Zastava Bosne i Hercegovine


PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA PO OSNOVU KOJIH NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARUJE PRIHOD KOJI SE OPOREZUJE POREZOM PO ODBITKU

("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste usluga iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15 i 113/17 - u daljem tekstu: Zakon), po osnovu kojih nerezidentno pravno lice, osim nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica, koji se oporezuje porezom po odbitku, i to:

1) usluge istraživanja tržišta;

2) računovodstvene i revizorske usluge;

3) druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Prihod nerezidentnog pravnog lica po osnovu usluga iz stava 1. ovog člana oporezuje se nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Član 2

Uslugama iz člana 1. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika smatraju se usluge koje se odnose na: prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica; obradu i analizu prikupljenih podataka; određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta; analizu učešća na tržištu; analizu prodaje; ispitivanje konkurencije; testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.

Uslugama iz stava 1. ovog člana ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

Član 3

Uslugama iz člana 1. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika smatraju se usluge vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

Član 4

Uslugama iz člana 1. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Uslugama iz stava 1. ovog člana ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2018. godine.