Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 20/2020 i 151/2020)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se procesi i postupci funkcionisanja sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, kao dela sistema upravljanja javnim finansijama koji se sprovode kroz informacioni sistem izvršenja budžeta Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), a kojima se evidentiraju ostvareni prihodi i primanja i izvršavaju rashodi i izdaci korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije utvrđeni zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije.

Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije obuhvata postupke i procedure za promenu aproprijacija, postupke i uslove za određivanje i promenu kvota, način nastanka obaveze, izveštavanje o preuzetim obavezama, evidentiranje i promenu preuzetih obaveza, kao i način plaćanja koja se vrše iz budžeta Republike Srbije.

Član 2

Pojedini izrazi u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- korisnik je korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije koji ostvaruje prihode i primanja i izvršava rashode i izdatke, utvrđene zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, korišćenjem namenske komunikacione mreže Uprave za trezor za pristup informacionom sistemu izvršenja budžeta, u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

- korisnički nalog je pravo pristupa informacionom sistemu izvršenja budžeta za ovlašćeno fizičko lice korisnika.

Član 3

U informacionom sistemu izvršenja budžeta vode se sledeće evidencije:

- evidencija šifarnika;

- evidencija korisnika;

- evidencija računa korisnika;

- evidencija računa pravnih i fizičkih lica;

- evidencija aproprijacija;

- evidencija kvota;

- evidencija preuzetih obaveza;

- evidencija plaćanja;

- pomoćna knjiga;

- glavna knjiga.

Evidencija šifarnika sadrži:

- šifarnik jedinstvene budžetske klasifikacije (ekonomska klasifikacija prihoda i primanja, ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka, organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija, programska klasifikacija i klasifikacija prema izvorima finansiranja);

- šifarnik platnog prometa (šifre plaćanja, banaka, valuta, trezora i kursna lista).

Uprava za trezor održava i ažurira podatke o šifarnicima iz stava 2. ovog člana.

Korisnik otvara i ažurira šifarnike podekonomske klasifikacije i podizvora finansiranja za prihode, primanja, rashode i izdatke.

Evidencija korisnika je pregled korisnika koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije koji ostvaruju prihode i primanja i izvršavaju rashode i izdatke, utvrđene zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, kroz informacioni sistem izvršenje budžeta, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Evidencija računa korisnika je pregled svih evidencionih računa na kojima se evidentiraju izvršena plaćanja i primanja korisnika u toku budžetske godine.

Evidencija računa pravnih i fizičkih lica je pregled računa primaoca sredstava kojima korisnici vrše plaćanja.

Evidencija aproprijacija je pregled aproprijacija korisnika utvrđenih zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, kao i promena tih aproprijacija za budžetsku godinu.

Evidencija kvota je pregled kvota utvrđenih finansijskim planom korisnika za određeni vremenski period i promena tih kvota za budžetsku godinu.

Evidencija preuzetih obaveza korisnika sadrži pregled podataka o obavezama koje je preuzeo korisnik, na osnovu podnetih zahteva za preuzimanje obaveza.

Evidencija plaćanja sadrži pregled podnetih i izvršenih zahteva za plaćanje.

Pomoćna knjiga predstavlja skup svih analitičkih računa koji su nastali raščlanjavanjem sintetičkih računa glavne knjige. Ako postoji valutna klauzula određenih promena, pomoćne evidencije se vode u stranoj valuti i u dinarima, te pružaju detaljan pregled promena na određenoj analitici.

Glavna knjiga sadrži transakcije i poslovne događaje, uključujući prihode i primanja, rashode i izdatke, kao i stanje i promene na imovini, obavezama i kapitalu, u skladu sa kontnim planom i na nivoima budžetske klasifikacije.

II PRISTUP SISTEMU

Član 4

Pristup informacionom sistemu izvršenja budžeta odobrava Uprava za trezor na osnovu podnetih zahteva korisnika. Postupak za pristup informacionom sistemu izvršenja budžeta sadržan je u Prilogu 5 - Procedura za pristup sistemu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Korisnik podnosi zahtev za otvaranje korisničkog naloga na Obrascu 5.1 - Zahtev za dodeljivanje korisničkih uloga (ovlašćenja), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uprava za trezor izdaje odobrenje za pristup sistemu na Obrascu 5.3 - Odobrenje za pristup sistemu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Svi korisnički nalozi imaju definisanu jednu ili više organizacija čijim podacima može da se pristupi nakon prijavljivanja.

