Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 76/2018, 21/2019, 102/2020, 3/2021, 66/2021 i 77/2023)

1. Ovim uputstvom se, radi sprovođenja Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Odluka), bliže objašnjavaju pojedini pojmovi iz Odluke, sadržina izveštaja o obračunu dinarske, odnosno devizne obavezne rezerve koje je banka dužna da dostavlja Narodnoj banci Srbije, kao i uslovi pod kojima banke ostvaruju pravo uvida u podatke preko veb-platforme Monetarne operacije Narodne banke Srbije - aplikacija Obavezna rezerva (u daljem tekstu: veb-platforma).

2. Obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine, odnosno do 730 dana jesu obaveze koje se u knjigovodstvu banke vode na računima koji, u skladu sa odlukom kojom se propisuju prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira, (u daljem tekstu: odluka o SSKR) na sedmoj cifri imaju šifru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili 7, kao i obaveze koje se u knjigovodstvu banke vode na računima za koje nije propisano šifriranje na sedmoj cifri.

Obaveze sa ugovorenom ročnošću preko dve godine, odnosno preko 730 dana jesu obaveze koje se u knjigovodstvu banke vode na računima koji na sedmoj cifri imaju šifru 8, A, B, C, D, E, F, G ili H, odnosno koje imaju rok od 731 dan ili duži rok.

3. Obaveze koje nisu indeksirane deviznom klauzulom (u daljem tekstu: neindeksirane obaveze) - po dinarskim depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti i druge dinarske obaveze jesu sve obaveze po dinarskim depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti, kao i druge obaveze u dinarima, uključujući i delove dinarskih depozita primljenih po poslovima koje banka obavlja u ime i za račun trećih lica a koji prelaze iznose plasmana koje je banka dala iz tih depozita, kao i po kamatama i naknadama obračunatim po tim obavezama, koje se uključuju u osnovicu za obračun dinarske obavezne rezerve i nemaju deviznu klauzulu, a računi na kojima se evidentiraju na šestoj cifri imaju šifru 0, 5, 9, A, V, C ili D.

Kod razvrstavanja neindeksiranih obaveza u Obrascu OR - din (Prilog 1), pod obavezama prema stanovništvu podrazumevaju se i obaveze prema preduzetnicima, privatnim domaćinstvima sa zaposlenim licima, kao i prema registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, a računi na kojima se te obaveze evidentiraju na četvrtoj i petoj cifri imaju šifru 40, 80 ili 81.

Pod neindeksiranim obavezama podrazumevaju se i neindeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima i druge dinarske obaveze prema inostranstvu po osnovu depozita i kredita u dinarima primljenih od stranih lica, druge dinarske obaveze prema stranim licima, kao i kamate i naknade obračunate po tim obavezama, koje se uključuju u osnovicu za obračun dinarske obavezne rezerve i nemaju deviznu klauzulu, a računi na kojima se evidentiraju na četvrtoj i petoj cifri imaju šifru 70, 71, 72, 73, 74 ili 75, a na šestoj cifri šifru 0, 5, 9, A, B, C ili D.

Obaveze iz stava 3. ove tačke posebno se iskazuju u Obrascu OR - din (Prilog 1), pod rednim br. 1.2. i 2.2, a razvrstane su po odgovarajućoj ročnosti u skladu s tačkom 2. ovog uputstva.

4. Obaveze po osnovu devizne štednje položene kod banaka čine devizne obaveze po osnovu transakcionih depozita, depozita po viđenju, kratkoročnih i dugoročnih depozita stanovništva, preduzetnika, stranih fizičkih lica, domaćih fizičkih lica -nerezidenata, privatnih domaćinstava sa zaposlenim licima i registrovanih poljoprivrednih proizvođača, kao i kamate i naknade obračunate po tim obavezama, koje se uključuju u osnovicu za obračun devizne obavezne rezerve i u knjigovodstvu banke se vode na računima 500, 501, 502, 503, 504, 505, 520 i 521, a na četvrtoj i petoj cifri imaju šifru 40, 60, 61, 72, 73, 80 ili 81.

