Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se procesi i postupci funkcionisanja sistema izvršenja budžeta Republike Srbije kao dela sistema upravljanja javnim finansijama koji se sprovode kroz informacioni sistem Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), a kojima se evidentiraju ostvareni prihodi i primanja i izvršavaju rashodi i izdaci korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije utvrđeni zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije.

Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije obuhvata postupke i procedure za promenu aproprijacija, postupke i uslove za određivanje i promenu kvota, način nastanka obaveze, izveštavanje o preuzetim obavezama, evidentiranje i promenu preuzetih obaveza, kao i način plaćanja koja se vrše iz budžeta Republike Srbije.

Član 2

Pojedini izrazi u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- Korisnik je korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije koji ostvaruje prihode i primanja i izvršava rashode i izdatke, utvrđene zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, korišćenjem namenske komunikacione mreže Uprave za trezor za pristup sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

- Korisnički nalog je pravo pristupa sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje za ovlašćeno fizičko lice korisnika.

Član 3

U sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje se vode sledeće evidencije:

- Evidencija šifarnika;

- Evidencija korisnika;

- Evidencija računa korisnika;

- Evidencija računa pravnih i fizičkih lica;

- Evidencija aproprijacija;

- Evidencija kvota;

- Evidencija ugovora;

- Evidencija preuzetih obaveza;

- Evidencija plaćanja;

- Pomoćna knjiga;

- Glavna knjiga.

Evidencija šifarnika sadrži:

- šifarnik jedinstvene budžetske klasifikacije (ekonomska klasifikacija prihoda i primanja, ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka, organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija, programska klasifikacija i klasifikacija prema izvorima finansiranja);

- šifarnik platnog prometa (šifre plaćanja, banaka, valuta, trezora i kursna lista).

Uprava za trezor održava i ažurira podatke o šifarnicima iz stava 2. ovog člana.

Korisnik otvara i ažurira šifarnike podekonomske klasifikacije za prihode, primanja, rashode i izdatke.

Evidencija korisnika je pregled korisnika koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije koji ostvaruju prihode i primanja i izvršavaju rashode i izdatke, utvrđene zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Evidencija računa korisnika je pregled svih evidencionih računa na kojima se evidentiraju izvršena plaćanja i primanja korisnika u toku budžetske godine.

Evidencija računa pravnih i fizičkih lica je pregled računa primaoca sredstava kojima korisnici vrše plaćanja.

Evidencija aproprijacija je pregled aproprijacija korisnika utvrđenih zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, kao i promena tih aproprijacija za budžetsku godinu.

Evidencija kvota je pregled kvota utvrđenih finansijskim planom korisnika za određeni vremenski period i promena tih kvota za budžetsku godinu.

Evidencija ugovora je pregled podataka o pokrenutim postupcima javnih nabavki i sklopljenim ugovorima korisnika sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje.

Evidencija preuzetih obaveza korisnika sadrži pregled podataka o obavezama koje je preuzeo korisnik, na osnovu podnetih zahteva za preuzimanje obaveza.

Evidencija plaćanja sadrži pregled podnetih i izvršenih zahteva za plaćanje.

Pomoćna knjiga predstavlja skup svih analitičkih računa koji su nastali raščlanjavanjem sintetičkih računa glavne knjige. Ako postoji valutna klauzula određenih promena, pomoćne evidencije se vode u stranoj valuti i u dinarima, te pružaju detaljan pregled promena na određenoj analitici.

Glavna knjiga sadrži transakcije i poslovne događaje, uključujući prihode i primanja, rashode i izdatke, kao i stanje i promene na imovini, obavezama i kapitalu, u skladu sa kontnim planom i na nivoima budžetske klasifikacije.

II PRISTUP SISTEMU

Član 4

Pristup sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje odobrava Uprava za trezor na osnovu podnetih zahteva korisnika. Postupak za pristup sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje sadržan je u Prilogu 5 - Procedura za pristup sistemu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Korisnik dostavlja zahtev za pristup sistemu za lokalnog administratora na Obrascu 5.1 - Ovlašćenje lokalnom administratoru za rad u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Korisnik može da dostavi i zahtev za kreiranje korisničkog naloga za rad u ime drugog budžetskog korisnika na Obrascu 5.4 - Zahtev za kreiranje korisničkog naloga za rad u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uprava za trezor izdaje odobrenje za pristup sistemu na Obrascu 5.3 - Odobrenje lokalnom administratoru za pristup sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Svi korisnički nalozi imaju definisanu jednu ili više organizacija čijim podacima može da se pristupi nakon prijavljivanja.

