Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PORTALA JAVNIH NABAVKI

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020 i 96/2023)

1. Ovim uputstvom uređuje se korišćenje Portala javnih nabavki (u daljem tekstu: Portal), u postupcima javnih nabavki.

2. Korisnici Portala obavezni su da koriste Portal u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i ovim uputstvom.

Korisnici Portala u smislu ovog uputstva su naručioci i privredni subjekti (u daljem tekstu: Korisnici).

3. Portal omogućava Korisnicima Portala upis podataka, obradu podataka, slanje na objavljivanje, objavljivanje dokumenata, komunikaciju i razmenu podataka u postupcima javnih nabavki u skladu sa Zakonom.

U okviru Portala automatski se proverava formalna prihvatljivost određenih podataka koje Korisnik Portala unosi na Portal.

Korisnik Portala upisuje podatke i postavlja dokumente čija je sadržina ispravna i tačna.

Kancelarija za javne nabavke (u daljem tekstu: Kancelarija) i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (u daljem tekstu: Kancelarija za IT), ne proveravaju tačnost, ispravnost i potpunost podataka i dokumenata objavljenih, razmenjenih i arhiviranih na Portalu.

4. Korisnik Portala forme datoteka objavljuje i razmenjuje na Portalu.

Korisnik Portala postavlja samo datoteke koje ne predstavljaju rizik za Portal prema aktuelnom stanju tehnologije.

Kancelarija za IT može da proverava datoteke na viruse i slične pretnje i može da odbije postavljanje rizičnih datoteka na Portal ili da ih ukloni sa Portala.

Korisnici Portala objavljuju i razmenjuju na Portalu sledeće forme datoteka: mp3, aif, ogg, z, zip, rar, 7z, csv, xml, dat, ai, bmp, tgif, jpeg, jpg, png, psd, svg, tif, tiff, cer, htm, html, xhtml, indd, max, obj, pps, ppt, pptx, pptm, odp, xls, xlsx, xlsb, ods, bak, avi, mkv, mov, mpg, mpeg, swf, wmv, flv, doc, docx, dot, pdf, odt, rtf, txt, tex, dwg, dxf, 3ds, prj. 

Ograničenje veličine jednog dokumenta koji se postavlja na Portal iznosi minimalno 1 byte odnosno maksimalno 30 mb.

Forme datoteka odgovaraju standardu koji se veže uz pojedinu ekstenziju i ne mogu biti korumpirane niti sadržati viruse i slične zlonamerne programe.

Maksimalan broj postavljenih dokumenata u konkursnoj dokumentaciji, e-Ponudi ili e-Zahtevu za zaštitu prava ograničen je na 30.

5. Korisnici Portala koriste Portal nakon što se kao organizacija jednokratno registruju na Portal.

Pristup korisniku kao licu iz organizacije u kojoj je zaposlen, omogućen je nakon što je Korisnik Portala registrovan na Portal.

Prvom registrovanom licu Korisnika Portala, (u daljem tekstu: administrator), Portal automatski dodeljuje administratorska prava unutar organizacije u kojoj je zaposlen i to lice može da izvršava sve radnje na Portalu koje su namenjene tom profilu Korisnika Portala.

Svako sledeće lice iz iste organizacije u kojoj je zaposlen na Portal prijavljuje administrator.

Svako sledeće registrovano lice iz iste organizacije u kojoj je zaposlen izvršava radnje na Portalu u okviru prava koje mu je administrator dodelio.

Korisnik Portala koristi Portal samo u okviru prava koja su mu dodeljena prilikom registracije na Portal.

Korisnik Portala koristi Portal i njegove funkcionalnosti korišćenjem sopstvenog i jedinstvenog korisničkog naloga određenim korisničkim imenom i lozinkom.

Osnovne korisničke podatke potrebne za registrovanje na Portal upisuje Korisnik Portala, a Portal, prilikom registracije, automatski popunjava podatke o organizaciji pristupom elektronskim bazama podataka Agencije za privredne registre i Ministarstva finansija - Uprave za trezor (evidencija korisnika javnih sredstava).

Fizičko lice kao privredni subjekt u cilju registracije na Portalu unosi svoje lične podatke i učitava fotografisanu, skeniranu ili očitanu ličnu kartu ili pasoš.

