Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2015 i 59/2016)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom se utvrđuju posebni uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara (kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara i mobilnih uređaja za gašenje požara) i instalacija posebnih sistema (kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija u zonama opasnosti od eksplozije), posebni uslovi za davanje i oduzimanje ovlašćenja, način davanja i oduzimanja ovlašćenja, posebni uslovi tehničke opremljenosti, način i poslovi kontrolisanja, sadržaj isprave o kontrolisanju kao i broj, stručna sprema i uslovi za zaposlena lica koji obavljaju poslove kontrolisanja navedenih instalacija i uređaja.

Ograničenja u primeni

Član 2

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

1) instalacije i uređaje za automatsko otkrivanje i dojavu požara koje ne sadrže centralni uređaj za dojavu požara kao na primer: instalacije za signalizaciju požara koje imaju samo ručno aktiviranje, instalacije koje su sastavni deo mašina i uređaja, mehaničke sisteme sa topljivim elementima i sl;

2) instalacije za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova koje ne sadrže centralni uređaj za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova na primer: ručni - prenosni uređaji za detekciju eksplozivnih gasova, detektori u sastavu mašina i/ili drugih uređaja, detektori integrisani u sistemima drugih namena i sl;

3) instalacije i uređaje za gašenje požara koji su delovi pojedinačnih uređaja i mašina kao na primer pojedinačnih i grupnih uređaja - pirotehnički generisanih aerosola, "automatske aparate" za gašenje požara, uređaje za gašenje termoblokova kuhinja, rasklopnih blokova električnih instalacija, kućišta mašina i sl;

4) instalacije za odvođenje dima i toplote koje služe za odvođenje dima i toplote iz mašina i uređaja, "havarijsku" ventilaciju i sl.

II DEFINICIJE

Član 3

Pojedini pojmovi i izrazi u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija u zonama opasnosti od eksplozije obuhvata pregled, ispitivanje i proveru ispravnosti koja se utvrđuje prvim i periodičnim kontrolisanjem;

2) prvo kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija u zonama opasnosti od eksplozije je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije koje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije;

3) periodično kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija u zonama opasnosti od eksplozije je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) instalacije koja se obavlja periodično u propisanim vremenskim razmacima nakon prvog kontrolisanja, jednom u šest meseci uvažavajući posebne propise iz održavanja;

4) spoljna hidrantska mreža je skup građevinskih objekata i uređaja kojima se voda od izvora za snabdevanje vodom dovodi cevovodima do hidrantskih priključaka koji se neposredno koriste za gašenje požara ili se na njih priključuju vatrogasna vozila s ugrađenim pumpama ili prenosne vatrogasne pumpe i pripadajuće vatrogasne opreme;

5) unutrašnja hidrantska mreža je skup uređaja u objektu koji vodu razvode do hidrantskih ormarića, iz kojih se, primenom vatrogasnih creva određene družine sa mlaznicom, prostorije štite od požara i pripadajuće vatrogasne opreme;

6) instalacija i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara su skup uređaja i instalacija namenjenih za automatsko otkrivanje i dojavu požara u ranoj fazi, koga čine centralni uređaj, električni provodnici i kablovi, javljači požara, uređaji za uzbunjivanje i sl;

7) instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova je skup uređaja i instalacija namenjenih za automatsku detekciju ekspolozivnih i zapaljivih gasova koga čine centralni uređaj, električni provodnici i kablovi, detektori eksplozivnih smeša, uređaji za uzbunjivanje i sl;

8) instalacija i uređaji za gašenje požara (stabilni sistemi za gašenje požara) su skup elemenata namenjenih za gašenje požara u čijem sastavu se nalaze uređaji za aktiviranje sredstva za gašenje, sudovi sa sredstvom za gašenje, cevovodi, pumpe, kompresori, mlaznice, uređaji za uzbunjivanje i sl;

9) instalacija za odvođenje dima i toplote je skup uređaja i instalacija namenjenih za kontrolu dima i toplote nastalih u požaru u čijem sastavu se nalaze kanali za kontrolu dima i toplote, ventilatori, klapne otporne prema požaru, klapne za kontrolu dima, kupole, žaluzine, rasteretne klapne, kanali za obezbeđenje nadpritiska radi sprečavanja širenja dima i toplote nastalih u požaru i sl;

10) instalacija u zonama opasnosti od eksplozija je skup električnih mašinskih i drugih instalacija i uređaja koji direktno ili indirektno mogu uticati na požarnu bezbednost u zonama ugroženim eksplozivnim atmosferama, kao na primer sistemi ventilacija (primarna protiveksplozijska zaštita), električne instalacije i uređaji (sekundarna protiveksplozijska zaštita) sistemi za zaštitu od elektriciteta, sistemi za vlaženje vazduha i sl;

11) kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara obuhvata pregled, ispitivanje i proveru ispravnosti koja se utvrđuje periodičnim i kontrolnim ispitivanjem;

12) periodično ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara je pregled, provera ispravnosti i ispitivanje koje se obavlja periodično u propisanim vremenskim razmacima nakon postavljanja, jednom u šest meseci;

13) kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara je pregled, provera ispravnosti i ispitivanje koje se obavlja najmanje svake pete godine, odnosno nakon petnaest godina korišćenja uređaja na svake dve godine;

14) mobilni uređaj za gašenje požara je prenosni ili prevozni aparat za gašenje požara koji sadrži sredstvo za gašenje požara koje se nakon aktiviranja izbacuje iz suda aparata pod pritiskom;

15) mobilni uređaj za gašenje požara pod stalnim pritiskom je prenosni ili prevozni aparat za gašenje požara kod kojeg je sud aparata pod radnim pritiskom;

16) mobilni uređaj za gašenje požara sa bočicom je prenosni ili prevozni aparat za gašenje požara u čijem sudu se postiže radni pritisak u trenutku aktiviranja ispuštanjem pogonskog gasa iz bočice;

17) akreditacijom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se mere, radnje i isprave utvrđene posebnim zakonom kojim je uređena oblast akreditacije.

III POSEBNI USLOVI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI I DRUGI POSEBNI USLOVI ZA DAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA

1. Za poslove kontrolisanja instalacija hidrantske mreže za gašenje požara

Član 4

Poslove kontrolisanja instalacija hidrantske mreže za gašenje požara može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove, odnosno koje:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, koja imaju uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara i to:

(1) najmanje jedno lice koje je steklo najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz tehničko tehnološke naučne oblasti kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacije hidrantske mreže za gašenje požara i koje ima licencu za izradu glavnog projekta zaštite od požara za delatnost A prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(2) najmanje dva lica sa stečenom srednjom stručnom spremom tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacije hidrantske mreže za gašenje požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) dve mlaznice sa zasun ventilom, prečnika Ø16 mm za spoljašnju i Ø12 mm za unutrašnju instalaciju hidrantske mreže, sa manometrima,

(2) reducir (prelazne) spojke Ø52/75 mm i Ø75/110 mm,

(3) dve slepe spojke Ø52 mm i Ø75 mm,

(4) merač protoka vode,

(5) hidrantski nastavak,

(6) stop sat (štoperica),

(7) hidrantski ključ za nadzemni hidrant sa četvrtkom,

(8) univerzalni ključ za nadzemne hidrante,

(9) dva univerzalna ključa za spojke,

(10) klešta sa sopstvenim identifikacionim znakom za plombiranje hidrantskih ormarića,

(11) pumpe normalnog pritiska za ispitivanje creva,

(12) dva creva za ispitivanje hidranta Ø52 mm i Ø75 mm,

(13) kada za ispitivanje i pranje potisnih creva,

(14) uređaj za talkiranje creva,

(15) uređaj za sušenje creva.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana mora biti obeležena pripadajućim inventarskim brojem službene nomeklature inventara i podleže kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima.

