Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU

("Sl. glasnik RS", br. 30/2018 i 64/2019)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu.

Član 2

Granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu utvrđuju se merenjem i/ili izračunavanjem na osnovu rezultata merenja.

Član 3

Granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu čije prekoračenje ukazuje na nivo kontaminacije koji narušava ekološku ravnotežu, nameće dodatna ispitivanja tog zemljišta kao i ograničenja u načinu upravljanja, kao i vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu pri čijem prekoračenju dolazi do narušavanja nivoa koji je bezbedan za korišćenje date su u Prilogu 1 - Granične maksimalne i remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

Granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u vodonosnom sloju koje mogu ukazati na hemijsko zagađenje zemljišta date su u Prilogu 2 - Remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u vodonosnom sloju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2).

Član 4

U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti iz Priloga 1 i graničnih koncentracija zagađujućih materija u podzemnim vodama utvrđenih posebnim propisom, vrše se dodatna istraživanja na kontaminiranim lokacijama radi utvrđivanja stepena zagađenosti zemljišta i izrade projekata remedijacije i rekultivacije.

Član 5

Projekat remedijacije i rekultivacije se uvek realizuje kada prosečna koncentracija bilo koje zagađujuće, opasne i štetne materije u više od 25 m3 zapremine zemljišta prelazi remedijacionu vrednost datu u Prilogu 1 ili u više od 100 m3 zapremine vodonosnog sloja na kontaminiranim lokacijama prelazi remedijacionu vrednost datu u Prilogu 2.

Projekat remedijacije i rekultivacije može se realizovati i u slučaju prekoračenja graničnih vrednosti iz Priloga 1, kao i u slučaju da koncentracije zagađujućih, opasnih i štetnih materija u manje od 25 m3 zapremine zemljišta prelaze remedijacione vrednosti date u Prilogu 1 ili u manje od 100 m3 zapremine vodonosnog sloja na kontaminiranim lokacijama prelaze remedijacione vrednosti date u Prilogu 2, ako dodatna istraživanja na kontaminiranim lokacijama ukažu na značajne posledice na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Član 6

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe čl. 15. i 16. Uredbe o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa ("Službeni glasnik RS", broj 88/10).

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu

("Sl. glasnik RS", br. 64/2019)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

 

 

Prilog 1

GRANIČNE MAKSIMALNE I REMEDIJACIONE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU

 

 

Zemljište (mg/kg apsolutno suve materije)

 

Granična maksimalna vrednost

Remedijaciona
vrednost

Metali

Kadmijum (Cd)

0,8

12

Hrom (Cr)

100

380

Bakar (Cu)

36

190

Nikl (Ni)

35

210

Olovo (Pb)

85

530

Cink (Zn)

140

720

Živa (Hg)

0,3

10

Arsen (As)

29

55

Barijum (Ba)

160

625

Kobalt (Co)

9

240

Molibden (Mo)

3

200

Antimon (Sb)

3

15

Berilijum (Be)

1,1

30

Selen (Se)

0,7

100

Telur (Te)

-

600

Talijum (Th)

1

15

Kalaj (Sn)

-

900

Vanadijum (V)

42

250

Srebro (Ag)

-

15

Neorganska jedinjenja

Cijanidi - slobodni

1

20

Cijanidi - kompleks (pH < 5)1*

5

650

Cijanidi - kompleks (pH ≥ 5)

5

50

Tiocijanati (ukupni)

1

20

Bromidi (mgBr/l)

20

-

Fluoridi (mgF/l)

500*

-

Aromatična organska jedinjenja

Benzen

0,01

1

Etilbenzen

0,03

50

Toluen

0,01

130

Ksileni

0,1

25

Stiren (vinilbenzen)

0,3

100

Fenol

0,05

40

Krezoli (ukupni)

0,05

5

Katehol (o-dihidroksibenzen)

0,05

20

Rezorcinol (m-dihidroksibenzen)

0,05

10

Hidrohinon (p-dihidroksibenzen)

0,05

10

Dodecilbenzen

-

1000

Aromatični rastvarači

-

200

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)

PAH (ukupni)2*

1

40

Hlorovani ugljovodonici

Vinilhlorid

0,01

0,1

Dihlormetan

0,4

10

1,1-dihloretan

0,02

15

1,2-dihloretan

0,02

4

1,1-dihloreten

0,1

0,3

1,2-dihloreten (cis, trans)

0,2

1

Dihlorpropan

0,002

2

Trihlormetan (Hloroform)

0,02

10

1,1,1- trihloretan

0,07

15

1,1,2-trihloretan

0,4

10

Trihloreten

0,1

60

Tetrahlormetan

0,4

1

Tetrahloreten

0,002

4

Hlorbenzeni (ukupni)3*

0,03

30

Hlorfenoli (ukupni)4*

0,01

10

Hloronaftalen

-

10

Monohloranilin

0,005

50

Polihlorovani bifenili (ukupni)5*

0,02

1

Ekstraktabilna halogenizovana organska jedinjenja (EOX)

0,3

-

Dihloranilin

0,005

50

Trihloranilin

-

10

Tetrahloranilin

-

30

Pentahloranilin

-

10

4-hlormetilfenol

-

15

Dioksin

-

0,001

Pesticidi

DDT/ DDD/ DDE (ukupni)

0,01

4

Drini6*

0,005

4

Aldrin

0,00006

-

Dieldrin

0,0005

-

Endrin

0,00004

-

HCH-jedinjenja7*

0,01

2

α-HCH

0,003

-

β-HCH

0,009

-

γ-HCH

0,00005

-

Atrazin

0,0002

6

Karbaril

0,00003

5

Karbofuran

0,00002

2

Hlordan

0,00003

4

Endosulfan

0,00001

4

Heptahlor

0,0007

4

Heptahlorepoksid

0,0000002

4

Maneb

0,002

35

MCPA8*

0,00005

4

Organo kalajna jedinjenja (ukupni)

0,001

2,5

Azinfosmetil

0,000005

2

Ostale zagađujuće materije

Cikloheksanon

0,1

45

Ftalati (ukupni)9*

0,1

60

Ukupni naftni ugljovodonici (frakcije C6-C40)

50

5000

Piridini

0,1

0,5

Tetrahidrofuran

0,1

2

Tetrahidrotiofen

0,1

90

Tribromometan

-

75

Akrilonitril

0,000007

0,1

Butanol

-

30

1,2 butilacetat

-

200

Etilacetat

-

75

Dietilenglikol

-

270

Etilenglikol

-

100

Formaldehid

-

0,1

Izopropanol

-

220

Metanol

-

30

Metil-tercijarni-butil-etar (MTBE)

-

100

Metiletilketon (MEK)

-

35

 

1*

-

Vrednost pH se određuje u 0.01 M CaCl2.

2*

-

Suma deset policikličnih aromatičnih ugljovodonika (antracen, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, krizen, fenantren, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, naftalen i benzo(ghi)perilen).

3*

-

Zbir svih hlorbenzena (mono-,di-, tri-, tetra-,penta- i heksahlorbenzena).

4*

-

Zbir svih hlorfenola (mono-, di-, tri-, tetra- i pentahlorfenola).

5*

-

U slučaju remedijacionih vrednosti u obzir se uzima suma kongenera polihlorovani bifenili: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180; a u slučaju graničnih maksimalnih vrednosti uzima se u obzir suma istih kongenera osim PCB 118.

6*

-

Pod "drinima" podrazumeva se suma aldrina, dieldrina i endrina.

7*

-

Pod HCH (heksahlorcikloheksan) podrazumeva se suma α-HCH, β-HCH, γ-HCH i δ-HCH.

8*

-

MCPA - 4-hloro-o-toluoksiacetilna kiselina (C9H9ClO3).

9*

-

Zbir svih ftalata.

*

-

diferencijacija po sadržaju gline: (F) = 175 = 13·L (L = % gline).

Dodatne napomene:

Korekcija graničnih maksimalnih vrednosti i remedijacionih vrednosti za metale i arsen u zemljištu

Granične maksimalne vrednosti i remedijacione vrednosti za metale i arsen, sa izuzetkom antimona, molibdena, selena, telura, talijuma i srebra, zavise od sadržaja gline i organske materije u zemljištu.

