Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTRIČNE OPREME NAMENJENE ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA

("Sl. glasnik RS", br. 57/2024)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona:

Redni
broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN ISO 11252:2014

Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Laserski uređaji - Minimalni zahtevi za dokumentaciju Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Laserski uređaj - Minimalni zahtevi za dokumentaciju

 

 

EN ISO 11252:2013

2.

SRPS EN 13637:2015

Građevinski okovi - Električno kontrolisani sistemi izlaza za upotrebu na evakuacionim putevima - Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13637:2015

3.

SRPS HD 308 S2:2012

Identifikacija žila u kablovima i savitljivim kablovima

 

 

HD 308 S2:2001

4.

SRPS HD 361 S3:2009
SRPS HD 361 S3:2009/A1:2009

Sistem za označavanje kablova

 

 

HD 361 S3:1999
HD 361 S3:1999/A1:2006
HD 361 S3:1999/AC:1999

5.

SRPS HD 368 S1:2010

Neposredni registrujući električni merni instrumenti i njihov pribor

 

 

HD 368 S1:1978

6.

SRPS HD 549 S1:2009

Konferencijski sistemi - Električki i akustički zahtevi

 

 

HD 549 S1:1989

7.

SRPS HD 597 S1:2009

Sprežni kondenzatori i kapacitivni delitelji

 

 

HD 597 S1:1992,
HD 597 S1:1992/AC:1992

8.

SRPS HD 603 S1:2009
SRPS HD 603 S1:2009/A1:2009
SRPS HD 603 S1:2009/A2:2009
SRPS HD 603 S1:2009/A3:2009

Distributivni kablovi naznačenog napona 0,6/1 kV

 

 

HD 603 S1:1994
HD 603 S1:1994/A1:1997
HD 603 S1:1994/A2:2003
HD 603 S1:1994/A3:2007

9.

SRPS HD 604 S1:2009
SRPS HD 604 S1:2009/A1:2009
SRPS HD 604 S1:2009/A2:2009
SRPS HD 604 S1:2009/A3:2009

Energetski kablovi 0,6/1 kV i 1,9/3,3 kV sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar, za upotrebu u energetskim postrojenjima

 

 

HD 604 S1:1994
HD 604 S1:1994/A1:1997
HD 604 S1:1994/A2:2002
HD 604 S1:1994/A3:2005

10.

SRPS HD 605 S2:2009

Električni kablovi - Dopunske metode ispitivanja

 

 

HD 605 S2:2008
HD 605 S2:2008/AC:2010

11.

SRPS HD 626 S1:2009
SRPS HD 626 S1:2009/A1:2009
SRPS HD 626 S1:2009/A2:2009

Nadzemni distributivni kablovi naznačenog napona Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

 

 

HD 626 S1:1996
HD 626 S1:1996/A1:1997
HD 626 S1:1996/A2:2002

12.

SRPS HD 627 S1:2009
SRPS HD 627 S1:2009/A1:2009
SRPS HD 627 S1:2009/A2:2009

Višežilni i višeparični kablovi za nadzemne i podzemne instalacije

 

 

HD 627 S1:1996
HD 627 S1:1996/A1:2000
HD 627 S1:1996/A2:2005

13.

SRPS HD 639 S1:2008
SRPS HD 639 S1:2008/A1:2008
SRPS HD 639 S1:2008/A2:2011

Elektroinstalacioni pribor - Prenosni uređaji diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i sličnu upotrebu (PRCD)

 

 

HD 639 S1:2002
HD 639 S1:2002/A1:2003
HD 639 S1:2002/A2:2010
HD 639 S1:2002/AC:2003

14.

SRPS EN 50065-4-2:2009
SRPS EN 50065-4-2:2009/A1:2009
SRPS EN 50065-4-2:2009/A2:2009

Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 50065-4-2:2001
EN 50065-4-2:2001/A1:2003
EN 50065-4-2:2001/A2:2005

15.

SRPS EN 50065-4-7:2009

Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 4-7: Prenosivi niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 50065-4-7:2005
EN 50065-4-7:2005/AC:2006

16.

SRPS EN 50085-1:2009
SRPS EN 50085-1:2009/A1:2014

Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2005/A1:2013

17.

SRPS EN 50085-2-1:2008
SRPS EN 50085-2-1:2008/A1:2012

Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 2-1: Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala predviđeni za montažu na zidove i plafone

 

 

EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2006/A1:2011

18.

SRPS EN 50085-2-2:2010

Sistemi kablovskih polica i kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 2-2: Posebni zahtevi za sisteme kablovskih polica i kablovskih kanala predviđene za montažu ispod poda, u ravni poda i na pod

 

 

EN 50085-2-2:2008

19.

SRPS EN 50085-2-3:2011

Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 2-3: Posebni zahtevi za sisteme kablovskih polica sa prorezima predviđene za instaliranje u kabinet

 

 

EN 50085-2-3:2010

20.

SRPS EN 50085-2-4:2010

Sistemi kablovskih polica i kablovskih kanala za električne instalacije - Deo 2-4: Posebni zahtevi za kanale sa ulazom za kablove sa jedne ili obe strane

 

 

EN 50085-2-4:2009

21.

SRPS EN 50106:2010

Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata - Posebna pravila za rutinska ispitivanja aparata koji su obuhvaćeni standardom EN 60335-1

 

 

EN 50106:2008

22.

SRPS EN 50117-1:2010
SRPS EN 50117-1:2010/A1:2010
SRPS EN 50117-1:2010/A2:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste

 

 

EN 50117-1:2002
EN 50117-1:2002/A1:2006
EN 50117-1:2002/A2:2013

23.

SRPS EN 50117-2-1:2010
SRPS EN 50117-2-1:2010/A1:2010
SRPS EN 50117-2-1:2010/A2:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz

 

 

EN 50117-2-1:2005
EN 50117-2-1:2005/A1:2008
EN 50117-2-1:2005/A2:2013

24.

SRPS EN 50117-2-2:2010
SRPS EN 50117-2-2:2010/A1:2010
SRPS EN 50117-2-2:2010/A2:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz

 

 

EN 50117-2-2:2004
EN 50117-2-2:2004/A1:2008
EN 50117-2-2:2004/A2:2013

25.

SRPS EN 50117-2-3:2010
SRPS EN 50117-2-3:2010/A1:2010
SRPS EN 50117-2-3:2010/A2:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz

 

 

EN 50117-2-3:2004
EN 50117-2-3:2004/A1:2008
EN 50117-2-3:2004/A2:2013

26.

SRPS EN 50117-2-4:2010
SRPS EN 50117-2-4:2010/A1:2010
SRPS EN 50117-2-4:2010/A2:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz

 

 

EN 50117-2-4:2004
EN 50117-2-4:2004/A1:2008
EN 50117-2-4:2004/A2:2013

27.

SRPS EN 50117-2-5:2010
SRPS EN 50117-2-5:2010/A1:2010
SRPS EN 50117-2-5:2010/A2:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz

 

 

EN 50117-2-5:2004
EN 50117-2-5:2004/A1:2008
EN 50117-2-5:2004/A2:2013
EN 50117-2-5:2004/AC:2012

28.

SRPS EN 50117-3-1:2010

Koaksijalni kablovi - Deo 3-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste za telekomunikacione primene - Minijaturni kablovi koji se koriste u sistemima digitalnih komunikacija

 

 

EN 50117-3-1:2002

29.

SRPS EN 50117-4-1:2010
SRPS EN 50117-4-1:2010/A1:2014

Koaksijalni kablovi - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim sklopovima za BCT prema EN 50173 - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz

 

 

EN 50117-4-1:2008
EN 50117-4-1:2008/A1:2013

30.

SRPS EN 50117-4-2:2016

Koaksijalni kablovi - Deo 4-2: Specifikacija podvrste CATV kablova do 6 GHz koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama

 

 

EN 50117-4-2:2015

31.

SRPS EN 50156-1:2019

Električna oprema za peći i pomoćna oprema - Deo 1: Zahtevi za projektovanje i instalisanje

 

 

EN 50156-1:2015

32.

SRPS EN 50156-2:2019

Električna oprema za peći i pomoćna oprema - Deo 2: Zahtevi za projektovanje, razvoj i odobrenje tipa sigurnosnih uređaja i podsistema

 

 

EN 50156-2:2015

33.

SRPS EN 50178:2010

Elektronska oprema za korišćenje u energetskim instalacijama

 

 

EN 50178:1997

34.

SRPS EN 50214:2010

Pljosnati savitljivi kablovi sa plaštom od polivinilhlorida

 

 

EN 50214:2006
EN 50214:2006/AC:2007

35.

SRPS EN 50250:2009
SRPS EN 50250:2009/A1:2015

Adapteri za konverziju za industrijsku upotrebu - Izmena 1

 

 

EN 50250:2002
EN 50250:2002/AC:2007
EN 50250:2002/A1:2015

36.

SRPS EN 50274:2009

Niskonaponski rasklopni blokovi - Zaštita od električnog udara - Zaštita od nenamernog direktnog dodira opasnih delova pod naponom

 

 

EN 50274:2002
EN 50274:2002/AC:2009

37.

SRPS EN 50288-1:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 1: Specifikacija vrste

 

 

EN 50288-1:2013

38.

SRPS EN 50288-2-1:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-2-1:2013

39.

SRPS EN 50288-2-2:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje

 

 

EN 50288-2-2:2013

40.

SRPS EN 50288-3-1:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 3-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-3-1:2013

41.

SRPS EN 50288-3-2:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 3-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje

 

 

EN 50288-3-2:2013

42.

SRPS EN 50288-4-1:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-4-1:2013

43.

SRPS EN 50288-4-2:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 4-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje

 

 

EN 50288-4-2:2013

44.

SRPS EN 50288-5-1:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 5-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-5-1:2013

45.

SRPS EN 50288-5-2:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 5-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje

 

 

EN 50288-5-2:2013

46.

SRPS EN 50288-6-1:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 6-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-6-1:2013

47.

SRPS EN 50288-6-2:2014

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 6-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje

 

 

EN 50288-6-2:2013

48.

SRPS EN 50288-7:2010

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunika­cije i upravljanje - Deo 7: Specifikacija podvrste za kablove za povezivanje instrumenata i upravljačke kablove

 

 

EN 50288-7:2005

49.

SRPS EN 50288-8:2012

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 8: Specifikacija za kablove tipa 1 koji su predviđeni za frekvencije do 2 MHz

 

 

EN 50288-8:2012

50.

SRPS EN 50288-9-1:2013

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 9-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 1 000 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-9-1:2012

51.

SRPS EN 50288-9-2:2016

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju - Deo 9-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 1 000 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke

 

 

EN 50288-9-2:2015

52.

SRPS EN 50288-10-1:2013

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 10-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 500 MHz - Horizontalni podni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-10-1:2012

53.

SRPS EN 50288-10-2:2016

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju - Deo 10-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 500 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke

 

 

EN 50288-10-2:2015

54.

SRPS EN 50288-11-1:2013

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 11-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 500 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama

 

 

EN 50288-11-1:2012

55.

SRPS EN 50288-11-2:2016

Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 11-2: Specifikacija podvrste neekranizovanih kablova od 1 MHz do 500 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke

 

 

EN 50288-11-2:2015

56.

SRPS EN 50289-1-3:2010

Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-3: Metode električkih ispitivanja - Dielektrička čvrstoća

 

 

EN 50289-1-3:2001

57.

SRPS EN 50289-1-4:2010

Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-4: Metode električkih ispitivanja - Otpornost izolacije

 

 

EN 50289-1-4:2001

58.

SRPS EN 50290-2-1:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-1: Opšta pravila za projektovanje i izradu

 

 

EN 50290-2-1:2005

59.

SRPS EN 50290-2-20:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-20: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Osnovni podaci

 

 

EN 50290-2-20:2001

60.

SRPS EN 50290-2-21:2010
SRPS EN 50290-2-21:2010/A1:2010
SRPS EN 50290-2-21:2010/A1:2010/AC:2016

Komunikacioni kablovi - Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za izolaciju

 

 

EN 50290-2-21:2001
EN 50290-2-21:2001/A1:2007
EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016
EN 50290-2-21:2001/AC:2003

61.

SRPS EN 50290-2-22:2010
SRPS EN 50290-2-22:2010/A1:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-22: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za plašt

 

 

EN 50290-2-22:2001
EN 50290-2-22:2001/A1:2007

62.

SRPS EN 50290-2-23:2014

Komunikacioni kablovi - Deo 2-23: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Polietilenska izolacija za višeparične kablove koji se koriste u pristupnim telekomunikacionim mrežama: Spoljašnji kablovi

 

 

EN 50290-2-23:2013

63.

SRPS EN 50290-2-24:2010
SRPS EN 50290-2-24:2010/A1:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-24: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE plašt

 

 

EN 50290-2-24:2002
EN 50290-2-24:2002/A1:2008

64.

SRPS EN 50290-2-25:2014

Komunikacioni kablovi - Deo 2-25: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja polipropilena za izolaciju

 

 

EN 50290-2-25:2013

65.

SRPS EN 50290-2-26:2010
SRPS EN 50290-2-26:2010/A1:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-26: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za izolaciju sa zakasnelim paljenjem

 

 

EN 50290-2-26:2002
EN 50290-2-26:2002/A1:2007

66.

SRPS EN 50290-2-27:2010
SRPS EN 50290-2-27:2010/A1:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-27: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za termoplastični plašt sa zakasnelim paljenjem

 

 

EN 50290-2-27:2002
EN 50290-2-27:2002/A1:2007
EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

67.

SRPS EN 50290-2-28:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-28: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja za ispunu za kablove sa punjenjem

 

 

EN 50290-2-28:2002

68.

SRPS EN 50290-2-29:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-29: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PE-a za unakrsnu izolaciju

 

 

EN 50290-2-29:2002

69.

SRPS EN 50290-2-30:2010

Komunikacioni kablovi - Deo 2-30: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Izolacija i plašt od poli (tetrafluoroetilen­heksafluoropropilena) (FEP)

 

 

EN 50290-2-30:2002

70.

SRPS EN 50290-4-1:2015

Komunikacioni kablovi - Deo 4-1: Opšta razmatranja za korišćenje kablova - Uslovi okoline i aspekti u pogledu bezbednosti

 

 

EN 50290-4-1:2014

71.

SRPS EN 50290-4-2:2015

Komunikacioni kablovi - Deo 4-2: Opšta razmatranja za korišćenje kablova - Uputstvo za korišćenje

 

 

EN 50290-4-2:2014

72.

SRPS EN 50363-0:2011

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 0: Opšte

 

 

EN 50363-0:2011

73.

SRPS EN 50363-1:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 1: Umrežene elastomerne izolacione mešavine

 

 

EN 50363-1:2005

74.

SRPS EN 50363-2-1:2009
SRPS EN 50363-2-1:2009/A1:2011

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 2-1: Umrežene elastomerne plaštevske mešavine

 

 

EN 50363-2-1:2005
EN 50363-2-1:2005/A1:2011

75.

SRPS EN 50363-2-2:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 2-2: Umrežene elastomerne prekrivne mešavine

 

 

EN 50363-2-2:2005

76.

SRPS EN 50363-3:2009
SRPS EN 50363-3:2009/A1:2011

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 3: PVC izolacione mešavine

 

 

EN 50363-3:2005
EN 50363-3:2005/A1:2011

77.

SRPS EN 50363-4-1:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 4-1: PVC plaštevske mešavine

 

 

EN 50363-4-1:2005

78.

SRPS EN 50363-4-2:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 4-2: PVC prekrivne mešavine

 

 

EN 50363-4-2:2005

79.

SRPS EN 50363-5:2009
SRPS EN 50363-5:2009/A1:2011

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 5: Beshalogene umrežene izolacione mešavine

 

 

EN 50363-5:2005
EN 50363-5:2005/A1:2011

80.

SRPS EN 50363-6:2009
SRPS EN 50363-6:2009/A1:2011

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 6: Beshalogene, umrežene plaštevske mešavine

 

 

EN 50363-6:2005
EN 50363-6:2005/A1:2011

81.

SRPS EN 50363-7:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 7: Beshalogene, termoplastične izolacione mešavine

 

 

EN 50363-7:2005

82.

SRPS EN 50363-8:2009
SRPS EN 50363-8:2009/A1:2011

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 8: Beshalogene, termoplastične plaštevske mešavine

 

 

EN 50363-8:2005
EN 50363-8:2005/A1:2011

83.

SRPS EN 50363-9-1:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 9-1: Razne izolacione mešavine - Umreženi polivinilhlorid (XLPVC)

 

 

EN 50363-9-1:2005

84.

SRPS EN 50363-10-1:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 10-1: Razne plaštevske mešavine - Umreženi polivinilhlorid (XLPVC)

 

 

EN 50363-10-1:2005

85.

SRPS EN 50363-10-2:2009

Izolacioni, plaštevski i prekrivni materijali za niskonaponske energetske kablove - Deo 10-2: Razne plaštevske mešavine - Termoplastični poliuretan

 

 

EN 50363-10-2:2005

86.

SRPS EN 50364:2011

Ograničenje izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz uređaja koji rade u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 300 GHz, a koriste se za elektronsko nadgledanje proizvoda (EAS), radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) i slične namene

 

 

EN 50364:2010

87.

SRPS EN 50369:2009

Sistemi za hermetičko uvlačenje kablova

 

 

EN 50369:2005

88.

SRPS EN 50395:2010
SRPS EN 50395:2010/A1:2011

Metode električnog ispitivanja za niskonaponske energetske kablove

 

 

EN 50395:2005
EN 50395:2005/A1:2011

89.

SRPS EN 50396:2010
SRPS EN 50396:2010/A1:2011

Metode neelektričnih ispitivanja za niskonaponske energetske kablove

 

 

EN 50396:2005
EN 50396:2005/A1:2011

90.

SRPS EN 50406-1:2010

Višeparični kablovi do krajnjeg korisnika koji se koriste u telekomunikacionim mrežama za velike brzine prenosa - Deo 1: Nadzemni kablovi

 

 

EN 50406-1:2004

91.

SRPS EN 50406-2:2010

Višeparični kablovi do krajnjeg korisnika koji se koriste u telekomunikacionim mrežama za velike brzine prenosa - Deo 2: Kablovi u kanalima i podzemni kablovi

 

 

EN 50406-2:2004

92.

SRPS EN 50407-1:2010

Višeparični kablovi koji se koriste u telekomunikacionim mrežama sa digitalnim pristupom za velike brzine prenosa - Deo 1: Spoljašnji kablovi

 

 

EN 50407-1:2004

93.

SRPS EN 50407-3:2015

Višeparični kablovi koji se koriste za velike brzine prenosa u digitalnim pristupnim telekomunikacionim mrežama - Deo 3: Višeparični kablovi ili kablovi u četvorkama do 100 MHz, za unutrašnju vertikalnu montažu, koji na maksimalnoj dužini do 100 m podržavaju univerzalne servise, xDSL i aplikacije do 100 Mbit/s preko IP

 

 

EN 50407-3:2014

94.

SRPS EN 50428:2008
SRPS EN 50428:2008/A1:2009
SRPS EN 50428:2008/A2:2009

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Dodatni standard - Sklopke i odgovarajući pribor za upotrebu u elektronskim sistemima za kuće i zgrade (HBES)

 

 

EN 50428:2005
EN 50428:2005/A1:2007
EN 50428:2005/A2:2009

95.

SRPS EN 50441-1:2013

Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 1: Neekranizovani kablovi - Klasa 1

 

 

EN 50441-1:2012

96.

SRPS EN 50441-2:2013

Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 2: Ekranizovani kablovi - Klasa 1

 

 

EN 50441-2:2012

97.

SRPS EN 50441-3:2010

Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 3: Ekranizovani kablovi - Klasa 3

 

 

EN 50441-3:2006

98.

SRPS EN 50441-4:2013

Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 4: Kablovi do 1 200 MHz - Klasa 3

 

 

EN 50441-4:2012

99.