Pravno lice kao privredni subjekt u cilju registracije na Portalu ovlašćuje lice koje unosi podatke o tom privrednom subjektu, svoje lične podatke, učitava fotografisanu, skeniranu ili očitanu ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu odnosno ovlašćenje lica za rad na Portalu u ime privrednog subjekta koji se registruje.

Podaci o pravnom licu obuhvataju osnovne podatke (matični broj, PIB i naziv), podatke o adresi sedišta, kontakt podatke i dr.

Lični podaci obuhvataju ime i prezime, jedinstveni matični broj građana ili lični identifikacioni broj, podatke o adresi, kontakt podatke i dr.

Potvrdu odnosno ovlašćenje za rad na Portalu iz stava 10. ove tačke izdatu na memorandumu privrednog subjekta, potpisuje ovlašćeno lice privrednog subjekta.

Privredni subjekt registrovan na Portalu do dana stupanja na snagu ovog uputstva, obnavlja registraciju unošenjem podataka i učitavanjem dokaza predviđenih ovim uputstvom.

Kancelarija proverava i odobrava registraciju i obnovu registracije.

Postupak provere i odobravanja registracije ne utiče na preduzimanje aktivnosti na Portalu.

Kancelarija neće odobriti registraciju i obnovu registracije ukoliko privredni subjekt nije postupio na način predviđen ovom tačkom uputstva.

O eventualnim zloupotrebama prilikom registracije ili obnove registracije biće obavešteni nadležni organi.

Privrednim subjektima kojima se ne odobri registracija ili obnova registracije biće onemogućeno:

1) traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u smislu člana 97. Zakona;

2) podnošenje ponuda u smislu člana 135. Zakona i

3) podnošenje zahteva za zaštitu prava u smislu člana 213. Zakona.

Privrednom subjektu iz stava 18. ove tačke biće omogućen pristup Portalu nakon registracije, odnosno obnove registracije u skladu sa ovim uputstvom.

Korisnički nalog i upisani podaci biće korišćeni za elektronsku komunikaciju i smatraće se validnim za bilo koju komunikaciju i razmenu dokumentacije između naručioca, ponuđača, Kancelarije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Korisnik Portala korisničke podatke redovno proverava i blagovremeno unosi sve izmene.

Korisnik Portala koristi isključivo sopstveni korisnički nalog.

Korisnik Portala čuva svoju lozinku i ne prosleđuje je trećim licima.

Ukoliko posumnja da njegove podatke koristi treće, neovlašćeno lice ili da su podaci neovlašćeno otkriveni, Korisnik Portala o tome bez odlaganja obaveštava Kancelariju.

U slučaju iz stava 24. ove tačke, Kancelarija može da promeni uslove registracije, odbije zahtev za registraciju i blokira korisnički nalog.

Kancelarija i Kancelarija za IT mogu da prate aktivnosti Korisnika Portala, s ciljem analize korišćenja pojedinih funkcionalnosti i unapređenja Portala.

6. Korisnik Portala koristi preuzete informacije, podatke i dokumente koji su javno objavljeni na Portalu u svrhu sopstvenog informisanja i učešća u postupcima javnih nabavki.

O relevantnim događajima u postupku javne nabavke koje Korisnik Portala želi da prati, Korisnik Portala prima informaciju u obliku poruka u njegovom elektronskom sandučetu na aplikaciji Portala, a kopiju tih poruka prima i na adresu elektronske pošte koju je naveo uz korisnički nalog. 

Ukoliko Korisnik Portala nije blagovremeno obavešten ili nije dobio kopiju poruke na adresu elektronske pošte (npr: ukoliko je poruka isporučena u folder u kojem se smeštaju neželjene poruke /engl. Spam ili Junk/ elektronske pošte Korisnika Portala koju on nije proverio), poruka je blokirana od strane lica zaduženog za poslove administracije informacionog sistema organizacije koja prima poruku ili je adresa elektronske pošte uvrštena na listu nepoželjnih ili nepoverljivih adresa /engl. Blacklist/ od strane trećih strana koji dostavljaju poruku.

