Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I UNOŠENJE PODATAKA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM OD STRANE TURISTIČKIH AGENCIJA

("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik, sadržina i način vođenja evidencije ugovora o posredovanju, kao i ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja, evidencije programa putovanja, prodatih turističkih putovanja, izdatih garancija putovanja, unošenje podataka u centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao i način dostavljanja podataka iz evidencija od strane turističke agencije.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) organizator putovanja je turistička agencija koja organizuje, utvrđuje, priprema, nudi i prodaje turističko putovanje;

2) posrednik je turistička agencija, koja posreduje u prodaji turističkog putovanja;

3) turistička agencija je organizator putovanja i posrednik;

4) turističko putovanje je kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge), koje je utvrdio ili pripremio organizator putovanja samostalno ili po zahtevu putnika, u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, kao i jedno ili više noćenja koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenom terminu ili vremenskom trajanju koje se prodaje po jedinstvenoj ceni;

5) potvrda o garanciji putovanja jeste potvrda o izdatoj garanciji putovanja koju kao dokument turistička agencija uručuje putniku i koja sadrži propisane podatke o garanciji putovanja iz koje se obezbeđuje pokriće za uplaćen iznos i koja sadrži podatke potrebne za njeno aktiviranje;

6) program putovanja je dokument koji priprema organizator putovanja samostalno ili po zahtevu putnika i koji sadrži precizan opis svih aktivnosti u toku turističkog putovanja, kao što su mesto, datum i vreme početka i završetka putovanja, podatke o vrsti prevoza, podatke o smeštajnom objektu i druge propisane elemente;

7) ugovor o posredovanju je posrednički ugovor o prodaji turističkog putovanja, koji se zaključuje između organizatora putovanja i posrednika i po kome posrednik nastupa u ime i za račun organizatora putovanja;

8) ugovor sa trećim licima je ugovor koji organizator putovanja zaključuje sa subjektima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja u delu prevoza, smeštaja, usluga turističkih profesija ili drugih usluga iz programa putovanja;

9) centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu (u daljem tekstu: CIS).

Član 3

Preko CIS-a se omogućava pregled turističkih agencija preuzimanjem zvaničnih podataka iz Registra turizma koji vodi Agencija za privredne registre.

Pregled turističkih agencija čine osnovni, adresni i kontakt podaci sedišta, ogranka, odnosno izdvojenog mesta, podaci o vrsti turističke agencije, kao i osnovni podaci i kontakt podaci zastupnika, kao i drugi relevantni podaci.

Pored podataka iz stava 2. ovog člana za organizatora putovanja dostupni su i podaci o broju i kategoriji licence, periodu važenja licence, vrsti garancije putovanja sa periodom njenog važenja, davaocu garancije putovanja, visini limita pokrića, a kod zaključene bankarske garancije i podaci o primaocu bankarske garancije, kao i drugi relevantni podaci.

Član 4

Ugovor o posredovanju sadrži osnovne podatke o organizatoru putovanja i posredniku, kao i opšte podatke o ugovoru, datumu zaključenja, periodu važenja, predmetu ugovora, zavodnom broju, aneksu, kontakt podacima (telefon, email adresa) i dr.

Postupak unosa ugovora o posredovanju može pokrenuti organizator putovanja i posrednik.

Evidenciju ugovora o posredovanju turistička agencija vrši preko CIS-a.

Unosom podataka iz stava 1. ovog člana iz CIS-a se generiše jedinstven identifikacioni broj ugovora o posredovanju.

Ukoliko ugovor o posredovanju nije evidentiran u CIS-u sistem će onemogućiti posredniku prodaju turističkog putovanja.

Član 5

Ugovor sa trećim licima sadrži osnovne podatke o organizatoru putovanja i trećim licima, kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja.

Evidencija ugovora sa trećim licima, pored podataka iz stava 1. ovog člana sadrži opšte podatke o ugovoru, datumu zaključenja, periodu važenja, predmetu ugovora, zavodnom broju, aneksu i dr.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju kada organizator putovanja sam pruža uslugu prevoza, smeštaja ili drugu uslugu iz programa putovanja ili ako je lice koje pruža uslugu turističkih profesija zaposleno kod organizatora putovanja, sastavni deo evidencije ugovora sa trećim licima čini izjava odgovornog lica kojom potvrđuje da će uslugu pružiti samostalno.

Izjavu iz stava 3. ovog člana organizator putovanja prilaže u CIS kao skenirani dokument.

Kao ugovor sa trećim licima smatraće se i dokaz iz koga nesumnjivo proističe ugovaranje pravnog posla (ponuda i prihvat ponude, potvrda rezervacije, profaktura/faktura, potvrda rezervacionih ili drugih sistema prodaje i dr.).

Evidenciju ugovora sa trećim licima organizator putovanja vrši preko CIS-a.

Organizator putovanja može u CIS da priloži ugovor sa trećim licem, kao skenirani dokument.

Član 6

Program putovanja sadrži podatke o programu putovanja, koji je pripremio organizator putovanja samostalno ili po zahtevu putnika.

Evidencija programa putovanja, pored osnovnih podataka o organizatoru putovanja, sadrži i naziv programa putovanja, datum kreiranja, državu, mesto odredišta i dr.

Organizator putovanja u CIS prilaže program putovanja kao skenirani dokument.

Evidenciju programa putovanja organizator putovanja vrši preko CIS-a.

Program putovanja se evidentira u CIS povezivanjem sa prethodno evidentiranim ugovorima sa trećim licima, odnosno sa izjavom iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika.

Unosom podataka iz st. 1-3. ovog člana iz CIS-a se generiše jedinstven identifikacioni broj programa putovanja.

Član 7

Evidencija prodatih turističkih putovanja sadrži podatke o prodatim turističkim putovanjima.

Podaci o prodatom turističkom putovanju čine podaci o organizatoru putovanja, nazivu i svojstvu subjekta prodaje, garanciji putovanja, propisanoj visini prometa, programu putovanja, detaljima putovanja, ugovoru o prodaji, prodajnoj ceni turističkog putovanja, dokazu o uplati i dr.

Pored podataka iz stava 2. ovog člana evidencija prodatih turističkih putovanja sadrži i podatke o putniku, odnosno nosiocu ugovora o turističkom putovanju, broju putnika po jednom ugovoru, njihovo ime i prezime, kontakt podaci (telefon, email adresa, adresa stanovanja) i dr., kao i podatke o potvrdi garancije putovanja.

Evidenciju prodatih turističkih putovanja turistička agencija vrši preko CIS-a.

Evidencija, odnosno predevidencija prodatog turističkog putovanja evidentira se u CIS povezivanjem sa prethodno evidentiranim programom putovanja, na koji se prodaja turističkog putovanja odnosi.

Unosom podataka iz st. 2. i 3. ovog člana iz CIS-a se generiše jedinstven identifikacioni broj prodatog turističkog putovanja.

Član 8

U slučaju prodaje turističkog putovanja organizovanoj grupi putnika, za koje u trenutku prodaje ne postoje potpuni podaci, turistička agencija vodi predevidenciju prodatih turističkih putovanja, koja sadrži podatke iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

Predevidenciju prodatih turističkih putovanja turistička agencija vrši preko CIS-a.

Unosom podataka iz stava 1. ovog člana iz CIS-a se generiše jedinstven identifikacioni broj predevidencije prodatih turističkih putovanja.

Unosom podataka iz člana 7. stav 3. ovog pravilnika predevidencija prelazi u evidenciju prodatog turističkog putovanja.

Član 9

Nakon unosa evidencije, odnosno predevidencije prodatog turističkog putovanja u CIS-u se od visine prometa vrši zauzeće iznosa prodajne cene tog turističkog putovanja.

U slučaju dostizanja punog iznosa visine prometa, CIS-a onemogućava dalju prodaju turističkih putovanja.

Nakon realizacije turističkog putovanja, po povratku putnika na odredište i unošenjem izdatog propisanog računa u CIS, iznos zauzetih sredstava iz stava 2. ovog člana se oslobađa.

U slučaju otkaza turističkog putovanja organizator putovanja to turističko putovanje stornira u CIS-u, a iznos zauzetih sredstava se oslobađa.

Član 10

Evidencija izdatih potvrda o garanciji putovanja sadrži podatke o izdatim potvrdama o garancijama putovanja.

Prilikom prodaje turističkog putovanja turistička agencija putniku uručuje potvrdu o garanciji putovanja koja sadrži: opšte podatke o organizatoru putovanja, davaocu garancije putovanja, opšte podatke o putniku i turističkom putovanju, broj ugovora o turističkom putovanju, broj programa putovanja, cenu turističkog putovanja, datum početka i završetka turističkog putovanja, destinacija i dr., kao i podatke o predmetu garancije putovanja, način aktiviranja garancije putovanja i dr.

Evidenciju izdatih potvrda o garanciji putovanja turistička agencija vrši preko CIS-a.

Potvrda o garanciji putovanja sadrži verifikacioni kod, preko koga putnik vrši proveru njene validnosti.

Potvrdu o garanciji putovanja turistička agencija štampa iz CIS-a.

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja ("Službeni glasnik RS", broj 4/16).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2023. godine.