SRPS EN 50445:2009

Familija standarda za proizvod koja pokazuje usaglašenost opreme za otporničko zavarivanje, elektrolučno zavarivanje i srodne procese sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima (0 Hz - 300 GHz)

 

 

EN 50445:2008

100.

SRPS EN 50491-4-1:2013

Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i za sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) - Deo 4-1: Opšti zahtevi funkcionisanja proizvoda koji su predviđeni za integraciju u elektronske sisteme u zgradama (HBES) i u sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS)

 

 

EN 50491-4-1:2012

101.

SRPS EN 50491-6-1:2014

Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) - Deo 6-1: HBES instalacije - Instalacije i planiranje

 

 

EN 50491-6-1:2014

102.

SRPS EN 50497:2009

Preporučena metoda ispitivanja za ocenjivanje rizika izlučenja omekšivača iz kablova sa izolacijom i plaštom od PVC-a

 

 

EN 50497:2007

103.

SRPS EN 50520:2021
SRPS EN 50520:2021/A1:2021

Prekrivne ploče i prekrivne trake za zaštitu i upozorenje na lokaciji ukopanih kablova ili ukopanih cevi u podzemnim instalacijama

 

 

EN 50520:2020,
EN 50520:2020/A1:2021

104.

SRPS EN 50525-1:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 50525-1:2011

105.

SRPS EN 50525-2-11:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-11: Kablovi za opštu primenu - Savitljivi kablovi sa termoplastičnom PVC izolacijom

 

 

EN 50525-2-11:2011

106.

SRPS EN 50525-2-12:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-12: Kablovi za opštu primenu - Kablovi sa termoplastičnom PVC izolacijom za spiralne priključne vodove

 

 

EN 50525-2-12:2011

107.

SRPS EN 50525-2-21:2011
SRPS EN 50525-2-21:2011/AC:2016

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-21: Kablovi za opštu primenu - Savitljivi kablovi sa umreženom izolacijom od elastomera

 

 

EN 50525-2-21:2011
EN 50525-2-21:2011/AC:2013

108.

SRPS EN 50525-2-22:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-22: Kablovi za opštu primenu- Upredeni kablovi visoke savitljivosti sa umreženom izolacijom od elastomera

 

 

EN 50525-2-22:2011

109.

SRPS EN 50525-2-31:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-31: Kablovi za opštu primenu - Jednožilni kablovi bez plašta sa termoplastičnom PVC izolacijom

 

 

EN 50525-2-31:2011

110.

SRPS EN 50525-2-41:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-41: Kablovi za opštu primenu - Jednožilni kablovi sa umreženom izolacijom od silikonske gume

 

 

EN 50525-2-41:2011

111.

SRPS EN 50525-2-42:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-42: Kablovi za opštu primenu - Jednožilni kablovi bez plašta sa umreženom EVA izolacijom

 

 

EN 50525-2-42:2011

112.

SRPS EN 50525-2-51:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-51: Kablovi za opštu primenu - Upravljački kablovi otporni na ulje sa termoplastičnom PVC izolacijom

 

 

EN 50525-2-51:2011

113.

SRPS EN 50525-2-71:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-71: Kablovi za opštu primenu - Pljosnati posrebreni kablovi sa termoplastičnom PVC izolacijom

 

 

EN 50525-2-71:2011

114.

SRPS EN 50525-2-72:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-72: Kablovi za opštu primenu - Pljosnati deljivi kablovi sa termoplastičnom PVC izolacijom

 

 

EN 50525-2-72:2011

115.

SRPS EN 50525-2-81:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-81: Kablovi za opštu primenu - Kablovi sa umreženom prekrivkom od elastomera za elektrolučno zavarivanje

 

 

EN 50525-2-81:2011

116.

SRPS EN 50525-2-82:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-82: Kablovi za opštu primenu - Kablovi sa umreženom izolacijom od elastomera za svetlosne nizove

 

 

EN 50525-2-82:2011

117.

SRPS EN 50525-2-83:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 2-83: Kablovi za opštu primenu - Višežilni kablovi sa umreženom izolacijom od silikonske gume

 

 

EN 50525-2-83:2011

118.

SRPS EN 50525-3-11:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 3-11: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar - Savitljivi kablovi sa beshalogenom termoplastičnom izolacijom i sa niskom emisijom dima

 

 

EN 50525-3-11:2011

119.

SRPS EN 50525-3-21:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 3-21: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar - Savitljivi kablovi sa umreženom beshalogenom izolacijom i sa niskom emisijom dima

 

 

EN 50525-3-21:2011
EN 50525-3-21:2011/AC:2013

120.

SRPS EN 50525-3-31:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 3-31: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar - Jednožilni kablovi bez plašta sa beshalogenom termoplastičnom izolacijom, i sa niskom emisijom dima

 

 

EN 50525-3-31:2011

121.

SRPS EN 50525-3-41:2011

Električni kablovi - Niskonaponski energetski kablovi naznačenih napona do i uključujući 450/750 V (Uo/U) - Deo 3-41: Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar - Jednožilni kablovi bez plašta, sa beshalogenom umreženom izolacijom i sa niskom emisijom dima

 

 

EN 50525-3-41:2011

122.

SRPS EN 50539-11:2019
SRPS EN 50539-11:2019/A1:2019

Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primenu koja uključuje i jednosmernu struju - Deo 11: Zahtevi i ispitivanja SPD za fotonaponske primene

 

 

EN 50539-11:2013
EN 50539-11:2013/A1:2014

123.

SRPS EN 50550:2011
SRPS EN 50550:2011/AC:2012
SRPS EN 50550:2011/A1:2015

Zaštitni uređaji prenapona mrežne frekvencije za domaćinstvo i slične primene (POP)

 

 

EN 50550:2011
EN 50550:2011/AC:2012
EN 50550:2011/A1:2014

124.

SRPS EN 50556:2011

Sistemi signala u drumskom saobraćaju

 

 

EN 50556:2011

125.

SRPS EN 50565-1:2014

Električni kablovi - Uputstvo za upotrebu kablova naznačenog napona koji nije veći od 450/750 V (Uo/U) - Deo 1: Opšte smernice

 

 

EN 50565-1:2014

126.

SRPS EN 50565-2:2014

Električni kablovi - Uputstvo za upotrebu kablova naznačenog napona koji nije veći od 450/750 V (Uo/U) - Deo 2: Posebne smernice koje se odnose na tipove kablova iz standarda EN 50525

 

 

EN 50565-2:2014

127.

SRPS EN 50615:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Posebni zahtevi za prevenciju i gašenje požara za električne ploče za kuvanje

 

 

EN 50615:2015

128.

SRPS EN 50618:2015

Električni kablovi za fotonaponske sisteme

 

 

EN 50618:2014

129.

SRPS EN 50620:2017
SRPS EN 50620:2017/A1:2019

Električni kablovi - Kablovi za punjenje električnih vozila

 

 

EN 50620:2017,
EN 50620:2017/A1:2019

130.

SRPS EN 50626-1:2023

Sistemi cevi ukopani u zemlju za zaštitu i vođenje izolovanih električnih kablova ili telekomunikacionih kablova - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 50626-1:2023

131.

SRPS EN 50626-2:2023

Sistemi cevi ukopani u zemlju za zaštitu i vođenje izolovanih električnih kablova ili telekomunikacionih kablova - Deo 2: Sistemi cevi od polietilena (PE), polipropilena (PP) ili neplastifikovanog poli(vinil hlorida) (PVC-U) - Zahtevi za kanale od punog zida, pribor i sistem koji se koristi za posebne primene

 

 

EN 50626-2:2023

132.

SRPS EN 50689:2021

Bezbednost laserskih proizvoda - Posebni zahtevi za laserske proizvode široke potrošnje

 

 

EN 50689:2021

133.

SRPS EN 60034-1:2013

Rotacione električne mašine - Deo 1: Naznačene vrednosti i karakteristike

 

 

EN 60034-1:2010
EN 60034-1:2010/AC:2010

134.

SRPS EN 60034-5:2009
SRPS EN 60034-5:2009/A1:2009

Rotacione električne mašine - Deo 5: Stepeni zaštite ostvareni pomoću integralnog projektovanja rotacionih električnih mašina (IP kôd) - Klasifikacija

 

 

EN 60034-5:2001
EN 60034-5:2001/A1:2007

135.

SRPS EN 60034-6:2010

Rotacione električne mašine - Deo 6: Metoda hlađenja (IC kôd)

 

 

EN 60034-6:1993

136.

SRPS EN 60034-7:2010
SRPS EN 60034-7:2010/A1:2010

Rotacione električne mašine - Deo 7: Klasifikacija tipova konstrukcije, načina montaže i rasporeda priključne kutije (IM kôd)

 

 

EN 60034-7:1993
EN 60034-7:1993/A1:2001

137.

SRPS EN 60034-8:2008
SRPS EN 60034-8:2008/A1:2015

Rotacione električne mašine - Deo 8: Označavanje krajeva namotaja i smer obrtanja

 

 

EN 60034-8:2007
EN 60034-8:2007/A1:2014

138.

SRPS EN 60034-9:2008
SRPS EN 60034-9:2008/A1:2008

Rotacione električne mašine - Deo 9: Granične vrednosti buke

 

 

EN 60034-9:2005
EN 60034-9:2005/A1:2007

139.

SRPS EN 60034-11:2008

Rotacione električne mašine - Deo 11: Termička zaštita

 

 

EN 60034-11:2004

140.

SRPS EN 60034-12:2008

Rotacione električne mašine - Deo 12: Karakteristike zaletanja jednobrzinskih trofaznih kaveznih asinhronih motora

 

 

EN 60034-12:2002
EN 60034-12:2002/A1:2007

141.

SRPS EN 60034-14:2008

Rotacione električne mašine - Deo 14: Mehaničke vibracije određenih mašina osne visine 56 mm i više - Merenje, ocena i granične vrednosti jačine vibracija

 

 

EN 60034-14:2004
EN 60034-14:2004/A1:2007

142.

SRPS EN 60051-1:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 1: Definicije i opšti zahtevi zajednički za sve delove

 

 

EN 60051-1:1998

143.

SRPS EN 60051-2:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 2: Posebni zahtevi za ampermetre i voltmetre

 

 

EN 60051-2:1989

144.

SRPS EN 60051-3:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 3: Posebni zahtevi za vatmetre i varmetre

 

 

EN 60051-3:1989
EN 60051-3:1989/A1:1995

145.

SRPS EN 60051-4:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 4: Posebni zahtevi za frekvencmetre

 

 

EN 60051-4:1989

146.

SRPS EN 60051-5:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 5: Posebni zahtevi za fazmetre, instrumente za merenje faktora snage i sinhronoskope

 

 

EN 60051-5:1989

147.

SRPS EN 60051-6:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 6: Posebni zahtevi za ommetre (impendansmetre) i instrumente za merenje provodnosti

 

 

EN 60051-6:1989

148.

SRPS EN 60051-7:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 7: Posebni zahtevi za višefunkcijske instrumente

 

 

EN 60051-7:1989

149.

SRPS EN 60051-8:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 8: Posebni zahtevi za pribor

 

 

EN 60051-8:1989

150.

SRPS EN 60051-9:2010

Analogni pokazni neposredni električni merni instrumenti i njihov pribor - Deo 9: Preporučene metode ispitivanja

 

 

EN 60051-9:1989
EN 60051-9:1989/A1:1995
EN 60051-9:1989/A2:1995

151.

SRPS EN 60110-1:2009

Energetski kondenzatori za instalacije sa indukcionim zagrevanjem - Deo 1: Opšte

 

 

EN 60110-1:1998

152.

SRPS EN 60127-1:2008
SRPS EN 60127-1:2008/A1:2012
SRPS EN 60127-1:2008/A2:2017

Minijaturni osigurači - Deo 1: Definicije za minijaturne osigurače i opšti zahtevi za zamenljive delove minijaturnih osigurača

 

 

EN 60127-1:2006
EN 60127-1:2006/A1:2011
EN 60127-1:2006/A2:2015

153.

SRPS EN 60127-2:2017

Minijaturni osigurači - Deo 2: Valjkasti zamenljivi delovi osigurača

 

 

EN 60127-2:2014

154.

SRPS EN 60127-3:2008
SRPS EN 60127-3:2008/A2:2008

Minijaturni osigurači - Deo 3: Subminijaturni zamenljivi delovi osigurača

 

 

EN 60127-3:1996,
EN 60127-3:1996/A2:2003,
EN 60127-3:1996/AC:1996

155.

SRPS EN 60127-4:2008
SRPS EN 60127-4:2008/A1:2010
SRPS EN 60127-4:2008/A2:2014

Minijaturni osigurači - Deo 4: Univerzalni modularni zamenljivi delovi osigurača (UMF) - Tipovi zamenljivih delova osigurača za montažu na ploču i kroz ploču

 

 

EN 60127-4:2005
EN 60127-4:2005/A1:2009
EN 60127-4:2005/A2:2013

156.

SRPS EN 60127-6:2017

Minijaturni osigurači - Deo 6: Držači osigurača za minijaturne zamenljive delove osigurača

 

 

EN 60127-6:2014

157.

SRPS EN 60127-7:2017

Minijaturni osigurači - Deo 7: Minijaturni osigurači za specijalne primene

 

 

EN 60127-7:2016

158.

SRPS EN 60143-2:2014

Redni kondenzatori za energetske sisteme - Deo 2: Zaštitna oprema za redno spregnute kondenzatore

 

 

EN 60143-2:2013

159.

SRPS EN 60155:2010
SRPS EN 60155:2010/A1:2010
SRPS EN 60155:2010/A2:2010

Tinjavi starteri za fluorescentne sijalice

 

 

EN 60155:1995
EN 60155:1995/A1:1995
EN 60155:1995/A2:2007

160.

SRPS EN 60204-1:2020

Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60204-1:2018

161.

SRPS EN 60204-32:2009

Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: Zahtevi za dizalice

 

 

EN 60204-32:2008

162.

SRPS EN 60215:2010

Zahtevi za bezbednost predajničkih uređaja i opreme

 

 

EN 60215:1989
EN 60215:1989/A1:1992
EN 60215:1989/A2:1994

163.

SRPS EN 60228:2009

Provodnici izolovanih kablova

 

 

EN 60228:2005
EN 60228:2005/AC:2005

164.

SRPS EN IEC 60238:2018

Grla za sijalice sa Edisonovim navojem

 

 

EN IEC 60238:2018

165.

SRPS EN 60252-1:2012
SRPS EN 60252-1:2012/A1:2014

Kondenzatori motora za naizmeničnu struju - Deo 1: Opšte - Performanse, ispitivanje i naznačene karakteristike - Zahtevi za bezbednost - Uputstvo za instalisanje i rad

 

 

EN 60252-1:2011
EN 60252-1:2011/A1:2013

166.

SRPS EN 60252-2:2012
SRPS EN 60252-2:2012/A1:2014

Kondenzatori motora za naizmeničnu struju - Deo 2: Kondenzatori za pokretanje motora

 

 

EN 60252-2:2011
EN 60252-2:2011/A1:2013

167.

SRPS EN 60255-27:2015

Merni releji i zaštitna oprema - Deo 27: Zahtevi za bezbednost proizvoda

 

 

EN 60255-27:2014

168.

SRPS EN 60269-1:2008
SRPS EN 60269-1:2008/A1:2010
SRPS EN 60269-1:2008/A2:2015

Niskonaponski osigurači - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60269-1:2007
EN 60269-1:2007/A1:2009
EN 60269-1:2007/A2:2014

169.

SRPS HD 60269-2:2014

Niskonaponski osigurači - Deo 2: Dodatni zahtevi za osigurače za upotrebu od strane ovlašćenih osoba (osigurači uglavnom za upotrebu u industrijske svrhe) - Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do K

 

 

HD 60269-2:2013

170.

SRPS HD 60269-3:2012
SRPS HD 60269-3:2012/A1:2014

Niskonaponski osigurači-Deo 3: Dopunski zahtevi za osigurače za upotrebu od strane neovlašćenih osoba (osigurači pretežno za domaćinstvo i slične primene)-Primeri standardizovanih sistema osigurača od A do F

 

 

HD 60269-3:2010
HD 60269-3:2010/A1:2013

171.

SRPS EN 60269-4:2011
SRPS EN 60269-4:2011/A1:2012

Niskonaponski osigurači - Deo 4: Dopunski zahtevi za zamenljive delove osigurača za zaštitu poluprovodničkih aparata

 

 

EN 60269-4:2009
EN 60269-4:2009/A1:2012

172.

SRPS EN 60269-6:2012

Niskonaponski osigurači - Deo 6: Dodatni zahtevi za zamenljive delove osigurača za zaštitu solarnih fotonaponskih energetskih sistema

 

 

EN 60269-6:2011

173.

SRPS EN 60309-1:2009
SRPS EN 60309-1:2009/A2:2012

Utikači, priključnice i spojnice za industrijske svrhe - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60309-1:1999
EN 60309-1:1999/A1:2007
EN 60309-1:1999/A2:2012
EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

174.

SRPS EN 60309-2:2009
SRPS EN 60309-2:2009/A2:2012

Utikači, priključnice i spojnice za industrijske svrhe - Deo 2: Zahtevi za dimenzionalnu zamenljivost čepova i kontaktnih čaura priključnog pribora

 

 

EN 60309-2:1999
EN 60309-2:1999/A1:2007
EN 60309-2:1999/A2:2012

175.

SRPS EN 60309-4:2009
SRPS EN 60309-4:2009/A1:2012

Utikači, priključnice i spojnice za industrijske svrhe - Deo 4: Priključnice i natikači sa zabravljenjem ili bez zabravljenja

 

 

EN 60309-4:2007
EN 60309-4:2007/A1:2012

176.

SRPS EN IEC 60320-1:2021

Spojnice za aparate u domaćinstvu i slične opšte svrhe - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN IEC 60320-1:2021

177.

SRPS EN 60320-2-1:2008

Spojnice za aparate za domaćinstvo i slične opšte svrhe - Deo 2-1: Spojnice za mašine za šivenje

 

 

EN 60320-2-1:2000

178.

SRPS EN 60320-2-2:2008

Spojnice za aparate za domaćinstvo i slične opšte svrhe - Deo 2-2: Spojnice za međusobno povezivanje za domaćinstvo i sličnu opremu

 

 

EN 60320-2-2:1998

179.

SRPS EN IEC 60320-2-4:2021

Spojnice za aparate za domaćinstvo i slične opšte svrhe - Deo 2-4: Spojnice zavisne od težine aparata za sparivanje

 

 

EN IEC 60320-2-4:2021

180.

SRPS EN 60332-1-1:2009
SRPS EN 60332-1-1:2009/A1:2016

Ispitivanja električnih i optičkih kablova u uslovima požara - Deo 1-1: Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu - Aparatura

 

 

EN 60332-1-1:2004
EN 60332-1-1:2004/A1:2015

181.

SRPS EN 60332-1-2:2009
SRPS EN 60332-1-2:2009/A1:2016

Ispitivanja električnih i optičkih kablova u uslovima požara - Deo 1-2: Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu - Postupak za prethodno podešeni plamen od 1 kW

 

 

EN 60332-1-2:2004
EN 60332-1-2:2004/A1:2015

182.

SRPS EN 60332-1-3:2009
SRPS EN 60332-1-3:2009/A1:2016

Ispitivanja električnih i optičkih kablova u uslovima požara - Deo 1-3: Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu - Postupak za određivanje zapaljenih kapljica/čestica

 

 

EN 60332-1-3:2004
EN 60332-1-3:2004/A1:2015

183.

SRPS EN 60332-2-1:2009

Ispitivanja električnih i optičkih kablova u uslovima požara - Deo 2-1: Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu malog preseka - Aparatura

 

 

EN 60332-2-1:2004

184.

SRPS EN 60332-2-2:2009

Ispitivanja električnih i optičkih kablova u uslovima požara - Deo 2-2: Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu malog preseka - Postupak za difuzioni plamen

 

 

EN 60332-2-2:2004

185.

