Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA

("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)

Član 1

Zarade u javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihovim zavisnim društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa (u daljem tekstu: preduzeća) obračunavaju se i isplaćuju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) i ovom uredbom.

Član 2

Ukoliko godišnji program poslovanja (u daljem tekstu: program) nije usvojen do početka kalendarske godine za koju se donosi, obračun i isplata zarada vrši se na način i pod uslovima utvrđenim programom za prethodnu godinu, u skladu sa zakonom.

Po usvajanju programa, preduzeće može ukupan iznos sredstava za zarade da obračunava i isplaćuje u skladu sa tim programom.

Član 3

Pre podnošenja Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD), propisane Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 74/13 i 118/13), preduzeće je dužno da obračunata sredstva za isplatu zarada zaposlenih, na Obrascu ZIP-1, koji je sa Objašnjenjem o načinu popunjavanja Obrasca ZIP-1 odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, dostavi na overu ministarstvu nadležnom za poslove finansija i ministarstvu nadležnom za poslove rada, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave.

Za preduzeća iz člana 1. ove uredbe čiji je osnivač Republika Srbija i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, overu Obrasca ZIP-1 vrše ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rada, a za preduzeća iz člana 1. ove uredbe čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, overu Obrasca ZIP-1 vrši lice određeno aktom osnivača.

Preduzeće ne može izvršiti isplatu zarada pre overe Obrasca ZIP-1.

Lica iz stava 2. ovog člana će elektronskim putem vršiti proveru usklađenosti Obrasca PPP-PD i overenog Obrasca ZIP-1.

Član 4

Direktor preduzeća odgovoran je za isplatu zarada u skladu sa ovom uredbom.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 5/06).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac ZIP-1

 

 

Preduzeće _________________
Sedište ____________________
PIB _______________________
Matični broj _________________
Obračunski period ____________
Šifra delatnosti _______________

OBRAČUN SREDSTAVA ZA ISPLATU ZARADA ZAPOSLENIH

 

______________

za mesec __________ 20_____ godine

 

(upisati)

 

 

 

R. br.

Opis

 

Broj zaposlenih koji
su odsutni po nekom
osnovu*** i ne nalaze
se u broju zaposlenih
koji su primili
zaradu za mesec

UKUPNO

Zaposleni

Poslovodstvo

 

 

 

 

Starozaposleni*

Novozaposleni

Starozaposleni*

Novozaposleni

 

 

 

a=b+v+g+d

b

v

g

d

 

Isplata za
mesec _______
20__ godine

1.

Broj zaposlenih koji je primio zaradu za mesec

 

 

 

 

 

 

1.a

Ukupan broj časova rada za zaposlene iz tačke 1.

 

 

 

 

 

 

1.b

Broj zaposlenih koji je u mesecu radio prekovremeno

 

 

 

 

 

 

1.v

Ukupan broj prekovremenih časova za zaposlene iz tačke 1.b

 

 

 

 

 

 

1.1

Broj zaposlenih na koje se odnosi deo zarade za isplatu za mesec

 

 

 

 

 

 

1.2

Broj zaposlenih koji je primio ranije isplaćeni deo zarade za mesec

 

 

 

 

 

 

2.

Ukupno isplaćena masa za zarade (u dinarima) (2.1+2.2)

 

 

 

 

 

 

2.a

Osnovna zarada

 

 

 

 

 

 

2.b

Uvećanje zarade za "minuli rad"

 

 

 

 

 

 

2.v

Uvećanje zarade za prekovremeni rad

 

 

 

 

 

 

2.g

Uvećanje zarade za rad na dan državnog praznika

 

 

 

 

 

 

2.d

Datum uvećanja osnovne zarade

 

 

 

 

 

 

2.đ

Topli obrok**

 

 

 

 

 

 

2.e

Regres**

 

 

 

 

 

 

2.ž

Ostalo neobuhvaćeno od 2.a do 2.e

 

 

 

 

 

 

2.1

Deo zarade za isplatu za mesec

 

 

 

 

 

 

2.2

Ranije isplaćeni deo zarade za mesec

 

 

 

 

 

 

3.=2/1

Prosečna zarada po zaposlenom (u dinarima)

 

 

 

 

 

 

Program
poslovanja za
20__. godinu****

4.

Planirani broj zaposlenih za mesec

 

 

 

 

 

 

5.

Masa i zarade za mesec (u dinarima)

 

 

 

 

 

 

6.=5/4

Prosečna zarada po zaposlenom (u dinarima)

 

 

 

 

 

 

7.

Ukupna masa za zarade za godinu (u dinarima)

 

 

 

 

 

 

Kadrovska evidencija

8.

Broj zaposlenih u mesecu prema kadrovskoj evidenciji

 

 

 

 

 

 

* broj zaposlenih koji su bili u radnom odnosu 31. decembra prethodne godine

 

 

 

** ukoliko se posebno iskazuje

 

 

 

*** plaćeno odsustvo preko 30 dana, neplaćeno odsustvo i dr.

Datum __________

M.P.

