Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 8/2017 i 6/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i propisuje obrazac za prijavljivanje za projektno sufinansiranje i obrazac za podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja.

Član 2

Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji je definisan članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, obezbeđuju iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Član 3

Sredstva iz člana 2. ovog pravilnika raspoređuju se, u toku kalendarske godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa i na osnovu pojedinačnih davanja, u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije.

Organ nadležan za poslove javnog informisanja Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, koji dodeljuje sredstva, prilikom sprovođenja javnog konkursa i pojedinačnog davanja, vodi računa o strateškim opredeljenjima države u oblasti javnog informisanja.

II KONKURS

1. Raspisivanje konkursa

Član 4

Odluku o konkursima koji se raspisuju u toku kalendarske godine (u daljem tekstu: odluka), donosi organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom, odnosno lokalnom nivou (u daljem tekstu: organ koji raspisuje konkurs).

Ako sredstva opredeljena za konkurs nisu u celosti raspodeljena, organa iz stava 1. ovog člana, može da raspiše novi konkurs za raspodelu preostalih sredstava do kraja iste kalendarske godine.

Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa, raspodeljuju se u skladu sa uslovima i kriterijumima za dodelu državne pomoći u oblasti javnog informisanja ili pomoći male vrednosti (de minimis pomoć).

Državna pomoć za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja usklađena je ako se dodeljuje na osnovu šeme državne pomoći i:

1) doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

2) postoji potreba za intervencijom države, odnosno javni interes u oblasti javnog informisanja ne bi mogao da se ostvari bez dodele državne pomoći;

3) iznos državne je pomoći proporcionalan (sveden na minimum);

4) mera državne pomoći je primerena;

5) državna pomoć ima podsticajni efekat;

6) državna pomoć je transparentna, odnosno podaci o pomoći su dostupni javnosti.

Član 5

Organ koji raspisuje opšti konkurs radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, raspisuje u toku kalendarske godine za područje za koje je nadležan, konkurs radi podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, odnosno radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina.

Konkurs iz stava 1. ovog člana može se raspisati kao poseban konkurs ili kao deo opšteg konkursa.

Organ nadležan za poslove javnog informisanja Republike Srbije, u toku kalendarske godine, raspisuje konkurs na republičkom nivou, radi podizanja kvaliteta informisanja građana koji žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Član 6

Konkurs se raspisuje za projekte:

1) proizvodnje medijskih sadržaja;

2) organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Sredstva koja se dodeljuju na konkursima koji se raspisuju u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana mogu se dodeljivati u skladu sa uslovima i kriterijumima za dodelu državne pomoći u oblasti javnog informisanja ili pomoći male vrednosti (de minimis pomoć), a sredstva koja se dodeljuju na konkursima koji se raspisuju u skladu sa stavom 1. tačkom 2) ovog člana dodeljuju se isključivo kao pomoć male vrednosti (de minimis pomoć).

Član 7

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Odobrena sredstva, za projekte koji traju duže od godinu dana, isplaćuju se u godini za koju je konkurs raspisan.

Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

Narativni i finansijski izveštaj, podnosi se na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs.

Član 8

Konkurs se raspisuje u obliku javnog poziva i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području nadležnosti organa koji raspisuje konkurs.

Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs.

Obaveštenje o javnom pozivu iz stava 1. ovog člana mora biti vidljivo sve vreme trajanja konkursa na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs.

Član 9

Javni poziv za učešće na konkursu sadrži:

1) namenu sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati;

2) iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs;

3) najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu;

4) koji subjekti imaju pravo učešća;

5) kriterijume za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva;

6) precizne rokove u kojima se konkurs sprovodi;

7) informaciju o dokumentaciji koju prilaže podnosilac projekta;

8) poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji.

Član 10

Proveru dokumentacije podnete na konkurs, vrši stručna služba organa koji je raspisao konkurs.

Provera dokumentacije iz stava 1. ovog člana odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova.

Član 11

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1. ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Stručna služba organa koji je raspisao konkurs sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima komisije.

2. Pravo učešća na konkursu

Član 12

Na konkursu može učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Učesnici na konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja u štampanom i digitalnom formatu mogu biti samo mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija.

Član 13

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja se nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i lica koja su bila u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Član 14

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

3. Sredstva za sufinansiranje

Član 15

Od ukupno opredeljenih sredstava za konkurs, najmanje 90% iznosa sredstava mora biti namenjen projektima proizvodnje medijskih sadržaja, a najviše 10% iznosa sredstava može biti namenjen projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Procenat opredeljenih sredstava za namene iz stava 1. ovog člana, utvrđuje organ koji raspisuje konkurs, odlukom kojom se raspisuje konkurs.