SRPS EN 60332-3-10:2010

Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara - Deo 3-10: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova - Aparatura

 

 

EN 60332-3-10:2009

186.

SRPS EN 60332-3-21:2010

Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara - Deo 3-21: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova - Kategorija A F/R

 

 

EN 60332-3-21:2009

187.

SRPS EN 60332-3-22:2010

Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara - Deo 3-22: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova - Kategorija A

 

 

EN 60332-3-22:2009

188.

SRPS EN 60332-3-23:2010

Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara - Deo 3-23: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova - Kategorija B

 

 

EN 60332-3-23:2009

189.

SRPS EN 60332-3-24:2010

Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara - Deo 3-24: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova - Kategorija C

 

 

EN 60332-3-24:2009

190.

SRPS EN 60332-3-25:2010

Ispitivanje električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima u uslovima požara - Deo 3-25: Ispitivanje širenja vertikalnog plamena vertikalno postavljenog snopa žica ili kablova - Kategorija D

 

 

EN 60332-3-25:2009

191.

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-1:2012/AC:2014
SRPS EN 60335-1:2012/A11:2015
SRPS EN 60335-1:2016/A13:2017
SRPS EN 60335-1:2012/A1:2020
SRPS EN 60335-1:2012/A14:2020
SRPS EN 60335-1:2012/A2:2020
SRPS EN 60335-1:2012/A15:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost --Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60335-1:2012,
EN 60335-1:2012/AC:2014,
EN 60335-1:2012/A11:2014,
EN 60335-1:2012/A13:2017,
EN 60335-1:2012/A1:2019,
EN 60335-1:2012/A14:2019,
EN 60335-1:2012/A2:2019,
EN 60335-1:2012/A15:2021

192.

SRPS EN 60335-2-2:2011
SRPS EN 60335-2-2:2011/A11:2013
SRPS EN 60335-2-2:2011/A1:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-2: Posebni zahtevi za usisivače i aparate za čišćenje sa usisavanjem vode

 

 

EN 60335-2-2:2010
EN 60335-2-2:2010/A11:2012
EN 60335-2-2:2010/A1:2013

193.

SRPS EN 60335-2-3:2016
SRPS EN 60335-2-3:2016/A1:2021

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-3: Posebni zahtevi za električne pegle

 

 

EN 60335-2-3:2016,
EN 60335-2-3:2016/A1:2020

194.

SRPS EN 60335-2-4:2011
SRPS EN 60335-2-4:2011/A1:2015
SRPS EN 60335-2-4:2011/A11:2019
SRPS EN 60335-2-4:2011/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-4: Posebni zahtevi za centrifuge za rublje

 

 

EN 60335-2-4:2010,
EN 60335-2-4:2010/A1:2015,
EN 60335-2-4:2010/A11:2018,
EN 60335-2-4:2010/A2:2019

195.

SRPS EN 60335-2-5:2015
SRPS EN 60335-2-5:2015/A11:2020
SRPS EN 60335-2-5:2015/A1:2021

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za mašine za pranje posuđa

 

 

EN 60335-2-5:2015
EN 60335-2-5:2015/A11:2019,
EN 60335-2-5:2015/A1:2020

196.

SRPS EN 60335-2-6:2015
SRPS EN 60335-2-6:2015/A1:2021
SRPS EN 60335-2-6:2015/A11:2021

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-6: Posebni zahtevi za stacionarne električne štednjake, radne ploče za kuvanje, pećnice i slične aparate

 

 

EN 60335-2-6:2015
EN 60335-2-6:2015/A1:2020,
EN 60335-2-6:2015/A11:2020

197.

SRPS EN 60335-2-7:2011
SRPS EN 60335-2-7:2011/A1:2013
SRPS EN 60335-2-7:2011/A11:2014
SRPS EN 60335-2-7:2011/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-7: Posebni zahtevi za mašine za pranje rublja

 

 

EN 60335-2-7:2010
EN 60335-2-7:2010/A1:2013
EN 60335-2-7:2010/A11:2013
EN 60335-2-7:2010/A2:2019

198.

SRPS EN 60335-2-8:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate

 

 

EN 60335-2-8:2015
EN 60335-2-8:2015/A1:2016

199.

SRPS EN 60335-2-9:2008
SRPS EN 60335-2-9:2008/A13:2011
SRPS EN 60335-2-9:2008/A13:2011/AC:2011
SRPS EN 60335-2-9:2008/A13:2011/AC:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za roštilje, tostere i slične prenosne kuhinjske aparate

 

 

EN 60335-2-9:2003
EN 60335-2-9:2003/A1:2004
EN 60335-2-9:2003/A2:2006
EN 60335-2-9:2003/A12:2007
EN 60335-2-9:2003/A13:2010
EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011
EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

Ograničenje:
Primena sledećih delova SRPS EN 60335-2-9:2008, zaključno sa poslednjom izmenom A13:2011, ne pruža pretpostavku o usaglašenosti sa bezbednosnim ciljevima utvrđenim u tački 1.3) Priloga 1 Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Službeni glasnik RS", broj 25/16), a u vezi sa tačkom 2.2) tog priloga:
- fusnota b Tabele Z101 u Odeljku 11,
- delovi Odeljka 7.1 koji se odnose na fusnotu b Tabele Z101,
- delovi Odeljka 11.Z10x koji se odnose na ventilacione otvore.

200.

SRPS EN 60335-2-10:2008
SRPS EN 60335-2-10:2008/A1:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-10: Posebni zahtevi za mašine za održavanje podova i mašine za ribanje

 

 

EN 60335-2-10:2003
EN 60335-2-10:2003/A1:2008

201.

SRPS EN IEC 60335-2-11:2023
SRPS EN IEC 60335-2-11:2023/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-11: Posebni zahtevi za mašine za sušenje rublja sa bubnjem

SRPS EN 60335-2-11:2011
SRPS EN 60335-2 11:2011/A11:2013
SRPS EN 60335-2-11:2011/A1:2015

17.9.2024.

EN IEC 60335-2-11:2022,
EN IEC 60335-2-
11:2022/A11:2022

202.

SRPS EN 60335-2-12:2008
SRPS EN 60335-2-12:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-12:2008/A11:2020
SRPS EN 60335-2-12:2008/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-12: Posebni zahtevi za ploče za podgrevanje i slične aparate

 

 

EN 60335-2-12:2003,
EN 60335-2-12:2003/A1:2008,
EN 60335-2-12:2003/A11:2019,
EN 60335-2-12:2003/A2:2019

203.

SRPS EN 60335-2-13:2011
SRPS EN 60335-2-13:2011/A11:2013
SRPS EN 60335-2-13:2011/A1:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-13: Posebni zahtevi za friteze, tiganje i slične aparate

 

 

EN 60335-2-13:2010
EN 60335-2-13:2010/A11:2012
EN 60335-2-13:2010/A1:2019

204.

SRPS EN 60335-2-15:2016
SRPS EN 60335-2-15:2016/A11:2019
SRPS EN 60335-2-15:2016/A12:2023
SRPS EN 60335-2-15:2016/A1:2023
SRPS EN 60335-2-15:2016/A2:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-15: Posebni zahtevi za aparate za zagrevanje tečnosti

 

 

EN 60335-2-15:2016,
EN 60335-2-15:2016/A11:2018,
EN 60335-2-15:2016/A12:2021,
EN 60335-2-15:2016/A1:2021,
EN 60335-2-15:2016/A2:2021

205.

SRPS EN 60335-2-16:2008
SRPS EN 60335-2-16:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-16:2008/A2:2012
SRPS EN 60335-2-16:2008/A11:2019

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-16: Posebni zahtevi za mašine za usitnjavanje ostataka hrane

 

 

EN 60335-2-16:2003
EN 60335-2-16:2003/A1:2008
EN 60335-2-16:2003/A2:2012
EN 60335-2-16:2003/A11:2018

206.

SRPS EN 60335-2-17:2013
SRPS EN 60335-2-17:2013/A11:2020
SRPS EN 60335-2-17:2013/A1:2021
SRPS EN 60335-2-17:2013/A2:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-17: Posebni zahtevi za električne pokrivače, jastuke, odeću i slične savitljive aparate za zagrevanje

 

 

EN 60335-2-17:2013
EN 60335-2-17:2013/A11:2019,
EN 60335-2-17:2013/A1:2020,
EN 60335-2-17:2013/A2:2021

207.

SRPS EN 60335-2-21:2023
SRPS EN 60335-2-21:2023/A1:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-21: Posebni zahtevi za akumulacione zagrevače vode

 

 

EN 60335-2-21:2021,
EN 60335-2-21:2021/A1:2021

208.

SRPS EN 60335-2-23:2009
SRPS EN 60335-2-23:2009/A11:2011
SRPS EN 60335-2-23:2009/A11:2011/AC:2013
SRPS EN 60335-2-23:2009/A2:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose

 

 

EN 60335-2-23:2003
EN 60335-2-23:2003/A1:2008
EN 60335-2-23:2003/A11:2010
EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012
EN 60335-2-23:2003/A2:2015

209.

SRPS EN IEC 60335-2-24:2023
SRPS EN IEC 60335-2-24:2023/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-24: Posebni zahtevi za aparate za hlađenje, aparate za sladoled i ledomate

SRPS EN 60335-2-24:2012
SRPS EN 60335-2-24:2012/A1:2019
SRPS EN 60335-2-24:2012/A2:2019
SRPS EN 60335-2-24:2012/A11:2021

13.6.2025.

EN IEC 60335-2-24:2022,
EN IEC 60335-2-
24:2022/A11:2022

210.

SRPS EN IEC 60335-2-25:2023
SRPS EN IEC 60335-2-25:2023/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-25: Posebni zahtevi za mikrotalasne pećnice, uključujući kombinovane mikrotalasne pećnice

 

 

EN IEC 60335-2-25:2021,
EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021

211.

SRPS EN 60335-2-26:2008
SRPS EN 60335-2-26:2008/A1:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-26: Posebni zahtevi za satove

 

 

EN 60335-2-26:2003
EN 60335-2-26:2003/A1:2008

212.

SRPS EN 60335-2-27:2014
SRPS EN 60335-2-27:2014/A1:2021
SRPS EN 60335-2-27:2014/A2:2021
SRPS EN 60335-2-27:2014/AC:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-27: Posebni zahtevi za aparate za negu kože pomoću ultraljubičastog i infracrvenog zračenja

 

 

EN 60335-2-27:2013
EN 60335-2-27:2013/A1:2020,
EN 60335-2-27:2013/A2:2020,
EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11

213.

SRPS EN 60335-2-28:2008
SRPS EN 60335-2-28:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-28:2008/A11:2019

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-28: Posebni zahtevi za mašine za šivenje

 

 

EN 60335-2-28:2003
EN 60335-2-28:2003/A1:2008
EN 60335-2-28:2003/A11:2018

214.

SRPS EN 60335-2-29:2023
SRPS EN 60335-2-29:2023/A1:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-29: Posebni zahtevi za punjače baterija

 

 

EN 60335-2-29:2021,
EN 60335-2-29:2021/A1:2021

215.

SRPS EN 60335-2-30:2011
SRPS EN 60335-2-30:2011/A11:2012
SRPS EN 60335-2-30:2011/AC:2015
SRPS EN 60335-2-30:2011/A1:2021
SRPS EN 60335-2-30:2011/A12:2021
SRPS EN 60335-2-30:2011/A13:2023
SRPS EN 60335-2-30:2011/A2:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-30: Posebni zahtevi za grejalice za prostorije

SRPS EN 60335-2-30:2011
SRPS EN 60335-2-30:2011/A11:2012
SRPS EN 60335-2-30:2011/AC:2015
SRPS EN 60335-2-30:2011/A1:2021
SRPS EN 60335-2-30:2011/A12:2021

17.9.2024.

EN 60335-2-30:2009
EN 60335-2-30:2009/AC:2010
EN 60335-2-30:2009/A11:2012
EN 60335-2-30:2009/AC:2014
EN 60335-2-30:2009/A1:2020,
EN 60335-2-30:2009/A12:2020
EN 60335-2-30:2009/A13:2022,
EN 60335-2-30:2009/A2:2022

216.

SRPS EN 60335-2-31:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-31: Posebni zahtevi za kuhinjske nape i druge ventilatore za odstranjivanje dima

 

 

EN 60335-2-31:2014

217.

SRPS EN 60335-2-32:2008
SRPS EN 60335-2-32:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-32:2008/A2:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-32: Posebni zahtevi za aparate za masažu

 

 

EN 60335-2-32:2003
EN 60335-2-32:2003/A1:2008
EN 60335-2-32:2003/A2:2015

218.

SRPS EN 60335-2-34:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-34: Posebni zahtevi za motor-kompresore

 

 

EN 60335-2-34:2013

219.

SRPS EN 60335-2-35:2016
SRPS EN 60335-2-35:2016/A1:2020
SRPS EN 60335-2-35:2016/A2:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-35: Posebni zahtevi za protočne zagrevače vode

 

 

EN 60335-2-35:2016
EN 60335-2-35:2016/A1:2019,
EN 60335-2-35:2016/A2:2021

220.

SRPS EN 60335-2-36:2008
SRPS EN 60335-2-36:2008/A2:2009
SRPS EN 60335-2-36:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-36:2008/AC:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-36: Posebni zahtevi za komercijalne električne štednjake, pećnice, radne ploče za kuvanje i grejne ploče

 

 

EN 60335-2-36:2002
EN 60335-2-36:2002/A1:2004
EN 60335-2-36:2002/A2:2008
EN 60335-2-36:2002/A11:2012
EN 60335-2-36:2002/AC:2007

221.

SRPS EN 60335-2-37:2008
SRPS EN 60335-2-37:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-37:2008/A11:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-37: Posebni zahtevi za komercijalne friteze

 

 

EN 60335-2-37:2002
EN 60335-2-37:2002/AC:2007
EN 60335-2-37:2002/A1:2008
EN 60335-2-37:2002/A11:2012

222.

SRPS EN 60335-2-38:2008
SRPS EN 60335-2-38:2008/A1:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-38: Posebni zahtevi za komercijalne električne kontaktne roštilje i grilove sa rešetkom

 

 

EN 60335-2-38:2003
EN 60335-2-38:2003/AC:2007
EN 60335-2-38:2003/A1:2008

223.

SRPS EN 60335-2-39:2009
SRPS EN 60335-2-39:2009/A2:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-39: Posebni zahtevi za komercijalne električne posude za višenamensko kuvanje

 

 

EN 60335-2-39:2003
EN 60335-2-39:2003/AC:2007
EN 60335-2-39:2003/A1:2004
EN 60335-2-39:2003/A2:2008

224.

SRPS EN 60335-2-40:2010
SRPS EN 60335-2-40:2010/A13:2012
SRPS EN 60335-2-40:2010/Corr:2011
SRPS EN 60335-2-40:2010/Corr:2011

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-40: Posebni zahtevi za električne toplotne pumpe, klimatizere i sušače vazduha

 

 

EN 60335-2-40:2003
EN 60335-2-40:2003/A11:2004
EN 60335-2-40:2003/A12:2005
EN 60335-2-40:2003/A1:2006
EN 60335-2-40:2003/A2:2009
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
EN 60335-2-40:2003/AC:2010
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

225.

SRPS EN IEC 60335-2-41:2023
SRPS EN IEC 60335-2-41:2023/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-41: Posebni zahtevi za pumpe

 

 

EN IEC 60335-2-41:2021,
EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

226.

SRPS EN 60335-2-42:2008
SRPS EN 60335-2-42:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-42:2008/A11:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-42: Posebni zahtevi za komercijalne električne aparate za kuvanje sa prinudnim strujanjem vrelog vazduha, aparate za kuvanje parom i kombinovane aparate

 

 

EN 60335-2-42:2003
EN 60335-2-42:2003/AC:2007
EN 60335-2-42:2003/A1:2008
EN 60335-2-42:2003/A11:2012

227.

SRPS EN IEC 60335-2-43:2021

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-43: Posebni zahtevi za električne sušače rublja i grejne šipke

 

 

EN IEC 60335-2-43:2020,
EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020

228.

SRPS EN 60335-2-44:2008
SRPS EN 60335-2-44:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-44:2008/A2:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-44: Posebni zahtevi za mašine za peglanje

 

 

EN 60335-2-44:2002
EN 60335-2-44:2002/A1:2008
EN 60335-2-44:2002/A2:2012

229.

SRPS EN 60335-2-45:2008
SRPS EN 60335-2-45:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-45:2008/A2:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-45: Posebni zahtevi za prenosne grejne alate i slične aparate

 

 

EN 60335-2-45:2002
EN 60335-2-45:2002/A1:2008
EN 60335-2-45:2002/A2:2012

230.

SRPS EN 60335-2-47:2008
SRPS EN 60335-2-47:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-47:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-47:2008/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-47: Posebni zahtevi za električne komercijalne kotlove za kuvanje

 

 

EN 60335-2-47:2003
EN 60335-2-47:2003/AC:2007
EN 60335-2-47:2003/A1:2008
EN 60335-2-47:2003/A11:2012
EN 60335-2-47:2003/A2:2019

231.

SRPS EN 60335-2-48:2008
SRPS EN 60335-2-48:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-48:2008
/A11:2012
SRPS EN 60335-2-48:2008
/AC:2013
SRPS EN 60335-2-48:2008/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-48: Posebni zahtevi za komercijalne roštilje i tostere

 

 

EN 60335-2-48:2003
EN 60335-2-48:2003/A1:2008
EN 60335-2-48:2003/A11:2012
EN 60335-2-48:2003/AC:2007
EN 60335-2-48:2003/A2:2019

232.

SRPS EN 60335-2-49:2008
SRPS EN 60335-2-49:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-49:2008/A11:2012
SRPS EN 60335-2-49:2008/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-49: Posebni zahtevi za komercijalne električne tople ormare

 

 

EN 60335-2-49:2003
EN 60335-2-49:2003/AC:2007
EN 60335-2-49:2003/A1:2008
EN 60335-2-49:2003/A11:2012
EN 60335-2-49:2003/A2:2019

233.

SRPS EN 60335-2-50:2008

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-50: Posebni zahtevi za električne tople kupke

 

 

EN 60335-2-50:2003
EN 60335-2-50:2003/A1:2008
EN 60335-2-50:2003/AC:2007

234.

SRPS EN 60335-2-51:2008
SRPS EN 60335-2-51:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-51:2008/A2:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-51: Posebni zahtevi za cirkulacione neprenosive pumpe za instalacije grejanja i distribuciju vode

 

 

EN 60335-2-51:2003
EN 60335-2-51:2003/A1:2008
EN 60335-2-51:2003/A2:2012

235.

SRPS EN 60335-2-52:2008
SRPS EN 60335-2-52:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-52:2008/A11:2011
SRPS EN 60335-2-52:2008/A11:2011/AC:2013
SRPS EN 60335-2-52:2008/A12:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-52: Posebni zahtevi za aparate za negu usta

 

 

EN 60335-2-52:2003
EN 60335-2-52:2003/A1:2008
EN 60335-2-52:2003/A11:2010
EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012
EN 60335-2-52:2003/A12:2019

236.

SRPS EN 60335-2-53:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-53: Posebni zahtevi za grejne aparate za saune i infracrvene kabine

 

 

EN 60335-2-53:2011

237.

SRPS EN 60335-2-54:2010
SRPS EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015
SRPS EN 60335-2-54:2010/A11:2013
SRPS EN 60335-2-54:2010/A1:2016
SRPS EN 60335-2-54:2010/A2:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-54: Posebni zahtevi za aparate za čišćenje površina u domaćinstvu pomoću tečnosti ili pare

 

 

EN 60335-2-54:2008
EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015
EN 60335-2-54:2008/A11:2012
EN 60335-2-54:2008/A1:2015
EN 60335-2-54:2008/A2:2021

238.