7. Podršku Korisnicima Portala pruža Kancelarija, telefonski i putem e-pošte, bez naknade, radnim danom.

8. Korisnici Portala koriste Portal 24 sata na dan osim u slučaju:

1) planiranog redovnog održavanja;

2) instalacije novih verzija najavljenih na stranicama Portala i

3) u slučaju neplaniranih kvarova.

Sva komunikacija na Portalu se obavlja na srpskom jeziku.

Kancelarija za IT obezbeđuje nesmetani rad, dostupnost i ispravno funkcionisanje Portala, s izuzetkom uobičajenog čekanja zbog planiranog održavanja ili neplaniranih smetnji.

Tehničke nedostatke softvera i uočene bezbednosne propuste Korisnik Portala bez odlaganja prijavljuje Kancelariji.

Ukoliko dođe do smetnji u radu Portala Kancelarija za IT u najkraćem mogućem roku ukloniće prijavljene smetnje.

Kancelarija za IT menja ili prilagođava aplikacije uz prethodnu najavu, u bilo kom trenutku.

9. U korišćenju Portala Korisniku su potrebni sledeći tehnički uslovi:

1) pristup internetu i

2) web pregledač.

Za određene funkcionalnosti Portala potrebni su i dodatni alati:

1) PDF pregledač;

2) Microsoft Excel ili drugi tablični program koji podržava Excel formate ili

3) Microsoft Word ili drugi program za upravljanje dokumentima koji podržava Word formate.

Portal zahteva upotrebu širokopojasnog priključka minimalne propusnosti od 10 mb u sekundi, kao i odgovarajući web pregledač.

Na Portalu se objavljuju informacije o tome koji web pregledač, pripadajuće verzije, kao i verzije drugih potrebnih alata Portal podržava.

Korisnik Portala osigurava primerenu zaštitu opreme (antivirusi i sl.), pomoću koje pristupa Portalu.

10. Korisnik Portala ne može da koristi funkcionalnosti Portala na način koji bi mogao da onemogući rad, preoptereti ili našteti Portalu ili koji bi mogao da ima negativan uticaj na korišćenje Portala od strane drugih korisnika.

Kancelarija za IT može da obustavi pristup pojedinoj funkcionalnosti Portala svim ili pojedinim Korisnicima Portala u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, kako bi onemogućila zloupotrebu Portala ili ispravila uočene tehničke ili operativne nedostatke.

Kancelarija može da onemogući pristup Portalu korisnicima - fizičkim licima koji nisu postupili u skladu sa ovim uputstvom.

Onemogućavanje pristupa Portalu može da usledi i na pismeni zahtev Korisnika Portala.

Korisnik Portala koji podnosi zahtev za onemogućavanje pristupa za određeni korisnički nalog unutar Korisnika, Kancelariji dostavlja odgovarajuće ovlašćenje.

Kancelarija može da privremeno ograniči ili trajno onemogući pristup Portalu ako utvrdi da je Korisnik Portal koristio u nameri da:

1) povredi, ugrozi ili podstiče na povredu ili ugrožavanje autorskih, imovinskih ili moralnih prava, poslovne tajne ili drugih prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu podataka trećeg lica;

2) koristi Portal korišćenjem korisničkog naloga drugih pojedinaca;

3) distribuira ili podstiče distribuciju nelegalnih kopija softvera, softvera koji može da uzrokuje štetu, pornografskih sadržaja i neželjenih e-mail poruka;

4) širi ili pokuša da širi preteće, nasilničke, diskriminatorske, rasističke, klevetničke i uznemiravajuće sadržaje;

5) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računarskog ili mrežnog sistema ispituje ranjivost sistema, zaobilazi bezbednosne mere, nadzire, menja ili briše podatke ili preoptereti računarski ili mrežni sistem;

6) nanese ili pokuša da nanese štetu Kancelariji, Kancelariji za IT ili trećoj strani;

7) učini ili pokuša da učini radnju kršenja propisa ili radnju koja predstavlja osnov za utvrđivanje krivične ili građanske odgovornosti.

11. Plan javnih nabavki i sve njegove izmene ili dopune, naručilac izrađuje i objavljuje u standardizovanom obliku na Portalu u roku od deset dana od dana donošenja.

Portal stavlja naručiocu na raspolaganje obrazac za unos stavki plana javnih nabavki na način koji omogućava učitavanje i automatski prenos sadržanih podataka na Portal.

Plan javnih nabavki i sve njegove izmene ili dopune objavljuju se na Portalu narednog dana od dana slanja, ako je plan, izmena ili dopuna plana izrađen i poslat na objavljivanje do 20.00 sati.

Plan javnih nabavki na Portalu je dostupan u mašinski čitljivom i otvorenom obliku koji omogućava pretraživanje stavki planova javnih nabavki i njihovih elemenata.

Pokretanje postupka javne nabavke putem Portala nije moguće, ako nabavka nije predviđena u objavljenom planu javnih nabavki, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Zakonom.

Pokretanje postupka javne nabavke, putem Portala, moguće je odabirom jedne ili više stavki iz objavljenog plana javnih nabavki.

Zakonom predviđene izmene i dopune, kao i druga korekcija objavljenog plana javnih nabavki beleže se na Portalu kao izmene i/ili dopune plana javnih nabavki.

Po objavljivanju izmena i dopuna plana javnih nabavki, Portal omogućava pretraživanje plana javnih nabavki u prečišćenoj verziji plana odnosno kombinujući objavljeni plan i sve izmene i dopune plana javnih nabavki.

12. Oglasi o javnoj nabavci objavljuju se na Portalu na standardnim obrascima uređenim podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki.

Da bi se omogućilo objavljivanje oglasa, naručilac popunjava obavezna polja u propisanom formatu koje kontroliše Portal.

Portal navodi naručioca da određenim redom unosi podatke o postupku javne nabavke, iz kojih se potom formira standardni obrazac oglasa o javnoj nabavci.

Oglas o javnoj nabavci objavljuje se na Portalu i može se preuzeti sa Portala narednog dana od dana slanja oglasa, ukoliko je oglas sastavljen i poslat na objavljivanje do 20:00 sati.

Izuzetno od stava 4. ove tačke, obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava objavljuje se na Portalu na dan kada je poslato na objavljivanje.

Naručilac može da bira dan slanja oglasa o javnoj nabavci na objavljivanje sa trenutnim datumom i datumom u budućnosti.

Dan sastavljanja, dan slanja i dan objavljivanja oglasa o javnoj nabavci može biti radni i neradni dan.

Naručilac može da ispravi i/ili opozove poslati oglas do 20.00 sati dana koji prethodi danu objavljivanja oglasa o javnoj nabavci.

Ispravljeni oglas biće objavljen, nakon ponovnog slanja na objavljivanje, narednog dana od dana slanja oglasa, ukoliko je oglas sastavljen i poslat na objavljivanje do 20.00 sati.

Nakon što se oglas objavi, za izmenu podataka koji su objavljeni u oglasu, koristi se isključivo standardni obrazac: ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama (u daljem tekstu: obrazac ispravka).

Uz obrazac ispravka Portal će sastaviti i prečišćeni tekst osnovnog oglasa u formatu osnovnog oglasa koji će biti objavljen zajedno sa obrascem ispravka.

Ako naručilac ne sastavi i ne pošalje oglas o javnoj nabavci u skladu sa ovim uputstvom, Kancelarija može da odbije objavljivanje oglasa o javnoj nabavci.

Naručilac narednog dana od dana slanja oglasa o javnoj nabavci na objavljivanje, proverava objavljeni oglas o javnoj nabavci i njegovu sadržinu.

U slučaju da oglas nije objavljen narednog dana od dana slanja na objavljivanje, naručilac kontaktira Kancelariju, koja izvršava proveru i, ako je potrebno, u dogovoru s naručiocem, otklanja problem.

Nakon otklanjanja problema, oglas o javnoj nabavci objavljuje se prvog narednog dana.

13. Konkursna dokumentacija koju naručilac priprema i objavljuje na Portalu sastoji se od više delova koji u celini čine konkursnu dokumentaciju.

