Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013, 113/2017 - dr. zakon, 21/2018 i 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon, 13/2020, 157/2020 - dr. zakon i 123/2021 - dr. zakon)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se korektivni koeficijent, najviše procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijumi i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i način obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: plata).

Značenje izraza upotrebljenih u ovoj uredbi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Izabrani lekar je doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada; doktor medicine specijalista pedijatrije; doktor medicine specijalista ginekologije i doktor stomatologije ili doktor stomatologije specijalista dečje i preventivne stomatologije, a izuzetno i doktor medicine druge specijalnosti pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;

2) Oblast rada izabranog lekara je oblast zdravstvene zaštite u kojoj lekar obavlja poslove izabranog lekara i to u oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i dečje i preventivne stomatologije;

3) Registracija je broj opredeljenih osiguranih lica pojedinačnog izabranog lekara na osnovu potpisanih izjava o izboru izabranog lekara korigovan na osnovu korektivnih faktora u skladu sa ovom uredbom, na poslednji dan posmatranog perioda;

4) Korektivni starosni faktor za registraciju je preračunata vrednost koja služi za korigovanje, odnosno umanjenje ili uvećanje registracije kod izabranih lekara u oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i dečje i preventivne stomatologije, u zavisnosti od angažovanja izabranog lekara po prosečnom osiguranom licu iz određene starosne grupe osiguranih lica (u daljem tekstu: korektivni faktor za registraciju);

5) Korigovani broj osiguranih lica dobija se tako što se broj osiguranih lica koji su dali izjavu o izboru pojedinačnog izabranog lekara, u svakoj od starosnih grupa, pomnoži odgovarajućim starosnim faktorom;

6) Korektivni faktor za gustinu naseljenosti za registraciju je proračunata vrednost koja služi za korigovanje, odnosno uvećanje registracije kod izabranih lekara u oblasti opšte medicine u zavisnosti od gustine naseljenosti opštine u kojoj se dom zdravlja nalazi;

7) Efikasnost je broj poseta osiguranih lica u posmatranom periodu za svakog pojedinačnog izabranog lekara;

8) Korektivni faktor za efikasnost, za udaljene ambulante, za sve oblasti rada predstavlja zbir dva korektivna faktora (K1 - za stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi dom zdravlja i K2 - za gustinu naseljenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi dom zdravlja) i odnosi se samo na ambulante i zdravstvene stanice udaljene više od 15 kilometara od sedišta doma zdravlja;

8a) korektivni faktor za efikasnost za dijagnoze primenjuje se na sve oblasti rada izabranih lekara i služi za dodatno vrednovanje prilikom kojih osigurano lice ima određene dijagnoze;

9) Posmatrani period je vremenski period iz koga se uzimaju, odnosno upoređuju podaci koji služe kao kriterijumi u skladu sa ovom uredbom o izjavama osiguranih lica, pruženim uslugama, izdatim lekovima na teret obaveznog osiguranja, koje objavljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) u skladu sa ovom uredbom;

10) Kvalitet predstavlja nivo ispunjenja seta pokazatelja kvaliteta za svakog pojedinačnog izabranog lekara u posmatranom periodu. U okviru kvaliteta prati se procenat pacijenata koji pripadaju određenim starosnim grupama zdravih osoba kojima su pružene preventivne usluge (uključujući i skrining), kao i procenat hroničnih pacijenata kojima su pružene kurativne usluge;

10a) Dijagnostičko-terapijske procedure (u daljem tekstu: DTP) predstavljaju usluge koje se pružaju u svim oblastima rada izabranih lekara. Kriterijum DTP predstavlja broj usluga u posmatranom periodu za svakog pojedinačnog izabranog lekara;

11) Merilo je ocena kojom se vrednuju pojedinačni kriterijumi propisani ovom uredbom, u opsegu od 0 do 10, zavisno od ostvarenih rezultata, s tim da ocena 5 odgovara onoj vrednosti koja je jednaka proseku za svaki od pojedinačnih kriterijuma;

12) Ukupna ocena je zbir svih ocena po pojedinačnim kriterijumima u skladu sa ovom uredbom, srazmerno njihovom učešću u ukupnoj oceni, na osnovu koje se određuje srazmerni deo plate po osnovu radnog učinka;

13) Lekar početnik je lekar koji počinje da radi kao izabrani lekar u određenoj oblasti rada.