Obaveze iz stava 1. ove tačke posebno se iskazuju u Obrascu OR - dev (Prilog 2), pod rednim br. 1.3. i 2.3, a razvrstane su po odgovarajućoj ročnosti u skladu s tačkom 2. ovog uputstva.

5. Obaveze koje su indeksirane deviznom klauzulom (u daljem tekstu: indeksirane obaveze) - po dinarskim depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti i druge indeksirane obaveze jesu sve obaveze po dinarskim depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti, kao i druge obaveze u dinarima, uključujući i delove dinarskih depozita primljenih po poslovima koje banka obavlja u ime i za račun trećih lica a koji prelaze iznose plasmana koje je banka dala iz tih depozita, kao i obračunate razlike u kursu, kamate i naknade obračunate po tim obavezama, koje se uključuju u osnovicu za obračun devizne obavezne rezerve i imaju deviznu klauzulu, a računi na kojima se evidentiraju na šestoj cifri imaju šifru 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ili O.

Obaveze iz stava 1. ove tačke posebno se iskazuju u Obrascu OR - dev (Prilog 2), pod rednim br. 1.4. i 2.4, a razvrstane su po odgovarajućoj ročnosti u skladu s tačkom 2. ovog uputstva.

6. Pod subordiniranim obavezama na koje se ne obračunava obavezna rezerva, u smislu Odluke, podrazumeva se ukupan iznos subordiniranih obaveza koje su uključene u obračun dopunskog kapitala banke u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke.

7. U obaveze prema bankama koje izdvajaju obaveznu rezervu kod Narodne banke Srbije uključuju se i obaveze prema bankama koje su u skladu s propisima Narodne banke Srbije izdvajale obaveznu rezervu ali nad kojima je u međuvremenu otvoren postupak stečaja ili likvidacije, i to samo one obaveze koje su nastale do dana otvaranja tog postupka.

8. Osnovicu za obračun dinarske, odnosno devizne obavezne rezerve čini prosečno dnevno knjigovodstveno stanje obaveza utvrđenih Odlukom u prethodnom kalendarskom mesecu, koje se u knjigovodstvu banke vode na računima iz pregleda koji Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet stranici, kao i na drugim računima na kojima banka evidentira obaveze koje ulaze u osnovicu za obračun obavezne rezerve u skladu sa Odlukom.

U osnovicu za obračun dinarske, odnosno devizne obavezne rezerve ne ulaze obaveze koje se evidentiraju na računima koji na četvrtoj i petoj cifri imaju šifru 10 - centralna banka, kao ni obaveze koje se odnose na banke u zemlji a evidentiraju se na računima koji na četvrtoj i petoj cifri imaju šifru 11 - banke.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, u osnovicu za obračun dinarske, odnosno devizne obavezne rezerve ulaze obaveze banaka za izdate hartije od vrednosti koje se u skladu sa odlukom o SSKR evidentiraju na računima koji na četvrtoj i petoj cifri imaju šifru 11 - banke.

Osnovicu za obračun devizne obavezne rezerve iz stava 1. ove tačke čini i prosečno dnevno knjigovodstveno stanje depozita, kredita i drugih deviznih sredstava u prethodnom kalendarskom mesecu primljenih iz inostranstva po poslovima koje banka obavlja u ime i za račun trećih lica, a koji se u knjigovodstvu banke vode u vanbilansnoj evidenciji na računima grupe 95.

9. Dnevno stanje dinarskih sredstava na RTGS-IPS računu jeste stanje tih sredstava evidentirano na izvodu tog računa u skladu s pravilima kojima se uređuje rad RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije.

Dnevno stanje dinarskih sredstava na RTGS-IPS računu na neradni dan je dnevno stanje tih sredstava na prvi prethodni radni dan za koji je dostavljen izvod tog računa.

