Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČAK O UKIDANJU OBAVEZNE UPOTREBE PEČATA U POSLOVANJU PREDUZETNIKA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA PRIVATNOG PRAVA

("Sl. glasnik RS", br. 28/2018)

1. Nalaže se organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji je odštampan uz ovaj zaključak i koji čini njegov sastavni deo.

2. Preporučuje se nezavisnim telima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, u svemu postupaju na način i u skladu sa tačkom 1. ovog zaključka.

3. Preporučuje se organima iz tačke 1. ovog zaključka, imaocima javnih ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija da izmene sopstvena interna akta i obrasce, koji nisu zasnovani na zakonu i podzakonskim aktima, a koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava - u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.

4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

AKCIONI PLAN O UKIDANJU OBAVEZNE PRIMENE PEČATA U POSLOVANJU PREDUZETNIKA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA PRIVATNOG PRAVA

Red. Br.

Ukidanje obaveze korišćenja pečata u sledećim odredbama/propisanim obrascima

Relevantan propis koji se menja

Rok za donošenje podzakonskog akta/predloga zakona

Nadležna institucija

Partnerske institucije

Pravni osnov za relevantni propis/obrazac

Izvor verifikacije

1.

- Robni zapis

Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, čl. 19. i 23. ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

   

Službeni glasnik RS

2.

- Robni zapis;
- Podaci o prenosu robnog zapisa;
- Založnica.

Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra robnih zapisa za poljoprivredne proizvode, kao i sadržini i načinu izdavanja robnog zapisa, načinu vođenja evidencije o izdatim robnim zapisima i obrascu robnog zapisa, čl. 4. i 9. ("Službeni glasnik RS", br. 35/10 i 10/14)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)

Službeni glasnik RS

3.

- Zahtev za upis u registar

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za upis u registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i sadržini tog registra ("Službeni glasnik RS", broj 5/10)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)

Službeni glasnik RS

4.

- Obrazac br. 1 Prijava za kontrolu proizvodnje semena

Pravilnik o kontroli proizvodnje semena, sadržini i načinu vođenja evidencije o proizvodnji rasada poljoprivrednog bilja i obrascu izveštaja o proizvodnji micelija jestivih i lekovitih gljiva ("Službeni glasnik RS", broj 60/06)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o semenu ("Službeni glasnik RS", broj 45/05)

Službeni glasnik RS

5.

- Obrazac br. 1. Prijava za proizvodnju predosnovnog sadnog materijala;
- Obrazac br. 2. Prijava za proizvodnju osnovnog sadnog materijala;
- Obrazac br. 3 Prijava za proizvodnju sertifikovanog i standardnog sadnog materijala;
- Obrazac br. 4. Prijava za proizvodnju reprodukcionog sadnog materijala;
- Obrazac br. 5. Prijava za proizvodnju sadnica;
- Obrazac br. 6. Prijava za proizvodnju sejanaca, okulanata i kontejnerske proizvodnje.

Pravilnik o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja ("Službeni glasnik RS", br. 40/06, 58/06 i 51/09)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja ("Službeni glasnik RS", broj 15/05)

Službeni glasnik RS

6.

- Obrazac broj 1 - Zahtev za priznavanje sorti

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za priznavanje sorte poljoprivrednog bilja kao i dokumentaciji koja se uz taj zahtev prilaže ("Službeni glasnik RS", broj 53/10)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS", broj 30/10)

Službeni glasnik RS

7.

- Obrazac zahteva

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za upis strane sorte voćaka i vinove loze u Registar sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS", broj 72/10)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
("Službeni glasnik RS", broj 30/10)

Službeni glasnik RS

8.

- Obrazac - Prijava za upotrebu u zatvorenim sistemima genetički modifikovanih organizama

Pravilnik o sadržini i obrascu prijave za upotrebu u zatvorenim sistemima genetički modifikovanih organizama, načinu zaštite poverljivih podataka iz prijave, kao i o sadržini prijave za obnavljanje odobrenja za upotrebu u zatvorenim sistemima
("Službeni glasnik RS", broj 69/12)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o genetički modifikovanim organizmima ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)
Zakon o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, i 44/14)

Službeni glasnik RS

9.

- Registar udruženja

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra udruženja, društva i saveza u oblasti sporta
("Službeni glasnik RS", broj 16/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo omladine i sporta

   

Službeni glasnik RS

10.

- Prijava za pokretanje postupka za priznanja žiga

Zakon o žigovima, član 12. ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 10/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

   

Službeni glasnik RS

11.

- Zahtev za priznanje žiga;
- Zahtev za razdvajanje prijave;
- Zahtev za međunarodno registrovanje žiga;
- Zahtev za produženje važenja žiga;
- Zahtev za razdvajanje žiga;
- Zahtev za upis ugovora o licenci;
- Zahtev za upis promene imena i adrese nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave;
- Zahtev za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga;
- Zahtev za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave;
- Zahtev za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave;
- Zahtev za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave.

Uredba o sadržini registra prijava i registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa, čl. 4, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25. i 27. ("Službeni glasnik RS", broj 43/10)

60 dana od usvajanja izmena Zakona o žigovima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Zakon o žigovima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 10/13)

Službeni glasnik RS

12.

- Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, član 15. ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 45/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zavod za intelektualnu svojinu

 

Službeni glasnik RS

13.

- Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn;
- Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna;
- Zahtev za razdvajanje višestruke prijave za priznanje prava na industrijski dizajn;
- Zahtev za upis promene imena i adrese podnosioca prijave, odnosno nosioca prava na industrijski dizajn;
- Zahtev za upis prenosa prava na industrijski dizajn;
- Zahtev za upis licence na pravu na industrijski dizajn;
- Zahtev za upis zaloge na pravu na industrijski dizajn;
- Zahtev za produženje važenja prava na industrijski dizajn.

Uredba o sadržini registra prijava i registra industrijskog dizajna, sadržini zahteva koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu prava na industrijski dizajn i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa, čl. 4, 8, 16, 20, 21, 23, 25. i 28. ("Službeni glasnik RS", broj 43/10)

60 dana od usvajanja izmena Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zavod za intelektualnu svojinu

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 45/15)

Službeni glasnik RS

14.