Prilog koji je odštampan uz Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ("Službeni glasnik RS", broj 10/19) zamenjuju se Prilogom koji je odštampan uz ovu uredbu i koji čini njen sastavni deo.

II UTVRĐIVANJE PLATA

Elementi za utvrđivanje plata

Član 3

Plata se utvrđuje na osnovu osnovice za obračun plate, koeficijenta, dela plate po osnovu radnog učinka, dodatka na platu, obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Osnovica za obračun plate, koeficijent, deo plate po osnovu radnog učinka, dodatak na platu, obaveze koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom, utvrđene su propisima kojima se uređuju plate u javnim službama, odnosno koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, kao i ovom uredbom.

Osnovna plata

Član 4

Osnovna plata određuje se množenjem koeficijenta, osnovice za obračun plate i korektivnog koeficijenta.

Korektivni koeficijent iz stava 1. ovog člana iznosi 0,9612.

Osnovicu za obračun dodatka na platu čini osnovna plata uvećana za radni učinak, u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate u javnim službama.

Deo plate po osnovu radnog učinka

Član 5

Deo plate po osnovu radnog učinka određuje se procentualnim uvećanjem osnovne plate, srazmerno ukupnoj oceni.

Procentualno uvećanje osnovne plate iznosi najviše 8,08%.

Član 5a

(Brisan)

III KRITERIJUMI I MERILA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA ZA IZABRANOG LEKARA

Kriterijumi

Član 6

Kriterijumi za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka iz člana 5. ove uredbe, za zdravstvene radnike koji na primarnom nivou zdravstvene zaštite obavljaju poslove izabranog lekara jesu:

1) registracija - što čini 30% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti opšte medicine, pedijatrije i ginekologije i 20% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti dečje i preventivne stomatologije;

2) efikasnosti - što čini 15% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti opšte medicine, pedijatrije i ginekologije i 20% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti dečje i preventivne stomatologije;

3) dijagnostičko-terapijske procedure (DTP) - što čini 5% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti opšte medicine, 10% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti pedijatrije i izabrane lekare iz oblasti dečje i preventivne stomatologije i 15% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti ginekologije;

4) kvalitet zdravstvene zaštite - što čini: "50% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti opšte medicine i dečje i preventivne stomatologije, 45% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti pedijatrije i 40% ukupne ocene za izabrane lekare iz oblasti ginekologije.

Član 7

(Brisano)

Merila

Član 8

Registracija, efikasnost i kvalitet ocenjuju se u odnosu na prosečnu vrednost u Republici Srbiji u odgovarajućoj oblasti rada.

DTP ocenjuje se u odnosu na aritmetičku sredinu vrednosti koja se dobije utvrđivanjem prosečne vrednosti u Republici Srbiji u odgovarajućoj oblasti rada i utvrđivanjem prosečne vrednosti za pojedinačnu zdravstvenu ustanovu u odgovarajućoj oblasti rada.

Ocene za kriterijum registracija, efikasnost i DTP određuju se na kvartalnom nivou, dok se ocena za kriterijum kvalitet određuje na godišnjem nivou na dan 31. decembar i primenjuje se za obračun ukupne kapitacione ocene za četiri kvartala naredne godine.

Ocena za registraciju

Član 9

Izabrani lekar za postignut rezultat manji od polovine prosečne vrednosti za registraciju dobija ocenu 0 za registraciju.

Izabrani lekar za postignut rezultat jednak 1,5 prosečnoj vrednosti za registraciju i veći dobija ocenu 10 za registraciju.

Izabrani lekar za postignut rezultat između 0,5 i 1,5 prosečne vrednosti za registraciju dobija ocenu koja raste od 0 do 10 srazmerno postignutom rezultatu.

Ocena za kvalitet

Član 10

Izabrani lekar za ostvareni rezultat manji od četvrtine prosečne vrednosti za kvalitet dobija ocenu 0.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat 1,75 prosečne vrednosti za kvalitet i veći dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,25 i 1,75 prosečne vrednosti za kvalitet dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Ocena za DTP

Član 11

Izabrani lekar za ostvareni rezultat manji od polovine prosečne vrednosti za DTP dobija ocenu 0.

Izabrani lekar za ostvareni rezultat 1,5 prosečne vrednosti za DTP i veći dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,5 i 1,5 prosečne vrednosti za DTP dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Ocena za efikasnost

Član 12

Izabrani lekar za ostvaren rezultat manji od polovine prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu nula.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,5 i 1,5 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 u srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 1,5 i 2 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 2 i 3 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu koja linearno opada od 10 do 0 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvarene rezultate veće od 3 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu 0.

Ograničenja

Član 13

Ako zaposleni u zdravstvenoj ustanovi obavlja poslove izabranog lekara u određenoj oblasti rada, u radnom vremenu koje je kraće od punog radnog vremena, odnosno od radnog vremena koje se smatra punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, u skladu sa zakonom, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa ovom uredbom, prema srazmernom delu plate zaposlenog prema vremenu provedenom u obavljanju poslova izabranog lekara.

Izabrani lekar čije su ocene na osnovu svakog kriterijuma 0, ima konačnu ocenu 0.

Izuzeci

Član 14

Izuzetno od člana 6. ove uredbe, lekaru na specijalizaciji, lekaru u kućnoj nezi, lekaru specijalisti odgovarajuće grane medicine, odnosno stomatologije, a koji ne obavljaju poslove izabranog lekara, lekaru povratniku sa odsustva dužeg od šest meseci, lekaru početniku, lekaru pripravniku, lekaru koji je zasnovao radni odnos na novom radnom mestu, lekaru u hitnoj pomoći, lekaru radno angažovanom u zdravstvenoj ustanovi u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, lekaru radno angažovanom u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad i Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Niš, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koju predstavlja uvećana osnovna plata za ostvareni rezultat rada lekara za koji se dobija ocena 5, u skladu sa ovom uredbom.

Lekaru na specijalizaciji procenat uvećanja osnovne plate na osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa stavom 1. ovog člana i isplaćuje se za vreme trajanja specijalizacije lekara.

Lekaru povratniku sa odsustva dužeg od šest meseci, lekaru početniku, lekaru koji je zasnovao radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi, procenat uvećanja osnovne plate obračunat u skladu sa stavom 1. ovog člana isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana povratka lekara sa odsustva, odnosno od dana kada je počeo da radi, odnosno kada je zasnovao radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi ili pri promeni oblasti rada u istoj zdravstvenoj ustanovi.

Lekaru koji deo radnog vremena radi na poslovima hitne pomoći, odnosno kućnog lečenja, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka na tim poslovima obračunava se i isplaćuje procentualno vremenu provedenom na poslovima hitne pomoći, odnosno kućnog lečenja, u skladu sa stavom 1. ove uredbe.

Ukupna ocena

Član 15

Ukupna ocena je zbir ocena po kriterijumima iz čl. 6-14. ove uredbe, srazmerno njihovom učešću u ukupnoj oceni, s tim što se masa sredstava usklađuje sa iznosom sredstava koja su ugovorena sa Republičkim fondom, u skladu sa finansijskim planom zdravstvene ustanove.

IV KRITERIJUMI I MERILA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA ZA TIM IZABRANOG LEKARA, ODNOSNO ZA DRUGE ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima poslove obavljaju izabrani lekari

Član 16

Za medicinsku sestru - tehničara koja je u timu sa izabranim lekarom, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u istom procentu kao i za izabranog lekara.