Korisnički nalog sa ovlašćenjima za sprovođenje transakcija direktnog budžetskog korisnika sadrži ovlašćenja za sprovođenje transakcija i indirektnog budžetskog korisnika koji je u nadležnosti tog direktnog budžetskog korisnika.

Korisnički nalog sa ovlašćenjima za sprovođenje transakcija indirektnog budžetskog korisnika sadrži ovlašćenja za pristup podacima samo tog korisnika.

Član 6

U informacionom sistemu izvršenja budžeta za sprovođenje transakcija postoje tri različita nivoa ovlašćenja:

- kreiranje zahteva;

- overavanje zahteva;

- odobravanje zahteva.

Član 7

Pristup informacionom sistemu izvršenja budžeta blokira se u sledećim slučajevima:

- zloupotrebe ovlašćenja od strane imaoca korisničkog naloga;

- zloupotrebe od strane drugog lica;

- neaktivnosti korisničkog naloga u vremenskom periodu dužem od jedne godine;

- na zahtev korisnika.

Uprava za trezor sprovodi blokadu pristupa sistemu najkasnije 24 časa od momenta prijema zahteva korisnika.

Opoziv korisničkog naloga vrši Uprava za trezor na osnovu zahteva koji dostavlja korisnik na Obrascu 5.2 - Zahtev za opoziv korisničkog naloga, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

III RAČUNI KORISNIKA

Član 8

Informacioni sistem izvršenja budžeta sadrži evidencione račune korisnika na kojima se evidentiraju izvršena plaćanja i ostvarena primanja sa podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije u toku budžetske godine.

Evidencioni računi ne učestvuju u platnom prometu.

Struktura evidencionih računa sastoji se od organizacione šifre korisnika, izvora finansiranja i podizvora finansiranja.

Na evidencionim računima izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta evidentiraju se:

- izvršene transakcije plaćanja od strane korisnika;

- refundacije rashoda i izdataka.

Uslov za izvršavanje rashoda i izdataka je da postoje otvorene aproprijacije rashoda i izdataka. Početno stanje na evidencionom računu sredstava budžeta u svakoj godini iznosi nula. Po izvršenim transakcijama plaćanja u toku godine na evidencionom računu izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta iskazuje se negativan saldo.

Za evidentiranje prihoda, primanja, rashoda i izdataka iz ostalih izvora finansiranja korisnik može da ima više evidencionih računa. Ove račune otvara Uprava za trezor na zahtev korisnika u skladu sa Prilogom 6 - Procedura za evidencione račune, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na evidencionim računima ostalih izvora finansiranja evidentiraju se:

- ostvareni prihodi i primanja korisnika;

- izvršene transakcije plaćanja od strane korisnika;

- refundacije rashoda.

Uslov za evidentiranje prihoda na evidencionim računima ostalih izvora finansiranja je otvorena aproprijacija prihoda. Uslov za izvršenje rashoda iz ostalih izvora finansiranja je ostvaren prihod i otvorena aproprijacija rashoda.

Sa evidencionih računa može se izvršiti preraspodela sredstava sa jednog na druge korisnike budžetskih sredstava isključivo u okviru istog izvora.

Zahtev za preraspodelu stanja evidencionih računa koristi se za prenos salda sa jednog na drugi evidencioni račun izvora 10 - Primanja od domaćih zaduživanja, 11 - Primanja od inostranih zaduživanja, 13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina ili 15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina, u okviru istog korisnika u toku godine.

Uprava za trezor vrši odobravanje zahteva za preraspodelu stanja evidencionih računa dostavljenih u pisanoj formi na Obrascu 6.1 - Zahtev za preraspodelu stanja evidencionih računa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Po izvršenim transakcijama plaćanja u toku godine na evidencionim računima ostalih izvora finansiranja saldo ne može da bude negativan. Ovi računi mogu da imaju početno stanje koje proističe iz neutrošenih sredstava prethodne godine. Prenos neutrošenih sredstava vrši se u skladu sa Prilogom 6 - Procedura za evidencione račune.

Član 9

Uprava za trezor obezbeđuje korisnicima elektronskim putem izvode evidencionih računa svakog radnog dana za izvršene transakcije po računu prethodnog radnog dana.

Član 10

Podračun za gotovinu otvara se u Upravi za trezor, na osnovu naloga ministra finansija.

Podračun za gotovinu se otvara korisniku, odnosno njegovom organizacionom delu.

Podračun za organizacioni deo korisnika iz stava 2. ovog člana, otvara se u okviru grupe podračuna 806 - Podračuni prenetih sredstava za gotovinske isplate.

Isplata gotovine pojedinim korisnicima, odnosno njihovim organizacionim delovima, sa podračuna iz stava 3. ovog člana, vrši se preko organizacionih jedinica Uprave za trezor.

Korisnik dostavlja Upravi za trezor overen spisak lica ovlašćenih za preuzimanje gotovine za organizacioni deo korisnika kojem se otvara podračun.

Po zahtevu korisnika, sredstva sa podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije, prenose se na podračune za gotovinu.

Isplata gotovine se vrši isključivo licima ovlašćenim za preuzimanje gotovine navedenim u spisku iz stava 5. ovog člana, na osnovu naloga za isplatu, koji se ispostavlja i overava u nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.

U slučaju da se sredstva ne isplate istog radnog dana ovlašćenom licu korisnika iz stava 5. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Uprave za trezor može, na zahtev korisnika, izvršiti isplatu tih sredstava u roku od dva radna dana, posle kog roka organizaciona jedinica Uprave za trezora vrši povraćaj neisplaćenog iznosa sredstava sa podračuna za gotovinu korisnika, na podračun izvršenja budžeta Republike Srbije.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, na posebno obrazloženi zahtev korisnika, Uprava za trezor može odobriti stalno držanje određenog iznosa na podračunu za gotovinu, odnosno u blagajni korisnika, za specijalne namene, do visine sredstava koju svojim aktom, uz saglasnost Uprave za trezor, utvrdi korisnik.

Naknada za promet ostvaren na podračunu za gotovinu naplaćuje se na teret podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije.

IV APROPRIJACIJE

Član 11

U informacionom sistemu izvršenja budžeta vrši se učitavanje aproprijacija utvrđenih zakonom o budžetu Republike Srbije i izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije, aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije, kao i evidentiranje promena na aproprijacijama tokom budžetske godine.

Postupci koji se odnose na evidentiranje i promene aproprijacija sadržani su u Prilogu 1 - Procedure za evidentiranje i promenu aproprijacija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Nakon donošenja zakona o budžetu Republike Srbije, izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno akta o privremenom finansiranju Republike Srbije, Ministarstvo finansija učitava i verifikuje utvrđene aproprijacije.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno akta o privremenom finansiranju Republike Srbije, direktni korisnici budžetskih sredstava koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava, vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome obaveštavaju svakog indirektnog korisnika.

Član 13

Promene u aproprijacijama mogu se izvršiti u sledećim slučajevima:

- izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije;

- izmena i dopuna akta o privremenom finansiranju Republike Srbije;

- korišćenja sredstava budžetske rezerve;

- preusmeravanja aproprijacija odobrenih direktnom korisniku u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje;

- ostvarenja prihoda iz drugih izvora finansiranja izuzev izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta;

- prenosa aproprijacija čiji se iznos ne može iskoristiti u tekuću budžetsku rezervu;

- prinudne naplate.

Član 14

Zahtev za promenu aproprijacije podnosi korisnik, koji obavezno sadrži sledeće elemente:

- broj zahteva;

- razlog promene;

- datum kreiranja;

- datum promene;

- opis;

- osnov promene;

- iznos promene.

V PLANIRANJE LIKVIDNOSTI BUDŽETA

Član 15

Uprava za trezor planira budžetsku likvidnost gotovinskih tokova budžeta za budžetsku godinu na osnovu planova izvršenja budžeta koje priprema korisnik.

Plan izvršenja budžeta sadrži planirane prihode i primanja, rashode i izdatke na trećem nivou ekonomske klasifikacije, raspoređene na mesečnom nivou, do kraja budžetske godine, za sve izvore finansiranja.

Nakon donošenja zakona o budžetu Republike Srbije, odnosno akta o privremenom finansiranju Republike Srbije i evidentiranja aproprijacija u informacionom sistemu izvršenja budžeta, Uprava za trezor dodeljuje korisnicima kvote za januar.

Korisnik dostavlja plan izvršenja budžeta nakon dodeljenih januarskih kvota, kroz informacioni sistem izvršenja budžeta svakog meseca, najkasnije do petog u mesecu. Direktnim budžetskim korisnicima koji imaju indirektne budžetske korisnike uključene u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije rok za unos planova produžava se za dva radna dana radi provere i korekcije planova indirektnih budžetskih korisnika.

Korisnik može korigovati ranije dostavljene planove izvršenja budžeta za naredne mesece.

Ukoliko je peti u mesecu neradni dan, korisnik je dužan da plan izvršenja budžeta dostavi najkasnije narednog radnog dana.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, Uprava za trezor može zahtevati od korisnika da sačine i dostave planove izvršenja budžeta, sa sadržajem i u rokovima utvrđenim posebnim obaveštenjem Uprave za trezor.

U slučaju donošenja izmena i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije, vrši se usklađivanje plana izvršenja budžeta prema posebnom obaveštenju koje dostavlja Uprava za trezor.

Član 16

Uprava za trezor utvrđuje kvote najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec. Kvote se utvrđuju na mesečnom nivou do kraja budžetske godine na trećem nivou ekonomske klasifikacije.

Ograničenje potrošnje aproprijacija odnosi se samo na izvor finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.

Korisnik može da vrši plaćanja do visine rashoda i izdataka koji su utvrđeni kvotama za određeni vremenski period.

Član 17

Zahtev za promenu kvota korisnik dostavlja kroz informacioni sistem izvršenja budžeta. Postupak za podnošenje zahteva za promenu kvote sadržan je u Prilogu 2 - Procedure za evidentiranje i promenu kvota, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za promenu kvota korisnik dostavlja kroz informacioni sistem izvršenja budžeta obrazloženje u kome navodi razlog promene, poziv na propis i dokumentaciju na osnovu kojih se ta promena kvota zahteva.

Prilikom odlučivanja o zahtevu za promenu kvota Uprava za trezor se rukovodi projekcijom prihoda i primanja budžeta, izvršenjem budžeta korisnika iz prethodnog perioda, kao i dostavljenim obrazloženjem iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, zahtevi za promenu kvota, koji se odnose na ekonomske klasifikacije navedene u članu 22. stav 3. ovog pravilnika, odobravaju se bez razmatranja.

Zahteve za promenu kvota indirektnih budžetskih korisnika odobrava nadležni direktni budžetski korisnik.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, o zahtevima za promenu kvote koji nastaju kao posledica promene, preusmeravanja ili kreiranja aproprijacije po odluci Vlade ili ministra finansija, postupaće se u skladu sa donetom odlukom.

Član 18

Evidencija kvota sadrži pregled odobrenih kvota i njihovih promena. Zahtev za promenu kvote podnosi korisnik i obavezno sadrži sledeće elemente:

- broj zahteva;

- datum kreiranja;

- datum primene;

- tip promene;

- opis razloga;

- iznos promene.

VI UPRAVLJANJE PREUZETIM OBAVEZAMA I PLAĆANJIMA

Član 19

Nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, korisnik budžetskih sredstava u informacioni sistem izvršenja budžeta unosi preuzetu obavezu, sa podacima o iznosima i rokovima za plaćanje preuzete obaveze.

Datum unosa preuzete obaveze, kao i datum promene preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja, ne može biti duži od tri radna dana od datuma ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, odnosno kojim se vrši promena preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja.

Obaveze koje preuzima korisnik moraju biti u skladu sa raspoloživim aproprijacijama.

Postupci koji se odnose na kreiranje i promene preuzetih obaveza sadržani su u Prilogu 3 - Procedura za evidentiranje i promenu preuzetih obaveza i plaćanja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 20

U informacionom sistemu izvršenja budžeta korisnik kreira zahtev za preuzimanje obaveze.

Da bi se kreirao zahtev za preuzimanje obaveze iz stava 1. ovog člana, neophodno je da primalac sredstava bude evidentiran u spisku računa pravnih ili fizičkih lica.

Zahtev za preuzimanje obaveze obavezno sadrži sledeće elemente:

- naziv primaoca sredstava;

- broj računa primaoca sredstava;

- broj, datum i vrstu računovodstveno-finansijskog dokumenta;

- datum dospeća;

- iznos preuzete obaveze.

Nakon kreiranja zahteva za preuzimanje obaveze, u informacionom sistemu izvršenja budžeta rezerviše se potreban iznos sredstava na aproprijaciji i kvoti, pri čemu se istovremeno smanjuje i iznos raspoložive aproprijacije i kvote.

Zahtev za preuzimanje obaveze u informacionom sistemu izvršenja budžeta može se menjati ili otkazati.

U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnik je obavezan da odmah izvrši povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije.

Korisnik može podneti zahtev za promenu preuzete obaveze do momenta plaćanja u okviru aproprijacije opredeljene za određenu namenu.

Član 21

Plaćanje, u smislu ovog pravilnika, predstavlja realizaciju naloga za plaćanje na osnovu unetog zahteva za preuzimanje obaveze i zahteva za plaćanje u informacioni sistem izvršenja budžeta.

Korisnik koji određeni rashod i izdatak izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda i primanja, obavezan je da izmirenje tog rashoda i izdatka prvo vrši iz prihoda i primanja iz tih drugih izvora.

Izvršena plaćanja po osnovu rashoda i izdataka smanjuju saldo na podračunu izvršenja budžeta Republike Srbije.

Član 22

Korisnik unosi zahtev za plaćanje koji je u skladu sa već unetim zahtevom za preuzimanje obaveze, najkasnije pet radnih dana pre očekivanog datuma plaćanja, za sve zahteve veće od 25.000,00 dinara.

Zahtevi za plaćanje u vrednosti do 25.000,00 dinara moraju biti uneti najkasnije jedan radni dan pre očekivanog datuma plaćanja.

Korisnik unosi zahtev za preuzimanje obaveze i zahtev za plaćanje sa rokom dospeća koji je kraći od pet radnih dana od datuma kreiranja zahteva, za sledeće ekonomske klasifikacije:

- rashodi po osnovu otplate javnog duga Republike Srbije (kategorije 44 i 61);

- rashodi za zaposlene (kategorija 41);

- troškovi putovanja (grupa 422);

- tekuće dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje (grupa 464);

- tekući transferi ostalim nivoima vlasti (grupa 463);

- naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (grupa 472);

- porezi, obavezne takse, kazne, penali (grupa 482);

- plaćanja na osnovu prinudne naplate (grupe 483 i 485);

- sva plaćanja u korist računa Narodne banke Srbije - 880.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zahtev za preuzimanje obaveze i zahtev za plaćanje koji proističu iz promene, preusmeravanja ili kreiranja aproprijacije po odluci Vlade ili ministra finansija, mogu se uneti i u kraćem roku.

Nalozi za plaćanje koji proističu iz zahteva za plaćanje iz stava 4. ovog člana izvršiće se u skladu sa donetom odlukom.

Postupci koji se odnose na kreiranje i promene zahteva za plaćanje sadržani su u Prilogu 3 - Procedura za evidentiranje i promenu preuzetih obaveza i plaćanja.

Član 23

Korisnik može podneti zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u informacioni sistem izvršenje budžeta izuzetno od člana 22. ovog pravilnika.

Direktni budžetski korisnik zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja Upravi za trezor na realizaciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana indirektni budžetski korisnik podnosi svom nadređenom direktnom budžetskom korisniku koji po razmatranju i odlučivanju zahtev dostavlja Upravi za trezor na realizaciju.

Zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u informacioni sistem izvršenja budžeta izuzetno od člana 22. ovog pravilnika dostavlja se na Obrascu 3.1 - Zahtev za unos zahteva za preuzimanje obaveza i plaćanja u informacioni sistem izvršenja budžeta izuzetno od člana 22. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 24

Zahtev za plaćanje obavezno sadrži sledeće elemente:

- jedinstveni broj dokumenta, odnosno zahteva za plaćanje;

- datum kreiranja zahteva;

- šifra preuzete obaveze;

- ukupan iznos plaćanja;

- očekivani datum plaćanja;

- elemente naloga za prenos (račun zaduženja/odobrenja, poziv na broj odobrenja, šifru plaćanja).

Korisnik može otkazati zahtev za plaćanje do momenta slanja naloga za plaćanje u platni promet, pri čemu se obavezno unosi razlog otkazivanja.

Član 25

Uprava za trezor u informacionom sistem izvršenja budžeta vrši kontrolu ispravnosti zahteva za plaćanje. Zahtev za plaćanje koji nije u skladu sa instrukcijom za plaćanje obaveza registrovanih u Centralnom registru faktura biće odbijen u platnom prometu.

U slučaju da nalog za plaćanje bude odbijen u platnom prometu, korisnik otkazuje ili menja postojeći zahtev za plaćanje.