- Zahtev za međunarodno registrovanje;
- Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou evropske zajednice.

Zakon o oznakama geografskog porekla, član 14. ("Službeni glasnik RS", broj 18/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zavod za intelektualnu svojinu

 

Službeni glasnik RS

15.

- Zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla;
- Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice;
- Zahtev za registrovanje imena porekla;
- Zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;
- Dokaz o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom geografskom području;
- Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;
- Zahtev za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla;
- Zahtev za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda.

Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, čl. 2, 5, 7, 18, 20, 22, 23. i 25. ("Službeni glasnik RS", broj 93/10)

60 dana od usvajanja izmena Zakona o oznakama geografskog porekla

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Zakon o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 18/10)

Službeni glasnik RS

16.

- Odazivni izveštaj

Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, član 40. ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 54/07 i 36/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Državna revizorska institucija

Ministarstvo finansija

 

Službeni glasnik RS

17.

- Osnivački akt;
- Statut udruženja.

Zakon o udruženjima,
čl. 11. i 12. ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 54/07 i 36/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

   

Službeni glasnik RS

18.

- Osnivački akt;
- Statut udruženja.

Zakon o zadužbinama i fondacijama, čl. 11. i 34. ("Službeni glasnik RS", br. 88/10 i 99/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo kulture i informisanja

   

Službeni glasnik RS

19.

- Putni list za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika ("Službeni glasnik RS", broj 19/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

 

Zakon o prevozu putnika putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15)

Službeni glasnik RS

20.

- Putni list

Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika ("Službeni glasnik RS", broj 16/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

 

Zakon o prevozu putnika putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15)

Službeni glasnik RS

21.

- Putni nalog

Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnog naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima ("Službeni glasnik RS", br. 90/16 i 4/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

 

Zakon o prevozu putnika putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15)

Službeni glasnik RS

22.

- Član 33;
- Obrazac Dnevnik putovanja

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima.
("Službeni glasnik RS", broj 113/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

 

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15)

Službeni glasnik RS

23.

- Zahtev za dobijanje saglasnosti za reprodukovanje novčanica i kovanog novca

Odluka o uslovima pod kojima se mogu reprodukovati novčanice i kovani novac, ("Službeni glasnik RS", broj 18/11)

 

Narodna banka Srbije

 

Zakon o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/03, 55/04, 85/05 - dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 - US)

Službeni glasnik RS

24.

- Čl. 28, 29, 29a i 34

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16 i 21/17)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 83/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 13/18 - usklađeni din. izn)

Službeni glasnik RS

25.

- Član 6b

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Službeni glasnik RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 83/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 13/18 - usklađeni din. izn)

Službeni glasnik RS

26.

- Zahtev za izdavanje markice

Pravilnik o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite, član 9g ("Službeni glasnik RS", br. 68/06, 49/07, 50/07 - ispravka, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11 - ispravka, 34/12, 78/12, 81/12 - ispravka, 96/12, 98/12 - ispravka, 114/12, 110/13, 71/14, 17/15 - US, 91/15 i 98/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo zdravlja

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 - US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - US, 106/15 i 10/16 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

27.

- Obrazac br. 1
Zahtev za upis u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za upis u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i sadržini i načinu vođenja tog registra, član 2. ("Službeni glasnik RS", br. 66/09 i 46/11)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)

Službeni glasnik RS

28.

- Obrazac br. 1: Zahtev za upis u registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta;
- Obrazac br. 2: Zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta u naučno- istraživačke svrhe;
- Obrazac br. 3: Zahtev za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u određenoj količini i na određeno vreme.

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za upis u registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sadržini i načinu vođenja tog registra, sadržini zahteva i dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se koriste u naučno-istraživačke svrhe i stavljanje u promet na određeno vreme i u određenoj količini ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta ("Službeni glasnik RS", broj 41/09)

Službeni glasnik RS

29.

- Obrazac M-UN
Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade

Odluka o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 118/03, 11/06, 54/10 - dr. propis)

Drugi kvartal 2018. godine

Vlada RS

 

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14)

 

30.

- Obrazac prijave -
Prijava na konkurs za sufinansiranje projekta koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu
- Izjava podnosioca prijave.

Pravilnik o bližim uslovima i postupku dodeljivanja sredstava za sufinansiranje projekata ("Službeni glasnik RS", br. 6/10 i 69/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo spoljnih poslova

 

Zakon o dijaspori i Srbima u regionu ("Službeni glasnik RS", broj 88/09)

Službeni glasnik RS

31.

- Obrazac prijave za upis organizacija u evidenciju organizacija u dijaspori i organizacija Srba u regionu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije organizacija u dijaspori i evidencije organizacija Srba u regionu ("Službeni glasnik RS", broj 6/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo spoljnih poslova

 

Zakon o dijaspori i Srbima u regionu ("Službeni glasnik RS", broj 88/09)

Službeni glasnik RS

32.

- Obrazac 1: Izveštaj proizvođača, uvoznika, paker/punioca, isporučioca i krajnjeg korisnika;
- Obrazac 2: Izveštaj operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 21/10 i 10/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

Službeni glasnik RS

33.

- Propratnica za ulovljenu divljač;
- Evidencija trofeja vodi se na ocenjivačkom listu;
- Trofejni list.

Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i o načinu vođenja evidencije, čl. 17, 19. i 21. ("Službeni glasnik RS", br. 16/12, 31/12 i 67/13)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS", broj 18/10)

Službeni glasnik RS

34.

- Program razvoja lovnog područja;
- Lovna osnova;
- Godišnji plan.

Pravilnik o sadržini i načinu izrade planskih dokumenata u lovstvu, čl. 14, 32. i 46. ("Službeni glasnik RS", broj 9/12)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS", broj 18/10)

Službeni glasnik RS

35.

- Član 11

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila ("Službeni glasnik RS", br. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15 i 71/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon i 9/16 - US)

Službeni glasnik RS

36.

