Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UKLJUČIVANJE ZAPOSLENOG U OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA

("Sl. glasnik RS", br. 13/2018 i 57/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i druga pitanja od značaja za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju održanja zaposlenja.

Član 2

Obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog radi sticanja dodatnih znanja i veština (u daljem tekstu: obuka) je mera aktivne politike zapošljavanja i predstavlja aktivnost usmerenu ka održanju zaposlenja.

Obuka iz stava 1. ovog člana namenjena je zaposlenom radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština koje nisu prenosive, ograničeno ili većinom su prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Član 3

Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive, ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Usavršavanje će se smatrati opštim ukoliko ga zajednički organizuju različiti nezavisni privredni subjekti ili ukoliko ga mogu pohađati zaposleni iz različitih privrednih subjekata, ili ukoliko je priznato, overeno ili vrednovano od strane nadležnih državnih organa ili drugih institucija na koje je Republika Srbija prenela odgovarajuća ovlašćenja.

Član 4

Mera iz člana 2. ovog pravilnika sprovodi se u skladu sa kriterijumima, uslovima utvrđenim ovim pravilnikom, opštim aktom Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i raspoloživim sredstvima, a prema pravilima o dodeli državne pomoći za usavršavanje.

Član 5

Pravo na učešće u finansiranju obuke može da ostvari poslodavac koji pripada privatnom sektoru, a koji ispunjava sledeće uslove i to da:

1) u poslednjih 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

2) je izmirio ugovorne obaveze i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;

3) u poslednjih 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

4) ima plan usavršavanja za zaposlenog.

Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od šest do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Član 6

Pravo na uključivanje u obuku ima zaposleni koji je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika mere iz člana 2. ovog pravilnika na neodređeno vreme u trajanju od najmanje šest meseci, pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne može se uključiti u obuku, zaposleni koji obavlja pripravnički staž ili koji ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do dve godine.

Član 7

Obuka zaposlenog iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika može se finansirati iz sredstava Nacionalne službe pod uslovom da se poslodavac obavezao da zaposlenog iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika zadrži u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama, odnosno da će u slučaju otkaza radnog odnosa pre isteka tog perioda Nacionalnoj službi naknaditi troškove obuke i to celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom, sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa poslodavcem korisnikom mere, zaključuje ovlašćeno lice organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Član 8

Obuku sprovodi javno priznati organizator aktivnosti, odnosno licencirani izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Izvođač obuke iz stava 1. ovog člana izdaje sertifikat o stečenim kompetencijama.

Član 9

Sredstva za sprovođenje obuke, u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, mogu se koristiti za troškove organizovanja obuke, i to:

1) troškovi predavača;

2) putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj;

3) drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa programom obuke;

4) troškovi amortizacije alata i opreme u obimu u kojem se isključivo koriste za obuku;

5) troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom;

6) troškovi polaznika i opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi) do ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u stavu 1, tač. od 1) do 5) ovog člana.

Član 10

Iznos sredstava namenjenih za sprovođenje obuka određuje se za svaki javni poziv iz člana 11. ovog pravilnika, a u skladu sa raspoloživim sredstvima Nacionalne službe.

Visina sredstava se određuje po privrednom korisniku, i to:

1) za posebno usavršavanje - do 25% opravdanih troškova,

2) za opšte usavršavanje - do 60% opravdanih troškova.

Na javni poziv iz člana 11. ovog pravilnika, mogu se javiti svi privredni subjekti, sem privrednih subjekata u teškoćama. Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove iz člana 9. Pravilnika u bilo kom obliku, ukupan iznos dodeljenih sredstava po ovom Pravilniku, odnosno javnom pozivu, ne može biti veći od propisanih članom 10. stav 2. Pravilnika.

Član 11

Odluku o raspisivanju javnog poziva radi sprovođenja obuke donosi direktor Nacionalne službe.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži: vrstu usavršavanja u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, visinu učešća u finansiranju opravdanih troškova, vrstu opravdanih troškova, dužinu trajanja obuke, uslove za učestvovanje u javnom pozivu, dokaze koji se prilažu uz zahtev za učešće u javnom pozivu, informaciju o pravima i obavezama korisnika mere i zaposlenog koji se usavršava, rok i mesto podnošenja zahteva za dodelu sredstava, rok za donošenje odluke o dodeli sredstava, vrstu sredstva obezbeđenja, i po potrebi druge elemente u skladu sa opštim aktom Nacionalne službe.

Član 12

Nacionalna služba vodi evidenciju o korisniku mere aktivne politike zapošljavanja, odnosno evidenciju o poslodavcu i zaposlenom polazniku obuke, u skladu sa zakonom.

Član 13

Dostavljanje, prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa usvojenim statističkim standardima, metodama i postupcima za prikupljanje, obradu, čuvanje, zaštitu i objavljivanje statističkih podataka.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".