Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O LICIMA PREMA KOJIMA JE IZVRŠENO NASILJE U PORODICI I O LICIMA PROTIV KOJIH JE ODREĐENA MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI

("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja evidencije i dokumentacije o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici.

Član 2

Organ starateljstva vodi evidenciju i dokumentaciju iz člana 1. ovog pravilnika u elektronskom obliku u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS) koji je utvrđen propisom kojim su uređeni organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad.

Član 3

Evidenciju i dokumentaciju o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici, vodi organ starateljstva na čijoj teritoriji ima prebivalište, odnosno boravište član porodice prema kome je nasilje izvršeno, odnosno organ starateljstva na čijoj teritoriji ima prebivalište, odnosno boravište lice protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici.

Član 4

U evidenciju o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici, unose se podaci iz presude kojom je određena mera zaštite od nasilja u porodici i podaci iz presude kojom je prestala određena mera zaštite od nasilja u porodici.

Član 5

Dokumentacijom u smislu ovog pravilnika smatraju se:

1) presuda u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;

2) uverenje o određenoj meri zaštite.

Član 6

U evidenciju o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici upisuju se sledeći podaci:

A. Osnovni podaci:

1) prezime i ime, za udate žene i devojačko prezime, prezime i ime jednog od roditelja i devojačko prezime majke;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) datum i mesto rođenja, opština ili grad, a za lice rođeno u inostranstvu i država;

4) pol;

5) državljanstvo;

6) nacionalnost;

7) zanimanje;

8) adresa prebivališta, odnosno boravišta (opština, mesto, ulica, broj);

9) da li je prema licu izvršeno nasilje u porodici: a) prvi put; b) drugi put; v) više puta.

B. Podaci o ovlašćenom podnosiocu tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici:

1) član porodice prema kome je nasilje izvršeno;

2) zakonski zastupnik lica prema kome je nasilje izvršeno;

3) javni tužilac;

4) organ starateljstva.

V. Podaci o presudi kojom je određena mera zaštite od nasilja u porodici:

1) naziv suda koji je doneo presudu o određenoj meri zaštite;

2) broj i datum donošenja presude o određenoj meri zaštite;

3) datum pravnosnažnosti presude.

G. Podaci o vrsti nasilja koje je izvršeno prema članu porodice:

1) nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;

2) izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;

3) prisiljavanje na seksualni odnos;

4) navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14 godina života ili nemoćnim licem;

5) ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;

6) vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

D. Podaci o članu porodice koji je izvršio nasilje u porodici:

1) supružnik ili bivši supružnik;

2) dete, roditelj, krvni srodnik, tazbinski ili adoptivni srodnik, lice koje vezuje hraniteljstvo;

3) lice koje živi ili je živelo u istom porodičnom domaćinstvu;

4) vanbračni partner ili bivši vanbračni partner;

5) lice koje je bilo ili je još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koje ima zajedničko dete, ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nije živelo u istom porodičnom domaćinstvu.

Đ. Podaci o određenoj meri zaštite od nasilja u porodici:

1) određena mera zaštite;

2) dužina trajanja određene mere zaštite;

3) datum prestanka određene mere zaštite.

Član 7

U evidenciju o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici upisuju se sledeći podaci:

A. Osnovni podaci:

1) prezime i ime, za udate žene i devojačko prezime, prezime i ime jednog od roditelja i devojačko prezime majke;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) datum i mesto rođenja, opština ili grad, a za lice rođeno u inostranstvu i država;

4) pol;

5) državljanstvo;

6) nacionalnost;

7) zanimanje;

8) adresa prebivališta, odnosno boravišta (opština, mesto, ulica i broj);

9) ranija prekršajna, odnosno krivična odgovornost;

10) ranije određene mere zaštite od nasilja u porodici.

B. Podaci o ovlašćenom podnosiocu tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici:

1) član porodice prema kome je nasilje izvršeno;

2) zakonski zastupnik lica prema kome je nasilje izvršeno;

3) javni tužilac;

4) organ starateljstva.

V. Podaci o sudu i sudskoj presudi kojom je određena mera zaštite od nasilja u porodici:

1) naziv suda koji je doneo presudu o određenoj meri zaštite;

2) broj i datum donošenja presude o određenoj meri zaštite;

3) datum pravnosnažnosti presude.

G. Podaci o vrsti nasilja koje je izvršeno prema članu porodice:

1) nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;

2) izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;

3) prisiljavanje na seksualni odnos;

4) navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14 godina života ili nemoćnim licem;

5) ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;

6) vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

D. Podaci o članu porodice prema kome je izvršeno nasilje u porodici:

1) supružnik ili bivši supružnik;

2) dete, roditelj, krvni srodnik, tazbinski ili adoptivni srodnik, lice koje vezuje hraniteljstvo;

3) lice koje živi ili je živelo u istom porodičnom domaćinstvu;

4) vanbračni partner ili bivši vanbračni partner;

5) lice koje je bilo ili je još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koje ima zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nije živelo u istom porodičnom domaćinstvu.

Đ. Podaci o određenoj meri zaštite od nasilja u porodici:

1) određena mera zaštite;

2) dužina trajanja određene mere zaštite;

3) datum prestanka određene mere zaštite.

Član 8

Organ starateljstva može izdati uverenje iz evidencije i dokumentacije o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici, kao i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici, na obrazložen zahtev:

1) licu prema kome je izvršeno nasilje u porodici;

2) zakonskom zastupniku lica prema kome je izvršeno nasilje;

3) drugom organu starateljstva;

4) pravosudnim organima;

5) ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove;

6) zdravstvenim i obrazovnim ustanovama.

Član 9

Podaci o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici, kao i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici, su poverljivi, u skladu sa zakonom.

Presuda u smislu odredaba ovog pravilnika čuva se u arhivi organa starateljstva u skladu sa propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici ("Službeni glasnik RS", broj 56/05).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".