Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 73/2016, 45/2018, 106/2020 i 115/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja - osnovnih škola (u daljem tekstu: škola) i ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja odraslih.

Član 2

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge tekuće rashode (materijalne troškove), za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine i opremljenosti škole, broja odeljenja i grupa i broja učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove, najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine, izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga, a škola koja ostvaruje program osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ŠOOO), do 5. oktobra tekuće školske godine.

Član 4

Cena po elementima iskazuje se po odeljenju, grupi, vaspitnoj grupi pripremnog predškolskog programa u školi koja je verifikovana za ostvarivanje tog programa ili po učeniku, u godišnjem odnosno mesečnom iznosu.

Odeljenje se deli na grupe za predmete za koje je podela na grupe predviđena nastavnim planom i programom.

Veličina škole

Član 5

Škola se organizuje sa najmanje 16 odeljenja od prvog do osmog razreda.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih se organizuje sa najmanje osam odeljenja.

Izuzetno, škola se može organizovati sa manje od 16 odeljenja, odnosno ŠOOO se može organizovati sa manje od osam odeljenja, uz saglasnost Ministarstva, i to: na prigraničnom i planinskom području, kad zbog malog broja učenika, nepostojanja putne mreže (kojom se mogu kretati putnička vozila) i velike udaljenosti između naselja nije moguće, na racionalan i ekonomičan način, organizovati školu sa najmanje 16 odeljenja, odnosno osam odeljenja.

II MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH

Član 6

Broj izvršilaca u nastavi, za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova nastave predviđenog nastavnim planom i programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja odeljenja ili grupa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenih pravilnikom kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada;

4) pravilnika kojim se uređuje norma časova neposrednog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova nastave po odeljenju ili grupi u školi, podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava) i brojem nastavnih nedelja.

Član 7

Vaspitna grupa za pripremni predškolski program koji se izvodi u školi formira se za 26 dece, u skladu sa posebnim zakonom.

U vaspitnu grupu za pripremni predškolski program mogu da budu uključena najviše dva deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Broj dece u vaspitnoj grupi pripremnog predškolskog programa u koju je upisano dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, umanjuje se za tri po detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u odnosu na broj dece iz stava 1. ovog člana.

Odeljenje istog razreda može da ima do 30 učenika.

Broj odeljenja na nivou razreda zavisi od ukupnog broja učenika na nivou tog razreda, pri čemu se odeljenja formiraju na sledeći način:

1) jedno odeljenje za najviše 30 učenika;

2) dva odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 31 do 60 učenika;

3) tri odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 61 do 90 učenika;

4) četiri odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 91 do 120 učenika;

5) pet odeljenja, ukoliko je na nivou razreda 121 do 150 učenika.

Sledstveno tome formiraju se odeljenja i za veći broj učenika od 150.

U jednom odeljenju mogu da budu do dva učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Broj učenika utvrđen u stavu 4. ovog člana umanjuje se za dva po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem individualnog obrazovnog plana (IOP1), odnosno za tri po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem individualnog obrazovnog plana sa prilagođenim standardima (IOP2).

Obrazovno-vaspitni rad u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, dok odeljenje od tri ili četiri razreda može da ima do deset učenika.

Izborni predmet se ostvaruje, po pravilu, na nivou celog odeljenja. Ako se formiraju grupe na nivou istog ili različitih odeljenja istog razreda, minimalan broj učenika u grupi je 15. Izuzetno, grupa za isti izborni predmet može se formirati i na nivou različitih razreda, s tim da je minimalni broj učenika 15.

Za grupu sa manjim brojem od 15 učenika potrebna je saglasnost Ministarstva.

Za pripadnike nacionalnih manjina nastavni plan i program ostvaruje se i na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično na srpskom jeziku i jeziku i pismu nacionalne manjine, ako se za upis u prvi razred prijavi najmanje 15 učenika.

Nastavni plan i program iz stava 13. ovog člana može da se ostvaruje i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom.

Grupa produženog boravka može da ima najmanje 25, a najviše 30 učenika.

Za grupu produženog boravka sa manjim brojem od 25 učenika potrebna je saglasnost Ministarstva.

ŠOOO formira odeljenja po ciklusima, a u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih.

Broj polaznika u odeljenju ne može biti manji od 15 niti veći od 20.