- Obračun zarade

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade, član 4. ("Službeni glasnik RS", broj 90/14)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministartsvo za rad, zapošljavanje i boračka pitanja

 

Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US i 113/17)

Službeni glasnik RS

37.

- Izjava o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Zakon o trgovini, član 19. ("Službeni glasnik RS", br. 53/10 i 10/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

   

Službeni glasnik RS

38.

- Obrazac PKR (Prijemni list komisione robe)
- Obrazac PKR-1 (Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe);
- Obrazac KRI (Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica);
- Obrazac KRI-1 (Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima fizičkim licima).

Pravilnik o evidenciji prometa, član 4, 5, 6. i 7. ("Službeni glasnik RS", broj 99/15)

60 dana od usvajanja izmene Zakona o trgovini / donošenja novog Zakona o trgovini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 53/10 i 10/13)

Službeni glasnik RS

39.

- Prijava na javni poziv

Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, član 13. ("Službeni glasnik RS", br. 77/05, 69/0685/08 i 7/09)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

40.

- Izveštaj o realizovanom izvozu;
- Zahtev za izdavanje evidencionih markica za obeležavanje brašna.

Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna ("Službeni glasnik RS", br. 69/06 i 49/10)
čl. 3. i 7. i obrasci koji su sastavni deo pravilnika

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

   

Službeni glasnik RS

41.

- Obrazac br. 1a
Zahtev za odobrenje kompenzacionog posla kada se usluga oplemenjivanja plaća, odnosno naplaćuje u robi koja je predmet oplemenjivanja ili u oplemenjenoj robi;
- Obrazac br. 2
Zahtev za produženje - izmenu rešenja o odobrenju kompenzacionog posla;
- Obrazac br. 3
Zahtev za svođenje kompenzacionog posla;
- Obrazac br. 4
Obračun o izvršenju kompenzacionog posla

Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 109/05)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

42.

- Potvrda o tehničkom pregledu i servisna knjižica

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću, član 16. ("Službeni glasnik RS", broj 12/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

   

Službeni glasnik RS

43.

- Poslovne knjige

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva, član 13. ("Službeni glasnik RS", broj 140/04)

Četvrti kvartal 2018. godine /drugi kvartal 2019. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 7/12 - usklađeni din. iznosi, 93/12, 114/12 - US, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 112/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 7/18 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

44.

- Zahtev

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti, član 4 ("Službeni glasnik RS", broj 80/10)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

45.

- Otpremnica

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu, član 14 ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 99/12, 64/13 i 67/15)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 - usklađeni din. iznosi, 43/12 - odluka, 76/12 - odluka, 93/12, 119/12, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 4/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 4/15 - usklađeni din. iznosi, 5/15 -usklađeni din. iznosi, 55/15, 103/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16 i 7/17 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

46.

- Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih, član 5 ("Službeni glasnik RS", broj 49/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo pravde

 

Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Službeni glasnik RS", broj 128/14)

Službeni glasnik RS

47.

- Potvrda o volontiranju

Pravilnik o sadržini i izgledu potvrde o volontiranju, član 2 ("Službeni glasnik RS", broj 92/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Zakon o volontiranju ("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

Službeni glasnik RS

48.

- Registrovani red vožnje;
- Važeći cenovnik;
- Identifikaciona isprava;
- Ugovor na osnovu koga se obavlja vanlinijski prevoz;
- Putni list;
- Spisak putnika;
- Identifikaciona vozna isprava;
- Račun taksi prevoznika

Zakon o prevozu putnika putnika u drumskom saobraćaju čl. 76, 78-79, 83-86, 91, 115, 124, 129, 150, 169. i 173. ("Službeni glasnik RS", broj 68/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

   

Službeni glasnik RS

49.

- Prijemnica pošte

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, član 60. ("Službeni glasnik RS", br. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 i 97/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 18/05, 30/10 i 62/14)

Službeni glasnik RS

50.

- Podrumarska evidencija

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja podrumarske evidencije, član 8.("Službeni glasnik RS", broj 102/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik RS", broj 92/15)

Službeni glasnik RS

51.

- Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji;
- Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo za organsku proizvodnju.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ("Službeni glasnik RS", broj 41/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

52.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko ("Službeni glasnik RS", br. 28/13, 36/14 i 46/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

53.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja ("Službeni glasnik RS", br. 29/13 i 9/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

54.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ("Službeni glasnik RS", br. 111/15, 9/16 i 110/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

55.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov ("Službeni glasnik RS", broj 36/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

56.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla ("Službeni glasnik RS", broj 26/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

57.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje ("Službeni glasnik RS", broj 46/15)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

58.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela ("Službeni glasnik RS", br. 33/15 i 14/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

59.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe ("Službeni glasnik RS", br. 61/13 i 44/14)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

60.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo ("Službeni glasnik RS", br. 40/14, 57/14, 9/16 i 8/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

61.

- Obrazac - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za premiju osiguranja u ________ godini.

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja ("Službeni glasnik RS", broj 61/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

62.

- Obrazac 1 - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u ____ godini;
- Obrazac 2 - Tabela članova zadruge.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje ("Službeni glasnik RS", broj 29/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

63.

- Prilog 2 - Izjava dobavljača/vlasnika;
- Prilog 3 - Izjava podnosioca prijave na konkurs o broju članova uže porodice;
- Obrazac - Prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku.

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima ("Službeni glasnik RS", br. 29/17 i 33/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

64.

- Obrazac 1 - Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla u ___________ godini;
- Obrazac 2 - Tabela članova zadruge;
- Prilog 2 - Izjava dobavljača;
- Obrazac 3 - Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla u ___________ godini.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje ("Službeni glasnik RS", broj 36/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

65.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju ("Službeni glasnik RS", broj 41/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

66.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ("Službeni glasnik RS", broj 41/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

67.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 41/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

68.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu ("Službeni glasnik RS", broj 88/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

69.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 41/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

70.

