Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO O NAČINU SLANJA I OBJAVLJIVANJA OGLASA O JAVNOJ NABAVCI

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)

1. Ovim uputstvom uređuje se način slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci, kao i druga pitanja od značaja za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci.

2. Oglasi o javnoj nabavci objavljuju se na standardnim obrascima, čija je sadržina utvrđena propisom kojim se uređuje sadržina standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki.

Oglasi o javnoj nabavci se objavljuju preko Portala javnih nabavki.

3. Portal javnih nabavki naručiocima omogućava elektronsko sastavljanje i slanje na objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na standardnim obrascima.

Elektronsko sastavljanje oglasa o javnoj nabavci podrazumeva unos podataka putem aplikacije na Portalu javnih nabavki.

Naručioci unose zahtevane podatke iz standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci u polja za to predviđena koja nude izbor između ponuđenih opcija ili zahtevaju unos informacija.

Naručilac unosi tačne i istinite podatke.

Nakon unosa podataka zahtevanih za sastavljanje oglasa naručilac putem Portala javnih nabavki kreira oglas o javnoj nabavci na standardnom obrascu i šalje ga na objavljivanje na Portal javnih nabavki.

Nakon unosa podataka zahtevanih za sastavljanje oglasa o javnoj nabavci iz člana 105. stav 1. tač. 1)-4) Zakona o javnim nabavkama, u postupcima javnih nabavki čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od 5.000.000 dinara, naručilac šalje oglase na objavljivanje i na Portal službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u formi za objavljivanje koja je dostupna na Portalu javnih nabavki.

Oglasi iz stava 6. ove tačke, koje naručilac objavljuje na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, ne šalju se putem Portala javnih nabavki.

4. Oglas o javnoj nabavci objavljuje se na Portalu javnih nabavki narednog dana od dana slanja oglasa ako je oglas sastavljen i poslat na objavljivanje do 20.00 sati.

Bez obzira na dan sastavljanja oglasa o javnoj nabavci, naručilac može da bira dan slanja oglasa na objavljivanje, koji može biti isti ili naredni dan od dana sastavljanja oglasa.

Dan sastavljanja, dan slanja i dan objavljivanja oglasa o javnoj nabavci može biti radni dan i neradni dan.

Ispravke ili povlačenje oglasa o javnoj nabavci kao i pripadajuće dokumentacije, ako postoji, mogući su najkasnije do 20.00 sati dana koji prethodi danu objavljivanja oglasa o javnoj nabavci.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava objavljuje se na Portalu javnih nabavki istog dana kada je poslato na objavljivanje.

5. Oglasi o javnoj nabavci za javne nabavke čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od iznosa evropskih pragova objavljuju se i u "Službenom listu Evropske unije".

Podaci iz stava 1. ove tačke šalju se Kancelariji za publikacije Evropske unije, a besplatno se objavljuju na standardnim obrascima.

Sastavljanje i slanje oglasa iz stava 1. ove tačke na objavljivanje u "Službenom listu Evropske unije" sprovodi se isključivo putem Portala javnih nabavki, u skladu sa tačkom 4. ovog uputstva.

Dan slanja oglasa iz stava 1. ove tačke na objavljivanje na Portalu javnih nabavki smatra se danom slanja oglasa o javnoj nabavci na objavljivanje u "Službenom listu Evropske unije".

Naručilac se putem Portala javnih nabavki obaveštava o prijemu oglasa, o objavljivanju oglasa, datumu slanja i datumu objavljivanja oglasa o javnoj nabavci.

Oglas o javnoj nabavci koji je poslat na objavljivanje Kancelariji za publikacije Evropske unije" ne objavljuje se na Portalu javnih nabavki pre objavljivanja u "Službenom listu Evropske unije".

Izuzetno od stava 6. ove tačke, oglas o javnoj nabavci objavljuje se na Portalu javnih nabavki ako se naručilac ne obavesti o objavljivanju oglasa u roku od 48 sati od prijema obaveštenja o prijemu oglasa u skladu sa stavom 5. ove tačke.

Oglas o javnoj nabavci objavljen na Portalu javnih nabavki sadrži samo podatke iz oglasa koji je poslat Kancelariji za publikacije Evropske unije ili je objavljen na profilu naručioca i u njemu se navodi datum slanja oglasa Kancelariji za publikacije Evropske unije ili datum objavljivanja oglasa na profilu naručioca.

Oglas iz stava 1. ove tačke objavljuje se u "Službenom listu Evropske unije" u celosti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i isključivo taj tekst oglasa predstavlja verodostojan tekst oglasa o javnoj nabavci.

Važni elementi oglasa o javnoj nabavci objavljuju se na svim službenim jezicima Evropske unije.

Naručilac koji namerava da objavi u "Službenom listu Evropske unije" oglas o javnoj nabavci za javne nabavke čija je procenjena vrednost manja od iznosa evropskih pragova, postupa u skladu sa ovom tačkom.

Ova tačka ne primenjuje se na obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva i obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

6. Svaki oglas o javnoj nabavci, pripadajuća dokumentacija kao i ostali dokumenti koji se javno objavljuju, ostaju javno dostupni na Portalu za pregled i preuzimanje korisnicima Portala najmanje pet godina od dana objavljivanja oglasa o javnoj nabavci, nakon kojeg perioda se arhiviraju.

Svaki oglas o javnoj nabavci i pripadajuća dokumentacija dostupni su u arhivi Portala javnih nabavki za pregled i preuzimanje nadležnim organima najmanje pet godina od dana objavljivanja.

7. Oglase o javnoj nabavci za postupke javnih nabavki koji su pokrenuti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručioci objavljuju na Portalu javnih nabavki čiji je rad usklađen sa odredbama tog zakona.

8. Ovo uputstvo stupa na snagu 1. jula 2020. godine, osim odredaba tačke 5. ovog uputstva koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.