Prilikom utvrđivanja tipa i svojstava zemljišta, vrednosti iz tabele se koriguju u vrednosti primenjive na aktuelno zemljište, a na osnovu izmerenog sadržaja organske materije i sadržaja gline.

Za metale se koristi sledeća korekciona formula, u zavisnosti od tipa zemljišta, na osnovu koje se vrši konverzija.

(SW, IW)b = (SW, IW)sb •

A + (B • %gline) + (C • %org. materije)

 

A + B • 25 + C • 10

 

Gde su:

(SW, IW)b - korigovana maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za određeno zemljište

(SW, IW)sb - maksimalna granična ili remedijaciona vrednost iz tabele

% gline - izmeren procenat gline u određenom zemljištu (veličine čestica< 2 μm)

% organske materije - izmeren procenat organske materije u određenom zemljištu

A, B, C - konstante zavisne od vrste metala

Konstante u zavisnosti od vrste metala:

Metal

A

B

C

Arsen

15

0,4

0,4

Barijum

30

5

0

Berilijum

8

0,9

0

Kadmijum

0,4

0,007

0,021

Hrom

50

2

0

Kobalt

2

0,28

0

Bakar

15

0,6

0,6

Živa

0,2

0,0034

0,0017

Olovo

50

1

1

Nikl

10

1

0

Kalaj

4

0,6

0

Vanadijum

12

1,2

0

Cink

50

3

1,5

Korekcija graničnih maksimalnih vrednosti i remedijacionih vrednosti za organska jedinjenja u zemljištu

Maksimalne granične vrednosti i remedijacione vrednosti za organska jedinjenja zavise od sadržaja organske materije u zemljištu.

Za organska jedinjenja, izuzev za policiklične aromatične ugljovodonike, koristi se sledeća korekciona formula:

(SW, IW)b = (SW, IW)sb •

% organske materije

 

10

 

Gde su:

(SW, IW)b - korigovana maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za određeno zemljište

(SW, IW)sb - maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za standardno zemljište

% organske materije - izmereni procenat organske materije u određenom zemljištu.

Za zemljišta sa sadržajem organske materije iznad 30%, kao i za zemljišta sa sadržajem organske materije ispod 2% vrši se korekcija maksimalnih graničnih i remedijacionih vrednosti tako što se, pri proračunu uzimaju ove dve vrednosti za % organske materije.

Korekcija graničnih maksimalnih vrednosti i remedijacionih vrednosti za policiklične aromatične ugljovodonike (PAH) u zemljištu

Maksimalne granične vrednosti i remedijacione vrednosti za policiklične aromatične ugljovodonike (PAH) zavise od sadržaja organske materije u zemljištu.

Za zemljišta sa sadržajem organske materije do 10% ne vrši se korekcija maksimalnih graničnih i remedijacionih vrednosti policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH).

Za zemljišta sa sadržajem organske materije od 10-30% koristi se sledeća korekciona formula:

(SW, IW)b = (SW, IW)sb •

% organske materije

 

10

 

Gde su:

(SW, IW)b - korigovana maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za određeno zemljište

(SW, IW)sb - maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za standardno zemljište

% organske materije - izmereni procenat organske materije u određenom zemljištu

Za zemljišta sa sadržajem organske materije preko 30% koristi se sledeća korekciona formula:

(SW, IW)b = (SW, IW)sb • 3

Gde su:

(SW, IW)b - korigovana maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za određeno zemljište

(SW, IW)sb - maksimalna granična ili remedijaciona vrednost za standardno zemljište

Prilog 2

REMEDIJACIONE VREDNOSTI ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U VODONOSNOM SLOJU

 

 

Vodonosni sloj (μg/l u rastvoru)

 

Remedijaciona vrednost

Metali

Kadmijum (Cd)

6

Hrom (Cr)

30

Bakar (Cu)

75

Nikl (Ni)

75

Olovo (Pb)

75

Cink (Zn)

800

Živa (Hg)

0,3

Arsen (As)

60

Barijum (Ba)

625

Kobalt (Co)

100

Molibden (Mo)

300

Antimon (Sb)