- Obrazac - Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u ______ godini

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu ("Službeni glasnik RS", broj 88/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

71.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije ("Službeni glasnik RS", br. 48/13 i 33/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

72.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja ("Službeni glasnik RS", broj 37/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

73.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i implicitno uvodi obavezu pečatiranja
Obrazac - Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za ________ godinu

Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa ("Službeni glasnik RS", br. 83/13, 35/15 i 28/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

74.

- Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Pravilnik o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa ("Službeni glasnik RS", broj 85/13)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

75.

- Obrazac 1 - Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u ______ godini;
- Obrazac 2 - Tabela članova zadruge;
- Prilog - Izjava dobavljača;
- Obrazac 3 - Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u ______ godini; Obrazac 4 - Zahtev za korišćenje podsticaja za nabavku kontrolnih markica i evidencionih markica.

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa ("Službeni glasnik RS", broj 29/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

76.

- Obrazac 1 - Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu za nabavku novog traktora u _________ godini;
- Obrazac 2 - Tabela članova zadruge;
- Obrazac 3 - Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u fizičku imovinu za nabavku novog traktora u _________ godini;
- Prilog - Izjava dobavljača;

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora ("Službeni glasnik RS", broj 29/17).

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

77.

- Obrazac Prijava za korišćenje podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima;
- Prilog 4 - Biznis plan.

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima ("Službeni glasnik RS", broj 67/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

78.

- Obrazac zahteva

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 17/13, 102/15 i 6/16)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

79.

 

Pravilnik o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 94/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

80.

- Obrazac obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i
- Obrazac obaveštenja o promeni podataka iz Obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Pravilnik o obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, član 6. ("Službeni glasnik RS", broj 111/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 91/15)

Službeni glasnik RS

81.

- Obrazac POV: Prijava za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o organizatorima volontiranja ("Službeni glasnik RS", broj 92/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Zakon o volontiranju ("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

Službeni glasnik RS

82.

- Izveštaj o volontiranju

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o volontiranju i podnošenju izveštaja o volontiranju, član 7. ("Službeni glasnik RS", broj 92/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

Zakon o volontiranju ("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

Službeni glasnik RS

83.

- Čl. 128, 128a i 135.

Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naled

 

Službeni glasnik RS

84.

- Energetski pasoš za stambene zgrade;
- Energetski pasoš za nestambene zgrade;
- Energetski pasoš za zgrade druge namene koje koriste energiju.

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, član 15. ("Službeni glasnik RS", broj 69/12)

60 dana od usvajanja izmena Zakona o planiranju i izgradnji.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

 

Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14)

Službeni glasnik RS

85.

- Delovi tehničke dokumentacije

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 i 67/17)

60 dana od usvajanja izmena Zakona o planiranju i izgradnji

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

   

Službeni glasnik RS

86.

- Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za premiju osiguranja

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja ("Službeni glasnik RS", broj 61/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

87.

- Zahtev za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije

Pravilnik o sadržaju zahteva za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, član 2. ("Službeni glasnik RS", broj 21/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 107/05)

Službeni glasnik RS

88.

- Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo ("Službeni glasnik RS", br. 40/14, 57/14, 9/16 i 8/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16)

Službeni glasnik RS

89.

- Platni nalog

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, član 6. ("Službeni glasnik RS", br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za trezor

Zakon o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17)

Službeni glasnik RS

90.

- Obrazac ZIB - Zahtev za dodelu identifikacionih brojeva za fiskalne kase, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo

Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase, član 18. stav 10. ("Službeni glasnik RS", broj 140/04)

Četvrti kvartal 2018. godine /drugi kvartal 2019. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12)

Službeni glasnik RS

91.

- Obrazac NI - Nalog za ispravku

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja, član 2, stav 1, tačka 13) ("Službeni glasnik RS", broj 140/04)

Četvrti kvartal 2018. godine /drugi kvartal 2019. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12)

Službeni glasnik RS

92.

- Član 24. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje ("Službeni glasnik RS", br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 - usklađeni din. iznosi, 43/12 - odluka, 76/12 - odluka, 93/12, 119/12, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 4/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 4/15 - usklađeni din. iznosi, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 55/15, 103/15, 5/16 -usklađeni din. iznosi, 108/16 i 7/17 - usklađeni din. izn)

Službeni glasnik RS

93.

- Obrazac SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize;
- Obrazac LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 56/13 i 90/17)

Četvrti kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

 

Zakon o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 - usklađeni din. iznosi, 43/12 - odluka, 76/12 - odluka, 93/12, 119/12, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 4/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 4/15 - usklađeni din. iznosi, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 55/15, 103/15, 5/16 -usklađeni din. iznosi, 108/16 i 7/17 - usklađeni din. izn)

Službeni glasnik RS

94.

- Obrazac JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16 i 100/16)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispr. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

95.

- Obrazac POO - Potvrda o obavezi, overena od strane korisnika budžetskih sredstava koji ima obavezu prema dužniku, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje osnov dugovanja;
- Obrazac PDU - Potvrda o dugu, overena od strane nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema sedištu dužnika;
- Obrazac IOK - Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja.

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije ("Službeni glasnik RS", broj 63/03)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava i Uprava za trezor

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 -dr. zakon, 63/06 - ispr. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

96.

- Obrazac PPP - Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda.

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ("Službeni glasnik RS", broj 128/03)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

97.

- Obrazac PPL - Prijava za registraciju pravnog lica za podnošenje poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike ("Službeni glasnik RS", br. 18/12 i 113/13)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

98.

- Obrazac PR- 1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica;
- Obrazac PR- 2 - Prijava za registraciju preduzetnika;
- Obrazac PR- 3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta;
- Obrazac PPR- 1 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica poslovnih jedinica;
- Obrazac PPR- 2 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika;
- Obrazac PPR- 3 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta;
- Obrazac PO - Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika i istu evidentira u jedinstvenom registru poreskih obveznika;
- Obrazac REG - Potvrda o izvršenoj registraciji;
- Obrazac OPR- 1 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica;
- Obrazac OPR- 2 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnika;
- Obrazac OPR- 3 - Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta.

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 68/03, 32/09 i 48/10)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispr. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

99.

- Obrazac PID PDV - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo;
- Obrazac PID PDV 1 - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo.