2. Za poslove kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara

Član 5

Poslove kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove:

1) upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, koja imaju uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara i to:

(1) najmanje jedno lice koje je steklo najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, iz tehničko tehnološke naučne oblasti kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara i koje ima licencu za izradu glavnog projekta zaštite od požara za delatnost A prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(2) najmanje dva lica sa stečenom srednjom stručnom spremom tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) set alata koji obuhvata ključeve, klešta, stege i drugo,

(2) klešta sa sopstvenim identifikacionim znakom za plombiranje,

(3) moment ključ sa potrebnim nastavcima za pritezanje,

(4) vagu za kontrolu težine bočica sa pogonskim gasom,

(5) vagu za kontrolu težine punjenja i ukupne težine prenosnih aparata,

(6) vagu za kontrolu težine punjenja i ukupne težine prevoznih aparata,

(7) pumpu za pretakanje CO2 sa opremom za punjenje aparata i uređajem za punjenje bočice sa pogonskim gasom,

(8) pumpu, priključci i uređaji za hidraulično ispitivanje pojedinih tipova i vrsta rezervoara aparata kada ovo ispitivanje u pogledu kompetencije ispitivača nije obuhvaćeno posebnim propisom,

(9) uređaj za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila i manometara,

(10) uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom,

(11) uređaj za punjenje i stavljanje pod pritisak aparata pod stalnim pritiskom,

(12) uređaj za punjenje bočica pogonskim gasom,

(13) priključke za hidraulička ispitivanja CO2, rezervoara, zatvarača, savitljivih cevi,

(14) sto za ispitivanje sigurnosnih ventila.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana mora biti obeležena pripadajućim inventarskim brojem službene nomenklature inventara i podležu kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima, kao i kontroli u skladu sa uputstvom proizvođača, a ako proizvođač nije odredio rokove, tada se ispitivanje i kontrola vrši u roku ne dužem od pet godina.

3. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

Član 6

Poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove, odnosno koje:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, i to:

(1) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B2 prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(2) najmanje dva lica sa minimum srednjim obrazovanjem tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, a imaju uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) električni merni uređaji za ispitivanje instalacija niskog napona,

(2) uređaj za merenje jačine zvuka,

(3) ispitni sto za proveru javljača požara,

(4) set boca sa aerosolima za funkcionalnu proveru rada,

(5) ispitni termostabilisani "fen" za ispitivanje termičkih javljača,

(6) pribor za ispitivanje linijskih javljača požara (filterske sekcije),

(7) pribor za ispitivanje optičkih javljača požara,

(8) uređaje za skidanje i postavljanje detektora.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana mora biti obeležena pripadajućim inventarskim brojem službene nomenklature inventara i podleže kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima.

4. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara

Član 7

Poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove, odnosno koje:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, i to:

(1) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B1 mašinske ili građevinske (hidrotehnika i vodno ekološko inženjerstvo) naučne oblasti prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(2) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B1 elektrotehničke naučne oblasti prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(3) najmanje jedno lice sa minimum srednjim obrazovanjem tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara, a ima uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) set alata,

(2) baterijske lampe,

(3) električne merne uređaje za ispitivanje instalacija niskog napona,

(4) uređaj za merenje jačine zvuka,

(5) uređaj za merenje protoka vode,

(6) uređaj za merenje pritiska vode,

(7) uređaj za merenje nagiba cevovoda,

(8) kompresor za ispitivanje pritiskom,

(9) pumpu za vodu za ispitivanje pritiskom,

(10) uređaj za merenje temperature, vlažnosti, pritiska,

(11) dva univerzalna ključa za vatrogasne spojnice,

(12) uređaje i opremu za kontrolu kvaliteta penila,

(13) vagu,

(14) opremu za testiranje aktuatora,

(15) opremu za pretakanje sredstava za gašenje,

(16) klešta sa sopstvenim identifikacionim znakom za plombiranje.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana mora biti obeležena pripadajućim inventarskim brojem službene nomenklature inventara i podleže kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima.

5. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

Član 8

Poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove, odnosno koje:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, i to:

(1) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B3 prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(2) najmanje dva lica sa minimum srednjim obrazovanjem tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, a imaju uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) električni merni uređaji za ispitivanje instalacija niskog napona;

(2) uređaj za merenje jačine zvuka;

(3) ispitni sto za proveru javljača požara,

(4) set boca ispitnog gasa za funkcionalnu proveru rada.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana mora biti obeležena pripadajućim inventarskim brojem službene nomenklature inventara i podleže kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima.

6. Za poslove kontrolisanja instalacija za odvođenje dima i toplote

Član 9

Poslove kontrolisanja instalacija za odvođenje dima i toplote može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove, odnosno koje:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, i to:

(1) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B6 mašinske naučne oblasti prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara;

(2) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B6 elektrotehničke naučne oblasti prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara;

(3) najmanje jedno lice sa minimum srednjim obrazovanjem tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacija za odvođenje dima i toplote, a ima uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) set alata,

(2) uređaj za merenje podpritiska, nadpritiska, brzine i protoka vazduha,

(3) alati i uređaji za testiranje klapni za odvođenje dima,

(4) električne merne uređaje za ispitivanje instalacija niskog napona,

(5) baterijske lampe.

Ako se ispunjenost zahteva zaštite od požara na instalaciji za odvođenje dima i toplote vrši prema priznatim metodama, proračunima i modelima čije se karakteristike dokazuju funkcionalnom probom sistema u realnim uslovima, potrebno je da pravno lice ima opremu prema preporukama proizvođača sistema.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana moraju biti obeleženi pripadajućim inventarskim brojem službene nomenklature inventara i podležu kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima, osim opreme iz stava 2. ovog člana, čije se korišćenje dokazuje ugovorom u vezi posla koji je predmet kontrolisanja.

7. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije

Član 10

Poslove kontrolisanja instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije može obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti i koje ispunjava sledeće uslove, odnosno koje:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata;

2) ima potreban broj zaposlenih lica, u radnom odnosu na neodređeno vreme, i to:

(1) najmanje jedno lice koje ima licencu za projektovanje i izvođenje za delatnost B5 prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara,

(2) najmanje dva lica sa minimum srednjim obrazovanjem tehničke struke kojoj pripadaju poslovi u vezi kontrolisanja instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, a imaju uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu od požara;

3) ima prostor za rad u vlasništvu ili zakupu, odnosno u trajnom korišćenju obezbeđenom po drugom osnovu, a najmanje tri prostorije, i to:

(1) radionicu,

(2) priručni magacin za smeštaj rezervnih delova,

(3) administrativni deo;

4) ima opremu, uređaje i alate u vlasništvu, i to:

(1) električne merne uređaje za ispitivanje instalacija niskog napona,

(2) uređaje za merenje vrednosti jačine elektrostatičkog polja,

(3) komplet alata namenjenog za rad na uređajima u zonama opasnosti,

(4) mobilni uređaj za merenje koncentracije eksplozivne smeše,

(5) set baterijskih lampi za rad u eksplozivno ugroženim atmosferama,

(6) uređaj za merenje pritiska,

(7) uređaj za merenje temperature.