Broj odeljenja na nivou ciklusa zavisi od ukupnog broja polaznika na nivou tog ciklusa, pri čemu se odeljenja formiraju na sledeći način:

1) jedno odeljenje sa najviše 20 polaznika;

2) dva odeljenja, ukoliko je na nivou ciklusa od 30 do 40 polaznika;

3) tri odeljenja, ukoliko je na nivou ciklusa od 45 do 60 polaznika;

4) četiri odeljenja od 61 do 80 polaznika;

5) pet odeljenja od 81 do 100 polaznika;

6) šest odeljenja od 101 do 120 polaznika.

Sledstveno tome formiraju se odeljenja i za veći broj polaznika od 120.

Broj polaznika u kombinovanim odeljenjima, formiranim od više ciklusa, može da bude najviše 15.

Član 8

Broj izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora, poslovima stručnog saradnika i drugih zaposlenih u školi utvrđuje se na osnovu broja odeljenja ili grupa, broja učenika i broja obroka, veličine i vrste školskog prostora, načina grejanja i površine koja se greje.

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 9

Škola ima direktora.

Škola od 32 do 47 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 48 do 71 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 72 do 95 odeljenja ima dva izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 96 i više odeljenja ima tri izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Izuzetno, škola ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora, ukoliko:

1) ima manje od 32 odeljenja i u svom sastavu ima izdvojena odeljenja i prvog i drugog ciklusa, pri čemu najmanje po jedno odeljenje u svakom razredu drugog ciklusa, ostvaruje pravo na uvećanje za 0,2 izvršioca po svakom takvom izdvojenom odeljenju;

2) ima 32 i više odeljenja i u svom sastavu ima izdvojena odeljenja i prvog i drugog ciklusa, pri čemu najmanje po jedno odeljenje u svakom razredu drugog ciklusa, ostvaruje pravo na uvećanje za 0,15 izvršilaca na utvrđeni broj izvršilaca po svakom takvom izdvojenom odeljenju.

ŠOOO od 16 do 23 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

ŠOOO od 24 do 31 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

ŠOOO od 32 do 39 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

ŠOOO od 40 i više odeljenja ima dva izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Stručni saradnici

Član 10

Škola sa 7 i manje odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika i to pedagoga ili psihologa, a zavisno od potreba škole i programa koji se ostvaruje to može da bude logoped, socijalni radnik, defektolog ili andragog.

Škola od 8 do 23 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 24 do 31 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 32 do 39 odeljenja ima dva izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 40 do 47 odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 48 do 55 odeljenja ima tri izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 56 do 63 odeljenja ima 3,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 64 do 71 odeljenja ima četiri izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 72 do 79 odeljenja ima 4,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola sa 80 i više odeljenja ima pet izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

ŠOOO sa 15 i manje odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

ŠOOO od 16 do 31 odeljenja ima 1,5 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

ŠOOO od 32 do 39 odeljenja ima dva izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

ŠOOO sa 40 i više odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Dodatnu podršku, zavisno od potreba škole i programa koji se ostvaruje, a u skladu sa mišljenjem interresorne komisije, može da pruža i socijalni radnik, defektolog, logoped i andragog.

Član 11

Škola sa 24 i manje odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola od 25 do 43 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Škola od 44 do 64 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola sa 65 i više odeljenja ima dva izvršioca na poslovima bibliotekara.

U ŠOOO za utvrđivanje broja izvršilaca na poslovima bibilotekara primenjuju se kriterijumi iz st. 1-4. ovog člana.

Drugi zaposleni u školi

Član 12

Škola sa 15 i manje odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima sekretara.

Škola sa 16 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima sekretara.

ŠOOO sa 7 i manje odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima sekretara.

ŠOOO sa 8 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima sekretara.

Škola sa 15 i manje odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima šefa računovodstva.

Škola sa 16 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima šefa računovodstva.

ŠOOO sa 7 i manje odeljenja ima 0.5 izvršilaca na poslovima šefa računovodstva.

ŠOOO sa 8 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima šefa računovodstva.

Škola od 16 do 23 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Škola od 24 do 47 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Škola od 48 do 67 odeljenja ima 1,5 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Škola sa 68 i više odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

ŠOOO od 16 do 23 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

ŠOOO od 24 do 31 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

ŠOOO od 32 do 39 odeljenja ima 1,5 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

ŠOOO sa 40 i više odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika.

