Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI, OBIMU I DINAMICI AKTIVNOSTI TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZGRADA I NAČINU SAČINJAVANJA PROGRAMA ODRŽAVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje, vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i način sačinjavanja programa održavanja zgrade.

Član 2

Održavanje zgrade, u smislu ovog pravilnika, jesu sve aktivnosti održavanja na zajedničkim delovima zgrade kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade.

U cilju sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja sprovode se aktivnosti tekućeg održavanja zgrade, a koje se sastoje od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno preduzimanja svih aktivnosti kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Pod zadovoljavajućim nivoom upotrebljivosti podrazumeva se stanje zgrade i njenih elemenata koje je u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je zgrada izgrađena i propisima koji uređuju oblast izgradnje, odnosno da je zgrada bezbedna za korišćenje.

U cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade sprovode se aktivnosti na investicionom održavanju, kojim se poboljšavaju karakteristike postojećih elemenata zgrade u odnosu na izvedeno stanje, njihovom zamenom elementima boljih karakteristika, odnosno dužeg veka trajanja.

Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja, u smislu ovog pravilnika, naročito obuhvataju:

1) izvođenje građevinskih, instalaterskih, zanatskih i drugih radova vezanih za održavanje;

2) pružanje usluga vezanih za održavanje;

3) nabavku dobara potrebnih za održavanje.

Član 3

Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja obavljaju se na zajedničkim delovima u skladu sa Programom održavanja zgrade (u daljem tekstu: Program održavanja).

Upravnik, odnosno profesionalni upravnik predlaže Program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (u daljem tekstu: Zakon).

Član 4

Program održavanja zgrade donosi se na osnovu Izveštaja o proveri stanja zgrade (u daljem tekstu: Izveštaj).

Izveštaj sadrži i predlog prioriteta održavanja.

Program održavanja zgrade sačinjava se posebno za aktivnosti tekućeg održavanja i posebno za aktivnosti investicionog održavanja, i naročito obuhvata:

1) popis elemenata koji su bili predmet provere stanja;

2) popis elemenata zgrade koji će biti predmet aktivnosti održavanja;

3) plan aktivnosti sa predloženom dinamikom održavanja i rokom realizacije aktivnosti;

4) prioritete u održavanju zgrade u cilju sprečavanja nastanka potrebe za hitnim intervencijama;

5) procenu potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti na održavanju zgrade;

6) izveštaj o sprovedenim aktivnostima održavanja u prethodnoj godini, sa specifikacijom i prikazom utrošenih sredstava.

Član 5

Predmet tekućeg i investicionog održavanja zgrade su zajednički delovi zgrade, odnosno građevinski elementi, uređaji, oprema i instalacije u zgradi (u daljem tekstu: elementi zgrade), koji su navedeni u Tabeli 1. ovog člana.

U zavisnosti od svojstava zgrade, predmet tekućeg i investicionog održavanja mogu biti i drugi odgovarajući elementi zgrade koji nisu navedeni u Tabeli 1. ovog člana.

Radi utvrđivanja vrste, obima i dinamike aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrade, odnosno sačinjavanja Izveštaja, vrši se provera stanja elementa zgrade (u daljem tekstu: provera stanja).

Provera stanja se vrši u skladu sa vremenskim intervalima iz Tabele 1. ovog člana, a u cilju izrade, odnosno izmene i dopune Programa održavanja, provera stanja se može vršiti i pre isteka navedenih vremenskih intervala.

Provera stanja može se sprovesti vizuelnim pregledom elemenata zgrade iz st. 1. i 2. ovog člana ili kroz aktivnosti održavanja zgrade iz člana 2. stav 5. tačka 2) ovog pravilnika, kao što su stručni pregledi i ekspertize.

Tabela 1. Elementi zgrade i vremenski intervali provere njihovog stanja

Red.
broj

ZAJEDNIČKI DELOVI ZGRADE*
(GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE)

Provera stanja/vremenski interval (u godinama)

1.

KONSTRUKTIVNI GRAĐEVINSKI ELEMENTI

 

1.1.

temelji/armirani beton

30-40

1.2.

noseći zidovi

25-30

1.3.

stubovi, grede i zidna platna

20-25

1.4.

mađuspratne konstrukcije

20-25

1.5.

stepenište

15-20

1.6.

liftovsko okno

10-20

1.7.

krovna konstrukcija

15-20

2.

