Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I SADRŽINI I FORMI OBRASCA STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pojedinih pozicija u obrascima finansijskih izveštaja, i to:

1) Bilansa stanja;

2) Bilansa uspeha;

3) Izveštaja o ostalom rezultatu;

4) Izveštaja o tokovima gotovine;

5) Izveštaja o promenama na kapitalu;

6) Napomena uz finansijske izveštaje.

Ovim pravilnikom propisuju se i sadržina i forma obrasca Statističkog izveštaja.

Preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja, a preduzetnik koji je prestao da vodi dvojno knjigovodstvo dužan je da u roku od 60 dana o tome obavesti Agenciju.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sva pravna lica, osim na Narodnu banku Srbije, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, berze i brokersko-dilerska društava, kao i na druga pravna lica definisana Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19 - u daljem tekstu: Zakon).

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na institucije elektronskog novca, platne institucije, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i preduzetnike - zastupnike u osiguranju.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na:

1) preduzetnike koji u skladu sa Zakonom poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva;

2) druga pravna lica koja dobrovoljno primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI);

3) pravna lica i preduzetnike obveznike primene ovog pravilnika u postupku stečaja ili likvidacije;

4) ogranke i druge organizacione delove pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno;

5) stečajne mase stečajnih dužnika nad kojima je obustavljen odnosno zaključen postupak stečaja, osim ako nisu u pitanju stečajne mase banaka, društava za osiguranje, davaoca finansijskog lizinga, penzijskih fondova i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, berzi i brokersko-dilerskih društava, kao i drugih pravnih lica definisanih Zakonom.

Član 2

Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički izveštaj, kao prilozi 1, 2, 3, 4, 5 i 6, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara, osim broja akcija, zaposlenih i volontera koji se u Statističkom izveštaju iskazuju u celom broju.

U obrasce iz stava 1. ovog člana podaci se unose za tekući i za prethodni izveštajni period (poslovnu godinu). Za svaku stavku Bilansa stanja i Bilansa uspeha iskazuje se iznos za izveštajni period na koji se odnose Bilans stanja i Bilans uspeha, kao i iznos koji se odnosi na odgovarajuću stavku za prethodni izveštajni period. U slučaju kada ti iznosi nisu uporedivi i nije ih moguće učiniti uporedivim, obrazloženje za neuporedivost se obelodanjuje u Napomenama uz finansijske izveštaje.

U slučaju kada se imovina ili obaveze odnose na više od jedne stavke iz obrasca, njen odnos sa ostalim stavkama obelodanjuje se u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Član 3

U statusnoj promeni vanredne finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je prestalo da postoji.

Pravno lice koje je u toku izveštajne godine imalo statusnu promenu i kao rezultat te statusne promene je prestalo da postoji, ili je nad njim otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima, u koloni za tekuću poslovnu godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period.

Na svim obrascima vanrednih finansijskih izveštaja pravnog lica stavlja se naznaka "statusna promena", "stečaj" ili "likvidacija".

Pravno lice koje je u skladu sa Zakonom obavezno da sastavlja i dostavlja Napomene uz finansijske izveštaje, u Napomenama uz redovne godišnje finansijske izveštaje za godinu u kojoj je imalo statusnu promenu obelodanjuje informacije o učesnicima i vrsti statusne promene.

Pravno lice koje je nastalo osnivanjem posle statusne promene, prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik iz člana 4. ovog pravilnika, s tim što na obrascima finansijskih izveštaja stavlja naznaku "novo osnivanje".

Član 4

Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik prikazuje podatke o poslovanju u izveštajnoj poslovnoj godini u periodu koji je kraći od kalendarske godine ili je najviše jednak kalendarskoj godini, ali ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne poslovne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj poslovnoj godini. Na svim propisanim obrascima finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik stavlja naznaku "novoosnovani".

Na način iz stava 1. ovog člana postupa i preduzetnik koji je u toku izveštajne poslovne godine počeo da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Član 5

Matično pravno lice dostavlja sve propisane obrasce finansijskih izveštaja i na njima stavlja naznaku "konsolidovani".

Matično pravno lice prikazuje konsolidovane podatke za izveštajnu i prethodnu poslovnu godinu.

Pravno lice koje je postalo matično u izveštajnoj poslovnoj godini konsolidovane podatke dostavlja kao novoosnovano pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu na svim obrascima stavlja naznaku "novokonsolidovani".

II SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU BILANS STANJA

Član 6

U obrascu Bilans stanja pravno lice, odnosno preduzetnik iskazuje podatke u kolonama od 5 do 7, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

Mikro pravna lica, kao i preduzetnici koji su razvrstani u kategoriju mikro pravnih lica, koji za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju podzakonski akt iz člana 26. stav 1. Zakona, u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

Podaci u obrascu Bilans stanja iskazuju se u neto iznosu (po sadašnjoj vrednosti na datum bilansa), tako što se bruto iznosi iskazani na osnovnim računima glavne knjige, koriguju za iznose ispravke vrednosti i obezvređenja koji su iskazani na pripadajućim korektivnim računima osnovnih računa na datum bilansa.

U Bilansu stanja u koloni 5 iskazuju se podaci na kraju tekućeg izveštajnog perioda, u koloni 6 podaci na kraju prethodnog izveštajnog perioda (koji je isti kao početak tekućeg izveštajnog perioda) i u koloni 7 podaci na početku najranijeg uporednog izveštajnog perioda (početno stanje prethodnog izveštajnog perioda). Podaci u koloni 7 iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene promenjene ili nove računovodstvene politike ili retrospektivnog preračunavanja stavki u finansijskim izveštajima, ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.

Za izveštajni period za koji se sastavlja finansijski izveštaj, podaci se unose u kolonu 5 aktive i u kolonu 5 pasive.

Ako su podaci iz prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolone 6 i 7 aktive i kolone 6 i 7 pasive prethodne godine unose se tako korigovani podaci.

Pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka likvidacije ili postupka stečaja - pod oznakom AOP 0001 do 0060 u aktivi i AOP 0401 do 0457 u pasivi unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa i računa označenih u koloni 1 ovog obrasca.

Podaci pod oznakom AOP 0411 pod nazivom "VIII. Učešće bez prava kontrole", popunjavaju se samo u konsolidovanom bilansu stanja.

III SADRŽINA POZICIJA U OBRASCIMA BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

Član 7

Rezultate poslovanja pravna lica, odnosno preduzetnici prikazuju u dva posebna izveštaja: Bilans uspeha i Izveštaj o ostalom rezultatu.

1. Bilans uspeha

Član 8

U obrascu Bilans uspeha pravna lica, odnosno preduzetnici iskazuju podatke u kolonama 5 i 6, na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

Mikro pravna lica, kao i preduzetnici koji su razvrstani u kategoriju mikro pravnih lica, koji za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju podzakonski akt iz člana 26. stav 1. Zakona, u obrascu Bilans uspeha iskazuju skraćeni obim podataka samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima.

U obrazac Bilans uspeha pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, kao i pri nastanku statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka likvidacije ili postupka stečaja unose se sledeći podaci:

1) poslovni prihodi i poslovni rashodi - podaci se unose pod oznakama AOP 1001 do 1024;

2) poslovni dobitak i poslovni gubitak - podaci se unose pod oznakama AOP 1025, odnosno AOP 1026;

3) finansijski prihodi i finansijski rashodi - podaci se unose pod oznakama AOP 1027 do AOP 1036;

4) dobitak iz finansiranja i gubitak iz finansiranja - podaci se unose pod oznakama AOP 1037, odnosno AOP 1038;

5) prihodi i rashodi od usklađivanja vrednosti finansijske imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz Bilans uspeha - podaci se unose pod oznakama AOP 1039 i AOP 1040;

6) ostali prihodi i ostali rashodi - podaci se unose pod oznakama AOP 1041 i AOP 1042;

7) ukupni prihodi i ukupni rashodi - podaci se unose pod oznakama AOP 1043 i AOP 1044;

8) rezultat (dobitak ili gubitak) pre oporezivanja - podaci se unose pod oznakama AOP 1045, odnosno AOP 1046;

9) neto dobitak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, promena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih perioda - podaci se unose pod oznakama AOP 1047 i AOP 1048;

10) iznos poreskog rashoda perioda, iznos odloženih poreskih rashoda perioda i iznos odloženih poreskih prihoda perioda - podaci se unose pod oznakama AOP 1051 do AOP 1053;

11) isplaćena lična primanja poslodavca - podaci se unose pod oznakom AOP 1054;

12) neto dobitak i neto gubitak - podaci se unose pod oznakama AOP 1055, odnosno AOP 1056.

Pod oznakom AOP 1057 ovog obrasca unosi se iznos dela neto dobitka sa AOP 1055 koji pripada učešćima bez prava kontrole, a pod oznakom AOP 1058 iznos dela neto dobitka iskazanog sa AOP 1055 koji pripada matičnom pravnom licu.

Pod oznakom AOP 1059 ovog obrasca unosi se iznos dela neto gubitka sa AOP 1056 koji pripada učešćima bez prava kontrole, a pod oznakom AOP 1060 iznos dela neto gubitka iskazanog sa AOP 1056 koji pripada matičnom pravnom licu.

Podaci pod oznakom AOP 1057 do AOP 1060 unose se samo u konsolidovani Bilans uspeha.

Pod oznakom AOP 1061 ovog obrasca unosi se iznos osnovne zarade po akciji.

Pod oznakom AOP 1062 ovog obrasca unosi se iznos umanjene (razvodnjene) zarade po akciji.

Podatke pod oznakama AOP 1061 i AOP 1062 unose samo pravna lica sa akcijskim kapitalom.

Podaci se sa odgovarajućih računa označenih u koloni 1 unose tako što se u kolonu 6 (prethodna godina) unose podaci iz obračuna odgovarajućeg perioda prethodne godine, reklasifikovani u skladu sa strukturom podataka za tekući period, dok se za tekuću godinu, u kolonu 5, podaci unose sa računa na kraju perioda za koji se obračun sastavlja.

Ako su podaci prethodne godine korigovani u skladu sa propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

2. Izveštaj o ostalom rezultatu

Član 9

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu iskazuju se komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka, kao i ukupan sveobuhvatni dobitak ili gubitak.