Korisnički nalog sa ovlašćenjima za sprovođenje transakcija direktnog budžetskog korisnika sadrži ovlašćenja za pregled transakcija i indirektnog budžetskog korisnika koji je u nadležnosti tog direktnog budžetskog korisnika.

Korisnički nalog sa ovlašćenjima za sprovođenje transakcija indirektnog budžetskog korisnika sadrži ovlašćenja za pristup podacima samo tog korisnika.

Član 6

Pristup sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje blokira se u sledećim slučajevima:

- zloupotrebe ovlašćenja od strane imaoca korisničkog naloga;

- zloupotrebe od strane drugog lica;

- na zahtev korisnika.

Uprava za trezor sprovodi blokadu pristupa sistemu najkasnije 24 časa od momenta prijema zahteva korisnika.

Opoziv korisničkog naloga lokalnog administratora vrši Uprava za trezor na osnovu zahteva koji dostavlja korisnik na Obrascu 5.2 - Zahtev za opoziv korisničkog naloga, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

III RAČUNI KORISNIKA

Član 7

Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje sadrži evidencione račune korisnika na kojima se evidentiraju izvršena plaćanja i ostvarena primanja sa podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije u toku budžetske godine.

Evidencioni računi ne učestvuju u platnom prometu.

Struktura broja evidencionog računa sastoji se od organizacione šifre korisnika, izvora finansiranja i rednog broja evidencionog računa.

Na evidencionim računima izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta evidentiraju se:

- izvršene transakcije plaćanja od strane korisnika;

- refundacije rashoda i izdataka.

Uslov za izvršavanje rashoda i izdataka je da postoje otvorene aproprijacije rashoda i izdataka. Početno stanje na evidencionom računu sredstava budžeta u svakoj godini iznosi nula. Po izvršenim transakcijama plaćanja u toku godine na evidencionom računu izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta iskazuje se negativan saldo.

Za evidentiranje prihoda, primanja, rashoda i izdataka iz ostalih izvora finansiranja korisnik može da ima više evidencionih računa. Ove račune otvara Uprava za trezor na zahtev korisnika u skladu sa Prilogom 6 - Procedura za evidencione račune, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na evidencionim računima ostalih izvora finansiranja evidentiraju se:

- ostvareni prihodi i primanja korisnika;

- izvršene transakcije plaćanja od strane korisnika;

- refundacije rashoda.

Uslov za evidentiranje prihoda na evidencionim računima ostalih izvora finansiranja je otvorena aproprijacija prihoda. Uslov za izvršenje rashoda iz ostalih izvora finansiranja je ostvaren prihod i otvorena aproprijacija rashoda.

U toku godine može se izvršiti preraspodela sredstava u okviru istog izvora finansiranja na druge evidencione račune.

Zahtev za preraspodelu stanja evidencionih računa koristi se za prenos sredstava sa jednog na drugi evidencioni račun izvora 03 - Socijalni doprinosi, 10 - Primanja od domaćih zaduživanja, 11 - Primanja od inostranih zaduživanja, 13 - Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina, 14 - Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina, 15 - Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina i 17 - Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti.

Uprava za trezor vrši odobravanje zahteva za preraspodelu stanja evidencionih računa dostavljenih u pisanoj formi na Obrascu 6.1 - Zahtev za preraspodelu stanja evidencionih računa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Po izvršenim transakcijama plaćanja u toku godine na evidencionim računima ostalih izvora finansiranja saldo ne može da bude negativan. Ovi računi mogu da imaju početno stanje koje proističe iz neutrošenih sredstava prethodne godine.

Otvaranje evidencionih računa, preraspodela stanja i prenos sredstava iz prethodne godine vrši se u skladu sa Prilogom 6 - Procedura za evidencione račune.

