Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

("Sl. glasnik RS", br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017, 98/2020, 154/2020, 66/2021 i 92/2021)

 

I OPŠTE ODREDBE

1. Ovim uputstvom propisuju se bliži uslovi i način sprovođenja Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu: Odluka).

Platni promet sa inostranstvom obuhvata plaćanja, naplaćivanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i dinarima između rezidenata i nerezidenata.

Platni promet sa inostranstvom vrši se instrumentima plaćanja koji se primenjuju u međunarodnom platnom prometu, osim ako je ovim uputstvom drugačije propisano, uz primenu međunarodnih pravila i standarda iz područja bankarstva, kao i uz korišćenje naloga propisanih ovim uputstvom.

2. Platni promet sa inostranstvom obavlja se preko računa propisanih u tački 2. Odluke i usklađenih sa odredbama odluke kojom se uređuje jedinstvena struktura za identifikaciju i klasifikaciju računa i plan računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda.

Banka je obavezna da evidentira vreme prijema svih naloga za plaćanje prema inostranstvu, odnosno naplatu iz inostranstva, kao i potvrda primljenih naplata o pokriću - osim ako je za te naloge koristila SWIFT tehnologiju.

3. Banka devizne račune rezidenata i nerezidenata vodi u skladu s propisom kojim se uređuju analitički računi u Kontnom okviru za banke, a Narodna banka Srbije - u skladu s Kontnim okvirom propisanim za Narodnu banku Srbije.

Banka devizne račune vodi u devizama i u dinarskoj protivvrednosti tih deviza preračunatoj po zvaničnom srednjem kursu.

4. Bankom naplate smatra se banka koja prima sredstva na svoj račun u inostranstvu ili prima efektivni strani novac, kao i banka koja vodi račun nerezidenta na čiji se teret vrši plaćanje.

Bankom isplate smatra se banka koja rezidentu, odnosno nerezidentu odobri račun ili isplati sredstva.

5. Banke su obavezne da Narodnoj banci Srbije dostavljaju podatke i izveštaje o obavljenim transakcijama sa inostranstvom - na način i u rokovima propisanim ovim uputstvom, kao i po dinamici izveštavanja utvrđenoj u Prilogu 1 tog uputstva.

Kod obavljanja platnog prometa sa inostranstvom koriste se:

- Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom - Prilog 2;

- Šifarnik istrumenata plaćanja - Prilog 3;

- Posebne šifre rezidenata (matični brojevi) - Prilog 4;

- Šifarnik valuta i Šifarnik zemalja - navedenih u nomenklaturama koje prati Institut za standardizaciju Srbije a objavljene su na sajtu Narodne banke Srbije.

Prilozi iz ove tačke odštampani su uz ovo uputstvo i njegov su sastavni deo.

5a Plaćanja, naplaćivanja i prenosi po tekućim i kapitalnim poslovima kliringom u devizama između rezidenata i nerezidenata, banke mogu obavljati preko računa devizne obavezne rezerve kod Narodne banke Srbije.

Kliring iz stava 1. ove tačke obavlja se za banke koje su zaključile ugovor s Narodnom bankom Srbije, kao i za banke čije je sedište na teritoriji države s čijom je centralnom bankom Narodna banka Srbije zaključila sporazum o kliringu.

5b Banka - agent za poslove finansijskog poravnanja po poslovima trgovanja električnom energijom na organizovanom tržištu električne energije u Republici Srbiji vrši naplatu/plaćanje po osnovu trgovanja i finansijskog poravnanja na tom tržištu na osnovu ugovora s nerezidentom pravnim licem ovlašćenim za obavljanje poslova kliringa i finansijskog poravnanja.

Banka iz stava 1. ove tačke vrši naplatu potraživanja od nerezidenta iz tog stava nalogom za naplatu (slog - 60), sa odgovarajućom šifrom osnova naplate, navodeći svoj matični broj u nalogu kao korisnik naplate.

Banka iz stava 1. ove tačke vrši plaćanje dugovanja nerezidentu iz tog stava nalogom za plaćanje (slog - 70), sa odgovarajućom šifrom osnova plaćanja, navodeći svoj matični broj u nalogu kao nalogodavac plaćanja.

Banka iz stava 1. ove tačke vrši prenos sredstava s posebnih deviznih računa rezidenta otvorenih u svrhe kliringa i finansijskog poravnanja po poslovima trgovanja električnom energijom na organizovanom tržištu električne energije u Republici Srbiji interno opštim deviznim nalogom, na osnovu trajnog naloga ovog rezidenta, odnosno direktnog zaduženja po nalogu nerezidenta iz stava 1. ove tačke, u skladu sa ugovorom zaključenim s tim rezidentom.

II PLATNI PROMET U DEVIZAMA

Naplate iz inostranstva

6. Naplatom iz inostranstva smatraju se sredstva ostvarena po osnovu tekućih i kapitalnih poslova s nerezidentima.

Naplata doznakom i inkasom dokumenata

7. Banka je obavezna da račun korisnika naplate naveden u nalogu nerezidenta odobri najkasnije u roku iz tačke 4. stav 3. Odluke ako je primila izveštaj strane banke da su devize odobrene računu banke i ako je od korisnika naplate dobila podatak o osnovu naplate, kao i podatke neophodne za izvršenje isplate po naplati - uz koje je priložen dokument ako je on propisan kao uslov izvršenja isplate.

Nalogom iz stava 1. ove tačke smatra se nalog strane banke koji sadrži sve podatke potrebne za obradu tog naloga u skladu sa ovim uputstvom.

Kad je korisnik naplate fizičko lice, podatak o šifri osnova naplate banka može popuniti na osnovu podataka navedenih u nalogu nerezidenta fizičkog lica, a kad je u pitanju nerezident pravno lice, banka postupa u skladu sa stavom 1. ove tačke.

U slučaju naplate iz inostranstva do iznosa od 1.000 evra ili protivvrednosti tog iznosa u drugoj valuti, korisnik naplate može dati banci trajni nalog o osnovu naplate za ove prilive, ako te prilive ostvaruje po istom osnovu. Banka u tom slučaju kod pojedinačne naplate odobrava račun korisnika naplate u roku iz stava 1. ove tačke bez posebno dobijenog podatka o osnovu naplate od tog korisnika.

Kad u nalogu nerezidenta nije naveden račun korisnika naplate, banka postupa u skladu s tačkom 6. Odluke.

8. Ako se naplata vrši po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom, banka može odobriti račun korisnika naplate ako je taj korisnik o tom poslu prethodno izvestio Narodnu banku Srbije, a na osnovu sledećih dokumenata stavljenih banci na uvid:

1) KZ obrazaca, koje je Narodna banka Srbije overila, za korišćenje:

- finansijskog i subordiniranog kredita ili zajma u devizama koje rezident uzima od nerezidenta,

- kredita ili zajma u devizama koji od nerezidenata uzimaju rezidenti fizička lica i ogranci stranih pravnih lica,

- kredita ili zajma u dinarima koji međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobre rezidentu;

2) KO obrazaca, koje je Narodna banka Srbije overila, za naplatu glavnice i kamate po:

- finansijskom i subordiniranom kreditu ili zajmu u devizama,

- komercijalnom kreditu ili zajmu u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, a koji rezident odobrava nerezidentu.

Korisnik naplate je obavezan da dokumente iz stava 1. ove tačke čuva za svoje potrebe i za potrebe nadležnih kontrolnih organa.

Banka može da odobri račun korisnika naplate po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom koji nisu navedeni u stavu 1. ove tačke i ako korisnik o tim poslovima nije prethodno izvestio Narodnu banku Srbije.

9. Ako banci naplate nisu dostavljeni podaci i propisani dokumenti neophodni za izvršenje isplate po naplati u skladu s tač. 7. i 8. ovog uputstva, banka, po osnovu obaveze za neizvršene isplate, opštim deviznim nalogom (slog - 66) odobrava račun obaveza u stranoj valuti iz Kontnog okvira za banke, uz primenu šifre osnova 909.

Banka iz stava 1. ove tačke obavezna je da po nalogu korisnika naplate, odmah posle ispunjenja uslova za izvršenje isplate po naplati, stornira opšti devizni nalog s šifrom osnova 909 i ispostavi nalog za naplatu (slog - 60), sa odgovarajućom šifrom osnova, ili da, ako ti uslovi nisu ispunjeni, ova sredstva u istom iznosu vrati banci od koje ih je primila - opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 109.

10. Naplatu iz inostranstva banka obrađuje nalogom za naplatu (slog - 60), koji sadrži neophodne elemente propisane ovim uputstvom.

11. Kad je banka naplate istovremeno i banka isplate, knjiženje vrši na teret računa 050, odnosno 051 a u korist računa 5007, odnosno računa iz tačke 3. ovog uputstva. Naplate u devizama banka obrađuje nalogom za naplatu (slog - 60) kad je korisnik naplate rezident, sa odgovarajućom šifrom osnova naplate, ili opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifre osnova 501, odnosno 502 kad je korisnik uplate nerezident.

12. Kad banka naplate nije istovremeno i banka isplate, obavezna je da, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića, obavesti banku isplate o primljenoj naplati i sredstva prenese na tu banku.

Banka naplate prima sredstva iz inostranstva na račun 050 opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 562, navodeći matični broj banke isplate, šalje banci isplate SWIFT poruku 103 (s popunjenim poljima 50 i 52) i sredstva prenosi opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 162.

Banke koje su međusobno povezane s drugim bankama u Republici Srbiji preko računa 5001 i 050, knjiženje vrše opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 569.

Kad je banka naplate agent na osnovu ugovora banke sa inostranim penzijskim fondom o distribuciji penzija drugim bankama u Republici Srbiji kod kojih se vode računi klijenata korisnika naplate po osnovu penzije - ta banka prima sredstva iz inostranstva nalogom za naplatu (slog - 60), šifra osnova 800, navodeći svoj matični broj u nalogu kao korisnik naplate. Primljena sredstva ova banka prenosi banci isplate opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 162. Banka isplate sredstva prima opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 562, u korist korisnika naplate.

13. Banka isplate prima sredstva na račun 050 nalogom za naplatu (slog - 60), sa odgovarajućom šifrom osnova naplate kad je korisnik naplate rezident, u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva, ili opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifre osnova 501, odnosno 502 kad je korisnik uplate nerezident, u korist računa 5007.

Banka naplate je obavezna da banci isplate, na zahtev banke isplate, najkasnije u roku od dva radna dana od dana podnetog zahteva, obezbedi pokriće na računima 050 ili 051.

14. Banka je obavezna da korisniku naplate čiji je račun odobrila u skladu sa Odlukom dostavi izvod o stanju i prometu tog računa, a, po potrebi, i druge dokumente (npr. nalog na osnovu kog je primljena naplata).

15. U slučaju da korisnik naplate iz tač. 7. i 8. ovog uputstva istovremeno nije i krajnji korisnik sredstava po izvršenoj naplati iz inostranstva - obavezan je da, istog ili narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, banci dostavi zahtev za transfer sredstava u korist računa krajnjeg korisnika. Banka taj transfer izvršava opštim deviznim nalogom, u roku iz tačke 5. stav 4. Odluke.

Naplata akreditivom

16. Naplatu iz inostranstva koja je izvršena akreditivom banka obrađuje u skladu s tačkom 7. ovog uputstva. Istovremeno sa akreditivnim dokumentima, korisnik naplate obavezan je da banci dostavi i podatke za statistiku Narodne banke Srbije.

Kad se naplata vrši pokrivenim akreditivom, pre obrade iz stava 1. ove tačke, primljeno pokriće za otvoreni akreditiv banka knjiži na teret računa 050 a u korist odgovarajućeg depozitnog računa strane banke - i to nalogom za naplatu (instrument plaćanja 3, šifra osnova 514), a naplata po akreditivu knjiži se na teret depozitnog računa strane banke a u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva.

17. Potvrđeni loro akreditiv banka knjiži vanbilansno.

Naplata čekom

18. Naplatu iz inostranstva čekom plativim posle prezentacije, banka obrađuje na način iz tačke 7. ovog uputstva, a knjiženje vrši na teret računa 052 a u korist računa iz tačke 3. tog uputstva. Istovremeno s čekom, korisnik naplate obavezan je da banci dostavi i podatke za statistiku Narodne banke Srbije.

Otkupljeni ček banka šalje u inostranstvo, radi naplate, i tu promenu knjiži opštim deviznim nalogom (šifra osnova 115), na računu 052.

Obradu naplate iz inostranstva za ček banka vrši nalogom za naplatu (šifra osnova 515), a knjiženje na teret računa 050 a u korist računa 052.

Čekove koje posle prezentacije nije otkupila, banka šalje stranoj banci na inkaso. Posle prijema naplate inkaso čeka, banka vrši obradu naplate na način iz tačke 7. ovog uputstva.

Naplate ostvarene korišćenjem/zaduživanjem platnih kartica čiji su izdavaoci strana pravna lica

18a Obradu naplate iz inostranstva ostvarenu korišćenjem stranih platnih kartica u korist deviznih računa pravnih lica banka vrši nalogom za naplatu (slog - 60), sa odgovarajućom šifrom osnova naplate kad je korisnik naplate rezident, na teret računa 050 ili 5007 a u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva, ili opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 501 ili 502, kad je korisnik uplate nerezident, u korist računa 5007.

Naplata u efektivnom stranom novcu

19. (brisana)

Naplate ostvarene kliringom u devizama

19a Obradu naplate iz inostranstva ostvarenu kliringom u devizama banka vrši nalogom za naplatu (slog - 60), sa odgovarajućom šifrom osnova naplate kada je korisnik naplate rezident, na teret računa 060 a u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva, ili opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 501 ili 502 kada je korisnik uplate nerezident, u korist računa 5007.

Plaćanja prema inostranstvu

20. Plaćanja prema inostranstvu banka obavlja na osnovu naloga za plaćanje rezidenta (slog - 70).

21. Banka izvršava nalog za plaćanje u inostranstvo:

- koji sadrži elemente propisane ovim uputstvom;

- koji je svojeručno ili elektronski potpisalo ovlašćeno lice nalogodavca ili koji je, u skladu sa ugovorom između banke i nalogodavca, izdat na drugi način koji omogućuje da se izvrši autentifikacija nalogodavca (npr. nalog elektronskog ili mobilnog bankarstva);

- za koji je banci obezbeđeno pokriće;

- uz koji su priloženi dokumenti kojima se dokazuje obaveza plaćanja prema inostranstvu i određuje osnov plaćanja na osnovu kojih se vrši plaćanje, u skladu s propisima.