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu, pravno lice, odnosno preduzetnik unosi podatke u kolone 5 i 6, prema sadržini grupa računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

U ovaj obrazac, pri izradi godišnjeg finansijskog izveštaja, unose se sledeći podaci:

1) pod oznakom AOP 2001 i AOP 2002 iskazuje se neto dobitak ili neto gubitak iz Bilansa uspeha sa oznaka AOP 1055 i AOP 1056;

2) pod oznakom AOP 2003 do AOP 2008 unose se promene stanja, povećanje, odnosno smanjenja stanja na računima 330, 331 i 333 - pri utvrđivanju iznosa promene ne uzimaju se u obzir promene na ovim računima koje su posledica ukidanja rezervisanja, odnosno nerealizovanih dobitaka i gubitaka u korist računa neraspoređenog dobitka (ukidanja po osnovu rashodovanja i prodaje sredstva, po osnovu obračuna amortizacije i dr.);

3) pod oznakom AOP 2009 do AOP 2018 unose se promene stanja, povećanje, odnosno smanjenje stanja na računima 332, 334, 335, 336 i 337 - pri utvrđivanju iznosa promene uzimaju se u obzir i promene na ovim računima koje su posledica preklasifikacije (prenošenja nerealizovanih dobitaka ili gubitaka na račune prihoda ili rashoda, na primer, po osnovu prestanka priznavanja ovih sredstava);

4) pod oznakama AOP 2019 i 2020 iskazuje se ostali bruto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda;

5) pod oznakom AOP 2021 iskazuje se odloženi poreski rashod obračunat na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak;

6) pod oznakom AOP 2022 iskazuje se odloženi poreski prihod obračunat na ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak;

7) pod oznakom AOP 2023 i AOP 2024 iskazuju se neto ostali sveobuhvatni dobitak i neto ostali sveobuhvatni gubitak;

8) pod oznakama AOP 2025 i 2026 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak perioda kao zbir neto dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 2001 i 2002 i neto ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka sa oznaka AOP 2023 i 2024;

9) pod oznakama AOP 2028, odnosno AOP 2029 iskazuje se ukupan neto sveobuhvatni dobitak ili gubitak pripisan matičnom pravnom licu, odnosno učešćima bez prava kontrole.

Komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka i gubitka pod oznakama AOP 2003 do AOP 2018 ovog obrasca, iskazuju se pojedinačno u bruto iznosu.

Podaci pod oznakom AOP 2028 i AOP 2029 unose se samo u konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu.

IV SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Član 10

U obrascu Izveštaj o tokovima gotovine, pravno lice, odnosno preduzetnik unosi podatke u kolone 3 i 4, prema sadržini i opisu pozicija označenih u koloni 1 tog obrasca.

Pod tokovima gotovine (novčanim tokovima), u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko tih računa.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika ne smatra se tokom gotovine.

Iznos priliva i odliva gotovine može se utvrditi na osnovu evidencije o prilivima i odlivima u blagajni, na poslovnim računima i deviznom računu ili sa odgovarajućih računa Bilansa stanja, Bilansa uspeha i grupa računa i računa u knjigovodstvu pravnih lica, odnosno preduzetnika.

Pri sastavljanju obrasca Izveštaj o tokovima gotovine, u kolonu 4 unose se podaci odgovarajućeg perioda prethodne godine, a za tekuću godinu podaci se unose u kolonu 3.

1. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Član 11

Pod oznakom AOP 3001 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakom AOP 3002 do AOP 3005.

Pod oznakom AOP 3002 - Prodaja i primljeni avansi u zemlji, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca u zemlji u toku obračunskog perioda i primljeni avansi od dobavljača u zemlji.

Pod oznakom AOP 3003 - Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih potraživanja od kupaca iz inostranstva u toku obračunskog perioda i primljeni avansi od dobavljača iz inostranstva.

Pod oznakom AOP 3004 - Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti, iskazuju se podaci o prilivu gotovine po osnovu naplaćenih zateznih i ugovornih kamata po osnovu potraživanja od kupaca i druge naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 3005 - Ostali prilivi iz redovnog poslovanja, iskazuju se podaci o prilivu gotovine od državnih organa po osnovu premija, subvencija, dotacija i sl, po osnovu naplate prihoda od zakupnina, članarina i ostalih poslovnih prihoda, kao i naplate potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja.

Član 12

Pod oznakom AOP 3006 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 3007 do AOP 3014.

Pod oznakom AOP 3007 - Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji, iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima u zemlji za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima u zemlji za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga.

Pod oznakom AOP 3008 - Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu, iskazuju se iznosi izvršenih isplata dobavljačima u inostranstvu za nabavke sirovina i materijala i drugih troškova poslovanja u toku obračunskog perioda, kao i iznosi plaćenih avansa dobavljačima za buduće nabavke materijala, robe, energije i usluga.

Pod oznakom AOP 3009 - Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi, iskazuju se iznosi isplaćenih bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3010 - Plaćene kamate u zemlji, iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u zemlji u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3011 - Plaćene kamate u inostranstvu, iskazuju se sva plaćanja po osnovu kamata u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3012 - Porez na dobitak, iskazuju se iznosi plaćenih akontacija poreza na dobitak u toku obračunskog perioda i po konačnom obračunu za prethodnu godinu, umanjeni za izvršene povraćaje u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3013 - Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda, iskazuju se iznosi isplata u toku obračunskog perioda po osnovu akciza, poreza na dodatu vrednost i ostalih poreza, carina i drugih dažbina.

Pod oznakom AOP 3014 - Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti, iskazuju se odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti za koje u ovom obrascu nije predviđena posebna pozicija (kao što su odlivi za date donacije, subvencije i dr.).

Član 13

Pod oznakom AOP 3015 - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3001 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 3006 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Pod oznakom AOP 3016 - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3006 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti i AOP 3001 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti.

2. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Član 14

Pod oznakom AOP 3017 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakama AOP 3018 do AOP 3022.

Pod oznakom AOP 3018 - Prodaja akcija i udela, iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje akcija i udela.

Pod oznakom AOP 3019 - Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos primljene gotovine od prodaje nematerijalne imovine, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3020 - Ostali finansijski plasmani, iskazuje se iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana.

Pod oznakom AOP 3021 - Primljene kamate iz aktivnosti investiranja, iskazuje se iznos gotovine po osnovu naplaćenih kamata u toku obračunskog perioda iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 3022 - Primljene dividende, iskazuje se iznos primljene gotovine po ovom osnovu u toku obračunskog perioda.

Član 15

Pod oznakom AOP 3023 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti investiranja sa pozicija pod oznakom AOP 3024 do AOP 3026.

Pod oznakom AOP 3024 - Kupovina akcija i udela, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu sticanja akcija i udela.

Pod oznakom AOP 3025 - Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu pribavljanja nematerijalne imovine, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u toku obračunskog perioda.

Pod oznakom AOP 3026 - Ostali finansijski plasmani, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu kupovine dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana.

Član 16

Pod oznakom AOP 3027 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 3017 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 3023 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

Pod oznakom AOP 3028 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja, iskazuje se razlika između pozicije pod oznakom AOP 3023 - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja i AOP 3017 - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja.

3. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Član 17

Pod oznakom AOP 3029 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom prilivu gotovine sa pozicija pod oznakama AOP 3030 do AOP 3036.

Pod oznakom AOP 3030 - Uvećanje osnovnog kapitala, iskazuju se iznosi priliva gotovine po osnovu uplate akcija i drugih trajnih udela u osnovni kapital pravnih lica, odnosno preduzetnika.

Pod oznakom AOP 3031 i AOP 3032 - Dugoročni krediti, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu.

Pod oznakom AOP 3033 i 3034 - Kratkoročni krediti, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu kratkoročnih kredita u zemlji i inostranstvu.

Pod oznakom AOP 3035 - Ostale dugoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih dugoročnih obaveza pravnih lica, odnosno preduzetnika.

Pod oznakom AOP 3036 - Ostale kratkoročne obaveze, iskazuje se iznos priliva gotovine po osnovu ostalih kratkoročnih obaveza pravnih lica, odnosno preduzetnika.

Član 18

Pod oznakom AOP 3037 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja, upisuje se podatak o ukupnom odlivu gotovine iz aktivnosti finansiranja sa pozicija pod oznakom AOP 3038 do AOP 3045.

Pod oznakom AOP 3038 - Otkup sopstvenih akcija i udela, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda za otkup sopstvenih akcija i udela.

Pod oznakom AOP 3039 - Dugoročni krediti u zemlji iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate dugoročnih kredita u zemlji.

Pod oznakom AOP 3040 - Dugoročni krediti u inostranstvu iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate dugoročnih kredita u inostranstvu.

Pod oznakom AOP 3041 - Kratkoročni krediti u zemlji iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate kratkoročnih kredita u zemlji.

Pod oznakom AOP 3042 - Kratkoročni krediti u inostranstvu iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate kratkoročnih kredita inostranstvu.

Pod oznakom AOP 3043 - Ostale obaveze, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu otplate drugih obaveza.

Pod oznakom AOP 3044 - Finansijski lizing, iskazuje se iznos odliva gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu plaćanja za sredstva uzeta u finansijski lizing.

Pod oznakom AOP 3045 - Isplaćene dividende, iskazuje se iznos odliva gotovine po osnovu dividendi u toku obračunskog perioda.

Član 19

Pod oznakom AOP 3046 - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3029 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 3037 Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

Pod oznakom AOP 3047 - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja, iskazuje se razlika između pozicija pod oznakom AOP 3037 - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja i AOP 3029 - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

4. Zaključivanje izveštaja o tokovima gotovine

Član 20

Pod oznakom AOP 3048 - Svega priliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 3001, AOP 3017 i AOP 3029.

Pod oznakom AOP 3049 - Svega odliv gotovine, iskazuje se zbir iznosa na pozicijama AOP 3006, AOP 3023 i AOP 3037.

Pod oznakom AOP 3050 - Neto priliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 3048 i AOP 3049.

Pod oznakom AOP 3051 - Neto odliv gotovine, iskazuje se razlika između iznosa na pozicijama AOP 3049 i AOP 3048.

Pod oznakom AOP 3052 - Gotovina na početku obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na dan 1. januara prethodne i tekuće godine.

Pod oznakom AOP 3053 - Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih pozitivnih kursnih razlika na datum bilansa.

Pod oznakom AOP 3054 - Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine, iskazuje se iznos realizovanih negativnih kursnih razlika na datum bilansa.

Pod oznakom AOP 3055 - Gotovina na kraju obračunskog perioda, iskazuje se iznos gotovine na kraju obračunskog perioda AOP (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054).

V SADRŽINA POZICIJA U OBRASCU IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Član 21

Na poziciji br. 1. pod oznakom AOP 4001 iskazuje se stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni i ostali kapital, bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4010 iskazuje se stanje na računu 309 - Ostali osnovni kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4019 iskazuje se stanje na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4028 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4037 iskazuje se stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4046 iskazuje se stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4055 iskazuje se stanje na grupi računa 35 - Gubitak, na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4064 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4073 iskazuje se ukupno stanje kapitala na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 1. pod oznakom AOP 4082 iskazuje se gubitak iznad visine kapitala na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Član 22

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4002 iskazuje se neto promena stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital, bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4011 iskazuje se neto promena stanja na računu 309 - Ostali osnovni kapital po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4020 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4029 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4038 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4047 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4056 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 35 - Gubitak, po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4065 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4074 iskazuje se ukupne neto promene stanja kapitala po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Na poziciji 2. pod oznakom AOP 4083 iskazuje se neto promene stanja gubitka iznad visine kapitala po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koja je izvršena u prethodnom izveštajnom periodu.

Član 23

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4003 iskazuje se korigovano početno stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4012 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 309 - Ostali osnovni kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4021 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4030 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4039 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4048 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4057 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 35 - Gubitak, na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4066 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4075 iskazuje se ukupno korigovano početno stanje kapitala na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 3. pod oznakom AOP 4084 iskazuje se korigovano početno stanje gubitka iznad visine kapitala na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Član 24

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4004 iskazuje se neto promena stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4013 iskazuje se neto promena stanja na računu 309 - Ostali osnovni kapital u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4022 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4031 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4040 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4049 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak u prethodnom izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4058 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 35 - Gubitak, u prethodnom izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4067 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4076 iskazuje se ukupna neto promena stanja kapitala u prethodnoj godini po svim osnovama, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Na poziciji 4. pod oznakom AOP 4085 iskazuje se promena stanja gubitka iznad visine kapitala, izuzev promene po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i efekata promene računovodstvenih politika koje je izvršeno na početku tekućeg izveštajnog perioda a odnosi se na prethodni izveštajni period.

Član 25

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4005 iskazuje se stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4014 iskazuje se stanje na računu 309 - Ostali kapital na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4023 iskazuje se stanje na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4032 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4041 iskazuje se stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4050 iskazuje se stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4059 iskazuje se stanje na grupi računa 35 - Gubitak, na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4068 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4077 iskazuje se ukupno stanje datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 5. pod oznakom AOP 4086 iskazuje se stanje gubitka iznad visine kapitala na datum bilansa prethodnog izveštajnog perioda.

Član 26

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4006 iskazuje se neto promena stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4015 iskazuje se neto promena stanja na računu 309 - Ostali osnovni kapital po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4024 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4033 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4042 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4051 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4060 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 35 - Gubitak, po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4069 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4078 iskazuje se ukupna neto promena stanja kapitala po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Na poziciji 6. pod oznakom AOP 4087 iskazuje se promena stanja gubitka iznad visine kapitala po osnovu retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika koja je izvršena u tekućem izveštajnom periodu.

Član 27

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4007 iskazuje se korigovano početno stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4016 iskazuje se korigovano početno stanje na računu 309 - Ostali osnovni kapital na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4025 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4034 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4043 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4052 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4061 iskazuje se korigovano početno stanje na grupi računa 35 - Gubitak, na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4070 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4079 iskazuje se ukupno korigovano početno stanje kapitala na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 7. pod oznakom AOP 4088 iskazuje se korigovano početno stanje gubitka iznad visine kapitala na dan početka tekućeg izveštajnog perioda.

Član 28

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4008 iskazuje se neto promena stanja na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4017 iskazuje se neto promena stanja na računu 309 - Ostali osnovni kapital u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4026 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4035 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4044 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4053 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4062 iskazuje se neto promena stanja na grupi računa 35 - Gubitak, u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4071 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4080 iskazuje se ukupna neto promena stanja kapitala u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Na poziciji 8. pod oznakom AOP 4089 iskazuje se ukupna promena stanja gubitka iznad visine kapitala u tekućem izveštajnom periodu po svim osnovama, izuzev promene u početnom stanju po osnovu ispravke materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika.

Član 29

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4009 iskazuje se stanje na računima osnovnog kapitala (grupa računa 30 - Osnovni kapital bez računa 306 - Emisiona premija i računa 309 - Ostali osnovni kapital) na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4018 iskazuje se stanje na računu 309 - Ostali kapital na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4027 iskazuje se stanje na grupi računa 31 - Upisani a neuplaćeni kapital na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4036 iskazuje se stanje na računima 306 - Emisiona premija, 321 - Zakonske rezerve, 322 - Statutarne i druge rezerve i 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital na dan početka prethodnog izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4045 iskazuje se stanje na grupi računa 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4054 iskazuje se stanje na grupi računa 34 - Neraspoređeni dobitak na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4063 iskazuje se stanje na grupi računa 35 - Gubitak, na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4072 popunjavaju se podaci samo u konsolidovanom izveštaju o promenama na kapitalu.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4081 iskazuje se ukupno stanje kapitala na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

Na poziciji 9. pod oznakom AOP 4090 iskazuje se ukupno stanje gubitka iznad visine kapitala na datum bilansa tekućeg izveštajnog perioda.

VI NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. Opšte informacije

Član 30

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opise i/ili detaljnije raščlanjavanje iznosa prikazanih u obrascima Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Izveštaja o ostalom rezultatu, Izveštaja o tokovima gotovine i Izveštaja o promenama na kapitalu i dodatne informacije koje nisu prikazane u navedenim finansijskim izveštajima, a zahtevaju se u skladu sa:

1) MSFI;

2) MSFI za MSP;

3) podzakonskim aktom kojim se reguliše način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica; ili

4) ovim pravilnikom.

Ukoliko se neka informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodanjuje kao rezultat zahteva ovog pravilnika, a isti takav zahtev postoji i u MSFI, odnosno MSFI za MSP, odnosno u podzakonskom aktu kojim se reguliše način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, pravno lice, odnosno preduzetnik ne iskazuje ponovo takvu informaciju, odnosno informacija se obelodanjuje samo jednom.

Obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje se numerišu i u obrascima iz stava 1. ovog člana (Bilans stanja, Bilans uspeha i Izveštaj o ostalom rezultatu) se navodi redni broj pod kojim je informacija napisana u Napomenama uz finansijske izveštaje. Za prikazivanje rednog broja Napomena uz finansijske izveštaje koriste se arapski brojevi, prema redosledu prikazivanja podataka u finansijskom izveštaju, i to maksimalno 50 karaktera koji se unose u obrasce finansijskog izveštaja.

U Napomenama uz finansijske izveštaje svi obveznici primene ovog pravilnika, koji su u skladu sa Zakonom obavezni da sastavljaju i dostavljaju Napomene uz finansijske izveštaje, obelodanjuju sledeće informacije:

1) opšte informacije o pravnom licu, odnosno preduzetniku (sedište, pravna forma, opis prirode poslovanja i glavnih aktivnosti, naziv matičnog pravnog lica i krajnjeg vlasnika matičnog pravnog lica, podatak o prosečnom broju zaposlenih u toku izveštajnog perioda, na bazi stanja krajem svakog meseca);

2) informaciju o usaglašenosti sa nacionalnim propisima i MSFI, odnosno MSFI za MSP;

3) informaciju o korekciji početnog stanja po osnovu greške i promena računovodstvenih politika;

4) informaciju o primenjenim osnovama za vrednovanje pozicija prilikom izrade finansijskog izveštaja;

5) informaciju o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje;

6) za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva vrednovana primenom modela revalorizacije, odnosno modela fer vrednosti:

(1) promene revalorizacione rezerve u izveštajnom periodu, uz objašnjenje poreskog tretmana sadržanih stavki;

(2) knjigovodstvenu vrednost u Bilansu stanja koja bi se priznala da osnovna sredstva nisu bila revalorizovana;

7) za finansijske instrumente i ostalu imovinu koji se naknadno vrednuju po fer vrednosti:

(1) značajne pretpostavke koje su služile kao osnova za načine i tehnike vrednovanja u slučaju kada su fer vrednosti određene nekom od dozvoljenih metoda procene;

(2) za svaku kategoriju finansijskih instrumenata ili imovine koja nije finansijski instrument, fer vrednost, promene vrednosti koje su direktno uključene u Bilans uspeha, kao i promene uključene u nerealizovane dobitke ili gubitke u okviru kapitala;

(3) za svaku kategoriju derivatnih finansijskih instrumenata podatak o visini i prirodi instrumenata, uključujući značajne rokove i uslove koji mogu uticati na iznos, vreme i sigurnost budućih novčanih tokova;

(4) tabelu koja prikazuje kretanja revalorizacionih rezervi i nerealizovanih dobitaka i gubitaka tokom izveštajnog perioda, odnosno stanje na početku i na kraju perioda;

8) informacije o stavkama koje nisu prikazane u izveštajima iz stava 1. ovog člana, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odnosno preduzetnika uključujući i ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja, kao i naznaku prirode i oblika svih datih materijalno značajnih garancija (obaveze koje se odnose na penzije i povezana pravna lica ili pravna lica povezana udelom obelodanjuju se odvojeno od drugih obaveza iste prirode);

9) iznos zajmova datih zaposlenima, članovima organa upravljanja i nadzora, sa naznakama kamatnih stopa, i uslova, i svih otplaćenih i otpisanih iznosa, kao i obaveza prema zaposlenima utvrđenih internim aktom u njihovu korist, naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju obaveza;

10) iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda koji su po svom iznosu i prirodi materijalno značajni sa odvojenim iskazivanjem tih stavki ostvarenih iz odnosa sa povezanim licima;

11) iznose obaveza koje dospevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja u vezi sa garancijama (zalogama, hipotekama) koje je pravno lice, odnosno preduzetnik dalo uz naznaku prirode i oblika garancija.

2. Dodatna obelodanjivanja za srednja pravna lica i društva od javnog interesa

Član 31

Srednja pravna lica, kao i preduzetnici koji su razvrstani u srednja kao i sva društva od javnog interesa u Napomenama uz finansijske izveštaje, osim informacija koje se zahtevaju odredbama člana 30. stav 4. ovog pravilnika, obelodanjuju i sledeće informacije:

1) za različite stavke stalne imovine:

(1) nabavnu cenu ili trošak proizvodnje ili, ako se koristi alternativna osnova odmeravanja, fer vrednost ili revalorizovani iznos na početku i na kraju izveštajnog perioda;

(2) nabavke, kretanja i prenosi (iz jedne kategorije u drugu kategoriju imovine) tokom izveštajnog perioda;

(3) ispravke vrednosti na početku i na kraju izveštajnog perioda;

(4) korekcije vrednosti tokom izveštajnog perioda;

(5) promene ispravki vrednosti stalne imovine tokom izveštajnog perioda po osnovu njene nabavke, prodaje i prenosa (iz jedne kategorije u drugu kategoriju imovine);

(6) u slučaju kada su troškovi pozajmljivanja kapitalizovani, iznos koji je kapitalizovan tokom izveštajnog perioda.