Prilikom pripreme oglasa o javnoj nabavci Portal navodi naručioca da određenim redom unosi podatke o postupku javne nabavke iz kojih se formiraju određeni obrasci i delovi konkursne dokumentacije, a ostale delove koji se ne formiraju automatski na Portalu naručilac samostalno postavlja na Portal.

Dokumenti konkursne dokumentacije koje naručilac priprema na Portalu i postavi samostalno na Portal, postaju dostupni na Portalu objavljivanjem javnog poziva i mogu se preuzeti sa Portala.

Konkursnu dokumentaciju sa Portala mogu preuzimati samo registrovani Korisnici Portala.

Naručilac na Portal postavlja dokumentaciju čija je sadržina i forma ispravna i tačna.

Naručilac objavljuje podatke čija je sadržina identična u konkursnoj dokumentaciji, javnom pozivu i drugim oglasima koji se koriste kao javni poziv.

14. Ponuđač podnosi ponudu elektronskim sredstvima putem Portala, osim onih delova ponude koji, u skladu sa članom 45. stav 3. Zakona, ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima.

Delove ponude koji ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima putem Portala ponuđač podnosi putem pošte, kurirske službe ili neposredno.

Nakon što ponuđač podnese e-Ponudu putem Portala, naručilac, po isteku datuma i vremena otvaranja ponuda, dobija pristup za preuzimanje e-Ponude putem Portala.

Portal određuje datum i vreme podnošenja, odnosno prijema e-Ponude i to vreme je određeno sistemskim vremenom Portala.

Do isteka roka za podnošenje ponuda ponuđač može putem Portala da izmeni, dopuni ili opozove e-Ponudu.

Izmena ili dopuna e-Ponude smatra se novom ponudom i na otvaranju ponuda Portal otvara samo poslednju podnetu verziju e-Ponude.

Prethodno podnete verzije e-Ponuda, kao i opozvane e-Ponude neće biti otvarane.

U okviru e-Ponude, ponuđač učitava pojedine delove ponude kao odvojene dokumente.

Dokumenti iz stava 8. ove tačke pripremaju se u skladu sa tačkom 4. ovog uputstva.

Pre učitavanja dokumenata e-Ponude na Portal, ponuđač označava da li je pojedini dokument ponude poverljiv, u skladu sa članom 38. Zakona, navodi pravni osnov na osnovu kojeg su dokumenti označeni poverljivim i obrazlaže razloge poverljivosti.

Ponuđač ne može da kriptira pojedine delove e-Ponude.

Portal osigurava zaštitu tajnosti e-Ponuda na način da pre isteka utvrđenog roka, niko ne može imati pristup podacima iz e-Ponuda.

Portal osigurava da naručilac ima uvid u podnete e-Ponude isključivo nakon isteka roka za otvaranje ponuda.

Otvaranje e-Ponuda sprovodi se putem Portala bez aktivnog učešća članova komisije za javnu nabavku ili lica iz člana 92. stav 2. Zakona.

Otvaranje ponuda započinje automatski putem Portala na datum i vreme za otvaranje ponuda određeno od strane naručioca.

Portal otvara ponude prema redosledu prispeća.

Nakon otvaranja ponuda, Portal formira zapisnik o otvaranju ponuda iz podataka koje su ponuđači putem Portala uneli u obrazac ponude i automatski elektronskim putem stavlja na raspolaganje naručiocu i svim ponuđačima čime se postupak otvaranja ponuda putem Portala završava.

U slučaju prijava, prijava za kvalifikaciju, rešenja, kao i planova i projekata u konkursima za dizajn, Portal formira zapisnik o otvaranju iz podataka koje su ponuđači putem Portala uneli u obrazac prijave i automatski elektronskim putem stavlja na raspolaganje naručiocu.

Portal omogućava svim ponuđačima da izvrše uvid u obrazac ponude svih ponuđača.

Na zahtev ponuđača, koji se podnosi putem Portala nakon odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, naručilac omogućava putem Portala pristup e-Ponudama drugih ponuđača, osim onim delovima koje je ponuđač označio poverljivim.