Za period u kome je izabrani lekar odsutan zbog privremene sprečenosti za rad, za medicinsku sestru-tehničara koji je u timu sa tim lekarom, za taj period se procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koju predstavlja uvećana osnovna plata za ostvareni rezultat rada lekara za koji se dobija ocena 5, u skladu sa ovom uredbom.

Za druge zaposlene u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavljaju izabrani lekari, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koja predstavlja uvećana osnovna plata za ostvareni rezultat rada lekara za koji se dobija ocena 5, u skladu sa ovom uredbom.

Za druge zaposlene u zdravstvenoj ustanovi, sa područja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i za druge zaposlene u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad i Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Niš, uvećanje osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koju predstavlja uvećana osnovna plata za ostvareni rezultat rada lekara za koji se dobija ocena 5, u skladu sa ovom uredbom.

Zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima se ne obavljaju poslovi izabranog lekara

Član 17

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u zdravstvenim ustanovama koji obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite i u kojima poslove ne obavlja izabrani lekar, obračunava se na osnovu obima izvršenog rada zaposlenog, odnosno tima zaposlenih koji učestvuju u obavljanju određenih poslova, odnosno po organizacionoj jedinici ili delu zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvene ustanove u celini, kao i kvaliteta obavljenog rada, u skladu sa utvrđenim standardima.

Ako je planirani obim rada koji utvrđuje poslodavac izvršen, odnosno ako je kvalitet rada u skladu sa standardima struke, kao i sa standardima za obavljanje zdravstvene delatnosti, ocena zaposlenog ne može biti manja od 5.

Zdravstvene ustanove na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Član 18

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, obračunava se na osnovu obima izvršenog rada zaposlenog, odnosno tima zaposlenih koji učestvuju u obavljanju određenih poslova, odnosno po organizacionoj jedinici ili delu zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvene ustanove u celini, kao i kvaliteta obavljenog rada, u skladu sa utvrđenim standardima.

Ako je planirani obim rada koji utvrđuje poslodavac izvršen, odnosno ako je kvalitet rada u skladu sa standardima struke, kao i sa standardima za obavljanje zdravstvene delatnosti, ocena zaposlenog ne može biti manja od 5.

Član 18a

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovama koja obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koje su uključene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Sporazumom o zajmu (Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, obračunava se na nivou zdravstvene ustanove u celini.

Učinak iz stava 1. ovog člana na nivou zdravstvene ustanove u celini utvrđuje se primenom sistema dijagnostički srodnih grupa na zdravstvene usluge pružene u stacionaru i dnevnoj bolnici na osnovu analize njihove fakturisane vrednosti i odgovarajućeg cenovnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na tromesečnom nivou.

Ustanova iz stava 1. ovog člana koja ostvari učinak iznad planiranog ostvaruje pravo na naknadu za učinak za odgovarajuće tromesečje i to:

a) 0,05% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 10% iznad planiranog;

b) 0,10% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 15% iznad planiranog;

v) 0,15% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 20% iznad planiranog;

g) 0,20% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak do 25% iznad planiranog;

d) 0,25% od finansijskih sredstava iskazanih u ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu za učinak iznad 25% od planiranog.

Masa sredstava koju ostvari ustanova iz stava 1. ovog člana, na osnovu učinka iznad planiranog, u skladu sa stavom 3. ovog člana, raspodeljuje se svim zaposlenima u toj ustanovi srazmerno njihovom ukupnom koeficijentu za obračun plate.

Član 18b

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite čije plate se obezbeđuju iz sredstava organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koja deo naknade za usluge ostvaruje na osnovu učinka po dijagnostički srodnim grupama i pokazateljima kvaliteta, obračunava se na nivou zdravstvene ustanove u celini.