Oprema, uređaji i alati iz stava 1. tačka 4) ovog člana mora biti obeležena pripadajućim inventarskim brojem službene nomenklature inventara i podleže kontroli u periodičnim rokovima utvrđenim posebnim propisima.

IV NAČIN DAVANJA I ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA

Ispunjenost uslova

Član 11

Ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), izdaje pravnom licu koje ispunjava uslove za obavljanje određenih poslova iz čl. 4-10. ovog pravilnika.

Sadržaj zahteva

Član 12

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja i izdavanje ovlašćenja iz člana 11. ovog pravilnika, vrši se na osnovu zahteva podnetog od strane pravnog lica.

Zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje određenih poslova sadrži:

1) tačan naziv i adresu sedišta pravnog lica,

2) vrstu poslova za koju se traži ovlašćenje.

Uz zahtev se, u zavisnosti od uslova utvrđenih ovim pravilnikom, dostavljaju sledeći prilozi overeni i potvrđeni od strane podnosioca zahteva, i to:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata, sa podacima o privrednom subjektu;

2) spisak lica koja će obavljati poslove za koje se izdaje ovlašćenje;

3) spisak opreme, uređaja i alata potrebne za obavljanje poslova za koju se izdaje ovlašćenje sa navedenim fabričkim i inventarskim brojevima;

4) dokaz o vlasništvu ili zakupu, odnosno trajnom korišćenju prostora za rad, odnosno dokaz da je prostor za rad obezbeđen po drugom osnovu;

5) dokazi kojima se potvrđuje obrazovni profil i stepen obrazovanja lica koja će obavljati poslove za koje se izdaje ovlašćenje;

6) dokazi kojima podnosilac zahteva potvrđuje stalni radni odnos sa licima koja obavljaju poslove za koje se izdaje ovlašćenje;

7) uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara;

8) dokaz o ispunjenosti zahteva za opremu, uređaje i alate potrebne za obavljanje poslova kontrolisanja koja podleže odredbama propisa o ispunjavanju metroloških uslova;

9) dokaz o kompetentnosti pravnog lica, odnosno o akreditaciji pravnog lica za obavljanje određenih poslova za koje se podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja;

10) dokaz o uplati administrativne takse.

Pored priloga iz stava 3. ovog člana, u zavisnosti od uslova utvrđenih ovim pravilnikom, podnosilac zahteva dostavlja overene i potvrđene priloge kojima se dokazuje:

1) posedovanje odgovarajuće licence za projektovanje i izvođenje za delatnost B1, B2, B3, B5, B6 odnosno licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara za delatnost A prema propisu kojim su uređene licence iz zaštite od požara;

2) kompetentnosti pravnog lica za obavljanje poslova montaže, servisiranja, čišćenja i privremenog čuvanja jonizujućih detektora dima izdatog prema propisima iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja.

Način utvrđivanja ispunjenosti uslova i sadržina rešenja kojim se ustanovljava ovlašćenje

Član 13

Na osnovu podnetog zahteva sačinjava se zapisnik kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova za koje se podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja, koji potpisuju najmanje dva službena lica koja su sprovodila postupak utvrđivanja.

Na osnovu zapisnika nadležni organ donosi rešenje, koje, pored opštih drugim zakonima predviđenih elemenata, sadrži i podatke o:

1) privrednom subjektu upisanom u Registru privrednih subjekata;

2) kvalifikacionoj strukturi i broju zaposlenih lica;

3) prostoru za rad sa tačnom adresom;

4) opremi i alatima u vlasništvu podnosioca zahteva;

5) dokazima na osnovu kojih je utvrđena kompetentnosti pravnog lica za obavljanje određenih poslova za koje se podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja;

6) dokazima na osnovu kojih je utvrđena kompetentnosti lica koja će obavljati poslove za koje se podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja.

Način oduzimanja ovlašćenja

Član 14

Ministarstvo vrši proveru izdatih ovlašćenja za obavljanje odgovarajućih poslova - najmanje jednom u dve godine.

Pravno lice kome je izdato ovlašćenje dužno je da, u pisanoj formi u roku od sedam dana, obavesti Ministarstvo o svim nastalim promenama od značaja za ispunjavanje uslova na osnovu kojih je izdato ovlašćenje.

Pravnom licu koje prestane da ispunjava uslove za obavljanje poslova kontrolisanja propisane ovim pravilnikom, Ministarstvo će posebnim rešenjem oduzeti izdato ovlašćenje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi se na osnovu sprovedenog postupka u kome je utvrđeno postojanje razloga za oduzimanje ovlašćenja. O sprovedenom postupku sačinjava se zapisnik koji potpisuju najmanje dva službena lica koja su sprovodila postupak utvrđivanja razloga za oduzimanje ovlašćenja.

V NAČIN I POSLOVI KONTROLISANJA I SADRŽAJ ISPRAVE O KONTROLISANJU

1. Za poslove kontrolisanja instalacija hidrantske mreže za gašenje požara

Vrste kontrolisanja

Član 15

Kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

Prvo kontrolisanje

Član 16

Prvo kontrolisanje instalacije hidrantske mreže obuhvata:

1) utvrđivanje karakteristika koje instalacija hidrantske mreže treba da ima prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

2) pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački;

3) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacije hidrantske mreže;

4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima (npr. probe na pritisak);

5) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata sistema;

6) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacije (povezanost, nepropusnost, prohodnost i dr.);

7) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja uređaja za povećanje pritiska;

8) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim hidrauličnim sistemima;

9) proveru elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u radnom režimu uključujući i razne blokade;

10) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara;

11) merenje radnih karakteristika (kapacitet, protok, pritisak i dr.);

12) proveru prateće vatrogasne opreme;

13) ocenu ispravnosti rada celokupne instalacije.

Periodično kontrolisanje

Član 17

Periodično kontrolisanje instalacije hidrantske mreže obuhvata:

1) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacije hidrantske mreže koji su ugrađeni u postupku održavanja instalacije;

2) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima (npr. probe na pritisak) kada su u postupku održavanja ugrađeni takvi elementi;

3) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata sistema;

4) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacije (povezanost, nepropusnost, prohodnost i dr.),

5) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja uređaja za povećanje pritiska;

6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim hidrauličnim sistemima;

7) proveru elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u radnom režimu uključujući i razne blokade;

8) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara;

9) merenje radnih karakteristika (kapacitet, protok, pritisak i dr.);

10) proveru uticaja faktora spoljašnje sredine i načina korišćenja instalacije, kao i proveru prateće vatrogasne opreme;

11) ocenu ispravnosti rada celokupne instalacije.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 18

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 16. i 17. ovog pravilnika utvrđeni su u akreditaciji kojom se dokazuje kompetentnost pravnog lica za ispitivanje, merenje i ocenu usaglašenosti.

Ograničenja u kontrolisanju

Član 19

Prvo kontrolisanje instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju hidrantske mreže za gašenje požara ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici hidrantske mreže za gašenje požara.