Član 8

Uprava za trezor obezbeđuje korisnicima elektronskim putem izvode evidencionih računa svakog radnog dana za izvršene transakcije po računu prethodnog radnog dana.

Član 9

Podračun za gotovinske isplate otvara se u Upravi za trezor na osnovu naloga za otvaranje poračuna koji izdaje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti.

Podračun za gotovinske isplate otvara se korisniku iz stava 1. ovog člana, u okviru grupe podračuna 806 - Podračuni prenetih sredstava za gotovinske isplate. Isplata gotovine sa podračuna za gotovinske isplate iz stava 1. ovog člana, vrši se preko organizacionih jedinica Uprave za trezor.

Podračuni za gotovinske isplate za direktne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije otvaraju se po zahtevu korisnika, a na osnovu naloga za otvaranje podračuna u Upravi za trezor - Centrali. Direktni korisnik budžetskih sredstava uz zahtev dostavlja i spisak lica ovlašćenih za preuzimanje gotovine.

Isplata gotovine direktnom korisniku budžetskih sredstava Republike Srbije vrši se isključivo licima ovlašćenim za preuzimanje gotovine navedenim u spisku iz stava 3. ovog člana, na osnovu naloga za isplatu, koji se elektronski ispostavlja i overava u nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.

Podračuni za gotovinske isplate za indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije otvaraju se u organizacionoj jedinici Uprave za trezor prema sedištu tog korisnika po zahtevu korisnika, a na osnovu naloga za otvaranje podračuna.

Indirektni korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije dostavlja nalog za podizanje gotovine koji potpisuje lice navedeno u kartonu deponovanih potpisa. Isplata gotovine vrši se isključivo licu ovlašćenom za preuzimanje gotovine, navedenom u ovlašćenju koje izdaje ovlašćeno lice indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Po zahtevu korisnika, sredstva sa podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije, prenose se na podračune za gotovinu.

Ovlašćeno lice korisnika može izvršiti podizanje gotovine u roku od pet radnih dana. Ukoliko se sredstva ne podignu u navedenom roku, nadležna organizaciona jedinica Uprave za trezor vrši povraćaj neisplaćenog iznosa sredstava sa podračuna za gotovinu korisnika, na podračun izvršenja budžeta Republike Srbije.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, na posebno obrazloženi zahtev korisnika, Uprava za trezor može odobriti stalno držanje određenog iznosa na podračunu za gotovinu, odnosno u blagajni korisnika, za specijalne namene, do visine sredstava koju svojim aktom, uz saglasnost Uprave za trezor, utvrdi korisnik.

Naknada za promet ostvaren na podračunu za gotovinu naplaćuje se na teret podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije.

IV APROPRIJACIJE

Član 10

U sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje vrši se učitavanje aproprijacija utvrđenih zakonom o budžetu Republike Srbije, izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije, aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, kao i evidentiranje promena na aproprijacijama tokom budžetske godine.

Postupci koji se odnose na evidentiranje i promene aproprijacija sadržani su u Prilogu 1 - Procedura za evidentiranje i promenu aproprijacija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Nakon donošenja zakona o budžetu Republike Srbije, izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno akta o privremenom finansiranju Republike Srbije, Ministarstvo finansija učitava i verifikuje utvrđene aproprijacije.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno akta o privremenom finansiranju Republike Srbije, direktni korisnici budžetskih sredstava koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava, vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome obaveštavaju svakog indirektnog korisnika.

Član 12

Promene u aproprijacijama mogu se izvršiti u sledećim slučajevima:

- izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije;

- izmena i dopuna akta o privremenom finansiranju Republike Srbije;

- korišćenja sredstava budžetske rezerve;

- preusmeravanja aproprijacija odobrenih direktnom korisniku u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje;

- ostvarenja prihoda iz drugih izvora finansiranja izuzev izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta;

- prenosa aproprijacija čiji se iznos ne može iskoristiti u tekuću budžetsku rezervu;

- prinudne naplate.

Član 13

Zahtev za promenu aproprijacije podnosi korisnik, koji obavezno sadrži sledeće elemente:

- broj zahteva;

- tip zahteva;

- datum kreiranja;

- datum promene;

- opis;

- osnov promene;

- iznos u korist, iznos na teret.

