Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

("Sl. glasnik RS", br. 102/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, naziv, sadržaj obrasca i način vođenja evidencija koje vodi škola za osnovno obrazovanje odraslih i osnovna škola koja ostvaruje program obrazovanja odraslih po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: škola): matične knjige, dnevnika obrazovnog rada - razredne knjige, knjige andragoške evidencije, evidencije o polaganju ispita - zapisnika o popravnim, razrednim, ispitima za obrazovanje odraslih i drugim ispitima i evidencije o izdatim svedočanstvima.

Evidenciju o uspehu polaznika na kraju razreda i o podeli predmeta na nastavnike, škola vodi u okviru dnevnika obrazovnog rada - razredne knjige, a evidenciju o izdatim svedočanstvima i drugim javnim ispravama u okviru matične knjige.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj obrazaca javnih isprava koje izdaje škola: svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, odnosno razreda u okviru odgovarajućeg ciklusa, prevodnice, ispisnice i uverenja o položenom završnom ispitu i drugim položenim ispitima.

Član 2

Matična knjiga vodi se posebno za svakog polaznika u okviru odeljenja, počev od upisa u školu do završetka sticanja osnovnog obrazovanja odraslih.

Matična knjiga za sve razrede u okviru svih ciklusa osnovnog obrazovanja odraslih (od prvog do osmog razreda), vodi se na Obrascu broj OOO-1, u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 35 cm, na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Spoljni tabak matične knjige vodi se za svako odeljenje, a unutrašnji list za svakog polaznika i popunjava se za svaki ciklus, odnosno razred u okviru ciklusa osnovnog obrazovanja odraslih.

Član 3

Dnevnik obrazovnog i ostalih oblika rada za prvi, drugi i treći ciklus osnovnog obrazovanja odraslih (od prvog do osmog razreda) vodi se na Obrascu broj OOO-2, u obliku knjige sa tvrdim koricama zelene boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Kada se nastava izvodi i na jeziku nacionalnih manjina, evidencija se vodi i na jeziku te nacionalne manjine.

Član 4

Knjiga andragoške evidencije za sve cikluse osnovnog obrazovanja odraslih vodi se na Obrascu broj OOO-3, u obliku knjige sa tvrdim koricama zelene boje, veličine 21 x 29,7 cm na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.

Član 5

Polazniku prvog, drugog i trećeg ciklusa osnovnog obrazovanja odraslih (od prvog do osmog razreda), škola izdaje svedočanstvo o završenom četvrtom razredu na Obrascu OOO-4A, svedočanstvo o završenom petom i šestom razredu na Obrascu OOO-4B, svedočanstvo o završenom sedmom i osmom razredu na Obrascu broj OOO-4V, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Član 6

Škola izdaje polazniku uverenje o obavljenom završnom ispitu na Obrascu broj OOO-5 u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskom papiru, na svetloplavoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Član 7

Škola izdaje polazniku svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju na Obrascu broj OOO-6 u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 120-gramskom papiru, na svetloplavoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Član 8

Škola vodi evidenciju o položenim ispitima polaznika.

Prilikom polaganja razrednog ili popravnog ispita vodi se zapisnik o polaganju ispita polaznika.

Zapisnik o polaganju ispita vodi se na Obrascu broj OOO-7, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Član 9

Škola izdaje prevodnicu polazniku za odgovarajući razred određenog ciklusa osnovnog obrazovanja odraslih o prelasku iz jedne u drugu školu, na Obrascu broj OOO-8, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 10

Škola izdaje ispisnicu polazniku za odgovarajući razred određenog ciklusa osnovnog obrazovanja odraslih prilikom prelaska u inostranstvo, na Obrascu broj OOO-9, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.

Član 11

Obrasci evidencija i javnih isprava br.: OOO-1, OOO-2, OOO-3, OOO-4A, OOO-4B, OOO-4V, OOO-5, OOO-6, OOO-7, OOO-8, OOO-9 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 12

Duplikati javnih isprava izdaju se na obrascima propisanim ovim pravilnikom na čijem se gornjem desnom uglu prve strane ispisuje reč: "DUPLIKAT" slovima veličine 5 mm.

Član 13

Pogrešno upisani podaci u evidenciju precrtavaju se tako da ostanu čitljivi, a ispravka se potpisuje i overava pečatom škole.

Član 14

Za polaznike upisane zaključno sa školskom 2021/2022. godinom škola vodi evidencije i izdaje javne isprave na obrascima propisanim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava za osnovno obrazovanje odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 65/18), do završetka osnovnog obrazovanja odraslih.

U matičnu knjigu iz stava 1. ovog člana, u unutrašnji list za svakog polaznika, u rubriku: "Napomena" škola unosi serijske brojeve svih izdatih javnih isprava koje imaju serijski broj.

U matičnu knjigu iz stava 1. ovog člana, u unutrašnjem listu za svakog polaznika, ispod jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), ručno se unosi podatak o dodeljenom jedinstvenom obrazovnom broju učenika (JOB-u) i overava pečatom škole.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava za osnovno obrazovanje odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 65/18).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 102/2022, možete pogledati OVDE