Ako zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana ostvari učinak po dijagnostički srodnim grupama i pokazateljima kvaliteta u iznosu većem od nominalnog iznosa varijabilnog dela naknade, utvrđenog u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje ugovaranje zdravstvene zaštite, sredstva iznad tog iznosa mogu se koristiti za uvećanje plata zaposlenih koje se obezbeđuju iz sredstava organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sredstva iz stava 2. ovog člana mogu se raspodeliti srazmerno učešću koeficijenta zaposlenog u ukupnom zbiru koeficijenata zaposlenih čije plate se obezbeđuju iz sredstava organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obračun radnog učinka za direktora zdravstvene ustanove

Član 19

Direktoru zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite gde se obavljaju poslovi izabranog lekara, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koja predstavlja srednju ocenu izabranih lekara zdravstvene ustanove, u skladu sa ovom uredbom.

Direktoru zdravstvene ustanove koji određeni procenat radnog vremena radi kao izabrani lekar deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa ovom uredbom, srazmerno vremenu provedenom u obavljanju poslova izabranog lekara.

V IZVOR PODATAKA ZA OBRAČUN DELA PLATE PO OSNOVU RADNOG UČINKA

Član 20

Izvor podataka za obračun dela plate po osnovu radnog učinka u skladu sa ovom uredbom su podaci kojima raspolaže zdravstvena ustanova, elektronska faktura za pružene zdravstvene usluge, kao i podaci iz informacionog sistema Republičkog fonda.

Republički fond na zvaničnom sajtu objavljuje podatke koji se odnose na kriterijume za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka za izabranog lekara u zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite, kao i podatke koji se odnose na učinak zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa ovom uredbom, kao i druge podatke koji se obrađuju i objavljuju na osnovu elektronskih faktura za pružene zdravstvene usluge.

Na zvaničnom sajtu Republičkog fonda izvori podataka za obračun plate u skladu sa stavom 2. ovog člana, objavljuju se kvartalno, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka prethodnog kvartala.

Za obračun dela plate na osnovu radnog učinka zdravstvena ustanova koristi poslednje objavljene podatke na zvaničnom sajtu Republičkog fonda.

Zdravstvene ustanove i Republički fond dužni su da usklađuju izvore podataka za obračun dela plate po osnovu radnog učinka u skladu sa ovom uredbom, s tim da se u slučaju neusklađenosti izvora podataka za obračun plate primenjuju podaci zdravstvene ustanove sve do momenta usklađivanja podataka.

Izvor podataka za deo plate po osnovu radnog učinka koje Republički fond ne objavljuje na zvaničnom sajtu, su podaci zdravstvene ustanove, odnosno podaci iz akta koji donosi zdravstvena ustanova u skladu sa čl. 17. i 18. ove uredbe.

VI KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 21

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako obračuna platu suprotno odredbama čl. 3-19. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Republički fond ako na zvaničnom sajtu ne objavi izvore podataka za obračun i isplatu plate u skladu sa ovom uredbom (član 20. st. 2. i 3).

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno Republičkom fondu, novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

VII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

("Sl. glasnik RS", br. 63/2012)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

("Sl. glasnik RS", br. 101/2012)

Član 9

U roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz čl. 17. i 18. Uredbe, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se kao da je zaposleni ostvario ocenu 5 po osnovu obima i kvaliteta obavljenog rada.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plate počev od plate koja se obračunava za mesec oktobar 2012. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

("Sl. glasnik RS", br. 46/2013)

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od obračuna i isplate plata za maj 2013. godine.

 

Samostalni članovi Uredbe o dopuni
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

("Sl. glasnik RS", br. 21/2018)

Član 2

Odredbe člana 18a primenjuju se za obračun i isplatu plate zaposlenih zaključno sa obračunom za isplatu plate za decembar 2018. godine.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Član 14

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se na obračun i isplatu plata za jul 2019. godine, osim člana 12. ove uredbe koji se primenjuje na obračun i isplatu plata za jun 2019. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za jul 2020. godine.