Sadržaj isprave

Član 20

O izvršenom kontrolisanju instalacije hidrantske mreže za gašenje požara sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacije hidrantske mreže za gašenje požara;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) opis instalacije hidrantske mreže koja je kontrolisana;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacije hidrantske mreže;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate ispitivanja;

9) uočena odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;

10) ocenu ispravnosti hidrantske mreže za gašenje požara;

11) ostalo (zapažanja, napomene i sl);

12) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

13) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju instalacija hidrantske mreže za gašenje požara (Prilog 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sačinjene isprave o kontrolisanju na hidrantski ormarić se postavlja plomba i nalepnica sa sledećim podacima:

1) naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;

2) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

3) datum obavljenog kontrolisanja;

4) podaci o pritisku i protoku na mestu postavljanja nalepnice;

5) ocena ispravnosti celokupne instalacije.

Izgled i sadržina Nalepnice o kontrolisanju instalacija hidrantske mreže za gašenje požara (Prilog 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje instalacije hidrantske mreže, kao i vlasnik odnosno korisnik, dužni su da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog kontrolisanja čuvaju trajno, dok je ispravu o kontrolisanju prilikom periodičnog kontrolisanja potrebno čuvati do narednog kontrolisanja.

2. Za poslove kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara

Vrste kontrolisanja

Član 21

Kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara obuhvata periodično i kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara.

Periodično ispitivanje

Član 22

Periodično ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom obuhvata:

1) utvrđivanje činjenice da li je istekao rok za kontrolno ispitivanje uređaja;

2) vizuelni pregled opšteg stanja uređaja u odnosu na koroziju i fizička oštećenja;

3) vizuelni pregled stanja i kompletnosti svih delova uređaja;

4) vizuelni pregled natpisa i uputstva za korišćenje uređaja;

5) kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata);

6) kontrolu ispravnosti manometra;

7) proveru osigurača i plombe;

8) vizuelni pregled stanja spojne cevi i mlaznice;

9) merenje mase sredstva za gašenje;

10) proveru stanja praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tela kod mobilnih uređaja za gašenje požara sa prahom.

Periodično ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrži bočicu sa pogonskim gasom obuhvata:

1) utvrđivanje činjenice da li je istekao rok za kontrolno ispitivanje uređaja;

2) vizuelni pregled opšteg stanja uređaja u odnosu na koroziju i fizička oštećenja;

3) vizuelni pregled stanja i kompletnosti svih delova uređaja;

4) vizuelni pregled natpisa i uputstva za korišćenje uređaja;

5) proveru osigurača i plombe;

6) vizuelni pregled stanja spojne cevi i mlaznice;

7) proveru stanja sredstva za gašenje u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tela kod mobilnih uređaja za gašenje požara;

8) proveru rada mehanizma za aktiviranje i svih zaptivki;

9) proveru potisne i pobudne cevi;

10) proveru mase pogonskog gasa u bočici.

Kontrolno ispitivanje

Član 23

Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara, pored radnji predviđenih periodičnim pregledom, obuhvata i:

1) hidraulično ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti suda aparata;

2) proveru pritiska otvaranja ventila sigurnosti osim kod rasprskavajućih membrana.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 24

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 22. i 33. ovog pravilnika utvrđeni su u akreditaciji kojom se dokazuje kompetentnost pravnog lica za ispitivanje, merenje i ocenu usaglašenosti.

Sadržaj isprave

Član 25

O izvršenom kontrolisanju mobilnih uređaja za gašenje požara sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) tip, proizvođač i fabrički broj mobilnog uređaja za gašenje požara koji je kontrolisan;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje mobilnog uređaja za gašenje požara;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate ispitivanja;

9) ocenu ispravnosti mobilnog uređaja za gašenje požara;

10) ostalo (zapažanja, napomene i sl);

11) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

12) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju mobilnih uređaja za gašenje požara (Prilog 3) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sačinjene isprave o kontrolisanju na mobilni uređaj za gašenje požara se postavlja nalepnica i plomba sa sledećim podacima:

1) naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;

2) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

3) datum obavljenog kontrolisanja;

4) tip, proizvođač i fabrički broj mobilnog uređaja za gašenje požara ocena ispravnosti uređaja.

Izgled i sadržina nalepnice o kontrolisanju mobilnih uređaja za gašenje požara (Prilog 4) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje mobilnog uređaja za gašenje požara, kao i vlasnik odnosno korisnik, dužni su da ispravu o kontrolisanju prilikom periodičnog ispitivanja i kontrolnog ispitivanja čuvaju do narednog kontrolisanja.

3. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

Vrste kontrolisanja

Član 26

Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Prvo kontrolisanje

Član 27

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara obuhvata:

1) utvrđivanje karakteristika koje instalacija i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara treba da imaju prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

2) pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački;

3) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;

4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima;

5) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada svih elemenata sistema;

6) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacije;

7) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja električnom energijom instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;

8) proveru ispravnosti rada izvršnih elemenata sistema;

9) proveru elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u svim režimima rada uključujući izvršne funkcije;

10) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma;

11) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu;

12) merenje nivoa zvuka uređaja i sistema za uzbunjivanje u svim prostorijama i prostorima i

13) provera slobodnog i neometanog pristupa opremi koja omogućava odgovarajući rad, identifikaciju i održavanje.

Periodično kontrolisanje

Član 28

Periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara obuhvata:

1) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara koji su ugrađeni ili zamenjeni u postupku održavanja instalacije;

2) pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u postupku održavanja ugrađeni ili zamenjeni takvi elementi;

3) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata sistema;

4) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacije;

5) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;

6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima;

7) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma;

8) proveru uticaja faktora spoljašnje sredine i načina korišćenja instalacije,

9) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu;

10) proveru javljača požara i to:

(1) pravilne montaže, zaprljanosti svih javljača i podešenosti nivoa osetljivosti;

(2) prijavljivanja smetnji i/ili kvara, simulacijom kvara - skidanjem javljača sa podnožja i sl.;

(3) prijavljivanja alarma, simulacijom požara (aerosolima, dimom, povišenom temeperaturom, filterima, lampama i sl),

(4) usaglašenosti oznaka na javljačima sa adresama koje prikazuje displej centralnog uređaja sa planom za uzbunjivanje;

11) proveru električnog razvoda i modula i to:

(1) pravilne montaže električnog razvoda (provodnika, pribora za nošenje i sl) i eventualna dodatna opterećenja,

(2) paralelnih indikatora, indikatora rada sprinkler instalacija, izolatora petlji, sigurnosnih barijera, i/o modula i sl,

(3) pravilne montaže i povezivanja u instalacionim kutijama i rasklopnim blokovima;

12) proveru centrale i to:

(1) pravilne montaže,

(2) signalizacije kvara isključenjem jednog ili više javljača,

(3) signalizacije kvara na primarnim vodovima,

(4) signalizacije kvara na izvoru napajanja,

(5) signalizacije kvara isključenjem osigurača u funkcionalno važnim strujnim kolima,

(6) signalizacije alarma u normalnom režimu,

(7) signalizacije alarma i u slučaju signalizacije kvara,

(8) podešenosti vremenskih intervala (prisutnosti i vremena izviđanja);

13) proveru baterija i to:

(1) pravilne montaže,

(2) kapaciteta za trajni rad od 72 sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom stanju,

(3) ispravnosti.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 29

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 27. i 28. ovog pravilnika utvrđeni su u akreditaciji kojom se dokazuje kompetentnost pravnog lica za ispitivanje, merenje i ocenu usaglašenosti.

Ograničenja u kontrolisanju

Član 30

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Sadržaj isprave

Član 31

O izvršenom kontrolisanju instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) opis instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara koja je kontrolisana;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate sopstvenih ispitivanja;

9) podatke o pregledima, ispitivanjima i ispravama koji su korišćeni za potrebe kontrolisanja prilikom stavljanja u upotrebu i funkciju ili su izdati prema propisima kojima je uređeno održavanje;

10) uočena odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;

11) ocenu ispravnosti instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;

12) ostalo (zapažanja, napomene i sl.);

13) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje i

14) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju instalacija (Prilog 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sačinjene isprave o kontrolisanju na centralu za dojavu požara se postavlja nalepnica sa sledećim podacima:

1) naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;

2) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

3) datum obavljenog kontrolisanja i

4) ocena ispravnosti celokupne instalacije.

Izgled i sadržina Nalepnice o kontrolisanju instalacija i uređaja (Prilog 6) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, kao i vlasnik odnosno korisnik, dužni su da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog kontrolisanja čuvaju trajno, dok je ispravu o kontrolisanju prilikom periodičnog kontrolisanja potrebno čuvati dve godine od dana sačinjavanja isprave.

4. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara

Vrste kontrolisanja

Član 32

Kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara.

Prvo kontrolisanje

Član 33

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara obuhvata:

1) utvrđivanje karakteristika koje instalacija i uređaji za gašenje požara treba da imaju prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

2) pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački;

3) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za gašenje požara;

4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima;

5) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada svih elemenata sistema;

6) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija;

7) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja električnom energijom instalacija i uređaja za gašenje požara;

8) proveru ispravnosti rada izvršnih elemenata sistema;

9) proveru elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u svim režimima rada uključujući izvršne funkcije;

10) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma;

11) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima;

12) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu i

13) proveru slobodnog i neometanog pristupa opremi koja omogućava odgovarajući rad, identifikaciju i održavanje.

Osim kontrolisanja iz stava 1. ovog pravilnika, prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara:

1) raspršenom vodom ili penom, obuhvata i:

(1) proveru sistema za snabdevanje vodom (povezanost na gradsku mrežu, rezervoari, priključak za vatrogasno vozilo i sl.),

(2) proveru rada ventilske stanice (ventili, presostati, manometri, alarmno zvono i dr.),

(3) merenje protoka i pritiska na ispitnim mestima cevnog razvoda;

(4) merenje dinamičkog pritiska - na kontrolnom ventilu i najudaljenijoj tački sistema za gašenje penom,

(5) proveru nagiba cevovoda,

(6) proveru količine ekstrata za penu;

2) gasovitim sredstvima, obuhvata i:

(1) proveru redosleda otvaranja razvodnih ventila i ventila na bocama,

(2) proveru radnog pritiska gasovitog sredstva u sudu (boce i rezervoari),

(3) proveru ispravnosti manometra,

(4) proveru ručnog aktiviranja i blokade gašenja,

(5) proveru rada alarma,

(6) merenje jačine zvučnog signala,

(7) merenje vremena odlaganja aktiviranja gašenja,

(8) proveru količine sredstava za gašenje u sudovima,

(9) proveru sistema ispuštanjem ispitnog gasa;

3) prahom, obuhvata i:

(1) merenje vremena odlaganja aktiviranja gašenja,

(2) proveru količine praha u sudovima,

(3) proveru stanja praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tela u sudovima,

(4) proveru količine i pritiska pogonskog gasa,

(5) proveru ispravnosti manometra,

(6) provera sistema ispuštanjem ispitnog gasa.

Periodično kontrolisanje

Član 34

Periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara obuhvata:

1) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za gašenje požara koji su ugrađeni ili zamenjeni u postupku održavanja instalacije;

2) pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u postupku održavanja ugrađeni ili zamenjeni takvi elementi;

3) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata instalacija;

4) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija;

5) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja instalacija i uređaja za gašenje požara;

6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima;

7) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma i

8) proveru uticaja faktora spoljašnje sredine i načina korišćenja instalacije.

Osim kontrolisanja iz stava 1. ovog člana u okviru periodičnog kontrolisanja vrši se i kontrolisanje saglasno odredbama člana 33. ovog pravilnika, a u zavisnosti od vrste sistema.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 35

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 33. i 34. ovog pravilnika utvrđeni su u akreditaciji kojom se dokazuje kompetentnost pravnog lica za ispitivanje, merenje i ocenu usaglašenosti.

Ograničenja u kontrolisanju

Član 36

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija i uređaja za gašenje požara ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija i uređaja za gašenje požara.

Sadržaj isprave

Član 37

O izvršenom kontrolisanju instalacija i uređaja za gašenje požara sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) opis instalacija i uređaja za gašenje požara koji su kontrolisani;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate sopstvenih ispitivanja;

9) podatke o pregledima, ispitivanjima i ispravama koji su korišćeni za potrebe kontrolisanja prilikom stavljanja u upotrebu i funkciju ili su izdati prema propisima kojima je uređeno održavanje;

10) uočena odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;

11) ocenu ispravnosti instalacija i uređaja za gašenje požara;

12) ostalo (zapažanja, napomene i sl.);

13) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

14) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju instalacija (Prilog 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sačinjene isprave o kontrolisanju na vidnom mestu u prostoriji (npr. u prostoru sprinkler stanice, prostoriji za smeštaj boca, na boci sa gasom i sl.) se postavlja nalepnica sa sledećim podacima:

1) naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;

2) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

3) datum obavljenog kontrolisanja i

4) ocena ispravnosti celokupne instalacije.

Izgled i sadržina Nalepnice o kontrolisanju instalacija (Prilog 6) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara, kao i vlasnik odnosno korisnik, dužni su da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog kontrolisanja čuvaju trajno, a ispravu o kontrolisanju prilikom periodičnog kontrolisanja dve godine od dana sačinjavanja isprave.

5. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

Vrste kontrolisanja

Član 38

Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Prvo kontrolisanje

Član 39

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova obuhvata:

1) utvrđivanje karakteristika koje instalacija i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova treba da imaju prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

2) pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački,

3) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;

4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima;

5) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada svih elemenata sistema;

6) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacije;

7) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja električnom energijom instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;

8) proveru ispravnosti rada izvršnih elemenata sistema;

9) proveru elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u svim režimima rada uključujući izvršne funkcije;

10) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma;

11) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona;

12) merenje nivoa zvuka uređaja i sistema za uzbunjivanje u svim prostorijama i prostorima;

13) provera slobodnog i neometanog pristupa opremi koja omogućava odgovarajući rad, identifikaciju i održavanje.

Periodično kontrolisanje

Član 40

Periodično kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova obuhvata:

1) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova koji su ugrađeni ili zamenjeni u postupku održavanja instalacije;

2) pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u postupku održavanja ugrađeni ili zamenjeni takvi elementi;

3) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata sistema;

4) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacije;

5) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;

6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima;

7) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma;

8) proveru uticaja faktora spoljašnje sredine i načina korišćenja instalacije;

9) proveru detektora, i to:

(1) pravilne montaže i zaprljanosti,

(2) reagovanja na smetnje i/ili kvar,

(3) reagovanja na prvom, drugom ili višem pragu alarma rastuće koncentracije (20%, 40% i dr od DGE),

(4) usaglašenosti oznaka na detektora;

10) proveru električnog razvoda i modula, i to:

(1) pravilne montaže električnog razvoda (provodnika, pribora za nošenje i sl.) i eventualna dodatna opterećenja,

(2) ispravnosti modula i sl,

(3) pravilne montaže i povezivanja u instalacionim kutijama i rasklopnim blokovima;

11) proveru centrale, i to:

(1) pravilne montaže,

(2) signalizacije kvara na detektorima,

(3) signalizacije kvara na primarnim vodovima,

(4) signalizacije kvara na izvoru napajanja,

(5) signalizacije alarma, na prvom, drugom ili višem pragu rastuće koncentracije (20%, 40% i dr od).

12) proveru baterija i to:

(1) pravilne montaže,

(2) kapaciteta za trajni rad u mirnom i alarmnom stanju,

(3) ispravnosti;

13) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 41

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 39. i 40. ovog pravilnika utvrđeni su dokazom o kompetentnosti pravnog lica za kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova koji se potvrđuje akreditacijom.

Ograničenja u kontrolisanju

Član 42

Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Sadržaj isprave

Član 43

O izvršenom kontrolisanju instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) opis instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova koja je kontrolisana;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate sopstvenih ispitivanja;

9) podatke o pregledima, ispitivanjima i ispravama koji su korišćeni za potrebe kontrolisanja prilikom stavljanja u upotrebu i funkciju ili su izdati prema propisima kojima je uređeno održavanje;

10) uočena odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;

11) ocenu ispravnosti instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova;

12) ostalo (zapažanja, napomene i sl);

13) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje i

14) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju instalacija (Prilog 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sačinjene isprave o kontrolisanju na centralu za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova se postavlja nalepnica sa sledećim podacima:

1) naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;

2) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

3) datum obavljenog kontrolisanja i

4) ocena ispravnosti celokupne instalacije.

Izgled i sadržina Nalepnice o kontrolisanju instalacija i uređaja (Prilog 6) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, kao i vlasnik odnosno korisnik, dužni su da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog kontrolisanja čuvaju trajno, dok je ispravu o kontrolisanju prilikom periodičnog kontrolisanja potrebno čuvati dve godine od dana sačinjavanja isprave.

6. Za poslove kontrolisanja instalacija za odvođenje dima i toplote

Vrste kontrolisanja

Član 44

Kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote.

Prvo kontrolisanje

Član 45

Prvo kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote obuhvata:

1) utvrđivanje karakteristika koje instalacija za odvođenje dima i toplote treba da ima prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

2) pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački;

3) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija za odvođenje dima i toplote;

4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima;

5) kontrolu stanja instalacija i stanja ispravnosti rada svih elemenata instalacija;

6) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija;

7) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja električnom energijom instalacija za odvođenje dima i toplote;

8) proveru ispravnosti rada elemenata instalacija koji su u sprezi sa drugim sistemima;

9) proveru elemenata instalacija koji služe za kontrolu i upravljanje u režimu odimljavanja;

10) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacija uključujući i stanje kvara;

11) merenje radnih karakteristika (kapacitet, protok, pritisak i dr.) i

12) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona.

Periodično kontrolisanje

Član 46

Periodično kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote obuhvata:

1) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija za odvođenje dima i toplote koji su ugrađeni ili zamenjeni u postupku održavanja instalacija;

2) pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u postupku održavanja ugrađeni ili zamenjeni takvi elementi;

3) kontrolu stanja instalacija i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata instalacija;

4) proveru ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija;

5) proveru ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja električnom energijom instalacija za odvođenje dima i toplote;

6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacija koji su u sprezi sa drugim sistemima;

7) proveru elemenata instalacija koji služe za kontrolu i upravljanje u režimu odimljavanja;

8) proveru oznaka, indikacija i signalizacije stanja elemenata instalacija uključujući i stanje kvara;

9) merenje radnih karakteristika (kapacitet, protok, pritisak, brzina strujanja vazduha, sila za otvaranje vrata prostorija sa nadpritiskom i dr.) i

10) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 47

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 45. i 46. ovog pravilnika utvrđeni su dokazom o kompetentnosti pravnog lica za kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote koji se potvrđuje akreditacijom.

Ograničenja u kontrolisanju

Član 48

Prvo kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija za odvođenje dima i toplote ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija za odvođenje dima i toplote.

Sadržaj isprave

Član 49

O izvršenom kontrolisanju instalacija za odvođenje dima i toplote sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija za odvođenje dima i toplote;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) opis instalacija za odvođenje dima i toplote koja je kontrolisana;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate sopstvenih ispitivanja;

9) podatke o pregledima, ispitivanjima i ispravama koji su korišćeni za potrebe kontrolisanja prilikom stavljanja u upotrebu i funkciju ili su izdati prema propisima kojima je uređeno održavanje;

10) uočena odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;

11) ocenu ispravnosti instalacija za odvođenje dima i toplote;

12) ostalo (zapažanja, napomene i sl);

13) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje i

14) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju instalacija (Prilog 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sačinjene isprave o kontrolisanju na glavnom razvodnom ormanu iz koga se napaja sistem ili ako ih ima više na svakom pojedinačnom, se postavlja nalepnica sa sledećim podacima:

1) naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;

2) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

3) datum obavljenog kontrolisanja i

4) ocena ispravnosti celokupne instalacije.

Izgled i sadržina Nalepnice o kontrolisanju instalacija i uređaja (Prilog 6) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote, kao i vlasnik odnosno korisnik, dužni su da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog kontrolisanja čuvaju trajno, dok je ispravu o kontrolisanju prilikom periodičnog kontrolisanja potrebno čuvati dve godine od dana sačinjavanja isprave.

7. Za poslove kontrolisanja instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije

Vrste kontrolisanja

Član 50

Kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije obuhvata prvo i periodično kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije.

Prvo kontrolisanje

Član 51

Prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije obuhvata:

1) utvrđivanje karakteristika koje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije treba da ima prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i analizi o zonama opasnosti;

2) pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački;

3) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija u zonama opasnosti od eksplozije;

4) pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima;

5) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada svih elemenata instalacija;

6) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim instalacijama i sistemima;

7) proveru elemenata instalacije koji služe za kontrolu i upravljanje u svim režimima rada uključujući izvršne funkcije;

8) proveru oznaka, indikacija i signalizacije;

9) proveru elemenata instalacija u pogledu nepredviđenog uticaja korozije, atmosferskih uticaja, vibracija i drugih štetnih faktora;

10) proveru rada i efikasnost ventilacije u funkciji primarne protiveksplozijske zaštite;

11) proveru elemenata instalacija u pogledu postavljanja natpisnih pločica, tablica i oznaka;

12) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu;

13) merenje veličina vezanih za statički elektricitet i

14) merenje neelektričnih veličina u funkciji protiveksplozijske zaštite.