10. (brisana)

11. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavlja sledeće dokumente:

1) izveštaj o obračunu dinarske obavezne rezerve - na Obrascu OR - din (Prilog 1);

2) izveštaj o obračunu devizne obavezne rezerve - na Obrascu OR - dev (Prilog 2);

3) pregled podataka o dinarskim i deviznim obavezama, kao i kamatnim maržama po osnovu sredstava koje banke primaju u skladu s tačkom 3. odredba pod 4) Odluke - na Obrascu OR - MFO (Prilog 3);

4) izveštaj o stanju dinarskih kredita odobrenih po osnovu garantne šeme koji ispunjavaju propisane uslove - na Obrascu OR - SK (Prilog 3a).

Banka je dužna da do kraja kalendarskog meseca obavesti Narodnu banku Srbije o nameri da počev od narednog obračunskog perioda obaveznu rezervu ne obračunava na iznos sredstava iz tačke 3. odredba pod 4) Odluke, i da istovremeno dostavi podatke o replasiranju tih sredstava, a naročito podatke o izvoru sredstava, iznosu replasiranih sredstava, nameni, kamatnoj stopi koju banka plaća na te izvore sredstava i kamatnoj stopi po kojoj se sredstva replasiraju, kao i podatke o prosečnim kamatnim maržama na kredite koje banka odobrava iz ostalih izvora sredstava.

Ako se kontrolom dostavljenih i drugih raspoloživih podataka utvrdi da nije ispunjen uslov u pogledu replasiranja sredstava u smislu tačke 3. odredba pod 4) Odluke - Narodna banka Srbije o tome obaveštava banku, i to u roku od deset dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2. ove tačke, odnosno kad utvrdi da više nije ispunjen taj uslov.

Obrasci iz ove tačke odštampani su uz ovo uputstvo i njegov su sastavni deo.

12. Banka izveštaje iz tačke 11. stav 1. ovog uputstva elektronski dostavlja Narodnoj banci Srbije - Direkciji za informaciono-komunikacione tehnologije, i to 17. u mesecu, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako 17. u mesecu nije radni dan, banke su dužne da izveštaje iz tog stava dostavljaju radnog dana koji prethodi danu obračuna obavezne rezerve.

13. Banke preko veb-platforme mogu imati uvid u sledeće podatke:

1) podatke o iznosu obračunate dinarske i devizne obavezne rezerve;

2) podatke o prosečnom dnevnom stanju izdvojene dinarske i devizne obavezne rezerve na dan i u proseku u toku obračunskog perioda;

3) podatke o kamati obračunatoj po osnovu obavezne rezerve i visini kamatne stope koja je primenjena kod tog obračuna.

Pristup veb-platformi i njeno korišćenje bliže su uređeni korisničkim uputstvom za rad veb-platforme.

Radi korišćenja veb-platforme, banka je dužna da na propisanom obrascu (Prilog 4), koji je odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo - Narodnoj banci Srbije dostavi internet protokol adresu (IP adresa) i spisak lica koja su ovlašćena da u ime i za račun banke pristupaju veb-platformi.

Banka je dužna da obavesti Narodnu banku Srbije o svakoj promeni lica iz stava 3. ove tačke, i to odmah nakon nastanka te promene.

14. Banka koja je dobila dozvolu za rad posle prvog dana u kalendarskom mesecu - prvi obračun obavezne rezerve dostaviće prema osnovici iz narednog kalendarskog meseca, tj. kad bude raspolagala podacima o dnevnim stanjima depozita i drugih sredstava koja ulaze u osnovicu za obračun za sve dane u kalendarskom mesecu.