 

Prilog

KOREKTIVNI FAKTORI

 

KOREKTIVNI STAROSNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU ZA OBLAST RADA IZABRANOG LEKARA U OPŠTOJ MEDICINI I PEDIJATRIJI

 

Grupa

Godine (od)

Godine (do)

Korektivni faktor

1

 

<1

3.0

2

≥1

<7

2.2

3

≥7

<19

1.2

4

≥19

<35

1.0

5

≥35

<50

1.4

6

≥50

<65

1.8

7

≥65

<75

2.2

8

≥75

 

3.0

 

KOREKTIVNI STAROSNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU ZA OBLAST RADA IZABRANOG LEKARA U GINEKOLOGIJI

 

Grupa

Godine (od)

Godine (do)

Korektivni faktor

1

≥15

<19

1.5

2

≥19

<24

1.0

3

≥24

<65

1.3

4

≥65

 

1.0

 

KOREKTIVNI STAROSNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU ZA OBLAST RADA IZABRANOG LEKARA U DEČJOJ I PREVENTIVNOJ STOMATOLOGIJI

 

Grupa

Godine (od)

Godine (do)

Korektivni faktor

1

0

<4

1.2

2

≥4

<7

1.6

3

≥7

<11

1.4

4

≥11

<16

1.2

5

≥16

 

1.0

 

KOREKTIVNI FAKTOR ZA GUSTINU NASELJENOSTI ZA REGISTRACIJU ZA OBLAST RADA IZABRANOG LEKARA U OPŠTOJ MEDICINI

 

Grupa

U opštinama sa gustinom naseljenosti

Kadrovski normativ
(pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe)

Korektivni
faktor

1

do 25 stanovnika na kvadratni kilometar

1200

1.33

2

od 26 do 40 stanovnika na kvadratni kilometar

1400

1.14

3

preko 40 stanovnika na kvadratni kilometar

1600

1.00

 

KOREKTIVNI FAKTOR ZA EFIKASNOST ZA UDALJENE AMBULANTE ZA SVE OBLASTI RADA

 

Grupa

Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Korektivni faktor 1

Korektivni faktor 2

Ukupni korektivni faktor

1

iznad republičkog proseka

1,05

jedinica lokalne samouprave ispod proseka gustine naseljenosti od proseka rs (90 stanovnika po km2) se na svaka dva indeksna poena manje od proseka dodaje 1% uvećanja koeficijenta

k1 + k2

2

od 80% do 100% republičkog proseka

1,10

3

od 60% do 80% republičkog proseka

1,15

4

ispod 60% republičkog proseka

1,20

5

ispod 50% republičkog proseka

1,25

 

KOREKTIVNI FAKTORI ZA DIJAGNOZE ZA SVE OBLASTI RADA

a) prva grupa dijagnoza - na posetu se primenjuje korektivni faktor, koji iznosi 1.5, ukoliko osiguranik ima 1 dijagnozu sa liste:

- s00 - s97 maligne neoplazme

- g00 - g99 bolesti nervnog sistema

- f00 - f99 duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

- n54 slepilo i oslabljen vid

- q00 - q99 urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

- v01 - x59 nesreće

- s00 - t98 povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

- z55 - z65 lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog socio-ekonomskih psiho-socioloških okolnosti

b) druga grupa dijagnoza - na posetu se primenjuje korektivni faktor, koji iznosi 1.5, ukoliko osiguranik ima 3 i više dijagnoza sa liste:

- e00 - e07 poremećaji štitne žlezde

- e10 - e14 dijabetes

- e15 - e16 drugi poremećaji regulacije glukoze i unutrašnje sekrecije pankreasa

- e20 - e35 poremećaji drugih endokrinih žlezdi

- e40 - e46 malnutricija

- e65 - e68 gojaznost i druge hiperalimentacije

- e70 - e90 metabolički poremećaji

- i00 - i99 bolesti sistema krvotoka

- j40 - j47 hronične bolesti donjeg respiratornog sistema

- m00 - m94 bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

- n00 - n08 glomerulonefritisi

- n10 - n16 tubulo-intersticijalne bolesti bubrega

- n17 - n19 bubrežna insuficijencija

v) ukoliko pacijent ima 2 i više dijagnoza iz prve grupe ili kombinaciju 1 ili više dijagnoza iz prve grupe sa 3 i više dijagnoza iz druge grupe, na posetu se dodeljuje korektivni faktor koji iznosi 2.0.