V PLANIRANJE LIKVIDNOSTI BUDŽETA

Član 14

Uprava za trezor planira budžetsku likvidnost gotovinskih tokova budžeta za budžetsku godinu na osnovu planova izvršenja budžeta koje priprema korisnik.

Plan izvršenja budžeta sadrži planirane prihode i primanja, rashode i izdatke na trećem nivou ekonomske klasifikacije, raspoređene na mesečnom nivou, do kraja budžetske godine, za sve izvore finansiranja.

Nakon donošenja zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno akta o privremenom finansiranju Republike Srbije i evidentiranja aproprijacija u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, Uprava za trezor dodeljuje korisnicima kvote za januar.

Korisnik dostavlja plan izvršenja budžeta nakon dodeljenih januarskih kvota, kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje svakog meseca, najkasnije do petog u mesecu. Direktnim budžetskim korisnicima koji imaju indirektne budžetske korisnike uključene u sistem izvršenja budžeta rok za unos planova produžava se za dva radna dana radi provere i korekcije planova indirektnih budžetskih korisnika.

Korisnik može korigovati ranije dostavljene planove izvršenja budžeta za naredne mesece.

Ukoliko je peti u mesecu neradni dan, korisnik je dužan da plan izvršenja budžeta dostavi najkasnije narednog radnog dana.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, Uprava za trezor može zahtevati od korisnika da sačine i dostave planove izvršenja budžeta, sa sadržajem i u rokovima utvrđenim posebnim obaveštenjem Uprave za trezor.

U slučaju donošenja izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije, vrši se usklađivanje plana izvršenja budžeta prema posebnom obaveštenju koje dostavlja Uprava za trezor.

Član 15

Uprava za trezor utvrđuje kvote najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec. Kvote se utvrđuju na mesečnom nivou do kraja budžetske godine na trećem nivou ekonomske klasifikacije.

Ograničenje potrošnje aproprijacija odnosi se samo na izvor finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.

Korisnik može da vrši plaćanja do visine rashoda i izdataka koji su utvrđeni kvotama za određeni vremenski period.

Član 16

Zahteve za promenu kvota korisnici dostavljaju kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje. Sadržaj i procedure za podnošenje zahteva za promenu kvota dati su u Prilogu 2 - Procedura za evidentiranje i promenu kvota, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za promenu kvota korisnik dostavlja kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje obrazloženje u kome navodi razlog promene, poziv na propis i dokumentaciju na osnovu kojih se ta promena kvota zahteva.

Prilikom odlučivanja o zahtevu za promenu kvota Uprava za trezor se rukovodi projekcijom prihoda i primanja budžeta, izvršenjem budžeta korisnika iz prethodnog perioda, kao i dostavljenim obrazloženjem iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, zahtevi za promenu kvota, koji se odnose na ekonomske klasifikacije navedene u članu 21. stav 3. ovog pravilnika, odobravaju se bez razmatranja.

Zahteve za promenu kvota indirektnih budžetskih korisnika odobrava nadležni direktni budžetski korisnik.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, o zahtevima za promenu kvote koji nastaju kao posledica promene, preusmeravanja ili kreiranja aproprijacije po odluci Vlade ili ministra nadležnog za poslove finansija, postupaće se u skladu sa donetom odlukom.

Član 17

Evidencija kvota sadrži pregled odobrenih kvota i njihovih promena. Zahtev za promenu kvote podnosi korisnik i obavezno sadrži sledeće elemente:

- broj zahteva;

- tip zahteva;

- period kvote;

- datum kreiranja;

- datum primene;

- opis;

- razlog promene;

- ukupan iznos umanjenja/uvećanja.

VI UPRAVLJANJE PREUZETIM OBAVEZAMA I PLAĆANJIMA

Član 18

Nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, korisnik budžetskih sredstava u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje unosi preuzetu obavezu, sa podacima o iznosima i rokovima za plaćanje preuzete obaveze.

Datum unosa preuzete obaveze, kao i datum promene preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja, ne može biti duži od tri radna dana od datuma ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, odnosno kojim se vrši promena preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja.