Za banku koja je dobila dozvolu za rad a osnovana je spajanjem dve ili više banaka, kao i za banku koja je dobila saglasnost Narodne banke Srbije da joj se pripoji druga banka - obračunatu obaveznu rezervu u obračunskom periodu u kome su objedinjena sredstva na računima na kojima banka izdvaja ovu rezervu čini zbir obračunatih obaveznih rezervi banaka koje su se spojile, odnosno pripojile, a izdvojenu obaveznu rezervu u periodu od 18. u mesecu do dana objedinjavanja sredstava na računima na kojima banka izdvaja ovu rezervu - čini zbir izdvojenih obaveznih rezervi banaka koje su se spojile, odnosno pripojile.

Banka iz stava 2. ove tačke kod koje je došlo do statusne promene, prvi obračun obavezne rezerve dostaviće Narodnoj banci Srbije 17. u mesecu, i to za obračunski period posle obračunskog perioda u kome su objedinjena sredstva na računima na kojima banka izdvaja ovu rezervu.

15. Obračunatu deviznu obaveznu rezervu banke će izdvajati na devizne račune Narodne banke Srbije u inostranstvu, prema spisku računa koji utvrdi Narodna banka Srbije.

16. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 8/11, 43/11, 57/12, 65/13, 118/13, 127/14, 141/14 i 114/17).

17. Ovo uputstvo objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 17. oktobra 2018. godine.

 

Samostalne odredbe Uputstva o izmeni
Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

2. Prvi obračun po odredbama ovog uputstva banke će dostaviti 17. aprila 2019. godine, prema stanju dinarske, odnosno devizne osnovice u martu 2019. godine.

3. Ovo uputstvo objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 31. marta 2019. godine.

 

Samostalne odredbe Uputstva o dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

2. Obrazac OR - SK je odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.

3. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Uputstva o izmeni
Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)

2. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Uputstva o izmeni
Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 77/2023)

2. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 18. septembra 2023. godine.

 

Prilog 1

Obrazac OR - din

 

__________________________

 

(naziv i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DINARSKE OBAVEZNE REZERVE

na dan 17. _________ 20_. godine

(u dinarima)

Redni broj

NAZIV POZICIJE

Stanje u mesecu ____ 20_. god.

Poslednjeg kalendarskog dana

Prosečno dnevno

Stopa obavezne rezerve

Obračunata obavezna rezerva

1

2

3

4 (2*3)

1.

Obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine (do 730 dana) (zbir pozicija 1.1. i 1.2. u kol. 1, 2 i 4)

 

 

X

 

1.1.

Neindeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima, hartijama od vrednosti i druge dinarske obaveze (osim neindeksiranih obaveza po dinarskim depozitima i kreditima i drugih dinarskih obaveza prema inostranstvu) (zbir pozicija 1.1.1. i 1.1.2. u kol. 1, 2 i 4)

 

 

X

 

1.1.1.

Obaveze prema pravnim licima

 

 

 

 

1.1.2.

Obaveze prema stanovništvu

 

 

 

 

1.2.

Neindeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima i druge dinarske obaveze prema inostranstvu

 

 

 

 

2.

Obaveze sa ugovorenom ročnošću preko dve godine (preko 730 dana) (zbir pozicija 2.1. i 2.2. u kol. 1, 2 i 4)

 

 

X

 

2.1.

Neindeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti i druge dinarske obaveze (osim neindeksiranih obaveza po dinarskim depozitima i kreditima i drugih dinarskih obaveza prema inostranstvu) (zbir pozicija 2.1.1. i 2.1.2. u kol. 1, 2 i 4)

 

 

X

 

2.1.1.

Obaveze prema pravnim licima

 

 

 

 

2.1.2.

Obaveze prema stanovništvu

 

 

 

 

2.2.

Neindeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima i druge dinarske obaveze prema inostranstvu

 

 

 

 

3.

DINARSKA OSNOVICA (zbir pozicija 1. i 2. iz kolone 2)

 

4.

OBRAČUNATA OBAVEZNA REZERVA U DINARIMA (zbir pozicija 1. i 2. iz kolone 4)

 

5.