2) ako su nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva ili obrtna sredstva predmet ispravke vrednosti samo za potrebe oporezivanja, iznos ispravki kao i razlozi zbog kojih su izvršene;

3) ako se finansijski instrumenti odmeravaju po nabavnoj ceni ili u visini izdataka pribavljanja:

(1) za svaku kategoriju derivatnih finansijskih instrumenata:

- fer vrednost instrumenata, ako se ista može odrediti bilo kojim od primenljivih metoda;

- informacije o opsegu i prirodi instrumenata;

(2) za dugoročna finansijska sredstva koja se vrednuju po iznosu većem od njihove fer vrednosti:

- knjigovodstvenu vrednost i fer vrednost pojedinih finansijskih sredstava ili odgovarajuće grupe finansijskih sredstava;

- razlozi zbog kojih nije vršeno umanjenje knjigovodstvene vrednosti finansijskih sredstava, uključujući prirodu dokaza na kojima se zasniva očekivanje naplate njihove knjigovodstvene vrednosti;

4) iznos naknada odobrenih za tekući izveštajni period članovima organa upravljanja i nadzora povodom njihove odgovornosti i sve obaveze koje proističu ili koje su dogovorene u vezi sa penzijama za bivše članove tih tela, uz naznaku ukupnog iznosa za svako telo ponaosob. Pravno lice samostalno odlučuje da li će obelodaniti ove podatke (razlog za neobelodanjivanje može da bude procena da bi se takvim obelodanjivanjem stavilo javnosti na finansijsko stanje određenog člana takvog tela, a takva situacija bi npr. nastupila ako je samo jedno lice član nekog organa ili tela);

5) prosečan broj zaposlenih tokom izveštajnog perioda raščlanjen po kategorijama, i ako to nije posebno obelodanjeno u Bilansu uspeha, troškovi zarada i naknada zaposlenih koji se odnose na izveštajni period, raščlanjeni na zarade, naknade, poreze i troškove obaveznog socijalnog osiguranja;

6) iznos odloženih poreskih sredstava ili obaveza i odloženog poreskog prihoda ili rashoda, na početku i na kraju izveštajnog perioda, kao i promene tih pozicija u toku izveštajnog perioda;

7) naziv i sedište svakog pravnog lica u kojem pravno lice, odnosno preduzetnik, direktno ili indirektno poseduje udeo, iskazujući učešće u kapitalu, iznos kapitala i rezervi i dobitak ili gubitak poslednjeg izveštajnog perioda predmetnog pravnog lica, a za koje su usvojeni finansijski izveštaji. Pravno lice, odnosno preduzetnik ne mora da obelodani ove informacije kada bi njihovo obelodanjivanje nanelo značajnu štetu licima na koje se informacije odnose, s tim da je dužno da u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodani informaciju da je iskoristilo pravo da ne obelodani ove informacije. Pravno lice nije dužno da prezentuje ove informacije za pravna lica koja su za njega zavisna i koja je uključilo u konsolidovane finansijske izveštaje koje sastavlja, kao i za pravna lica za koja je učešće u kapitalu vrednovalo metodom udela;

8) broj i nominalnu vrednost ili, ako ne postoji nominalna vrednost, knjigovodstvenu vrednost akcija upisanih tokom izveštajnog perioda;

9) u slučaju kada postoji više klasa akcija broj i nominalnu vrednost, ili ako ne postoji nominalna vrednost, knjigovodstvenu vrednost svake klase akcija;

10) postojanje bilo kakvih potvrda o učešću, konvertibilnih obaveznica, jemstava, opcija ili sličnih hartija od vrednosti ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju;

11) naziv, sedište i pravni oblik svakog pravnog lica koje je po formi društvo sa ograničenom odgovornošću, a jedan od njegovih članova je pravno lice obveznik sastavljanja finansijskih izveštaja;

12) naziv i sedište pravnog lica koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje najveće grupe pravnih lica u kojoj pravno lice učestvuje kao zavisno pravno lice;

13) naziv i sedište pravnog lica koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje najmanje grupe pravnih lica u kojoj pravno lice učestvuje kao zavisno pravno lice i koje je takođe uključeno u grupu pravnih lica na koje se odnosi tačka 12);

14) mesto gde se mogu dobiti kopije konsolidovanih finansijskih izveštaja na koje upućuju tač. 12) i 13) ovog stava, ukoliko su dostupni;

15) predloženu raspodelu dobiti ili predloženo postupanje s gubitkom, ili, ako je to primenljivo, raspodelu dobiti ili postupanje s gubitkom;

16) prirodu i poslovnu svrhu aranžmana pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nisu uključeni u Bilans stanja i finansijski uticaj tih aranžmana na pravno lice, ukoliko su rizici ili koristi koji proističu iz tih aranžmana materijalni i u meri u kojoj je obelodanjivanje takvih rizika ili koristi neophodno za procenu njegovog finansijskog stanja;

17) prirodu i finansijski efekat značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma Bilansa stanja i koji nisu prikazani u Bilansu uspeha ili Bilansu stanja;

18) transakcije pravnog lica, odnosno preduzetnika s povezanim stranama, uključujući iznos takvih transakcija, prirodu odnosa sa povezanim stranama i druge informacije o transakcijama neophodne za razumevanje finansijskog položaja. Informacije o pojedinačnim transakcijama mogu se objediniti u skladu sa njihovom prirodom, osim kada su odvojene informacije potrebne za razumevanje efekata tih transakcija na finansijsko stanje pravnog lica. Informacije o ovim transakcijama se obelodanjuju samo ako nisu zaključene pod uobičajenim tržišnim uslovima.

3. Dodatna obelodanjivanja za društva od javnog interesa

Član 32

Društva od javnog interesa u Napomenama uz finansijske izveštaje, osim informacija koje se zahtevaju članom 30. stav 4. i članom 31. ovog pravilnika, obelodanjuju i sledeće informacije:

1) poslovni prihod raščlanjen po kategorijama aktivnosti i geografskim tržištima, ako se te kategorije i tržišta znatno razlikuju, uzimajući u obzir način na koji je organizovana prodaja proizvoda (roba) i pružanje usluga;

2) ukupan iznos naknada koje za određeni izveštajni period naplaćuje svaki samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonsku reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, i ukupan iznos naknada koje naplaćuje svaki samostalni revizor ili revizorsko društvo za druge usluge provere, za usluge poreskog savetovanja, kao i za druge usluge osim revizorskih.

Društvo od javnog interesa ne mora da obelodani informacije iz stava 1. tačka 1) ovog člana u slučaju kada bi mu njihovo obelodanjivanje nanelo značajnu štetu.

Društvo od javnog interesa je dužno da u Napomenama obelodani informaciju da je iskoristilo pravo iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko je društvo od javnog interesa uključeno u konsolidovanje ne mora da obelodani informacije iz stava 1. tačka 2) ovog člana pod uslovom da je ta informacija sadržana u konsolidovanim napomenama uz finansijske izveštaje.

4. Dodatna obelodanjivanja u konsolidovanim napomenama uz finansijske izveštaje

Član 33

U konsolidovanim napomenama uz finansijske izveštaje matično pravno lice obelodanjuje informacije zahtevane članom 30. stav 4. i čl. 31. i 32. ovog pravilnika na način koji olakšava procenu finansijskog stanja pravnih lica koja su uključena u konsolidovanje i predstavljaju ekonomsku celinu, uzimajući u obzir neophodna usklađivanja koja proističu iz posebnih obeležja konsolidovanih finansijskih izveštaja u poređenju sa redovnim pojedinačnim godišnjim finansijskim izveštajima. Matično pravno lice u konsolidovanim napomenama uz finansijske izveštaje:

1) pri obelodanjivanju transakcija između povezanih strana, ne uključuje transakcije između povezanih strana obuhvaćenih konsolidovanjem koje su eliminisane konsolidovanjem;

2) pri obelodanjivanju prosečnog broja zaposlenih tokom izveštajnog perioda, odvojeno objavljuje broj zaposlenih tokom izveštajnog perioda u privrednim društvima obuhvaćenim metodom proporcionalnog konsolidovanja;

3) pri obelodanjivanju iznosa prihoda, pozajmica i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tela, objavljuje samo iznose koje su matično pravno lice i zavisna pravna lica odobrili članovima organa upravljanja i nadzora matičnog pravnog lica.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje pored informacija zahtevanih stavom 1. ovog člana sadrže i sledeće informacije:

1) za pravna lica obuhvaćena konsolidovanjem:

(1) nazive i sedišta tih pravnih lica;

(2) udeo u kapitalu koji u tim pravnim licima, osim u matičnom pravnom licu, drže pravna lica obuhvaćena konsolidovanjem ili lica koja deluju u svoje ime a za račun tih pravnih lica;

(3) informaciju o tome po kom osnovu matično pravno lice ima kontrolu nad zavisnim pravnim licem (ova informacija se ne mora objaviti kada matično pravno licem ima većinu glasačkih prava u zavisnom pravnom licu i u slučaju kada su udeo u kapitalu i udeo u glasačkim pravima jednaki). Ove informacije se obelodanjuju za pravna lica koja su izuzeta od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja na osnovu nematerijalnosti u skladu sa odredbama člana 32. Zakona.

2) nazivi i sedišta povezanih pravnih lica uključenih u konsolidovanje primenom metode učešća, kao i učešća u njihovom kapitalu koja su u posedu pravnih lica obuhvaćenih konsolidovanjem ili lica koja deluju u svoje ime a za račun takvih pravnih lica;

3) nazivi i sedišta pravnih lica uključenih u konsolidovanje primenom metode proporcionalnog konsolidovanja, objašnjenje po kom osnovu postoji zajedničko upravljanje tim pravnim licima, kao i visinu njihovog kapitala koji drže pravna lica obuhvaćena konsolidovanjem ili lica koja deluju u svoje ime a za račun takvih pravnih lica;

4) za sva pravna lica osim onih navedenih u tač. 1), 2) i 3) ovog stava, u kojima pravna lica obuhvaćena konsolidovanjem, bilo sama ili preko lica koja deluju u svoje ime a za račun tih pravnih lica, imaju suvlasnički udeo:

(1) naziv i sedište tih pravnih lica;

(2) udeo u kapitalu koji imaju;

(3) iznos kapitala i rezervi i dobitak ili gubitak u poslednjem izveštajnom periodu tog pravnog lica za koji je usvojen finansijski izveštaj.

Pravno lice ne mora da obelodani informacije iz stava 2. ovog člana u slučaju kada bi njihovo obelodanjivanje nanelo značajnu štetu tom pravnom licu.

Pravno lice je dužno da u konsolidovanim napomenama uz finansijske izveštaje obelodani informaciju da je iskoristilo pravo iz stava 3. ovog člana.

VII SADRŽAJ STATISTIČKOG IZVEŠTAJA

Član 34

U Statističkom izveštaju, pravno lice i preduzetnik unose podatke u sve tabele od I do XIII (Prilog 6), na sve pozicije osim AOP 9125 - Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, na kojoj podatke iskazuje samo preduzetnik.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli.

Član 35

U tabelu I - OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU, pod oznakom AOP 9001 - Broj meseci poslovanja, unosi se broj meseci poslovanja u kalendarskoj godini, kao ceo broj u intervalu od 1 do 12. Novoosnovano pravno lice i preduzetnik ne popunjavaju kolonu 4.

Pod oznakom AOP 9002 - Oznaka za vlasništvo, unosi se statistička oznaka za vlasništvo prema sledećem: 1 za društveno, 2 za privatno, 3 za zadružno, 4 za mešovito (dva ili više oblika vlasništva) i 5 za državno vlasništvo. Preduzetnici unose oznaku 2.

Pod oznakom AOP 9003 - Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu, unosi se broj pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu koja imaju učešće, udele ili uloge u osnovnom kapitalu pravnog lica. Preduzetnik ne popunjava ovu poziciju.

Pod oznakom AOP 9004 - Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%, unosi se broj pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu čije učešće, udeli ili ulozi u osnovnom kapitalu pravnog lica čine 10% ili više od 10% osnovnog kapitala. Preduzetnik ne popunjava ovu poziciju.

Pod oznakom AOP 9005 - Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca, u kolonu 3 unosi se podatak utvrđen kao godišnji prosek brojčanog stanja zaposlenih na kraju svakog meseca u izveštajnoj godini, a u kolonu 4 broj zaposlenih u prethodnoj godini utvrđen na isti način. Godišnji prosek predstavlja zbir zaposlenih na kraju svakog meseca u toku obračunskog perioda, podeljen brojem meseci poslovanja. Broj zaposlenih iskazuje se kao ceo broj, bez decimala.

Pod oznakom AOP 9006 - Prosečan broj zaposlenih preko agencija i organizacija za zapošljavanje (omladinske i studentske zadruge) na osnovu stanja krajem svakog meseca, u kolonu 3 unosi se podatak utvrđen kao prosek brojčanog stanja zaposlenih na kraju svakog meseca u izveštajnoj godini, a u kolonu 4 broj zaposlenih u prethodnoj godini utvrđen na isti način. Godišnji prosek predstavlja zbir zaposlenih na kraju svakog meseca u toku obračunskog perioda, podeljen brojem meseci poslovanja. Broj zaposlenih iskazuje se kao ceo broj, bez decimala.

Pod oznakom AOP 9007 - Prosečan broj volontera na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) u kolonu 3 unosi se podatak utvrđen kao prosek brojčanog stanja volontera na kraju svakog meseca u izveštajnoj godini, a u kolonu 4 broj volontera u prethodnoj godini utvrđen na isti način. Godišnji prosek predstavlja zbir volontera na kraju svakog meseca u toku obračunskog perioda, podeljen brojem meseci poslovanja. Broj volontera iskazuje se kao ceo broj, bez decimala.

Član 36

U tabelu II - BRUTO PROMENE NEMATERIJALNE IMOVINE I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA, pod oznakama AOP 9008 do 9037 unose se podaci sa odgovarajuće grupe računa 01, 02 i 03, i to: stanje na početku godine, promene u toku godine (nabavke, povećanja, smanjenja i revalorizacije), amortizacija i obezvređenje i stanje na kraju godine, tako što se u kolonu 4 unose bruto vrednosti, u kolonu 5 ispravka vrednosti, a u kolonu 6 neto vrednosti. Podaci uneti u kolonu 6 (neto vrednosti) odgovaraju podacima iz Bilansa stanja, i to: za oznaku AOP 9008 kolona 6 = AOP 0003 kolona 6, AOP 9015 kolona 6 = AOP 0003 kolona 5, AOP 9016 i AOP 9023 kolona 6 = AOP 0009 kolona 6, AOP 9022 i AOP 9030 kolona 6 = AOP 0009 kolona 5, AOP 9031 kolona 6 = AOP 0017 kolona 6, AOP 9037 kolona 6 = AOP 0017 kolona 5.

Član 37

U tabelu III - STRUKTURA ZALIHA, pod oznakama AOP 9038 do 9043 unose se podaci sa odgovarajućih grupa računa 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Pod oznakom AOP 9044 - Svega, unosi se iznos ukupnih zaliha koji odgovara podacima unetim u Bilans stanja na oznakama AOP 0031 i AOP 0037, kolona 5 za tekuću, odnosno kolona 6 za prethodnu godinu.

Član 38

U tabelu IV - STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA, pod oznakama AOP 9045, 9047, 9049, 9051 do 9056 unosi se stanje računa 300 do 309, a pod oznakama AOP 9046, 9048 i 9050 unosi se deo koji se odnosi na iznos stranog kapitala. Pod oznakom AOP 9057 - Svega, unosi se iznos osnovnog kapitala koji odgovara podatku unetom u Bilans stanja na oznaci AOP 0402 i AOP 0404, kolona 5 za tekuću, odnosno kolona 6 za prethodnu godinu.

Član 39

U tabelu V - STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA, pod oznakama AOP 9058 i 9060 unosi se apsolutni broj običnih, odnosno prioritetnih akcija na kraju tekuće (kolona 4) i prethodne godine (kolona 5). Pod oznakama AOP 9059 i 9061 unosi se nominalna vrednost običnih, odnosno prioritetnih akcija, dobijena množenjem broja akcija i nominalne vrednosti po jednoj akciji. Pod oznakom AOP 9062 - Svega, unosi se ukupna nominalna vrednost akcija koja je jednaka iznosu akcijskog kapitala pod oznakom AOP 9045.

Član 40

U tabelu VI - STRUKTURA ISPLAĆENIH DIVIDENDI I UČEŠĆA U DOBITKU, PO SEKTORIMA, pod oznakama AOP 9063 do 9070 unosi se iznos isplaćenih dividendi (odnosno učešća u dobitku) po sektorima: privredna društva (domaća pravna lica); fizička lica; država i institucije i organizacije koje se finansiraju iz budžeta; finansijske institucije; neprofitne organizacije, fondacije i fondovi neprofitnog karaktera; strana fizička lica; strana pravna lica; evropske finansijske i razvojne institucije. Pod oznakom AOP 9071 - Svega, unosi se ukupan iznos isplaćenih dividendi koji odgovara podatku unetom u Izveštaj o tokovima gotovine na oznaci AOP 3045, kolona 3 za tekuću, odnosno kolona 4 za prethodnu godinu.

Član 41

U tabelu VII - POTRAŽIVANJA I OBAVEZE, pod oznakom AOP 9072 - Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete, unosi se ukupna vrednost odštetnih zahteva po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje u toku godine (povećanje - dugovni promet bez početnog stanja računa 226, u delu koji se odnosi na potraživanja od društava za osiguranje).

Pod oznakom AOP 9073 - Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja), unose se podaci sa grupe računa 43.

Pod oznakama AOP 9074 do 9076 - Obaveze za neto zarade i naknade zarada, porez i doprinose na zarade i naknade zarada, unosi se ukupan godišnji iznos prema obračunu zarada - povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) sa računa 450, 451 i 452.

Pod oznakom AOP 9077 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, unosi se povećanje u toku godine (potražni promet bez početnog stanja) obaveza za naknade fizičkim licima po osnovu ugovora o delu, autorstvu, privremenim i povremenim poslovima, zastupanju i posredovanju, dopunskom radu i drugih ugovora uz naknadu.

Član 42

U tabelu VIII - DRUGI TROŠKOVI I RASHODI, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9079 - Troškovi goriva i energije, unose se podaci sa računa 513.

Pod oznakom AOP 9080 - Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), unose se podaci sa računa 520.

Pod oznakom AOP 9081 - Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, unose se podaci sa računa 521.

Pod oznakom AOP 9082 - Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora, unosi se zbir stanja na računima 522 - Troškovi naknada po ugovoru o delu, 523 - Troškovi naknada po autorskim ugovorima i 525 - Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora.

Pod oznakom AOP 9083 - Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima zaključenim sa fizičkim licem, unosi se podatak sa računa 524.

Pod oznakom AOP 9084 - Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora, unosi se podatak sa računa 526.

Pod oznakom AOP 9085 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga, unosi se podatak sa računa 528.

Pod oznakom AOP 9086 do 9088 iskazuju se podaci sa računa 529, u delu koji se odnosi na naknade troškova zaposlenima, ostala davanja zaposlenima i lična primanja koja se ne smatraju zaradom - otpremnine, jubilarne nagrade, pomoć zaposlenom, stipendije i dr, kao i naknade troškova i druga davanja poslodavcima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena.

Pod oznakom AOP 9089 - Troškovi zakupnina, unosi se godišnji iznos zakupnina po osnovu ugovora o zakupu osnovnih sredstava: opreme, poslovnog, skladišnog, kancelarijskog i drugog prostora, zemljišta i sl., bez obzira na to da li je zakupodavac pravno ili fizičko lice. Ova pozicija trebalo bi da odgovara zbiru konačnog stanja računa 533 - Troškovi zakupnina i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), i dela grupe računa 54 (Troškovi amortizacije i rezervisanja) prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga.

Pod oznakom AOP 9090 - Troškovi zakupnina zemljišta, unosi se godišnji iznos zakupnine za zemljište uzeto u zakup prema ugovoru o zakupu. Ova pozicija odgovara zbiru konačnog stanja analitičkog računa u okviru računa 533 na kojem se knjiži zakupnina zemljišta pravnih lica i preduzetnika i analitičkog računa u okviru računa 525 na kojem se knjiže troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora (ugovora o zakupu kada je zakupodavac fizičko lice i dr.), u delu koji se odnosi na zakup zemljišta, i dela grupe računa 54 (Troškovi amortizacije i rezervisanja) prema godišnjem zaključku poslovnih knjiga.

Pod oznakom AOP 9097 - Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine, unosi se godišnji iznos izdataka za navedene svrhe proknjižen na računima otvorenim u okviru računa 579, i to na računima na kojima se knjiže izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene, kao i na računu na kojem se knjiže davanja u novčanom iznosu ili naturalnom obliku pravnim licima i preduzetnicima radi ublažavanja posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

Član 43

U tabelu IX RASHODI KAMATA unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9099 do AOP 9104 Kamate o kreditima i zajmovima od poslovnih banaka, kamate po osnovu finansijskog lizinga, kamate po osnovu zajmova od drugih nebankarskih entiteta i zajmodavaca, kamate po osnovu hartija od vrednosti i zatezne kamate, unosi se godišnji izdatak za navedene svrhe iskazana na računima u okviru grupe 56.

Član 44

U tabelu X - DRUGI PRIHODI, unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9110 - Prihodi od članarina, unose se prihodi od članarine poslovnih i drugih udruženja proknjiženi na računu 651.

Pod oznakom AOP 9111 - Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku, unosi se godišnji iznos prihoda po osnovu dividendi i učešća u dobitku proknjižen na računu 669. Pored navedenog, unose se i prihodi od dividendi i učešća u dobitku ostvarenom u odnosu sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima koja se evidentiraju na računima 660 i 661.

Član 45

U tabelu XI - PRIHODI OD KAMATA unose se podaci u kolone 4 i 5 prema sadržini računa označenih u koloni 1.

Pod oznakom AOP 9113 do AOP 9117 unose se prihodi od kamata po datim kreditima, po računima i depozitima u bankama i drugim finansijskim institucijama, prihodi od kamata po osnovu hartija od vrednosti zateznim i drugim kamatama evidentiranim na računu 662, kao i evidentiranim na računima 660 i 661.

Član 46

U tabelu XII - OSTALI PODACI, pod oznakom AOP 9119 - Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza), unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih akciza prema godišnjem obračunu i poreskoj prijavi.

Pod oznakom AOP 9120 - Obračunate carine i druge uvozne dažbine, unosi se ukupan godišnji iznos obračunatih carina i drugih uvoznih dažbina prema carinskoj i drugoj dokumentaciji u vezi sa uvozom.

Pod oznakom AOP 9121 - Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalne imovine, unose se državna dodeljivanja namenjena za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava (poslovni prostor i zgrade, oprema, vozila i ostalo), primljena osnovna sredstva bez naknade, kao i državna pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i druga unapređenja osnovnih sredstava. Takođe, unosi se i otpis dugova po osnovu poreza i doprinosa, kao i priliv sredstava u cilju pokrića gubitaka kumuliranih tokom više poslovnih godina. Obuhvata se i državna pomoć u cilju nadoknade štete i pokrića gubitaka nastalih kao posledica prirodnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti (deo grupe računa 64 koji se odnosi na pomoć države i njenih organa i fondova). Na ovoj poziciji unosi se ukupan (bruto) iznos novoprimljenih sredstava u toku godine po osnovu državnih dodeljivanja za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava i nematerijalne imovine. Unosi se isključivo iznos novih državnih dodeljivanja primljenih u toku godine u bruto iznosu (u slučaju da je izvršeno vremensko razgraničenje primljenih državnih dodeljivanja preko računa 495, neophodno je prikazati ukupan (bruto) iznos primljenog dodeljivanja, odnosno donacije u toku godine, a ne godišnji deo koji se prenosi sa računa 495 na račune grupe 64). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu dodeljivanja iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 9122 - Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja, unose se državna dodeljivanja u vidu premija, regresa, dodeljivanja za pokriće tekućih troškova poslovanja i poslovnih gubitaka, odnosno samo ona dodeljivanja koja su neposredno vezana za proizvodnju proizvoda i usluga i koja se primaju po osnovu količine ili vrednosti ostvarene proizvodnje.

