Zastava Bosne i Hercegovine

REŠENJE O DODELI NOVČANE POMOĆI PORODICAMA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA NOVOG SADA KOJI SU PREMINULI OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19, IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2021 i 60/2021)

1. Dodeljuje se novčana pomoć porodicama građana sa teritorije Grada Novog Sada koji su u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine preminuli od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2 i sahranjeni na teritoriji Grada Novog Sada, u iznosu od 100.000,00 dinara po preminulom, a za koje je zahtev za dodelu pomoći podnet do 31. marta 2022. godine.

2. Zahtev za dodelu novčane pomoći iz tačke 1. ovog rešenja, član porodice preminulog ili drugo lice koje je o svom trošku sahranilo preminulog (u daljem tekstu: korisnik) podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu (u daljem tekstu: Gradska uprava), putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode 1.

Uz zahtev korisnik iz stava 1. ove tačke prilaže:

- fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije,

- izvod iz matične knjige umrlih za preminulog člana porodice,

- fotokopiju kartice tekućeg računa korisnika u poslovnoj banci,

- dokaz da je korisnik o svom trošku sahranio preminulo lice: račun pogrebnih troškova izdat na ime koris- nika.

Gradska uprava službenim putem pribavlja:

- dokaz da je lice preminulo od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2, od Gradske uprave za opšte poslove, Sektora za lična stanja građana,

- spisak lica sahranjenih na teritoriji Grada Novog Sada, od JKP "Lisje" Novi Sad, odnosno drugog pravnog lica koje je izvršilo sahranjivanje u naseljenom mestu na teritoriji Grada Novog Sada.

3. Novčana pomoć iz tačke 1. ovog rešenja uplatiće se na tekući račun korisnika, na osnovu akta Gradske uprave.

4. Zadužuje se Gradska uprava da sredstva za novčanu pomoć iz tačke 1. ovog rešenja obezbedi iz sredstava planiranih Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu, za razdeo 15, glavu 15.01 - Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, funkcija 070 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, 0901 Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska aktivnost 0901-0001 PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći.

Zadužuje se Gradska uprava da sredstva za novčanu pomoć iz tačke 1. ovog rešenja obezbedi iz sredstava planiranih Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu, za razdeo 15, glavu 15.01 - Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, funkcija 070 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, 0902 Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska aktivnost 0902-0001 PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, pozicija budžeta 411, ekonomska klasifikacija 472 - Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, odnosno na poziciji finansijskog plana 411.02. Naknade iz budžeta u slučaju smrti, sintetika 4726.

5. Za realizaciju ovog rešenja zadužuje se Gradska uprava.

6. Donošenjem ovog rešenja prestaje da važi Rešenje Gradskog veća Grada Novog Sada, broj 593/2020-II od 30. aprila 2020. godine.

7. Postupci započeti po odredbama Rešenja Gradskog veća Grada Novog Sada, broj 593/2020-II od 30. aprila 2020. godine, okončaće se u skladu sa odredbama ovog rešenja.

8. Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu Grada Novog Sada".

9. Rešenje dostaviti:

- Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu,

- Gradskoj upravi za opšte poslove, Sektor za lična stanja građana, i

- Centru za socijalni rad Grada Novog Sada.