Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA O POTREBI PROCENE UTICAJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

("Sl. glasnik RS", br. 69/2005)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se određuje sadržina zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja (u daljem tekstu: zahtev o potrebi procene uticaja) i sadržina zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: zahtev za određivanje obima i sadržaja studije).

Član 2

Zahtev o potrebi procene uticaja sadrži podatke u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije sadrži podatke određene u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

SADRŽINA ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

1.

Podaci o nosiocu projekta

 

Naziv, odnosno ime; sedište, odnosno adresa; telefonski broj; faks; e-mail.

2.

Karakteristike projekta

 

(a) veličina projekta;

 

(b) moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata;

 

(v) korišćenje prirodnih resursa i energije;

 

(g) stvaranje otpada;

 

(d) zagađivanje i izazivanje neugodnosti;

 

(đ) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u skladu sa propisima.

3.

Lokacija projekta

 

Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju projekata, a naročito u pogledu:

 

(a) postojećeg korišćenja zemljišta;

 

(b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom području;

 

(v) apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja prirodna i kulturna dobra i gusto naseljene oblasti.

4.

Karakteristike mogućeg uticaja

 

Mogući značajni uticaji projekta, a naročito:

 

(a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku);

 

(b) priroda prekograničnog uticaja;

 

(v) veličina i složenost uticaja;

 

(g) verovatnoća uticaja;

 

(d) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja.

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Red. br.

Pitanje

DA/NE Kratak opis projekta?

Da li će to imati značajne posledice? DA/NE i zašto?

1

2

3

4

1.

Da li izvođenje, rad ili prestanak rada podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)?

 

 

2.

Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju?

 

 

3.

Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje?

 

 

4.

Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad?

 

 

5.

Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija u vazduh?

 

 

6.

Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?

 

 

7.

Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode?

 

 

8.

Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa koji može ugroziti ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?

 

 

9.

Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?

 

 

10.

Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji?

 

 

11.

Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?

 

 

12.

Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih ili osetljivih zbog ekoloških razloga, na primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela, planinska ili šumska područja, koja mogu biti zagađena izvođenjem projekta?

 

 

13.

Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta?

 

 

14.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?

 

 

15.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?

 

 

16.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?

 

 

17.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?

 

 

18.

Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?

 

 

19.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?

 

 

20.

Da li se projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga pretrpeti gubitak zelenih površina?

 

 

21.

Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta?

 

 

22.

Da li za lokaciju i za okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može biti zahvaćeno uticajem projekta?

 

 

23.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili izgrađenosti koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?

 

 

24.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?

 

 

25.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima (na primer, podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr.) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?

 

 

26.

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini (na primer, gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni) koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta?

 

 

27.

Da li je lokacija projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, jakim vetrovima) koje mogu dovesti do prouzrokovanja problema u životnoj sredini od strane projekta?

 

 

 

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom studije o proceni uticaja na životnu sredinu:

 

Prilog 2.

SADRŽINA ZAHTEVA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

1.

Podaci o nosiocu projekta

 

Naziv, odnosno ime; sedište, odnosno adresa; telefonski broj; faks; e-mail.

2.

Opis projekta

 

(a) opis fizičkih karakteristika projekta i uslova korišćenja zemljišta u fazi izvođenja i fazi redovnog rada;

 

(b) opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka (prirode i količina korišćenja materijala);

 

(v) procena vrste i količine očekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada projekta:

 

- zagađivanje vode;

 

- zagađivanje vazduha i zemljišta;

 

- buka, vibracija;

 

- svetlost, toplota, radijacija, itd.

3.

Prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmotrio i najvažnijih razloga za odlučivanje, vodeći pri tom računa o uticaju na životnu sredinu.

4.

Opis činilaca životne sredine za koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi riziku usled realizacije projekta uključujući:

 

(a) stanovništvo;

 

(b) fauna;

 

(v) flora;

 

(g) zemljište;

 

(d) voda;

 

(đ) vazduh;

 

(e) klimatski činioci;

 

(ž) građevine;

 

(z) nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta;

 

(i) pejzaž; kao i

 

(j) međusobni odnosi navedenih činilaca.

5.

Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu (neposrednih i posrednih, sekundarnih, kumulativnih, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih, stalnih, privremenih, pozitivnih i negativnih) do kojih može doći usled:

 

(a) postojanja projekta;

 

(b) korišćenja prirodnih resursa;

 

(v) emisija zagađujućih materija, stvaranja neugodnosti i uklanjanja otpada;

 

kao i opis metoda predviđanja korišćenih prilikom procene uticaja na životnu sredinu.

6.

Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja svakog značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu.

7.

Netehnički rezime informacija od 2 do 6.

8.

Podaci o mogućim teškoćama (tehnički nedostaci ili nepostojanje odgovarajućeg stručnog znanja i veština) na koje je naišao nosilac projekta.

 

Deo I

Karakteristike projekta

 

Red. br.

Pitanje

DA/NE

Koje karakteristike okruženja Projekata mogu biti zahvaćene uticajem i kako?

Da li posledice mogu biti značajne? Zašto?

1

2

3

4

5

1.

Da li izvođenje, rad ili prestanak rada projekta podrazumeva aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenje zemljišta, izmenu vodnih tela itd.)?

1.1

Trajnu ili privremenu promenu korišćenja zemljišta, površinskog sloja ili topografije uključujući povećanje intenziteta korišćenja?

 

 

 

1.2

Raščišćavanje postojećeg zemljišta, vegetacije ili građevina?

 

 

 

1.3

Nastanak novog vida korišćenja zemljišta?

 

 

 

1.4

Prethodni radovi, na primer bušotine, ispitivanje zemljišta?

 

 

 

1.5

Građevinski radovi?

 

 

 

1.6

Dovođenje lokacije u zadovoljavajuće stanje po prestanku projekta?

 

 

 

1.7

Privremene lokacije za građevinske radove ili stanovanje građevinskih radnika?

 

 

 

1.8

Nadzemne građevine, konstrukcije ili zemljani radovi uključujući presecanje linearnih objekata, nasipanje ili iskope?

 

 

 

1.9

Podzemni radovi uključujući rudničke radove i kopanje tunela?

 

 

 

1.10

Radovi na isušivanju zemljišta?

 

 

 

1.11

Izmuljivanje?

 

 

 

1.12

Industrijski i zanatski proizvodni procesi?

 

 

 

1.13

Objekti za skladištenje robe i materijala?

 

 

 

1.14

Objekti za tretman ili odlaganje čvrstog otpada ili tečnih efluenata?

 

 

 

1.15

Objekti za dugoročni smeštaj pogonskih radnika?

 

 

 

1.16

Novi put, železnica ili rečni transport tokom gradnje ili eksploatacije?

 

 

 

1.17

Novi put, železnica, vazdušni saobraćaj, vodni transport ili druga transportna infrastruktura, uključujući nove ili izmenjene pravce i stanice, luke, aerodrome itd.?

 

 

 

1.18

Zatvaranje ili skretanje postojećih transportnih pravaca ili infrastrukture koja vodi ka izmenama kretanja saobraćaja?

 

 

 

1.19

Nove ili skrenute prenosne linije ili cevovodi?

 

 

 

1.20

Zaprečavanje, izgradnja brana, izgradnja propusta, regulacija ili druge promene u hidrologiji vodotoka ili akvifera?

 

 

 

1.21

Prelazi preko vodotoka?

 

 

 

1.22

Crpljenje ili transfer vode iz podzemnih ili površinskih izvora?

 

 

 

1.23

Promene u vodnim telima ili na površini zemljišta koje pogađaju odvodnjavanje ili oticanje?

 

 

 

1.24

Prevoz personala ili materijala za gradnju, pogon ili potpuni prestanak?

 

 

 

1.25

Dugoročni radovi na demontaži, potpunom prestanku ili obnavljanju rada?

 

 

 

1.26

Tekuće aktivnosti tokom potpunog prestanka rada koje mogu imati uticaj na životnu sredinu?

 

 

 

1.27

Priliv ljudi u područje, privremen ili stalan?

 

 

 

1.28

Uvođenje novih životinjskih i biljnih vrsta?

 

 

 

1.29

Gubitak autohtonih vrsta ili genetske i biološke raznovrsnosti?

 

 

 

1.30

Drugo?

 

 

 

2.

Da li će postavljanje ili pogon postrojenja u okviru projekta podrazumevati korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, voda, materijali ili energija, posebno onih resursa koji su neobnovljivi ili koji se teško obnavljaju?

2.1

Zemljište, posebno neizgrađeno ili poljoprivredno?

 

 

 

2.2

Voda?

 

 

 

2.3

Minerali?

 

 

 

2.4

Kamen, šljunak, pesak?

 

 

 

2.5

Šume i korišćenje drveta?

 

 

 

2.6

Energija, uključujući električnu i tečna goriva?

 

 

 

2.7

Drugi resursi?

 

 

 

3.

Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili izazvati zabrinutost zbog postojećeg ili mogućeg rizika po ljudsko zdravlje?

3.1

Da li projekat podrazumeva korišćenje materija ili materijala koji su toksični ili opasni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu (flora, fauna, snabdevanje vodom)?

 

 

 

3.2

Da li će projekat izazvati promene u pojavi bolesti ili uticati na prenosioce bolesti (na primer, bolesti koje prenose insekti ili koje se prenose vodom)?

 

 

 

3.3

Da li će projekat uticati na blagostanje stanovništva, na primer promenom uslova života?

 

 

 

3.4

Da li postoje posebno ranjive grupe stanovnika koje mogu biti pogođene izvođenjem projekta, na primer bolnički pacijenti, stari?

 

 

 

3.5

Drugi uzroci?

 

 

 

4.

Da li će tokom izvođenja, rada ili konačnog prestanka rada nastajati čvrsti otpad?

4.1

Jalovina, deponija uklonjenog površinskog sloja ili rudnički otpad?

 

 

 

4.2

Gradski otpad (iz stanova ili komercijalni otpad)?

 

 

 

4.3

Opasan ili toksični otpad (uključujući radio-aktivni otpad)?

 

 

 

4.4

Drugi industrijski procesni otpad?

 

 

 

4.5

Višak proizvoda?

 

 

 

4.6

Otpadni mulj ili drugi muljevi kao rezultat tretmana efluenta?

 

 

 

4.7

Građevinski otpad ili šut?

 

 

 

4.8

Suvišak mašina i opreme?

 

 

 

4.9

Kontaminirano tlo ili drugi materijal?

 

 

 

4.10

Poljoprivredni otpad?

 

 

 

4.11

Druga vrsta otpada?

 

 

 

5.

Da li izvođenje projekta podrazumeva ispuštanje zagađujućih materija ili bilo kojih opasnih, toksičnih ili neprijatnih materija u vazduh?

5.1

Emisije iz stacionarnih ili mobilnih izvora za sagorevanje fosilnih goriva?

 

 

 

5.2

Emisije iz proizvodnih procesa?

 

 

 

5.3

Emisije iz materijala kojima se rukuje uključujući skladištenje i transport?

 

 

 

5.4

Emisije iz građevinskih aktivnosti uključujući postrojenja i opremu?

 

 

 

5.5

Prašina ili neprijatni mirisi koji nastaju rukovanjem materijalima uključujući građevinske materijale, kanalizaciju i otpad?

 

 

 

5.6

Emisije zbog spaljivanja otpada?

 

 

 

5.7

Emisije zbog spaljivanja otpada na otvorenom prostoru (na primer, isečeni materijal, građevinski ostaci)?

 

 

 

5.8

Emisije iz drugih izvora?

 

 

 

6.

Da li izvođenje projekta podrazumeva prouzrokovanje buke i vibracija ili ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?

6.1

Zbog rada opreme, na primer mašina, ventilacionih postrojenja, drobilica?

 

 

 

6.2

Iz industrijskih ili sličnih procesa?

 

 

 

6.3

Zbog građevinskih radova i uklanjanja građevinskih i drugih objekata?

 

 

 

6.4

Od eksplozija ili pobijanja šipova?

 

 

 

6.5

Od građevinskog ili pogonskog saobraćaja?

 

 

 

6.6

Iz sistema za osvetljenje ili sistema za hlađenje?

 

 

 

6.7

Iz izvora elektromagnetnog zračenja (podrazumevaju se efekti na najbližu osetljivu opremu kao i na ljude)?

 

 

 

6.8

Iz drugih izvora?

 

 

 

7.