SRPS EN 60335-2-55:2008
SRPS EN 60335-2-55:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-55:2008/A11:2019

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo2-55: Posebni zahtevi za električne aparate koji se koriste u akvarijumima i vrtnim jezercima

 

 

EN 60335-2-55:2003
EN 60335-2-55:2003/A1:2008
EN 60335-2-55:2003/A11:2018

239.

SRPS EN 60335-2-56:2010
SRPS EN 60335-2-56:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-56:2010/A2:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-56: Posebni zahtevi za projektore i slične aparate

 

 

EN 60335-2-56:2003
EN 60335-2-56:2003/A1:2008
EN 60335-2-56:2003/A2:2014

240.

SRPS EN 60335-2-58:2008

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa

 

 

EN 60335-2-58:2005

241.

SRPS EN 60335-2-59:2010
SRPS EN 60335-2-59:2010/A1:2011
SRPS EN 60335-2-59:2010/A2:2011
SRPS EN 60335-2-59:2010/A11:2019

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-59: Posebni zahtevi za aparate za uništavanje insekata

 

 

EN 60335-2-59:2003
EN 60335-2-59:2003/A1:2006
EN 60335-2-59:2003/A2:2009
EN 60335-2-59:2003/A11:2018

242.

SRPS EN 60335-2-60:2008
SRPS EN 60335-2-60:2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-60:2009/A2:2009
SRPS EN 60335-2-60:2008/A11:2011
SRPS EN 60335-2-60:2008/A12:2011

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-60: Posebni zahtevi za hidromasažne kade i spa kupatila

 

 

EN 60335-2-60:2003
EN 60335-2-60:2003/A1:2005
EN 60335-2-60:2003/A2:2008
EN 60335-2-60:2003/A11:2010
EN 60335-2-60:2003/A12:2010

243.

SRPS EN 60335-2-61:2008
SRPS EN 60335-2-61:2009/A2:2009
SRPS EN 60335-2-61:2008/A12:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-61: Posebni zahtevi za termoakumulacione peći

 

 

EN 60335-2-61:2003
EN 60335-2-61:2003/A1:2005
EN 60335-2-61:2003/A2:2008
EN 60335-2-61:2003/A11:2019,
EN 60335-2-61:2003/A12:2021

244.

SRPS EN 60335-2-62:2008
SRPS EN 60335-2-62:2009/A1:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-62: Posebni zahtevi za komercijalne električne sudopere za ispiranje

 

 

EN 60335-2-62:2003
EN 60335-2-62:2003/AC:2007
EN 60335-2-62:2003/A1:2008

245.

SRPS EN 60335-2-65:2010
SRPS EN 60335-2-65:2010/A1:2010
SRPS EN 60335-2-65:2010/A11:2013

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-65: Posebni zahtevi za aparate za prečišćavanje vazduha

 

 

EN 60335-2-65:2003
EN 60335-2-65:2003/A1:2008
EN 60335-2-65:2003/A11:2012

246.

SRPS EN 60335-2-66:2008
SRPS EN 60335-2-66:2009/A1:2009
SRPS EN 60335-2-66:2008/A2:2012
SRPS EN 60335-2-66:2008/A11:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-66: Posebni zahtevi za grejače vodenih kreveta

 

 

EN 60335-2-66:2003
EN 60335-2-66:2003/A1:2008
EN 60335-2-66:2003/A2:2012
EN 60335-2-66:2003/A11:2019

247.

SRPS EN 60335-2-70:2010

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost-Deo 2-70: Posebni zahtevi za mašine za mužu

 

 

EN 60335-2-70:2002

248.

SRPS EN 60335-2-71:2008
SRPS EN 60335-2-71:2008/A1:2008

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-71: Posebni zahtevi za električne grejne aparate koji se koriste za rasplođavanje i uzgoj životinja

 

 

EN 60335-2-71:2003
EN 60335-2-71:2003/A1:2007

249.

SRPS EN 60335-2-73:2008
SRPS EN 60335-2-73:2008/A2:2011
SRPS EN 60335-2-73:2008/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-73: Posebni zahtevi za trajno uronjene grejače

 

 

EN 60335-2-73:2003
EN 60335-2-73:2003/A1:2006
EN 60335-2-73:2003/A2:2009
EN 60335-2-73:2003/A11:2021

250.

SRPS EN 60335-2-74:2008
SRPS EN 60335-2-74:2008/A2:2011
SRPS EN 60335-2-74:2008/A11:2019

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-74: Posebni zahtevi za prenosne uronjive grejače

 

 

EN 60335-2-74:2003
EN 60335-2-74:2003/A1:2006
EN 60335-2-74:2003/A2:2009
EN 60335-2-74:2003/A11:2018

251.

SRPS EN 60335-2-75:2011
SRPS EN 60335-2-75:2011/A1:2011
SRPS EN 60335-2-75:2011/A11:2011
SRPS EN 60335-2-75:2011/A2:2011
SRPS EN 60335-2-75:2011/A12:2011

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-75: Posebni zahtevi za komercijalne aparate za samoposluživanje i automate za prodaju

 

 

EN 60335-2-75:2004
EN 60335-2-75:2004/A1:2005
EN 60335-2-75:2004/A11:2006
EN 60335-2-75:2004/A2:2008
EN 60335-2-75:2004/A12:2010

252.

SRPS EN 60335-2-78:2008
SRPS EN 60335-2-78:2009/A1:2009
SRPS EN 60335-2-78:2008/A11:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-78: Posebni zahtevi za roštilje koji se koriste na otvorenom prostoru

 

 

EN 60335-2-78:2003
EN 60335-2-78:2003/A1:2008
EN 60335-2-78:2003/A11:2020

253.

SRPS EN 60335-2-80:2010
SRPS EN 60335-2-80:2010/A2:2011

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost -Deo 2-80: Posebni zahtevi za ventilatore

 

 

EN 60335-2-80:2003
EN 60335-2-80:2003/A1:2004
EN 60335-2-80:2003/A2:2009

254.

SRPS EN 60335-2-81:2009
SRPS EN 60335-2-81:2009/A2:2012

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-81: Posebni zahtevi za aparate za grejanje stopala i grejne podmetače

 

 

EN 60335-2-81:2003
EN 60335-2-81:2003/A1:2007
EN 60335-2-81:2003/A2:2012

255.

SRPS EN 60335-2-82:2008
SRPS EN 60335-2-82:2009/A1:2009
SRPS EN 60335-2-82:2008/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-82: Posebni zahtevi za aparate za zabavu i aparate za pružanje ličnih usluga

 

 

EN 60335-2-82:2003
EN 60335-2-82:2003/A1:2008
EN 60335-2-82:2003/A2:2020

256.

SRPS EN 60335-2-83:2008
SRPS EN 60335-2-83:2009/A1:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-83: Posebni zahtevi za grejne rešetke za drenažu krovova

 

 

EN 60335-2-83:2002
EN 60335-2-83:2002/A1:2008

257.

SRPS EN IEC 60335-2-84:2023
SRPS EN IEC 60335-2-84:2023/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-84: Posebni zahtevi za električne toalete

 

 

EN IEC 60335-2-84:2021,
EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021

258.

SRPS EN 60335-2-85:2008
SRPS EN 60335-2-85:2009/A1:2009
SRPS EN 60335-2-85:2008/A11:2019
SRPS EN 60335-2-85:2008/A2:2021

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-85: Posebni zahtevi za parne prese za održavanje tekstilnih površina

 

 

EN 60335-2-85:2003
EN 60335-2-85:2003/A1:2008
EN 60335-2-85:2003/A11:2018,
EN 60335-2-85:2003/A2:2020

259.

SRPS EN 60335-2-86:2008
SRPS EN 60335-2-86:2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-86:2008/A11:2016
SRPS EN 60335-2-86:2008/A2:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-86: Posebni zahtevi za električne mašine za ribolov

 

 

EN 60335-2-86:2003
EN 60335-2-86:2003/A1:2005
EN 60335-2-86:2003/A11:2016
EN 60335-2-86:2003/A2:2016

260.

SRPS EN 60335-2-87:2011
SRPS EN 60335-2-87:2011/A1:2011
SRPS EN 60335-2-87:2011/A2:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-87: Posebni zahtevi za električnu opremu za omamljivanje životinja

 

 

EN 60335-2-87:2002
EN 60335-2-87:2002/A1:2007
EN 60335-2-87:2002/A2:2019

261.

SRPS EN 60335-2-88:2008

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-88: Posebni zahtevi za ovlaživače koji su predviđeni da se koriste zajedno sa sistemima za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju vazduha

 

 

EN 60335-2-88:2002

262.

SRPS EN 60335-2-90:2008
SRPS EN 60335-2-90:2008/A1:2011

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-90: Posebni zahtevi za komercijalne mikrotalasne pećnice

 

 

EN 60335-2-90:2006
EN 60335-2-90:2006/A1:2010

263.

SRPS EN IEC 60335-2-96:2023
SRPS EN IEC 60335-2-96:2023/A11:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-96: Posebni zahtevi za savitljive pločaste grejne elemente za grejanje prostorija

 

 

EN IEC 60335-2-96:2021,
EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021

264.

SRPS EN 60335-2-97:2011
SRPS EN 60335-2-97:2011/A11:2011
SRPS EN 60335-2-97:2011/A2:2011
SRPS EN 60335-2-97:2012/A12:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati Bezbednost - Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogonske mehanizme za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu

 

 

EN 60335-2-97:2006
EN 60335-2-97:2006/A11:2008
EN 60335-2-97:2006/A2:2010
EN 60335-2-97:2006/A12:2015

265.

SRPS EN 60335-2-98:2008
SRPS EN 60335-2-98:2008/A1:2008
SRPS EN 60335-2-98:2008/A2:2009
SRPS EN 60335-2-98:2008/A11:2020

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo2-98: Posebni zahtevi za ovlaživače

 

 

EN 60335-2-98:2003
EN 60335-2-98:2003/A1:2005
EN 60335-2-98:2003/A2:2008
EN 60335-2-98:2003/A11:2019

266.

SRPS EN 60335-2-99:2008

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-99: Posebni zahtevi za komercijalne električne nape

 

 

EN 60335-2-99:2003

267.

SRPS EN 60335-2-101:2008
SRPS EN 60335-2-101:2008/A1:2009
SRPS EN 60335-2-101:2008/A2:2015

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-101: Posebni zahtevi za isparivače

 

 

EN 60335-2-101:2002
EN 60335-2-101:2002/A1:2008
EN 60335-2-101:2002/A2:2014

268.

SRPS EN 60335-2-102:2016

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-102: Posebni zahtevi za peći na gas, ulje i čvrsto gorivo koje imaju električne priključke

 

 

EN 60335-2-102:2016

269.

SRPS EN IEC 60335-2-105:2023
SRPS EN IEC 60335-2-105:2023/A11:2023
SRPS EN IEC 60335-2-105:2023/A1:2023

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-105: Posebni zahtevi za višefunkcionalne kabine za tuširanje

 

 

EN IEC 60335-2-105:2021,
EN IEC 60335-2-
105:2021/A11:2021,
EN IEC 60335-2-
105:2021/A1:2021

270.

SRPS EN 60335-2-106:2008

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-106: Posebni zahtevi za grejne prostirke i grejače prostorija koji se ugrađuju ispod prekrivača podova

 

 

EN 60335-2-106:2007

271.

SRPS EN 60335-2-108:2009

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-108: Posebni zahtevi za aparate za elektrolizu

 

 

EN 60335-2-108:2008

272.

SRPS EN 60335-2-109:2011
SRPS EN 60335-2-109:2011/A1:2019
SRPS EN 60335-2-109:2011/A2:2019

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-109: Posebni zahtevi za aparate za prečišćavanje vode UV-zračenjem

 

 

EN 60335-2-109:2010
EN 60335-2-109:2010/A1:2018,
EN 60335-2-109:2010/A2:2018

273.

SRPS EN 60358-1:2014
SRPS EN 60358-1:2014/AC:2014

Sprežni kondenzatori i kapacitivni delitelji - Deo 1: Opšta pravila

 

 

EN 60358-1:2012
EN 60358-1:2012/AC:2013

274.

SRPS EN 60360:2010

Metoda merenja porasta temperature podnožja sijalice

 

 

EN 60360:1998

275.

SRPS EN 60399:2010
SRPS EN 60399:2010/A1:2010

Obli navoj za grla za sijalice sa prstenom za nošenje senila

 

 

EN 60399:2004
EN 60399:2004/A1:2008

276.

SRPS EN 60400:2017
SRPS EN 60400:2017/A1:2023

Grla za cevaste fluoroscentne sijalice i grla za startere

 

 

EN 60400:2017
EN 60400:2017/A1:2021

277.

SRPS EN 60423:2009

Sistemi cevi za vođenje kablova - Spoljašnji prečnici cevi za električne instalacije i navoji za cevi i fiting

 

 

EN 60423:2007

278.

SRPS EN 60432-1:2010
SRPS EN 60432-1:2010/A1:2010
SRPS EN 60432-1:2010/A2:2012

Sijalice sa usijanim vlaknom - Specifikacije za bezbednost - Deo 1: Sijalice sa volframovim vlaknom za opšte osvetljenje u domaćinstvu i slične namene

 

 

EN 60432-1:2000
EN 60432-1:2000/A1:2005
EN 60432-1:2000/A2:2012

279.

SRPS EN 60432-2:2010
SRPS EN 60432-2:2010/A1:2010
SRPS EN 60432-2:2010/A2:2012

Sijalice sa usijanim vlaknom - Specifikacije za bezbednost - Deo 2: Halogene sijalice sa volframovim vlaknom za opšte osvetljenje u domaćinstvu i slične namene

 

 

EN 60432-2:2000
EN 60432-2:2000/A1:2005
EN 60432-2:2000/A2:2012

280.

SRPS EN 60432-3:2013

Sijalice sa usijanim vlaknom - Specifikacije za bezbednost - Deo 3: Halogene sijalice sa volframovim vlaknom (osim za vozila)

 

 

EN 60432-3:2013

281.

SRPS EN 60477:2008
SRPS EN 60477:2008/A1:2008

Laboratorijski otpornici za jednosmernu struju

 

 

EN 60477:1997
EN 60477:1997/A1:1997

282.

SRPS EN 60477-2:2008
SRPS EN 60477-2:2008/A1:2008

Laboratorijski otpornici - Deo 2: Laboratorijski otpornici za naizmeničnu struju

 

 

EN 60477-2:1997
EN 60477-2:1997/A1:1997

283.

SRPS EN 60519-1:2017

Bezbednost u postrojenjima za elektrotermiju i elektromagnetsku obradu - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60519-1:2015

284.

SRPS EN 60519-2:2009

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 2: Posebni zahtevi za opremu za otporno zagrevanje

 

 

EN 60519-2:2006

285.

SRPS EN 60519-3:2010

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 3: Posebni zahtevi za indukciono i kondukciono zagrevanje i indukciona postrojenja za topljenje

 

 

EN 60519-3:2005

286.

SRPS EN 60519-4:2014

Bezbednost u elektrotermičkim Postrojenjima - Deo 4: Posebni zahtevi za postrojenja lučnih peći

 

 

EN 60519-4:2013

287.

SRPS EN 60519-6:2011

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 6: Specifikacije za bezbednost u industrijskoj mikrotalasnoj opremi za zagrevanje

 

 

EN 60519-6:2011

288.

SRPS EN 60519-7:2010

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 7: Posebni zahtevi za postrojenja sa izvorima elektronskog snopa

 

 

EN 60519-7:2008

289.

SRPS EN 60519-8:2009

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 8: Posebni zahtevi za peći za pretapanje pod provodnom šljakom

 

 

EN 60519-8:2005

290.

SRPS EN 60519-9:2009

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 9: Posebni zahtevi za termičko postrojenje sa visokofrekventnim dielektrikom

 

 

EN 60519-9:2005

291.

SRPS EN 60519-10:2014

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 10: Posebni zahtevi za elektrootporne linijske grejne sisteme za primenu u industriji i trgovini

 

 

EN 60519-10:2013

292.

SRPS EN 60519-12:2014

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 10: Posebni zahtevi za elektrootporne instalacije koje koriste infracrveno zračenje

 

 

EN 60519-12:2013

293.

SRPS EN 60519-21:2009

Bezbednost u elektrotermičkim postrojenjima - Deo 21: Posebni zahtevi za opremu za otporničko zagrevanje - Oprema za zagrevanje i topljenje stakla

 

 

EN 60519-21:2009

294.

SRPS EN 60523:2008
SRPS EN 60523:2008/A2:2008

Potenciometri za jednosmernu struju

 

 

EN 60523:1993
EN 60523:1993/A2:1997

295.

SRPS EN 60524:2008
SRPS EN 60524:2008/A2:2008

Otpornički delitelji napona za jednosmernu struju fiksnog odnosa

 

 

EN 60524:1993
EN 60524:1993/A2:1997

296.

SRPS EN 60529:2011
SRPS EN 60529:2011/A1:2011
SRPS EN 60529:2011/A2:2017
SRPS EN 60529:2011/AC:2017
SRPS EN 60529:2011/A2:2017/AC:2023

Stepeni zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta (IP kôd)

 

 

EN 60529:1991
EN 60529:1991/AC:1993
EN 60529:1991/A1:2000
EN 60529:1991/A2:2013
EN 60529:1991/AC:2016-12,
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

297.

SRPS EN 60564:2009

Mostovi jednosmerne struje za merenje otpornosti

 

 

EN 60564:1993
EN 60564:1993/A2:1997

298.

SRPS EN 60570:2010
SRPS EN 60570:2010/A1:2018
SRPS EN 60570:2010/A2:2020

Električni šinski razvod za napajanje svetiljki

 

 

EN 60570:2003
EN 60570:2003/A1:2018
EN 60570:2003/A2:2020

299.

SRPS EN IEC 60598-1:2023
SRPS EN IEC 60598-1:2023/A11:2023

Svetiljke - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

SRPS EN 60598-1:2015
SRPS EN 60598-1:2015/AC:2015
SRPS EN 60598-1:2015/AC:2016
SRPS EN 60598-1:2015/A1:2018
SRPS EN 60598-1:2015/AC:2017
SRPS EN 60598-1:2015/A1:2018

11.7.2024.

EN IEC 60598-1:2021,
EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

300.

SRPS EN 60598-2-1:2010

Svetiljke - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 1: Neprenosive svetiljke za opštu namenu

 

 

EN 60598-2-1:1989

301.

SRPS EN 60598-2-2:2012

Svetiljke - Deo 2-2: Posebni zahtevi - Ugradne svetiljke

 

 

EN 60598-2-2:2012

302.

SRPS EN 60598-2-3:2010
SRPS EN 60598-2-3:2010/A1:2011
SRPS EN 60598-2-3:2010/Corr:2017

Svetiljke - Deo 2-3: Posebni zahtevi - Svetiljke za osvetljenje puteva i ulica

 

 

EN 60598-2-3:2003
EN 60598-2-3:2003/A1:2011
EN 60598-2-3:2003/AC:2005

303.

SRPS EN 60598-2-4:2018

Svetiljke - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 4: Prenosive svetiljke za opštu upotrebu

 

 

EN 60598-2-4:2018

304.

SRPS EN 60598-2-5:2016

Svetiljke - Deo 2-5: Posebni zahtevi - Reflektori

 

 

EN 60598-2-5:2015

305.

SRPS EN 60598-2-8:2013

Svetiljke - Deo 2-8: Posebni zahtevi - Ručne svetiljke

 

 

EN 60598-2-8:2013

306.

SRPS EN 60598-2-9:2010
SRPS EN 60598-2-9:2010/A1:2010

Svetiljke - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 9: Fotografske i filmske svetiljke (neprofesionalne)

 

 

EN 60598-2-9:1989
EN 60598-2-9:1989/A1:1994

307.

SRPS EN 60598-2-10:2010

Svetiljke - Deo 2-10: Posebni zahtevi - Prenosive svetiljke za decu

 

 

EN 60598-2-10:2003
EN 60598-2-10:2003/AC:2005

308.

