Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA

("Sl. glasnik RS", br. 21/2014 i 18/2019)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za utvrđivanje prirode rashoda, kao i uslovi i način pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

Član 2

Direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: korisnici) mogu preuzimati obaveze po ugovoru, koji se zbog prirode rashoda, zaključuje na period duži od 12 meseci, odnosno čije obaveze dospevaju na plaćanje u tri budžetske godine (u daljem tekstu: višegodišnji ugovor), u okviru grupa 42 - Korišćenje usluga i roba i 62 - Nabavka finansijske imovine, imajući u vidu budžetske ciljeve i principe utvrđene zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, i to: makroekonomsku stabilnost, nisku inflaciju, ekonomski razvoj, smanjenje finansijskog rizika, kao i princip efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti.

Korisnici posebno cene postojanje potencijalnog rizika vezanog za zaključivanje i izvršenje obaveza iz višegodišnjeg ugovora.

Ocena prirode rashoda po osnovu višegodišnjeg ugovora vrši se na osnovu kriterijuma procene opravdanosti njihovog nastanka, postojanja potrebe u kontinuitetu u dužem periodu, odnosno sukcesivnih potreba.

Član 3

Korisnici mogu preuzimati obaveze po višegodišnjem ugovoru iz člana 2. ove uredbe pod uslovom da:

1) pre pokretanja postupka javne nabavke imaju obezbeđen deo sredstava za obaveze koje dospevaju u tekućoj budžetskoj godini;

2) pribave saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, odnosno upravnog odbora korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za obaveze koje će dospevati i biti uključene u finansijske planove za naredne dve godine.

Član 4

Zahtev za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjeg ugovora direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije podnose ministarstvu nadležnom za poslove finansija, direktni korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne vlasti podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, odnosno korisnik sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje podnosi upravnom odboru, na Obrascu UPR, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) predmet javne nabavke;

3) procenjenu vrednost javne nabavke, na godišnjem nivou i ukupno;

4) iznos poreza na dodatu vrednost;

5) podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu u okviru koje su obezbeđena sredstva za predmetnu javnu nabavku;

6) razloge koji opravdavaju preuzimanje obaveza po ugovoru koji, zbog prirode rashoda, zahteva plaćanje u više godina.

Obrazac se može preuzeti, radi popunjavanja, na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 5

Direktni korisnici budžetskih sredstava, koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava za pribavljanje saglasnosti iz člana 3. tačka 2) ove uredbe dostavljaju objedinjene zahteve indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

Ukoliko rashode iz člana 2. stav 1. ove uredbe, u skladu sa zakonom, finansira drugi nivo vlasti, za pribavljanje saglasnosti iz člana 3. tačka 2) ove uredbe direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju zahtev nadležnom organu za poslove finansija tog nivoa vlasti.

Član 6

Zahtev iz člana 4. ove uredbe podnosi se po usvajanju akta o budžetu, odnosno odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Saglasnost za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjeg ugovora nije upravni akt.

Član 7

Pribavljanju saglasnosti po odredbama ove uredbe ne podležu ugovori koji se zaključuju na 12 meseci i kraće, a čije se plaćanje realizuje u dve budžetske godine, s tim što pre pokretanja postupka javne nabavke, odnosno ugovaranja za nabavke na koje se ne primenjuje zakon kojim se uređuju javne nabavke, mora da bude obezbeđen deo sredstava za obaveze koje dospevaju u tekućoj budžetskoj godini.

Model ugovora iz stava 1. ovog člana, kao obavezni element konkursne dokumentacije koja se priprema u postupku javne nabavke, mora sadržati odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Član 8

Odredbe ove uredbe ne primenjuju korisnici koji su do dana njenog stupanja na snagu doneli odluke o pokretanju postupka javne nabavke.

Član 9

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina

("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Obrazac UPR

 

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA

Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava

Naziv korisnika javnih sredstava

 

Šifra funkcije:

Naziv funkcije:

 

 

Procenjena vrednost javne nabavke**

Podaci o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu

 

Red. broj

Predmet javne nabavke**

Ukupno

T*

T+1

T+2

Program

Projekat

Ekonomska klasifikacija

Izvor finansiranja

T*

T+1

T+2

Razlog plaćanja u više godina

bez PDV

iznos PDV

bez PDV

iznos PDV

bez PDV

iznos PDV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* T - tekuća godina

** T - ne popunjava se za nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama.