Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA

("Sl. glasnik RS", br. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017, 38/2018 i 6/2021)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada.

Član 2

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz otpada podnosi izvoznik ili uvoznik otpada ili posrednik ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa opštom i posebnom dokumentacijom.

Zahtev za izdavanje dozvole za tranzit otpada podnosi izvoznik ili posrednik.

Ministarstvo može za pojedine vrste otpada zahtevati i drugu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izdavanje dozvole.

II OPŠTA DOKUMENTACIJA

Član 3

Opšta dokumentacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada, i to:

1) za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada - Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada, Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;

2) za uvoz i izvoz neopasnog otpada - Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom.

Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada sadrži podatke o prekograničnom kretanju otpada na propisanom obrascu, na engleskom i srpskom jeziku.

Ministarstvo izdaje Dokument o prekograničnom kretanju otpada na propisanom obrascu, na engleskom i srpskom jeziku.

Popunjen obrazac Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi Ministarstvu u originalu i overenom broju kopija prema broju zemalja uključenih u rutu kretanja otpada.

Popunjen obrazac Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi Ministarstvu u originalu i overenom broju kopija prema broju zemalja uključenih u rutu kretanja otpada.

Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada, Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada prate svaku pošiljku otpada.

Izveštaj o ispitivanju otpada za prekogranično kretanje izdaje ovlašćena stručna organizacija za ispitivanje otpada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 4

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada mora biti u originalu ili u overenom prepisu, sa prevodom na jezik koji je prihvatljiv za nadležni organ od kojeg se traži dozvola, od strane ovlašćenog sudskog tumača (srpski, odnosno engleski jezik).

III POSEBNA DOKUMENTACIJA

Član 5

Posebna dokumentacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata podatke utvrđene u propisanim listama opasnog otpada i neopasnog otpada.

1. Uvoz neopasnog otpada

Član 6

Uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz neopasnog otpada radi tretmana prilaže se dokumentacija, i to:

1) ugovor između uvoznika i izvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano;

2) ugovor između uvoznika otpada i prerađivača, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada;

3) dokaze da su uvoznik, izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz;

5) izjavu prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja;

6) dozvolu za upravljanje otpadom za obavljanje delatnosti tretmana otpada izdatu u skladu sa zakonom;

tač. 7)-9) (brisane)

10) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za uvoz otpada pribavlja se po službenoj dužnosti.

2. Izvoz neopasnog otpada

Član 7

Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada prilaže se dokumentacija, i to:

1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran ili odložen kako je nameravano;

2) potvrda uvoznika, odnosno odobrenje države uvoza da će se sa otpadom namenjenim za ponovno iskorišćenje ili odlaganje postupati na ekološki prihvatljiv način;

tač. 2a)-2g) (brisane)

3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;

4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;

4a) (brisana)

5) dokaz da su izvoznik, posrednik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

tač. 5а)-7) (brisane)

8) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za izvoz otpada pribavlja se po službenoj dužnosti.

Izuzetno, odobrenje država tranzita iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne prilaže se ako se država tranzita nije pismeno izjasnila u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja o nameravanom prekograničnom kretanju otpada, kao i u slučaju tranzita otpada određenih vrsta neopasnog otpada (G lista) preko teritorije države članice Evropske unije.

U slučaju iz stava 3. ovog člana prilaže se kopija zahteva podnetog državi tranzita.

3. Uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada

Član 8

Uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz opasnog otpada prilaže se dokumentacija za uvoz neopasnog otpada iz člana 6. ovog pravilnika.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada prilaže se dokumentacija za izvoz neopasnog otpada iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.

Član 9

Pored dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada prilaže se dokumentacija, i to:

1) dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;

2) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu;

3) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik Ministarstvo.

