Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

("Sl. glasnik RS", br. 124/2004, 27/2005, 4/2013, 21/2015 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14 - u daljem tekstu: Zakon), smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

Član 2

Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1 ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Član 3

Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1. ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 3a

(Brisan)

Član 4

Obveznik PDV iz člana 2. stav 2. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podneo finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavi deo.

Obveznik PDV iz člana 3. stav 1. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV 1 - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

("Sl. glasnik RS", br. 27/2005)

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac PID PDV*

REPUBLIKA SRBIJA

 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA

 

 

Organizaciona jedinica ______________________

 

 

 

PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO

 

 

 

 

 

 

PODACI IZ FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA

____________

 

 

(godina)

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(naziv i adresa)

 

 

 

 

 

1.

Vrednost iskazanog ukupnog prometa dobara i usluga u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu (u dinarima bez decimala)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

2.

Vrednost izvršenog izvoza dobara iskazanog u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu (u dinarima bez decimala)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

3.

Vrednost izvršenog izvoza dobara iskazanog u finansijskom izveštaju sačinjenom za prethodnu kalendarsku godinu u skladu sa propisima o računovodstvu (u evrima bez decimala)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

    popunjava podnosilac obrasca:

Obrazac, odnosno njegov deo pripremio poreski savetnik:

 

_____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Potpis poreskog savetnika)

(PIB poreskog savetnika)

(JMBG poreskog savetnika)

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obrascu potpuni i tačni:

________________

__________________

___________________________________

(Mesto)

(Datum)

(Potpis odgovornog lica)

M.P.

    popunjava Poreska uprava:

    Potvrda o prijemu obrasca:

 

 

 

 

Obrazac IPID PDV

(Brisan)

 

Obrazac PID PDV 1*

REPUBLIKA SRBIJA

 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA

 

 

Organizaciona jedinica ______________________

 

 

 

PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO

 

 

 

 

 

 

UZ PORESKU PRIJAVU PPPDV ZA PORESKI PERIOD

____________

20__. GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(naziv i adresa)

 

 

 

 

 

1.

Vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga od 1. januara 20__. godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava (u dinarima bez decimala)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

2.

Vrednost izvršenog izvoza dobara na osnovu podataka iz poslovnih knjiga od 1. januara 20__. godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava (u dinarima bez decimala)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

3.

Vrednost izvršenog izvoza dobara na osnovu podataka iz poslovnih knjiga od 1. januara 20__. godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava (u evrima bez decimala)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

    popunjava podnosilac obrasca:

Obrazac, odnosno njegov deo pripremio poreski savetnik:

 

_____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Potpis poreskog savetnika)

(PIB poreskog savetnika)

(JMBG poreskog savetnika)

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obrascu potpuni i tačni:

________________

__________________

___________________________________

(Mesto)

(Datum)

(Potpis odgovornog lica)

M.P.

    popunjava Poreska uprava:

    Potvrda o prijemu obrasca: