Zastava Bosne i Hercegovine


UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA I AKTA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA

("Sl. glasnik RS", br. 21/2018)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Predškolske ustanove i osnovne škole iz stava 1. ovog člana osnivaju se i prostorno raspoređuju na način koji će osigurati širu dostupnost kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja i potpuni obuhvat učenika kvalitetnim osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem.

Kriterijumi za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova

Član 2

Broj i prostorni raspored predškolskih ustanova iz člana 1. ove uredbe, prema vrsti i strukturi, planira se aktom o mreži javnih predškolskih ustanova.

Akt o mreži javnih predškolskih ustanova obuhvata javne predškolske ustanove u svom sedištu i van sedišta u izdvojenom odeljenju - objektu predškolske ustanove ili drugom prostoru, u skladu sa zakonom.

Akt o mreži javnih predškolskih ustanova, uvažavajući ciljeve i principe predškolskog vaspitanja i obrazovanja i potrebu optimalnog korišćenja raspoloživih resursa u ustanovi i lokalnoj zajednici, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, u skladu sa geografskim, demografskim, kulturnim, ekonomskim, ekološkom i drugim karakteristikama.

Akt o mreži javnih predškolskih ustanova donosi se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) jednako pravo i dostupnost svih oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, bez diskriminacije i segregacije po bilo kom osnovu;

2) potpuni obuhvat dece odgovarajućeg uzrasta za pohađanje obaveznog programa pripreme deteta pred polazak u školu (pripremni predškolski program) koji traje najmanje devet meseci;

3) 70 % dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, do 2025. godine, u skladu sa Nacionalnim milenijumskim ciljevima razvoja u Republici Srbiji i drugim nacionalnim dokumentima i potvrđenim međunarodnim konvencijama;

4) najmanje jedna javna predškolska ustanova u svakoj jedinici lokalne samouprave;

5) celishodno formiranje vaspitnih grupa, u skladu sa zakonom;

6) iskazane potrebe porodica za programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u različitom trajanju (u celodnevnom, poludnevnom i višednevnom trajanju) i drugim oblicima rada i usluga;

7) uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama, kao i njihovog Ustavom zagarantovanog prava na predškolsko vaspitanje i obrazovanje na jeziku nacionalne manjine.

Kriterijumi za donošenje akta o mreži javnih osnovnih škola

Član 3

Broj i prostorni raspored osnovnih škola iz člana 1. ove uredbe, prema vrsti i strukturi, uređuje se aktom o mreži javnih osnovnih škola.

Akt o mreži javnih osnovnih škola obuhvata ustanove u svom sedištu i van sedišta, odnosno u drugom objektu, organizovanjem izdvojenog odeljenja ustanove, u skladu sa zakonom.

Akt o mreži javnih osnovnih škola, uvažavajući principe jednakog prava i dostupnosti, efikasnosti i efektivnosti, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, u skladu sa geografskim, demografskim, kulturnim, ekonomskim, ekološkom i drugim karakteristikama.

Akt o mreži javnih osnovnih škola donosi se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) jednako pravo i dostupnost i potpun obuhvat osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem svih učenika bez diskriminacije i segregacije po bilo kom osnovu;

2) dostupnost programa osnovnog obrazovanja odraslih, u skladu sa iskazanim potrebama za obrazovanjem odraslih;

3) postizanje obrazovno-vaspitnih ciljeva, optimalnim korišćenjem raspoloživih resursa;

4) najmanje jedna javna osnovna škola u jedinici lokalne samouprave;

5) definisano područje škole od strane jedinice lokalne samouprave sa kojeg se upisuju učenici, u skladu sa zakonom;

6) javna osnovna škola može biti osnovana kao posebna ustanova, za najmanje 480 učenika ili 16 odeljenja;

7) javna osnovna škola može biti osnovana i za manje od 480 učenika, ako na udaljenosti do dva kilometra ne postoji druga osnovna škola (osim u jedinicama lokalne samouprave koje imaju status grada);

8) javna osnovna škola može biti osnovana i za manje od 480 učenika, ukoliko se u njoj nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, na jeziku i pismu nacionalne manjine i na srpskom i ako na udaljenosti do dva kilometra ne postoji druga škola;

9) uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama, kao i njihovog Ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Član 4

Jedinica lokalne samouprave dužna je da sačini elaborat, koji sadrži razvojni plan mreže izrađen na osnovu trenda prirodnog priraštaja dece i učenika, kao i migracionih kretanja u jedinici lokalne samouprave i to:

- za javne predškolske ustanove, za period od pet godina;

- za javne osnovne škole za period od četiri, odnosno osam godina.

Elaborat sadrži podatke o:

1) ukupnom broju stanovnika, broju i uzrastu dece, odnosno učenika na određenom području koje je definisano od strane jedinice lokalne samouprave, područje škole;

2) specifičnostima i veličini terena, veličini naselja, postojanju podstandardnih naselja, međusobnoj udaljenosti i saobraćajnoj povezanosti naseljenih mesta, kao i specifičnostima brdsko-planinskih i prigraničnih područja;

3) nivou ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave;

4) specifičnostima lokalne tradicije, nacionalno mešovitim područjima i područjima naseljenim nacionalnim manjinama i nivou razvijenosti ustanova kulture i sporta.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola ("Službeni glasnik RS", broj 80/10).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".