Banka ne može da odbije izvršenje naloga iz stava 1. ove tačke samo zbog toga što nalogodavac nije pečatom overio taj nalog, osim ako na pismeni zahtev ovog lica nije izričito ugovoreno da je banka dužna da odbije izvršenje naloga za plaćanje koji nije overen pečatom.

Obaveza banke da odbije izvršenje platnog naloga koji nije overen pečatom neće se smatrati izričito ugovorenom u smislu stava 2. ove tačke kada je predviđena jedino u opštim uslovima poslovanja banke na koje upućuje ugovor o platnim uslugama - osim ako rezident nije u zahtevu iz stava 2. ove tačke izričito tražio da se ova obaveza banke iz opštih uslova poslovanja primenjuje na davanje saglasnosti tog rezidenta za izvršenje platnih transakcija.

Dokumenti iz stava 1. ove tačke mogu biti:

- kod tekućih poslova - jedinstvena carinska isprava, faktura, profaktura, ugovor, potvrda o reciprocitetu ili drugi dokument relevantan za identifikaciju obaveze;

- kod kapitalnih poslova - odluka ili rešenje nadležnog organa o konkretnom poslu, izvršno rešenje o nasleđivanju, ugovor sa stranim partnerom, kao i druga dokumentacija specifična za pojedinačni posao iz koje se može utvrditi da posao nije fiktivan ili simuliran.

Za autentičnost dokumentacije i istinitost posla iz ove tačke odgovara nalogodavac.

Ako je nalogodavac fizičko lice, obavezan je da postupa u skladu sa odredbama ove tačke, s tim što nalog iz te tačke, na zahtev ovog lica, popunjava banka a nalogodavac ga ne overava pečatom.

21a. Izuzetno od tačke 21. ovog uputstva, banka i nalogodavac mogu pismeno ugovoriti da nalogodavac nije obavezan da uz nalog za plaćanje priloži dokument kojim se dokazuju obaveza i osnov plaćanja, osim ako je drugim propisom predviđeno podnošenje određene dokumentacije, naročito po sledećim poslovima:

- prenosa deviza u inostranstvo u skladu s propisom kojim se uređuju uslovi za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva;

- prenosa deviza u skladu s propisom kojim se uređuje uslovi i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu;

- prenosa, odnosno plaćanja ili naplate potraživanja i dugovanja po realizovanom spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga rezidenata koji se ne smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje;

- naplate i plaćanja i drugom nerezidentu a ne onom kome rezident duguje, odnosno od koga potražuje po tekućem i kapitalnom poslu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje;

- po poslovima koji se, prema zakonu kojim se uređuje devizno poslovanje, mogu vršiti u devizama u Republici Srbiji;

- prenosa sredstava u inostranstvo s računa nerezidenta, kao i s računa rezidenta - ogranka stranog pravnog lica, u kom slučaju se prilaže dokaz o njihovim izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji.

U slučaju zaključenja ugovora iz stava 1. ove tačke nalogodavac je obavezan da dokument iz tog stava čuva na način i u roku koji su propisani Odlukom.

22. Ako banka izvršava nalog po osnovu sudskog rešenja, plaćanje vrši po nalogu suda, odnosno na osnovu pravnosnažnog sudskog rešenja (banka u nalogu kao nalogodavca navodi matični broj pravnog lica i osnov plaćanja prema obavezi navedenoj u sudskom rešenju).

23. (brisana)

24. Banka vrši plaćanje po kreditnom poslu sa inostranstvom ako je nalogodavac o tom poslu prethodno izvestio Narodnu banku Srbije, a na osnovu sledećih dokumenata stavljenih banci na uvid:

1) KZ obrazaca za taj kreditni posao, koje je Narodna banka Srbije overila, za otplatu glavnice i kamate po:

- finansijskom i subordiniranom kreditu ili zajmu u devizama,

- kreditu ili zajmu u devizama koji od nerezidenta uzimaju rezidenti fizička lica i ogranci stranih pravnih lica,

- komercijalnom kreditu ili zajmu u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, a koji rezident uzima od nerezidenta,

- kreditu ili zajmu u dinarima koji međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobre rezidentu;

2) KO obrazaca, koje je Narodna banka Srbije overila, za korišćenje finansijskog i subordiniranog kredita ili zajma u devizama koje rezident odobrava nerezidentu.

Pri otplati obaveza po kreditnim poslovima sa inostranstvom po kojima je Narodna banka Srbije agent, nalogodavac Narodnoj banci Srbije obezbeđuje pokriće najranije četiri, a najkasnije dva radna dana pre plaćanja inostranstvu.

Nalogodavac je obavezan da dokumente iz st. 1. i 2. ove tačke čuva za svoje potrebe i za potrebe nadležnih kontrolnih organa.

Banka može da izvrši plaćanje po kreditnim poslovima sa inostranstvom koji nisu navedeni u stavu 1. ove tačke i ako nalogodavac o tim poslovima nije prethodno izvestio Narodnu banku Srbije.

25. Ako iznos plaćanja u državu članicu Evropske unije ne prelazi 50.000 evra, banka je obavezna da, pre nego što primi nalog, pismeno ili elektronski obavesti nalogodavca:

- o tome koliko je vremena potrebno da sredstva budu na računu banke korisnika plaćanja, pri čemu mora biti jasno naveden početak tog perioda;

- o tome koliko je vremena (okvirno) potrebno da banka korisnika plaćanja odobri njegov račun;

- o načinu obračunavanja provizije i ostalih troškova koje plaća nalogodavac;

- o datumu s kojim će biti zadužen račun banke (datum valute);

- o postupku koji nalogodavac može preduzeti u slučaju eventualne žalbe, odnosno zahteva za naknadu štete;

- o primenjenim kursevima (u slučaju konverzije evra).

Banka je obavezna da po osnovu izvršenog plaćanja iz stava 1. ove tačke nalogodavcu dostavi sledeće podatke:

- referentni broj koji identifikuje transakciju (referenca);

- iznos plaćanja bez troškova;

- iznos provizije i ostalih troškova koji idu na teret nalogodavca;

- devizni kurs, u slučaju konverzije evra u drugu valutu;

- datum valute.

26. Banka izvršava nalog za plaćanje u roku propisanom tačkom 8. Odluke.

Plaćanje doznakom i inkasom dokumenata

27. Kad banka plaćanje prema inostranstvu vrši doznakom ili inkasom dokumenata - knjiži ga na teret računa iz tačke 3. ovog uputstva a u korist računa 050, 051 i 5007.

Ako je nalogodavac fizičko lice koje pokriće za plaćanje prema inostranstvu obezbeđuje uplatom efektivnog stranog novca - do izvršenja tog plaćanja banka ovo pokriće vodi na računu 500.

Plaćanje akreditivom

28. Banka otvara akreditiv na zahtev nalogodavca, a otvaranje knjiži vanbilansno.

Nalogodavac je obavezan da pokriće za plaćanje po akreditivu obezbedi najkasnije na dan plaćanja iz akreditiva, i to se pokriće knjiži opštim deviznim nalogom na teret računa iz tačke 3. ovog uputstva a u korist računa pokrića.

29. Ako banka obezbeđuje pokriće za konfirmaciju u inostranstvu, to pokriće knjiži opštim deviznim nalogom na teret računa 265 a u korist računa 050 ili 5007, navodeći šifru osnova 411.

30. Izvršeno plaćanje akreditivom knjiži se nalogom za plaćanje (instrument plaćanja 3) na teret računa pokrića a u korist računa 265, ili na teret računa pokrića a u korist računa 050 ili 5007, uz navođenje odgovarajuće šifre osnova.

Za vraćanje sredstava deponovanih po osnovu konfirmacije ili za neiskorišćeni deo akreditiva, odnosno za akreditiv koji nije korišćen - knjiženje se vrši opštim deviznim nalogom na teret računa 050 ili 5007 a u korist računa 265, uz navođenje šifre osnova 411, kao i na teret računa pokrića a u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva.

Banka zatvaranje akreditiva knjiži vanbilansno.

Plaćanje čekom

31. Plaćanje prema inostranstvu čekom koji izda banka vrši se na osnovu naloga za plaćanje.

Banka pri izdavanju čeka knjiženje vrši na teret računa iz tačke 3. ovog uputstva a u korist računa 510.

Posle izvršenog plaćanja prema inostranstvu čekom, banka knjiženje vrši na teret računa 510 a u korist računa 050 ili 5007, navodeći odgovarajuću šifru osnova.

Plaćanja kliringom u devizama

31a Plaćanje kliringom u devizama prema inostranstvu banka obavlja na osnovu naloga za plaćanje rezidenta (slog - 70) navodeći šifru osnova plaćanja kada je nalogodavac rezident, uz sprovođenje postupka iz tač. od 21. do 26. ovog uputstva, a transfer po zahtevu nerezidenta izvršava se opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 101 ili 102.

Izvršeno plaćanje, odnosno transfer iz stava 1. ove tačke banka knjiži u korist računa 060 a na teret odgovarajućih računa iz tač. od 27. do 31a ovog uputstva.

Posebni poslovi

Kupoprodaja hartija od vrednosti preko kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva

32. Za kupovinu hartija od vrednosti stranih izdavalaca, odnosno domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu a izdaju se u inostranstvu, rezident daje nalog kastodi banci, odnosno ovlašćenom brokersko dilerskom društvu (pravnom licu ili banci) za trgovanje hartijama od vrednosti (u daljem tekstu: ovlašćeno društvo) i pokriće uplaćuje u korist posebnog namenskog računa kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva za kupovinu hartija od vrednosti. Plaćanja preko kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva vrše se nalogom za plaćanje (slog - 70), uz upisivanje naziva i matičnog broja kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva, koji banka izvršava u skladu s tač. 20. i 21. ovog uputstva.

33. Kod trgovanja hartijama od vrednosti, rezident ne mora pre izvršenja plaćanja pribaviti dokumentaciju koja određuje osnov i dokazuje obavezu plaćanja, ali nalogodavac (kastodi banka, odnosno ovlašćeno društvo) mora u ime i za račun rezidenta pribaviti odgovarajuću dokumentaciju uz obavezu da ona bude dostavljena banci, odnosno rezidentu.

34. Za prodaju hartija od vrednosti domaćih izdavalaca, rezident nalog za prodaju daje kastodi banci, odnosno ovlašćenom društvu. Naplatu po osnovu prodaje ovih hartija od vrednosti banka obrađuje nalogom za naplatu (slog - 60), uz navođenje matičnog broja kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva, u skladu s tač. 6. i 7. ovog uputstva.

Prenos sredstava međunarodnim uputnicama

34a. Rezident koji poslove u vezi s međunarodnom uputnicom obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (u daljem tekstu: javni poštanski operator) - prenos sredstava u inostranstvo i iz inostranstva vrši preko banke s kojom ima zaključen ugovor.

Fizičko lice kome su u inostranstvu sredstva uplaćena međunarodnom uputnicom odlučuje da li će mu javni poštanski operator ta sredstva isplatiti u dinarima ili u efektivnom stranom novcu u valuti na koju ta uputnica glasi.

Sredstva koja se u inostranstvo prenose međunarodnom uputnicom mogu se uplaćivati u dinarima ili u efektivnom stranom novcu - do iznosa koji fizička lica mogu da iznose u inostranstvo u skladu s propisom kojim se uređuju uslovi za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva.

Za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem međunarodne uputnice navodi se šifra osnova 271 - Međunarodna uputnica.

Službeno putovanje u inostranstvo

35. Naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvu, odnosno za akontaciju i konačni obračun tog putovanja, nalogodavac rezident obračunava u devizama.

U slučaju isplate naknade, odnosno akontacije i konačnog obračuna troškova službenog putovanja u inostranstvu, nalogodavac rezident daje banci nalog za plaćanje (slog - 70), šifra osnova 340, i navodi ime i prezime lica koje službeno putuje u inostranstvo.

Isplata naknade iz stava 1. ove tačke može se vršiti:

- u devizama - s računa 098 (kad nalogodavac službenog putovanja i lice koje službeno putuje imaju račune u istoj banci), a s računa 050 - kad imaju račune u različitim bankama;

- u efektivnom stranom novcu - s računa 051;

- nostro čekom, stranim putničkim čekom, kao i po osnovu korišćenja platne biznis kartice.

Ako lice iz stava 2. ove tačke efektivni strani novac ne preuzima u banci, nalogodavac rezident u nalogu za plaćanje, u rubrici 9, navodi ime, prezime i broj lične karte lica koje će preuzeti taj novac.

Ako se na osnovu obračuna troškova iz stava 1. ove tačke utvrdi da je na ime službenog putovanja u inostranstvu isplaćeno manje sredstava, razlika do iznosa ovih troškova utvrđenih konačnim obračunom tog putovanja uplaćuje se na devizni račun rezidenta - fizičkog lica.

36. Ako se na osnovu obračuna putnih troškova utvrdi da je na ime službenog putovanja u inostranstvu isplaćeno više sredstava, utvrđeni višak sredstava vraća se nalogodavcu tog putovanja.

Kod davanja naloga iz stava 1. ove tačke (kad nalogodavac službenog putovanja u inostranstvu i lice koje službeno putuje imaju račune u istoj banci) - banka nalog za naplatu (slog - 60), šifra osnova 340, instrument plaćanja 2, izvršava s računa 098.

Ako lice koje je službeno putovalo u inostranstvo ima račun kod druge banke - ta banka sredstva prenosi opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 162, s računa 050, a banka nalogodavca ovog putovanja obavezna je da povraćaj deviza vrši nalogom za naplatu (slog - 60), šifra osnova 340, instrument plaćanja 2, na račun 050.

Povraćaj u efektivnom stranom novcu banka knjiži nalogom za naplatu (slog - 60), šifra osnova 340, instrument plaćanja 6, na računu 051.