Pod oznakom AOP 9123 - Ostala državna dodeljivanja, unose se svi prethodno nepomenuti vidovi državne pomoći u novcu ili naturi. Obuhvataju se primanja bez uslovljene namene i bez direktne veze sa proizvodnjom proizvoda i usluga, kao što su dotacije za novozaposlena lica, za zaštitu čovekove okoline i ugradnju odgovarajuće opreme, za istraživanje i razvoj, povraćaj poreskih dažbina po osnovu izvoza proizvoda i usluga i sl.

Pod oznakom AOP 9124 - Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica, unose se donacije i sva ostala bespovratna sredstva iz inostranstva primljena u toku godine u bruto iznosu (u novcu ili naturi). Obuhvataju se ne samo prihodi od uslovljenih donacija (deo grupe računa 64), već i donacije za koje ugovorom nije predviđen uslov niti namena i koje se knjiže u korist ostalih prihoda, kao i prihodi od naknada šteta od katastrofa i drugih nepredviđenih događaja (deo računa 679). Ukidanje odloženih prihoda po osnovu donacija iz prethodnih godina se isključuje.

Pod oznakom AOP 9125 - Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, unosi se deo neraspoređenog neto dobitka preduzetnika iz ranijih godina (smanjenje računa 340) koji je preduzetnik podigao u gotovini za sopstvene potrebe u toku godine. Na ovoj poziciji se upisuju i iznosi gotovine koje je preduzetnik akontaciono podigao u toku godine na ime svog neto prihoda (račun 723 - Lična primanja poslodavca).

Član 47

U tabelu XIII - BRUTO POTRAŽIVANJA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA, unose se podaci koji se odnose na stanje na kraju godine tako što se u kolonu 4 unose bruto vrednosti, u kolonu 5 ispravke vrednosti, a u kolonu 6 neto vrednosti.

Pod oznakama AOP 9127 i 9128 unose se podaci o kratkoročnim i dugoročnim kreditima i zajmovima koji su dati fizičkim licima i preduzetnicima. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu.

Pod oznakom AOP 9129 unose se podaci o prodatim proizvodima, robi i uslugama i datim avansima koji su razgraničeni i iskazani oznakama od AOP 9130 do AOP 9132. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu, s tim što je potrebno razgraničiti potraživanja (prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi) na potraživanja prema fizičkim licima i preduzetnicima, državnim organima i institucijama, i organima i institucijama lokalne samouprave.

Pod oznakom AOP 9133 unose se podaci o drugim potraživanjima koji su razgraničeni i iskazani oznakama od AOP 9134 do 9136. Na ovim pozicijama unose se podaci sa odgovarajućih računa koji su navedeni u tabelarnom pregledu, s tim što je potrebno razgraničiti druga potraživanja na potraživanja prema fizičkim licima i preduzetnicima, državnim organima i institucijama, i organima i institucijama lokalne samouprave.

Pod državnim organima i institucijama, u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se republički organi i institucije, ministarstva i republičke agencije, regulatorna tela, razvojne agencije i fondovi, državni univerziteti i fakulteti, institucije i tela od nacionalnog značaja. U državne organe i institucije ne uključuju se fondovi socijalnog osiguranja (RFPIO, RFZO, NSZ, FSOVO), kao ni državne zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, opšte i specijalne bolnice, kliničko-bolnički centri).

Pod organima i institucijama lokalne samouprave, u smislu ovog tabelarnog pregleda, podrazumevaju se pokrajinski, opštinski i gradski organi i institucije i druge organizacije i ustanove na nivou pokrajine, opštine i grada.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 95/14 i 144/14) i Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privreda društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 127/14).

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno vanredne finansijske izveštaje, primenjuju Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 95/14 i 144/14) i Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privreda društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 127/14).

Član 49

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

 

 

 

         

Sedište

 

 

 

 

         

 

BILANS STANJA

na dan _______20___. godine

-u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

P O Z I C I J A

AOP

Napomena
broj

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

Krajnje stanje ______20__.

Početno stanje
01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

 

AKTIVA

 

 

 

 

 

00

A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0001

 

 

 

 

 

B. STALNA IMOVINA
(0003 + 0009 +
0017 + 0018 + 0028)

0002

 

 

 

 

01

I. NEMATERIJALNA IMOVINA
(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)

0003

 

 

 

 

010

1. Ulaganja u razvoj

0004

 

 

 

 

011, 012 i 014

2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina

0005

 

 

 

 

013

3. Gudvil

0006

 

 

 

 

015 i 016

4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi

0007

 

 

 

 

017

5. Avansi za nematerijalnu imovinu

0008

 

 

 

 

02

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)

0009

 

 

 

 

020, 021 i 022

1. Zemljište i građevinski objekti

0010

 

 

 

 

023

2. Postrojenja i oprema

0011

 

 

 

 

024

3. Investicione nekretnine

0012

 

 

 

 

025 i 027

4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

0013

 

 

 

 

026 i 028

5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

0014

 

 

 

 

029 (deo)

6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji

0015

 

 

 

 

029 (deo)

7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu

0016

 

 

 

 

03

III. BIOLOŠKA SREDSTVA

0017

 

 

 

 

04 i 05

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)

0018

 

 

 

 

040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)

1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)

0019

 

 

 

 

040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)

2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća

0020

 

 

 

 

043, 050 (deo) i 051 (deo)

3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji

0021

 

 

 

 

044, 050 (deo), 051 (deo)

4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu

0022

 

 

 

 

045 (deo) i 053 (deo)

5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji

0023

 

 

 

 

045 (deo) i 053 (deo)

6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu

0024

 

 

 

 

046

7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)

0025

 

 

 

 

047

8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli

0026

 

 

 

 

048, 052, 054, 055 i 056

9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja

0027

 

 

 

 

28 (deo), osim 288

V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0028

 

 

 

 

288

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

0029

 

 

 

 

 

G. OBRTNA IMOVINA
(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)

0030

 

 

 

 

Klasa 1, osim grupe računa 14

I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)

0031

 

 

 

 

10

1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

0032

 

 

 

 

11 i 12

2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi

0033

 

 

 

 

13

3. Roba

0034

 

 

 

 

150, 152 i 154

4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji

0035

 

 

 

 

151, 153 i 155

5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu

0036

 

 

 

 

14

II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA

0037

 

 

 

 

20

III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)

0038

 

 

 

 

204

1. Potraživanja od kupaca u zemlji

0039

 

 

 

 

205

2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu

0040

 

 

 

 

200 i 202

3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji

0041

 

 

 

 

201 i 203

4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu

0042

 

 

 

 

206

5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje

0043

 

 

 

 

21, 22 i 27

IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
(0045 + 0046 + 0047)

0044

 

 

 

 

21, 22 osim 223 i 224, i 27

1. Ostala potraživanja

0045

 

 

 

 

223

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

0046

 

 

 

 

224

3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

0047

 

 

 

 

23

V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

 

 

 

 

230

1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica

0049

 

 

 

 

231

2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica

0050

 

 

 

 

232, 234 (deo)

3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji

0051

 

 

 

 

233, 234 (deo)

4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu

0052

 

 

 

 

235

5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

0053

 

 

 

 

236 (deo)

6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

0054

 

 

 

 

237

7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli

0055

 

 

 

 

236 (deo), 238 i 239

8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani

0056

 

 

 

 

24

VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

0057

 

 

 

 

28 (deo), osim 288

VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0058

 

 

 

 

 

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)

0059

 

 

 

 

88

Đ. VANBILANSNA AKTIVA

0060

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

 

 

A. KAPITAL
(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0

0401

 

 

 

 

30, osim 306

I. OSNOVNI KAPITAL

0402

 

 

 

 

31

II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0403

 

 

 

 

306

III. EMISIONA PREMIJA

0404

 

 

 

 

32

IV. REZERVE

0405

 

 

 

 

330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337

V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA

0406

 

 

 

 

dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA

0407

 

 

 

 

34

VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)

0408

 

 

 

 

340

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina

0409

 

 

 

 

341

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

0410

 

 

 

 

 

VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE

0411

 

 

 

 

35

IX. GUBITAK (0413 + 0414)

0412

 

 

 

 

350

1. Gubitak ranijih godina

0413

 

 

 

 

351

2. Gubitak tekuće godine

0414

 

 

 

 

 

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE
OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)

0415

 

 

 

 

40

I. DUGOROČNA REZERVISANJA
(0417+0418+0419)

0416

 

 

 

 

404

1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije
zaposlenih

0417

 

 

 

 

400

2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku

0418

 

 

 

 

40, osim 400 i 404

3. Ostala dugoročna rezervisanja

0419

 

 

 

 

41

II. DUGOROČNE OBAVEZE
(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)

0420

 

 

 

 

410

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

0421

 

 

 

 

411 (deo) i 412 (deo)

2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji

0422

 

 

 

 

411 (deo) i 412 (deo)

3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu

0423

 

 

 

 

414 i 416 (deo)

4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji

0424

 

 

 

 

415 i 416 (deo)

5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu

0425

 

 

 

 

413

6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti

0426

 

 

 

 

419

7. Ostale dugoročne obaveze

0427

 

 

 

 

49 (deo), osim 498 i 495 (deo)

III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0428

 

 

 

 

498

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

0429

 

 

 

 

495 (deo)

G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE

0430

 

 

 

 

 

D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE
(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)

0431

 

 

 

 

467

I. KRATKOROČNA REZERVISANJA

0432

 

 

 

 

42, osim 427

II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0433

 

 

 

 

420 (deo) i 421 (deo)

1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji

0434

 

 

 

 

420 (deo) i 421 (deo)

2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu

0435

 

 

 

 

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)

3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke

0436

 

 

 

 

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)

4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka

0437

 

 

 

 

423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)

5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva

0438

 

 

 

 

426

6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti

0439

 

 

 

 

428

7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata

0440

 

 

 

 

430

III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

0441

 

 

 

 

43, osim 430

IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)

0442

 

 

 

 

431 i 433

1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji

0443

 

 

 

 

432 i 434

2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu

0444

 

 

 

 

435

3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji

0445

 

 

 

 

436

4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu

0446

 

 

 

 

439 (deo)

5. Obaveze po menicama

0447

 

 

 

 

439 (deo)

6. Ostale obaveze iz poslovanja

0448

 

 

 

 

44,45,46, osim 467, 47 i 48

V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
(0450 + 0451 + 0452)

0449

 

 

 

 

44, 45 i 46 osim 467

1. Ostale kratkoročne obaveze

0450

 

 

 

 

47,48 osim 481

2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda

0451

 

 

 

 

481

3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak

0452

 

 

 

 

427

VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

0453

 

 

 

 