Član 13

Škola sa domom učenika za pripremanje tri obroka (doručak, ručak, večera) dnevno ima jednog zaposlenog na poslovima kuvara za 60 učenika.

Škola sa domom ima jednog zaposlenog za serviranje jednog obroka za 360 učenika.

Škola za pripremanje i serviranje jednog obroka ima jednog zaposlenog za 180 učenika ili jednog zaposlenog na poslovima za serviranje jednog obroka za 360 učenika.

Škola sa celodnevnom nastavom i produženim boravkom za pripremanje i serviranje jednog obroka ima jednog zaposlenog na 180 učenika ili jednog zaposlenog na poslovima servirke za serviranje jednog obroka na 360 učenika.

Broj zaposlenih iz st. 2-4. smanjuje se i povećava po načelu srazmernosti (koji je određen brojem učenika i brojem obroka).

Član 14

Na poslovima domara/majstora održavanja, škola u kojoj se nastava izvodi u jednoj smeni ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1,5 izvršilaca.

Na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja, škola u kojoj se nastava izvodi u dve smene ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na pelet ima pravo na 1,5 izvršilaca;

5) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2 izvršioca;

6) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 2 izvršioca;

7) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2,5 izvršilaca.

Škola sa grejnim pećima, u kojoj se nastava izvodi u jednoj ili u dve smene, ima:

1) 1 izvršioca na 16 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na tečna i gasovita goriva;

2) 1 izvršioca na 12 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva.

Broj izvršilaca iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem odeljenja).

Član 15

Broj zaposlenih na poslovima održavanja higijene u školi utvrđuje se u zavisnosti od veličine i vrste školskog prostora i načina grejanja.

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene u školi na:

1) 450 m2 školskog prostora za škole sa centralnim sistemom grejanja;

2) 400 m2 školskog prostora za škole sa grejnim pećima.

Broj izvršilaca iz stava 2. tač. 1) i 2) utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom školskog prostora).

Član 16

Broj zaposlenih u školi može se uvećati u sledećim slučajevima:

1) škola sa celodnevnom nastavom ima 2 izvršioca po odeljenju celodnevne nastave;

2) škola sa produženim boravkom ima 1 izvršioca po svakoj grupi produženog boravka;

3) škola sa domom učenika ima 1 vaspitača po svakoj vaspitnoj grupi;

4) škola koja obrazuje učenike kojima je potrebna dodatna podrška ima pravo na pedagoškog asistenta, i to: pedagoškog asistenta za grupu učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno pedagoškog asistenta za grupu učenika romske nacionalnosti, kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

5) škola koja ostvaruje obrazovanje odraslih ima pravo na andragoškog asistenta, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom;

6) škola koja organizuje nastavu za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju ima 0,3 izvršioca po učeniku na kućnom lečenju i jednog izvršioca za bolničko odeljenje. Izuzetno, škola koja ostvaruje program osnovnog obrazovanja i vaspitanja, isključivo za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju, ostvaruje pravo na 0,5 izvršilaca po učeniku na kućnom lečenju.

Pedagoški asistenti

Član 16a

Škola može ostvariti pravo na angažovanje pedagoških asistenata, i to:

1) pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom:

(1) ukoliko nije bila u mogućnosti da ostvari dodatnu podršku od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno Pravilniku o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici ("Službeni glasnik RS", broj 70/18), i

(2) ukoliko nema angažovanog defektologa na poslovima stručnog saradnika ili nastavnika, u skladu sa ovim pravilnikom.

Škola može ostvariti pravo na angažovanje pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kada ima najmanje 10 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na osnovu mišljenja Interresorne komisije i preporuke Tima za inkluzivno obrazovanje na nivou ustanove.

Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruje punu normu u radu sa 20 učenika koji stiču obrazovanje u skladu sa IOP-om 2.

2) pedagoškog asistenta koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju - kada ima najmanje 20 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma. Pedagoški kolegijum donosi odluku na osnovu preporuke Tima za inkluzivno obrazovanje na nivou ustanove.

Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti ostvaruje punu normu u radu sa 35 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju.

Norma pedagoških asistenata iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana procentualno se smanjuje i povećava u odnosu na broj učenika za koji su angažovani po načelu srazmernosti.