DRUGI GRAĐEVINSKI ELEMENTI

2.1.

fasadni zidovi
- zidna ispuna
- izolacija
- završna obrada (fasada i fasadna obloga)
- dekorativni i drugi elementi (solbanci, reljefi, skulpture i dr.)

5-7

2.2.

unutrašnji pregradni zidovi (osim zidova u posebnim delovima)
- zidna ispuna
- izolacija
- završna obrada (završna obrada prema zajedničkom delu kod zida između zajedničkog i posebnog dela)

7-10

2.3.

krov
- krovni pokrivač (crep, tegola, salonit, lim i dr.)
- svi slojevi kod ravnog krova
- pripadajući elementi krova i krovne konstrukcije u delu od prodora elemenata u krovnu konstrukciju do njihovog završetka iznad krovnih ravni (dimnjaci, ventilacioni kanali i kanalizacione vertikale, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i dr.)

3-4

2.4.

oluci, olučne cevi i drugi elementi za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode

2-4

2.5.

druga krovna i fasadna limarija (solbanci, opšivke i dr.)

0,5-1

2.6.

dimnjačke vertikale

5-7

2.7.

ventilacioni kanali

5-7

2.8.

kanali za smeće u zgradi

5-7

2.9.

završne obrade podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade

2-3

2.10.

horizontalna i vertikalna hidroizolacija

1-2

2.11.

stolarija i bravarija na zajedničkim delovima zgrade (prozori, vrata i njihovi elementi)

2-3

2.12.

ograde na krovu, stepeništima, terasama, lođama i zajedničkim delovima zgrade (metalne, staklene, drvene, zidane i dr.)

5-7

2.13.

protivpožarno stepenište zgrade

5-7

2.14.

protivpožarni koridor

5-6

2.15.

septička jama

4-5

2.16.

šaht vodovodne i kanalizacione instalacije

5-7

2.17.

ulazna nadstrešnica, spoljno stepenište i natkrivka

5-10

3.

UREĐAJI I OPREMA

 

3.1.

lift, instalacije i uređaji unutar liftovskog okna

1

3.2.

liftovsko postojenje unutar lift kućice

1

3.3.

pumpno postrojenje za izbacivanje otpadne, podzemne i kišne vode i prepumpni uređaj (sa pripadajućim instalacijama i uređajima)

2-3

3.4.

hidroforsko ili drugo pumpno postrojenje za snabdevanje zgrade vodom ili za regulisanje pritiska vode (sa pripadajućim delovima i instalacijama)

2-3

3.5.

uređaji i instalacije za uzbunjivanje

2-3

3.6.

oprema za video nadzor

2-3

3.7.

oprema protivprovalnog sistema

2-3

3.8.

hidrant, hidrantska creva i drugi hidrantski delovi

3-4

3.9.

uređaji i instalacije za zaštitu od požara (oprema vatrodojavnog sistema, aparati za gašenje požara i dr.)

2-3

3.10.

uređaji i oprema zajedničkog sistema ventilacije i klimatizacije**

2-3

3.11.

kazani za čvrsto gorivo, uređaji kotlarnice u zajedničkim delovima zgrade

3-5

3.12.

podstanica

3-4

3.13

grejna tela u zajedničkim delovima zgrade

2-3

3.14.

sanitarni uređaji u zajedničkim delovima zgrade

3-4

3.15.

uređaji za nužno osvetljenje

2-3

3.16.

uređaji za rezervnu elektroenergiju (agregati)

2-3

3.17.

interfon

1-2

3.18.

poštanski sandučići

1-2

4.

INSTALACIJE

 

4.1.

vodovodna mreža **

3-4

4.2.

kanalizaciona mreža**

3-4

4.3.

elektroinstalacije zgrade i stepenišne, nužne i pomoćne rasvete**

3-5

4.4.

elektroinstalacija interfona (od uređaja na ulazu do uređaja u posebnom delu)

1-2

4.5.

instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade**

2-3

4.6

instalacije gasa (vertikalne i horizontalne)**

3-4

4.7.

instalacije i uređaji za centralno zagrevanje vode**

3-4

4.8.

gromobranske instalacije (horizontalne i vertikalne uključijući i uzemljivač)

2-3

4.9.

instalacije kablovskih i antenskih sistema (od razvodnika na ulazu u zgradu do razvodnika na ulazu u posebni deo)

1-2

4.10.

telefonske instalacije i uređaji (od distributivnog ormarića do prve utičnice u posebnom delu)

2-3

4.11.

instalacije video nadzora objekta

2-3

5.