49 (deo) osim 498

VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0454

 

 

 

 

 

Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0

0455

 

 

 

 

 

E. UKUPNA PASIVA
(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)

0456

 

 

 

 

89

Ž. VANBILANSNA PASIVA

0457

 

 

 

 

 

U ________________________

dana __________20____ godine

 

 

Zakonski zastupnik

__________________

 

Prilog 2

 

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

 

 

 

         

Sedište

 

 

 

 

         

 

BILANS USPEHA

za period od _______do _______20___. godine

-u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

P O Z I C I J A

AOP

Napomena broj

I z n o s

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. POSLOVNI PRIHODI
(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)

1001

 

 

 

60

I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)

1002

 

 

 

600, 602 i 604

1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

1003

 

 

 

601, 603 i 605

2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu

1004

 

 

 

61

II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)

1005

 

 

 

610, 612 i 614

1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu

1006

 

 

 

611, 613 i 615

2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu

1007

 

 

 

62

III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

1008

 

 

 

630

IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA

1009

 

 

 

631

V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA

1010

 

 

 

64 i 65

VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

1011

 

 

 

68, osim 683, 685 i 686

VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)

1012

 

 

 

 

B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)

1013

 

 

 

50

I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

1014

 

 

 

51

II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE

1015

 

 

 

52

III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)

1016

 

 

 

520

1. Troškovi zarada i naknada zarada

1017

 

 

 

521

2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada

1018

 

 

 

52 osim 520 i 521

3. Ostali lični rashodi i naknade

1019

 

 

 

540

IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

1020

 

 

 

58, osim 583, 585 i 586

V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)

1021

 

 

 

53

VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

1022

 

 

 

54, osim 540

VII. TROŠKOVI REZERVISANJA

1023

 

 

 

55

VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

1024

 

 

 

 

V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0

1025

 

 

 

 

G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0

1026

 

 

 

 

D. FINANSIJSKI PRIHODI
(1028 + 1029 + 1030 + 1031)

1027

 

 

 

660 i 661

I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA

1028

 

 

 

662

II. PRIHODI OD KAMATA

1029

 

 

 

663 i 664

III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE

1030

 

 

 

665 i 669

IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI

1031

 

 

 

 

Đ. FINANSIJSKI RASHODI
(1033 + 1034 + 1035 + 1036)

1032

 

 

 

560 i 561

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA

1033

 

 

 

562

II. RASHODI KAMATA

1034

 

 

 

563 i 564

III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE

1035

 

 

 

565 i 569

IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI

1036

 

 

 

 

E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0

1037

 

 

 

 

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0

1038

 

 

 

683, 685 i 686

Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1039

 

 

 

583, 585 i 586

I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1040

 

 

 

67

J. OSTALI PRIHODI

1041

 

 

 

57

K. OSTALI RASHODI

1042

 

 

 

 

L. UKUPNI PRIHODI
(1001 + 1027 + 1039 + 1041)

1043

 

 

 

 

LJ. UKUPNI RASHODI
(1013 + 1032 + 1040 + 1042)

1044

 

 

 

 

M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0

1045

 

 

 

 

N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0

1046

 

 

 

69-59

NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1047

 

 

 

59- 69

O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1048

 

 

 

 

P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(1045
- 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0

1049

 

 

 

 

R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0

1050

 

 

 

 

S. POREZ NA DOBITAK

 

 

 

 

721

I. PORESKI RASHOD PERIODA

1051

 

 

 

722 dug. saldo

II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA

1052

 

 

 

722 pot. saldo

III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

1053

 

 

 

723

T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA

1054

 

 

 

 

Ć. NETO DOBITAK
(1049 - 1050 -
1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0

1055

 

 

 

 

U. NETO GUBITAK
(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0

1056

 

 

 

 

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE

1057

 

 

 

 

II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU

1058

 

 

 

 

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE

1059

 

 

 

 

IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU

1060

 

 

 

 

V. ZARADA PO AKCIJI

 

 

 

 

 

1. Osnovna zarada po akciji

1061

 

 

 

 

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

1062

 

 

 

 

U _______________________

dana _____________20____ godine

 

Zakonski zastupnik

__________________

 

Prilog 3

 

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

 

 

 

         

Sedište

 

 

 

 

         

 

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

za period od _______do _______20___. godine

-u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

P O Z I C I J A

AOP

Napomena broj

I z n o s

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

I. NETO DOBITAK (AOP 1055)

2001

 

 

 

II. NETO GUBITAK (AOP 1056)

2002

 

 

 

 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK

 

 

 

 

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilans uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

330

1. Promene revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

 

 

 

 

a) povećanje revalorizacionih rezervi

2003

 

 

 

b) smanjenje revalorizacionih rezervi

2004

 

 

 

331

2. Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja

 

 

 

 

a) dobici

2005

 

 

 

b) gubici

2006

 

 

 

333

3. Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava

 

 

 

 

a) dobici

2007

 

 

 

b) gubici

2008

 

 

 

 

b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilans uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

332

1. Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

 

 

 

 

a) dobici

2009

 

 

 

b) gubici

2010

 

 

 

334

2. Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja

 

 

 

 

a) dobici

2011

 

 

 

b) gubici

2012

 

 

 

335

3. Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje

 

 

 

 

a) dobici

2013

 

 

 

b) gubici

2014

 

 

 

336

4. Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka

 

 

 

 

a) dobici

2015

 

 

 

b) gubici

2016

 

 

 

337

5. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

 

 

 

 

a) dobici

2017

 

 

 

b) gubici

2018

 

 

 

 

I. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

 

 

 

 

II. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

 

 

 

 

III. ODLOŽENI PORESKI RASHOD NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA

2021

 

 

 

 

IV. ODLOŽENI PORESKI PRIHOD NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA

2022

 

 

 

 

V. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0

2023

 

 

 

 

VI. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0

2024

 

 

 

 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA

 

 

 

 

 

I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0

2025

 

 

 

 

II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0

2026

 

 

 

 

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK (2028 + 2029) = AOP 2025 ≥ 0 ili AOP 2026 > 0

2027

 

 

 

1. Pripisan matičnom pravnom licu

2028

 

 

 

2. Pripisan učešćima bez prava kontrole

2029

 

 

 

 

U _________________________

dana __________20____ godine

 

Zakonski zastupnik

__________________

 

 

Prilog 4

 

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

 

 

 

         

Sedište

 

 

 

 

         

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od___________do________20_____godine

- u hiljadama dinara -

P O Z I C I J A

AOP

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)

3001

 

 

1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji

3002

 

 

2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu

3003

 

 

3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

3004

 

 

4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

3005

 

 

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)

3006

 

 

1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji

3007

 

 

2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu

3008

 

 

3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

3009

 

 

4. Plaćene kamate u zemlji

3010

 

 

5. Plaćene kamate u inostranstvu

3011

 

 

6. Porez na dobitak

3012

 

 

7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

3013

 

 

8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti

3014

 

 

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)

3015

 

 

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)

3016

 

 

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)

3017

 

 

1. Prodaja akcija i udela

3018

 

 

2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

3019

 

 

3. Ostali finansijski plasmani

3020

 

 

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

3021

 

 

5. Primljene dividende

3022

 

 

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

3023

 

 

1. Kupovina akcija i udela

3024

 

 

2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

3025

 

 

3. Ostali finansijski plasmani

3026

 

 

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)

3027

 

 

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)

3028

 

 

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)

3029

 

 

1. Uvećanje osnovnog kapitala

3030

 

 

2. Dugoročni krediti u zemlji

3031

 

 

3. Dugoročni krediti u inostranstvu

3032

 

 

4. Kratkoročni krediti u zemlji

3033

 

 

5. Kratkoročni krediti u inostranstvu

3034

 

 

6. Ostale dugoročne obaveze

3035

 

 

7. Ostale kratkoročne obaveze

3036

 

 

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)

3037

 

 

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

3038

 

 

2. Dugoročni krediti u zemlji

3039

 

 

3. Dugoročni krediti u inostranstvu

3040

 

 

4. Kratkoročni krediti u zemlji

3041

 

 

5. Kratkoročni krediti u inostranstvu

3042

 

 

6. Ostale obaveze

3043

 

 

7. Finansijski lizing

3044

 

 

8. Isplaćene dividende

3045

 

 

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)

3046

 

 

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)

3047

 

 

G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)

3048

 

 

D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)

3049

 

 

Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0

3050

 

 

E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0

3051

 

 

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

3052

 

 

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3053

 

 

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3054

 

 

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)

3055

 

 

 

U _____________________

dana __________20____ godine

 

Zakonski zastupnik

__________________

 

Prilog 5

 

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

 

 

 

         

Sedište

 

 

 

 

         

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

u periodu od___________do________20_____godine

-u hiljadama dinara-

 

P
o
z
i
c
i
j
a

OPIS

AOP

Osnovni kapital
(grupa 30 bez 306 i 309)

AOP

Ostali osnovni kapital
(rn 309)

AOP

Upisani a neuplaćeni kapital
(grupa 31)

AOP

Emisiona premija i rezerve
(rn 306 i grupa 32)

AOP

Rev. rez. i ner. dob. i gub.
(grupa 33)

AOP

Neraspoređeni dobitak
(grupa 34)

AOP

Gubitak
(grupa 35)

AOP

Učešće bez prava kontrole

AOP

Ukupno (odgovara poziciji AOP 0401) (kol. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0

AOP

Gubitak iznad visine kapitala (odgovara poziciji AOP 0455) (kol 2+3+4+5+6+7-8+9) <0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Stanje na dan 01.01. ______ godine

4001

 

4010

 

4019

 

4028

 

4037

 

4046

 

4055

 

4064

 

4073

 

4082

 

2.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

4002

 

4011

 

4020

 

4029

 

4038

 

4047

 

4056

 

4065

 

4074

 

4083

 

3.

Korigovano početno stanje na dan 01.01. ________ godine (r.br. 1+2)

4003

 

4012

 

4021

 

4030

 

4039

 

4048

 

4057

 

4066

 

4075

 

4084

 

4.

Neto promene u _______ godini

4004

 

4013

 

4022

 

4031

 

4040

 

4049

 

4058

 

4067

 

4076

 

4085

 

5.

Stanje na dan 31.12. ____________ godine (r.br. 3+4)

4005

 

4014

 

4023

 

4032

 

4041

 

4050

 

4059

 

4068

 

4077

 

4086

 

6.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

4006

 

4015

 

4024

 

4033

 

4042

 

4051

 

4060

 

4069

 

4078

 

4087

 

7.

Korigovano početno stanje na dan 01.01._________ godine (r.br. 5+6)

4007

 

4016

 

4025

 

4034

 

4043

 

4052

 

4061

 

4070

 

4079

 

4088

 

8.

Neto promene u _______ godini

4008

 

4017

 

4026

 

4035

 

4044

 

4053

 

4062

 

4071

 

4080

 

4089

 

9.