Obaveze koje preuzima korisnik moraju biti u skladu sa raspoloživim aproprijacijama.

Postupci koji se odnose na kreiranje i promene preuzetih obaveza sadržani su u Prilogu 3 - Procedura za evidentiranje i promenu preuzetih obaveza i plaćanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 19

U sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje korisnik kreira zahtev za preuzimanje obaveze.

Da bi se kreirao zahtev za preuzimanje obaveze iz stava 1. ovog člana, neophodno je da primalac sredstava bude evidentiran u spisku računa pravnih ili fizičkih lica.

Zahtev za preuzimanje obaveze obavezno sadrži sledeće elemente:

- tip zahteva;

- naziv primaoca sredstava;

- račun primaoca sredstava;

- broj, datum i vrstu računovodstveno-finansijskog dokumenta;

- datum dospeća;

- iznos preuzete obaveze.

Nakon kreiranja preuzete obaveze, u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje rezerviše se potreban iznos sredstava na aproprijaciji i kvoti, pri čemu se istovremeno smanjuje i iznos raspoložive aproprijacije i kvote.

Zahtev za preuzimanje obaveze u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje može se menjati ili otkazati.

U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnik je obavezan da odmah izvrši povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije.

Član 20

Plaćanje, u smislu ovog pravilnika, predstavlja realizaciju naloga za plaćanje na osnovu unetog zahteva za preuzimanje obaveze i zahteva za plaćanje u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje.

Korisnik koji određeni rashod i izdatak izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda i primanja, obavezan je da izmirenje tog rashoda i izdatka prvo vrši iz prihoda i primanja iz tih drugih izvora.

Izvršena plaćanja po osnovu rashoda i izdataka smanjuju saldo na podračunu izvršenja budžeta Republike Srbije.

Član 21

Korisnik unosi zahtev za plaćanje koji je u skladu sa već unetim zahtevom za preuzimanje obaveze, najkasnije pet radnih dana pre očekivanog datuma plaćanja, za sve zahteve veće od 100.000,00 dinara.

Zahtevi za plaćanje u vrednosti do 100.000,00 dinara moraju biti uneti najkasnije jedan radni dan pre očekivanog datuma plaćanja.

Korisnik unosi zahtev za preuzimanje obaveze i zahtev za plaćanje sa rokom dospeća koji je kraći od pet radnih dana od datuma kreiranja zahteva, za sledeće ekonomske klasifikacije:

- rashodi po osnovu otplate javnog duga Republike Srbije (kategorije 44 i 61);

- rashodi za zaposlene (kategorija 41);

- troškovi putovanja (grupa 422);

- tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje (grupa 464);

- tekući transferi ostalim nivoima vlasti (grupa 463);

- naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (grupa 472);

- porezi, obavezne takse, kazne, penali (grupa 482);

- plaćanja na osnovu prinudne naplate (grupe 483 i 485);

- sva plaćanja u korist računa Narodne banke Srbije - 880.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zahtev za preuzimanje obaveze i zahtev za plaćanje koji proističu iz promene, preusmeravanja ili kreiranja aproprijacije po odluci Vlade ili ministra finansija, mogu se uneti i u kraćem roku.

Nalozi za plaćanje koji proističu iz zahteva za plaćanje iz stava 4. ovog člana izvršiće se u skladu sa donetom odlukom.

Postupci koji se odnose na kreiranje i promene zahteva za plaćanje sadržani su u Prilogu 3 - Procedura za evidentiranje i promenu preuzetih obaveza i plaćanja.

Član 22

Korisnik može podneti zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje izuzetno od člana 21. ovog pravilnika.

Direktni budžetski korisnik zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja Upravi za trezor na realizaciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana indirektni budžetski korisnik podnosi svom nadređenom direktnom budžetskom korisniku koji po razmatranju i odlučivanju zahtev dostavlja Upravi za trezor na realizaciju.

Zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje izuzetno od člana 21. ovog pravilnika dostavlja se na Obrascu 3.1 - Zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje izuzetno od člana 21. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 23

Zahtev za plaćanje obavezno sadrži sledeće elemente:

- jedinstveni broj zahteva za plaćanje;

- datum kreiranja zahteva;

- ukupan iznos sredstava;

- očekivani datum plaćanja;

- elemente naloga za prenos (račun odobrenja, model i poziv na broj odobrenja, šifru plaćanja i svrhu plaćanja).