Ukoliko korisnik otkazuje zahtev za plaćanje i zahtev za preuzimanje obaveze, kreira nove zahteve u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 26

U slučaju plaćanja deviznih obaveza korisnika prema inostranstvu, odnosno obaveza u efektivnom stranom novcu, odnosno kada treba izvršiti devizno plaćanje u zemlji po osnovu programa i projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije, za koje se devizna sredstva, odnosno efektivni strani novac obezbeđuju iz dinarskih sredstava kupovinom kod Narodne banke Srbije, zahtev za preuzimanje obaveze, kao i zahtev za plaćanje u dinarskoj protivvrednosti korisnik unosi u informacioni sistem izvršenja budžeta na dan očekivanog plaćanja Narodnoj banci Srbije, do 13.00 časova.

Kada treba izvršiti plaćanje u dinarima po osnovu programa i projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije, korisnik unosi zahtev za preuzimanje obaveze u informacioni sistem izvršenja budžeta na dan očekivanog plaćanja.

Nalog za plaćanje obaveze koji proističe iz zahteva za plaćanje podnetog u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, izvršava se istog dana kada je zahtev za plaćanje unet u informacioni sistem izvršenja budžeta.

Član 27

Prilikom isplate primanja zaposlenih, korisnik koji samostalno vrši obračun primanja, dostavlja podatke na učitavanje i overenu rekapitulaciju obračunatih primanja Upravi za trezor.

U slučaju kada Uprava za trezor vrši centralizovan obračun primanja zaposlenih, dostavlja korisniku rekapitulaciju obračunatih primanja na overu.

Na osnovu overene rekapitulacije iz stava 2. ovog člana, Uprava za trezor vrši isplatu primanja.

Član 28

Naloge prinudne naplate izvršava Uprava za trezor.

Prinudna naplata, koja se odnosi na direktnog korisnika budžetskih sredstava, može se sprovesti do 50% ukupnog obima sredstava koja su mu opredeljena, na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomske klasifikacije 483000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova ili 485000 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), čije se izvršenje obavlja sukcesivno prema utvrđenim kvotama.

Kod direktnog korisnika budžetskih sredstava kod koga je izvršenjem naloga iz prinudne naplate iskorišćena ukupna aproprijacija namenjena za izvršenje prinudne naplate, umanjuje se druga aproprijacija za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, a povećava se aproprijacija koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000), osim aproprijacija izuzetih u članu 56a stav 9. Zakona o budžetskom sistemu.

Iznos za koji se vrši preusmeravanje aproprijacija iz stava 3. ovog člana, saglasno članu 56a stav 3. Zakona o budžetskom sistemu, nije ograničen u iznosu do 10%.

Po izvršenom preusmeravanju aproprijacija Uprava za trezor vrši i preusmeravanje kvota, radi izvršenja naloga prinudne naplate.

Preusmeravanje aproprijacija iz ovog člana vrši se u skladu sa postupkom sadržanim u Prilogu 1 - Procedura za evidentiranje i promenu aproprijacija.

Član 29

Prinudna naplata, koja se odnosi na indirektnog korisnika budžetskih sredstava koji plaćanje vrše preko informacionog sistema izvršenja budžeta, može se sprovesti do 50% ukupnog obima sredstava koja su opredeljena na teret aproprijacija u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 - Novčane kazne i penali po rešenju sudova ili 485000 - Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa), tog indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Po dobijanju naloga prinudne naplate, ako indirektni korisnik budžetskih sredstava nema dovoljno sredstava na ekonomskim klasifikacijama 483000 ili 485000, Uprava za trezor obustavlja izvršavanje plaćanja sa svih aproprijacija indirektnog korisnika budžetskih sredstava, osim sa aproprijacija izuzetih od prinudne naplate članom 56a stav 9. Zakona o budžetskom sistemu.