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo ("Službeni glasnik RS", br. 124/04, 27/05, 4/13 i 21/15)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 83/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 13/18 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

100.

- Obrazac ERP - Prijava za evidentiranje poslodavaca

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar poslodavaca ("Službeni glasnik RS", broj 102/06)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 -dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 7/12 - usklađeni din. iznosi, 93/12, 114/12 - US, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 6/14 usklađeni din. iznosi, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 112/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 7/18 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

101.

- Obrazac RIP - Prijava za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa;
- Obrazac OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu _____ 200__. godine.

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa ("Službeni glasnik RS", broj 139/04)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 7/12 - usklađeni din. iznosi, 93/12, 114/12 - US, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 112/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 7/18 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

102.

- Obrazac PBPJ - Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od ___ do___ 201_. godine.

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 41/15)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/12 - autentično tumačenje, 112/15 i 13/17)

Službeni glasnik RS

103.

- Obrazac DEO - Dnevna evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici (osim igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog) za igru ________ za dan ________ 200__. godine;
- Obrazac DEO 1 - Dnevna evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici koje učesnici igraju jedan protiv drugog za igru _______ za dan __________ 200__. godine;
- Obrazac MON - Mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici (osim igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog) za igru ______ za mesec __________ 200__. godine;
- Obrazac MON 1 - Mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici koje učesnici igraju jedan protiv drugog za igru ________ za mesec ________ 200__. godine;
- Obrazac ZMON - Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici za mesec ________ 200__. godine;
- Obrazac EN - Evidencija o napojnicama za dan ____________ 200__. godine.

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Službeni glasnik RS", broj 35/06)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

104.

- Obrazac MOP - Mesečni obračun prometa za svako uplatno - isplatno mesto kladionice (šaltersko mesto za prijem uplata i vršenje isplata) za mesec ________ 200_. godine.

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama ("Službeni glasnik RS", broj 129/04)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

105.

- Obrazac DO - Ostvarene uplate i isplate za dan ________ 201_. godine;
- Obrazac ZDP - Zbir dnevnih obračuna uplata i isplata za mesec ________ 201_. godine;
- Obrazac SB - Stanje mehaničkih i elektronskih brojčanika na dan ________ 201_. godine;
- Obrazac KGO - Konačni godišnji obračun za 201_. godinu

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Službeni glasnik RS", br. 129/04 i 16/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

106.

- Istovetnost kopija i originala dokumentacije nadziranog subjekta potvrđuje nadzirani subjekt svojim pečatom i potpisom.

Zakon o inspekcijskom nadzoru, član 21, stav 6. ("Službeni glasnik RS", broj 36/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

   

Službeni glasnik RS

107.

- Obrazac zahteva za izdavanje kontrolne markice za lekove

Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaja uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", broj 41/11)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu

Ministarstvo zdravlja

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 107/12)

Službeni glasnik RS

108.

- Upis u registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti i registra preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 11/08)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu

 

Zakon o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10 i 93/12)

Službeni glasnik RS

109.

- Član 3. tačka 3), član 7. tačka 3), član 11. tačka 3) i Obrasci zahteva za izdavanje vodnih akata O-1 do O-6, koji čine sastavni deo pravilnika

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 72/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16)

Službeni glasnik RS

110.

- Obrasci zahteva za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije O-6 do O-9, koji čine sastavni deo pravilnika.

Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 13/17 i 79/17)

Treći kvartal 2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16)

Službeni glasnik RS

111.

- Zahtev za priznanje topografije poluprovodničkih proizvoda

Pravilnik o sadržini registara, prijava i zahteva u postupku zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja topografija, član 5. ("Službeni glasnik RS", broj 8/14)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zavod za intelektualnu svojinu

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 55/13)

Službeni glasnik RS

112.

- Energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata u oblasti nafte i gasa
Saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe;
- Zahtev za izdavanje - produženje energetske dozvole
(Obrasci O-1/O-9)

Pravilnik o energetskoj dozvoli ("Službeni glasnik RS", broj 15/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14)

Službeni glasnik RS

113.

- Saglasnost za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava;
- Opšti obrazac O-1.

Pravilnik o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe ("Službeni glasnik RS", broj 12/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14)

Službeni glasnik RS

114.

- Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti tečnih goriva naftnog porekla - Zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti;
- Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti tečnog naftnog gasa - Zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Službeni glasnik RS", br. 111/15 i 106/16, 60/17, 117/17, 120/17 - ispravka)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

Službeni glasnik RS

115.

- Imenovanje tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom- Zahtev za imenovanje tela za preglede i ispitivanja OPP;
- Imenovanje tela za razvrstavanje opreme pod pritiskom - Zahtev za imenovanje tela za razvrstavanje OPP;

Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe ("Službeni glasnik RS", br. 87/11 i 75/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

Službeni glasnik RS

116.

- Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (nerastavljivi spojevi) - Zahtev za imenovanje tela ocenjivanje usaglašenosti OPP;
- Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom - Zahtev za imenovanje tela jednostavne posude pod pritiskom.

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom ("Službeni glasnik RS", broj 87/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

Službeni glasnik RS

117.

- Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata - Zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata

Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata ("Službeni glasnik RS", broj 41/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

Službeni glasnik RS

118.

- Odobrenje za primenjena geološka istraživanja mineralnih sirovina - Zahtev za odobrenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih sirovina

Pravilnik o uslovima i načinu prenosa odobrenja za primenjena geološka istraživanja i odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa ("Službeni glasnik RS", broj 119/12)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 101/15)

Službeni glasnik RS

119.

- Odobrenje za primenjena inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja - Zahtev za dobijanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih resursa;
- Odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor - Zahtev za zadržavanje prava na istražni prostor;
- Potvrda o rezervama podzemnih voda i hidrogeotermalnih resursa - Zahtev za overu rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda.

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 101/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

   

Službeni glasnik RS

120.