SRPS EN 60598-2-11:2013
SRPS EN 60598-2-11:2013/A1:2023

Svetiljke - Deo 2-11: Posebni zahtevi - Svetiljke za akvarijume

SRPS EN 60598-2-11:2013

17.9.2024.

EN 60598-2-11:2013
EN 60598-2-11:2013/A1:2022

309.

SRPS EN 60598-2-12:2014

Svetiljke - Deo 2-12: Posebni zahtevi - Noćne svetiljke za postavljanje u mrežnu priključnicu

 

 

EN 60598-2-12:2013

310.

SRPS EN 60598-2-13:2010
SRPS EN 60598-2-13:2010/A1:2012
SRPS EN 60598-2-13:2010/A11:2023

Svetiljke - Deo 2-13: Posebni zahtevi - Svetiljke za ugradnju u podlogu

 

 

EN 60598-2-13:2006
EN 60598-2-13:2006/AC:2006
EN 60598-2-13:2006/A1:2012
EN 60598-2-13:2006/A11:2021

311.

SRPS EN 60598-2-14:2010

Svetiljke - Deo 2-14: Posebni zahtevi - Svetiljke za hladnostartujuće cevaste sijalice sa pražnjenjem (neonske cevi) i slična oprema

 

 

EN 60598-2-14:2009

312.

SRPS EN IEC 60598-2-17:2018

Svetiljke - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 17: Svetiljke za osvetljenje pozorišnih scena, televizijskih, filmskih i foto-grafskih studija (spoljašnje i unutrašnje)

 

 

EN IEC 60598-2-17:2018

313.

SRPS EN 60598-2-19:2010
SRPS EN 60598-2-19:2010/A2:2010

Svetiljke - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 19: Klima svetiljke (zahtevi za bezbednost)

 

 

EN 60598-2-19:1989
EN 60598-2-19:1989/AC:2005
EN 60598-2-19:1989/A2:1998

314.

SRPS EN 60598-2-20:2015
SRPS EN 60598-2-20:2015/AC:2017

Svetiljke - Deo 2-20: Posebni zahtevi - Svetleći nizovi

 

 

EN 60598-2-20:2015
EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01

315.

SRPS EN 60598-2-21:2015
SRPS EN 60598-2-21:2015/AC:2017

Svetiljke - Deo 2-21: Posebni zahtevi - Zatvoreni svetleći nizovi

 

 

EN 60598-2-21:2015
EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01

316.

SRPS EN IEC 60598-2-22:2023

Svetiljke - Deo 2-22: Posebni zahtevi - Svetiljke za osvetljenje u hitnim slučajevima

SRPS EN 60598-2-22:2015
SRPS EN 60598-2-22:2015/AC:2015
SRPS EN 60598-2-22:2015/AC:2016
SRPS EN 60598-2-22:2015/AC:2016
SRPS EN 60598-2-22:2015/A1:2020

11.7.2024.

EN IEC 60598-2-22:2022

317.

SRPS EN IEC 60598-2-23:2023

Svetiljke - Deo 2-23: Posebni zahtevi - Sistemi osvetljenja za izvore svetlosti posebno malog napona (ELV)

 

 

EN IEC 60598-2-23:2021

318.

SRPS EN 60598-2-24:2013

Svetiljke - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 24: Svetiljke sa ograničenom temperaturom na površini

 

 

EN 60598-2-24:2013

319.

SRPS EN 60598-2-25:2010
SRPS EN 60598-2-25:2010/A1:2010

Svetiljke - Deo 2-25: Posebni zahtevi - Svetiljke za upotrebu u kliničkim prostorima bolnica i zdravstvenim ustanovama

 

 

EN 60598-2-25:1994
EN 60598-2-25:1994/A1:2004

320.

SRPS EN 60618:2008
SRPS EN 60618:2008/A2:2008

Induktivni naponski delitelji

 

 

EN 60618:1997
EN 60618:1997/A2:1997

321.

SRPS EN 60645-1:2015

Elektroakustika - Audiometrijska oprema - Deo 1: Oprema za audiometriju čistim tonovima

 

 

EN 60645-1:2015

322.

SRPS EN 60645-3:2010

Elektroakustika - Audiometrijski uređaji i oprema - Deo 3: Ispitni signali kratkog trajanja

 

 

EN 60645-3:2007

323.

SRPS EN 60645-6:2010

Elektroakustika - Audiometrijski uređaji i oprema - Deo 6: Instrumenti za merenje otoakustičke emisije

 

 

EN 60645-6:2010

324.

SRPS EN 60645-7:2010

Elektroakustika - Audiometrijski uređaji i oprema - Deo 7: Instrumenti za merenje slušnog odziva moždanog stabla

 

 

EN 60645-7:2010

325.

SRPS EN 60664-1:2009

Koordinacija izolacije za opremu u niskonaponskim sistemima - Deo 1: Principi, zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 60664-1:2007

326.

SRPS EN 60664-3:2009
SRPS EN 60664-3:2009/A1:2012

Koordinacija izolacije opreme u mrežama niskog napona - Deo 3: Upotreba oblaganja, hermetizacije ili izlivanja za zaštitu od zagađenja

 

 

EN 60664-3:2003,
EN 60664-3:2003/A1:2010

327.

SRPS EN 60664-4:2009

Koordinacija izolacije opreme u mrežama niskog napona - Deo 4: Razmatranje naponskog naprezanja na visokim frekvencijama

 

 

EN 60664-4:2006,
EN 60664-4:2006/AC:2006

328.

SRPS EN 60669-1:2018
SRPS EN 60669-1:2018/AC 1:2021
SRPS EN 60669-1:2018/AC 2:2020

Sklopke za fiksne električne instalacije u domaćinstvu i slične instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60669-1:2018
EN 60669-1:2018/AC:2018-11,
EN 60669-1:2018/AC:2020-02

329.

SRPS EN 60669-2-1:2009
SRPS EN 60669-2-1:2009/A1:2010
SRPS EN 60669-2-1:2009/A12:2010
SRPS EN 60669-2-1:2009/AC:2015

Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-1: Posebni zahtevi - Elektronske sklopke

 

 

EN 60669-2-1:2004
EN 60669-2-1:2004/A1:2009
EN 60669-2-1:2004/A12:2010
EN 60669-2-1:2004/corrigendum Dec. 2007
EN 60669-2-1:2004/AC:2007

330.

SRPS EN 60669-2-2:2010

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-2: Posebni zahtevi - Elektromagnetske sklopke sa daljinskim upravljanjem (RCS)

 

 

EN 60669-2-2:2006

331.

SRPS EN 60669-2-3:2009

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-3: Posebni zahtevi - Sklopke sa vremenskim kašnjenjem (TDS)

 

 

EN 60669-2-3:2006

332.

SRPS EN 60669-2-4:2008

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-4: Posebni zahtevi - Sklopke za rastavljanje

 

 

EN 60669-2-4:2005

333.

SRPS EN 60669-2-6:2012

Sklopke za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-6 - Posebni zahtevi - Vatrogasne sklopke za unutrašnju i spoljašnju signalizaciju i svetiljke

 

 

EN 60669-2-6:2012

334.

SRPS EN IEC 60670-1:2021
SRPS EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

Kutije i kućišta za elektroinstalacioni pribor za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN IEC 60670-1:2021,
EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

335.

SRPS EN 60670-21:2008
SRPS EN 60670-21:2008/A11:2023

Kutije i kućišta za električni pribor za domaćinstvo i slične fiksne instalacije - Deo 21: Posebni zahtevi za kutije i kućišta sa dodatkom za vešanje

SRPS EN 60670-21:2008

24.10.2025.

EN 60670-21:2007
EN 60670-21:2007/A11:2023

336.

SRPS EN 60670-22:2008

Kutije i kućišta za električni pribor za domaćinstvo i slične fiksne instalacije - Deo 22: Posebni zahtevi za kutije i kućišta za povezivanje

 

 

EN 60670-22:2006

337.

SRPS EN 60670-23:2010
SRPS EN 60670-23:2010/A11:2023

Kutije i kućišta za elektroinstalacioni pribor za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 23: Posebni zahtevi za kutije i kućište u podu

SRPS EN 60670-23:2010

24.10.2025.

EN 60670-23:2008
EN 60670-23:2008/A11:2023

338.

SRPS EN 60670-24:2013
SRPS EN 60670-24:2013/A11:2023

Kutije i kućišta za elektroinstalacioni pribor za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 24: Posebni zahtevi za kućišta za zaštitne uređaje i drugu električnu opremu koja ima disipaciju energije

SRPS EN 60670-24:2013

24.10.2025.

EN 60670-24:2013
EN 60670-24:2013/A11:2023

339.

SRPS EN 60688:2013

Električni merni pretvarači za pretvaranje naizmeničnih i jednosmernih električnih veličina u analogne ili digitalne signale

 

 

EN 60688:2013

340.

SRPS EN 60691:2017
SRPS EN 60691:2017/A1:2020

Termički zamenljivi delovi osigurača - Zahtevi i uputstvo za primenu

 

 

EN 60691:2016,
EN 60691:2016/A1:2019

341.

SRPS EN 60695-2-10:2013

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 2-10: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom - Aparatura sa užarenom žicom i opšti postupak ispitivanja

 

 

EN 60695-2-10:2013

342.

SRPS EN 60695-2-11:2014

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 2-11: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom - Metoda ispitivanja gorivosti gotovih proizvoda užarenom žicom pomoću plamena (GWEPT)

 

 

EN 60695-2-11:2014

343.

SRPS EN 60695-10-2:2014

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 10-2: Prekomerno zagrevanje - Ispitivanje pritiskom kuglice

 

 

EN 60695-10-2:2014

344.

SRPS EN 60695-10-3:2008

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 10-3: Prekomerno zagrevanje - Ispitivanje deformisanja odlivka usled rasterećenja naprezanja

 

 

EN 60695-10-3:2002

345.

SRPS EN 60695-11-2:2014

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-2: Ispitni plamenovi - Prethodno podešen plamen nazivne snage 1 kW - Aparatura, ispitna postavka za potvrđivanje i smernice

 

 

EN 60695-11-2:2014

346.

SRPS EN 60695-11-3:2013

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-3: Ispitni plamenovi - Plamenovi od 500 W - Aparatura i metode ispitivanja radi potvrđivanja

 

 

EN 60695-11-3:2012

347.

SRPS EN 60695-11-4:2012

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-4: Ispitni plamenovi - Plamen od 50 W - Aparatura i metoda ispitivanja za potvrđivanje

 

 

EN 60695-11-4:2011

348.

SRPS EN 60695-11-5:2008

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-5: Ispitni plamenovi - Metoda ispitivanja igličastim plamenom - Aparatura, ispitna postavka za potvrđivanje i smernice

 

 

EN 60695-11-5:2005

349.

SRPS EN 60695-11-10:2014
SRPS EN 60695-11-10:2014/AC:2015

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-10: Ispitni plamenovi - Metode ispitivanja horizontalno i vertikalno postavljenih uzoraka plamenom snage 50 W

 

 

EN 60695-11-10:2013,
EN 60695-11-10:2013/AC:2014

350.

SRPS EN 60695-11-20:2015
SRPS EN 60695-11-20:2015/AC:2016

Ispitivanje opasnosti od požara - Deo 11-20: Ispitni plamenovi - Metode ispitivanja plamenom snage 500 W

 

 

EN 60695-11-20:2015,
EN 60695-11-20:2015/AC:2016

351.

SRPS EN 60702-1:2010
SRPS EN 60702-1:2010/A1:2015

Kablovi sa mineralnom izolacijom i njihovi završni priključci za naznačeni napon koji ne prelazi 750 V -Deo 1: Kablovi

 

 

EN 60702-1:2002
EN 60702-1:2002/A1:2015

352.

SRPS EN 60702-2:2009
SRPS EN 60702-2:2009/A1:2015

Kablovi sa mineralnom izolacijom i njihovi završni priključci za naznačeni napon koji ne prelazi 750 V - Deo 2: Završni priključci

 

 

EN 60702-2:2002
EN 60702-2:2002/A1:2015

353.

SRPS EN 60715:2018

Mere niskonaponskih rasklopnih aparatura - Standardizovano montiranje na šine koje se koriste kao mehanički oslonac za opremu razvodnih aparatura, upravljačkih aparatura i pribora

 

 

EN 60715:2017

354.

SRPS EN 60719:2009

Proračun donjih i gornjih granica za srednje spoljašnje dimenzije kablova sa okruglim bakarnim provodnicima za naznačene napone do i uključujući 450 V/750 V

 

 

EN 60719:1993

355.

SRPS EN 60728-11:2017
SRPS EN 60728-11:2017/A11:2019

Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 11: Bezbednost

 

 

EN 60728-11:2017,
EN 60728-11:2017/A11:2018

356.

SRPS EN 60730-1:2013

Automatski električni regulatori za domaćinstvo i slične upotrebe - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60730-1:2011

357.

SRPS EN 60730-2-2:2009
SRPS EN 60730-2-2:2009/A11:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-2: Posebni zahtevi za uređaje za termičku zaštitu motora

 

 

EN 60730-2-2:2002
EN 60730-2-2:2002/A1:2006
EN 60730-2-2:2002/A11:2005

358.

SRPS EN 60730-2-3:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-3: Posebni zahtevi za uređaje za termičku zaštitu balasta za cevaste fluorescentne sijalice

 

 

EN 60730-2-3:2007

359.

SRPS EN 60730-2-4:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-4: Posebni zahtevi za uređaje za termičku zaštitu motora za motor-kompresore hermetičke i poluhermetičke vrste

 

 

EN 60730-2-4:2007

360.

SRPS EN 60730-2-5:2015

Automatski električni regulatori - Deo 2-5: Posebni zahtevi za sisteme automatskih električnih regulatora za gorionike

 

 

EN 60730-2-5:2015

361.

SRPS EN 60730-2-6:2016

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-6: Posebni zahtevi za automatske električne regulatore osetljive na pritisak, uključujući mehaničke zahteve

 

 

EN 60730-2-6:2016

362.

SRPS EN 60730-2-7:2011
SRPS EN 60730-2-7:2010/AC:2012

Automatski električni regulatori za domaćinstvo i slične upotrebe - Deo 2-7: Posebni zahtevi za tajmere i vremenske prekidače

 

 

EN 60730-2-7:2010
EN 60730-2-7:2010/AC:2011

363.

SRPS EN 60730-2-8:2009

Automatski električni regulatori za upo­trebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-8: Posebni zahtevi za električne ventile za vodu, uključujući mehaničke zahteve

 

 

EN 60730-2-8:2002
EN 60730-2-8:2002/A1:2003

364.

SRPS EN 60730-2-9:2011

Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-9: Posebni zahtevi za temperaturno osetljive regulatore

 

 

EN 60730-2-9:2010

365.

SRPS EN 60730-2-10:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-10: Posebni zahtevi za releje za pokretanje motora

 

 

EN 60730-2-10:2007

366.

SRPS EN 60730-2-11:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-11: Posebni zahtevi za regulatore energije

 

 

EN 60730-2-11:2008

367.

SRPS EN 60730-2-12:2009
SRPS EN 60730-2-12:2009/A11:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-12: Posebni zahtevi za električne brave na vratima

 

 

EN 60730-2-12:2006
EN 60730-2-12:2006/A11:2008

368.

SRPS EN 60730-2-13:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-13: Posebni zahtevi za regulatore osetljive na vlagu

 

 

EN 60730-2-13:2008

369.

SRPS EN 60730-2-14:2009
SRPS EN 60730-2-14:2009/A11:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-14: Posebni zahtevi za električne aktivatore

 

 

EN 60730-2-14:1997
EN 60730-2-14:1997/A1:2001
EN 60730-2-14:1997/A2:2008
EN 60730-2-14:1997/A11:2005

370.

SRPS EN 60730-2-15:2010

Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-15: Posebni zahtevi za automatske električne regulatore osetljive na protok vazduha, protok vode i nivo vode

 

 

EN 60730-2-15:2010

371.

SRPS EN 60730-2-19:2009
SRPS EN 60730-2-19:2009/A11:2009

Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-19: Posebni zahtevi za električne ventile za ulje, uključujući mehaničke zahteve

 

 

EN 60730-2-19:2002
EN 60730-2-19:2002/A2:2008
EN 60730-2-19:2002/A11:2005

372.

SRPS EN 60754-1:2014

Ispitivanje gasova koji nastaju tokom sagorevanja materijala iz kablova - Deo 1: Određivanje sadržaja kiselih halogenih gasova

 

13.6.2025.

EN 60754-1:2014

373.

SRPS EN 60754-2:2014

Ispitivanje gasova koji nastaju tokom sagorevanja materijala iz kablova - Deo 2: Određivanje kiselosti (pH-merenjem) i provodnosti

 

13.6.2025.

EN 60754-2:2014

374.

SRPS EN 60799:2009

Elektroinstalacioni pribor - Produžni savitljivi kablovi i produžni savitljivi kablovi za međusobno povezivanje

 

 

EN 60799:1998

375.

SRPS EN 60811-100:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 100: Opšte

 

13.6.2025.

EN 60811-100:2012

376.

SRPS EN 60811-201:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 201: Opšta ispitivanja - Merenje debljine izolacije

 

13.6.2025.

EN 60811-201:2012

377.

SRPS EN 60811-202:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 202: Opšta ispitivanja - Merenje debljine nemetalnog plašta

 

13.6.2025.

EN 60811-202:2012

378.

SRPS EN 60811-203:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 202: Opšta ispitivanja - Merenje ukupnih mera

 

13.6.2025.

EN 60811-203:2012

379.

SRPS EN 60811-301:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 301: Električna ispitivanja - Merenje permitivnosti na 23 °C mešavine za ispunu

 

13.6.2025.

EN 60811-301:2012

380.

SRPS EN 60811-302:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 302: Električna ispitivanja - Merenje specifične otpornosti jednosmernom strujom na 23 °C i 100 °C mešavine za ispunu

 

13.6.2025.

EN 60811-302:2012

381.

SRPS EN 60811-401:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 401: Raznovrsna ispitivanja - Metode termičkog starenja - Starenje u vazdušnoj peći

 

13.6.2025.

EN 60811-401:2012

382.

SRPS EN 60811-402:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 402: Raznovrsna ispitivanja - Ispitivanja apsorpcije vode

 

13.6.2025.

EN 60811-402:2012

383.

SRPS EN 60811-403:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 403: Raznovrsna ispitivanja - Postojanost prema ozonu umreženih mešavina

 

13.6.2025.

EN 60811-403:2012

384.

SRPS EN 60811-404:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 404: Raznovrsna ispitivanja - Postojanost prema ulju

 

13.6.2025.

EN 60811-404:2012

385.

SRPS EN 60811-405:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 405: Raznovrsna ispitivanja - Ispitivanje termičke stabilnosti PVC izolacije i plašteva

 

13.6.2025.

EN 60811-405:2012

386.

SRPS EN 60811-406:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 406: Raznovrsna ispitivanja - Otpornost prema pucanju usled naprezanja polietilenskih i polipropilenskih mešavina

 

13.6.2025.

EN 60811-406:2012

387.

SRPS EN 60811-407:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 407: Raznovrsna ispitivanja - Merenje porasta mase polietilenskih i polipropilenskih mešavina

 

13.6.2025.

EN 60811-407:2012

388.

SRPS EN 60811-408:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 408: Raznovrsna ispitivanja - Ispitivanje dugotrajne stabilnosti polietilenskih i polipropilenskih mešavina

 

13.6.2025.

EN 60811-408:2012

389.

SRPS EN 60811-409:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 409: Raznovrsna ispitivanja - Ispitivanje gubitka mase termoplastične izolacije i plašteva

 

13.6.2025.

EN 60811-409:2012

390.

SRPS EN 60811-410:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 410: Raznovrsna ispitivanja - Metoda ispitivanja oksidativne degradacije katalizovane bakrom poliolefinom izolovanih provodnika

 

13.6.2025.