Banka nalogodavca rezidenta dužna je da o transakcijama iz stava 3. ove tačke izveštava Narodnu banku Srbije u rokovima utvrđenim tačkom 51. stav 2. ovog uputstva

Prodaja stranih putničkih čekova

37. Prodaju stranog putničkog čeka banka knjiži na teret računa iz tačke 3. ovog uputstva a u korist računa 509. Kad banka prodati strani putnički ček plati stranoj banci, knjiženje vrši na teret računa 509 a u korist računa 050.

Garancijski poslovi koji se ne smatraju kreditnim poslom

37a Kod aktiviranja garancije, jemstva i drugih sredstava obezbeđenja pribavljenih od nerezidenata za poslove između dva rezidenta, banka naplatu iz inostranstva izvršava nalogom za naplatu (slog - 60), šifra osnova 525, a za namirenje naplaćene garancije, jemstva i drugih sredstava obezbeđenja koristi nalog za plaćanje (slog - 70), šifra osnova 125.

Kod aktiviranja garancije, jemstva i drugih sredstava obezbeđenja koje banka izdaje po poslovima između nerezidenata, banka plaćanje prema inostranstvu izvršava nalogom za plaćanje (slog 70), šifra osnova 345, a u slučaju namirenja plaćene garancije, jemstva i drugih sredstava obezbeđenja - naplatu iz inostranstva izvršava nalogom za naplatu (slog 60), šifra osnova 545.

Kod aktiviranja garancije, jemstva i drugih sredstava obezbeđenja koje su izdali rezidenti ili su pribavljeni od nerezidenta, a za poslove između rezidenata i nerezidenata, pri izvršenju naloga za plaćanje i naplatu banka navodi odgovarajuću šifru osnova transakcije osnovnog posla iz Priloga 2.

Plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu

37b Plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu koji se vrše u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom su uređuju slučajevi i uslovi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu, banka vrši istog dana kad primi efektivni strani novac - nalogom za naplatu (slog - 60) ili nalogom za plaćanje (slog - 70) koji sadrži elemente propisane ovim uputstvom i uz zaduženje ili odobrenje računa 051, na način predviđen tač. 11, 12, 13, 21. i 21a tog uputstva.

Za plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu koji se vrše između rezidenata - banka u opštem deviznom nalogu navodi šifru osnova transakcije 808.

Za plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu koji se vrše između rezidenata i nerezidenta - banka u nalogu za naplatu, odnosno plaćanje navodi šifru osnova transakcije iz Priloga 2.

Storno naplate i plaćanja

38. Naplata iz inostranstva koja je uplaćena kao povraćaj izvršenog plaćanja u inostranstvo obrađuje se nalogom za naplatu (slog - 60), instrument plaćanja 2, pri čemu se navodi šifra osnova plaćanja i odobrava račun rezidenta koji je izvršio to plaćanje, uz odgovarajući dokument kojim se utvrđuje obaveza i razlog vraćanja sredstava.

Plaćanje u inostranstvo u vezi s povraćajem naplate iz inostranstva obrađuje se nalogom za plaćanje (slog - 70), instrument plaćanja 2, i pri tom se navodi šifra osnova naplate. Sredstva se u ovom slučaju vraćaju nerezidentu koji je izvršio plaćanje rezidentu - do onog iznosa i u onoj valuti, kao i onom stranom nalogodavcu koji je naveden u prvobitnom platnom nalogu, uz odgovarajući dokument kojim se utvrđuju obaveza i razlog vraćanja sredstava u inostranstvo.

39. Storno naplate i plaćanja kao otklanjanje greške u transakciji vrši se crvenim stornom (iznos s negativnim predznakom).

39a Ako rezident korisnik naplate, odnosno nalogodavac plaćanja utvrdi grešku koja se odnosi na obavezne elemente naloga platnog prometa sa inostranstvom, banka je dužna da u roku od godinu dana od datuma transakcije, uz pismeno obrazloženje rezidenta i uz potrebnu dokumentaciju ako je propisana kao uslov izvršenja naplata, odnosno plaćanja, izvrši crveni storno pogrešnog naloga i ispostavi nov ispravan nalog.

Platne kartice

40. Banka naplatu po korišćenju platnih kartica knjiži nalogom za naplatu (šifra osnova 532). Posle izvršene naplate, banka knjiženje vrši na teret računa 050 a u korist računa 500.

Banka plaćanje prema inostranstvu po osnovu platnih kartica knjiži nalogom za plaćanje (slog - 70), šifra osnova 132, na teret računa 500 a u korist računa 050.

Knjiženja iz st. 1. i 2. ove tačke vrši banka koja je zastupnik platne kartice, osim transakcija naplate iz tačke 18a. ovog uputstva.

41. Banka zastupnik platne kartice obavezna je da, do 10. u mesecu za prethodni mesec, Narodnoj banci Srbije dostavi:

- za pravna i fizička lica - podatke o ukupnoj mesečnoj potrošnji u inostranim mrežama (izraženo u evrima);

- za kartice stranih izdavalaca u prodajnoj mreži banke - podatke o ukupnoj mesečnoj potrošnji (izraženo u dinarima);

- za fizička lica - podatke o ukupnom mesečnom prenosu sredstava iskazanih u evrima s računa platne kartice izdate u inostranstvu nerezidenta - fizičkog lica na račun platne kartice rezidenata, prema zemlji pošiljaoca;

- za pravna i fizička lica - podatke o ukupnoj mesečnoj potrošnji, izražene u evrima, za obavljeno internet trgovanje sa inostranstvom preko domaćih platnih kartica prema zemlji banke prihvatioca platne kartice;

- za pravna i fizička lica - podatke o ukupnoj mesečnoj potrošnji, izražene u evrima, za obavljeno internet trgovanje u zemlji preko platnih kartica izdatih u inostranstvu prema zemlji izdavaoca platne kartice;

- za pravna i fizička lica - podatke o ukupnoj mesečnoj potrošnji, izražene u evrima, po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga preko stranih institucija elektronskog novca.

III NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSI U REPUBLICI SRBIJI PREKO DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA

Naplate

42. Banka, na zahtev nerezidenta, na teret računa nerezidenta 5007, a po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, plaćanje rezidentu korisniku naplate vrši nalogom za naplatu (slog - 60), uz odgovarajuću šifru osnova naplate, u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva.

Kad je banka naplate istovremeno i banka isplate (u slučaju da nerezident i rezident korisnik naplate imaju devizne račune u istoj domaćoj banci), banka, na zahtev nerezidenta, plaćanje vrši na teret računa nerezidenta 5007 a u korist računa iz tačke 3. ovog uputstva, nalogom za naplatu (slog - 60), uz primenu odgovarajuće šifre osnova naplate.

Kad banka naplate nije istovremeno i banka isplate (u slučaju da nerezident i rezident korisnik naplate imaju devizne račune u različitim domaćim bankama), banka naplate je dužna da, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića, izvesti banku isplate o primljenoj naplati, da sredstva prenese na tu banku i knjiženje izvrši opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 101, odnosno 102, na teret računa 5007 a u korist računa 050.

Banka isplate, posle prijema sredstava, knjiženje vrši nalogom za naplatu (slog - 60), uz odgovarajuću šifru osnova naplate, na teret računa 050 a u korist računa rezidenta iz tačke 3. ovog uputstva.

U slučaju prenosa s deviznog računa nerezidenta jedne banke na devizni račun nerezidenta druge banke, knjiženje se vrši opštim deviznim nalogom (slog - 77), uz navođenje šifre osnova 103, na teret računa 5007 a u korist računa 050. Banka isplate, posle prijema sredstava, knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 503, na teret računa 050 a u korist računa 5007.

Plaćanja

43. U slučaju da nerezident i rezident (nalogodavac plaćanja) imaju devizne račune u istoj domaćoj banci - banka, po nalogu rezidenta, plaćanje prema nerezidentu po osnovu tekućih i kapitalnih poslova vrši na teret računa iz tačke 3. ovog uputstva a u korist računa nerezidenta 5007, nalogom za plaćanje (slog - 70), uz primenu odgovarajuće šifre osnova plaćanja.

Ako nerezident i rezident (nalogodavac plaćanja) imaju devizne račune u različitim domaćim bankama, banka, po nalogu rezidenta, plaćanje vrši nalogom za plaćanje (slog - 70), uz odgovarajuću šifru osnova plaćanja, i knjiži ga na teret računa iz tačke 3. ovog uputstva a u korist računa 050.

U slučaju iz stava 2. ove tačke, banka kod koje se vodi račun nerezidenta knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 501, odnosno 502, na teret računa 050 a u korist računa 5007.

44. Banka može otkupiti devize nerezidenta, na njegov zahtev, u kom slučaju knjiženje vrši na teret računa nerezidenta 5007, opštim deviznim nalogom (slog - 77), uz navođenje šifre osnova 101, odnosno 102, a knjiženje u korist računa 4007 vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), uz navođenje šifre osnova 703.

IV NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSI U REPUBLICI SRBIJI PREKO DINARSKIH RAČUNA NEREZIDENATA

Naplate

45. Banka, na zahtev nerezidenta, na teret računa 4007, a po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, plaćanje rezidentu korisniku naplate vrši nalogom za naplatu (slog - 60), uz odgovarajuću šifru osnova naplate, u korist dinarskog računa rezidenta.

Kad je banka naplate istovremeno i banka isplate, knjiženje vrši na teret računa 4007 a u korist dinarskog računa rezidenta, koristeći nalog za naplatu (slog - 60), i navodi odgovarajuću šifru osnova naplate.

Kad banka naplate nije istovremeno i banka isplate, dužna je da, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića, banku isplate izvesti o primljenoj naplati porukom MT103 (SWIFT), da sredstva prenese na tu banku porukom MT202 i da knjiženje izvrši opštim deviznim nalogom (slog - 77), šifra osnova 101, odnosno 102, na teret računa 4007 a u korist računa 037.

Izuzetno od stava 3. ove tačke, banka naplate koja prenosi sredstva nerezidenta ka korisniku javnih sredstava čiji se dinarski račun vodi kod Narodne banke Srbije - ne izveštava Narodnu banku Srbije o toj transakciji porukom MT103 (SWIFT), a knjiženje ove transakcije vrši opštim deviznim nalogom (slog 77), šifra osnova 101, odnosno 102, na teret računa 4007.

Banka isplate, posle prijema poruke MT103 (SWIFT), knjiženje vrši nalogom za naplatu (slog - 60), uz odgovarajuću šifru osnova naplate, na teret računa 037 a u korist dinarskog računa rezidenta. Posle prijema poruke MT202 banka knjiženje vrši interno opštim deviznim nalogom na teret računa 000 a u korist računa 037.

U slučaju prenosa sredstava s dinarskog računa nerezidenta jedne banke na dinarski račun nerezidenta druge banke - banka naplate knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 77), uz navođenje šifre osnova 103, u korist računa 037, uz primenu SWIFT poruke MT 103. Banka isplate, posle prijema poruke MT103, knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 503, na teret računa 037 a u korist dinarskog računa nerezidenta.

Plaćanje troškova u Republici Srbiji s računa nerezidenta banka vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 704.

45a. Izuzetno od tačke 45. ovog uputstva, plaćanje troškova u Republici Srbiji za komunalne, telekomunikacione i sl. usluge, u iznosu koji nije veći od 60.000 dinara po transakciji, a koje se vrši s dinarskih računa nerezidenata fizičkih lica koja imaju radnu vizu, dozvolu za boravak u Republici Srbiji ili radnu dozvolu, kao i s dinarskih računa diplomatsko-konzularnih predstavnika stranih zemalja i članova njihovih porodica - može se vršiti instrumentima plaćanja koji se koriste u platnom prometu u dinarima između rezidenata, u skladu s propisima kojima se uređuje taj platni promet.

U slučaju plaćanja na način iz stava 1. ove tačke, ne primenjuju se odredbe Odluke i ovog uputstva kojima se uređuju obaveze nalogodavca i korisnika naplate da banci dostave dokument ili podatak o plaćanju ili osnovu naplate iz ovog uputstva.

U slučaju plaćanja na način iz stava 1. ove tačke, banke su dužne da radi izveštavanja Narodne banke Srbije popune opšti devizni nalog (slog - 66), šifra osnova 704.

Radi izvršavanja plaćanja na način iz stava 1. ove tačke, banke mogu da razmenjuju podatke o računima korisnika naplate na koje se ta plaćanja mogu izvršavati.

Plaćanja

46. Banka, po nalogu rezidenta, plaćanja u korist računa nerezidenta 4007 po osnovu tekućih i kapitalnih poslova vrši nalogom za plaćanje (slog - 70), navodeći odgovarajuću šifru osnova plaćanja, a na teret dinarskog računa rezidenta.

Banka, po nalogu rezidenta, plaćanje nerezidentu čiji se račun vodi kod druge banke vrši nalogom za plaćanje (slog - 70), navodeći odgovarajuću šifru osnova plaćanja, šalje drugoj banci poruku MT103 (SWIFT) i knjiženje vrši na teret dinarskog računa rezidenta a u korist računa 037. Banka sredstva prenosi drugoj banci porukom MT202 i knjiženje vrši interno opštim deviznim nalogom, na teret računa 037 a u korist računa 000.

Banka kod koje se vodi račun nerezidenta, posle prijema poruka MT103 (SWIFT) i MT202, primljena sredstava knjiži opštim deviznim nalogom (slog - 66), šifra osnova 501, odnosno 502, na teret računa 037 a u korist računa 4007, odnosno na teret računa 000 a u korist računa 037.

46a. Banka poverioca nerezidenta po prinudnoj naplati kod koje se vodi račun nerezidenta 4007, u slučaju izvršenja prinudne naplate po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, prenos sredstava na dinarski račun nerezidenta vrši nalogom za plaćanje (slog - 70), navodeći odgovarajuću šifru osnova plaćanja koju joj može dostaviti poverilac nerezident.

U slučaju izvršenja prinudne naplate po osnovu obavljenog kreditnog posla, banka poverioca u nalogu za plaćanje (slog - 70) unosi odgovarajuću šifru osnova plaćanja za otplatu glavnice ili kamate po kreditnom zaduženju, uz navođenje broja pod kojim je izveštaj o kreditnom zaduženju rezidenta overen u Narodnoj banci Srbije i o plaćanju obaveštava banku dužnika, preko koje je Narodnoj banci Srbije prethodno na overu dostavljen izveštaj o konkretnom kreditnom zaduženju.