- Kvartalni obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina (KNMS 1) - Obrazac KNMS 1;
- Kvartalni obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita (KNMS 2) - Obrazac KNMS 2;
- Kvartalni obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina (KNMS 3) - Obrazac KNMS 3;
- Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina (GNMS 1) - Obrazac GNMS 1 - Godišnji obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina;
- Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita (GNMS 2) - Obrazac GNMS 2 Godišnji obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i magnezita;
- Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina (GNMS 3) - Obrazac GNMS 3 - Godišnji obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina.

Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa ("Službeni glasnik RS", br. 16/16 i 8/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 101/15)

Službeni glasnik RS

121.

- Godišnja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa (GNPGI) - Obrazac GNPGI

Uredba o načinu i roku plaćanja naknade za promenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 10/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 101/15)

Službeni glasnik RS

122.

- Energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata u oblasti električne energije;
- Energetska dozvola za proizvodnju električne energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije - Obrazac: O-1.

Pravilnik o energetskoj dozvoli ("Službeni glasnik RS", broj 15/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

   

Službeni glasnik RS

123.

- Status povlašćenog proizvođača električne energije - Zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije;
- Status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije - Zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije;
- Status proizvođača iz obnovljivih izvora energije - Zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije ("Službeni glasnik RS", broj 56/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14) i
Zakon o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14)

Službeni glasnik RS

124.

- Upis u Registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom - Zahtev za upis u Registar za obavljanje izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme;
- Upis u Registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom - Zahtev za upis u Registar za pružanje brokerskih usluga;
- Upis u Registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom - Zahtev za upis u Registar za pružanje usluge tehničke pomoći.

Pravilnik o načinu vođenja Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći ("Službeni glasnik RS", broj 28/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 107/14)

Službeni glasnik RS

125.

- Dozvola za uvoz naoružanja i vojne opreme - Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz naoružanja i vojne opreme.

Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 28/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme ("Službeni glasnik RS", broj 107/14)

Službeni glasnik RS

126.

- Dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme - Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz robe dvostruke namene;
- Dozvola za uvoz robe dvostruke namene - Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz robe dvostruke namene.

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene ("Službeni glasnik RS", broj 95/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

   

Službeni glasnik RS

127.

- Dozvola za izvoz robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
- Zahtev za uvoz ili izvoz robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;
- Dozvola za uvoz robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
- Zahtev za uvoz ili izvoz robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 110/14)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon i 88/11, 89/15 - dr. zakon) i
Zakon o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 -ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14)

Službeni glasnik RS

128.

- Izdavanje Izvoda iz Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti - Izvod iz registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 75/14)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 95/13)

Službeni glasnik RS

129.

- Razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u kategoriju - Zahtev za određivanje kategorije hotela, garni hotela, apart hotela, motela, pansiona i specijalizacije hotela

Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni glasnik RS", br. 83/16 i 30/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

Zakon o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 99/11 - dr. zakon, 93/12 i 84/15)

Službeni glasnik RS

130.

- Obrasci: PBPJ, PK1, DK

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, član 2. ("Službeni glasnik RS", br. 30/15 i 101/16)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16) i
Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/12 - autentično tumačenje, 112/15 i 13/17)

Službeni glasnik RS

131.

- Obrasci: PK3, SU3.

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, član 6. ("Službeni glasnik RS", br. 101/16 i 7/17)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16)

Službeni glasnik RS

132.

- Zahtev za upis u registar proizvođača alkoholnih pića

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe,
član 5.
("Službeni glasnik RS", br. 3/05 i 86/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 - usklađeni din. iznosi, 43/12 - odluka, 76/12 - odluka, 93/12, 119/12, 8/13 - usklađeni din. iznosi, 47/13, 4/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 4/15 - usklađeni din. iznosi, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 55/15, 103/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16 i 7/17 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

133.

- Obrazac IEPDV

samostalno pripremljen od strane organa

Drugi kvartal 2018. godine

 

Poreska uprava

 

Službeni glasnik RS

134.

- Obrazac ZPPO- PDV

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, član 34. ("Službeni glasnik RS", br. 120/12, 40/15 i 82/15)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 83/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 13/18 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

135.

- Obrazac MPPO-PDV

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, 39. ("Službeni glasnik RS", br. 120/12, 40/15 i 82/15)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - usklađeni din. iznosi, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 5/15 - usklađeni din. iznosi, 83/15, 5/16 - usklađeni din. iznosi, 108/16, 7/17 - usklađeni din. iznosi, 113/17 i 13/18 - usklađeni din. iznosi)

Službeni glasnik RS

136.

- Obrazac ZMON

Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Službeni glasnik RS", broj 35/06)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Poreska uprava

Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 93/12 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

137.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

138.

- Zahtev za upis u registar proizvođača duvana

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

139.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti obrade duvana

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

140.

- Zahtev za upis u registar obrađivača duvana

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

141.

- Zahtev za upis u registar proizvođača duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

142.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

143.

- Zahtev za upis u registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

144.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

145.

- Zahtev za upis u registar izvoznika duvana, obrađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

146.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

147.

- Zahtev za upis u registar uvoznika duvana, obrađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

148.

- Prijava promene podataka o privrednim subjektu

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 10. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

149.

- Zahtev za razvrstavanje i upis u registar o markama duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 9. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

150.

- Obrazac PI-PDP I;
- Obrazac GI-PDP II.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 114/05 i 118/07)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

151.

- Obrazac PI-TVDP I;

- Obrazac GI-TVDP II.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 114/05 i 118/07)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

152.

- Obrazac PI-UDP I;
- Obrazac GI-UDP II.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 114/05 i 118/07)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

153.

- Obrazac PI-IDP I;
- Obrazac GI-IDP II.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 114/05 i 118/07)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

154.

- Obrazac PI-TMDP I;
- GI-TMDP II.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 114/05 i 118/07)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

155.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

156.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)iznosi)

Službeni glasnik RS

157.