Korisnik može otkazati zahtev za plaćanje do momenta slanja naloga za plaćanje u platni promet, pri čemu se obavezno unosi razlog otkazivanja.

Član 24

Uprava za trezor u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje vrši kontrolu ispravnosti zahteva za plaćanje. Zahtevi za plaćanje koji nisu u skladu sa instrukcijom za plaćanje obaveza registrovanih u Centralnom registru faktura biće odbijeni u platnom prometu.

U slučaju da nalog za plaćanje bude odbijen u platnom prometu, korisnik otkazuje ili menja postojeći zahtev za plaćanje.

Ukoliko otkazuje zahtev za plaćanje i zahtev za preuzimanje obaveze, kreira nove zahteve u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 25

U slučaju plaćanja deviznih obaveza korisnika prema inostranstvu, odnosno obaveza u efektivnom stranom novcu, odnosno kada treba izvršiti devizno plaćanje u zemlji po osnovu programa i projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije, za koje se devizna sredstva, odnosno efektivni strani novac obezbeđuju iz dinarskih sredstava kupovinom kod Narodne banke Srbije, zahtev za preuzimanje obaveze, kao i zahtev za plaćanje u dinarskoj protivvrednosti korisnik unosi u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje na dan očekivanog plaćanja Narodnoj banci Srbije, do 13 časova.

Kada treba izvršiti plaćanje u dinarima po osnovu programa i projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije, korisnik unosi zahtev za preuzimanje obaveze u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje na dan očekivanog plaćanja.

Nalog za plaćanje obaveze koji proističe iz zahteva za plaćanje podnetog u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, izvršava se istog dana kada je zahtev za plaćanje unet u sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje.

Član 26

Prilikom isplate primanja zaposlenih, korisnik koji samostalno vrši obračun primanja, dostavlja podatke na učitavanje i overenu rekapitulaciju obračunatih primanja Upravi za trezor.

U slučaju kada Uprava za trezor vrši centralizovan obračun primanja zaposlenih, dostavlja korisniku rekapitulaciju obračunatih primanja na overu.

Na osnovu overene rekapitulacije iz stava 2. ovog člana, Uprava za trezor vrši isplatu primanja.

Član 27

Naloge prinudne naplate izvršava Uprava za trezor.

Prinudna naplata, koja se odnosi na direktnog korisnika budžetskih sredstava, može se sprovesti do 50% ukupnog obima sredstava koja su mu opredeljena, na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomske klasifikacije 483000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova ili 485000 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), čije se izvršenje obavlja sukcesivno prema utvrđenim kvotama.

Kod direktnog korisnika budžetskih sredstava kod koga je izvršenjem naloga iz prinudne naplate iskorišćena ukupna aproprijacija namenjena za izvršenje prinudne naplate, umanjuje se druga aproprijacija za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, a povećava se aproprijacija koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000), osim aproprijacija izuzetih u članu 56a stav 9. Zakona o budžetskom sistemu.

Iznos za koji se vrši preusmeravanje aproprijacija iz stava 3. ovog člana, saglasno članu 56a stav 3. Zakona o budžetskom sistemu, nije ograničen u iznosu do 10%.

Na način iz stava 3. ovog člana Uprava za trezor postupa i u slučaju kada je ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate opredeljena direktnom korisniku budžetskih sredstava iskorišćena, a taj korisnik dostavi Upravi za trezor predlog iznosa štete koji je potrebno platiti po osnovu zaključenog vansudskog poravnanja ili izvršnog rešenja.

Po izvršenom preusmeravanju aproprijacija Uprava za trezor vrši i preusmeravanje kvota, radi izvršenja naloga prinudne naplate.

Preusmeravanje aproprijacija iz ovog člana vrši se po proceduri datoj u Prilogu 1 - Procedura za evidentiranje i promenu aproprijacija.