Dinarska protivvrednost dela obračunate obavezne rezerve u evrima koji se izdvaja u dinarima (zbir pozicija 5.1. i 5.2)

 

5.1.

Dinarska protivvrednost iznosa pod rednim brojem 5.1. iz Obrasca OR - dev1)

 

5.2.

Dinarska protivvrednost iznosa pod rednim brojem 5.2. iz Obrasca OR - dev1)

 

6.

OBRAČUNATA DINARSKA OBAVEZNA REZERVA (zbir pozicija 4. i 5)

 

(u dinarima)

Redni broj

NAZIV POZICIJE

Stanje u mesecu ____ 20_. god.

Poslednjeg kalendarskog dana

Prosečno dnevno

1

2

1.

Obaveze prema Narodnoj banci Srbije

 

 

2.

Obaveze prema bankama koje izdvajaju obaveznu rezervu kod Narodne banke Srbije

 

 

3.

Subordinirane obaveze koje su uključene u obračun dopunskog kapitala banke u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

 

4.

Dinarska sredstva koja banke primaju od međunarodnih finansijskih organizacija, vlada i finansijskih institucija u skladu sa Odlukom

 

 

5.

Deo dinarskih depozita primljenih po poslovima u ime i za račun trećih lica, koji ne prelaze iznose plasmana odobrenih iz tih depozita

 

 

6.

Ukupan iznos ili deo iznosa dinarskih obaveza u skladu sa odlukom IO Narodne banke Srbije iz tačke 4. Odluke

 

 

7.

DINARSKE OBAVEZE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA OBAVEZNA REZERVA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

 

 

1) Primenjen zvanični srednji kurs dinara koji važi na dan obračuna obavezne rezerve, tj. 17. u mesecu.

 

Prilog 2

Obrazac OR - dev

 

___________________________

 

(naziv i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DEVIZNE OBAVEZNE REZERVE

na dan 17. _________ 20__. godine

(u evrima)

Redni broj

NAZIV POZICIJE

Stanje u mesecu ____ 20_. god.

Poslednjeg kalendarskog dana

Prosečno dnevno

Stopa obavezne rezerve

Obračunata obavezna rezerva

1

2

3

4 (2*3)

1.

Obaveze sa ugovorenom ročnošću do dve godine (do 730 dana)
(zbir pozicija 1.1, 1.2, 1.3. i 1.4. u kol. 1, 2 i 4)

 

 

X

 

1.1.

Obaveze po depozitima, kreditima, hartijama od vrednosti i druge devizne obaveze prema inostranstvu1)

 

 

 

 

1.2.

Obaveze po depozitima, kreditima, hartijama od vrednosti i druge devizne obaveze prema domaćim pravnim licima i ostale obaveze

 

 

 

 

1.3.

Devizna štednja položena kod banaka

 

 

 

 

1.4.

Indeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima, hartijama od vrednosti i drugim dinarskim obavezama, kao i indeksirani dinarski depoziti primljeni po poslovima koje banka obavlja u ime i za račun trećih lica a koji prelaze iznose plasmana koje je banka dala iz tih depozita

 

 

 

 

2.

Obaveze sa ugovorenom ročnošću preko dve godine (preko 730 dana) (zbir pozicija 2.1, 2.2, 2.3. i 2.4. u kol. 1, 2 i 4)

 

 

X

 

2.1.

Obaveze po depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti i druge devizne obaveze prema inostranstvu1)

 

 

 

 

2.2.

Obaveze po depozitima, kreditima i hartijama od vrednosti i druge devizne obaveze prema domaćim pravnim licima i ostale obaveze

 

 

 

 

2.3.

Devizna štednja položena kod banaka

 

 

 

 

2.4.

Indeksirane obaveze po dinarskim depozitima, kreditima, hartijama od vrednosti i drugim dinarskim obavezama, kao i indeksirani dinarski depoziti primljeni po poslovima koje banka obavlja u ime i za račun trećih lica a koji prelaze iznose plasmana koje je banka dala iz tih depozita

 

 

 

 

3.