Kontakt podaci Korisnika Portala koji je podneo ponudu, smatraće se validnim za bilo koju eventualnu komunikaciju i razmenu dokumentacije između naručioca i ponuđača putem Portala nakon otvaranja ponuda, kao što je komunikacija u vezi sa podnošenjem, dopunama ili pojašnjenjima ponude, ispravljanjem računskih grešaka, kao i komunikacija u vezi sa podnošenjem dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Odredbe ove tačke primenjuju se na prijave, prijave za kvalifikaciju, rešenja, kao i na planove i projekte u konkursima za dizajn.

15. Podnosilac zahteva može zahtev za zaštitu prava podneti elektronskim sredstvima putem Portala.

Ukoliko je podnosilac zahteva ovlastio punomoćnika da preduzima radnje u postupku zaštite prava, e-Zahtev za zaštitu prava podnosi punomoćnik koji u okviru e-Zahteva dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava.

Portal određuje datum i vreme podnošenja, odnosno prijema e-Zahteva za zaštitu prava i to vreme je određeno sistemskim vremenom Portala.

E-zahtev za zaštitu prava naručilac i Republička komisija primaju u isto vreme kada je E-zahtev za zaštitu prava primljen na Portalu.

Portal bez odlaganja šalje poruku o podnetom e-Zahtevu naručiocu, odnosno članovima komisije za javnu nabavku ili licu iz člana 92. stav 2. Zakona i Republičkoj komisiji u njihovo elektronsko sanduče na Portalu i kopiju poruke na njihovu adresu elektronske pošte, osim u slučaju iz člana 218. Zakona kada naručilac putem Portala samostalno šalje kopiju zahteva izabranom ponuđaču.

Poruka iz stava 5. ove tačke sadrži podatke o mestu na Portalu na kojem je dostupan e-Zahtev za zaštitu prava i datum i vreme prijema e-Zahteva.

Sva komunikacija u postupku zaštite prava između podnosioca e-Zahteva, naručioca i Republičke komisije može da se odvija elektronskim sredstvima putem Portala.

Odredbe ove tačke na odgovarajući način primenjuju se i na druge podneske u postupku zaštite prava, a koji se mogu podneti putem Portala.

Korisnički nalog podnosioca e-Zahteva ili korisnički nalog naručioca smatraće se validnim za dostavljanje i drugih zahteva, dopuna, rešenja ili odgovora putem Portala.

16. Svaki oglas o javnoj nabavci, pripadajuća dokumentacija, kao i ostali dokumenti koji se javno objavljuju, ostaju javno dostupni na Portalu za pregled i preuzimanje Korisnicima Portala najmanje pet godina od dana objavljivanja oglasa o javnoj nabavci, nakon kojeg perioda se arhiviraju.

Sve podnete e-Ponude i e-Prijave, kao i ostala dokumentacija razmenjena putem Portala, dostupni su na Portalu za pregled i preuzimanje korisnicima - fizičkim licima, sa za to dodeljenim pravom, najmanje pet godina od dana objavljivanja oglasa o javnoj nabavci nakon kojeg perioda se arhiviraju.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ove tačke dostupna je u arhivi Portala za pregled i preuzimanje nadležnim organima najmanje pet godina od dana objavljivanja na zahtev.

17. Tokom postupka javne nabavke može da nastupi nedostupnost Portala zbog tehničkih ili drugih razloga.

Nedostupnost Portala ne utiče na početak i tok rokova u postupku javne nabavke, osim kada nedostupnost Portala nastupi:

1) tokom roka za podnošenje ponuda iz tačke 19. ovog uputstva ili

2) tokom otvaranja ponuda iz tačke 20. ovog uputstva.

Odredbe tač. 19. i 20. ovog uputstva na odgovarajući način primenjuju se na prijave, prijave za kvalifikaciju, rešenja kao i na planove i projekte u konkursima za dizajn.

18. Nedostupnost Portala tokom roka za podnošenje ponuda postoji kada tokom perioda od četiri sata pre isteka roka za podnošenje Korisnik Portala nije u mogućnosti da:

1) priloži bilo koji dokument e-Ponude u skladu sa uslovima i ograničenjima iz tačke 4. ovog uputstva ili

2) kreira ili priloži obrazac e-Ponude ili

3) podnese e-Ponudu.

Nedostupnost Portala, Korisnik Portala bez odlaganja prijavljuje Kancelariji.