Ministarstvo daje saglasnost školama za angažovanje pedagoških asistenata koje prvi put uvode institut pedagoškog asistenta, i to za:

1) pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa napred navedenim merilima u pogledu broja učenika, prema redosledu na rang-listi koja se sačinjava prema ukupnom broju IOP-a 2 u školi, a do iznosa sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije za tu namenu;

2) pedagoškog asistenta koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, u skladu sa napred navedenim merilima u pogledu broja učenika, prema redosledu na rang-listi, a do iznosa sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije za tu namenu.

Andragoški asistent

Član 16b

Škola može ostvariti pravo na angažovanje andragoškog asistenta ukoliko ima formirano najmanje jedno odeljenja na nivou nekog od ciklusa programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Ukoliko škola ima formirana najmanje tri odeljenja ima pravo na angažovanje jednog andragoškog asistenta sa punom normom.

Norma andraškog asistenata angažovanog u školi procentualno se smanjuje u odnosu na broj odeljenja po načelu srazmernosti.

Škola može ostvariti pravo na angažovanje drugog andragoškog asistenta sa punom normom ukoliko ima tri i više odeljenja u izdvojenom odeljenju u Kazneno popravnom zavodu (u daljem tekstu: KPZ).

Norma andraškog asistenta angažovanog u KPZ procentualno se smanjuje u odnosu na broj odeljenja po načelu srazmernosti.

Ministarstvo daje saglasnost školi svake školske godine za angažovanje andragoškog asistenta u skladu sa napred navedenim merilima u pogledu broja odeljenja.

III MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 17

Materijalni i drugi troškovi rada u školi utvrđuju se u zavisnosti od vrste, namene i cene materijala i usluga.

Materijalni i drugi troškovi utvrđuju se za školu kao celinu ili po odeljenju, vaspitnoj grupi, klasi, po pravilu, u fizičkim jedinicama (kg, T, m.m2, komad i sl.).

Troškovi nastave

Član 18

Materijalni troškovi nastave određuju se u visini od 2,5% bruto zarada zaposlenih, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drukčije utvrđeno.

Troškovi električne energije

Član 19

Troškovi električne energije utvrđuju se po odeljenju, vaspitnoj grupi, klasi ili učeniku na osnovu količine i cene električne energije, i to:

1) za osvetljenje 500 kWh godišnje, ukoliko škola radi u jednoj smeni;

2) za pripremu hrane 1200 kWh godišnje;

3) za pokretanje instalacija za grejanje 360 kWh godišnje za grejni sistem;

4) za druge namene 200 kWh godišnje.

Škola koja za osvetljenje koristi fluorescentne umesto običnih sijalica troškovi električne energije umanjuju se za tri puta.

Školi koja radi u dve ili više smena troškovi električne energije uvećavaju se za 50%.

Troškovi vode

Član 20

Troškovi vode utvrđuju se u zavisnosti od namene, količine i cene vode u određenom periodu.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu (gradsku) vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekta i opreme, higijene učenika i radnika i za piće utvrđuju se 0,5 m vode po odeljenju, vaspitnoj grupi ili klasi dnevno, odnosno 183 m3 godišnje.

Ukoliko škola ima sistem grejanja na paru količina vode uvećava se za 50% u odnosu na stav 2. ovog člana.

Školi sa fiskulturnom salom uvećava se količina vode za 10% u odnosu na st. 2. i 3. ovog člana.

Školi sa sopstvenim bazenom uvećava se pojedinačno količina vode zavisno od veličine bazena i učestalosti promene vode u bazenu.

Troškovi grejanja

Član 21

Troškovi grejanja u školi utvrđuju se na osnovu količine goriva, površine prostora koji se greje, dužine grejne sezone i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu veličine prostora i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

Školi čiji objekti imaju sopstveni sistem centralnog grejanja, troškovi grejanja utvrđuju se u zavisnosti od površine prostora koji se greje, vrste i cene upotrebljenog goriva, i to:

1) Škola sa sopstvenim grejanjem na naftu:

(1) 12 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

2) Škola sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj:

(1) 40 kg u toku grejne sezone po 1 m2 koji se greje, ako radi u jednoj smeni;

(2) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u dve ili više smena.

3) Škola sa grejanjem pećima na ugalj:

(1) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 60 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

4) Škola sa grejanjem pećima na ogrevno drvo:

(1) 0,07 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 0-10 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

Grejna sezona se utvrđuje u trajanju od 180 dana godišnje.