Član 28

Prinudna naplata, koja se odnosi na indirektnog korisnika budžetskih sredstava koji plaćanje vrše preko sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, može se sprovesti do 50% ukupnog obima sredstava koja su opredeljena na teret aproprijacija u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova ili 485000 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), tog indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Po dobijanju naloga prinudne naplate, ako indirektni korisnik budžetskih sredstava nema dovoljno sredstava na ekonomskim klasifikacijama 483000 ili 485000, Uprava za trezor obustavlja izvršavanje plaćanja sa svih aproprijacija indirektnog korisnika budžetskih sredstava, osim sa aproprijacija izuzetih od prinudne naplate članom 56a stav 9. Zakona o budžetskom sistemu.

Direktni korisnik budžetskih sredstava nadležan za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 2. ovog člana istog dana, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana obustave izvršavanja plaćanja sa svih aproprijacija indirektnog korisnika budžetskih sredstava umanjuje aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000) u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno direktno sa svoje aproprijacije (ekonomske klasifikacije 483000 ili 485000), a povećava aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000) konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Ako nema dovoljno sredstava na navedenim aproprijacijama iz stava 3. ovog člana u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, direktni korisnik budžetskih sredstava nadležan za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 2. ovog člana istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Uprave za trezor, umanjuje drugu aproprijaciju, koja nije izuzeta od prinudne naplate, za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za istu vrstu rashoda indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Uprava za trezor izvršava preusmeravanje potrebnog iznosa sredstava radi izvršenja naloga prinudne naplate sa raspoloživih aproprijacija konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava, prioritetno sa onih aproprijacija na kojima ima dovoljno sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu, na aproprijacije za izvršenje prinudne naplate (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000).

Preusmeravanje aproprijacija iz ovog člana vrši se po proceduri datoj u Prilogu 1 - Procedura za evidentiranje i promenu aproprijacija.

Uprava za trezor postupa i po odredbama člana 27. st. 2, 4, 6. i 7. ovog pravilnika za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 29

Identifikacione podatke za plaćanje (naziv, odnosno ime i prezime, adresa, broj izvršnog rešenja, broj tekućeg računa poverioca i dr.), po osnovu naloga za prinudnu naplatu, obezbeđuje Narodna banka Srbije kroz naloge za plaćanje koje formira i prosleđuje Upravi za trezor elektronskim putem.

Identifikacioni podaci iz stava 1. ovog člana omogućavaju da se u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje sravnjivanje stavki prinudne naplate izvrši automatski.

U slučaju kada Narodna banka Srbije ne može da identifikuje korisnika na koga se prinudna naplata odnosi (u rešenju je kao dužnik navedena Republika Srbija), takve isplate se evidentiraju na teret aproprijacija Ministarstva finansija.

VII EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA

Član 30

Uprava za trezor za korisnike koji ostvaruju prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, osim izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, propisuje posebne evidencione podračune grupe 845 - Evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika koji su uključeni u konsolidovani račun trezora. Struktura evidencionih podračuna i poziva na broj odobrenja propisana je pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

U sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje ostvareni prihodi i primanja za ostale izvore finansiranja evidentiraju se na odgovarajućem evidencionom računu korisnika.

Član 31

Izvršene uplate prihoda i primanja koje nemaju sve potrebne elemente u nalozima za plaćanje i sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje ne može da ih prepozna evidentiraju se kao "neprepoznate stavke" - uplate.

U slučaju kada se sravnjenjem izvoda može utvrditi na koje korisnike se "neprepoznate stavke" - uplate odnose, Uprava za trezor takve uplate kroz sistem dodeljuje korisnicima na uvid i rešavanje.

Korisnik koji utvrdi da se "neprepoznate stavke" - uplate ne odnose na njega kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje odbija dodeljenu uplatu.

U slučaju kada se ne može utvrditi na koje korisnike se odnose "neprepoznate stavke" - uplate, sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje omogućava pregled "neprepoznatih stavki" - uplata svim korisnicima u sistemu.

Korisnik koji utvrdi da se "neprepoznate stavke" - uplate iz stava 4. ovog člana odnose na njega, kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje obaveštava Upravu za trezor. Po dobijanju obaveštenja, Uprava za trezor sistemski dodeljuje korisniku "neprepoznate stavke" - uplate.

