mašinstva sa licencom 430

0

0

0

0

1

1

6.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer sa licencom 381

0

0

0

1

1

1

7.

Visoko obrazovanje - diplomirani inženjer sa licencom energetskog menadžera

0

0

0

0

0

1

8.

Osnovno ili srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i minimum jedna godina iskustva u dimničarskim poslovima

2

3

4

4+1
na svakih dodatnih 3.000 korisnika

14+1
na svakih dodatnih 2.000 korisnika

25+1
na svakih dodatnih 2.000 korisnika

Pod korisnicima dimničarskih usluga u smislu obavljanja poslova komunalne delatnosti dimničarske usluge podrazumevaju se vlasnici ili korisnici zgrada, kuća, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja u kojima se nalazi ložišni, dimovodni ili ventilacioni uređaj ili kanal.

Član 16

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarske usluge mora da ima minimalni tehnički kapacitet po broju korisnika komunalne usluge, i to:

Red. broj

Tehnički kapacitet

Broj korisnika komunalne usluge

do 3.000

od 3.000 do 10.000

od 10.000 do 30.000

od 30.000 do 60.000

od 60.000 do 90.000

preko 90.000

1.

Komplet osnovnog dimničarskog alata i opreme

1

1

2

4

9

15

2.

Cirkulaciona pumpa

1

1

1

3

5

7

3.

Visokopritisna pumpa

1

1

2

5

10

15

4.

Kamera za snimanje unutrašnjosti dimovodnih objekata sa video zapisom

1

1

1

2

3

5

5.

Kamera za snimanje unutrašnjosti ventilacionih kanala sa videozapisom

1

1

1

2

3

5

6.

Oprema za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka

1

1

1

1

0

0

7.

Akreditovana laboratorija za ispitivanje nepropusnosti dimovodnih sistema

0

0

0

0

1

1

8.

Usisivač za industriju jači od 1.500 W

0

0

1

2

3

5

9.

Uređaj za mehaničko uklanjanje naslaga u cevima

0

0

1

1

2

2

10.

Rotaciona sajla za skidanje smole u dimnjacima

1

1

1

2

3

4

11.

Robot za čišćenje ventilacionih kanala sa videozapisom

0

0

0

0

1

2

12.

Instrument za merenje emisija i stepena korisnosti

1

1

1

2

3

5

13.

Instrument za utvrđivanje dimnog broja

1

1

1

2

3

5

14.

Računar sa programom za vođenje evidencije o dimovodnim sistemima i ložišnim uređajima

0

1

1

1

1

2

15.

Računar sa programom za vođenje evidencije o ventilacionim kanalima i uređajima

0

1

1

1

1

2

16.

Vozilo za transport radnika i alata

1

1

2

3

7

12+1 vozilo na svakih dodatnih 10.000 korisnika

17.

Površina poslovnog prostora u m2

20

30

40

40+3 m2 na svakih dodatnih 3.000 korisnika

70+3 m2 na svakih dodatnih 2.000 korisnika

115+3 m2 na svakih dodatnih 2.000 korisnika

Pod kompletom osnovnog dimničarskog alata i opreme u smislu ove uredbe podrazumeva se: dimničarska legitimacija, dimničarska sajla (štoser), ručna četka, prodorna sajla (đilda), kugla na kanapu, vodilica, šiljasti probijač, metalna kanta i lopatica, merdevine, mali usisivač za ložišta u domaćinstvima, dimničarske četke različitih dimenzija, bušilica sa nastavcima, dimničarsko ogledalo, dimničarska torbica, baterijska lampa, dimničarski ključevi, sitan ručni alat, uređaj za očitavanje ugljenmonoksida u prostoriji i endoskopska kamera za dijagnostiku stanja ventilacionih kanala i uređaja.

Član 17

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarske usluge mora da ima polisu osiguranja iz komunalne delatnosti u iznosu od:

1) 3.000.000 dinara (tri miliona dinara) do 30.000 korisnika;

2) 10.000.000 dinara (deset miliona dinara) preko 30.000 korisnika.

Rok za akreditovanje laboratorije za ispitivanje nepropusnosti dimovodnih sistema je šest meseci od početka obavljanja komunalne delatnosti dimničarske usluge.

Član 18

Dimničar mora da ima dimničarsku legitimaciju koju je dužan da pokaže korisniku komunalne usluge pre započinjanja obavljanja poslova.

Dimničarsku legitimaciju izdaje vršilac komunalne delatnosti dimničarske usluge.

Dimničar u smislu ove uredbe je lice sa srednjim dimničarskim obrazovanjem ili lice sa osnovnim ili srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i dodatnom radnom obukom na radnom mestu gde se obavljaju poslovi dimničara u privrednom društvu koje se bavi dimničarskom delatnosti u trajanju od najmanje jedne godine.

Minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti delatnost zoohigijene

Član 19

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene u pogledu stručne osposobljenosti kadrova mora da ima najmanje:

Red.
broj

Stručna osposobljenost kadrova

Broj zaposlenih

Obrazovanje

1.

Doktor veterinarske medicine

1

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, obuku u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja i dodatne obuke za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla.

2.

Srednje obrazovanje - veterinarski tehničar

2

Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, obuku u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja i dodatne obuke za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla.

3.

Srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju

2

Stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, obuku u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja i dodatne obuke za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla.

4.

Osnovno obrazovanje

4

Osnovno obrazovanje i obuku u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja i dodatne obuke za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla.

Dodatna radna obuka za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, u smislu ove uredbe, jeste radna obuka na radnom mestu gde se obavljaju poslovi komunalne delatnosti zoohigijene, u trajanju od najmanje šest meseci. Dodatna radna obuka nije obavezna za lica koja na radnom mestu obavljaju administrativne poslove.

Član 20

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji jedinice lokalne samouprave, uz zahtev dostavlja i:

1) dokaz o vlasništvu prihvatilišta za napuštene životinje koje se nalazi na toj teritoriji jedinice lokalne samouprave ili na teritoriji susednih jedinica lokalnih samouprava za zajedničke potrebe ili

2) ugovor o zbrinjavanju uhvaćenih, napuštenih i izgubljenih životinja sa prihvatilištem za napuštene životinje koje se nalazi na toj teritoriji jedinice lokalne samouprave ili na teritoriji susednih jedinica lokalnih samouprava za zajedničke potrebe.

Zbrinjavanje uhvaćenih, napuštenih i izgubljenih životinja sprovodi se prema programu kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Prihvatilište za napuštene životinje mora da bude odgovarajućeg kapaciteta u skladu sa programom iz stava 2. ovog člana i da ispunjava uslove u pogledu prostora, prostorija i opreme u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje, kao i da je upisano u registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Član 21

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene uz zahtev dostavlja i dokaz o vlasništvu, odnosno ugovor o zakupu ili lizingu, za najmanje jedno:

1) vozilo za transport životinja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje;

2) (brisana)

3) vozilo za transport sporednih proizvoda životinjskog porekla.

Član 21a

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene, pored uslova propisanih ovom uredbom, mora da ispunjava i uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i propisima kojima se uređuje dobrobit životinja.

Član 22

Podnosilac zahteva za proveru ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene za poslove neškodljivog uklanjanja i transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu, mora da ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i uslove propisane posebnim propisom.

Završna odredba

Član 23

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".