Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU IZBORA PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

("Sl. glasnik RS", br. 105/2016 i 112/2017)

Sadržaj Uredbe

Član 1

Ovom uredbom, u skladu sa načelima kulturnog razvoja i u cilju ostvarivanja opšteg interesa u kulturi, uređuju se bliža merila, kriterijumi i način izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje kontrola državne pomoći, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo nadležno za kulturu, organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ koji raspisuje konkurs) nadležnoj službi za kontrolu državne pomoći dostavlja godišnji izveštaj o dodeljenim sredstvima, u skladu sa propisima o metodologiji izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći.

Član 2

(Brisano)

Kriterijumi za izbor projekata

Član 3

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Kriterijumi iz stava 1. ovog člana primenjuju se na pojedinačne oblasti kulturne delatnosti uz poštovanje specifičnosti tih oblasti.

Merila za izbor projekata

Član 4

Komisija vrši ocenu svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma utvrđenih u članu 3. ove uredbe.

Ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz člana 3. ove uredbe, vrši posebno svaki član komisije, za svaki projekat pojedinačno.

Komisija je obavezna da za svaki projekat koji se razmatra sačini pismeno obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

Način izbora projekta

Član 5

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje konkurs, kao i u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Republike Srbije, odnosno teritoriji autonomne pokrajine, odnosno teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava na konkurs iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Republike Srbije, odnosno teritoriji autonomne pokrajine, odnosno teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Član 6

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Pravo učešća na konkursima koji su namenjeni očuvanju i promociji srpske kulture u inostranstvu imaju ustanove, udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi, koji su u inostranstvu registrovani za obavljanje kulturne delatnosti.

Član 7

O izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata (u daljem tekstu: Komisija).

Za oblasti kulturne delatnosti obrazuju se posebne komisije, a shodno Zakonu o kulturi, kulturne oblasti su:

1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);

2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;

4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

5) umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.);

10) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem;

11) bibliotečko-informacione delatnosti;

12) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

13) menadžment u kulturi.

Komisije obrazuje organ koji raspisuje konkurs, i svaku komisiju čine predsednik i najmanje dva člana.

Članovi Komisije biraju se iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi za oblast kulturne delatnosti za koju se konkurs raspisuje.

Organ koji raspisuje konkurs obrazuje komisije shodno specifičnostima i potrebama svake kulturne oblasti.

Komisije se mogu formirati i na osnovu zajedničkih potreba u okviru više kulturnih delatnosti.

Član 8

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije, koji koordinira rad Komisije i vodi sednice.

Komisija donosi i usvaja Poslovnik o radu.

Rukovodilac organa koji je raspisao konkurs određuje lice koje obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Komisija donosi odluku koja sadrži spisak izabranih projekata i iznose finansijskih sredstava.

Član 9

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Član 10

Ministarstvo nadležno za kulturu, organ autonomne pokrajine i organ jedinice lokalne samouprave nadležan za kulturu može zaključivati ugovore o sufinansiranju projekata u kulturi i bez javnog konkursa, ako se radi o izuzetno značajnom projektu koji nije bilo moguće unapred planirati i ukoliko taj projekat ispunjava najmanje tri kriterijuma utvrđena u članu 3. ove uredbe, u skladu sa Zakonom o kulturi.

Član 11

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, kao i lica kojima su odobrena sredstva na osnovu pojedinačnog davanja, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, a u skladu sa Zakonom o kulturi i zaključenim ugovorom.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Član 12

Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici organa koji raspisuje konkurs.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:

1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;

2) detaljni opis projekta;

3) detaljno razrađen budžet projekta;

4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;

5) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.

Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima organa koji je raspisao konkurs, neće se razmatrati.

Član 13

Korisniku sredstava koji ne dostavi u roku izveštaj o realizaciji projekta, organ koji dodeljuje sredstva upućuje zahtev za povraćaj sredstava.

Povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u roku koji je predviđen ugovorom.

Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili izveštaj o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povraćaj sredstava, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici organa.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 10/16).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".