DEVIZNA OSNOVICA (zbir pozicija 1. i 2. iz kolone 2)

 

4.

OBRAČUNATA OBAVEZNA REZERVA U EVRIMA (zbir pozicija 1. i 2. iz kolone 4)

 

5.

Deo obračunate obavezne rezerve u evrima koji se izdvaja u dinarima (zbir pozicija 5.1. i 5.2)

 

5.1.

Odlukom utvrđen procent iznosa pod rednim brojem 1. u koloni 4

 

5.2.

Odlukom utvrđen procent iznosa pod rednim brojem 2. u koloni 4

 

6.

OBRAČUNATA DEVIZNA OBAVEZNA REZERVA (4 - 5)

 

1) U pozicije 1.1. i 2.1. uključuju se i depoziti, krediti i druga devizna sredstva primljena iz inostranstva po poslovima koje banka obavlja u ime i za račun trećih lica, sa odgovarajućom ročnošću.

(u evrima)

Redni broj

NAZIV POZICIJE

Stanje u mesecu ____ 20_. god.

Poslednjeg kalendarskog dana

Prosečno dnevno

1

2

1.

Obaveze prema Narodnoj banci Srbije

 

 

2.

Obaveze prema bankama koje izdvajaju obaveznu rezervu kod Narodne banke Srbije

 

 

3.

Subordinirane obaveze koje su uključene u obračun dopunskog kapitala banke u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke

 

 

4.

Devizna sredstva koja banke primaju od međunarodnih finansijskih organizacija, vlada i finansijskih institucija u skladu sa Odlukom

 

 

5.

Ukupan iznos ili deo iznosa deviznih obaveza u skladu sa odlukom IO Narodne banke Srbije iz tačke 4. Odluke

 

 

6.

DEVIZNE OBAVEZE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA OBAVEZNA REZERVA (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

 

 

Prilog 3

Obrazac OR - MFO

 

______________________

 

(naziv i sedište banke)

 

 

PREGLED PODATAKA O DINARSKIM I DEVIZNIM OBAVEZAMA, KAO I KAMATNIM MARŽAMA PO OSNOVU SREDSTAVA KOJE BANKE PRIMAJU U SKLADU S TAČKOM 3. ODREDBA POD 4) ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE

Obračun obavezne rezerve na dan 17. _________ 20__. godine

Redni broj

Obaveze po osnovu sredstava koja banka prima od međunarodnih finansijskih organizacija, vlada i finansijskih institucija u skladu sa Odlukom

Namena

Stanje poslednjeg kalendarskog dana u ________ 20__.

Kamatne stope

Valuta u kojoj su plasirana sredstva - RSD ili EUR3)

Napomena (obrazloženje razlike - npr. marža banke, provizija posrednika i sl.)

U evrima

U dinarima

Ugovorena kamatna stopa po kojoj banka plaća kamatu poveriocu

Uvećanje ugovorene kamatne stope

Jedinstvena stopa po kojoj banka plaća kamatu poveriocu2)

Ugovorena kamatna stopa po kojoj krajnji korisnik plaća kamatu banci

Uvećanje ugovorene kamatne stope

Jedinstvena stopa po kojoj krajnji korisnik plaća kamatu banci2)

Razlika u pp (5b - 4b)

1

2

3

4

4a

4b

5

5a

5b

6

7

8

1.