Periodično kontrolisanje

Član 52

Periodično kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije obuhvata:

1) pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija u zonama opasnosti od eksplozije koji su ugrađeni ili zamenjeni u postupku održavanja instalacije;

2) pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u postupku održavanja ugrađeni ili zamenjeni takvi elementi;

3) kontrolu stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata instalacije;

4) proveru ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima;

5) proveru elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u radnom režimu uključujući i razne blokade;

6) proveru oznaka, indikacija i signalizacije;

7) proveru elemenata instalacija u pogledu nepredviđenog uticaja korozije, atmosferskih uticaja, vibracija i drugih štetnih faktora;

8) proveru rada i efikasnost ventilacije u funkciji primarne protiveksplozijske zaštite;

9) proveru elemenata instalacija u pogledu postavljanja natpisnih pločica, tablica i oznaka;

10) merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu;

11) proveru automatskim isključenjem napajanja električne energije;

12) proveru perioda pretprovetravanja kućišta kao posebne zaštite,

13) proveru ulaznih temperatura zaštitnog gasa kućišta kao posebne zaštite,

14) proveru pritiska ili protoka zaštitnog gasa kao posebne zaštite;

15) proveru uređaja, i to:

(1) kategorija i grupa,

(2) temperaturne klase,

(3) vidljivih i neovlašćenih izmena,

(4) električnih spojeva, oštećenja štampane ploče, kućišta, stakla, zaptivke,

(5) vizuelnu provera vijaka, kablovske uvodnice (direktne i indirektne) i čepova,

(6) nazivnih parametra sijalica, tipa i položaja svetiljki,

(7) hermetičnosti i zaptivenosti uređaja;

16) proveru instalacije, i to:

(1) uzemljenja kablovskih omotača,

(2) vidljivih oštećenja kablova,

(3) zaptivanja prolaza, kanala i cevi,

(4) ispravnosti spojeva,

(5) kontinuiteta uzemljenja,

(6) spojeva uzemljenja,

(7) kola svojstvene bezbednosti,

(8) celokupnosti cevnog sistema i interfejsa sa mešovitim sistemom,

(9) ispravnosti kanala, cevi i kućišta,

(10) zaštitnog gasa, indikatora pritiska i/ili protoka gasa, perioda pretrovetravanja, parametara ulazne temperature zaštitnog gasa, pritiska ili protoka zaštitnog gasa kod posebne zaštite.

Metode i postupci kontrolisanja

Član 53

Metode i postupci po kojima se vrše radnje iz čl. 51. i 52. ovog pravilnika utvrđeni su dokazom o kompetentnosti pravnog lica za kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije koji se potvrđuje akreditacijom.

Ograničenja u kontrolisanju

Član 54

Prvo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije ne mogu obavljati pravna lica koja su proizvela ili rekonstruisala, uvezla, projektovala, ugradila ili nadzirala izgradnju ili rekonstrukciju instalacija u zonama opasnosti od eksplozije ili njenih elemenata, kao ni pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici instalacija u zonama opasnosti od eksplozije.

Sadržaj isprave

Član 55

O izvršenom kontrolisanju instalacija u zonama opasnosti od eksplozije sačinjava se isprava o kontrolisanju koja sadrži:

1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;

2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija u zonama opasnosti;

3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;

4) datum obavljenog kontrolisanja;

5) opis instalacija u zonama opasnosti koja je kontrolisana;

6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije;

7) podatke o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;

8) opis i rezultate sopstvenih ispitivanja;

9) podatke o pregledima, ispitivanjima i ispravama koji su korišćeni za potrebe kontrolisanja prilikom stavljanja u upotrebu i funkciju ili su izdati prema propisima kojima je uređeno održavanje;

10) uočena odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;

11) ocenu ispravnosti instalacija u zonama opasnosti;

12) ostalo (zapažanja, napomene i sl.);

13) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje i

14) overu pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Izgled i sadržina Isprave o kontrolisanju instalacija (Prilog 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pravno lice koje je obavilo kontrolisanje instalacija u zonama opasnosti od eksplozije dužno je da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog i periodičnog kontrolisanja čuva dve godine.

Vlasnik odnosno korisnik instalacija u zonama opasnosti od eksplozije dužno je da ispravu o kontrolisanju prilikom prvog i periodičnog kontrolisanja čuva trajno.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56

Imaoci ovlašćenja za obavljanje poslova koji su predmet uređivanja ovog pravilnika, koji su ta ovlašćenja stekli do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, dužni su da svoj rad usaglase sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana njegovog stupanja na snagu i da u tom roku pribave odgovarajuća ovlašćenja utvrđena odredbama ovog pravilnika.

Član 57

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema

("Sl. glasnik RS", br. 59/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

 

ZNAK
AKREDITACIJE

 

ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

VRSTA ISPITIVANJA

PRVO                   ☐

Evidencijski
broj isprave

 

PERIODIČNO              ☐

Datum
isprave

 

A.  PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA
     INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE

NAZIV PRAVNOG LICA:

 

ADRESA PRAVNOG LICA:

Mesto

 

Ulica i broj

 

Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:

 

B.  PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE

R. B.

IME I PREZIME

BR. UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

1.

 

 

i dalje

 

 

 

V.  PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA

MERNI INSTRUMENT BR. 1

Tip i vrsta

 

Naziv proizvođača

 

Fabrički broj

 

Klasa tačnosti

 

Uverenje o etaloniranju

 

i dalje

Tip i vrsta

 

Naziv proizvođača

 

Fabrički broj

 

Klasa tačnosti

 

Uverenje o etaloniranju

 

G.  SPISAK PROPISA NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠENO KONTROLISANJE
      INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

1.

 

i dalje

 

D.  OPIS INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE I KRATAK OPIS OBJEKTA

OPIS OBJEKTA BR. 1

Adresa objekta:

Ulica i broj

Mesto

 

 

Naziv i namena objekta:

 

Najviša
visinska kota [m]

Spratnost:

Br. podzemnih etaža

Br. nadzemnih etaža

 

 

 

 

OPIS INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
(izvori za snabdevanje vodom, stalno postrojenje za zahvatanje vodom, rezervoari za vodu, pumpna stanica, tip i vrsta hidrantske mreže, uređaj za povišenje pritiska, povezanost sa drugim sistemima u funkciji gašenja požara i dr.)

 

 

OPIS INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE KOJA JE PREDMET KONTROLISANJA
(spoljna hidrantska mreža, unutrašnja hidrantska mreža, snabdevanje električnom energijom, pumpno postrojenje i dr.)

 

 

Đ.  OPIS ISPITIVANJA U ZAVISNOSTI OD VRSTE ISPITIVANJA

 

 

 

E.  REZULTATI PROVERE I ISPITIVANJA

 

 

R. B.

NAZIV OBJEKTA
MESTO I POLOŽAJ

OZNAKA

TIP HIDRANTA

STATIČKI PRITISAK [bar]

DINAMIČKI PRITISAK [bar]

PROTOK [l/s]

ISTOVREMENI RAD HIDRANATA

ZADOVOLJAVA

DA

NE

1.

 

 

 

 

 

 

 

 ☐

 ☐

i dalje

 

 

 

 

 

 

 

 ☐

 ☐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž.  UOČENA ODSTUPANJA KOD PRVOG ISPITIVANJA

 

 

Z.  OCENA ISPRAVNOSTI

 

 

 

I.  ZAPAŽANJA I NAPOMENE

 

 

R. B.

KONTROLISANJE IZVRŠILO KOMPETENTNO LICE

DATUM
KONTROLISANJA

POTPIS KOMPETENTNOG LICA

1.