- Zahtev za dobijanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda, član 8. ("Službeni glasnik RS", broj 114/05)

Poslednji kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za duvan

Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 - usklađeni iznosi, 69/12 - usklađeni iznosi, 93/12, 8/13 - usklađeni iznosi, 64/13 - usklađeni iznosi, 108/13, 4/14 - usklađeni iznosi, 79/14 - usklađeni iznosi, 5/15 - usklađeni iznosi, 67/15 - usklađeni iznosi, 5/16 - usklađeni iznosi, 65/16 - usklađeni iznosi, 8/17 - usklađeni iznosi i 76/17 - usklađeni iznosi)

Službeni glasnik RS

158.

- Obrazac IPSZ -
Izveštaj o poslovanju slobodne zone

Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone, član 1. ("Službeni glasnik RS", br. 70/06 i 117/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za slobodne zone

Zakon o slobodnim zonama ("Službeni glasnik RS", broj 62/06)

Službeni glasnik RS

159.

- Obrazac ZB-3 i Obrazac ZU-3

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor, član 9. ("Službeni glasnik RS", br. 113/13, 8/14 i 24/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za trezor

Zakon o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17)

Službeni glasnik RS

160.

- Prijava za učešće na aukcijama državnih hartija od vrednosti posredstvom aukcijske platforme

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 100/14 i 78/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava za javni dug

Zakon o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09 i 78/11)

Službeni glasnik RS

161.

- Sažeta deklaracija

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu podnošenju i popunjavanju deklaracije i drugih obrazaca i carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17 i 117/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

162.

- Zahtev za preduzimanje mera

Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, član 3. ("Službeni glasnik RS", broj 25/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

163.

- Zahtev za izdavanje odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja

Pravilnik o sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku, prilog 25 ("Službeni glasnik RS", br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17 i 117/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

164.

- Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka, Obrazac isprave koja se prilaže uz carinsku deklaraciju koja predstavlja zahtev za odobrenje postupka pasivnog oplemenjivanja s ekonomskim dejstvom, pasivno oplemenjivanje - obračun carinskog duga, Prilog 3.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku, prilog 25 ("Službeni glasnik RS", br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17 i 117/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

165.

- Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka s ekonomskim dejstvom, pasivno oplemenjivanje - obračun carinskog duga kod sistema standardne zamene bez prethodnog uvoza/uz prethodni uvoz* - prilog 4.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku prilog 25 ("Službeni glasnik RS", br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17 i 117/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

166.

- Movement certificate

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
prilog 18. i čl. 84-97. ("Službeni glasnik RS", broj 93/10)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

167.

- Zahtev za produženje roka za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici
član 10.
("Službeni glasnik RS", broj 25/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo finansija

Uprava carina

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

168.

- Zahtev za akreditaciju regionalne razvojne agencije

Uredba o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Službeni glasnik RS", br. 74/10 i 4/12)

Drugi kvartal 2018. godine

- Ministarstvo privrede
- Razvojna agencija Srbije

 

Zakon o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09, 30/10 i 89/15) i
Zakon o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14)

Službeni glasnik RS

169.

- Evaluacioni obrazac

Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za vrednovanje rada regionalnih razvojnih agencija ("Službeni glasnik RS", broj 6/11)

Drugi kvartal 2018. godine

- Ministarstvo privrede
- Razvojna agencija Srbije

 

Zakon o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09, 30/10 i 89/15)

Službeni glasnik RS

170.

- Izveštaj o oceni ispunjenosti uslova za obavljanje predmetnih poslova

Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16)

Drugi kvartal 2018. godine

JP "Srbijavode"

   

Službeni glasnik RS

171.

- Zahtev za izdavanje licence za obavljanje radijacione delatnosti;
- Zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja;
- Zahtev za izdavanje dozvole za promet (uvoz/izvoz) radioaktivnog materijala;
- Zahtev za izdavanje dozvole za promet (uvoz/izvoz) uređaja koji proizvode zračenje;
- Zahtev za izdavanje dozvole za tranzit izvora jonizujućih zračenja.

Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 61/11 i 101/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

 

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 93/12)

Službeni glasnik RS

172.

- Dosije o hemikaliji za supstancu koja izaziva zabrinutost, odnosno smešu koja sadrži tu supstancu;
- Dosije o hemikaliji koja je već upisana u registar;
- Dosije o hemikaliji;
- Prijava radi upisa hemikalija u registar hemikalija.

Pravilnik o registru hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 16/16, 6/17 i 117/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Službeni glasnik RS

173.

- Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz kontrolisanih i novih supstanci;
- Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz kontrolisanih i novih supstanci;
- Zahtev za izdavanje dozvola za uvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance;
- Zahtev za izdavanje dozvola za izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance.

Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 114/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 10/13) i
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

174.

- Zahtev za izdavanje dozvola za uvoz fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte;
- Zahtev za izdavanje dozvola za izvoz fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte;
- Zahtev za izdavanje dozvola za uvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte;
- Zahtev za izdavanje dozvola za izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte;
- Evidencija pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću sakupljanja fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz klimatizacionih sistema u motornim vozilima.

Uredba o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova ("Službeni glasnik RS", broj 120/13)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 10/13) i
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

175.

- Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole ("Službeni glasnik RS", br. 30/06 i 32/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 25/15)

Službeni glasnik RS

176.

- Izdavanje licenci - Opšti OO1 obrazac;
- Sertifikacija - Zahtev za sertifikaciju (Obrazac OS1).

Pravilnik o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji ("Službeni glasnik RS", broj 87/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Ministarstvo rudarstva i energetike

 

Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14)

Službeni glasnik RS

Nezavisna tela

1.

- Obrazac PJK (prijava na javni konkurs)

    

Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa ("Službeni glasnik RS", broj 63/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Regulatorno telo za elektronske medije

    

Zakon o elektronskim medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 6/16 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

2.

- Obrazac ZD (Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge)

    

Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva ("Službeni glasnik RS", broj 63/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Regulatorno telo za elektronske medije

    

Zakon o elektronskim medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 6/16 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

3.

- Obrazac ZO (Zahtev za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev)

    

Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev ("Službeni glasnik RS", broj 108/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Regulatorno telo za elektronske medije

    

Zakon o elektronskim medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 6/16 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

4.