47. Banka može prodati devize nerezidentu, na njegov zahtev, u kom slučaju knjiženje vrši na teret računa 4007, opštim deviznim nalogom (slog - 77), uz navođenje šifre osnova 703, a knjiženje u korist računa 5007 vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), uz navođenje šifre osnova 501, odnosno 502.

Kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke

48. U slučaju kupovine deviza od nerezidentne banke, banka knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), navodeći šifru osnova 888, na teret računa 050 a u korist računa 4007.

Ako se dinarski račun nerezidentne banke vodi u drugoj domaćoj banci, banka knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 66), navodeći šifru osnova 888, na teret računa 050 a u korist računa 037. Dinarska sredstava ova banka prenosi drugoj banci uz slanje adekvatne SWIFT poruke (MT202) i knjiženje vrši na teret računa 037 a u korist računa 000 (navodeći šifru osnova 888). Druga domaća banka, posle prijema poruke MT202, primljena sredstva knjiži opštim deviznim nalogom (slog - 66), navodeći šifru osnova 501, na teret računa 037 a u korist računa 4007.

49. U slučaju prodaje deviza nerezidentnoj banci, banka knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 77), navodeći šifru osnova 888, na teret računa 4007 a u korist računa 050.

Ako se dinarski račun nerezidentne banke vodi u jednoj domaćoj banci a devize kupuju od druge domaće banke - banka kod koje se vodi dinarski račun knjiženje vrši opštim deviznim nalogom (slog - 77), na teret računa 4007 a u korist računa 037, navodeći šifru osnova 101. Banka drugoj domaćoj banci šalje poruku MT202 i knjiženje vrši na teret računa 037 a u korist računa 000. Druga banka, posle prijema poruke MT202, primljena sredstva knjiži opštim deviznim nalogom (slog - 66), navodeći šifru osnova 888, na teret dinarskog računa banke 000 a u korist računa 037. Transfer prodatih deviza u inostranstvo banka knjiži opštim deviznim nalogom (slog - 77), navodeći šifru osnova 888, na teret računa 037 a u korist računa 050.

V NALOZI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

50. Nalogodavac, odnosno korisnik naplate dužan je da podatke za statistiku Narodne banke Srbije dostavi banci u rokovima utvrđenim Odlukom i ovim uputstvom.

Nalog za naplatu, nalog za plaćanje i opšti devizni nalog treba da sadrže sledeće obavezne elemente:

NALOG ZA NAPLATU (slog - 60)

 

Broj
rubrike

Naziv

Opis

Za banku

Format
polja za
NBS

1

BANKA

Naziv
Matični broj

O
O

-
8N

2

KORISNIK NAPLATE

Naziv i adresa
Matični broj

O
O

-
8N

2

INSTRUMENT NAPLATE

Iz Šifarnika instrumenata plaćanja

O

1N

3

BROJ NALOGA

Evidencioni broj u banci

O

20AN

4

BANKA POŠILJALAC SWIFT PORUKE

Naziv i/ili SWIFT adresa

O

-

5

NALOGODAVAC

Naziv i adresa
Država

O
O

70A
2AN

6

KONTOKORENTNA BANKA

Naziv i/ili SWIFT adresa

U

-

7

SVRHA NAPLATE

Svrha naplate

U

-

8

IZNOS

Oznaka valute
Iznos u valuti

O
O

3AN
16N

8

DATUM VALUTACIJE

Datum prijema pokrića

O

8N

9

TROŠKOVI STRANE BANKE

Troškovi strane banke

U

16N

10

KNJIŽENJE

Na teret računa
U korist računa

O
O

5AN
-

11

PROTIVVREDNOST U DINARIMA

Obračunato po zvaničnom srednjem kursu

U

-

11

MESTO I DATUM

Mesto i datum ispostavljanja naloga

O

 

PODACI ZA STATISTIKU

12

REDNI BROJ OSNOVA

Redni broj

O

2N

12

ŠIFRA OSNOVA

Iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

O

3N

12

OPIS TRANSAKCIJE

Opis transakcije

U

70AN

12

IZNOS U VALUTI ZA OSNOV

(+) iznos bruto potraživanja/
(-) iznos smanjenja naplate

O

16N

12A

BROJ, GODINA I IZNOS FAKTURE/PROFAKTURE KOJI SE NAPLAĆUJE.

Navodi se za šifru osnova 112 iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom. Broj fakture treba da odgovara broju fakture u Jedinstvenoj carinskoj ispravi1 - rubrika 44

O

…….

13

BROJ IZVEŠTAJA O KREDITNOM POSLU

Broj izveštaja o kreditnom poslu iz overenog obrasca

U

6N

13

GODINA KREDITA

Godina zaključivanja ugovora o kreditu

U

4N

13

POSEBNA OZNAKA

 

U

1N/2N

O - obavezan podatak; U - uslovno obavezan podatak.

____________
1 U smislu pravilnika kojim se uređuju oblik, sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

NALOG ZA NAPLATU (model obrasca)

 

1

Banka



|_______|

2

Korisnik naplate

60

 

 

|__________|

3

 

Nalog broj |_______________|

4

Na zahtev

|__________|

5

Po nalogu

|_____|

6

Preko

|__________|

7

Svrha naplate

8

Uplaćujemo vam:

Oznaka valute |_____|

 

Iznos u valuti |_________________________|

Priliv smo knjižili

S valutom |_______|

9

Po nalogu strane banke odbijeno

|_______________|

10

Na teret

 

U korist

 

Na teret

 

U korist

 

11

Protivvrednost u dinarima obračunata
po zvaničnom srednjem kursu

 

RSD |____________________|



Mesto i datum

 

                Pečat i potpis banke

PODACI KORISNIKA NAPLATE

 

PODACI ZA STATISTIKU (opis svih transakcija povezanih sa ovom naplatom):

12

Redni
broj

Šifra
osnova

Opis transakcije

Iznos bruto potraživanja (+)
Iznos smanjenja naplate (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto iznos u valuti naplate

 

12A

      Broj fakture/profakture      |____________| Godina     |________|              Iznos             |____________|

13

      Broj izveštaja o kreditnom poslu      |____________| Godina kredita     |________|              Posebna oznaka             |__|

 

NALOG ZA PLAĆANJE (slog - 70)

Nalog za plaćanje prema inostranstvu sastavlja nalogodavac, a dopunjava banka. U slučaju da je izričito ugovoreno overavanje naloga za plaćanje pečatom, pečat se stavlja u delu tog naloga na kome se nalazi potpis nalogodavca.

Broj rubrike

Naziv

Opis

 

Za banku

Format
polja za
NBS

1

NALOGODAVAC

Naziv i adresa
Matični broj

 

O
O

-
8N

2

BANKA

Naziv
Matični broj

 

O
O

8N

2

INSTRUMENT PLAĆANJA

Iz Šifarnika instrumenata plaćanja

 

O

1N

3

BROJ NALOGA

Evidencioni broj

*

O

20AN

4

KORISNIK PLAĆANJA

Naziv i adresa nerezidenta
Broj putne isprave rezidenta
Država
Račun

 

O
U
O
O

70AN
-
2AN
-

5

BANKA KORISNIKA PLAĆANJA

Naziv i država
ili SWIFT adresa

 

O

 

6

IZNOS

Oznaka valute
Iznos u valuti

 

O
O

3AN
16N

6

DATUM VALUTACIJE

Datum kada je zadužen račun banke u inostranstvu, račun strane gotovine ili odobreni račun nerezidenta

*

O

8N

PODACI ZA STATISTIKU

7

REDNI BROJ OSNOVA

Redni broj

 

O

2N

7

ŠIFRA OSNOVA

Iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

 

O

3N

7

OPIS TRANSAKCIJE

Opis transakcije

 

U

70AN

7

IZNOS VALUTE ZA OSNOV

Iznos bruto obaveze (+) /
Iznos smanjenja plaćanja (-)

 

O

16N

7A

BROJ, GODINA I IZNOS FAKTURE/PROFAKTURE KOJI SE PLAĆA

Navodi se za šifru osnova 112 iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom. Broj fakture treba da odgovara broju fakture u Jedinstvenoj carinskoj ispravi - rubrika 44

 

O

…….

8

BROJ IZVEŠTAJA O KREDITNOM POSLU

Broj izveštaja o kreditnom poslu iz overenog obrasca

 

U

6N

8

GODINA KREDITA

Godina zaključivanja ugovora o kreditu

 

U

4N

8

POSEBNA OZNAKA

 

 

U

1N/2N

9

MESTO I DATUM

Mesto i datum ispostavljanja naloga

 

O

 

PODACI ZA KNJIŽENJE

10

KNJIŽENJE

Na teret računa
U korist računa

*

O
O

-
5AN

11

PROTIVVREDNOST U DINARIMA

Obračunato po zvaničnom srednjem kursu

*

U

 

O - obavezan podatak; U - uslovno obavezan podatak

* Popunjava banka.

NALOG ZA PLAĆANJE (model obrasca)

Popunjava nalogodavac

1

Nalogodavac



|_______|

2

Banka

70

 

 

|__________|

3

 

Nalog broj |_______________|

4

U korist

|_____|

5

Kod

|___|________|

6

Oznaka
valute

|_____|

Iznos u valuti |_________________________|

S valutom |_______|

 

PODACI ZA STATISTIKU (opis svih transakcija povezanih s plaćanjem):

7

Redni
broj

Šifra
osnova

Opis transakcije

Iznos bruto obaveze (+)
Iznos smanjenja plaćanja (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto iznos u valuti plaćanja

 

7A

      Broj fakture/profakture |__________| Godina |________| Iznos |____________|

8

      Broj izveštaja o kreditnom poslu |____________| Godina kredita |________| Posebna oznaka |__|

9

      Mesto i datum                                                                               Potpis nalogodavca

Popunjava banka

10

Na teret
 

U korist
 

Na teret
 

U korist
 

11
 

Dinarska protivvrednost |_______________|

12

 

Mesto i datum     Pečat i potpis banke  

                              

 

OPŠTI DEVIZNI NALOG (slog - 66 ili slog - 77)

Opšti devizni nalog koristi se za transakcije koje su u Šifarniku osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom (Prilog 2) označene kao TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEUTRALNE TRANSAKCIJE i za transakcije označene kao Finansijski račun - depoziti.

Opšti devizni nalog sastavlja banka.

BANKA NALOGODAVCA

Naziv
Matični broj

O

8N

BANKA KORISNIKA

Naziv
Matični broj

O

8N

BROJ NALOGA

Evidencioni broj u banci

O

20AN

DATUM VALUTACIJE

Datum zaduženja, odnosno odobrenja računa

O

8N

NALOGODAVAC

Matični broj

U

8N

ZEMLJA NEREZIDENTA

Obavezan podatak za transakcije nerezidenta

U

2AN

IZNOS

Oznaka valute
Iznos u valuti

O
O

3AN
16N

OSNOV PLAĆANJA

Iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

O

3N

KNJIŽENJE

Na teret računa

O

5N

KORISNIK NAPLATE

Matični broj

U

8N

ZEMLJA NEREZIDENTA

Obavezan podatak za transakcije nerezidenta

U

2AN

IZNOS

Oznaka valute
Iznos u valuti

O
O

3AN
16N

OSNOV PLAĆANJA

Iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

O

3N

KNJIŽENJE

U korist računa

O

5N

SVRHA PLAĆANJA

Svrha plaćanja

U

-

O - obavezan podatak; U - uslovno obavezan podatak

OPŠTI DEVIZNI NALOG (model obrasca)*

 

 

66

77

 

Banka nalogodavca

 

 

 

Banka korisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj naloga

 

Datum

 

 

Matični broj nalogodavca/ korisnika

Zemlja nerezidenta

V a l u t a

Iznos u dinarima

Osnov

Račun

Oznaka

Iznos u valuti

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svrha

 

 

 

 

Mesto i datum

 

Pečat i potpis banke

*Obavezno se izdaje za potrebe carinskih organa pri iznošenju efektivnog stranog novca i dinara iz zemlje, prema propisu.

VI DOSTAVLJANJE PODATAKA O PLAĆANJU, NAPLAĆIVANJU I PRENOSU U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

51. Banka je obavezna da Narodnoj banci Srbije dostavlja podatke iz naloga čiji su obavezni elementi propisani ovim uputstvom, kao i podatke o stanju i prometu na računima navedenim u Prilogu 1.

Banka je obavezna da dostavi ispravne podatke iz stava 1. ove tačke i to za prvu, drugu i treću dekadu meseca - najkasnije do 15.00 časova trećeg radnog dana od isteka dekade. Stanje za poslednji dan treće dekade meseca mora biti usaglašeno s podacima u izveštaju o knjigovodstvenom stanju računa.

Nakon završetka izveštavanja za treću dekadu meseca, banka obaveštava Narodnu banku Srbije da su poslati podaci konačni.

U slučaju da je imala dodatnih knjiženja i korekcija koje se odnose na prethodni mesec, banka dostavlja Narodnoj banci Srbije zahtev za brisanje podataka iz treće dekade tog meseca i dostavlja konačni izveštaj koji sadrži ispravne podatke za treću dekadu i korigovane podatke za prethodni mesec.

Izveštaj iz stava 4. ove tačke banka dostavlja najkasnije desetog dana u tekućem mesecu do 15.00 časova.

Izveštaj o stanju i prometu po valutama (vrsta posla 00) banka sastavlja za svaki račun posebno, u originalnim valutama, i to svakog dana za one račune čija je dinamika izveštavanja dnevna.

Po prijemu podataka iz ove tačke, Narodna banka Srbije vrši obradu i kontrolu ispravnosti tih podataka, nakon čega obaveštava banku o rezultatima te kontrole.

52. U slučaju naplate/plaćanja po poslovima izvoza/uvoza robe ili usluga koji se u smislu Zakona smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima (član 4. Zakona), banka je obavezna da u nalogu za plaćanje, odnosno naplatu, u polje posebne oznake, obavezno upiše "3" i navede šifru osnova za osnovnu transakciju posla - izvoza ili uvoza robe ili usluga.