EN 60811-410:2012

391.

SRPS EN 60811-411:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 411: Raznovrsna ispitivanja - Lomljivost na sniženoj temperaturi mešavina za ispune

 

13.6.2025.

EN 60811-411:2012

392.

SRPS EN 60811-412:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 412: Raznovrsna ispitivanja - Metode termičkog starenja - Starenje u vazdušnoj bombi

 

13.6.2025.

EN 60811-412:2012

393.

SRPS EN 60811-501:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 501: Mehanička ispitivanja - Određivanje mehaničkih osobina izolacione i plaštevske mešavine

 

13.6.2025.

EN 60811-501:2012

394.

SRPS EN 60811-502:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 502: Mehanička ispitivanja- - Ispitivanje skupljanja izolacije

 

13.6.2025.

EN 60811-502:2012

395.

SRPS EN 60811-503:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 503: Mehanička ispitivanja - Ispitivanje skupljanja plašteva

 

13.6.2025.

EN 60811-503:2012

396.

SRPS EN 60811-504:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 504: Mehanička ispitivanja - Ispitivanja gibanja izolacije i plašteva na niskoj temperaturi

 

13.6.2025.

EN 60811-504:2012

397.

SRPS EN 60811-505:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 505: Mehanička ispitivanja - Ispitivanja elongacije izolacije i plašteva na niskoj temperaturi

 

13.6.2025.

EN 60811-505:2012

398.

SRPS EN 60811-506:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 506: Mehanička ispitivanja - Ispitivanja na udar na niskoj temperaturi izolacije i plašteva

 

13.6.2025.

EN 60811-506:2012

399.

SRPS EN 60811-507:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 507: Mehanička ispitivanja - Stepen umreženosti materijala

 

13.6.2025.

EN 60811-507:2012

400.

SRPS EN 60811-508:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 508: Mehanička ispitivanja - Ispitivanje naprezanja izolacije i plašteva na visokim temperaturama

 

13.6.2025.

EN 60811-508:2012

401.

SRPS EN 60811-509:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 509: Mehanička ispitivanja - Ispitivanja otpornosti izolacije i plašteva prema pucanju (ispitivanje toplotnim udarom)

 

13.6.2025.

EN 60811-509:2012

402.

SRPS EN 60811-510:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 510: Mehanička ispitivanja - Metode specifične za polietilenske i polipropilenske mešavine - Ispitivanje uvijanja nakon termičkog starenja na vazduhu

 

13.6.2025.

EN 60811-510:2012

403.

SRPS EN 60811-511:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 511: Mehanička ispitivanja - Merenje indeksa tečenja polietilenske mešavine

 

13.6.2025.

EN 60811-511:2012

404.

SRPS EN 60811-512:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 512: Mehanička ispitivanja - Metode specifične za polietilenske i polipropilenske mešavine - Zatezna čvrstoća i prekidno izduženje nakon kondicioniranja pri povišenoj temperaturi

 

13.6.2025.

EN 60811-512:2012

405.

SRPS EN 60811-513:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 513: Mehanička ispitivanja - Metode specifične za polietilenske i polipropilenske mešavine - Ispitivanje uvijanja nakon kondicioniranja

 

13.6.2025.

EN 60811-513:2012

406.

SRPS EN 60811-601:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 601: Fizička ispitivanja - Merenje tačke kapanja za mešavine za ispune

 

13.6.2025.

EN 60811-601:2012

407.

SRPS EN 60811-602:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 602: Fizička ispitivanja - Odvajanje ulja u mešavini za ispune

 

13.6.2025.

EN 60811-602:2012

408.

SRPS EN 60811-603:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 603: Fizička ispitivanja - Merenje kiselinskog broja mešavine za ispune

 

13.6.2025.

EN 60811-603:2012

409.

SRPS EN 60811-604:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 604: Fizička ispitivanja - Merenje odsustva korozivnih komponenata u mešavini za ispune

 

13.6.2025.

EN 60811-604:2012

410.

SRPS EN 60811-605:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 605: Fizička ispitivanja - Merenje sadržaja čađi i/ili mineralnih punilaca u polietilenu

 

13.6.2025.

EN 60811-605:2012

411.

SRPS EN 60811-606:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 606: Fizička ispitivanja - Metode za određivanje zapreminske mase

 

13.6.2025.

EN 60811-606:2012

412.

SRPS EN 60811-607:2012

Električni i optički kablovi - Metode ispitivanja nemetalnih materijala - Deo 607: Fizička ispitivanja - Ispitivanje za procenu disperzije čađi u polietilenu i polipropilenu

 

13.6.2025.

EN 60811-607:2012

413.

SRPS EN 60825-1:2015
SRPS EN 60825-1:2015/A11:2021

Bezbednost laserskih proizvoda - Deo 1: Klasifikacija opreme i zahtevi

 

 

EN 60825-1:2014
EN 60825-1:2014/A11:2021

414.

SRPS EN 60825-2:2008
SRPS EN 60825-2:2008/A2:2011

Bezbednost laserskih proizvoda - Deo 2: Bezbednost komunikacionih sistema sa optičkim vlaknima (OFCS)

 

 

EN 60825-2:2004
EN 60825-2:2004/A1:2007
EN 60825-2:2004/A2:2010

415.

SRPS EN 60825-4:2008
SRPS EN 60825-4:2008/A1:2010
SRPS EN 60825-4:2008/A2:2012

Bezbednost laserskih proizvoda - Deo 4: Laserski štitnici

 

 

EN 60825-4:2006
EN 60825-4:2006/A1:2008
EN 60825-4:2006/A2:2011

416.

SRPS EN 60825-12:2008

Bezbednost laserskih proizvoda - Deo 12: Bezbednost sistema optičkih telekomuni­kacija u slobodnom prostoru koji se koriste za prenos informacija

 

 

EN 60825-12:2004

417.

SRPS EN 60831-1:2015

Paralelno vezani samoobnavljajući kondenzatori za naizmenične sisteme naznačenog napona do i uključujući 1 000 V - Deo 1: Opšte - Performanse, ispitivanje i naznačeni podaci - Zahtevi za bezbednost - Uputstvo za instalaciju i rad

 

 

EN 60831-1:2014
EN 60831-1:2014/AC:2014

418.

SRPS EN 60831-2:2015

Paralelno vezani samoobnavljajući kondenzatori za naizmenične sisteme naznačenog napona do i uključujući 1 000 V - Deo 2: Ispitivanje starenja, ispitivanje samoobnavljanja i ispitivanje sa razaranjem

 

 

EN 60831-2:2014

419.

SRPS EN 60838-1:2010
SRPS EN 60838-1:2010/A1:2010
SRPS EN 60838-1:2010/A2:2011
SRPS EN 60838-1:2017/A2:2023

Razna grla za sijalice - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 60838-1:2004
EN 60838-1:2004/A1:2008
EN 60838-1:2004/A2:2011
EN 60838-1:2017/A2:2021

420.

SRPS EN 60838-2-1:2010
SRPS EN 60838-2-1:2010/A1:2010
SRPS EN 60838-2-1:2010/A2:2010

Razna grla za sijalice - Deo 2: Posebni zahtevi - Odeljak 1: Grla za sijalice S14

 

 

EN 60838-2-1:1996
EN 60838-2-1:1996/A1:1998
EN 60838-2-1:1996/A2:2004

421.

SRPS EN 60838-2-2:2010
SRPS EN 60838-2-2:2010/A1:2012

Razna grla za sijalice - Deo 2-2: Posebni zahtevi - Konektori za LED module

 

 

EN 60838-2-2:2006
EN 60838-2-2:2006/A1:2012

422.

SRPS EN 60898-1:2019

Elektroinstalacioni pribor - Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije - Deo 1: Prekidači za naizmeničnu struju

 

 

EN 60898-1:2019

423.

SRPS EN 60898-2:2021

Elektroinstalacioni pribor - Prekidači za zaštitu od prekomerne struje za domaćinstvo i slične instalacije - Deo 2: Prekidači za naizmeničnu i jednosmernu struju

 

 

EN 60898-2:2021

424.

SRPS EN 60931-1:2009

Energetski kondenzatori za šantiranje koji nisu samoobnavljajući za sisteme za naizmenični naznačeni napon do i uključujući 1 kV - Deo 1: Opšte - Performanse, ispitivanje i naznačene karakteristike - Zahtevi za bezbednost - Uputstvo za instalisanje i rad

 

 

EN 60931-1:1996
EN 60931-1:1996/A1:2003

425.

SRPS EN 60931-2:2009

Energetski kondenzatori za šantiranje koji nisu samoobnavljajući za sisteme za naizmenični naznačeni napon do i uključujući 1 kV - Deo 2: Ispitivanje starenja i ispitivanje uništenja

 

 

EN 60931-2:1996

426.

SRPS EN 60931-3:2009

Energetski kondenzatori za šantiranje koji nisu samoobnavljajući za sisteme za naizmenični naznačeni napon do i uključujući 1 kV - Deo 3: Unutrašnji osigurači

 

 

EN 60931-3:1996

427.

SRPS EN IEC 60934:2019

Prekidači za opremu (CBE)

 

 

EN IEC 60934:2019

428.

SRPS EN 60947-1:2010
SRPS EN 60947-1:2010/A1:2011
SRPS EN 60947-1:2010/A2:2015

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 1: Opšta pravila

 

 

EN 60947-1:2007
EN 60947-1:2007/A1:2011
EN 60947-1:2007/A2:2014

429.

SRPS EN 60947-2:2017
SRPS EN 60947-2:2017/A1:2020

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 2: Prekidači

 

 

EN 60947-2:2017,
EN 60947-2:2017/A1:2020

430.

SRPS EN IEC 60947-3:2021

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Sklopke, rastavljači, sklopke rastavljači i kombinacije sa osiguračima

 

 

EN IEC 60947-3:2021

431.

SRPS EN IEC 60947-4-1:2019
SRPS EN IEC 60947-4-1:2019/AC 2:2021

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-1: Kontaktori i motor-starteri - Elektro-mehanički kontaktori i motor-starteri

 

 

EN IEC 60947-4-1:2019,
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

432.

SRPS EN 60947-4-2:2012

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-2: Kontaktori i motor-starteri - Naizmenični poluprovodnički kontroleri i starteri motora

 

 

EN 60947-4-2:2012

433.

SRPS EN 60947-4-3:2015

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 4-3: Kontaktori i motor-starteri - Poluprovodnički kontroleri i kontaktori naizmenične struje za opterećenja koja nisu motori

 

 

EN 60947-4-3:2014

434.

SRPS EN 60947-5-1:2018
SRPS EN 60947-5-1:2018/AC:2020

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Elektromehanički uređaji za upravljačka kola

 

 

EN 60947-5-1:2017,
EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05

435.

SRPS EN IEC 60947-5-2:2020

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-2: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Blizinske sklopke

 

 

EN IEC 60947-5-2:2020

436.

SRPS EN 60947-5-3:2008
SRPS EN 60947-5-3:2008/A1:2008

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-3: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa definisanim ponašanjem u uslovima kvara (PDF)

 

 

EN 60947-5-3:1999,
EN 60947-5-3:1999/A1:2005

437.

SRPS EN 60947-5-4:2008
SRPS EN 60947-5-4:2008/A1:2019

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-4: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Metoda za ocenu performansi kontaktora male snage - Posebna ispitivanja

 

 

EN 60947-5-4:2003
EN 60947-5-4:2003/A1:2019

438.

SRPS EN 60947-5-5:2008
SRPS EN 60947-5-5:2008/A1:2008
SRPS EN 60947-5-5:2008/A11:2013
SRPS EN 60947-5-5:2008/A2:2017

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-5: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Električni uređaji za zaustavljanje u slučaju hitnosti sa mehaničkom funkcijom za blokiranje

 

 

EN 60947-5-5:1997,
EN 60947-5-5:1997/A1:2005,
EN 60947-5-5:1997/A11:2013,
EN 60947-5-5:1997/A2:2017

439.

SRPS EN 60947-5-7:2009

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-7: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi - Zahtevi za blizinske uređaje sa analognim izlazom

 

 

EN 60947-5-7:2003

440.

SRPS EN IEC 60947-5-8:2021

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-8: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopnim elementima - Sklopke sa tri moguća položaja

 

 

EN IEC 60947-5-8:2021

441.

SRPS EN 60947-5-9:2009

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 5-9: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopnim elementima - Sklopke za brzinu protoka

 

 

EN 60947-5-9:2007

442.

SRPS EN 60947-6-1:2009
SRPS EN 60947-6-1:2009/A1:2015

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-1: Višefunkcionalna oprema - Rasklopna oprema za promenu izvora napajanja

 

 

EN 60947-6-1:2005
EN 60947-6-1:2005/A1:2014

443.

SRPS EN 60947-6-2:2010
SRPS EN 60947-6-2:2010/A1:2010

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-2: Višefunkcionalna oprema - Upravljački i zaštitni rasklopni uređaji (ili oprema) (CPS)

 

 

EN 60947-6-2:2003
EN 60947-6-2:2003/A1:2007

444.

SRPS EN 60947-7-1:2009

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 7-1: Pomoćna oprema - Priključni blokovi za bakarne provodnike

 

 

EN 60947-7-1:2009

445.

SRPS EN 60947-7-2:2009

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 7-2: Pomoćna oprema - Priključni blokovi za bakarne provodnike

 

 

EN 60947-7-2:2009

446.

SRPS EN 60947-7-3:2010

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 7-3: Dodatna oprema - Zahtevi za bezbednost za osiguračke terminalne blokove

 

 

EN 60947-7-3:2009

447.

SRPS EN IEC 60947-8:2023

Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 8: Upravljačke jedinice za ugrađenu termičku zaštitu (PTC) za obrtne električne mašine

SRPS EN 60947-8:2009
SRPS EN 60947-8:2009/A2:2012

24.10.2025.

EN IEC 60947-8:2023

448.

SRPS EN IEC 60947-9-1:2019

Niskonaponske rasklopne aparature - Aktivni sistemi za smanjenje električnog luka - Deo 9-1: Uređaji za lučno kaljenje

 

 

EN IEC 60947-9-1:2019

449.

SRPS EN 60950-21:2008

Uređaji i oprema informacione tehnologije - Bezbednost - Deo 21: Daljinsko napajanje energijom

 

 

EN 60950-21:2003

450.

SRPS EN 60950-22:2008

Uređaji i oprema informacione tehnologije - Bezbednost - Deo 22: Uređaji za spoljnu montažu

 

 

EN 60950-22:2006
EN 60950-22:2006/AC:2008

451.

SRPS EN 60950-23:2012

Uređaji i oprema informacione tehnologije - Bezbednost - Deo 23: Veliki uređaji za skladištenje podataka

 

 

EN 60950-23:2006
EN 60950-23:2006/AC:2008

452.

SRPS EN 60968:2015

Fluorescentne sijalice sa ugrađenim predspojnim uređajem za opšte osvetljenje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 60968:2015

453.

SRPS EN IEC 60974-1:2019
SRPS EN IEC 60974-1:2019/A1:2020

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 1: Izvori struje za zavarivanje

 

 

EN IEC 60974-1:2018,
EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

454.

SRPS EN IEC 60974-2:2020

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 2: Sistemi hlađenja tečnošću

 

 

EN IEC 60974-2:2019

455.

SRPS EN IEC 60974-3:2020

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 3: Uređaj za paljenje luka i stabilizaciju

 

 

EN IEC 60974-3:2019

456.

SRPS EN IEC 60974-5:2020

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 5: Dodavači žice

 

 

EN IEC 60974-5:2019

457.

SRPS EN 60974-6:2017

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 6: Oprema sa ograničenim radnim ciklusom

 

 

EN 60974-6:2016

458.

SRPS EN IEC 60974-7:2020

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 7: Gorionici

 

 

EN IEC 60974-7:2019

459.

SRPS EN IEC 60974-8:2022

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 8: Gasne konzole za zavarivanje i sistemi za sečenje plazmom

 

 

EN IEC 60974-8:2021

460.

SRPS EN IEC 60974-11:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 11: Držači elektroda

 

 

EN IEC 60974-11:2021

461.

SRPS EN 60974-12:2012

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 12: Spojne naprave za zavarivačke kablove

 

 

EN 60974-12:2011

462.

SRPS EN IEC 60974-13:2021

Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 13: Sprega za zavarivanje

 

 

EN IEC 60974-13:2021

463.

SRPS EN 60998-1:2009

Pribor za spajanje za niskonaponska kola za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 60998-1:2004

464.

SRPS EN 60998-2-1:2009

Pribor za spajanje za niskonaponska kola za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 2-1: Posebni zahtevi za pribor za spajanje kao posebne celine sa vijčanim stezanjem

 

 

EN 60998-2-1:2004

465.

SRPS EN 60998-2-2:2009

Priključni pribor za niskonaponska kola za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 2-2: Posebni zahtevi za priključni pribor kao posebnu celinu sa steznim jedinicama bezvijčanog tipa

 

 

EN 60998-2-2:2004

466.

SRPS EN 60998-2-3:2009

Priključni pribor za niskonaponska kola za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 2-3: Posebni zahtevi za priključni pribor kao posebnu celinu sa steznim jedinicama sa ubadanjem u izolaciju

 

 

EN 60998-2-3:2004

467.

SRPS EN 60998-2-4:2009

Priključni pribor za niskonaponska kola za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 2-4: Posebni zahtevi za priključni pribor sa uvrtanjem

 

 

EN 60998-2-4:2005

468.

SRPS EN 60999-1:2009

Pribor za spajanje - Električni bakarni provodnici - Zahtevi za bezbednost za stezne jedinice vijčanog i bezvijčanog tipa - Deo 1: Opšti i posebni zahtevi za stezne jedinice za provodnike od 0,2 mm 2 do i uključujući 35 mm 2

 

 

EN 60999-1:2000

469.

SRPS EN 60999-2:2009

Priključni pribor - Električni provodnici od bakra - Zahtevi za bezbednost za stezne jedinice vijčanog i bezvijčanog tipa - Deo 2: Posebni zahtevi za stezne jedinice za provodnike iznad 35 mm 2 do i uključujući 300 mm 2

 

 

EN 60999-2:2003

470.

SRPS EN 61008-1:2014
SRPS EN 61008-1:2014/A1:2015
SRPS EN 61008-1:2014/A11:2016
SRPS EN 61008-1:2014/A2:2015
SRPS EN 61008-1:2014/A1:2015/AC:2016
SRPS EN 61008-1:2014/A12:2017

Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) - Deo 1: Opšta pravila

 

 

EN 61008-1:2012
EN 61008-1:2012/A1:2014
EN 61008-1:2012/A11:2015
EN 61008-1:2012/A2:2014
EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06,
EN 61008-1:2012/A12:2017

471.

SRPS EN 61008-2-1:2008
SRPS EN 61008-2-1:2008/A11:2010

Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) - Deo 2-1: Primenljivost opštih pravila za RCCB-ove funkcionalno nezavisne od linijskog napona

 

 

EN 61008-2-1:1994
EN 61008-2-1:1994/A11:1998
EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

472.

SRPS EN 61009-1:2014
SRPS EN 61009-1:2014/A1:2015
SRPS EN 61009-1:2014/A11:2016
SRPS EN 61009-1:2014/A2:2015
SRPS EN 61009-1:2014/A13:2021

Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) - Deo 1: Opšta pravila

 

 

EN 61009-1:2012
EN 61009-1:2012/A1:2014
EN 61009-1:2012/A11:2015
EN 61009-1:2012/A2:2014
EN 61009-1:2012/A13:2021

473.

SRPS EN 61009-2-1:2008
SRPS EN 61009-2-1:2008/A11:2010

Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i slične upotrebe (RCBO) - Deo 2-1: Primenljivost opštih pravila za RCBO-ove funkcionalno nezavisne od linijskog napona

 

 

EN 61009-2-1:1994
EN 61009-2-1:1994/A11:1998
EN 61009-2-1:1994/A11:1998
/AC:1999

474.