 

 

 

i dalje

 

 

 

 

ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU

 

 

____________________________________________________________
                                    (ime i prezime)

M.P.

 

 

Prilog 2

 

NALEPNICA O KONTROLISANJU INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA

 

Naziv i adresa pravnog lica:

Broj i datum Rešenja MUP-a:

 

 

 

 

Oznaka hidranata:

Pritisak [bar]:

Protok [m3/h]:

 

 

 

 

Datum kontrolisanja:

 

Evidencijski broj isprave o kontrolisanju:

 

 

Ocena ispravnosti celokupne instalacije:

c                    ISPRAVNO

c                    NEISPRAVNO

 

Ime i prezime kompetentnog lica koje je vršilo kontrolisanje:

 

 

Potpis kompetentnog lica

DIMENZIJE: 10 x 10 cm

 

 

Prilog 3

 

 

ZNAK AKREDITACIJE

 

ISPRAVA O KONTROLISANJU MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

VRSTA
ISPITIVANJA

PERIODIČNO     ☐

Evidencijski
broj isprave

 

KONTROLNO     ☐

Datum
isprave

 

A.  PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA
      KONTROLISANJA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

NAZIV PRAVNOG LICA:

 

ADRESA PRAVNOG LICA:

Mesto

 

Ulica i broj

 

Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti
uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:

 

B.  PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE

R. B.

IME I PREZIME

BR. UVERENJA O POLOŽENOM
STRUČNOM ISPITU

1.

 

 

i dalje

 

 

 

V.  PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA

MERNI INSTRUMENT BR. 1

Tip i vrsta

 

Naziv proizvođača

 

Fabrički broj

 

Klasa tačnosti

 

Uverenje o etaloniranju

 

i dalje

Tip i vrsta

 

Naziv proizvođača

 

Fabrički broj

 

Klasa tačnosti

 

Uverenje o etaloniranju

 

Uverenje o etaloniranju

 

G.  SPISAK PROPISA NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠENO KONTROLISANJE
      MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

1.

 

i dalje

 

D.  VRSTA ISPITIVANJA I REZULTATI

 

 

 

Đ.  OCENA ISPRAVNOSTI MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA
      KOJI SU KONTROLISANI

R. B.

TIP

PODACI O PROIZVOĐAČU

FABRIČKI BROJ

ISPRAVNO

DA

NE

1.

 

 

 

 ☐

 ☐

i dalje

 

 

 

 ☐

 ☐

 

E.  ZAPAŽANJA I NAPOMENE

 

 

R. B.

KONTROLISANJE IZVRŠILO KOMPETENTNO LICE

DATUM
KONTROLISANJA

POTPIS KOMPETENTNOG LICA

1.

 

 

 

i dalje

 

 

 

 

ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU

 

 

____________________________________________________________
                                    (ime i prezime)

M.P.

 

 

Prilog 4

 

NALEPNICA O KONTROLISANJU MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

 

Naziv i adresa pravnog lica:

Broj i datum Rešenja MUP-a:

 

 

 

 

Masa
[kg]

Tip
uređaja

Proizvođač
uređaja

Fabrički broj
uređaja

Datum
proizvodnje

 

 

 

 

 

 

Datum kontrolisanja:

 

Evidencijski broj isprave o kontrolisanju:

 

 

Ocena ispravnosti uređaja:

c             ISPRAVNO

c                 NEISPRAVNO

 

Ime i prezime kompetentnog lica koje je vršilo kontrolisanje:

 

 

Potpis kompetentnog lica

DIMENZIJE: 10 x 5 cm

 

 

Prilog 5

 

 

ZNAK AKREDITACIJE

 

ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA

______________________________________________________________________________
(naziv instalacije koja je predmet kontrolisanja)

VRSTA
ISPITIVANJA

PRVO                     ☐

Evidencijski broj isprave

 

PERIODIČNO     ☐

Datum isprave

 

A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA

_______________________________________________________________________________
                                    (naziv instalacije koja je predmet kontrolisanja)

NAZIV PRAVNOG LICA:

 

ADRESA PRAVNOG LICA:

Mesto

 

Ulica i broj

 

Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti
uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:

 

B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE

R. B.

IME I PREZIME

BR. LICENCE / UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

1.

 

 

i dalje

 

 

 

V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA

MERNI INSTRUMENT
BR. 1

Tip i vrsta

 

Naziv proizvođača

 

Fabrički broj

 

Klasa tačnosti

 

Uverenje o etaloniranju

 

i dalje

Tip i vrsta

 

Naziv proizvođača

 

Fabrički broj

 

Klasa tačnosti

 

Uverenje o etaloniranju

 

 

G. SPISAK PROPISA NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠENO
KONTROLISANJE INSTALACIJA __________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                    (naziv instalacije koja je predmet kontrolisanja)

1.

 

i dalje

 

 

D. OPIS INSTALACIJA _______________________________________
                                      (naziv instalacije koja je predmet kontrolisanja)

 

OPIS OBJEKTA BR. 1

Adresa objekta:

Ulica i broj

Mesto

 

 

Naziv i namena objekta:

 

Najviša
visinska kota [m]

Spratnost:

Br. podzemnih etaža

Br. nadzemnih etaža

 

 

 

Zapažanja:

 

 

OPIS INSTALACIJA ________________________________________________
                                   (naziv instalacije koja je predmet kontrolisanja)

KOJA JE PREDMET KONTROLISANJA

 

 

Đ. OPIS I REZULTATI SOPSTVENIH ISPITIVANJA

 

 

E. PODACI O PREGLEDIMA, ISPITIVANJIMA I ISPRAVAMA KOJI SU KORIŠĆENI ZA POTREBE KONTROLISANJA, A IZDATI SU PREMA PROPISIMA KOJIMA JE UREĐENO ODRŽAVANJE
(Periodično ispitivanje)

 

 

Ž. PODACI O PREGLEDIMA, ISPITIVANJIMA I ISPRAVAMA KOJI SU KORIŠĆENI ZA POTREBE KONTROLISANJA PRILIKOM STAVLJANJA U UPOTREBU I FUNKCIJU, A IZDATI SU PREMA POSEBNIM PROPISIMA (Prvo ispitivanje)

 

 

Z. UOČENA ODSTUPANJA KOD PRVOG ISPITIVANJA

 

 

I. OCENA ISPRAVNOSTI

 

 

J. ZAPAŽANJA I NAPOMENE

 

 

R. B.

KONTROLISANJE IZVRŠILO KOMPETENTNO LICE

DATUM
KONTROLISANJA

POTPIS KOMPETENTNOG LICA

1.

 

 

 

i dalje

 

 

 

 

ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU

 

 

____________________________________________________________
                                            (ime i prezime)

M.P.

 

 

Prilog 6

 

NALEPNICA O KONTROLISANJU INSTALACIJA I UREĐAJA

 

Naziv i adresa pravnog lica:

Broj i datum Rešenja MUP-a:

 

 

 

 

Tip instalacije:

 

 

Datum kontrolisanja:

 

Evidencijski broj isprave o kontrolisanju:

 

 

Ocena ispravnosti celokupne instalacije:

c             ISPRAVNO

c                 NEISPRAVNO

 

Ime i prezime kompetentnog lica koje je vršilo kontrolisanje:

 

 

Potpis kompetentnog lica

DIMENZIJE: 10 x 5 cm