Član 16

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% opravdanih troškova predloženog projekta, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik konkursa za proizvodnju medijskih sadržaja za televizije može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu koji ne prelazi 50% opravdanih troškova proizvodnje medijskih sadržaja, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Sredstva koja se dodeljuju, na raspisanim konkursima, u skladu sa uslovima i kriterijumima za dodelu državne pomoći u oblasti javnog informisanja ne smeju doprineti povećanju osnovnih sredstava korisnika, odnosno proširenju postojećih delatnosti, niti objedinjavanju medija i osnivanju i/ili registrovanju novih učesnika na tržištu.

Član 16a

Opravdani troškovi su troškovi nastali u vezi sa izradom medijskog sadržaja a naročito:

1) procenjeni bruto troškovi zarada i naknada angažovanih lica na proizvodnji medijskih sadržaja;

2) troškovi zakupa prostora, opreme, lokacije i druge neophodne materijalne i nematerijalne imovine za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja;

3) trošak upotrebe sopstvene imovine (amortizacija);

4) troškovi uvođenja novih tehnologija sa ciljem unapređenja usluge javnog informisanja (digitalizacija, prilagođavanje medijskih sadržaja osobama sa invaliditetom i dr.);

5) troškovi istraživanja malog opsega koja imaju za cilj bolje razumevanje navika korišćenja medija, stepen medijske pismenosti i položaja društveno osetljivih grupa u medijima.

Ako učesnik na tržištu, pored izrade konkretnog medijskog sadržaja obavlja i druge delatnosti u vezi sa izradom medijskog sadržaja ili istovremeno proizvodi više medijskih sadržaja korišćenjem ili angažovanjem istih resursa (npr. ljudskih, materijalnih ili nematerijalnih), u opravdani trošak ulazi srazmerni udeo u zajedničkim troškovima produkcije.

Srazmerni udeo u zajedničkim troškovima obračunava se na osnovu tržišne cene upotrebe resursa ili na drugi prigodan način kojim se omogućava izračunavanje udela u zajedničkim troškovima.

Opravdanim troškovima ne smatraju se troškovi štampanja, troškovi distribucije i troškovi promocije medijskog sadržaja.

Član 17

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% opravdanih troškova za realizaciju projekta.

4. Kriterijumi za ocenu projekta

Član 18

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Za svaki raspisani konkurs, u okviru javnog poziva, organ koji raspisuje konkurs, može utvrditi i bliže kriterijume za ocenjivanje projekta (kao što je određivanje prioritetnih tema i sl.).

5. Konkursna komisija

Član 19

Ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija (u daljem tekstu: komisija) koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs.

Komisija se imenuje za svaki konkurs posebno.

Član 20

Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Član 21

Komisija može imati tri ili pet članova.

Organ koji raspisuje konkurs kroz javni poziv za učešće na konkursu obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija sa biografijom, za svaki konkurs posebno.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

Na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva odnosno tri člana komisije.

Ukoliko predlozi za članove komisije iz stava 2. ovog člana ne budu dostavljeni u propisanom roku, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove komisije iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika.

Odluka o imenovanju komisija donosi se u formi rešenja i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs, za svaki konkurs posebno.

Rešenjem o imenovanju članova komisije utvrđuju se njihova prava i obaveze.

Član 22

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

Predsednik komisije koordinira rad komisije i vodi sednice.

Stručna služba organa čiji je rukovodilac raspisao konkurs određuje lice koje će obavljati posao sekretara komisije.

Sekretar komisije nije član komisije.

Svaki član komisije, nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, daje pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju.

Ocenjivanje projekta vrši svaki član komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.

Članovi komisije, na zahtev, dobijaju na uvid projekte koji se nisu razmatrali iz razloga navedenih u članu 11. st. 2-4 ovog pravilnika.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Komisija je obavezna da za svaki projekat koji se razmatra sačini obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

Član 23

Stručna služba organa koji raspisuje konkurs radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, pribavlja mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine na prijavljene projekte.

Mišljenje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, pristiglo u traženom roku, dostavlja se, uz projekte, članovima komisije.

Članovi komisije su obavezni da, uz puno uvažavanje, razmotre mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.

6. Odluka o raspodeli sredstva

Član 24

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, u formi rešenja, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem.

Predlog komisije o raspodeli sredstava iz stava 1. ovog člana, potpisuje se od strane svakog člana komisije.

Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Član 25

Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na svom veb-sajtu.

Član 26

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 27

Organ koji je raspisao konkurs, na svom veb-sajtu, pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, objavljuje i predlog komisije o raspodeli sredstava, kao i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Član 28

Na osnovu rešenja iz člana 25. ovog pravilnika zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

Stručna služba organa koji je raspisao konkurs, učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.

Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs.

Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, iz stava 3. ovog člana, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Član 29

Ugovor iz člana 28. ovog pravilnika, između ostalog, sadrži i:

1) specifikaciju odobrenih troškova;

2) dinamiku realizacije projekta;

3) rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja;

4) obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat uz obavezan tekst: "Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva."

5) obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.

Organ koji je raspisao konkurs isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

III POJEDINAČNA DAVANJA

1. Pojam

Član 30

Pojedinačno davanje podrazumeva proceduru dodele sredstava na osnovu odluke rukovodioca organa nadležnog za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom, odnosno lokalnom nivou (u daljem tekstu: rukovodilac organa), bez sprovedenog javnog konkursa.

Prijava za pojedinačno davanje podnosi se na Obrascu 1.

2. Uslovi za dodelu sredstva

Član 31

Sredstva iz člana 30. ovog pravilnika, mogu se dodeliti samo za projekte koji nisu mogli biti planirani u vreme raspisivanja konkursa (vanredne okolnosti, hitnost realizacije itd.).

Sredstva dodeljena putem pojedinačnog davanja odobravaju se u skladu sa pravilima o dodeli pomoći male vrednosti (de minimis pomoć).

3. Iznos sredstava

Član 32

Za pojedinačna davanja može se opredeliti najviše 5% sredstava, od ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnog konkursa.

Ukupnu visinu sredstava za pojedinačna davanja utvrđuje odlukom rukovodilac organa.

Član 33

Iznos sredstava kojim se sufinansira projekat na osnovu pojedinačnih davanja, ne može biti veći od 20% iznosa koji je propisan za javne nabavke male vrednosti.

Dodeljena sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu se kumulirati sa drugim vidovima državne pomoći.

4. Pravo podnošenja prijave

Član 34

Prijavu za pojedinačno davanje može podneti:

1) izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koje se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koje ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja,

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ne može sufinansirati projekat izdavača medija koji nije upisan u Registar medija.

Član 35

Pojedinačno davanje ne može se odobriti izdavaču medija koji se finansira iz javnih prihoda, kao ni izdavaču medija koji nije upisan u Registar medija.

Pojedinačno davanje ne može se odobriti licu koje je u prethodnom periodu dobilo sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nije ispunilo ugovorom preuzete obaveze.

5. Kriterijumi za ocenu projekta

Član 36

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekat podnosioca prijave za pojedinačno davanje, su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

6. Odluka o raspodeli sredstava

Član 37

Odluku o raspodeli sredstva donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs u formi rešenja sa obrazloženjem.

Organ koji dodeljuje sredstva, rešenje dostavlja licu kome su odobrena sredstva i objavljuje ga na veb-sajtu organa.

Član 38

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 39

Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

Stručna služba organa koji dodeljuje sredstva, licu kome su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.

Lice kome su odobrena sredstva, potpisan i overen ugovor dostavlja, bez odlaganja, organu koji dodeljuje sredstva.

Ukoliko lice kome su odobrena sredstva ne dostavi potpisan ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Član 40

Ugovor iz člana 39. ovog pravilnika, između ostalog, sadrži i:

1) specifikaciju odobrenih troškova;

2) dinamiku realizacije projekta;

3) rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja;

4) obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat uz obavezan tekst: "Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.";

5) obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.

Organ koji dodeljuje sredstva isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

IV NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Član 41

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, kao i lica kojima su odobrena sredstva na osnovu pojedinačnog davanja, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Član 41a

Organ koji raspisuje konkurs, po završetku projektnog sufinansiranja u tekućoj godini, može da izradi izveštaj o sprovedenom konkursu i analizu kvaliteta podržanih projekata na osnovu izveštaja korisnika i da ih objavi na svom veb-sajtu.

Organ koji raspisuje konkurs prilikom izrade analize kvaliteta podržanih projekata može da angažuje nezavisne stručnjake za medije ili medijske radnike.

Član 42

Korisniku sredstava koji ne dostavi u roku i u propisanoj formi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, organ koji dodeljuje sredstva upućuje zahtev za povraćaj sredstava.

Povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u roku koji je predviđen ugovorom.

Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povraćaj sredstava, objavljuje se na veb-sajtu organa.

V OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

Član 43

Organ nadležan za poslove javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, koji dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekata, u obavezi je da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspodeli sredstava, Registru medija prijavi podatke o iznosu dodeljenih novčanih sredstava.

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 44

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik RS", broj 126/14).

Član 45

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrasce 1 i 2, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 16/2016, a izmenjene u "Sl. glasniku RS", br. 8/2017, možete pogledati OVDE