Posredstvom države
(1.1 + 1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Kao glavnog dužnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Kao vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neposredno (2.1 + 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Bez garancije države

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

S garancijom države

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ukupno (1+2)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) U kolonu 2 unosi se iznos iz Obrasca OR - dev, deo "Devizne obaveze na koje se ne obračunava obavezna rezerva", redni broj 4, kolona 1, a u kolonu 3 - iznos iz Obrasca OR - din, deo "Dinarske obaveze na koje se ne obračunava obavezna rezerva", redni broj 4, kolona 1.
2) Ako je ugovorena kamatna stopa iz kol. 4 i 5 utvrđena u visini određene kamatne stope (EURIBOR i sl.) ili stope rasta (cena na malo i sl.) uvećana za odgovarajući procenat iz kol. 4a i 5a - u kol. 4b i 5b unosi se jedinstvena, odnosno kumulativna kamatna stopa prema poslednjem poznatom podatku.
3) U kolonu 7 unosi se oznaka valute plasmana, i to: RSD za čisto dinarske plasmane i EUR za devizne i devizno indeksirane plasmane.

 

Prilog 3a

Obrazac OR - SK

_________________
(naziv i sedište banke)

IZVEŠTAJ
O STANJU DINARSKIH KREDITA PO OSNOVU GARANTNE ŠEME KOJI ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE

 

Redni broj

Opis

Stanje u mesecu __________ 20__. god.
(u dinarima)3)

Prosečna kamatna stopa
(u %, na godišnjem nivou)3) 4)

Poslednjeg kalendarskog dana

Prosečno dnevno stanje

1

2

3

1

Dinarski krediti odobreni po osnovu prve garantne šeme1)

 

 

 

2

Dinarski krediti odobreni po osnovu druge garantne šeme - sa ugovorenim načinom otplate kredita u mesečnim anuitetima2)

 

 

 

3

Dinarski krediti odobreni po osnovu druge garantne šeme - sa ugovorenim načinom otplate kredita u kvartalnim anuitetima2)

 

 

 

4

Ukupno

 

 

 

1) Pod dinarskim kreditima odobrenim po osnovu prve garantne šeme podrazumevaju se dinarski krediti koji ispunjavaju uslove utvrđene propisom kojim se uređuje garantna šema kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, ako je svaki takav pojedinačni dinarski kredit odobren po kamatnoj stopi koja je za najmanje 0,50 p.p. niža od maksimalne kamatne stope utvrđene tim propisom za kredite odobrene u dinarima.
2) Pod dinarskim kreditima odobrenim po osnovu druge garantne šeme podrazumevaju se dinarski krediti koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje druga garantna šema kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, ako je svaki takav pojedinačni dinarski kredit odobren po kamatnoj stopi koja je za najmanje 0,50 p. p. niža od maksimalne kamatne stope utvrđene tim propisom za kredite odobrene u dinarima
3) Podaci se dostavljaju za kalendarski mesec koji prethodi mesecu u kome se dostavlja ovaj izveštaj.
4) Pod prosečnom kamatnom stopom podrazumeva se prosečna ponderisana kamatna stopa na kredite koji ispunjavaju propisane uslove.

 

Prilog 4

 

____________________________

 

 

____________________________

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

(mesto i datum)

1. Radi uvida u podatke o obaveznoj rezervi preko veb-platforme Monetarne operacije Narodne banke Srbije - aplikacija Obavezna rezerva, stanice banke biće natovane u sledeću IP adresu:

_______________________________________________________.

Napomena za IT banke: Ova adresa treba da bude među prvih 30 adresa iz C klase koja vam je dodeljena. Isključivo s te adrese i po portu 443 (HTTP) biće vidljiv server na strani Narodne banke Srbije, koji se nalazi na adresi 10.16.10.71, na kojoj će raditi predmetna aplikacija.

2. Za pristupanje veb-platformi Monetarne operacije Narodne Banke Srbije - aplikacija Obavezna rezerva u ime i za račun banke ovlašćena su sledeća lica:

Redni br.

Ime i prezime

Imejl adresa

Broj telefona

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Predsednik Izvršnog odbora

 

(ime i prezime)

 

_________________________

 

(potpis)

 

 

 

 

 

Član Izvršnog odbora

 

(ime i prezime)

 

_________________________

 

(potpis)

 

 

 

Pečat banke