Dokumentacija iz stava 1. tačka 2) ovog člana prilaže se u slučaju kada otpad koji je stigao na odredište iz bilo kojih razloga nije moguće obraditi bez opasnosti po životnu sredinu, te ga je potrebno prevesti u neko drugo postrojenje u odgovarajućim uslovima ili vratiti natrag izvozniku, odnosno proizvođaču.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni list SRJ", broj 69/99).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)

Član 5

Do uspostavljanja elektronskog popunjavanja Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada, Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada u Nacionalnom registru izvora zagađivanja životne sredine, izvoznik opasnog otpada, odnosno neopasnog otpada, dostavlja Ministarstvu popunjene, potpisane i overene dokumente.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe člana 1. st. 2. i 3. i člana 2. ovog pravilnika primenjuju se od 1. septembra 2017. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)

Član 6

Odredbe člana 5. st. 2. i 3. Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10 i 48/17) primenjuju se od 1. januara 2020. godine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Član 6

Zahtevi za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz odnosn o tranzit otpada odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac broj 1

 

Obrazac broj:

1

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz opasnog otpada

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Uvoznik

Komentar:

 

U Republiku Srbiju mogu se uvoziti samo određene vrste opasnog otpada u skladu sa članom 2. Uredbe o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Službeni glasnik RS", broj 60/09).

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija:

1. Opšta dokumentacija (član 3. Pravilnika)

1) Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada

2) Dokument o prekograničnom kretanju otpada i

3) Izveštaj o ispitivanju otpada

2. Posebna dokumentacija (član 8. stav 1. i član 9. Pravilnika)

1) ugovor između uvoznika i izvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano;

2) ugovor između uvoznika otpada i prerađivača, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada;

3) dokaz da su uvoznik, izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

4) izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz;

5) izjava prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja;

6) saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredine i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada;

7) nalaz nadležnog republičkog organa za inspekcije poslove o sprovođenju mera zaštite životne sredine i o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada;

8) podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

9) podaci o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

10) dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;

11) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu;

12) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik ministarstvo nadležno za poslove životne sredine;

13) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ OPASNOG OTPADA

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Prerađivač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Projektovani kapacitet postrojenja za preradu otpada:

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Vrsta otpada sa indeksnim brojem iz Kataloga otpada:

 

Količina otpada:

 

Oznaka otpada u Republici Srbiji:

 

Tarifni broj carinske tarife:

 

Način prevoza i isporuke otpada (jednokratne ili višekratne)

 

Prevoznik-ci (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Granični prelaz za uvoz i ruta kretanja:

 

U vezi sa Obaveštenjem (Notifikacijom) br.

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

 

Prilog:

Opšta dokumentacija (član 3) i posebna dokumentacija (član 8. stav 1. i član 9) - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Obrazac broj 2

 

Obrazac broj:

2

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz opasnog otpada

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Izvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija:

1. Opšta dokumentacija (član 3. Pravilnika)

1) Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada

2) Dokument o prekograničnom kretanju otpada i

3) Izveštaj o ispitivanju otpada

2. Posebna dokumentacija (član 8. stav 2. i član 9. Pravilnika)

1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran ili odložen kako je nameravano;

2) odobrenje države uvoza, sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi, odnosno odložiti na ekološki način;

3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;

4) izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;

5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

6) podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

7) podaci o graničnom prelazu za izvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

8) dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;

9) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu;

10) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik ministarstvo nadležno za poslove životne sredine;

11) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ OPASNOG OTPADA

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Generator otpada (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Prerađivač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Vrsta otpada sa indeksnim brojem iz Kataloga otpada:

 

Količina otpada:

 

Oznaka otpada u Republici Srbiji:

 

Tarifni broj carinske tarife:

 

Način prevoza i isporuke otpada (jednokratne ili višekratne)

 

Prevoznik-ci (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Granični prelazi za izvoz:

 

U vezi sa Obaveštenjem (Notifikacijom) br.