SRPS EN 61010-1:2010
SRPS EN 61010-1:2010/A1:2019

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04,
EN 61010-1:2010/A1:2019

475.

SRPS EN IEC 61010-2-010:2020

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-010: Posebni zahtevi za laboratorijske uređaje i opremu za zagrevanje materijala

 

 

EN IEC 61010-2-010:2020

476.

SRPS EN IEC 61010-2-011:2021
SRPS EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-011: Posebni zahtevi za rashladne uređaje

 

 

EN IEC 61010-2-011:2021,
EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021

477.

SRPS EN IEC 61010-2-012:2022
SRPS EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-012: Posebni zahtevi za uređaje za ispitivanje klimatskih uslova i uslova okoline i ostalu opremu za klimatizaciju

 

 

EN IEC 61010-2-012:2022,
EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

478.

SRPS EN 61010-2-020:2009

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-020: Posebni zahtevi za laboratorijske centrifuge

 

 

EN 61010-2-020:2006

479.

SRPS EN IEC 61010-2-030:2021
SRPS EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-030: Posebni zahtevi za uređaje i opremu koji sadrže ispitna ili merna kola

 

 

EN IEC 61010-2-030:2021,
EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

480.

SRPS EN IEC 61010-2-032:2021
SRPS EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-032: Posebni zahtevi za ručne strujne senzore za električna ispitivanja i merenja

 

 

EN IEC 61010-2-032:2021,
EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021

481.

SRPS EN IEC 61010-2-033:2021
SRPS EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-033: Posebni zahtevi za ručne multimetre za kućnu i profesionalnu upotrebu, koji mogu da mere mrežni napon

 

 

EN IEC 61010-2-033:2021,
EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021

482.

SRPS EN IEC 61010-2-034:2021
SRPS EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-034: Posebni zahtevi za opremu za merenje otpornosti izolacije i opreme za ispitivanje električne čvrstoće

 

 

EN IEC 61010-2-034:2021,
EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

483.

SRPS EN IEC 61010-2-040:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-040: Posebni zahtevi za sterilizatore i uređaje za pranje i dezinfekciju koji se koriste za obradu medicinskih materijala

 

 

EN IEC 61010-2-040:2021

484.

SRPS EN IEC 61010-2-051:2021
SRPS EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-051: Posebni zahtevi za laboratorijske uređaje i opremu za mućenje i mešanje

 

 

EN IEC 61010-2-051:2021,
EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

485.

SRPS EN IEC 61010-2-061:2021
SRPS EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-061: Posebni zahtevi za laboratorijske atomske spektrometre sa termičkom atomizacijom i jonizacijom

 

 

EN IEC 61010-2-061:2021,
EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

486.

SRPS EN IEC 61010-2-081:2020

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-081: Posebni zahtevi za automatske i poluautomatske laboratorijske uređaje za analizu i druge namene

 

 

EN IEC 61010-2-081:2020

487.

SRPS EN IEC 61010-2-091:2021
SRPS EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-091: Posebni zahtevi za rendgenske sisteme u kućištima

 

 

EN IEC 61010-2-091:2021,
EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021

488.

SRPS EN IEC 61010-2-130:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-130: Posebni zahtevi za opremu namenjenu za korišćenje od strane dece u obrazovnim ustanovama

 

 

EN IEC 61010-2-130:2021

489.

SRPS EN IEC 61010-2-201:2018

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsku upotrebu - Deo 2-201: Posebni zahtevi za uređaje i opremu za upravljanje

 

 

EN IEC 61010-2-201:2018

490.

SRPS EN IEC 61010-2-202:2021

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-202: Posebni zahtevi za električno upravljane pokretačke ventile

 

 

EN IEC 61010-2-202:2021

491.

SRPS EN 61010-031:2015

Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje - Deo 2-081: Posebni zahtevi za automatske i poluautomatske laboratorijske uređaje za analizu i druge namene

 

 

EN 61010-031:2015

492.

SRPS EN 61028:2009

Električni merni instrumenti - X-Y pisači

 

 

EN 61028:1993
EN 61028:1993/A2:1997

493.

SRPS EN 61034-1:2009
SRPS EN 61034-1:2009/A1:2014

Merenje gustine dima od kablova koji gore pod definisanim uslovima - Deo 1: Ispitna aparatura

 

13.06.2025.

EN 61034-1:2005
EN 61034-1:2005/A1:2014

494.

SRPS EN 61034-2:2009
SRPS EN 61034-2:2009/A1:2014

Merenje gustine dima od kablova koji gore pod definisanim uslovima - Deo 2: Postupak ispitivanja i zahtevi

 

13.06.2025.

EN 61034-2:2005
EN 61034-2:2005/A1:2013

495.

SRPS EN 61048:2010
SRPS EN 61048:2010/A1:2016

Pomoćni pribor za sijalice - Kondenzatori za korišćenje u kolima cevastih fluorescentnih i drugih sijalica sa pražnjenjem - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost

 

 

EN 61048:2006
EN 61048:2006/A1:2016

496.

SRPS EN 61050:2010
SRPS EN 61050:2010/A1:2010

Transformatori za cevaste sijalice sa pražnje­njem koji imaju na neopterećenom izlazu napon koji prelazi 1 kV (opšte poznati kao neon-transformatori) - Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost

 

 

EN 61050:1992
EN 61050:1992/A1:1995

497.

SRPS EN IEC 61058-1:2018

Sklopke za aparate - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN IEC 61058-1:2018

498.

SRPS EN 61058-2-1:2011

Sklopke za aparate - Deo 2-1: Posebni zahtevi za gajtanske sklopke

 

 

EN 61058-2-1:2011

499.

SRPS EN 61058-2-4:2009

Sklopke za aparate - Deo 2-4: Posebni zahtevi za nezavisno montirane sklopke

 

 

EN 61058-2-4:2005

500.

SRPS EN 61058-2-5:2011

Sklopke za aparate - Deo 2-5: Posebni zahtevi za selektore

 

 

EN 61058-2-5:2011

501.

SRPS EN 61071:2009

Kondenzatori za energetsku elektroniku

 

 

EN 61071:2007

502.

SRPS EN 61095:2010

Elektromehanički kontaktori za domaćinstvo i slične svrhe

 

 

EN 61095:2009

503.

SRPS EN 61131-2:2010

Programabilni kontroleri - Deo 2: Zahtevi za opremu i ispitivanja

 

 

EN 61131-2:2007

504.

SRPS EN 61138:2009

Kablovi za prenosno uzemljenje i za opremu za kratak spoj

 

 

EN 61138:2007

505.

SRPS EN 61140:2012

Zaštita od električnog udara - Zajednički aspekti za instalaciju i opremu

 

 

EN 61140:2002
EN 61140:2002/A1:2006

506.

SRPS EN 61143-1:2009

Električni merni instrumenti - X-t pisači - Deo 1: Definicije i zahtevi

 

 

EN 61143-1:1994
EN 61143-1:1994/A1:1997

507.

SRPS EN 61143-2:2009

Električni merni instrumenti - X-t pisači - Deo 2: Preporučene dodatne metode ispitivanja

 

 

EN 61143-2:1994

508.

SRPS EN 61184:2017

Bajonet-grla za sijalice

 

 

EN 61184:2017

509.

SRPS EN 61187:2010

Električna i elektronska merna oprema - Dokumentacija

 

 

EN 61187:1994
EN 61187:1994/AC:1995

510.

SRPS EN 61195:2010
SRPS EN 61195:2010/A1:2013
SRPS EN 61195:2010/A2:2015

Fluorescentne sijalice sa dva podnoška - Specifikacije bezbednosti

 

 

EN 61195:1999
EN 61195:1999/A1:2013
EN 61195:1999/A2:2015

511.

SRPS EN 61199:2011
SRPS EN 61199:2011/A1:2013
SRPS EN 61199:2011/A2:2015

Fluorescentne sijalice sa jednim podnoškom - Specifikacije bezbednosti

 

 

EN 61199:2011
EN 61199:2011/A1:2013
EN 61199:2011/A2:2015

512.

SRPS EN 61204:2009

Niskonaponski uređaji za napajanje, izlaz jedno­smerne struje - Karakteristike performanse

 

 

EN 61204:1995

513.

SRPS EN IEC 61204-7:2018

Niskonaponski prekidački izvori napajanja - Deo 7: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN IEC 61204-7:2018

514.

SRPS EN 61210:2011

Pribor za spajanje - Pljosnati priključci za brzo spajanje bakarnih električnih provodnika - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 61210:2010

515.

SRPS EN 61230:2010

Rad pod naponom - Prenosna oprema za uzemljenje ili uzemljenje i kratko spajanje

 

 

EN 61230:2008

516.

SRPS EN 61242:2009
SRPS EN 61242:2009/A1:2009
SRPS EN 61242:2009/A2:2016

Elektroinstalacioni pribor - Bubnjići sa produžnim kablom za domaćinstvo i slične namene

 

 

EN 61242:1997
EN 61242:1997/A1:2008
EN 61242:1997/A1:2008
/AC:2010
EN 61242:1997/A2:2016

517.

SRPS EN 61243-3:2018

Rad pod naponom - Detektori napona - Deo 3: Dvopolni detektor za niski napon

 

 

EN 61243-3:2014
EN 61243-3:2014/AC:2015,
EN 61243-3:2014/AC:2015

518.

SRPS EN 61270-1:2009

Kondenzatori za mikrotalasne pećnice - Deo 1: Opšte

 

 

EN 61270-1:1996

519.

SRPS EN IEC 61293:2021

Obeležavanje električne opreme naznačenim karakteristikama koje se odnose na električno napajanje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN IEC 61293:2020

520.

SRPS EN 61310-1:2010

Bezbednost mašina - Pokazivanje, označavanje i pokretanje - Deo 1: Zahtevi za vizuelne, zvučne i dodirne znakove

 

 

EN 61310-1:2008

521.

SRPS EN 61310-2:2010

Bezbednost mašina - Ukazivanje, označavanje i pokretanje - Deo 2: Zahtevi za označavanje

 

 

EN 61310-2:2008

522.

SRPS EN 61310-3:2009

Bezbednost mašina - Pokazivanje, označavanje i pokretanje - Deo 3: Zahtevi za postavljanje i rad pokretača

 

 

EN 61310-3:2008

523.

SRPS EN 61316:2009

Bubnjići sa produžnim kablom za industrijske svrhe

 

 

EN 61316:1999

524.

SRPS EN 61347-1:2015

Upravljački uređaji za sijalice - Deo 1: Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost

 

 

EN 61347-1:2015

525.

SRPS EN 61347-2-2:2012

Upravljački uređaj za sijalice - Deo 2-2: Posebni zahtevi za elektronske pretvarače spuštače napona napajane jednosmernom ili naizmeničnom strujom za sijalice sa usijanim vlaknom

 

 

EN 61347-2-2:2012

526.

SRPS EN 61347-2-3:2012

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-3: Posebni zahtevi za elektronske predspojne uređaje za fluorescentne sijalice napajane naizmeničnom strujom i/ili jednosmernom strujom

 

 

EN 61347-2-3:2011
EN 61347-2-3:2011/AC:2011

527.

SRPS EN 61347-2-7:2012
SRPS EN 61347-2-7:2012/A1:2019
SRPS EN 61347-2-7:2012/A2:2023

Upravljački uređaj za sijalice - Deo 2-7: Posebni zahtevi za elektronski upravljački uređaj napajan iz baterije za osvetljenje u hitnim slučajevima (autonoman)

SRPS EN 61347-2-7:2012
SRPS EN 61347-2-7:2012/A1:2019

11.7.2024.

EN 61347-2-7:2012
EN 61347-2-7:2012/A1:2019,
EN 61347-2-7:2012/A2:2022

528.

SRPS EN 61347-2-8:2010
SRPS EN 61347-2-8:2010/A1:2010

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-8: Posebni zahtevi za prigušnice za fluorescentne sijalice

 

 

EN 61347-2-8:2001
EN 61347-2-8:2001/A1:2006
EN 61347-2-8:2001/AC:2010
EN 61347-2-8:2001/AC:2003

529.

SRPS EN 61347-2-9:2013

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-9: Posebni zahtevi za elektromagnetske predspojne uređaje za sijalice sa pražnje­njem (isključujući fluorescentne sijalice)

 

 

EN 61347-2-9:2013

530.

SRPS EN 61347-2-10:2010
SRPS EN 61347-2-10:2010/A1:2010

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-10: Posebni zahtevi za elektronske invertore i pretvarače za hladnostartujuće cevaste sijalice sa pražnjenjem (neonske cevi) za rad pri visokim frekvencijama

 

 

EN 61347-2-10:2001
EN 61347-2-10:2001/A1:2009
EN 61347-2-10:2001/AC:2010

531.

SRPS EN 61347-2-11:2010
SRPS EN 61347-2-11:2010/A1:2019

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-11: Posebni zahtevi za različita elektronska kola koja se koriste sa svetiljkama

 

 

EN 61347-2-11:2001
EN 61347-2-11:2001/AC:2010
EN 61347-2-11:2001/AC:2002
EN 61347-2-11:2001/A1:2019

532.

SRPS EN 61347-2-12:2010
SRPS EN 61347-2-12:2010/A1:2011

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-12: Posebni zahtevi za elektronske prigušnice za sijalice sa pražnjenjem napajane jednosmernom ili naizmeničnom strujom (isključujući fluorescentne sijalice)

 

 

EN 61347-2-12:2005
EN 61347-2-12:2005/A1:2010
EN 61347-2-12:2005/AC:2010

533.

SRPS EN 61347-2-13:2015

Predspojni uređaji za sijalice - Deo 2-13: Posebni zahtevi za elektronske predspojne uređaje za module sa svetlećim diodama napajane jednosmernom ili naizmeničnom strujom

 

 

EN 61347-2-13:2014

534.

SRPS EN IEC 61347-2-14:2018
SRPS EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2023

Upravljački uređaj za sijalice - Deo 2-14: Posebni zahtevi za elektronski upravljački uređaj, napajan jednosmernom strujom i/ili naizmeničnom strujom, za fluorescentne indukcione sijalice

 

 

EN IEC 61347-2-14:2018,
EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021

535.

SRPS EN 61386-1:2010
SRPS EN 61386-1:2010/A1:2019

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 61386-1:2008
EN 61386-1:2008/A1:2019

536.

SRPS EN 61386-21:2009
SRPS EN 61386-21:2009/A11:2011

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 21: Posebni zahtevi - Sistemi krutih cevi

 

 

EN 61386-21:2004
EN 61386-21:2004/AC:2004
EN 61386-21:2004/A11:2010

537.

SRPS EN 61386-22:2009
SRPS EN 61386-22:2009/A11:2011

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 22: Posebni zahtevi za sisteme savitljivih cevi

 

 

EN 61386-22:2004
EN 61386-22:2004/A11:2010
EN 61386-22:2004/AC:2004

538.

SRPS EN 61386-23:2009
SRPS EN 61386-23:2009/A11:2011

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 23: Posebni zahtevi za sisteme fleksibilnih cevi

 

 

EN 61386-23:2004
EN 61386-23:2004/A11:2010
EN 61386-23:2004/AC:2004

539.

SRPS EN 61386-24:2011

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 24: Posebni zahtevi - Sistemi cevi ukopani u zemlju

 

 

EN 61386-24:2010

540.

SRPS EN 61386-25:2012

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 25: Posebni zahtevi - Uređaji za pričvršćivanje cevi

 

 

EN 61386-25:2011

541.

SRPS EN 61439-1:2011

Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 1: Opšta pravila

 

 

EN 61439-1:2011

542.

SRPS EN 61439-2:2011

Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 2: Energetski rasklopni blokovi

 

 

EN 61439-2:2011

543.

SRPS EN 61439-3:2012
SRPS EN 61439-3:2012/AC:2019

Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 3: Distributivne table predviđene da njima rukuju neobaveštene osobe (DBO)

 

 

EN 61439-3:2012
EN 61439-3:2012/AC:2019-04

544.

SRPS EN 61439-4:2013

Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 4: Posebni zahtevi za niskonaponske rasklopne blokove za gradilišta (ACS)

 

 

EN 61439-4:2013

545.

SRPS EN 61439-5:2015

Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 5: Blokovi za distribuciju u javnim mrežama

 

 

EN 61439-5:2015
EN 61439-5:2015/AC:2015

546.

SRPS EN 61439-6:2012

Niskonaponski rasklopni blokovi - Deo 6: Sistemi sabirnica

 

 

EN 61439-6:2012

547.

SRPS EN 61534-1:2011
SRPS EN 61534-1:2011/A1:2015
SRPS EN 61534-1:2011/A11:2021
SRPS EN 61534-1:2011/A2:2021

Parapetni razvod - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 61534-1:2011
EN 61534-1:2011/A1:2014
EN 61534-1:2011/A11:2021,
EN 61534-1:2011/A2:2021

548.

SRPS EN 61534-21:2015
SRPS EN 61534-21:2015/A11:2021
SRPS EN 61534-21:2015/A1:2021

Parapetni razvod - Deo 21: Posebni zahtevi za parapetni razvod namenjen za montažu na zid i plafon

 

 

EN 61534-21:2014
EN 61534-21:2014/A11:2021,
EN 61534-21:2014/A1:2021

549.

SRPS EN 61534-22:2015
SRPS EN 61534-22:2015/A11:2021
SRPS EN 61534-22:2015/A1:2021

Parapetni razvodi - Deo 22: Posebni zahtevi za parapetne razvode predviđene za instalisanje na pod i ispod poda

 

 

EN 61534-22:2014
EN 61534-22:2014/A11:2021,
EN 61534-22:2014/A1:2021

550.

SRPS EN IEC 61535:2021

Instalacione spojnice predviđene za trajno povezivanje u fiksnim instalacijama

 

 

EN IEC 61535:2019

551.

SRPS EN 61537:2009

Vođenje kablova - Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih lestvi

 

 

EN 61537:2007

552.

SRPS EN 61549:2010
SRPS EN 61549:2010/A1:2010
SRPS EN 61549:2010/A2:2010
SRPS EN 61549:2010/A3:2013

Razne sijalice

 

 

EN 61549:2003
EN 61549:2003/A1:2005
EN 61549:2003/A2:2010
EN 61549:2003/A3:2012

553.

SRPS EN 61557-1:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 61557-1:2007

554.

SRPS EN 61557-2:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 2: Otpornost izolacije

 

 

EN 61557-2:2007

555.

SRPS EN 61557-3:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 3: Impedansa petlje

 

 

EN 61557-3:2007

556.

SRPS EN 61557-4:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 4: Otpornost uzemljenja i izjednačenja potencijala

 

 

EN 61557-4:2007

557.

SRPS EN 61557-5:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 5: Otpornost prema zemlji

 

 

EN 61557-5:2007

558.

SRPS EN 61557-6:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 6: Efektivnost uređaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT

 

 

EN 61557-6:2007

559.

SRPS EN 61557-7:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 7: Redosled faza

 

 

EN 61557-7:2007

560.

SRPS EN 61557-8:2015

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama do 1 000 V naizmenične struje i 1 500 V jednosmerne struje - Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor zaštitnih mera - Deo 8: Uređaji za nadzor izolacije za IT mreže

 

 

EN 61557-8:2015

561.

SRPS EN 61557-9:2015
SRPS EN 61557-9:2015/AC:2017

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama do 1 000 V naizmenične struje i 1 500 V jednosmerne struje - Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor zaštitnih mera - Deo 9: Oprema za lociranje kvara na izolaciji u IT mrežama

 

 

EN 61557-9:2015,
EN 61557-9:2015/AC:2017-02

562.

SRPS EN 61557-10:2013

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera - Deo 10: Kombi­novana merna oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera

 

 

EN 61557-10:2013

563.

SRPS EN 61557-11:2010

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i Jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 11: Efektiv­nost monitora diferencijalne struje (RCM) tipa A i tipa B u TT, TN i IT sistemima

 

 

EN 61557-11:2009

564.