Direktni korisnik budžetskih sredstava nadležan za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 2. ovog člana istog dana, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana obustave izvršavanja plaćanja sa svih aproprijacija indirektnog korisnika budžetskih sredstava umanjuje aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000) u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno direktno sa svoje aproprijacije (ekonomske klasifikacije 483000 ili 485000), a povećava aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000) konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Ako nema dovoljno sredstava na navedenim aproprijacijama iz stava 3. ovog člana u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, direktni korisnik budžetskih sredstava nadležan za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 2. ovog člana istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja Uprave za trezor, umanjuje drugu aproprijaciju, koja nije izuzeta od prinudne naplate, za iznos za koji treba izvršiti prinudnu naplatu, u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za istu vrstu rashoda indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Uprava za trezor izvršava preusmeravanje potrebnog iznosa sredstava radi izvršenja naloga prinudne naplate sa raspoloživih aproprijacija konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava, prioritetno sa onih aproprijacija na kojima ima dovoljno sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu, na aproprijacije za izvršenje prinudne naplate (ekonomska klasifikacija 483000 ili 485000).

Preusmeravanje aproprijacija iz ovog člana vrši se u skladu sa postupkom sadržanim u Prilogu 1 - Procedura za evidentiranje i promenu aproprijacija.

Uprava za trezor postupa i po odredbama člana 28. st. 2, 4, 5. i 6. ovog pravilnika za indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 30

Identifikacione podatke za plaćanje (naziv, odnosno ime i prezime, adresa, broj izvršnog rešenja, broj tekućeg računa poverioca i dr.), po osnovu naloga za prinudnu naplatu, obezbeđuje Narodna banka Srbije kroz naloge za plaćanje koje formira i prosleđuje Upravi za trezor elektronskim putem.

Identifikacioni podaci iz stava 1. ovog člana omogućavaju da se u informacionom sistemu izvršenja budžeta sravnjivanje stavki prinudne naplate izvrši automatski.

U slučaju kada Narodna banka Srbije ne može da identifikuje korisnika na koga se prinudna naplata odnosi (u rešenju je kao dužnik navedena Republika Srbija), takve isplate se evidentiraju na teret aproprijacija Ministarstva finansija.

VII EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA

Član 31

Uprava za trezor za korisnike koji ostvaruju prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, osim izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, otvara posebne evidencione podračune grupe 845 - Evidencioni podračuni prihoda organa i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora. Struktura evidencionih podračuna i poziva na broj odobrenja propisana je pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

U informacionom sistemu izvršenja budžeta ostvareni prihodi i primanja za ostale izvore finansiranja evidentiraju se na odgovarajućem evidencionom računu korisnika.

Član 32

Izvršene uplate prihoda i primanja koje nemaju sve potrebne elemente u nalozima za plaćanje i informacioni sistem izvršenja budžeta ne može da ih prepozna evidentiraju se kao "neprepoznate stavke" - uplate.

U slučaju kada se sravnjenjem izvoda može utvrditi na koje korisnike se "neprepoznate stavke" - uplate odnose, Uprava za trezor takve uplate kroz sistem dodeljuje korisnicima na uvid i rešavanje.

Korisnik koji utvrdi da se "neprepoznate stavke" - uplate ne odnose na njega kroz informacioni sistem izvršenja budžeta odbija dodeljenu uplatu.

U slučaju kada se ne može utvrditi na koje korisnike se odnose "neprepoznate stavke" - uplate, informacioni sistem izvršenja budžeta omogućava pregled "neprepoznatih stavki" - uplata svim korisnicima u sistemu.

Korisnik koji utvrdi da se "neprepoznate stavke" - uplate iz stava 4. ovog člana odnose na njega kroz informacioni sistem izvršenja budžeta o tome obaveštava Upravu za trezor. Po dobijanju obaveštenja, Uprava za trezor sistemski dodeljuje korisniku "neprepoznate stavke" - uplate.

Korisnik iz stava 5. ovog člana dužan je da odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana, izvrši sravnjenje "neprepoznatih stavki" - uplata u informacionom sistemu izvršenja budžeta.

Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavom 6. ovog člana, radnje iz tog stava će preduzeti Uprava za trezor. Takve uplate evidentiraju se kao prihod budžeta Republike Srbije.

Član 33

Izvršene isplate rashoda i izdataka koje nemaju sve potrebne elemente u nalozima za plaćanje automatski se u sistemu izvršenja budžeta evidentiraju kao "neprepoznate stavke" - isplate.

U slučaju kada se sravnjenjem izvoda može utvrditi na koje korisnike se "neprepoznate stavke" - isplate odnose, Uprava za trezor takve isplate kroz informacioni sistem izvršenja budžeta prosleđuju na uvid i rešavanje korisnicima. Sistem korisnicima prikazuje listu "neprepoznatih stavki" - isplata.