53. U slučaju avansne naplate i plaćanja po poslovima izvoza/uvoza robe ili usluga, banka je dužna da u nalogu za naplatu, odnosno plaćanje, u polje posebne oznake, obavezno upiše "1", a u slučaju da rezident naplatu, odnosno plaćanje vrši drugom nerezidentu a ne onom kome duguje, odnosno od koga potražuje po tekućem ili kapitalnom poslu (član 33. Zakona) - obavezna je da u ovo polje upiše "2", kao i da, u oba slučaja u tim nalozima navede šifru osnova za osnovnu transakciju - tekući ili kapitalni posao.

Po poslovima iz člana 33. Zakona banka izveštava Narodnu banku Srbije na način i u rokovima predviđenim ovim uputstvom.

53a U slučaju da rezidenti, osim rezidenata fizičkih lica, i nerezidenti prenose, plaćaju i naplaćuju potraživanja i dugovanja nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (član 7. Zakona), banka je obavezna da u nalozima platnog prometa sa inostranstvom navede šifru osnova osnovnog posla.

54. Izveštavanje po poslovima iz člana 12. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju vrši se na način i u rokovima predviđenim ovim uputstvom (šifre osnova 538, 539, 771, 138, 139 i 771).

54a. Izveštavanje po poslovima iz tačke 45. stav 4. vrši se u elektronskom formatu, na način i u rokovima shodno uputstvu kojim Narodna banka Srbije uređuje elektronsko dostavljanje podataka.

55. Banka može dostaviti zbirne podatke za račune 051, 052, 5007 i 4007, i to za one poslove čije su šifre osnova navedene u uputstvu kojim Narodna banka Srbije uređuje elektronsko dostavljanje podataka. Ove zbirne podatke banka dostavlja na izveštaju koji propiše Narodna banka Srbije.

56. Podatke iz naloga platnog prometa sa inostranstvom banka dostavlja za svaki nalog posebno, osim za poslove navedene u tački 55. ovog uputstva.

57. Banka podatke iz ovog uputstva dostavlja elektronski, u skladu s propisom Narodne banke Srbije.

58. Danom primene ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima ("Službeni glasnik RS", broj 94/2004).

59. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 1. aprila 2007. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 41/2007)

2. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Uputstva o izmeni i dopuni
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 3/2008)

3. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se od 1. marta 2008. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o izmenama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 61/2008)

28. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjivaće se od 1. jula 2008. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o izmenama i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 120/2008)

7. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Uputstva o izmenama i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

16. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Uputstva o izmenama i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)

7. Ovo uputstvo objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. jula 2015. godine, osim tačke 6. st. 2, 4. i 7, koji stupaju na snagu 1. oktobra 2015. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o izmeni i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 111/2015)

4. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Uputstva o izmenama i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)

3. Rezident, odnosno nerezident, koji je pre dana stupanja na snagu ovog uputstva zaključio s bankom okvirni ugovor o platnim uslugama na osnovu kojeg je bio dužan da naloge za plaćanje i druge dokumente iz ovog uputstva overava pečatom - može banci podneti zahtev u pismenoj formi da više ne koristi pečat za overu ovih naloga i dokumenata.

Lice iz stava 1. ove tačke dužno je da uz zahtev iz tog stava dostavi novi karton deponovanih potpisa ili drugi dokument u skladu sa ovom odlukom kojim određuje lica koja su ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima ovog korisnika - ako banka zahteva od tog korisnika dostavljanje i ovog kartona, odnosno dokumenta.

Banka je dužna da najkasnije od narednog dana od dana prijema zahteva u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke izvršava i platne naloge lica iz tih stavova koji nisu overeni pečatom, odnosno od tog dana ne može odbiti izvršenje ovih naloga samo zbog toga što nisu overeni pečatom.

4. Ovo uputstvo objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. oktobra 2017. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o izmenama i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 98/2020 i 154/2020)

5. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 31. jula 2020. godine, osim odredaba tačke 3. tog uputstva, koje se primenjuju od 1. aprila 2021. godine.

 

Samostalna odredba Uputstva o izmeni
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 154/2020)

2. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Uputstva o izmenama i dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)

4. Ovo uputstvo se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

 

Samostalne odredbe Uputstva o dopunama
Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

("Sl. glasnik RS", br. 92/2021)

3. Banke mogu izvršavati plaćanja iz tačke 2. ovog uputstva od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ali su u roku od dva meseca od tog dana dužne da pri izvršavanju ovih plaćanja obezbede i primenjuju tehničke uslove za primenu ograničenja propisanih za ta plaćanja.

Banke su dužne da u periodu uspostavljanja tehničkih uslova iz stava 1. ove tačke, na zahtev Narodne banke Srbije, dostave sve tražene podatke o plaćanjima iz tačke 2. ovog uputstva, a nalogodavac je dužan da dokument po kome u tom periodu izvrši ovo plaćanje čuva za sopstvene potrebe i za potrebe nadležnih kontrolnih organa.

4. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

DINAMIKA IZVEŠTAVANJA

 

Račun*

Dinamika izveštavanja

PODACI IZ NALOGA

Izveštaj po valutama

Promet na teret

Promet u korist

050

dnevno

+

+

+

5001**

dnevno

+

+

 

051

dekadno

+

+

+

052

dekadno

+

+

+

4007**

dekadno

+

+

+

5007**

dekadno

+

+

+

265

dekadno

+

+

+

037

dekadno

+

+

+

060

dnevno

+

+

+

098

dekadno

+

+

+

 

*

Računi iz Kontnog okvira za banke.

**

Račun 5001 - Transakcioni depoziti u stranoj valuti - sektorska struktura računa (šifra 1) i računi nerezidenata 4007 i 5007 - sektorska struktura računa (šifra 7), u skladu sa Odlukom o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira ("Službeni glasnik RS", br. 71/14 i 135/14).

 

Prilog 2

ŠIFARNIK OSNOVA NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSA U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

 

Opis

Priliv

Odliv

I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA

TEKUĆI RAČUN - ROBA

Transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata

Roba
- sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) u skladu sa opštim sistemom trgovine koji primenjuje Republički zavod za statistiku, a koji obuhvata:
a) slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone,
b) prostorije za carinsko skladištenje;
- naplate i plaćanja po poslovima trgovanja i finansijskog poravnanja na organizovanom tržištu električne energije u Republici Srbiji,
- naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija,
- kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe,
- zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe,
- naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature, standardizovani softverski paketi, video i audio-zapisi na čvrstim medijima s pravom da se koriste bez vremenskog ograničenja i sl.,
- plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe,
- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju,
- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama.
Ne uključuje:
- naknade za poslove posredovanja, tj. razliku u ceni između kupljene i prodate robe kod direktnog reeksporta i prevoza (uključeno u 310 - Zastupnička i posrednička provizija),
- naplate, odnosno plaćanja za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (uključeno u 315 - Oplemenjivanje robe),
- usluge popravki (uključeno u 314 - Popravka robe),
- avanse po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu (uključeno u 421 - Građevinski radovi u inostranstvu).

112

112

Roba na teritoriji Republike Srbije - naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju

712

712

Plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se ne uvozi u zemlju, a koja se na osnovu ugovora neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju
- plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno locira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji a ostaje u vlasništvu rezidenta,
- plaćanje kupljene robe koja se nabavlja u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu.

312

312

Roba za snabdevanje transportnih sredstava
- naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanja, odnosno naplate izvršene pre ili posle isporuke robe.

147

147

Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe

650

650

Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe

651

651

Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive

514

 

TEKUĆI RAČUN - USLUGE

Ova kategorija obuhvata transakcije naplata i plaćanja po osnovu razmene usluga između rezidenata i nerezidenata, uključujući i avanse i povraćaje po svim osnovima

Oplemenjivanje i popravke

Oplemenjivanje robe
- naplate za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu nerezidenta,
- plaćanja za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu rezidenta.
Ne uključuje:
- vrednost robe koja se dorađuje, prerađuje ili oplemenjuje (uključeno u 112 - Roba).

315

315

Popravka robe
Naplate, odnosno plaćanja usluga popravki i servisiranja robe.
Ne uključuje:
- popravke koje vrše građevinska i monterska preduzeća (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu),
- popravke računarske opreme (uključeno u 302 - Računarske usluge),
- održavanje uređaja i opreme na aerodromima i u lukama (uključeno u 248 - Vazdušni saobraćaj - ostalo i 208 - Pomorski saobraćaj - ostalo),
- vrednost robe koja se popravlja i ugrađuje (uključeno u 112).

314

314

Transport

Pomorski saobraćaj

 

 

- Prevoz putnika

202

202

- Prevoz robe

201

201

- Ostalo

208

208

Vazdušni saobraćaj

 

 

- Prevoz putnika

242

242

- Prevoz robe

241

241

- Ostalo

248

248

Drumski saobraćaj

 

 

- Prevoz putnika

252

252

- Prevoz robe

251

251

- Ostalo

258

258

Železnički saobraćaj

 

 

- Prevoz putnika

222

222

- Prevoz robe

221

221

- Ostalo

228

228

Rečni saobraćaj

 

 

- Prevoz putnika

232

232

- Prevoz robe

231

231

- Ostalo

238

238

Prevoz putnika:
- prevoz nerezidenata u međunarodnom saobraćaju domaćim transportnim sredstvima,
- prevoz rezidenata stranim prevoznim sredstvima,
- prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući i sve ostale troškove koji nastanu pri prevozu putnika (porez na dodatu vrednost, troškovi viška prtljaga, prevoz pomagala za invalide, hrana i piće u prevoznim sredstvima i sl.).
Ne uključuje:
- prevoz nerezidenata domaćim prevoznim sredstvima unutar zemlje (uključeno u 702 - Turističke usluge).

Prevoz robe:
- prevoz robe i usluga utovara na prevozno sredstvo, odnosno istovara ako je ugovorom između vlasnika robe i prevoznika dogovoreno da prevoznik izvrši i te usluge.

Ostalo:
- sve vrste usluga u lukama, na aerodromima i drugim terminalnim linijama (kargo, utovar, istovar, čuvanje, skladištenje, pakovanje, održavanja i čišćenje opreme za transport, vuča i spasavanje vozila, kao i provizije i marže agenata za izvršene usluge prevoza robe i putnika),
- sve usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa.
Ne uključuje:
- usluge iznajmljivanja vozila s posadom (uključeno u 218 - Iznajmljivanje vozila s posadom na određeni period),
- eksploatacione troškove transportera (uključeno u 219 - Ostale usluge povezane s transportom),
- ostalo skladištenje robe (uključeno u 319 - Skladištenje),
- osiguranje robe (uključeno u 259 - Osiguranje - premije),
- roba koju prevoznici nerezidenti nabavljaju u lukama, pristaništima i aerodromima i koja se tretira kao roba a ne kao usluga (uključeno u 147 - Roba za snabdevanje transportnih sredstava),
- popravke na železničkim postrojenjima, lukama i aerodromskim postrojenjima (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu),
- kurirske usluge (uključeno u 249 - Poštanske i kurirske usluge).

Ostalo

Usluge transporta nafte, gasa i električne energije
- troškovi transporta nafte i gasa cevovodima i transport električne energije.
Ne uključuje:
- vrednost isporučene nafte, gasa i električne energije (uključeno u 112 - Roba).

213

213

Špediterske usluge
- sve usluge vezane za poslove špedicije.

270

270

Iznajmljivanje vozila s posadom nerezidentima na određeni period
Ne uključuje:
- iznajmljivanje vozila bez posade (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade),
- usluge finansijskog zakupa - lizing (uključeno u 575 ili u 175 - Finansijski lizing).

218

218

Ostale usluge povezane s transportom uključuju:
- troškove eksploatacije,
- naknade za puteve,
- tranzitne takse,
- takse za prelet i dr.

219

219

Poštanske i kurirske usluge

Poštanske i kurirske usluge
- poštanske usluge, koje uključuju usluge preuzimanja, transporta i isporuke pisama, novina, magazina, brošura i ostalog štampanog materijala, iznajmljivanja poštanskih sandučića, kao i usluge povezane s neisporučenom poštom, dostavljanje pošiljaka, kurirske usluge i sl.,
- usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa.

249

249

Međunarodna uputnica
- prenos sredstava iz inostranstva i u inostranstvo preko javnog poštanskog operatora.

271

271

Turizam

Otkup/prodaja efektivnog stranog novca - nerezidenti
- otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od nerezidenata, odnosno nerezidentima.
Ne uključuje:
- otkup, odnosno prodaju efektivnog stranog novca od rezidenata (uključeno u 796 ili u 700 - Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica).

701

701

Otkup/prodaja čekova - nerezidenti
- otkup, odnosno prodaja čekova od nerezidenata, odnosno nerezidentima.
Ne uključuje:
- otkup, odnosno prodaju čekova od rezidenata (uključeno u 795 - Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica).

699

699

Prodaja, odnosno kupovina domaće valute u inostranstvu
- prodaja efektivnih dinara u inostranstvu i njihov reotkup od inostranstva.

707

707

Plaćanja u inostranstvu za prodate čekove stranih izdavalaca

-

341

Turističke usluge
Plaćanja u korist rezidenata ili nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističke usluge:
- usluge turističkih agencija,
- usluge smeštaja - hotela i drugih smeštajnih objekata,
- usluge restorana,
- organizacija izleta,
- usluge prevoza koje prevoznici rezidenti pružaju nerezidentima u zemlji,
- usluge turističke animacije i dr.

702

895

Ostalo - turističke usluge
- ostalo: prodaja robe i drugih usluga turistima, dozvole za lov i ribolov.

705

702

Službena putovanja u inostranstvu
- troškovi u vezi sa službenim putovanjima rezidenata u inostranstvu radi obavljanja svih vrsta poslovnih delatnosti.
Ne uključuje:
- vrednost prodate ili kupljene robe, usluga i sl. koje rezidenti na službenim putovanjima mogu zaključiti u ime preduzeća i za preduzeće (uključeno u 112 - Roba ili pripadajuća usluga).

-

340

Naknada (refundacija) od nerezidenta za nastale troškove službenog putovanja rezidenta u inostranstvu

343

-

Naknada za plaćene troškove koje je nerezident ostvario tokom službenog boravka u našoj zemlji

342

-

Turističke usluge - zdravstvene usluge
- troškovi i naknade lečenja u bolnicama, lečilištima i rehabilitacionim centrima,
- troškovi medicinskih tretmana i dr.