Da li izvođenje projekta vodi riziku zagađenja zemljišta ili voda zbog ispuštanja zagađujućih materija na tlo ili u kanalizaciju, površinske i podzemne vode?

7.1

Zbog rukovanja, skladištenja, korišćenja ili curenja opasnih ili toksičnih materija?

 

 

 

7.2

Zbog ispuštanja kanalizacije ili drugih fluenata (tretiranih ili netretiranih) u vodu ili u zemljište?

 

 

 

7.3

Taloženjem zagađujućih materija ispuštenih u vazduh, u zemljište ili u vodu?

 

 

 

7.4

Iz drugih izvora?

 

 

 

7.5

Postoji li dugoročni rizik zbog zagađujućih materija u životnoj sredini iz ovih izvora?

 

 

 

8.

Da li tokom izvođenja i rada projekta može nastati rizik od udesa koji mogu uticati na ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?

8.1

Od eksplozija, iscurivanja, vatre itd. tokom skladištenja, rukovanja, korišćenja ili proizvodnje opasnih ili toksičnih materija?

 

 

 

8.2

Zbog razloga koji su izvan granica uobičajene zaštite životne sredine, na primer zbog propusta u sistemu kontrole zagađenja?

 

 

 

8.3

Zbog drugih razloga?

 

 

 

8.4

Zbog prirodnih nepogoda (na primer, poplave, zemljotresi, klizišta, itd.)?

 

 

 

9.

Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografiji, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?

9.1

Promene u obimu populacije, starosnom dobu, strukturi, socijalnim grupama?

 

 

 

9.2

Raseljavanje stanovnika ili rušenje kuća ili naselja ili javnih objekata u naseljima, na primer škola, bolnica, društvenih objekata?

 

 

 

9.3

Kroz doseljavanje novih stanovnika ili stvaranje novih zajednica?

 

 

 

9.4

Ispostavljanjem povećanih zahteva lokalnoj infrastrukturi ili službama, na primer stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita?

 

 

 

9.5

Otvaranje novih radnih mesta tokom gradnje ili eksploatacije ili prouzrokovanje gubitka radnih mesta sa posledicama po zaposlenost i ekonomiju?

 

 

 

9.6

Drugi uzroci?

 

 

 

10.

Da li postoje drugi faktori koje treba razmotriti, kao što je dalji razvoj koji može voditi posledicama po životnu sredinu ili kumulativni uticaj sa drugim postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji?

10.1

Da li će projekat dovesti do pritiska za daljim razvojem koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu, na primer povećano naseljavanje, nove puteve, nov razvoj pratećih industrijskih kapaciteta ili javnih službi itd.?

 

 

 

10.2

Da li će projekat dovesti do razvoja pratećih objekata, pomoćnog razvoja ili razvoja podstaknutog projektom koji može imati uticaj na životnu sredinu, na primer prateće infrastrukture (putevi, snabdevanje električnom energijom, čvrsti otpad ili tretman otpadnih voda itd.), razvoja naselja, ekstraktivne industrije, snabdevanja i dr.?

 

 

 

10.3

Da li će projekat dovesti do naknadnog korišćenja lokacije koje će imati uticaj na životnu sredinu?

 

 

 

10.4

Da li će projekat omogućiti u budućnosti razvoj po istom modelu?

 

 

 

10.5

Da li će projekat imati kumulativne efekte zbog blizine drugih postojećih ili planiranih projekata sa sličnim efektima?

 

 

 

 

Deo II

Karakteristike šireg područja na kome se planira realizacija projekta

 

Za svaku karakteristiku projekta navedenu u nastavku, treba razmotriti da li neka od nabrojanih komponenata životne sredine može biti zahvaćena uticajem projekta.

