Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VALIDACIJI KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za postupak validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata i uslovi za pružanje usluge kvalifikovane validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi u smislu ovog pravilnika imaju sledeće značenje:

1) usluga kvalifikovane validacije je zajednički naziv za uslugu kvalifikovane validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa i uslugu kvalifikovane validacije kvalifikovanog elektronskog pečata;

2) aplikacija za validaciju je softverski proizvod u okviru koga je tehnički implementirana validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata;

3) upravljačka aplikacija je softverski proizvod koji koristi aplikaciju za validaciju da bi se izvršila validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata;

4) status validacije je krajnji rezultat validacije koji proizvodi aplikacija za validaciju i koji vraća upravljačkoj aplikaciji;

5) izveštaj validacije je izveštaj o validaciji koji aplikacija za validaciju isporučuje upravljačkoj aplikaciji i putem nje pouzdajućoj strani da bi se omogućio uvid u razloge iz kojih je proizašao odgovarajući status validacije.

Aplikacija za validaciju i upravljačka aplikacija

Član 3

Sistem iz člana 48. stav 2. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon) koji se koristi za validaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata obuhvata aplikaciju za validaciju, u okviru koje je tehnički implementirana validacija, i upravljačku aplikaciju putem koje pouzdajuća strana inicira validaciju i dobija status validacije i izveštaj validacije.

Tehnička implementacija validacije iz stava 1. ovog člana mora da bude u skladu sa uslovima iz Zakona.

Aplikacija za validaciju i upravljačka aplikacija moraju da budu saglasne zahtevima standarda ETSI EN 319 102-1 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation" koji se odnosi na validaciju (engleski: "signature validation") i zahtevima standarda ETSI TS 119 172-4 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature policies; Part 4: Signature validation policy for European qualified electronic signatures/seals using trusted lists" koji se shodno primenjuju za Javnu listu kvalifikovanih usluga od poverenja.

Status validacije

Član 4

Status validacije može imati jednu od tri vrednosti: "uspešno", "neodređeno" i "neuspešno".

Status validacije "uspešno" znači da su sve kriptografske provere potpisa odnosno pečata, kao i sve druge provere u skladu sa pravilima za validaciju iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika uspešne.

Status validacije "neodređeno" znači da nisu ispunjeni svi uslovi za status validacije "uspešno", s tim da postoji mogućnost da se steknu uslovi za status validacije "uspešno" na osnovu dodatnih činjenica koje su se u postupku validacije smatrale nepoznatim.

Status validacije "neuspešno" znači da nisu ispunjeni uslovi ni za status validacije "uspešno" ni za status validacije "neodređeno".

Aplikacija za validaciju može omogućiti da preko upravljačke aplikacije budu navedeni dodatni uslovi kojima se preciziraju činjenice od značaja za validaciju u slučajevima kada bi bez tih činjenica status validacije bio "neodređeno".

Prilikom primene standarda na koje se upućuje iz ovog pravilnika, za statuse validacije "uspešno", "neodređeno" i "neuspešno" se primenjuju zahtevi koji se odnose na statuse koji su u standardima označeni sa "TOTAL-PASSED", "INDETERMINATE" i "TOTAL-FAILED", tim redom.

Primena standarda ETSI TS 119 441

Član 5

Usluga kvalifikovane validacije obavlja se saglasno zahtevima standarda ETSI TS 119 441 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for TSP providing signature validation services" (u daljem tekstu: ETSI TS 119 441) koji se odnose na uslugu kvalifikovane validacije, uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, odgovarajućim međunarodnim standardima i preporukama, odnosno drugim standardima, dokumentima i preporukama koje se odnose na pružanje usluge kvalifikovane validacije utvrđenim ovim pravilnikom.

Politika usluge kvalifikovane validacije i praktična pravila usluge kvalifikovane validacije

Član 6

Politika usluge kvalifikovane validacije (u daljem tekstu: politika usluge validacije) definiše zahteve koje treba da ispunjava usluga kvalifikovane validacije, dok praktična pravila za pružanje usluge kvalifikovane validacije (u daljem tekstu: praktična pravila usluge validacije) definišu operativne procedure u cilju ispunjenja tih zahteva, tj. način na koji pružalac usluge kvalifikovane validacije ispunjava tehničke, organizacione i proceduralne zahteve poslovanja koji su određeni u politici validacije.