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta dokumentacija (član 3) i posebna dokumentacija (član 8. stav 2. i član 9) - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Obrazac broj 3

 

Obrazac broj:

3

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje dozvole za tranzit opasnog otpada

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Izvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija:

1. Opšta dokumentacija (član 3. Pravilnika)

1) Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada

2) Dokument o prekograničnom kretanju otpada i

3) Izveštaj o ispitivanju otpada

2. Posebna dokumentacija (član 8. stav 2. i 9. Pravilnika)

1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran ili odložen kako je nameravano;

2) odobrenje države uvoza, sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi, odnosno odložiti na ekološki način;

3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;

4) izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;

5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

6) podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

7) podaci o graničnom prelazu za izvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

8) dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;

9) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu;

10) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik ministarstvo nadležno za poslove životne sredine;

11) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANZIT OPASNOG OTPADA

 

Podnosilac zahteva (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Vrsta otpada sa indeksnim brojem iz Kataloga otpada:

 

Količina otpada:

 

Oznaka otpada u Republici Srbiji:

 

Tarifni broj carinske tarife:

 

Način prevoza i isporuke otpada (jednokratne ili višekratne)

 

Prevoznik-ci (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Granični prelazi i ruta kretanja:

 

U vezi sa Obaveštenjem (Notifikacijom) br.

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta dokumentacija (član 3) i posebna dokumentacija (član 8. stav 2. i član 9) - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Obrazac broj 4

 

Obrazac broj:

4

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz neopasnog otpada

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Uvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija:

1. Opšta dokumentacija (član 3. Pravilnika)

1) Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada i

2) Izveštaj o ispitivanju otpada

2. Posebna dokumentacija (član 6. Pravilnika)

1) ugovor između uvoznika i izvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama, u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano;

2) ugovor između uvoznika otpada i prerađivača, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada;

3) dokaz da su uvoznik, izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

4) izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz;

5) izjava prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja;

6) saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredine i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada;

7) nalaz nadležnog republičkog organa za inspekcije poslove o sprovođenju mera zaštite životne sredine i o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada;

8) podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

9) podaci o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

10) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ NEOPASNOG OTPADA

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Prerađivač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Projektovani kapacitet postrojenja za preradu otpada:

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Vrsta otpada sa indeksnim brojem iz Kataloga otpada:

 

Količina otpada:

 

Oznaka otpada u Republici Srbiji:

 

Tarifni broj carinske tarife:

 

Način prevoza i isporuke otpada (jednokratno ili višekratno)

 

Prevoznik-ci (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Granični prelaz za uvoz i ruta kretanja:

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta dokumentacija (član 3) i posebna dokumentacija (član 6) - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Obrazac broj 5

 

Obrazac broj:

5

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada radi prerade

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Izvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija:

1. Opšta dokumentacija (član 3. Pravilnika)

1) Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada i

2) Izveštaj o ispitivanju otpada

2. Posebna dokumentacija (član 7. Pravilnika)

1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano;

2) odobrenje države uvoza, sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi na ekološki način;

3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;

4) izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;

5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

6) podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

7) podaci o graničnom prelazu za izvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

8) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ NEOPASNOG OTPADA RADI PRERADE

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Generator otpada (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Prerađivač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Vrsta otpada sa indeksnim brojem iz Kataloga otpada:

 

Količina otpada:

 

Oznaka otpada u Republici Srbiji:

 

Tarifni broj carinske tarife:

 

Način prevoza i isporuke otpada (jednokratno ili višekratno)

 

Prevoznik-ci (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Granični prelazi za izvoz:

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta dokumentacija (član 3) i posebna dokumentacija (član 7) - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Obrazac broj 6

 

Obrazac broj:

6

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada, radi odlaganja

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Izvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija:

1. Opšta dokumentacija (član 3. Pravilnika)

1) Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada i

2) Izveštaj o ispitivanju otpada

2. Posebna dokumentacija (član 7. Pravilnika)

1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije odložen kako je nameravano;

2) odobrenje države uvoza, sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi, odnosno odložiti na ekološki način;

3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;

4) izjava izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;

5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;

6) podaci o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);

7) podaci o graničnom prelazu za izvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;

8) dokaz o obaveznom osiguranju otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;

9) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade otpada bez opasnosti po životnu sredinu;

10) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik ministarstvo nadležno za poslove životne sredine;

11) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ NEOPASNOG OTPADA RADI ODLAGANJA

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Generator otpada (pun naziv):

 

Adresa:

 

Matični broj iz APR:

 

Pretežna delatnost/šifra:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Odlagač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Vrsta otpada sa indeksnim brojem iz kataloga otpada:

 

Količina otpada:

 

