Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽINI CENTRALNE EVIDENCIJE RADI SPROVOĐENJA EVIDENTIRANJA STVARNIH VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA

("Sl. glasnik RS", br. 94/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 2. stav 1. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Podaci o osnovu za sticanje svojstva stvarnog vlasnika iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(5) i stav 2. Zakona evidentiraju se označavanjem na sledeći način:

1) OSV 1 - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je neposredno ili posredno imalac 25% ili više udela, akcija ili prava glasa, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom:

(1) OSV 1A - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je neposredno ili posredno imalac 25% ili više udela/akcija:

- OSV 1A/N - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je neposredno imalac 25% ili više udela/akcija u kapitalu Registrovanog subjekta;

- OSV 1A/P - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je posredno imalac 25% ili više udela/akcija;

(2) OSV 1B - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je neposredno ili posredno imalac 25% ili više prava glasa:

- OSV 1B/N - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je neposredno imalac 25% prava glasa;

- OSV 1B/P - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje je posredno imalac 25% prava glasa;

2) OSV 2 - ako je stvarni vlasnik fizičko lice koje neposredno ili posredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

3) OSV 3 - ako je stvarni vlasnik fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

4) OSV 4 - ako je stvarni vlasnik fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava:

(1) OSV 4/1 za fizičko lice koje je osnivač trasta;

(2) OSV 4/2 za fizičko lice koje je poverenik trasta;

(3) OSV 4/3 za fizičko lice koje je zaštitnik trasta;

(4) OSV 4/4 za fizičko lice koje je korisnik trasta;

(5) OSV 4/5 za fizičko lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;

5) OSV 5 - ako je stvarni vlasnik fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, odnosno drugo fizičko lice koje je ovlašćeno lice za zastupanje prijavilo kao stvarnog vlasnika:

(1) OSV 5A - ako je stvarni vlasnik fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova;

(2) OSV 5B - ako je ovlašćeno lice za zastupanje prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova.

Podaci o osnovu za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. stav 2. Zakona evidentiraju se označavanjem na sledeći način:

1) OSV 6 - ako nije moguće odrediti fizičko lice iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(4) Zakona na način kako je to propisano, stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta;

2) OSV 7 - ako nije moguće odrediti fizičko lice iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(4) Zakona na način kako je to propisano, iz razloga što nisu dostupni svi podaci, odnosno potpuna dokumentacija, stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik evidentiran oznakom OSV1A/N, OSV1B/N, OSV1A/P i OSV1B/P u Centralnu evidenciju evidentiraju se i podaci o procentu udela ili akcija, odnosno o procentu prava glasa na osnovu kojih evidentirani stvarni vlasnik učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".