Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 23/2014)

Član 1

Advokat koji je postavljen za branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 50% od nagrade predviđene Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koju donosi Advokatska komora Srbije.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti ("Službeni glasnik RS", br. 2/04, 32/04, 8/05, 10/06, 53/06 i 104/06).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".