Stanje na dan 31.12. __________ godine (r.br. 7+8)

4009

 

4018

 

4027

 

4036

 

4045

 

4054

 

4063

 

4072

 

4081

 

4090

 

 

U ___________________

 

Zakonski zastupnik

Dana ________________

 

________________________

 

 

Prilog 6

 

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj

 

Šifra delatnosti

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv

 

 

 

 

         

Sedište

 

 

 

 

         

 

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ

za 20____godinu

I. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)

9001

 

 

2. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)

9002

 

 

3. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu

9003

 

 

4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%

9004

 

 

5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9005

 

 

6. Prosečan broj zaposlenih preko agencija i organizacija za zapošljavanje (omladinske i studentske zadruge) na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9006

 

 

7. Prosečan broj volontera na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9007

 

 

II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

     Bruto     

Ispravka vrednosti

Neto
(kol. 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

01

1. Nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

1.1. Stanje na početku godine

9008

 

 

 

 

1.2. Povećanja u toku godine (nabavke, rekonstrukcije i dr. bez avansa i softvera)

9009

 

 

 

 

1.3 Povećanja u toku godine - softveri

9010

 

 

 

 

1.4. Povećanja u toku godine - avansi

9011

 

 

 

 

1.5. Smanjenja u toku godine (prodaja, rashodovanje i dr.)

9012

 

 

 

 

1.6. Amortizacija i obezvređenje

9013

 

 

 

 

1.7. Revalorizacija

9014

 

 

 

 

1.8. Stanje na kraju godine
(9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)

9015

 

 

 

02 (deo)

2. Građevinski objekti, postrojenja i oprema

 

 

 

 

 

2.1. Stanje na početku godine

9016

 

 

 

 

2.2. Povećanja u toku godine (nabavke,
rekonstrukcije i dr. bez avansa)

9017

 

 

 

 

2.3. Povećanja u toku godine - avansi

9018

 

 

 

 

2.4. Smanjenja u toku godine (prodaja, rashodovanje i dr.)

9019

 

 

 

 

2.5. Amortizacija i obezvređenje

9020

 

 

 

 

2.6. Revalorizacija

9021

 

 

 

 

2.7. Stanje na kraju godine
(9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)

9022

 

 

 

02 (deo)

3. Zemljište

 

 

 

 

 

3.1. Stanje na početku godine

9023

 

 

 

 

3.2. Povećanja u toku godine - nabavke (bez avansa)

9024

 

 

 

 

3.3. Povećanja u toku godine - značajnija poboljšanja zemljišta (krčenje, melioracija i dr.)

9025

 

 

 

 

3.4. Povećanja u toku godine - avansi

9026

 

 

 

 

3.5. Smanjenja u toku godine (prodaja i dr.)

9027

 

 

 

 

3.6. Amortizacija i obezvređenje

9028

 

 

 

 

3.7. Revalorizacija

9029

 

 

 

 

3.8. Stanje na kraju godine (9023 + 9024 + 9025 + 9026 - 9027 + 9028 + 9029)

9030

 

 

 

03

4. Biološka sredstva

 

 

 

 

 

4.1. Stanje na početku godine

9031

 

 

 

 

4.2. Povećanja u toku godine (nabavke, rekonstrukcija i dr. bez avansa)

9032

 

 

 

 

4.3. Povećanja u toku godine - avansi

9033

 

 

 

 

4.4. Smanjenja u toku godine (prodaja, rashodovanje i dr.)

9034

 

 

 

 

4.5. Amortizacija i obezvređenje

9035

 

 

 

 

4.6. Revalorizacija

9036

 

 

 

 

4.7. Stanje na kraju godine
(9031 + 9032 + 9033 - 9034 + 9035 + 9036)

9037

 

 

 

III. STRUKTURA ZALIHA

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

10

1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

9038

 

 

11

2. Nedovršena proizvodnja i usluge

9039

 

 

12

3. Gotovi proizvodi

9040

 

 

13

4. Roba

9041

 

 

14

5. Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

9042

 

 

15

6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge

9043

 

 

 

7. SVEGA (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 = 0031 + 0037)

9044

 

 

IV. STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

300

1. Akcijski kapital

9045

 

 

 

u tome: strani kapital

9046

 

 

301

2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću

9047

 

 

 

u tome: strani kapital

9048

 

 

302

3. Ulozi

9049

 

 

 

u tome: strani kapital

9050

 

 

303

4. Državni kapital

9051

 

 

304

5. Društveni kapital

9052

 

 

305

6. Zadružni udeli

9053

 

 

306

7. Emisiona premija

9054

 

 

307

8. Ulozi - sopstveni izvori drugih pravnih lica - ulozi osnivača i drugih lica

9055

 

 

309

9. Ostali osnovni kapital

9056

 

 

 

10. SVEGA (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 = 0402 + 0404)

9057

 

 

V. STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

-broj akcija kao ceo broj-

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

 

1. Obične akcije

 

 

 

 

1.1. Broj običnih akcija

9058

 

 

deo 300

1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno

9059

 

 

 

2. Prioritetne akcije

 

 

 

 

2.1. Broj prioritetnih akcija

9060

 

 

deo 300

2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno

9061

 

 

300

3. SVEGA - nominalna vrednost (9059 + 9061 = 9045)

9062

 

 

VI. STRUKTURA ISPLAĆENIH DIVIDENDI I UČEŠĆA U DOBITKU, PO SEKTORIMA

-iznosi u hiljadama dinara-

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Privredna društva (domaća pravna lica)

9063

 

 

2. Fizička lica

9064

 

 

3. Država i institucije i organizacije koje se finansiraju iz budžeta

9065

 

 

4. Finansijske institucije

9066

 

 

5. Neprofitne organizacije, fondacije i fondovi neprofitnog karaktera

9067

 

 

6. Strana fizička lica

9068

 

 

7. Strana pravna lica

9069

 

 

8. Evropske finansijske i razvojne institucije

9070

 

 

9. SVEGA
(9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045)

9071

 

 

VII. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

226 (deo)

1. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)

9072

 

 

43

2. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)

9073

 

 

450

3. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potražni promet bez početnog stanja)

9074

 

 

451

4. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)

9075

 

 

452

5. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)

9076

 

 

465

6. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)

9077

 

 

 

7. Kontrolni zbir
(9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)

9078

 

 

VIII. DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

513

1. Troškovi goriva i energije

9079

 

 

520

2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

9080

 

 

521

3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

9081

 

 

522, 523 i 525

4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora

9082

 

 

524

5. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima zaključenim sa fizičkim licem

9083

 

 

526

6. Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora

9084

 

 

528

7. Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga

9085

 

 

deo 529

8. Naknade troškova zaposlenima

9086

 

 

deo 529

9. Ostala davanja zaposlenima i lična primanja koja se ne smatraju zaradom - otpremnine, jubilarne nagrade, pomoć zaposlenom, stipendije i dr.

9087

 

 

deo 529

10. Naknade troškova i druga davanja poslodavcima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena

9088

 

 

deo 525, 533 i deo 54

11. Troškovi zakupnina

9089

 

 

deo 525, deo 533 i deo 54

12. Troškovi zakupnina zemljišta

9090

 

 

536 i 537

13. Troškovi istraživanja i razvoja

9091

 

 

552

14. Troškovi premija osiguranja

9092

 

 

553

15. Troškovi platnog prometa

9093

 

 

554

16. Troškovi članarina

9094

 

 

555

17. Troškovi poreza i naknada

9095

 

 

556

18. Troškovi doprinosa

9096

 

 

deo 579

19. Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine

9097

 

 

 

20. Kontrolni zbir (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097)

9098

 

 

IX. RASHODI KAMATA

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

Grupa računa 56 (deo)

1. Kamate po kreditima i zajmovima od poslovnih banaka u zemlji

9099

 

 

2. Kamate po osnovu finansijskog lizinga u zemlji

9100

 

 

3. Kamate po osnovu zajmova od drugih nebankarskih preduzeća i zajmodavaca u zemlji

9101

 

 

4. Kamate po osnovu hartija od vrednosti

9102

 

 

5. Zatezne kamate

9103

 

 

 

6. Kamate po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita u inostranstvu

9104

 

 

 

7. Kontrolni zbir (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)

9105

 

 

X. DRUGI PRIHODI

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

640

1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa,
kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina

9106

 

 

641

2. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija

9107

 

 

65

3. Drugi poslovni prihodi

9108

 

 

deo 650

4. Prihodi od zakupnina za zemljište

9109

 

 

651

5. Prihodi od članarina

9110

 

 

deo 660, deo 661 i deo 669

6. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku

9111

 

 

 

7. Kontrolni zbir (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111)

9112

 

 

XI. PRIHODI OD KAMATA

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

Grupa računa 66 (deo)

1. Kamate po depozitima u poslovnim bankama u zemlji

9113

 

 

2. Kamate po osnovu datih kredita i zajmova u zemlji

9114

 

 

3. Kamate po osnovu hartija od vrednosti

9115

 

 

4. Zatezne kamate

9116

 

 

 

5. Kamate po osnovu datih kredita i zajmova u inostranstvu

9117

 

 

 

6. Kontrolni zbir (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)

9118

 

 

XII. OSTALI PODACI

-iznosi u hiljadama dinara-

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)

9119

 

 

2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)

9120

 

 

3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalne imovine

9121

 

 

4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja

9122

 

 

5. Ostala državna dodeljivanja

9123

 

 

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica

9124

 

 

7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)

9125

 

 

8. Kontrolni zbir (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)

9126

 

 

XIII. BRUTO POTRAŽIVANJA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA

-iznosi u hiljadama dinara-

Grupa računa, račun

FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Ozn. za AOP

Bruto

Ispravka
vrednosti

Neto
(kol. 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

230 (deo), 231 (deo), 232 (deo), 234 (deo)

1. Kratkoročni finansijski plasmani (dati krediti i zajmovi) fizičkim licima i preduzetnicima

9127

 

 

 

043 (deo), 045 (deo), 050 (deo), 051 (deo), 053 (deo)

2. Dugoročni finansijski plasmani (dati krediti i zajmovi) fizičkim licima i preduzetnicima

9128

 

 

 

 

3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9130 + 9131 + 9132)

9129

 

 

 

017 (deo), 029 (deo), 038 (deo) 052 (deo) 150 (deo), 152 (deo), 154 (deo), 200 (deo), 202 (deo), 204 (deo)

3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima i preduzetnicima

9130

 

 

 

017 (deo), 029 (deo), 038 (deo) 052 (deo) 150 (deo), 152 (deo), 154 (deo), 200 (deo), 202 (deo), 204 (deo)

3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi državnim organima i institucijama

9131

 

 

 

017 (deo), 029 (deo), 038 (deo), 052 (deo), 150 (deo), 152 (deo), 154 (deo), 200 (deo), 202 (deo), 204 (deo)

3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi organima i institucijama lokalne samouprave

9132

 

 

 

 

4. Druga potraživanja (9134 + 9135 + 9136)

9133

 

 

 

206 (deo), 221, 228 (deo)

4.1. Potraživanja od fizičkih lica i preduzetnika

9134

 

 

 

206 (deo), 222 (deo), 223, 224 (deo), 225 (deo), 227 (deo), 228 (deo)

4.2. Potraživanja od državnih organa i institucija

9135

 

 

 

206 (deo), 222 (deo), 224, (deo),225 (deo), 227 (deo), 228 (deo)

4.3. Potraživanja od organa i institucija lokalne samouprave

9136

 

 

 

 

U ________________________

dana __________20____ godine

 

 

Zakonski zastupnik

__________________