Korisnik iz stava 5. ovog člana dužan je da odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana, izvrši sravnjenje "neprepoznatih stavki" - uplata u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje.

Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavom 6. ovog člana, radnje iz tog stava će preduzeti Uprava za trezor. Takve uplate evidentiraju se kao prihod budžeta Republike Srbije.

Član 32

Izvršene isplate rashoda i izdataka koje nemaju sve potrebne elemente u nalozima za plaćanje automatski se u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje evidentiraju kao "neprepoznate stavke" - isplate.

U slučaju kada se sravnjenjem izvoda može utvrditi na koje korisnike se "neprepoznate stavke" - isplate odnose, Uprava za trezor takve isplate kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje prosleđuju na uvid i rešavanje korisnicima. Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje korisnicima prikazuje listu "neprepoznatih stavki" - isplata.

Korisnik koji utvrdi da se "neprepoznate stavke" - isplate iz stava 2. ovog člana odnose na njega, kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje obaveštava Upravu za trezor. Po dobijanju obaveštenja, Uprava za trezor sistemski dodeljuje korisniku "neprepoznate stavke" - isplate.

Korisnik iz stava 3. ovog člana dužan je da odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana, izvrši sravnjenje neprepoznate stavke isplate u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje.

U slučaju kada se ne može utvrditi na koje korisnike se odnose neprepoznate stavke - isplate, sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje omogućava da neprepoznate stavke - isplate budu dostupne svim korisnicima u sistemu.

Kada korisnik utvrdi da se "neprepoznate stavke" - isplate odnose na njega, kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje obaveštava Upravu za trezor. Po dobijenom obaveštenju, Uprava za trezor sistemski dodeljuje korisniku neprepoznate stavke - isplate.

Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana u roku od pet radnih dana, radnje iz tog stava će sprovesti Uprava za trezor.

U slučaju kada se u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje ne izvrši automatsko sravnjivanje stavki prinudne naplate isplate se evidentiraju kao "neprepoznate stavke" - isplate, i sravnjuju se kada se za to ispune uslovi.

Član 33

Preknjižavanjem rashoda i izdataka mogu se menjati: funkcionalna, ekonomska i podekonomska klasifikacija, izvor finansiranja, redni broj evidencionog računa, program, projekat i iznos.

Radi sprovođenja preknjižavanja u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje korisnik kreira zahtev za preknjižavanje koji obavezno sadrži sledeće elemente:

- broj dokumenta na osnovu koga je izvršeno plaćanje;

- naziv i broj računa primaoca sredstava;

- razlog preknjižavanja;

- ukupan iznos obaveze sa zahtevanim elementima klasifikacije izvršenog plaćanja po preuzetoj obavezi koja se preknjižava;

- iznos obaveze sa zahtevanim elementima klasifikacije na koju se izvršava preknjižavanje.

Preknjižavanje iz ovog člana vrši se po proceduri datoj u Prilogu 4 - Procedura za preknjižavanje rashoda i izdataka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 34

Finansijska služba korisnika budžetskih sredstava je u obavezi da čuva izveštaje o svim izvršenim transakcijama u sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, sa priloženom originalnom dokumentacijom koja je korišćena za te transakcije.

Član 35

U slučaju kada je uplata sredstava pogrešno izvršena korisniku, umesto nekom drugom primaocu, ili je uplaćen veći iznos sredstava u odnosu na ugovoreni, rešenje u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu donosi direktni budžetski korisnik za sebe i svoje indirektne budžetske korisnike, osim ako ovlasti svoje indirektne budžetske korisnike da to sami rade.

Rešenje o povraćaju odnosno preknjižavanju više ili pogrešno uplaćenih sredstava potpisuje ovlašćeno službeno lice koje ga donosi, odnosno rukovodilac organa, i isto se dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor, na izvršenje.

U slučaju greške u platnom prometu, pružalac platnih usluga koji je načinio grešku podnosi Upravi za trezor zahtev za povraćaj pogrešno doznačenih sredstava, u skladu sa članom 56. Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 139/14 i 44/18) i članom 30. Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 96/17, 68/19, 91/20 i 132/21).

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 20/20, 151/20 i 129/22).

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2023. godine.

Priloge 1-6, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 144/2022, možete pogledati OVDE