SRPS EN IEC 61557-12:2023

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili praćenje zaštitnih mera - Deo 12: Uređaji za merenje i praćenje električne snage (PMD)

SRPS EN 61557-12:2010

11.07.2024.

EN IEC 61557-12:2022

565.

SRPS EN 61557-13:2012

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 13: Ručna strujna klešta i senzori za merenje struja odvoda u električnim distributivnim mrežama i ona kojima se upravlja ručno

 

 

EN 61557-13:2011

566.

SRPS EN 61557-14:2013

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog električnog napona do 1000 V i jednosmernog električnog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera - Deo 14: Oprema za ispitivanje bezbednosti električne opreme aparata

 

 

EN 61557-14:2013

567.

SRPS EN 61557-15:2014

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog električnog napona do 1000 V i jednosmernog električnog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor nad sprovođenjem zaštitnih mera - Deo 15: Funkcionalni zahtevi za bezbednost uređaja za nadzor izolacije i opreme za lokaciju kvara izolacije u IT sistemima

 

 

EN 61557-15:2014

568.

SRPS EN 61557-16:2015

Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama do 1 000 V naizmenične struje i 1 500 V jednosmerne struje - Oprema za ispitivanje, merenje ili nadzor zaštitnih mera - Deo 16: Oprema za ispitivanje efektivnosti zaštitnih mera električne opreme i/ili medicinske električne opreme

 

 

EN 61557-16:2015

569.

SRPS EN IEC 61558-1:2020

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

 

 

EN IEC 61558-1:2019

570.

SRPS EN 61558-2-1:2009

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda - Deo 2-1: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore za odvajanje i izvore napajanja koji imaju ugrađene transformatore za odvajanje za opšte primene

 

 

EN 61558-2-1:2007

571.

SRPS EN 61558-2-2:2009

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda - Deo 2-2: Posebni zahtevi i ispitivanja za upravljačke transformatore i izvore napajanja koji imaju ugrađene upravljačke transformatore

 

 

EN 61558-2-2:2007

572.

SRPS EN 61558-2-3:2011

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-3: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore za paljenje za gorionike za gas i ulje

 

 

EN 61558-2-3:2010

573.

SRPS EN 61558-2-4:2009

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1100 V - Deo 2-4: Posebni zahtevi i ispitivanja za rastavne transformatore i jedinice za napajanje sa ugrađenim rastavnim transformatorima

 

 

EN 61558-2-4:2009

574.

SRPS EN 61558-2-5:2011

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-5: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore za aparate za brijanje, jedinice za napajanje koje sadrže transformatore za aparate za brijanje i jedinice za napajanje aparata za brijanje

 

 

EN 61558-2-5:2010

575.

SRPS EN 61558-2-6:2010

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1100 V - Deo 2-6: Posebni zahtevi i ispitivanja za bezbednosne rastavne transfor­matore i jedinice za napajanje sa ugrađenim bezbednosnim rastavnim transformatorima

 

 

EN 61558-2-6:2009

576.

SRPS EN 61558-2-7:2009

Bezbednost energetskih transformatora, izvora napajanja, prigušnica i sličnih proizvoda - Deo 2-7: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i izvore napajanja za igračke

 

 

EN 61558-2-7:2007

577.

SRPS EN 61558-2-8:2011

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-8: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i jedinice za napajanje za zvona

 

 

EN 61558-2-8:2010

578.

SRPS EN 61558-2-9:2011

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-9: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i jedinice za napajanje za ručne svetiljke klase III, sa sijalicama sa volframovim vlaknom

 

 

EN 61558-2-9:2011

579.

SRPS EN 61558-2-12:2011

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-12: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore sa konstantnim naponom i jedinice za napajanje za konstantne napone

 

 

EN 61558-2-12:2011

580.

SRPS EN 61558-2-13:2009

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1 100 V - Deo 2-13: Posebni zahtevi i ispitivanja za autotransformatore i jedinice za napajanje sa ugrađenim autotransformatorima

 

 

EN 61558-2-13:2009

581.

SRPS EN 61558-2-14:2014

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-14: Pojedinačni zahtevi i ispitivanja za različite transformatore i jedinice za napajanje koje sadrže promenljive transformatore

 

 

EN 61558-2-14:2013

582.

SRPS EN 61558-2-15:2013

Bezbednost energetskih transformatora, jedi­nica za napajanje i sličnog - Deo 2-15: Posebni zahtevi za rastavne transformatore za napajanje medicinskih lokacija

 

 

EN 61558-2-15:2012

583.

SRPS EN 61558-2-16:2011
SRPS EN 61558-2-16/A1:2015

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i sličnih proizvoda za napone napajanja do 1100 V - Deo 2-16: Posebni zahtevi i ispitivanja za komutacione jedinice za napajanje i transformatore za komutacione jedinice za napajanje

 

 

EN 61558-2-16:2009
EN 61558-2-16:2009/A1:2013

584.

SRPS EN 61558-2-20:2012

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-20: Posebni zahtevi i ispitivanja za male prigušnice

 

 

EN 61558-2-20:2011

585.

SRPS EN 61558-2-23:2012

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-23: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i jedinice za napajanje za gradilišta

 

 

EN 61558-2-23:2010

586.

SRPS EN 61558-2-26:2014

Bezbednost transformatora, prigušnica, jedinica za napajanje i njihovih kombinacija - Deo 2-26: Posebni zahtevi i ispitivanja za transformatore i jedinice napajanja za čuvanje energije i druge svrhe

 

 

EN 61558-2-26:2013

587.

SRPS EN 61643-11:2013
SRPS EN 61643-11:2013/A11:2020

Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže - Zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2012/A11:2018

588.

SRPS EN 61643-21:2009
SRPS EN 61643-21:2009/A1:2010
SRPS EN 61643-21:2009/A2:2014

Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama - Zahtevi za performanse i metode ispitivanja

 

 

EN 61643-21:2001
EN 61643-21:2001/A1:2009
EN 61643-21:2001/A2:2013

589.

SRPS EN 61643-31:2020

Niskonaponski zaštitni uređaji za odvođenje prenapona-Deo 31: - Zahtevi i metode ispitivanja za SPDs fotonaponskih instalacija

 

 

EN 61643-31:2019

590.

SRPS EN IEC 61730-1:2019

Određivanje bezbednosnih karakteristika fotonaponskih modula - Deo 1: Konstrukcioni zahtevi

 

 

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

591.

SRPS EN IEC 61730-2:2019

Određivanje bezbednosnih karakteristika fotonaponskih modula - Deo 2: Zahtevi za ispitivanje

 

 

EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

592.

SRPS EN 61770:2011
SRPS EN 61770:2011/AC:2011

Električni aparati priključeni na vodovodnu mrežu - Izbegavanje povratka prljave vode kroz sifon i otkaz kompleta creva

 

 

EN 61770:2009
EN 61770:2009/AC:2011

593.

SRPS EN 61800-5-1:2009
SRPS EN 61800-5-1:2009/A1:2017
SRPS EN 61800-5-1:2009/A11:2022

Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 5-1: Zahtevi za bezbednost - Električki, toplotni i energetski

 

 

EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-1:2007/A1:2017,
EN 61800-5-1:2007/A11:2021

594.

SRPS EN 61812-1:2012

Vremenski releji za industrijsku upotrebu i upotrebu u stambenim objektima - Deo 1: Zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 61812-1:2011

595.

SRPS EN IEC 61851-1:2019

Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN IEC 61851-1:2019

596.

SRPS EN 61851-21:2009

Provodni sistemi za punjenje električnog vozila - Deo 21: Zahtevi za provodnu vezu pri napajanju električnih vozila naizmeničnom/jednosmernom strujom

 

 

EN 61851-21:2002

597.

SRPS EN 61851-23:2015
SRPS EN 61851-23:2015/AC:2017

Provodni sistemi za punjenje električnih drumskih vozila - Deo 23: Stanica za punjenje vozila jednosmernom strujom

 

 

EN 61851-23:2014
EN 61851-23:2014/AC:2016-06

598.

SRPS EN 61851-24:2015

Provodni sistemi za punjenje električnih drumskih vozila - Deo 24: Digitalna komunikacija između stanice za punjenje jednosmernom strujom i električnog vozila za kontrolu punjenja jednosmernom strujom

 

 

EN 61851-24:2014
EN 61851-24:2014/AC:2015

599.

SRPS EN 61869-1:2010

Merni transformatori - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 61869-1:2009

600.

SRPS EN 61869-2:2014

Merni transformatori - Deo 2: Dodatni zahtevi za strujne transformatore

 

 

EN 61869-2:2012

601.

SRPS EN 61869-3:2012

Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore

 

 

EN 61869-3:2011

602.

SRPS EN 61869-4:2015

Merni transformatori - Deo 4: Dodatni zahtevi za kombinovane merne transformatore

 

 

EN 61869-4:2014
EN 61869-4:2014/AC:2014

603.

SRPS EN 61869-5:2012

Merni transformatori - Deo 5: Dodatni zahtevi za kapacitivne naponske transformatore

 

 

EN 61869-5:2011
EN 61869-5:2011/AC:2015

604.

SRPS EN IEC 61914:2022

Kablovske obujmice za električne instalacije

 

 

EN IEC 61914:2021

605.

SRPS EN 61921:2008

Energetski kondenzatori - Niskonaponska kondenzatorska baterija za korekciju faktora snage

 

 

EN 61921:2003

606.

SRPS EN 61995-1:2010
SRPS EN 61995-1:2010/A1:2017
SRPS EN 61995-1:2010/A11:2021

Pribor za spajanje svetiljki za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 61995-1:2008
EN 61995-1:2008/A1:2017,
EN 61995-1:2008/A11:2021

607.

SRPS EN 61995-2:2010

Pribor za povezivanje svetiljki za domaćinstvo i slične svrhe - Deo 2: Standardni list za DCL

 

 

EN 61995-2:2009

608.

SRPS EN 62020:2010

Elektroinstalacioni pribor - Kontrolni uređaji diferencijalne struje za domaćinstvo i slične svrhe (RCM)

 

 

EN 62020:1998
EN 62020:1998/A1:2005

609.

SRPS EN 62026-1:2009

Niskonaponske rasklopne aparature - Inter­fejsi za kontrolere (CDI) - Deo 1: Opšta pravila

 

 

EN 62026-1:2007

610.

SRPS EN 62026-2:2013

Niskonaponske rasklopne aparature - Sistemi kontrolera i uređaja za interfejs (CDI) - Deo 2: Senzor aktivatora za interfejs (AS-i)

 

 

EN 62026-2:2013

611.

SRPS EN 62026-3:2015
SRPS EN 62026-3:2015/AC:2020

Niskonaponske rasklopne aparature - Interfejsi za kontrolere (CDI) - Deo 3: Mrežni uređaj

 

 

EN 62026-3:2015
EN 62026-3:2015/AC:2019-12

612.

SRPS EN 62026-7:2013

Niskonaponske rasklopne aparature - Sistemi kontrolera i uređaja za interfejs (CDI) -Deo 7: CompoNet

 

 

EN 62026-7:2013

613.

SRPS EN IEC 62031:2020
SRPS EN IEC 62031:2020/A11:2023

Moduli sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje - Specifikacije za bezbednost

 

 

EN IEC 62031:2020,
EN IEC 62031:2020/A11:2021

614.

SRPS EN 62035:2015
SRPS EN 62035:2015/A1:2019

Sijalice sa pražnjenjem (osim fluorescentnih sijalica) - Specifikacije bezbednosti

 

 

EN 62035:2014
EN 62035:2014/A1:2019

615.

SRPS EN IEC 62040-1:2020
SRPS EN IEC 62040-1:2020/A11:2022

Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Deo 1: Zahtevi bezbednosti

 

 

EN IEC 62040-1:2019,
EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

616.

SRPS EN 62080:2010

Uređaji za zvučnu signalizaciju za domaćinstvo i slične svrhe

 

 

EN 62080:2009

617.

SRPS EN 62094-1:2008

Jedinice svetlosnih indikatora za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 62094-1:2003
EN 62094-1:2003/A11:2003

618.

SRPS EN 62109-1:2011

Bezbednost energetskih pretvarača koji se koriste u energetskim fotonaponskim sistemima - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 62109-1:2010

619.

SRPS EN 62109-2:2012

Bezbednost energetskih pretvarača koji se koriste u energetskim fotonaponskim sistemima - Deo 2: Posebni zahtevi za invertore

 

 

EN 62109-2:2011

620.

SRPS EN 62135-1:2017
SRPS EN 62135-1:2017/AC:2020

Oprema za otporno zavarivanje - Deo 1: Zahtevi bezbednosti za projektovanje, proizvodnju i instalisanje

 

 

EN 62135-1:2015
EN 62135-1:2015/AC:2016-02

621.

SRPS EN 62196-1:2015

Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 62196-1:2014

622.

SRPS EN 62196-2:2012
SRPS EN 62196-2:2012/A11:2013
SRPS EN 62196-2:2012/A12:2015

Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 2: Zahtevi za dimenzionu kompatibilnost i zamenljivost za priključni pribor za naizmeničnu struju sa pinom i kontaktnom čaurom

 

 

EN 62196-2:2012
EN 62196-2:2012/A11:2013
EN 62196-2:2012/A12:2014
EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014

623.

SRPS EN 62196-3:2015

Utikači, priključnice i spojnice za vozilo - Punjenje električnih vozila sa povezivanjem na izvor napajanja - Deo 3: Zahtevi za dimenzionu kompatibilnost i zamenljivost koji se odnose na jednosmerne i kombinovane jednosmerne/naizmenične spojnice za vozila sa čepovima i čaurama

 

 

EN 62196-3:2014

624.

SRPS EN 62208:2011

Prazna kućišta za niskonaponske rasklopne blokove - Opšti zahtevi

 

 

EN 62208:2011

625.

SRPS EN 62233:2009

Metode za merenje elektromagnetskih polja koje stvaraju aparati za domaćinstvo i slični aparati u pogledu izlaganja ljudi njihovom uticaju

 

 

EN 62233:2008
EN 62233:2008/AC:2008

626.

SRPS EN 62253:2012

Fotonaponski pumpni sistemi - Ocena dizajna i merenje performansi

 

 

EN 62253:2011

627.

SRPS EN IEC 62275:2019

Sistemi za vođenje kablova - Kablovske vezice za električne instalacije

 

 

EN IEC 62275:2019

628.

SRPS EN 62282-3-100:2012

Tehnologije gorivih ćelija - Deo 3-100: Stacionarni energetski sistemi gorivih ćelija - Bezbednost

 

 

EN 62282-3-100:2012

629.

SRPS EN 62282-3-300:2012

Tehnologije gorivih ćelija - Deo 3-300: Stacionarni energetski sistemi gorivih ćelija - Postrojenje

 

 

EN 62282-3-300:2012

630.

SRPS EN 62282-5-1:2013

Tehnologije gorivih ćelija - Deo 5-1: energetski sistemi prenosivih gorivih ćelija - Bezbednost

 

 

EN 62282-5-1:2012

631.

SRPS EN 62310-1:2009

Statički prenosni sistemi (STS) - Deo 1: Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost

 

 

EN 62310-1:2005

632.

SRPS EN 62311:2009

Ocenjivanje elektronskih i električnih uređaja u odnosu na ograničenja izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz do 300 GHz)

 

 

EN 62311:2008

633.

SRPS EN 62368-1:2015

Uređaji i oprema za audio/video, informacione i komunikacione tehnologije - Deo 1: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 62368-1:2014
EN 62368-1:2014/AC:2015
EN 62368-1:2014/AC:2015
EN 62368-1:2014/AC:2015

634.

SRPS EN 62395-1:2014

Sistemi za elektrootporno zagrevanje za primene u industriji i trgovini - Deo 1: Opšti zahtevi i zahtevi za ispitivanje

 

 

EN 62395-1:2013

635.

SRPS EN 62423:2013
SRPS EN 62423:2013/A11:2021
SRPS EN 62423:2013/A12:2023

Prekidači diferencijalne struje tipa F i tipa B sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom i bez ugrađene prekostrujne zaštite, za domaćinstvo i slične upotrebe

SRPS EN 62423:2013
SRPS EN 62423:2013/A11:2021

17.09.2024

EN 62423:2012
EN 62423:2012/A11:2021,
EN 62423:2012/A12:2022

636.

SRPS EN 62444:2014

Kablovske uvodnice za električne instalacije

 

 

EN 62444:2013

637.

SRPS EN 62471:2010

Fotobiološka bezbednost sijalica i sistema sijalica

 

 

EN 62471:2008

638.

SRPS EN 62477-1:2013
SRPS EN 62477-1:2013/A11:2014
SRPS EN 62477-1:2013/A1:2017
SRPS EN 62477-1:2013/A12:2022

Zahtevi za bezbednost sistema i opreme elektronskih energetskih pretvarača - Deo 1: Opšte

 

 

EN 62477-1:2012
EN 62477-1:2012/A11:2014
EN 62477-1:2012/A1:2017,
EN 62477-1:2012/A12:2021

639.

SRPS EN 62479:2011

Ocenjivanje usaglašenosti niskonaponskih elektronskih i električnih uređaja sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (od 10 MHz do 300 GHz)

 

 

EN 62479:2010

640.

SRPS EN 62493:2011

Ocenjivanje opreme za osvetljenje u odnosu na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima

 

 

EN 62493:2010

641.

SRPS EN 62532:2011

Fluorescentne indukcione sijalice - Specifikacije za bezbednost

 

 

EN 62532:2011

642.

SRPS EN 62549:2012

Zglobni sistemi i savitljivi sistemi za usmeravanje kablova

 

 

EN 62549:2011

643.

SRPS EN 62560:2013
SRPS EN 62560:2013/A1:2015
SRPS EN 62560:2013/A1:2015/AC:2015
SRPS EN 62560:2013/A11:2019

Sijalice sa svetlećim diodama i sa ugrađenim predspojnim uređajem za opšte osvetljenje za napone > 50 V - Specifikacije za bezbednost

 

 

EN 62560:2012
EN 62560:2012/A1:2015
EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015
EN 62560:2012/AC:2015
EN 62560:2012/A11:2019

644.

SRPS EN 62606:2014
SRPS EN 62606:2014/A1:2018

Opšti zahtevi za uređaje za detekciju električnog luka usled kvara

 

 

EN 62606:2013
EN 62606:2013/A1:2017

645.

SRPS EN 62626-1:2015

Niskonaponske rasklopne aparature u kućištu - Deo 1: Sklopka-rastavljači u kućištu koji nisu obuhvaćeni standardom IEC 60947-3, a koji obezbeđuju odvajanje za vreme popravke ili radova na održavanju

 

 

EN 62626-1:2014

646.

SRPS HD 62640:2015

Uređaji diferencijalne struje sa prekostrujnom zaštitom ili bez nje za priključnice za primenu u domaćinstvu ili slične svrhe

 

 

HD 62640:2015

647.

SRPS EN 62776:2017

Sijalice sa svetlećim diodama, sa dva podnoška, dizajnirane i prilagođene za postavljanje na mesto linearnih fluorescentnih sijalica - Specifikacije za bezbednost

 

 

EN 62776:2015

648.

SRPS EN 62868:2016

Paneli organskih svetlećih dioda (OLED) za opšte osvetljenje - Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 62868:2015

649.

SRPS EN 62949:2017

Posebni zahtevi za bezbednost za opremu koja se priključuje na informacione i komunikacione mreže

 

 

EN 62949:2017

650.

SRPS EN 63024:2018

Zahtevi za uređaje za automatsko ponovno uključenje (ARD) prekidača, RCBO i RCCB za domaćinstvo i sličnu upotrebu

 

 

EN 63024:2018

651.

SRPS EN IEC 63044-3:2019

Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) i sistemi za automatizaciju i kontrolu u zgradama (BACS) - Deo 3: Zahtevi za električnu bezbednost

 

 

EN IEC 63044-3:2018

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Službeni glasnik RS", broj 37/19).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".