Školi na planinskom području i u oštrijim klimatskim uslovima troškovi grejanja uvećavaju se za 15% po osnovu dužeg trajanja grejne sezone, odnosno potrebne povećane temperature.

Troškovi za održavanje higijene u školi

Član 22

Troškovi za održavanje higijene u školi utvrđuju se na osnovu potrebne količine materijala, zavisno od delatnosti škole i tekućih cena. Količina materijala se utvrđuje, i to:

1) Za održavanje higijene školskog prostora i opreme:

(1) 50 grama deterdženta godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(2) 20 grama sone kiseline godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(3) 30 grama sredstava za čišćenje parketa i drugih drvenih površina godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(4) 0,02 litra dezinfekcionih sredstava po 1 m2 zatvorenog prostora godišnje.

2) Za održavanje higijene sudova, pribora za jelo, pranje ruku i dr. u školskoj kuhinji:

(1) 0,25 litra tečnog deterdženta godišnje po učeniku koji je na ishrani;

(2) 50 grama deterdženta u prahu godišnje po učeniku na ishrani;

(3) 0,05 litra dezinfekcionih sredstava godišnje po učeniku na ishrani;

(4) 200 grama sapuna godišnje po učeniku na ishrani;

(5) 500 grama sapuna godišnje po radniku koji radi na održavanju higijene prostora, osnovnih sredstava, grejanja i pripreme i distribucije hrane;

(6) 300 grama sapuna godišnje po radniku koji u školi radi na drugim poslovima i zadacima.

Troškovi iznošenja smeća

Član 23

Troškovi iznošenja smeća određuje se zavisno od veličine škole, učestalosti pražnjenja kontejnera za smeće i cene usluga komunalne organizacije koja vrši iznošenje smeća.

IV MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

Član 24

Troškovi za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada opredeljuju se zavisno od starosti sredstava, iznosa godišnje amortizacije i potrebe održavanja, i to:

1) Troškovi održavanja građevinskih objekata iznose:

(1) 30% od predračuna amortizacije na građevine stare do deset godina;

(2) 50% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 11 do 30 godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 31 do 50 godina;

(4) 80% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare preko 50 godina.

2) Troškovi održavanja opreme i drugih sredstava rada iznose:

(1) 20% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara do tri godine;

(2) 40% od predračuna amortizacije za opremu i sredstva stara od četiri do osam godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara preko osam godina.

Potrebe za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada planira svaka škola godišnjim program rada. Potrebe koje iskaže škola usaglašavaju se sa godišnjim planom i predlogom finansijskog plana škole za budžetsku godinu.

Član 25

Troškovi za stručno usavršavanje radnika, polaganja stručnog ispita za pripravnike, nastavnike, stručne saradnike i vaspitače i za stručne seminare, stručnu literaturu i dr, utvrđuju se u visini iznosa do 1,0% od bruto zarade zaposlenih radnika u školi.

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta

Član 26

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta opredeljuju se u visini iznosa određenog zakonom, odnosno na zakonu zasnovanih propisa.

Drugi materijalni troškovi

Član 27

Materijalni troškovi i troškovi rada (troškovi osiguranja, kancelarijski materijal, troškovi internet konekcije, TV pretplata, provizija banke, oglasi, konkursi, PTT troškovi, nagrade učenicima itd.) utvrđuju se za svaku školu posebno u visini iznosa od 3% od bruto zarade zaposlenih u školi.

Amortizacija

Član 28

Troškovi amortizacije obračunavaju se prema zakonu i važećim propisima po godišnjoj stopi propisanoj za osnovnu školu.

Član 29

Ugovorom utvrđena cena usluge za svaku školu umanjuje se u toku jedne školske godine u slučaju:

1) kad škola ne ostvari godišnji plan rada, srazmerno nerealizovanim sadržajima i aktivnostima,

2) za vreme štrajka, u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 75/15).

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2016/2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Službeni glasnik RS", br. 106/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, osim odredaba koje se odnose na pedagoškog asistenta za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje počinju da se primenjuju nakon početka primene akata Vlade kojima se uređuju katalog radnih mesta i koeficijenti za obračun i isplatu plata za tog asistenta.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe koje se odnose na pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom počinju da se primenjuju nakon početka primene akata Vlade kojima se uređuju katalog radnih mesta i koeficijenti za obračun i isplatu plata za tog asistenta.