- Obrazac ZI (Zahtev
- Za upis u Registar medijskih usluga
- Pružaoca koji medijske usluge pruža isključivo
- Putem globalne informatičke mreže u Registar medijskih usluga)

         

Drugi kvartal 2018. godine

Regulatorno telo za elektronske medije

    

Zakon o elektronskim medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 6/16 - dr. zakon)

Službeni glasnik RS

5.

- Obrazac ZPP (Zahtev za odobrenje objavljivanja
- ponude za preuzimanje akcija)

    

Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija ("Službeni glasnik RS", broj 7/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09, 99/11 i 108/16)

Službeni glasnik RS

6.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti za fizičko lice za sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

7.

- Upitnik za pravna lica koja stiču kvalifikovano učešće u brokersko-dilerskom društvu

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

8.

- Upitnik za pravna lica koja stiču kvalifikovano učešće u kapitalu berze

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko- dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

9.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti pravnom licu za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

10.

- Upitnik za pravna lica koja stiču kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje (poslovno ime i sedište društva)

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

11.

- Izjava

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

12.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na imenovanje člana uprave

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave berze, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/11, 44/12 i 35/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

13.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti za izbor članova uprave društva za upravljanje

    

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13 i 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

14.

- Upitnik za lice imenovano da rukovodi poslovima kastodi banke

    

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke ("Službeni glasnik RS", broj 41/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

15.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti za izbor članova uprave društva za upravljanje

    

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13, 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

16.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na opšta akta

         

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

17.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na opšta akta

    

Pravilnik o davanju saglasnosti na opšta akta organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 89/11 i 44/12)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

18.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na izmenu opštih akata društva za upravljanje

    

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13 i 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

19.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na pravila poslovanja

         

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

20.

- Zahtev za davanje dozvole u slučaju statusnih promena brokersko dilerskog društva

    

Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 3/16 i 13/18);
Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13 i 5/15);
Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12, 94/13, 3/16 i 13/18)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16) i
Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

21.

- Zahtev za davanje dozvole u slučaju statusnih promena društva za upravljanje

    

Pravilnik o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 3/16 i 13/18);
Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13 i 5/15);
Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12, 94/13 i 3/16 i 13/18)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16) i
Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

22.

- Zahtev za upis u registar investicionih fondova

    

Pripremljen od strane organizacione jedinice, na osnovu elemenata definisanih propisom

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

         

Službeni glasnik RS

23.

- Zahtev za upis u registar investicionih fondova

    

Pravilnik o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

         

Službeni glasnik RS

24.

- Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na izmenu prospekta investicionog fonda

    

Pravilnik o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

25.

- Prospekt otvorenog investicionog fonda

    

Pravilnik o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

26.

- Skraćeni prospekt otvorenog investicionog fonda

    

Pravilnik o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

27.

- Godišnji finansijski izveštaj za privredna društva GFI-PD

    

Pravilnik o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS", broj 22/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

28.

- Godišnji finansijski izveštaj za banke GFI-B

    

Pravilnik o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS", broj 22/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

29.

- Godišnji finansijski izveštaj za osiguravajuća društva GFI-OSIG/RE

    

Pravilnik o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS", broj 22/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

30.

- Polugodišnji finansijski izveštaj za privredna društva PFI-PD

    

Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

    

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

31.

- Polugodišnji finansijski izveštaj za banke PFI-B

    

Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

32.

- Polugodišnji finansijski izveštaj za osiguravajuća društva PFI-OSIG/RE

    

Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

33.

- Kvartalni finansijski izveštaj za privredna društva KFI-PD

    

Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

34.

- Kvartalni finansijski izveštaj za osiguravajuća društva KFI-OSIG/RE

    

Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

35.

- Kvartalni finansijski izveštaj za banke KFI-B

    

Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

36.

- Prospekt i osnovni prospekt i oglašavanje u vezi sa projektom

    

Pravilnik o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 14/13, 14/16 i 74/16)
Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/12, 5/15 i 24/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

37.

- Obaveštenje o nameri preuzimanja

         

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09, 99/11 i 108/16) i
Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje ("Službeni glasnik RS", broj 7/17)

Službeni glasnik RS

38.

- Obrazac

    

Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva, Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze ("Službeni glasnik RS", br. 15/14, 137/14 i 143/14)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

39.

- Obrazac

    

Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga, član 42. ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12, 94/13 i 3/16)
Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta, član 37, ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12, 94/13, 3/16 i 13/18)
Pravilnik o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti: član 12. ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12 i 3/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

40.

- Godišnji izveštaj o poslovanju za sve obveznike izveštavanja

    

Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/14, 137/14 i 143/14 - ispravka)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

41.

- Godišnji izveštaj o poslovanju - dodatak investicionog društva

    

Pravilnik o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12, 94/13 i 3/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

42.

- Obrazac objavljen u propisu

    

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke ("Službeni glasnik RS", broj 41/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

43.

- Obrazac objavljen u propisu

    

Pravilnik kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje ("Službeni glasnik RS", broj 89/11)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

44.

- Obrazac za prijavu sumnjivih transakcija

    

Pravilnik o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta ("Službeni glasnik RS", broj 15/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

45.

- Mesečni izveštaj o poslovanju organizatora tržišta

    

Pravilnik o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12, 94/13, 3/16 i 13/18)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

46.

- Mesečni izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti

    

Pravilnik o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 89/11, 44/12 i 3/16)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16)

Službeni glasnik RS

47.

- Obrazac

    

Pravilnik o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

48.

- Obrazac

    

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 94/13 i 5/15)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 51/09 i 31/11)

Službeni glasnik RS

49.

- Obrazac

                 

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

            

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09, 99/11 i 108/16)

Službeni glasnik RS

50.

- Obaveštenje o nepostojanju namere sprovođenja postupka ponude za preuzimanje

    

Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija ("Službeni glasnik RS", broj 7/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09, 99/11 i 108/16)

Službeni glasnik RS

51.

- Obaveštenje o otuđenju akcija

    

Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija ("Službeni glasnik RS", broj 7/17)

Drugi kvartal 2018. godine

Komisija za hartije od vrednosti

    

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09, 99/11 i 108/16)

Službeni glasnik RS