Oznaka otpada u Republici Srbiji:

 

Tarifni broj carinske tarife:

 

Način prevoza i isporuke otpada (jednokratno ili višekratno)

 

Prevoznik-ci (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice i kontakt telefon i faks:

 

Granični prelazi za izvoz:

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta dokumentacija (član 3) i posebna dokumentacija (član 7) - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Obrazac broj 7

 

Obrazac broj:

7

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje potvrde o prijavi uvoza neopasnog otpada

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni glasnik RS", br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 i 38/18)

Obrazac koristi
(popunjava):

Uvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija iz čl. 3. i 4. Uredbe o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, i to:

1) Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada (DPPKNO)

2) kopija ugovora između lica koje organizuje kretanje neopasnog otpada i uvoznika i/ili primaoca otpada, radi tretmana

3) Izveštaj o ispitivanju otpada.

Neopasan otpad za koji se podnosi zahtev za izdavanje potvrde o prijavi uvoza dat je u Prilogu 1. Uredbe (Lista IIB-2):

Oznaka otpada

Naziv otpada

B1.

B1010

 

B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI

B1-5

B1010

GA140

Otpaci aluminijuma

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PRIJAVE ZA UVOZ NEOPASNOG OTPADA

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Prerađivač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Projektovani kapacitet postrojenja za preradu otpada:

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Ugovor uvoznika sa izvoznikom

(broj ugovora i vreme važenja):

 

IDENTIFIKACIJA OTPADA:
(upisati odgovarajuće oznake)
1. Bazel oznaka-BC (Aneks IX)
2. OECD (ako je drugačije od BC)
3. EC lista otpada
4. Nacionalna oznaka..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Opis i naziv otpada:
Količina otpada(t):

.............................................................................
.............................................................................

Period isporuke otpada:

od: .......................................... do:

Tarifni broj carinske tarife:

 

Zemlja (država) izvoza:

 

Zemlje (države) tranzita:

 

Granični prelaz za uvoz:

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta i posebna dokumentacija - čl. 3. i 4. Uredbe o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje

Obrazac broj 8

 

Obrazac broj:

8

Naziv obrasca:

Zahtev za izdavanje potvrde o prijavi izvoza neopasnog otpada

Pravni osnov:

Član 72. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje ("Službeni glasnik RS", broj 102/10)

Obrazac koristi
(popunjava):

Izvoznik

Komentar:

 

Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine.

Uz zahtev podnosi se propisana dokumentacija iz čl. 3. i 4. Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, i to:

1) Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada (DPPKNO)

2) kopija ugovora između lica koje organizuje kretanje neopasnog otpada i uvoznika i/ili primaoca otpada, radi tretmana

3) Izveštaj o ispitivanju otpada

Neopasan otpad za koji se podnosi zahtev za izdavanje potvrde o prijavi i izvoza dat je u Prilogu 1. Uredbe (Lista IIB-1):

Oznaka otpada

Naziv otpada

B1.

B1010

 

B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI

B1-5

B1010

GA140

Otpaci aluminijuma

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PRIJAVE ZA IZVOZ NEOPASNOG OTPADA

 

Izvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Generator otpada (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Uvoznik (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Prerađivač (pun naziv):

 

Adresa:

 

Odgovorno lice, kontakt telefon, faks, e-mail

 

Projektovani kapacitet postrojenja za preradu otpada:

 

Ugovor izvoznika sa uvoznikom

(broj ugovora i vreme važenja):

 

IDENTIFIKACIJA OTPADA:
(upisati odgovarajuće oznake)
1. Bazel oznaka BC - (Aneks IX)
2. OECD (ako je drugačije od BC)
3. EC lista otpada
4. Nacionalna oznaka.

 

Opis i naziv otpada:
Količina otpada(t):

 

Period isporuke otpada:

od: .......................................... do:

Tarifni broj carinske tarife:

 

Zemlja (država) uvoza:

 

Zemlje (države) tranzita:

 

Granični prelaz za izvoz:

 

 

 

Podnosilac zahteva

   
 

(potpis ovlašćenog lica)

Prilog:

Opšta i posebna dokumentacija - čl. 3. i 4. Uredbe o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje