Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLA FAKTORINGA

("Sl. glasnik RS", br. 93/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: odobrenje).

Član 2

Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: zahtev za izdavanje odobrenja), saglasno članu 7. stav 1. Zakona o faktoringu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13 - u daljem tekstu: Zakon) ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnosi osnivač faktoring društva ili lice koje on ovlasti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Član 3

Zahtev za izdavanje odobrenja naročito sadrži:

1) podatke o osnivačima faktoring društva, i to:

(1) za osnivače fizička lica - ime i prezime, adresu prebivališta i jedinstveni matični broj građana za državljane Republike Srbije, odnosno broj pasoša i naziv zemlje izdavanja pasoša za strane državljane;

(2) za osnivače pravna lica - poslovno ime i sedište osnivača, pravnu formu, broj i datum akta o upisu osnivača u registar organa koji je prema propisima zemlje sedišta osnivača nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno pravnih lica, matični i/ili poreski broj osnivača;

2) podatke o odgovornom licu faktoring društva - ime i prezime, adresu prebivališta i jedinstveni matični broj građana za državljane Republike Srbije, odnosno broj pasoša i naziv zemlje izdavanja pasoša za strane državljane.

Ako zahtev za izdavanje odobrenja podnosi ovlašćeno lice, zahtev sadrži i sledeće podatke:

1) o ovlašćenom licu - ime i prezime, adresu prebivališta i jedinstveni matični broj građana za državljane Republike Srbije, odnosno broj pasoša i naziv zemlje izdavanja pasoša za strane državljane, kao i broj kontakt telefona;

2) o ovlašćenju - broj i datum ovlašćenja na osnovu kojeg ovlašćeno lice podnosi zahtev, kao i podatak o tome da li je lice ovlašćeno da preduzima sve radnje u postupku izdavanja odobrenja ili samo pojedine, u ovlašćenju navedene radnje.

Zahtev za izdavanje odobrenja mora biti datiran i potpisan od strane podnosioca zahteva.

Član 4

Uz zahtev za izdavanje odobrenja podnosi se dokumentacija iz člana 7. stav 2. Zakona, pri čemu se:

1) osnivačkim aktom faktoring društva iz člana 7. stav 2. tačka 1) Zakona smatra odluka ili ugovor o osnivanju, sačinjeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, koji su datirani i uredno overeni;

2) overenom izjavom osnivača iz člana 7. stav 2. tačka 3) Zakona smatra datirana i uredno overena izjava osnivača fizičkog lica, odnosno izjava zakonskog zastupnika u osnivaču pravnom licu o visini novčanih i nenovčanih uloga (izraženih u procentima i u apsolutnom iznosu) na osnovu kojih osnivači stiču udele/akcije u faktoring društvu;

3) overenom izjavom osnivača iz člana 7. stav 2. tačka 5) Zakona smatra datirana i uredno overena izjava osnivača fizičkog lica, odnosno izjava zakonskog zastupnika u osnivaču pravnom licu o tome da osnivač raspolaže sopstvenim novčanim sredstvima u iznosu iz člana 6. stav 1. Zakona i da će ih uplatiti na račun kod poslovne banke;

4) overenom izjavom osnivača iz člana 7. stav 2. tačka 6) Zakona smatra datirana i uredno overena izjava osnivača fizičkog lica, odnosno izjava zakonskog zastupnika u osnivaču pravnom licu u kojoj se navodi poreklo sredstava iz tačke 3) ovog stava.

Privredna društva koja obavljaju poslove faktoringa, osnovana pre stupanja na snagu Zakona, umesto izjave iz stava 1. tačka 3) ovog člana, Ministarstvu dostavljaju dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 6. stav 2. Zakona.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja dostavlja se i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 5

Dokumentacija propisana ovim pravilnikom dostavlja se u originalu ili u overenoj kopiji, a ako je na stranom jeziku, uz original ili overenu kopiju dostavlja se i overen prevod na srpski jezik.

Za istinitost podataka navedenih u zahtevu za izdavanje odobrenja i verodostojnost dokumentacije iz člana 4. ovog pravilnika odgovoran je podnosilac zahteva.

Osnivač faktoring društva ili ovlašćeno lice dužan je da, saglasno članu 7. stav 8. Zakona, svaku promenu podataka iz člana 4. ovog pravilnika i dokumentaciju o tome dostavi Ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od deset dana od dana nastale promene.

Član 6

Po prijemu zahteva za izdavanje odobrenja, proverava se da li zahtev sadrži propisane podatke, da li je dostavljena dokumentacija iz člana 4. ovog pravilnika i da li su ispunjeni propisani uslovi za izdavanje odobrenja.

Rešenje kojim se izdaje odobrenje za obavljanje posla faktoringa naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) podatke o osnivačima faktoring društva;

3) podatke o odgovornom licu faktoring društva;

4) podatke o iznosu i datumu uplate osnovnog novčanog kapitala na račun kod poslovne banke;

5) podatke o iznosu udela/akcija osnivača u faktoring društvu.

Primerak rešenja o izdavanju odobrenja za obavljanje posla faktoringa Ministarstvo po službenoj dužnosti dostavlja organu, odnosno organizaciji koja vodi registar izdatih i oduzetih odobrenja za obavljanje posla faktoringa.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".