Potpis ovlašćenog lica: ____________

**** ako Program poslovanja nije donet za tekuću godinu, unose se podaci o isplaćenim zaradama za prethodnu godinu

 

 

 

 

 

Overava osnivač

Datum __________

M.P.

Potpis ovlašćenog lica: ____________

 

Datum __________

M.P.

Potpis ovlašćenog lica: ____________

 

 

 

 

 

 

 

Objašnjenje o načinu popunjavanja
Obrasca ZIP-1

Obrazac ZIP-1 popunjava se na sledeći način:

1. Pod rednim brojem 1. unosi se ukupan broj zaposlenih (na neodređeno i određeno vreme) za koji je urađen mesečni obračun zarade;

2. Pod rednim brojem 1.a unosi se ukupan broj časova rada za zaposlene pod rednim brojem 1;

3. Pod rednim brojem 1.b unosi se broj zaposlenih koji je u obračunskom mesecu imao prekovremeni rad;

4. Pod rednim brojem 1.v unosi se ukupan broj prekovremenih časova za zaposlene iz tačke 1.b;

5. Pod rednim brojem 1.1 unosi se podatak o broju zaposlenih na koje se odnosi deo zarade za isplatu za mesec;

6. Pod rednim brojem 1.2 unosi se podatak o broju zaposlenih koji je primio ranije isplaćeni deo zarade za mesec;

7. Pod rednim brojem 2. unosi se ukupno obračunata i isplaćena masa za zarade za određeni mesec. Ovaj podatak predstavlja zbir podataka iz redova 2.1 i 2.2;

8. Pod rednim brojem 2.a unosi se podatak o ukupnoj osnovnoj zaradi;

9. Pod rednim brojem 2.b unosi se podatak o uvećanju zarade po osnovu "minulog rada";

10. Pod rednim brojem 2.v unosi se podatak o uvećanju zarade po osnovu prekovremenog rada;

11. Pod rednim brojem 2.g unosi se podatak o uvećanju zarade po osnovu rada na dan državnog praznika;

12. Pod rednim brojem 2.d unosi se podatak o drugim uvećanjima osnovne zarade;

13. Pod rednim brojem 2.đ unosi se podatak o obračunatom toplom obroku, ukoliko isti nije obuhvaćen koeficijentom posla zaposlenog;

14. Pod rednim brojem 2.e unosi se podatak o obračunatom regresu, ukoliko isti nije obuhvaćen koeficijentom posla zaposlenog;

15. Pod rednim brojem 2.ž unosi se podatak o preostalom delu koji predstavlja razliku između ukupno isplaćene mase za zarade za određeni mesec i elemenata zarade koji predstavljaju zbir 2.a+2.b+2.v+2.g+2.d+2.đ+2.e;

16. Pod rednim brojem 2.1 unosi se podatak o delu zarade za isplatu za mesec;

17. Pod rednim brojem 2.2 unosi se podatak o ranije isplaćenom delu zarade za mesec;

18. Pod rednim brojem 3. unosi se podatak o prosečnoj zaradi koji se dobija deljenjem ukupno isplaćene mase za zarade (redni broj 2.) i ukupnog broja zaposlenih, kojima je isplaćena zarada (redni broj 1.);

19. Pod rednim brojem 4. unosi se podatak o planiranom broju zaposlenih za mesec za koji se vrši obračun mase zarada;

20. Pod rednim brojem 5. unosi se podatak o planiranom iznosu mase za zarade za mesec za koji se podnosi obračun;

21. Pod rednim brojem 6. unosi se prosečna planirana zarada po zaposlenom;

22. Pod rednim brojem 7. unosi se ukupna godišnja masa za zarade predviđena godišnjim programom poslovanja. Ukoliko godišnji program poslovanja nije usvojen, unosi se podatak iz programa za prethodnu godinu;

23. Pod rednim brojem 8. unosi se podatak o mesečnom broju zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji;

24. U kolonu "ukupno" unosi se podatak o broju zaposlenih koji predstavlja zbir brojeva iz kolone "zaposleni" i "poslovodstvo";

25. U kolonu "starozaposleni" unosi se podatak o broju zaposlenih koji su bili u radnom odnosu na dan 31. decembra prethodne godine;

26. U kolonu "novozaposleni" unosi se podatak o broju zaposlenih koji su u radnom odnosu od 1. januara tekuće godine;

27. U kolonu "Broj zaposlenih koji su odsutni po nekom osnovu i ne nalaze se u broju zaposlenih koji su primili zaradu za mesec" unosi se podatak o broju zaposlenih kojima su izvršene isplate naknada na teret drugih isplatilaca (RFZO i sl.), zaposlenih koji su na neplaćenom odsustvu i dr.;

28. U Obrazac se unose iznosi u dinarima bez para.