PITANJE:  

Da li postoje karakteristike životne sredine na lokaciji ili u okolini lokacije projekta koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta:

 

1) područja zaštićena međunarodnim, nacionalnim ili lokalnim propisima, zbog svojih prirodnih, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta;

 

2) druga područja važna ili osetljiva zbog svoje ekologije, na primer močvarna područja, vodotoci ili druga vodna tela, planinska područja, šume i šumsko zemljište;

 

3) područja koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste flore i faune, na primer za rast i razvoj, razmnožavanje, odmor, prezimljavanje, migraciju, koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta;

 

4) unutrašnje površinske i podzemne vode;

 

5) zaštićena prirodna dobra;

 

6) pravci ili objekti koji se koriste za javni pristup rekreacionim i drugim objektima;

 

7) saobraćajni pravci podložni zagušenjima ili koji mogu prouzrokovati probleme životnoj sredini;

 

8) područja na kojima se nalaze nepokretna kulturna dobra;

PITANJE:

Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv mnogim ljudima

PITANJE:

Da li se projekat nalazi na prethodno neizgrađenoj lokaciji, na kojoj će doći do gubitka zelenih površina

PITANJE:

Da li se na lokaciji projekta ili u okolini zemljišta koje će biti zahvaćeno uticajem projekta koristi za određene privatne ili javne namene:

 

1) kuće, bašte, druga privatna imovina;

 

2) industrija;

 

3) trgovina;

 

4) rekreacija;

 

5) javni otvoreni prostori;

 

6) javni objekti;

 

7) poljoprivreda;

 

8) šumarstvo;

 

9) turizam;

 

10) rudnici i kamenolomi, i dr.;

PITANJE:

Da li postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta na lokaciji ili u okolini koje bi moglo biti zahvaćeno uticajem projekta

PITANJE:

Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini koja su gusto naseljena, koja bi mogla biti zahvaćena uticajem projekta

PITANJE:

Da li postoje područja osetljivog korišćenja zemljišta na lokaciji ili u okolini, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta:

 

1) bolnice;

 

2) škole;

 

3) verski objekti;

 

4) javni objekti?

PITANJE:

Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini sa važnim, visoko kvalitetnim ili nedovoljnim resursima, koji bi mogli biti zahvaćeni uticajem projekta:

 

1) podzemne vode;

 

2) površinske vode;

 

3) šume;

 

4) poljoprivredno zemljište;

 

5) ribolovno područje;

 

6) turističko područje;

 

7) mineralne sirovine;

PITANJE:

Da li na lokaciji projekta ili u okolini ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj sredini, na primer tamo gde su postojeći pravni standardi životne sredine premašeni, koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta

PITANJE:

Da li postoji mogućnost da lokacija projekta bude pogođena zemljotresom, sleganjem, klizanjem, erozijom, poplavama ili ekstremnim klimatskim uslovima, kao na primer, temperaturnim razlikama, maglama, jakim vetrovima, koji mogu dovesti do toga da projekt prouzrokuje probleme životnoj sredini

PITANJE:

Da li je verovatno da će ispuštanja projekta imati posledice po kvalitet činilaca životne sredine:

 

1) klimatskih, uključujući mikroklimu i lokalne i šire klimatske uslove;

 

2) hidroloških - na primer, količine, proticaj ili nivo podzemnih voda i voda u rekama i jezerima;

 

3) pedoloških - na primer, količina, dubina, vlažnost;

 

4) geomorfoloških - na primer, stabilnost ili erozivnost;

PITANJE:

Da li je verovatno da će projekat uticati na dostupnost ili dovoljnost resursa, lokalno ili globalno:

 

1) fosilnih goriva;

 

2) voda;

 

3) mineralne sirovine, kamen, pesak, šljunak;

 

4) drvo;

 

5) drugih neobnovljivih resursa;

 

6) infrastrukturnih kapaciteta na lokaciji - voda, kanalizacija, proizvodnja i prenos električne energije, telekomunikacije, putevi odlaganja otpada, železnica;

PITANJE:

Da li postoji verovatnoća da projekat utiče na ljudsko zdravlje i blagostanje zajednice:

 

1) kvalitet ili toksičnost vazduha, vode, prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda za ljudsku potrošnju;

 

2) stopu bolesti i smrtnosti pojedinaca, zajednice ili populacije zbog izloženosti zagađenju;

 

3) pojavu ili raspoređenost prenosioca bolesti, uključujući insekte;

 

4) ugroženost pojedinaca, zajednica ili populacije bolestima;

 

5) osećanje lične sigurnosti pojedinaca;

 

6) koheziju i identitet zajednice;

 

7) kulturni identitet i zajedništvo;

 

8) prava manjina;

 

9) uslove stanovanja;

 

10) zaposlenost i kvalitet zaposlenja;

 

11) ekonomske uslove;

 

12) društvene institucije i dr.