Politika usluge validacije definiše se nezavisno od specifičnog operativnog okruženja pružaoca usluge kvalifikovane validacije, dok praktična pravila usluge validacije daju detaljan opis organizacione strukture, operativnih procedura, kao i fizičko i računarsko okruženje pružaoca usluge kvalifikovane validacije.

Uslovi koje treba da ispunjavaju politika usluge validacije i praktična pravila usluge validacije

Član 7

Politika usluge validacije i praktična pravila usluge validacije moraju biti usklađeni sa odredbama Zakona, odredbama propisa donetih na osnovu Zakona, kao i zahtevima standarda koji su tim propisima propisani da se primenjuju.

Politika usluge validacije treba da ispunjava zahteve iz standarda ETSI TS 119 441, uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, a koji se odnose na politiku usluge validacije (engl. "signature validation service policy").

Praktična pravila usluge validacije treba da ispunjavaju zahteve iz standarda ETSI TS 119 441, uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, a koji se odnose na praktična pravila usluge validacije (engl. "signature validation service practice statement").

Podržani formati elektronskog potpisa odnosno pečata

Član 8

Usluga kvalifikovane validacije obavezno podržava formate elektronskog potpisa odnosno pečata koji ispunjavaju uslove iz člana 4. stav 2. Pravilnika o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenata ("Službeni glasnik RS", broj 94/18).

Tehnički protokol komunikacije

Član 9

Usluga kvalifikovane validacije treba da omogući korišćenje usluge putem protokola za validaciju saglasno standardu ETSI TS 119 442 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocol profiles for trust service providers providing AdES digital signature validation services".

Korisnički interfejs

Član 10

Pored korišćenja usluge na način iz člana 9. ovog pravilnika, usluga kvalifikovane validacije može da obuhvati i korisnički interfejs putem koga se može koristiti usluga i u tom slučaju korisnički interfejs, pored prikaza statusa validacije, treba da:

1) predstavi rezultat kriptografske provere potpisa odnosno pečata (u daljem tekstu: verifikacija) na način koji je jasan korisniku;

2) omogući, na zahtev korisnika, sažet prikaz rezultata validacije u formi razumljivoj za korisnika;

3) omogući prikaz izveštaja validacije;

4) u slučaju validacije elektronskog potpisa omogući prikaz identiteta potpisnika, uključujući:

(1) ime i prezime ili pseudonim potpisnika, pri čemu u slučaju navođenja pseudonima mora biti jasno naznačeno da je u pitanju pseudonim,

(2) JMBG, odnosno evidencijski broj za stranca, ukoliko je sadržan u sertifikatu,

(3) brojeve putnih isprava, ukoliko su sadržani u sertifikatu,

(4) ostale atribute polja "Subject" iz sertifikata koji nisu obuhvaćeni podacima iz podtačke od (1) do (3) ove tačke, ukoliko postoje,

(5) potpisane atribute (engl. "signed attributes"), ukoliko postoje,

(6) naziv pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji je izdao sertifikat;

5) u slučaju validacije elektronskog pečata omogući prikaz identiteta pečatioca, uključujući:

(1) naziv odnosno puno poslovno ime pečatioca,

(2) matični broj pečatioca, ukoliko je sadržan u sertifikatu,

(3) poreski identifikacioni broj pečatioca, ukoliko je sadržan u sertifikatu,

(4) ostale atribute polja "Subject" iz sertifikata koji nisu obuhvaćeni podacima iz podtačke od (1) do (3) ove tačke, ukoliko postoje,

(5) potpisane atribute (engl. "signed attributes"), ukoliko postoje,

(6) naziv pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji je izdao sertifikat;

6) prikaže napomenu da je verifikacija izvršena po pravilima za verifikaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata u skladu sa propisima Republike Srbije;

7) prikaže napomenu o dodatnim uslovima kojima se preciziraju činjenice od značaja za validaciju iz člana 4. stav 5. ovog pravilnika, ukoliko takvi dodatni uslovi postoje;

8) bude saglasna sa odredbama standarda ETSI TS 119 101 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for applications for signature creation and signature validation" koje se odnose korisnički interfejs (engl. "user interface").

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".