401

804

Turističke usluge - školovanje
- ukupni troškovi školovanja (stipendije i školarine),
- troškovi specijalizacije,
- ostali troškovi u vezi s školovanjem.

812

812

Platne kartice
- plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu platne kartice.
Uključuje:
- plaćanja po platnim karticama za robu i usluge koje rezident kupuje/koristi na putovanjima u inostranstvu,
- naplate po platnim karticama za robu i usluge koje nerezidenti kupuju/koriste na putovanjima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika).

532

132

Investicioni radovi (građevinski radovi, izgradnja i montaža)

Građevinski radovi u inostranstvu
Građevinski radovi koje rezidenti obavljaju u inostranstvu u trajanju do godinu dana, a uključuju:
- pripremu lokacije,
- građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji,
- usluge gradnje i montaže,
- kupovinu opreme i robe u inostranstvu, koju vrši rezident, za rad na projektima,
- iznajmljivanje građevinske opreme ili opreme za rušenje uz angažovanje osoblja,
- građevinske popravke.
Ne uključuje:
- građevinske radove koje ogranci rezidentnog preduzeća izvode u inostranstvu (uključeno u 735/635 - Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu),
- pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 - Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu),
- isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji).

317

317

Građevinski radovi u inostranstvu
- avansi po osnovu investicionih radova: avansi, odnosno prilivi po privremenim situacijama i obračunima (odnose se na preduzeća koja moraju odvojeno voditi računovodstvo za poslovnu jedinicu ili plaćaju porez u državi u kojoj obavljaju investicionu delatnost),
- plaćanja u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova.
Ne uključuje:
- isplate dobiti od izvršenih investicionih (građevinskih) radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji).

421

421

Građevinski radovi u inostranstvu - za troškove plaćene u dinarima
- naplate po osnovu investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu za troškove plaćene u zemlji u dinarima (izuzev robe).

422

-

Građevinski radovi koji se izvode u zemlji
Građevinski radovi koje nerezidenti obavljaju u zemlji u trajanju do godinu dana, a uključuju:
- pripremu lokacije,
- građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji,
- usluge gradnje i montaže,
- kupovinu opreme i robe u zemlji, koju vrši nerezident, za rad na projektima,
- iznajmljivanje građevinske opreme ili opreme za rušenje uz angažovanje osoblja,
- građevinske popravke.
Ne uključuje:
- građevinske radove koje ogranci nerezidentnog preduzeća izvode u zemlji (uključeno u 635/435 - Transakcije između matičnog pravnog lica nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji),
- pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 - Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu),
- isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji).

475

475

Građevinski radovi koji se izvode u zemlji
- naplate iz inostranstva na osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju preko godinu dana,
- sva plaćanja, uključujući i avanse, po osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju preko godinu dana.

217

217

Osiguranje

Osiguranje - premije
- naplate i plaćanja premija osiguranja i prenosa po osnovu osiguranja života koje nerezidenti vlasnici polisa plaćaju rezidentnim društvima za osiguranje,
- naplate i plaćanja kod stranog društva za osiguranje po osnovu sledećih osiguranja: (a) osiguranja investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje ovih radova ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode; (b) osiguranja stranih kredita, radi osiguranja vraćanja tih kredita ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom; (v) osiguranja brodova u izgradnji ili remontu ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem; (g) osiguranja prekomorskih brodova od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini; (d) osiguranja robe koja se izvozi iz Republike, odnosno uvozi u Republiku ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica; (đ) osiguranja kod stranog društva za osiguranje imovine domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu, kao i osiguranja zaposlenih u tim privrednim društvima - ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno; (e) osiguranja koje predlagač za dobijanje dozvole nadležnog organa u Republici za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, može ugovoriti sa stranim društvima za osiguranje u slučaju nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete; (ž) osiguranja stranih lica koja se nalaze u Republici i čija se imovina može osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici; (z) osiguranja rizika u vezi s pomorskom plovidbom, komercijalnim vazduhoplovstvom, lansiranjem u svemir i teretom (uključujući i satelite), tako da osiguranje pokriva sve ili pojedinačno: robu u prevozu, prevozno sredstvo i odgovornost koja po tom osnovu proističe; (i) osiguranja rizika u vezi s robom u međunarodnom tranzitu (prevozu).

Ne uključuje:
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja),
- potraživanja rezidenta po osnovu polise nerezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja)
- potraživanja nerezidenta na osnovu polise rezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja),
- naknade štete iz komercijalnih odnosa (uključeno u 892 - Porezi i naknade - država ili u 893 - Porezi i naknade - ostali sektori).

 

259

 

259

Provizije društava za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova

264

264

Provizije reosiguravača

267

267

Reosiguranje - premije

268

268

Reosiguranje - naknade štete

269

269

Uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici
- naplate i plaćanja koje nerezidenti vrše po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici.

807

807

Finansijske usluge

Finansijske usluge, osim osiguranja i usluga dobrovoljnih penzijskih fondova
Sve usluge finansijskog posredovanja i dodatne usluge koje rezidenti pružaju nerezidentima, odnosno koje nerezidenti pružaju rezidentima, a uključuju i:
a) provizije i troškove povezane s finansijskim transakcijama, i to:
- s primanjem depozita,
- sa akreditivima, garancijama i sl.,
- s finansijskim lizingom,
- s faktoringom,
- s poslovima kupovine dugovanja i potraživanja ostvarenog iz spoljnotrgovinskog poslovanja rezidenta,
- s kreditnim poslovima,
- sa isplatom šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,
- s klirinškim plaćanjima,
- s deviznim transakcijama;
b) usluge:
- finansijskog savetovanja,
- upravljanja finansijskom imovinom,
- povezane s poslovanjem platnim karticama,
- određivanja kreditnog rejtinga;
v) druge usluge.

400

400

Provizija na transakcije hartijama od vrednosti i naknade za upravljanje finansijskom aktivom
Provizije i troškovi povezani sa:
- poslovanjem hartijama od vrednosti,
- transakcijama finansijskim derivatima,
- dilerskim i brokerskim uslugama,
- naplatama i plaćanjima koji se pretežno odnose na naknade za upravljanje finansijskom aktivom: zajedničkim fondovima, holding kompanijama, trastovima (uključuje i naknade direktorima, kastodionima, bankama, računovođama, advokatima i sl.) i dr.
Ne uključuje:
- isplate kamata na ulaganja u obveznice i menice (uključeno u 430 - Isplata kamate na ulaganje u dužničke hartije od vrednosti) i ulaganja u instrumente tržišta novca (uključeno u 431 - Isplata kamate na ulaganje u instrumente tržišta novca).

403

403

Prava industrijske svojine

Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi)
Naknade i druge takse za korišćenje:
- patenata i registrovanih robnih marki (reči, simboli, dizajn ili njihova kombinacija),
- autorskih prava,
- prava na industrijske procese i dizajn i sl.,
- dozvola za registrovanje proizvoda,
- drugih prava.
Ne uključuje:
- kupovinu i prodaju patenata i licenci (uključeno u 770 - Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine).

301

301

Franšiza
Naknade i druge takse za korišćenje franšize.

410

410

Naknade za licence za korišćenje proizvoda koji su zaštićeni autorskim pravima:
Naknade i druge takse za korišćenje:
- licenci za distribuciju i/ili reprodukciju originala ili prototipova, kao i prava vezanih za ove proizvode (štampanje knjiga, proizvodnja računarskih programa, zvučnih zapisa i sl., naknade za živo izvođenje umetničkih dela, te za njihovo televizijsko, kablovsko ili satelitsko emitovanje).

412

412

Telekomunikacione, računarske i informacione usluge

Telekomunikacione usluge
- prenos zvuka,
- prenos informacija telefonom ili teleksom,
- telegrami,
- kablovski ili satelitski prenos,
- korišćenje SWIFT-a,
- doprinosi za gledanje satelitskih programa,
- iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.),
- elektronska pošta i sl.

245

245

Računarske usluge
Usluge povezane s hardverom, softverom, bazama podataka i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata.
Uključuje:
- prodaju/kupovinu, razvoj, produkciju, isporuku i dokumentovanje posebnih nestandardizovanih računarskih programa (uključujući i operativne sisteme napravljene po narudžbini),
- prodaju/kupovinu standardizovanih računarskih programa koji nisu pribavljeni preko čvrstih medija, odnosno koji su preuzeti preko interneta,
- pribavljanje standardizovanih računarskih programa sa ograničenim trajanjem prava korišćenja preko čvrstih medija (disketa ili disk),
- aktivnosti povezane s bazama podataka,
- izradu računarskih programa,
- savetovanja u oblasti računarstva,
- popravku računarske opreme i sl.
Ne uključuje:
- troškove računarske obuke (uključeno u 816 - Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke),
- naknade za autorska prava (uključeno u 301 - Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi),
- naknade za licence (uključeno u 412 - Naknade za licence).

302

302

Informacione usluge
Usluge vezane za medije, pretplate i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata.
Uključuje:
- naknade za usluge novinskih kuća,
- naknade koje se plaćaju slobodnim novinarima ili fotografima,
- kupovinu i prodaju ekskluzivnih informacija,
- druge informacione usluge.

309

309

Ostale poslovne usluge

Istraživanje i razvoj
- fundamentalna i primenjena istraživanja,
- laboratorijske i druge usluge,
- projekti i elaborati,
- arheološka istraživanja,
- kotizacije za stručne i naučne skupove,
- refundacija troškova organizacije stručnih seminara i sl.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

303

303

Pravne i računovodstvene usluge
- pravna savetovanja i zastupanja (advokatske usluge),
- usluge sudskih veštačenja,
- računovodstvena savetovanja,
- revizija,
- savetodavni poslovi u oblasti poreza,
- i sl.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

304

304

Poslovni konsalting
- konsultantske usluge u vezi sa upravljanjem poslovnim projektima i organizacijom,
- upravljanje firmom, tržištem, ljudskim resursima i proizvodnjom,
- preduzetnički i poslovni konsalting,
- odnosi s javnošću,
- kotizacije za poslovne skupove,
- refundacija troškova organizacije poslovnih skupova i sl.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

305

305

Propaganda i ispitivanje tržišta
- usluge reklamnih agencija,
- oglašavanje u medijima,
- ispitivanje javnog mnjenja,
- troškovi organizacije sajamskih izložbi,
- prezentacija proizvoda u inostranstvu,
- ispitivanje tržišta i sl.

300

300

Arhitektonske, inženjerske i druge tehničke usluge
- arhitektonske i građevinske usluge projektovanja,
- nadgledanje izvođenja projekata,
- geodetske usluge,
- usluge tehničke kontrole proizvoda,
- otkup konkursne i aukcijske dokumentacije i dr.

316

316

Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe
- tehničko testiranje robe,
- analize i izdavanje certifikata i dr.

280

280

Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu
- poljoprivredne usluge (žetva, obrada useva, uzgoj i vakcinisanje životinja, kao i usluge povezane s lovom, ribolovom i šumarstvom),
- rudarske usluge (usluge proizvodnje nafte i gasa, rudarski inženjering i geološka merenja),
- usluge prerade otpadaka,
- usluge dekontaminacije i asanacije i dr.

306

306

Skladištenje
Ne uključuje:
- skladištenja na železničkim stanicama, aerodromima i lukama (uključeno u Transport - ostalo).

319

319

Operativni lizing opreme
Obuhvata sve vrste operativnog zakupa opreme:
- kupoprodaja prava na korišćenje prekograničnog kapaciteta na interkonektivnim vezama ovlašćenih operatera u prometu električne energije.
Ne uključuje:
- finansijski lizing - zakup (uključeno u 575/175 - Finansijski lizing);
- iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.) (uključeno u 245 - Telekomunikacione usluge).

489

489

Zakup transportnih sredstava bez posade
- brodova,
- aviona,
- motornih vozila, uključujući i rentakar usluge,
- železničkih kontejnerskih vagona, platformi itd.,
- ostalih vozila.
Ne uključuje:
- prodaju motornih vozila na lizing (uključeno u 575/175 - Finansijski lizing).

490

490

Zastupnička i posrednička provizija
Provizija za usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata u trgovanju robom i uslugama:
- provizije agentima, zastupnicima i posrednicima,
- provizije trgovcima,
- kupoprodaja mesečne tercijarne rezerve električne energije,
- provizije robnim brokerima,
- provizije dilerima i komisionarima,
- usluge veštačenja vezane za trgovinu i sl.
Ne uključuje:
- naknadu za korišćenje patenata (uključeno u 301 - Patenti i robni žigovi),
- naknadu za licence (uključeno u 412 - Naknade za licence),
- brokerske usluge (uključeno u 403 - Provizije na transakcije hartijama od vrednosti),
- posredovanje u osiguranju (uključeno u 259 - Osiguranje - premija).

310

310

Usluge povezane s virtuelnim valutama, odnosno digitalnim tokenima koje u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini rezidenti - pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom pružaju nerezidentima, odnosno koje licencirani ili registrovani nerezidenti pružaju rezidentima
- provizije, naknade i drugi troškovi po osnovu usluga povezanih s digitalnom imovinom (virtuelnim valutama i digitalnim tokenima).
Ne uključuje:
- kupovinu i prodaju virtuelnih valuta (uključeno u 770), niti kupovinu i prodaju digitalnih tokena, odnosno digitalne imovine koja ima odlike finansijskog instrumenta (uključeno u 540 i 541).

404

404

Ostale usluge
- usluge čuvanja i traženja,
- fotografske usluge,
- usluge štampe i izdavanja,
- usluge čišćenja,
- usluge pakovanja robe,
- komunalne usluge,
- usluge obrade tenderske dokumentacije,
- usluge prevođenja i objavljivanja stručnih i naučnih članaka (tantijeme),
- druge usluge.

307

307

Lične usluge i usluge iz oblasti kulture i rekreacije

Audio-vizuelne usluge
- naknade za izvršene usluge koje se odnose na proizvodnju filmova, radijskih i televizijskih programa, kao i muzičku produkciju,
- distributivna prava na audio-vizuelne proizvode (filmske i televizijske programe),
- televizijsko pravo prenosa sportskih, koncertnih i sličnih događaja i dr.