Korisnik Portala može i ranije da prijavi nedostupnost Portala Kancelariji u slučaju iz stava 1. ove tačke.

Po prijemu prijave, Kancelarija proverava korisničku prijavu bez odlaganja.

U slučaju utvrđene nedostupnosti Portala, Kancelarija bez odlaganja:

1) obaveštava o nedostupnosti putem elektronske pošte zainteresovane privredne subjekte i naručioca u postupku javne nabavke, bez otkrivanja identiteta podnosioca prijave;

2) objavljuje obaveštenje o nedostupnosti na internet stranicama Kancelarije ili na Portalu, ukoliko se nedostupnost odnosi na više postupaka javnih nabavki istovremeno.

Izuzetno, ako se nedostupnost Portala otkloni u roku kraćem od sat vremena od prijema prijave i ako je od otklanjanja preostalo najmanje dva sata do isteka roka za podnošenje ponuda, smatraće se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost Portala, rok za podnošenje ponuda ne teče dok se nedostupnost ne otkloni.

Nakon otklanjanja nedostupnosti Portala, Kancelarija bez odlaganja:

1) obaveštava o dostupnosti Portala putem elektronske pošte zainteresovane Korisnike Portala u postupku javne nabavke i

2) objavljuje obaveštenje o dostupnosti Portala na internet stranicama Kancelarije i na Portalu, ukoliko se nedostupnost odnosila na više postupaka javnih nabavki istovremeno.

Nakon prijema obaveštenja o dostupnosti Portala, naručilac produžava rok za podnošenje ponuda za najmanje četiri dana.

19. Ako naručilac nakon isteka 30 minuta od roka određenog za otvaranje ponuda nije u mogućnosti da preuzme sve e-Ponude i njihove delove sa Portala, navedenu nemogućnost bez odlaganja prijavljuje Kancelariji.

Nemogućnost iz stava 1. ove tačke ne utiče na obavezu članova komisije za javne nabavku ili lica iz člana 92. stav 2. Zakona da sprovedu radnje na postupku otvaranja ponuda koje su propisane odredbama podzakonskog akta kojim se uređuje postupak otvaranja ponuda.

Ukoliko proceni da se otvaranje e-Ponuda putem Portala ne može sprovesti istog dana koji je bio određen za otvaranje ponuda, Kancelarija utvrđuje nedostupnost Portala i bez odlaganja o nedostupnosti Portala obaveštava putem elektronske pošte ponuđače i članove komisije za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona.

U slučaju utvrđene nedostupnosti Portala, postupak otvaranja e-Ponuda putem Portala se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni.

Postupak otvaranja e-Ponuda putem Portala automatski se nastavlja nakon otklanjanja nedostupnosti Portala.

Nakon otvaranja e-Ponuda, Portal formira zapisnik o otvaranju e-Ponuda i automatski elektronskim putem stavlja na raspolaganje naručiocu i svim ponuđačima čime se postupak otvaranja ponuda putem Portala završava.

Ako se nedostupnost Portala otkloni na isti dan kada je primljena prijava, smatraće se da nedostupnost nije nastupila.

20. Podaci o ličnosti zaštićeni su i mogu da se obrađuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Tačno navođenje podataka o ličnosti i njihovih promena neophodno je za pristup i korišćenje Portala.

Podaci o ličnosti korisnika koriste se za komunikaciju Portala i Korisnika Portala, kao i u svrhu poboljšanja funkcionalnosti i kvaliteta Portala.

Za korišćenje Portala obavezna je upotreba podataka koje server mreže postavlja na korisnički računar u svrhu čuvanja informacija /engl. cookies/. Kolačići predstavljaju industrijski standard koji koristi većina web prezentacija i oni olakšavaju korisniku naredni pristup određenim web prezentacijama i njihovo korišćenje. Korišćenje ovih podataka može se odbiti odabirom odgovarajućeg podešavanja na web pregledaču, kada je korišćenje Portala onemogućeno.

21. Ovo uputstvo stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o izmeni
Uputstva za korišćenje Portala javnih nabavki

("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)

2. Ovo uputstvo stupa na snagu 4. novembra 2023. godine.