Korisnik koji utvrdi da se "neprepoznate stavke" - isplate iz stava 2. ovog člana odnose na njega kroz informacioni sistem izvršenja budžeta o tome obaveštava Upravu za trezor. Po dobijanju obaveštenja, Uprava za trezor sistemski dodeljuje korisniku "neprepoznate stavke" - isplate.

Korisnik iz stava 3. ovog člana dužan je da odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana, izvrši sravnjenje "neprepoznate stavke" - isplate u informacionom sistemu izvršenja budžeta.

U slučaju kada se ne može utvrditi na koje korisnike se odnose "neprepoznate stavke" - isplate, informacioni sistem izvršenja budžeta omogućava da "neprepoznate stavke" - isplate budu dostupne svim korisnicima u sistemu.

Kada korisnik utvrdi da se "neprepoznate stavke" - isplate odnose na njega, kroz informacioni sistem izvršenja budžeta obaveštava Upravu za trezor. Po dobijenom obaveštenju, Uprava za trezor sistemski dodeljuje korisniku "neprepoznate stavke" - isplate.

Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana u roku od pet radnih dana, radnje iz tog stava će sprovesti Uprava za trezor.

U slučaju "neprepoznatih stavki" - isplata koje se odnose na obračun i isplatu primanja, Uprava za trezor vraća "neprepoznate stavke" - isplate u sistem primanja, radi ispravke grešaka.

U slučaju kada se u informacionom sistemu izvršenja budžeta ne izvrši automatsko sravnjivanje stavki prinudne naplate isplate se evidentiraju kao "neprepoznate stavke" - isplate i sravnjuju se kada se za to ispune uslovi.

Član 34

Preknjižavanjem rashoda i izdataka mogu se menjati: funkcionalna, ekonomska i podekonomska klasifikacija, izvor i podizvor finansiranja, program, projekat i iznos.

Radi sprovođenja preknjižavanja u informacionom sistemu izvršenja budžeta korisnik kreira zahtev za preknjižavanje koji obavezno sadrži sledeće elemente:

- broj dokumenta na osnovu koga je izvršeno plaćanje;

- naziv i broj računa primaoca sredstava;

- razlog preknjižavanja;

- ukupan iznos obaveze sa zahtevanim elementima klasifikacije izvršenog plaćanja po preuzetoj obavezi koja se preknjižava;

- iznos obaveze sa zahtevanim elementima klasifikacije na koju se izvršava preknjižavanje.

Preknjižavanje iz ovog člana vrši se u skladu sa postupkom sadržanim u Prilogu 4 - Procedura za preknjižavanje rashoda i izdataka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 35

Finansijska služba korisnika budžetskih sredstava je u obavezi da čuva izveštaje o svim izvršenim transakcijama u informacionom sistemu izvršenja budžeta, sa priloženom originalnom dokumentacijom koja je korišćena za te transakcije.

Član 36

U slučaju kada je uplata sredstava pogrešno izvršena korisniku, umesto nekom drugom primaocu ili je uplaćen veći iznos sredstava u odnosu na ugovoreni, korisnik donosi rešenje o povraćaju, odnosno preknjižavanju više ili pogrešno uplaćenih sredstava.

Rešenje o povraćaju, odnosno preknjižavanju više ili pogrešno uplaćenih sredstava potpisuje ovlašćeno službeno lice koje ga donosi, odnosno rukovodilac organa i isto se dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor, na izvršenje.

U slučaju greške u platnom prometu (kada je izvršen transfer odobrenja, koji nije u skladu sa instrukcijama iz platnog naloga platioca, odnosno instrukcije za plaćanje), pružalac platnih usluga koji je načinio grešku podnosi Upravi za trezor zahtev za povraćaj pogrešno doznačenih sredstava, u skladu sa članom 56. Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 139/14 i 44/18) i članom 30. Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora. ("Službeni glasnik RS", br. 96/17 i 68/19).

Uprava za trezor odmah preduzima mere za otklanjanje greške iz stava 3. ovog člana (kontroliše opravdanost zahteva, nepotpune, netačne i neosnovane zahteve vraća uz obrazloženje razloga vraćanja pružaocu platnih usluga, a ukoliko je zahtev opravdan, preduzima mere za ispravku greške).

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 83/10, 53/12, 20/14, 88/16 i 110/17).

Član 38

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Priloge 1-6, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 20/2020, izmenjene u "Sl. glasniku RS", br. 151/2020, možete pogledati OVDE