20

Berilijum (Be)

15

Selen (Se)

160

Telur (Te)

70

Talijum (Th)

7

Kalaj (Sn)

50

Vanadijum (V)

70

Srebro (Ag)

40

Neorganska jedinjenja

Cijanidi - slobodni

1500

Cijanidi - kompleks (pH < 5)1*

1500

Cijanidi - kompleks (pH ≥ 5)

1500

Tiocijanati

1500

Aromatična organska jedinjenja

Benzen

30

Etilbenzen

150

Toluen

1000

Ksileni

70

Stiren (vinilbenzen)

300

Fenol

2000

Krezoli (ukupni)

200

Katehol (o-dihidroksibenzen)

1250

Rezorcinol (m-dihidroksibenzen)

600

Hidrohinon (p-dihidroksibenzen)

800

Dodecilbenzen

0,02

Aromatični rastvarači

150

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)

Naftalen

70

Antracen

5

Fenantren

5

Fluoranten

1

Benzo(a)antracen

0,5

Krizen

0,2

Benzo(a)piren

0,05

Benzo(ghi)perilen

0,05

Benzo(k)fluoranten

0,05

Indeno(1,2,3-cd)piren

0,05

Hlorovani ugljovodonici

Vinilhlorid

5

Dihlormetan

1000

1,1-dihloretan

900

1,2-dihloretan

400

1,1-dihloreten

10

1,2-dihloreten (cis, trans)

20

Dihlorpropan

80

Trihlormetan (Hloroform)

400

1,1,1-trihloretan

300

1,1,2-trihloretan

130

Trihloreten

500

Tetrahlormetan

10

Tetrahloreten

40

Monohlorbenzen

180

Dihlorbenzen (ukupni)

50

Trihlorbenzen (ukupni)

10

Tetrahlorbenzen (ukupni)

2.5

Pentahlorbenzen

1

Heksahlorbenzen

0,5

Monohlorfenol (ukupni)

100

Dihlorfenol (ukupni)

30

Trihlorfenol (ukupni)

10

Tetrahlorfenol (ukupni)

10

Pentahlorfenol

3

Hloronaftalen

6

Monohloranilin

30

Polihlorovani bifenili (ukupni)2*

0,01

Dihloranilin

100

Trihloranilin

10

Tetrahloranilin

10

Pentahloranilin

1

4-hlormetilfenol

350

Dioksin (mg/l)

0,001

Pesticidi

DDT/DDD/DDE (ukupni)

0,01

Drini3*

0,1

HCH-jedinjenja4*

1

Atrazin

150

Karbaril

50

Karbofuran

100

Hlordan

0,2

Endosulfan

5

Heptahlor

0,3

Heptahlorepoksid

3

Maneb

0,1

MCPA5*

50

Organo kalajna jedinjenja (ukupni)

0,7

Azinfosmetil

2

Ostale zagađujuće materije

Cikloheksanon

15000

Ftalati (ukupni)6*

5

Ukupni naftni ugljovodonici (frakcije C6-C40)

600

Piridini

30

Tetrahidrofuran

300

Tetrahidrotiofen

5000

Tribromometan

630

Akrilonitril

5

Butanol

5600

1,2 butilacetat

6300

Etilacetat

15000

Dietilenglikol

13000

Etilenglikol

5500

Formaldehid

50

Izopropanol

31000

Metanol

24000

Metil-tercijarni-butil-etar (MTBE)

9200

Metiletilketon (MEK)

6000

 

1*

-

Vrednost pH se određuje u 0.01 M CaCl2.

2*

-

U slučaju remedijacionih vrednosti u obzir se uzima suma kongenera polihlorovani bifenili: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180; a u slučaju graničnih maksimalnih vrednosti uzima se u obzir suma istih kongenera osim PCB 118.

3*

-

Pod "drinima" podrazumeva se suma aldrina, dieldrina i endrina.

4*

-

Pod HCH (heksahlorcikloheksan) podrazumeva se suma α-HCH, β-HCH, γ-HCH i δ-HCH.

5*

-

MCPA - 4-hloro-o-toluoksiacetilna kiselina (C9H9ClO3).

6*

-

Zbir svih ftalata.