409

409

Ostale poslovne usluge - zdravstvene usluge
- naknade honorara lekara i drugog medicinskog osoblja.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

814

814

Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke
- plaćanje troškova obuke (preko kurseva, interneta, televizije),
- naknade honorara nastavnika i profesora.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

816

816

Usluge iz oblasti kulture
- usluge muzeja, biblioteka, pozorišta i orkestara,
- članarine kulturnim organizacijama,
- organizovanje modnih revija,
- usluge kulturnih centara pri ambasadama,
- naknada honorara glumaca, producenata, umetnika, muzičara i novinara,
- druge usluge iz oblasti kulture.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

765

765

Sport i rekreacija
- kotizacije za međunarodne sportske manifestacije,
- članarine u međunarodnim sportskim organizacijama,
- honorari sportistima i dr.
Uključuje:
- refundaciju troškova.

760

760

Roba i usluge Vlade

Roba i usluge Vlade
Prihodi i rashodi za robu i usluge zaposlenih u ambasadama, konzulatima, vojnim organizacijama i drugim Vladinim kancelarijama u inostranstvu, kao i članova njihovih porodica.
Uključuje:
- kancelarijski materijal, vozila, komunalne usluge, zakup prostorija, održavanje, lične troškove i dr.,
- službenu reprezentaciju,
- dozvole koje Vlada izdaje,
- zajedničke vojne aranžmane i mirovne trupe (kao što su trupe Ujedinjenih nacija),
- regulatorne usluge - održavanje reda,
- povraćaj neutrošenih sredstava koja su prethodno preneta na račune diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike u inostranstvu,
- naknade za plaćene ili naplaćene usluge koje Vlada pruža a koje ne mogu biti uključene u ostale kategorije usluga (npr. izdavanje određenih potvrda i certifikata i dr.).
Ne uključuje:
- plate i naknade zaposlenih (uključeno u 600 - Plate i druge naknade).

721

721

TEKUĆI RAČUN - RAČUN PRIMARNOG DOHOTKA

Dohodak od rada

Plate i druge naknade:
- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima u domaćim ambasadama, državnim institucijama i drugim predstavništvima u inostranstvu,
- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima u stranim diplomatskim i drugim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u Republici,
- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima kod nerezidenata u inostranstvu, odnosno rezidenata u Republici u periodu do godinu dana,
- zaposlenim prigraničnim i sezonskim radnicima.

600

600

Dohodak od kapitala

Prihodi - direktna ulaganja
- isplaćena dobit od učešća u kapitalu, ako je u pitanju direktna investicija.

578

160

Zakup zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora
- plaćanja po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora između rezidenta i nerezidenta,
- naplata zakupnine i dr. koju rezident vrši po osnovu kapitala uloženog u nepokretnosti u inostranstvu,
- plaćanje zakupnine i dr. nerezidentu po osnovu kapitala uloženog u nepokretnosti u zemlji.
Uključuje:
- plaćanja po osnovu prava korišćenja šuma, lovišta, voda, rudnika i dr., kada nerezident/rezident ne formira pravno lice za obavljanje tih delatnosti u zemlji/inostranstvu.

320

320

Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji

420

420

Prihodi - portfolio ulaganja
- isplaćena dobit od učešća u vlasničkom kapitalu manjem od 10%.

326

326

Kamate po dužničkim hartijama od vrednosti

Isplata kamate na ulaganja u dužničke hartije od vrednosti

430

430

Isplata kamate na ulaganja u instrumente tržišta novca

431

431

Kamate

Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata
Uključuje:
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu dugoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu,
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu subordiniranih kredita ili zajmova između rezidenta i nerezidenta u devizama,
- plaćanje kamate po osnovu dugoročnih kredita ili zajmova u devizama koje rezidenti fizička lica uzimaju iz inostranstva i koje rezidenti ogranci stranih pravnih lica uzimaju od nerezidenta osnivača,
- plaćanje kamate po osnovu dugoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima.
Ne uključuje:
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu dugoročnih kredita ili zajmova između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije (uključeno u 840 ili 140 - Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije).

510

110

Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije
Uključuje:
- naplatu kamate po osnovu dugoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu,
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu dugoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima - odloženo plaćanje po uvozu i naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom preko godinu dana od dana uvoza/izvoza i avansna naplata po izvozu i avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza/uvoza preko godinu dana od dana naplate/plaćanja.

840

140

Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata
Uključuje:
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, kao i po osnovu kratkoročnih bankarskih kreditnih linija u devizama između banke i strane banke,
- plaćanje kamate po osnovu kratkoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima.
Ne uključuje:
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu kratkoročnih kredita ili zajmova između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije (uključeno u 841 ili 141 - Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije).

511

111

Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije
- Uključuje: naplatu kamate po osnovu kratkoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu,
- plaćanje i naplatu kamate po osnovu kratkoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima - odloženo plaćanje po uvozu i naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana od dana uvoza/izvoza, s kamatom, i avansna naplata po izvozu i avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza/uvoza do godinu dana od dana naplate/plaćanja, s kamatom.

841

141

Kamata na kratkoročne oročene bankarske depozite u devizama
- otplata i naplata kamate po kratkoročnim oročenim bankarskim depozitima u devizama između banke i strane banke, s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci.

418

418

Kamata na depozite po viđenju i oročene depozite

512

512

Kamate po osnovu finansijskog lizinga

513

113

Drugi troškovi po osnovu kredita datih inostranstvu, odnosno uzetih iz inostranstva

528

128

Plaćanje zatezne kamate

529

129

TEKUĆI RAČUN - RAČUN SEKUNDARNOG DOHOTKA

Pomoć i pokloni - javni sektor
- pomoć i pokloni javnom sektoru, odnosno pomoć javnog sektora (uz saglasnost nadležnog organa).

802

801

Pomoć i pokloni - ostali sektori
- plaćanje između rezidenata i nerezidenata u vidu novčanih poklona, pomoći, nasledstva, alimentacija i dr.,
- sponzorisanja sportskih i kulturnih manifestacija i sl.,
- redovna naplata članarina verskih, humanitarnih, naučnih i kulturnih organizacija,
- naplate novčanih dobitaka od igara na sreću.

767

767

Strane donacije za međunarodne učesnike u projektima
- prijem sredstava stranih donacija u kojima je koordinator iz Republike, kao i prenos sredstava primljenih po osnovu donacija partnerima drugih zemalja po ugovoru o donaciji.

822

822

Tekući javni transferi
- redovni transferi državnih institucija međunarodnim organizacijama, i obrnuto,
- članarine i drugi transferi međunarodnim organizacijama,
- naknada za stranu tehničku pomoć,
- članarine, transferi, uplate i isplate po osnovu međunarodne policijske saradnje.

803

803

Porezi i naknade - država
Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr.
Uključuje:
- povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima.

892

892

Porezi i naknade - ostali sektori
Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr.
Uključuje:
- povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima.

893

893

Devizne doznake iz inostranstva u korist rezidenata fizičkih lica - isplaćeno u dinarima

780

-

Devizne doznake fizičkih lica
- devizne doznake fizičkih lica iz inostranstva u korist deviznih računa rezidenata fizičkih lica u Republici,
- plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica,
- plaćanja (umerene doznake) koja nerezidenti (rezidenti) fizička lica koja borave u Republici, odnosno inostranstvu duže od godinu dana vrše rezidentima (nerezidentima), najčešće kao plaćanja između članova porodice i dr.

781

894

Devizne doznake radnika
- devizne doznake radnika iz inostranstva u korist pravnih lica - organizacija za socijalno osiguranje po osnovu penzijskog osiguranja radnika i zdravstvene zaštite njihovih porodica,
- uplate u korist deviznih računa navedenih radnika.

782

-

Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja - država
- uplate doprinosa za socijalno osiguranje koje nerezidenti obavljaju u korist socijalnih fondova u Republici, kao i isplate iz tih fondova penzija i drugih socijalnih davanja nerezidentima koje vrše socijalni fondovi u Republici.

800

800

Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja - ostali sektori
- uplate doprinosa za socijalno osiguranje u korist stranih fondova ili država, kao i isplata penzija i drugih socijalnih davanja iz tih fondova.

806

806

Transferi po osnovu osiguranja
- naplata kod koje su ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača i korisnik rezidenti,
- plaćanje kod kog su ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača i korisnik nerezidenti.
Uključuje:
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,
- potraživanja po osnovu polise.
Ne uključuje:
- provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 - Finansijske usluge, osim osiguranja).

260

260

Transferi po osnovu osiguranja
- naplata kod koje je ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača nerezident a korisnik rezident,
- plaćanje kod kog je ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača rezident a korisnik nerezident.
Uključuje:
- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,
- potraživanja po osnovu polise.
Ne uključuje:
- provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima,
- za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog
osiguravača (uključeno u 400 - Finansijske usluge, osim osiguranja).

261

261

KAPITALNI I FINANSIJSKI RAČUN

Kapitalni transferi

Kapitalni transferi - javni sektor
Transferi javnog sektora nerezidentima i transferi nerezidenata javnom sektoru (transferi novca koji povećavaju fiksni kapital u zemlji: npr. novčane subvencije za investicione projekte i međuvladine odštete plaćene na nivou vlada, koncesije za prirodna bogatstva, šume, izvore i dr.).
Ne uključuje:
- koncesije za infrastrukturu i sl. (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).

901

901

Kapitalni račun - prodaja, odnosno kupovina neproizvodne i nefinansijske imovine

Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine
Uključuje:
- plaćanje naknade za koncesije, internet domene, "gudvil" i sl.,
- međunarodni transferi profesionalnih sportista i sl.,
- prodaju, odnosno kupovinu virtuelnih valuta.

770

770

Prodaja nepokretnosti stranim diplomatskim predstavništvima, odnosno kupovina nepokretnosti od tih predstavništava

771

771

Finansijski račun

Direktne investicije

Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku
Transakcije koje su rezultat kupovine i prodaje akcija ili vlasničkog udela u osnovnom kapitalu rezidenta pravnog lica, kao i ostale transakcije čija je svrha povećanje udela nerezidenta u postojećem rezidentu pravnom licu:
- uplata osnivačkog udela (osnivanje pravnog lica, ogranka i sl.),
- dokapitalizacija,
- uplate u svrhu pokrića gubitka,
- koncesije za infrastrukturu i dr.
Uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava.

557

157

Prodaja vlasničkog udela u drugom domaćem preduzeću
- naplata koju ostvaruje rezident pravno lice od nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu,
- plaćanje u korist nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu.

666

666

Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital
Uključuje:
- dodatnu uplatu sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dodatne uplate osnivaču.

560

560

Zajedničko ulaganje (joint venture) - transakcije nerezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u Republici
- uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) - ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.

607

607

Transakcije između matičnog pravnog lica nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji
Ne uključuje:
- osnivanje preduzeća (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).

635

435

Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u Republici
Uključuje:
- "tajm šer" ugovore s periodom zakupa preko 90 godina.

538

138

Direktne investicije - ulaganja rezidenata u inostranstvo
- učešće domaćeg kapitala u stranoj banci i pravnom licu, sva ulaganja u akcije stranih pravnih lica i banaka, odnosno smanjenje udela u kapitalu.
Uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava.

579

179

Zajedničko ulaganje (joint venture) - transakcije rezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u inostranstvu
- uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) - ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.

608

608

Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu (kao i drugi njegov oblik organizovanja koji nije privredno društvo)
Ne uključuje:
- osnivanje preduzeća (uključeno u 579/179 - Direktne investicije - ulaganje rezidenata u inostranstvo).

735

635

Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u inostranstvu
Uključuje:
- "tajm šer" ugovore s periodom zakupa preko 90 godina.

539

139

Portfolio ulaganja

Portfolio ulaganja rezidenata
- ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti i udele u kapitalu (ne prelaze 10% vlasništva).
Ne uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava (uključeno u 579/179 - Direktne investicije - ulaganje rezidenata u inostranstvo).

519

519

Portfolio ulaganja nerezidenata
- ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti i udele u kapitalu (ne prelaze 10% vlasništva).
Uključuje:
- prodaju domaćih hartija od vrednosti koje rezidenti izdaju u inostranstvu a glase na stranu valutu.
Ne uključuje:
- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).

518

518

Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti

Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti, digitalnih tokena, kao i digitalne imovine koja ima odlike finansijskog instrumenta, koje su izdali nerezidenti
Uključuje:
- ulaganja rezidenata u dužničke dugoročne hartije od vrednosti koje izdaju države članice Evropske unije, OECD-a, međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države.

540

540

Prodaja, odnosno kupovina drugih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti čiji rejting i zemlju izdavaoca propisuje Narodna banka Srbije

549

549

Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti, digitalnih tokena, kao i digitalne imovine koja ima odlike finansijskog instrumenta, koje su izdali rezidenti

541

541

Naplata po osnovu prodaje domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, a izdaju se u inostranstvu
Plaćanja po osnovu iskupa dospelih domaćih hartija od vrednosti od nerezidenata koje glase na stranu valutu, a izdaju se u inostranstvu

902

904

Plaćanja po osnovu kupovine domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, izdaju se u inostranstvu, a kupuju ih rezidenti

-

902

Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju nerezidenti

542

542

Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju rezidenti

543

543

Izvedeni finansijski instrumenti - Finansijski derivati

Primljena uplata od nerezidenta za neto poravnanja po osnovu opcije koju su izdali nerezidenti, ali ne za stvarnu kupovinu/prodaju instrumenta na koju opcija glasi, kao i priliv po osnovu prodaje opcije u toku trajanja opcije, odnosno plaćanje premije nerezidentu za kupovinu opcije koju su izdali nerezidenti
Uključuje:
- priliv i odliv po osnovu varanata.

547

547

Primljena uplata premije od nerezidenta od prodaje opcije koju su izdali domaći izdavaoci, odnosno plaćanje nerezidentu za neto poravnanja za prodatu opciju domaćeg izdavaoca, ali ne i za stvarnu prodaju instrumenta na koju opcija glasi
Uključuje:
- priliv i odliv po osnovu varanata.

548

548

Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali nerezidenti (forward, future, swap i dr.)
Uključuje:
- poslove s finansijskim derivatima radi zaštite od rizika promene deviznog kursa, rizika promene kamatne stope, rizika promene cena hartija od vrednosti, rizika promene cena robe i rizika promene vrednosti berzanskog indeksa,
- valutni i kamatni forvard (currency forward, interest rate forward),
- valutni i kamatni svop (foreign exchange swap, interest rate swap),
- unakrsni valutni svop (cross currency interest rate swap),
- kod fjučersa - odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin), odnosno priliv po osnovu povlačenja sredstava iznad inicijalne margine.

742

742

Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali rezidenti (forward, future, swap i dr.)
Uključuje:
- kod fjučersa - priliv i odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin).

743

743

Ostala ulaganja - krediti i finansijski lizing (glavnica)

Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva
- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate dužim od godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje dugoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama, uključujući i kredite ili zajmove koje rezidenti fizička lica uzimaju iz inostranstva, kao i kredite ili zajmove koje rezidenti ogranci stranih pravnih lica uzimaju od nerezidenata osnivača, i otplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentu, kao i otplatu glavnice po tom osnovu,
- otplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po dugoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.
Ne uključuje:
- korišćenje i otplatu glavnice po dugoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije, kao i plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 685 ili 185 - Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije).

521

121

Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije
Uključuje:
- korišćenje dugoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima - avansna naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza preko godinu dana od dana naplate,
- otplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima - odloženo plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom preko godinu dana od dana uvoza,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima između rezidenata i nerezidenata, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.

685

185

Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva
- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate do godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i otplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentu, kao i otplatu glavnice po tom osnovu,
- otplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu,
- otplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka uzima od strane banke,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.
Ne uključuje:
- korišćenje i otplatu glavnice po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije (uključeno u 687 ili 187 - Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije).

522

123

Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije
Uključuje:
- korišćenje kratkoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima - avansna naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza do godinu dana od dana naplate, s kamatom,
- otplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima - odloženo plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana od dana uvoza, s kamatom,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.

687

187

Kratkoročni oročeni bankarski depoziti u devizama
- korišćenje kratkoročnih oročenih bankarskih depozita u devizama s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci između banke i strane banke, koji se koriste tako što banka kreditor uplaćuje sredstva na račun banke dužnika, kao i otplata, odnosno naplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- uzimanje depozita od strane banke i otplatu glavnice po tom osnovu,
- davanje depozita stranoj banci i naplatu glavnice po tom osnovu.

618

118

Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu
- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate dužim od godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje dugoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu,
- naplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po dugoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.
Ne uključuje:
- korišćenje i naplatu glavnice po dugoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije, kao i plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 586 ili 186 - Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije).

517

166

Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije
Uključuje:
- korišćenje dugoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu i naplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje dugoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima - avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom uvoza preko godinu dana od dana plaćanja,
- naplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima - odložena naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom preko godinu dana od dana izvoza,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.

586

186

Subordinirani krediti uzeti iz inostranstva

520

120

Subordinirani krediti dati inostranstvu

619

119

Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu
- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate do godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu.
Uključuje:
- korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu,
- naplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu,
- naplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka odobrava stranoj banci,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po kratkoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.
Ne uključuje:
- korišćenje i naplatu glavnice po kratkoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije, kao i plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 688 ili 188 - Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije).

523

169

Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije
Uključuje:
- korišćenje kratkoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu i naplatu glavnice po tom osnovu,
- korišćenje kratkoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima - avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom uvoza do godinu dana od dana plaćanja, s kamatom,
- naplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima - odložena naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana od dana izvoza, s kamatom,
- plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata.

688

188

Sindicirani krediti ili zajmovi koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici
Uključuje:
- uplatu udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u Republici odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u Republici i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

526

126

Sindicirani krediti ili zajmovi koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u inostranstvu
Uključuje:
- uplatu udela rezidentne banke za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u inostranstvu odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

535

135

Sindicirani krediti ili zajmovi koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u Republici
Uključuje:
- uplatu udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

537

137

Sindicirani krediti ili zajmovi koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu
Uključuje:
- uplatu udela rezidentne banke za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu, kao i povraćaj tih sredstava,
- kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

536

136

Garancije po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu
- naplata i plaćanje po aktiviranoj garanciji banke koja je izdata po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu.

534

134

Jemstvo po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu
- naplata i plaćanje po aktiviranom jemstvu rezidenta pravnog lica koje je dato po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu.

544

144

Finansijski lizing
- davanje, odnosno otplate po osnovu finansijskog lizinga (zakup jednak ekonomskom veku robe, uz mogućnost kupovine robe posle isteka zakupa).
Ne uključuje:
- plaćanje za korišćenje opreme, vozila i drugih prevoznih sredstava po osnovu operativnog zakupa - lizing (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade).

575

175

Naplaćena loro garancija i drugi oblici obezbeđenja za poslove između rezidenata; namirenje naplaćene loro garancije i drugih oblika obezbeđenja za poslove između rezidenata

525

125

Namirenje plaćene nostro garancije i drugih oblika obezbeđenja za poslove između nerezidenata; plaćanje po aktiviranoj nostro garanciji i drugim oblicima obezbeđenja za poslove između nerezidenata

545

345

Plaćanja i naplate rezidenata preko strane institucije elektronskog novca po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga, a koja se ne obavljaju preko platnih kartica domaćih izdavalaca

837

237

Finansijski račun - depoziti

Efektivni strani novac i čekovi - nerezidenti
- polaganje efektivnog stranog novca i dinara, kao i čekova, na tekuće račune i depozite nerezidenata,
- podignuti efektivni strani novac i dinari, kao i izdati čekovi, s tekućih računa i uloga nerezidenata.

898

898

Oročeni depoziti nerezidenata
- povećanje, odnosno smanjenje oročenih depozita nerezidenata (stranih banaka i drugih nerezidenata).

504

104

Depoziti stranih banaka
- povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih banaka i drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007).

501

101

Depoziti drugih stranih lica, uključujući i fizička lica
- povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih lica u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007).

502

102

Kratkoročni depoziti domaćih banaka
- smanjenje, odnosno povećanje kratkoročnih depozita kod stranih banaka.

505

105

Plaćanja s dinarskih računa nerezidenata u zemlji
- plaćanje troškova u zemlji s računa 4007 za komunalne usluge, čišćenje i kupovinu u maloprodajnim objektima i dr.
Ne uključuje:
- plaćanja s računa nerezidenata za robu i usluge u zemlji koja se smatraju spoljnotrgovinskim poslom i sl.

704

-

Izdavanje i otkup elektronskog novca - nerezidenti
Transakcije nerezidenata s domaćim izdavaocima elektronskog novca.

509

509

Primljena pokrića za čekove
- primljena pokrića za čekove, odnosno čekovi dostavljeni na naplatu u inostranstvu i korišćenje pokrića za loro čekove.

515

115

Primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac
- primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica nerezidenata kod domaćih banaka, odnosno podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica stranih banaka.

508

108

Smanjenje, odnosno povećanje domaćeg kapitala u međunarodnim finansijskim organizacijama (depoziti u međunarodnim finansijskim organizacijama)
Ne uključuje:
- članarine međunarodnim finansijskim organizacijama (uključeno u 803 - Tekući javni transferi).

580

180

Kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke

888

888

II. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEUTRALNE TRANSAKCIJE

Plaćanje i naplata između rezidenata po osnovu prenosa potraživanja i dugovanja iz spoljnotrgovinskog posla rezidenta i kreditnog posla sa inostranstvom

845

145

Podizanje i polaganje efektivnog stranog novca rezidenata fizičkih lica s blagajne po osnovu ličnog prenosa sredstava plaćanja iz inostranstva/u inostranstvo preko banke, kao i isplata/uplata efektivnog stranog novca po osnovu prenosa sredstava međunarodnom uputnicom i preko tzv. brzog transfera novca

805

805

Transakcije sa platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javni poštanski operator
Transakcije u vezi sa pružanjem platnih usluga.

799

799

Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica

796

700

Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica

795

795

Deponovanje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca i putničkih čekova na račune i štedne uloge rezidenata u stranoj valuti

797

897

Otkup deviza s deviznog računa rezidenta fizičkog lica
- otkup deviza na osnovu ugovora koji je zaključen s bankom o otvaranju i vođenju deviznog računa, u kome je ugovoreno da banka na osnovu naloga tog rezidenta može da otkupi devize s njegovog računa.

793

 

Otkupljivanje deviznih sredstava s računa nerezidenata i prodaja deviznih sredstava nerezidentima

703

703

Prenosi s deviznih i dinarskih računa nerezidenata s računa jedne banke na devizne i dinarske račune nerezidenata u drugoj banci, kao i prenos sredstava u devizama s deviznog računa rezidenta kod jedne banke na devizni račun rezidenta kod druge banke

503

103

Prenos s računa u inostranstvu na račune u Republici, odnosno dotacije deviznih računa u inostranstvu

530

130

Plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu dugoročne proizvodne kooperacije

533

133

Prenos pokrića za konfirmirane akreditive i garancije, odnosno vraćanje neiskorišćenog pokrića za konfirmirane akreditive i garancije

411

411

Prodaja i kupovina efektivnog stranog novca u inostranstvu: prenos efektivnog stranog novca na račun u inostranstvu (na teret računa 050, a u korist računa 051), dotacija računa 051 efektivnim stranim novcem kupljenim u inostranstvu (na teret računa 051, a u korist računa 050)

552

152

Neizvršene isplate po naplatama iz inostranstva kad nisu ispunjeni uslovi za izvršenje naplate (račun 509), odnosno povraćaj tih sredstava u inostranstvo

909

109

Prenos deviza preko računa u inostranstvu između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka
NAPOMENA: Pri dotaciji računa 050 za Narodnu banku Srbije banka koristi šifru 155, a Narodna banka Srbije šifru 555; pri dotaciji računa 050 banke - banka koristi šifru 555, a Narodna banka Srbije šifru 155.

555

155

Prenos s računa 050 na drugi račun 050 u okviru jedne banke:
- kad se koristi šifra 561, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 161 i istim podacima, odnosno kad se koristi šifra 161, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 561 i istim podacima.

561

161

Prenos s računa 051 na drugi račun 051 u okviru jedne banke:
- kad se koristi šifra 583, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 183 i istim podacima, odnosno kad se koristi šifra 183, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 583 i istim podacima - prenos efektive između trezora.

583

183

Prenos s računa 050 jedne banke na račun 050 druge banke:
- banka koja prima sredstva koristi šifru 562, a banka koja prenosi sredstva šifru 162.
NAPOMENA: Ako je jedna od banaka Narodna banka Srbije, nije dozvoljeno koristiti tu šifru, već šifru 155 ili 555.

562

162

Prenos u zemlji na osnovu prenosa efektivnog stranog novca:
- prenos efektivnog stranog novca između banaka preko zbirnih centara (korišćenje šifre dozvoljeno je samo na računu 051).
NAPOMENA: Banka koja prenosi sredstva koristi šifru 163, a banka koja prima sredstva šifru 563.

563

163

Otkup efektivnog stranog novca i čekova od javnog poštanskog operatora, odnosno od ovlašćenih menjača i prodaja efektivnog stranog novca javnom poštanskom operatoru, odnosno ovlašćenim menjačima

572

573

Polaganje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca koje vrši javni poštanski operator, odnosno ovlašćeni menjač

576

176

Prenos između deviznih računa u Republici
NAPOMENA: Za zaduženje računa s koga se vrši prenos koristi se osnov 165, a za odobrenje računa na koji se vrši prenos - osnov 565.

565

165

Isplata po osnovu devizne štednje (tzv. stara devizna štednja) - obveznice i efektivni strani novac

-

900

Kupoprodaja deviza:
- prodaja jedne valute i kupovina druge.

577

177

Povraćaj ukradenog efektivnog stranog novca, odnosno pljačka i krađa efektivnog stranog novca

198

198

Prenos sredstava iz banke priliva na banku isplate

569

-

Zamena stranih valuta za evro

568

168

Konverzija

567

167

Naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu u skladu s propisom Narodne banke Srbije
Ne uključuje:
- naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata i nerezidenta koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu: navesti šifru osnovnog posla iz ovog priloga.

808

808

Izdavanje i otkup elektronskog novca - rezidenti
Transakcije rezidenata s domaćim izdavaocima elektronskog novca.

809

809

Otkup i prodaja efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka po osnovu privremenog platnog prometa s Kosovom i Metohijom, kao i humanitarne pomoći i donacija

899

899

Uplata Narodnoj banci Srbije iz inostranstva po osnovu obaveze SR Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora za koje je Narodna banka Srbije agent

912

-

Otkup i prodaja efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije vrši ovlašćenim bankama

910

910

Korišćenje i otplata sindiciranih kredita koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici
Uključuje:
- prenos sredstava sindiciranog finansijskog ili komercijalnog kredita ili zajma koji rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici s računa banke agenta na račun rezidenta dužnika, kao i prenos glavnice s računa rezidenta dužnika na račun banke agenta.

913

913

Računska neusklađenost (otvorene stavke) i pogrešna knjiženja

599

199

Međubankarski kliring (neto obračun) međunarodnih plaćanja koje vrši Narodna banka Srbije

914

914

Transferi migranata
- prenosi sredstava povezani s migracijom pojedinaca iz jedne privrede u drugu.

768

768

Promena statusa
- prenosi između računa rezidenata i nerezidenata zbog promene statusa.

640

640

Donacije u humanitarne, naučne i kulturne svrhe između rezidenata u devizama u Republici

645

645

 

Prilog 3

ŠIFARNIK INSTRUMENATA PLAĆANJA

 

Šifra

Naziv

1

doznake, kreditna pisma i čekovi

2*

storno doznaka, kreditnih pisama i čekova

3

korišćenje akreditiva

4*

storno korišćenja akreditiva

5

efektiva

6*

storno efektive

* Koristi se kod povraćaja.

Prilog 4

POSEBNE ŠIFRE REZIDENATA (MATIČNI BROJEVI)

 

Matični broj

Opis

07000006

fizičko lice - Srbija van teritorija autonomnih pokrajina

08000000

fizičko lice - AP Vojvodina

09000003

fizičko lice - AP Kosovo i Metohija