OPREMA I DRUGI ELEMENTI IZVAN ZGRADE

5.1.

trotoari i platoi oko zgrade

3-5

5.2.

rigole

5.3.

slivnici i rešetke

5.4.

ograde

5.5.

žardinjere i sl.

* Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini u skladu sa Zakonom.

** Delovi instalacija i mreže ukoliko ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu, u smislu Zakona i propisa koji bliže uređuju oblast pružanja usluga prema odgovarajućim instalacijama i mrežama.

Član 6

Aktivnosti na tekućem održavanju, pored redovnih pregleda, servisiranja i popravki elemenata zgrade iz člana 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika mogu biti i sledeće:

1) redovno servisiranje liftova u skladu sa važećim propisima;

2) popravka ili zamena automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.;

3) deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija zajedničkih prostorija u zgradi u skladu sa važećim propisima;

4) čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade;

5) popravka ili zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

6) krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi;

7) farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

8) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, stolarije, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr.);

9) čišćenje i održavanje platoa i trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i sl.;

10) druge radove kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Član 7

Aktivnosti na tekućem održavanju koje se izvode radi sprečavanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti i koje imaju prioritet u tekućem održavanju zgrade, naročito obuhvataju:

1) skidanje i popravku elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine (maltera, fasadnih obloga, krovnog pokrivača i dr.);

2) popravku ili zamenu elemenata krova, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina, kao i popravku ili zamenu drugih elemenata koji su vezani za krov (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori);

3) ponovno stavljanje lifta u pogon, odnosno popravku ili zamenu elemenata i delova lifta kao i ispitivanje ispravnosti prema važećim propisima o liftovima;

4) popravku ili zamenu oluka i olučnih cevi i drugih limenih opšivki, ukoliko se utvrdi da su uzrok pojave vlage i prokišnjavanja;

5) skidanje ili popravku oštećenih delova balkona, terasa, lođa i stepeništa zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;

6) popravku ili zamenu vodovodne i kanalizacione cevi i po potrebi snimanja iste, specijalizovanom opremom kada dođe do prskanja njenih delova;

7) popravku ili zamenu hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;

8) izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;

9) otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade, od strujomernog ormana do potrošača;

10) utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi, odnosno otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara;

11) popravku ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno gasnih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema;

12) popravku ili zamenu oštećenog protivpožarnog stepeništa;

13) popravku hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi kada dođe do prskanja, oštećenja njihovih delova ili nestanka;

14) popravku ili zamenu instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

15) popravku ili zamenu neispravnih gromobrana;

16) popravku agregata;

17) druge aktivnosti kojima se sprečavaju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

Preduzimanje aktivnosti iz stava 1. ovog člana otpočinje bez odlaganja, a u zavisnosti od vrste oštećenja ili kvara, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili kvara.

Član 8

Aktivnosti održavanja kojima se otklanja neposredna opasnosti po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine koje se izvršavaju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od trenutka saznanja o opasnosti, su:

1) odglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljene kabine lifta;

2) zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled pucanja vodovodne instalacije;

3) intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom;

4) odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili posebnim delu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostora;

5) obezbeđenje ugroženog prostora (trotoara, prilaznih staza i drugo) u okruženju zgrade upozoravajućom ogradnom barijerom sa znakom upozorenja, radi bezbednosti ljudi i imovine od delova sklonih padu sa stambene zgrade, kao i ledenica;

6) preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije požara i drugih oštećenja kojima se sprečavaju ugrožavanje bezbednosti lica i imovine;

7) druge aktivnosti kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine.

Član 9

Aktivnosti na investicionom održavanju mogu se, radi poboljšanja uslova korišćenja zgrade, obavljati na elementima zgrade iz Tabele 1. tač. 2. i 5.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".